liu.seSearch for publications in DiVA
123 1 - 50 of 115
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Jensen, Stina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Keuls, Corinne
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Andraspråkselever i klassrummet: undervisning för språkutveckling och trivsel2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de faktorer som är viktiga i arbetet med flerspråkiga elever i klassundervisningen. Studien redogör för hur undervisning bör utformas för att andraspråkselever ska lära och trivas i skolan. Studien behandlar främst forskning som utförts i grundskolans lägre årskurser.

  Litteraturstudiens resultat är baserat på 16 vetenskapliga artiklar och har strukturerats i olika teman som svarar mot syftet. Faktorer som stödjer andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling har ordnats i sju teman. Dessa är höga förväntningar och utmanande uppgifter, lärares medvetna språkanvändning, explicit undervisning av språkregister, stöttning, stort talutrymme för elever, språkstöd samt meningsfull och motiverande undervisning. Därefter följer de faktorer som är betydelsefulla för andraspråkselevers trivsel i två teman. Dessa är se värdet av mångfald samt trygghet och gemenskap.

  I den avslutande diskussionen behandlas tre områden som är övergripande för resultatet. Först diskuteras hur undervisning ska tillgodose balansen mellan andraspråkselevers behov av förståelse och utmaning. Därefter diskuteras vikten av att språket är i centrum för ämnesundervisningen för att främja andraspråksutvecklingen. Slutligen resoneras det kring huruvida andraspråkselevers trivsel är en förutsättning för lärande.

 • Solaz Picher, Lluís
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Is there an alternative to the austerity policies in the Eurozone?: Analysis of the legitimacy and sovereignty challenges in the Euro Governance after the 2008 crisis2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The European Union, and especially the Eurozone, has experienced a period of political and economic difficulties after the Financial Crisis of 2008, and Debt Crisis of 2010. Austerity measures have been presented by the EMU’s elite as the only possible way to end the actual crisis, however many of the policies produced non-desirable side effects. However, the negative economic outcome in countries like Greece or Ireland questioned the vision of the status quo in the EU.

  These complications produced a questioning of the ideological assumptions behind the creation of the Euro due to the social and economic problematics that the crisis provoked. Moreover, some of the outcome of the subsequent policies of austerity produced political and social unrest, with a deep economic consequence for some Euro members. Besides, the rise of “Eurosceptic” parties all over Europe shows a deep mistrust from the population on the actual management to the crisis, some of the issues rise to critique present the opposition to the actual policies claiming against the lack of democracy on the decision making process.

 • Rosenlund, Tom
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems.
  Mårtensson, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems.
  Privatpersoners upplevelse av säkerhet i molntjänster2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var dels att undersöka hur privatpersoner upplever säkerheten i SaaS-baserade molntjänster, men även att undersöka hur säkerhetsrisker påverkar privat-personers tillit till molntjänsten och dess leverantör, samt om resultatet i de tidigare nämndafrågorna skiljer sig åt beroende på respondentens ålder.

  Studiens empiriska material inhämtades med kvantitativ metod, en enkätundersökningbestående av 16 frågor. Antalet respondenter var 88 personer, varav 66% var män, 27% kvinnor, och 7% angav annat kön eller inget kön. 51% var 17-24 år, 22% var 25-39 år, och 23% 40-60 år. Den kvantitativa datan analyserades kvalitativt med tidigare forskning pånärliggande områden.

  Resultatet visade att 80% av respondenterna använde någon molntjänst. 30% ansåg attmolntjänster är säkra, 20% att de ej är säkra. Resterande 50% av respondenterna hadeingen åsikt, eller ansåg att det skiljer sig mellan olika molntjänster. Generellt uppfattade deäldre respondenterna risken som större än de yngre att molntjänster kan komma att utsättasför till exempel en hackerattack. De yngre respondenterna ansåg att faktorer som moln-tjänsteleverantören har kontroll över, till exempel gränssnitt, att datan krypteras, och supportär viktigare än vad de äldre ansåg.

 • Stenberg, Petra
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Barns inflytande över material i inomhusmiljön på förskolan: en studie om pedagogers perspektiv och makt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ge kunskap om hur pedagoger i förskolan talar om begreppet inflytande och arbetet med barns inflytande över materialet i inomhusmiljön samt belysa maktförhållanden mellan pedagoger och barn i förskolan. Ett maktperspektiv har använts som teoretisk ram för att studera maktförhållanden och styrningar i förskolan. Synen på makt har handlat om hur makt skapas och används i förskolan. Sex pedagoger, både förskollärare och barnskötare har intervjuats till studien. Datamaterialet har analyserats med hjälp av en tematisk analysmetod för att hitta olika teman och mönster i materialet samt hitta underliggande uttryck som skulle kunna kopplas till ett maktperspektiv. Resultatet visar att pedagoger talar om barns inflytande över materialet som en möjlighet för barn att påverka, få en känsla av delaktighet, men att det också ska finnas ett begränsat inflytande för speciellt de yngre barnen. Det kan uppstå maktförhållanden mellan pedagoger och barn i förskolan genom att pedagoger använder tekniker, regler och rutiner i olika situationer som kan kopplas till barns inflytande. Den osäkerhet som tycks finnas hos pedagogerna kring de yngre barnens inflytande kan vara en orsak till att barns inflytande över materialet i miljön begränsas genom tekniker och styrning. Det behövs en tydlig balans mellan barns inflytande och pedagogers styrning för att kunna fullfölja förskolans uppdrag.

 • Frode Blomberg, Agneta (Editor)
  Linköping University, University Services.
  Årsredovisning 2016: Linköpings universitet2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Linköpings universitet har utvecklats till ett universitet med en omfattande och högt värderad utbildning. Det visar sig bland annat genom att antalet studenter som är kvar i utbildningen år 2 är högst bland alla flerfakultetsuniversitet i Sverige och våra studenter är de som snabbast får jobb efter utbildningen.

  För att möta det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för utbildningsområdet har det lokala arbetet tagit fart under 2016. Bland annat har det skett en kartläggning av det kvalitetsarbete som görs vid fakulteterna och en utveckling av det gemensamma system som ska gälla för kvalitetssäkring av utbildning på samtliga nivåer vid LiU.

  Den snabba och omfattande digitaliseringen av det svenska samhället är utgångspunkten för LiU:s strategi att öka satsningen på olika former av e-lärande. Utvecklingen ställer nya krav på ”digital kompetens” inom såväl arbets- som privatliv vid sidan av kompetenser som förmågan att läsa, skriva och räkna.

  LiU har under 2016 haft en fortsatt positiv utveckling av forskningen. De externa medlen fortsätter att öka, likaså antalet publikationer. De nationella strategiska forskningsområdena, de så kallade SFO:erna som LiU är värd för, har både i budget- och i den forskningspolitiska propositionen föreslagits att erhålla en förlängning för de kommande 4 åren. Arbetet med de långsiktiga, strategiska partnerskap som påbörjades 2014 – med Saab, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Tekniska verken i Linköping AB och ABB Sverige – har fortsatt och utvidgats med Linköpings kommun och Ericsson AB.

  Under året har LiU, liksom övriga svenska universitet och högskolor, genomgått en extern utvärdering kring samverkan, genomförd av VINNOVA. Enligt bedömarna använder LiU samverkan på ett tydligt och medvetet sätt för profilering och för att öka kvaliteten i forskning och utbildning. I genomförda fallbeskrivningar (så kallade Impact Case Studies) visar LiU vidare upp mycket goda exempel på aktiviteter som omfattar många typer av samverkan och samverkansparter, inklusive civilsamhället.

  Det ekonomiska resultatet för 2016 uppvisar ett underskott om 29 mnkr. Utbildningen visar ett överskott på 4 mnkr medan forskningen visar ett underskott på 33 mnkr. LiU har under de senaste åren arbetat med att minska det balanserade kapitalet.

 • Public defence: 2017-03-16 13:00 Elsa Brändström-salen, Linköping
  Petersen, Eline Borch
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Eriksholm Research Centre.
  Neural and Cognitive Effects of Hearing Loss on Speech Processing2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Understanding speech in the presence of noise can be difficult, especially when suffering from a hearing loss. This thesis examined behavioural and electrophysiological measures of speech processing with the aim of establishing how they were influenced by hearing loss (internal degradation) and listening condition (external degradation). The hypothesis that more internal and external degradation of a speech signal would result in higher working memory (WM) involvement was investigated in four studies. The behavioural measure of speech recognition consistently decreased with worse hearing, whereas lower WM capacity only resulted in poorer speech recognition when sound were spatially co-located. Electrophysiological data (EEG) recorded during speech processing, revealed that worse hearing was associated with an increase in inhibitory alpha activity (~10 Hz). This indicates that listeners with worse hearing experienced a higher degree of WM involvement during the listening task. When increasing the level of background noise, listeners with poorer hearing exhibited a breakdown in alpha activity, suggesting that these listeners reached a ceiling at which no more WM resources could be released through neural inhibition. Worse hearing was also associated with a reduced ability to selectively attend to one of two simultaneous talkers, brought on by a reduced neural inhibition of the to-be-ignored speech. Increasing the level of background noise reduced the ability to neurally track the to-be-attended speech. That internal and external degradation affected the tracking of ignored and attended speech, respectively, indicates that the two speech streams were neurally processed as independent objects. This thesis demonstrates for the first time that hearing loss causes changes in the induced neural activity during speech processing. In the last paper of the thesis, it is tentatively suggested that neural activity can be utilized from electrodes positioned in the ear canal (EarEEG) for adapting hearing-aid processing to suite the individual listeners and situation.

  List of papers
  1. Danish Reading Span data from 283 hearing-aid users, including a sub-group analysis of their relationship to speech-in-noise performance
  Open this publication in new window or tab >>Danish Reading Span data from 283 hearing-aid users, including a sub-group analysis of their relationship to speech-in-noise performance
  2016 (English)In: International Journal of Audiology, ISSN 1499-2027, E-ISSN 1708-8186, Vol. 55, no 4, 254-261 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Objective: This study provides descriptive statistics of the Danish reading span (RS) test for hearing-impaired adults. The combined effect of hearing loss, RS score, and age on speech-in-noise performance in different spatial settings was evaluated in a subset of participants. Design: Data from published and unpublished studies were re-analysed. Data regarding speech-in-noise performance with co-located or spatially separated sound sources were available for a subset of participants. Study sample: RS scores from 283 hearing-impaired participants were extracted from past studies, and 239 of these participants had completed a speech-in-noise test. Results: RS scores (mean = 41.91%, standard deviation = 11.29%) were related to age (p <0.01), but not pure-tone average (PTA) (p = 0.29). Speech-in-noise performance for co-located sound sources was related to PTA and RS score (both p < 0.01, adjusted R-squared = 0.226). Performance for spatially separated sounds was related to PTA (p < 0.01, adjusted R-squared = 0.10) but not RS score (p = 0.484). We found no differences between the standardized coefficients of the two regression models. Conclusions: The distribution of RS scores indicated a high test difficulty. We found that age should be controlled when RS scores are compared across populations. The experimental setup of the speech-in-noise test may influence the relationship between performance and RS score.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Taylor & Francis, 2016
  Keyword
  Reading span; hearing impairment; spatially distributed vs. co-located sound sources; speech-in-noise; working memory
  National Category
  Otorhinolaryngology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-126496 (URN)10.3109/14992027.2015.1125533 (DOI)000371744400008 ()26836955 (PubMedID)
  Available from: 2016-03-29 Created: 2016-03-29 Last updated: 2017-02-07
  2. Hearing loss impacts neural alpha oscillations under adverse listening conditions
  Open this publication in new window or tab >>Hearing loss impacts neural alpha oscillations under adverse listening conditions
  Show others...
  2015 (English)In: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, Vol. 6, no 177Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Degradations in external, acoustic stimulation have long been suspected to increase the load on working memory (WM). One neural signature of WM load is enhanced power of alpha oscillations (6–12 Hz). However, it is unknown to what extent common internal, auditory degradation, that is, hearing impairment, affects the neural mechanisms of WM when audibility has been ensured via amplification. Using an adapted auditory Sternberg paradigm, we varied the orthogonal factors memory load and background noise level, while the electroencephalogram was recorded. In each trial, participants were presented with 2, 4, or 6 spoken digits embedded in one of three different levels of background noise. After a stimulus-free delay interval, participants indicated whether a probe digit had appeared in the sequence of digits. Participants were healthy older adults (62–86 years), with normal to moderately impaired hearing. Importantly, the background noise levels were individually adjusted and participants were wearing hearing aids to equalize audibility across participants. Irrespective of hearing loss (HL), behavioral performance improved with lower memory load and also with lower levels of background noise. Interestingly, the alpha power in the stimulus-free delay interval was dependent on the interplay between task demands (memory load and noise level) and HL; while alpha power increased with HL during low and intermediate levels of memory load and background noise, it dropped for participants with the relatively most severe HL under the highest memory load and background noise level. These findings suggest that adaptive neural mechanisms for coping with adverse listening conditions break down for higher degrees of HL, even when adequate hearing aid amplification is in place.

  Keyword
  alpha oscillations, hearing loss, hearing aid, cognition, working memory
  National Category
  Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-114641 (URN)10.3389/fpsyg.2015.00177 (DOI)000349597100001 ()25745410 (PubMedID)
  Available from: 2015-03-02 Created: 2015-03-02 Last updated: 2017-02-07
  3. Neural tracking of attended versus ignored speech is differentially affected by hearing loss
  Open this publication in new window or tab >>Neural tracking of attended versus ignored speech is differentially affected by hearing loss
  2017 (English)In: Journal of Neurophysiology, ISSN 0022-3077, E-ISSN 1522-1598, Vol. 117, no 1, 18-27 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Hearing loss manifests as a reduced ability to understand speech, particularly in multitalker situations. In these situations, younger normal-hearing listeners' brains are known to track attended speech through phase-locking of neural activity to the slow-varying envelope of the speech. This study investigates how hearing loss, compensated by hearing aids, affects the neural tracking of the speech-onset envelope in elderly participants with varying degree of hearing loss (n = 27, 62–86 yr; hearing thresholds 11–73 dB hearing level). In an active listening task, a to-be-attended audiobook (signal) was presented either in quiet or against a competing to-be-ignored audiobook (noise) presented at three individualized signal-to-noise ratios (SNRs). The neural tracking of the to-be-attended and to-be-ignored speech was quantified through the cross-correlation of the electroencephalogram (EEG) and the temporal envelope of speech. We primarily investigated the effects of hearing loss and SNR on the neural envelope tracking. First, we found that elderly hearing-impaired listeners' neural responses reliably track the envelope of to-be-attended speech more than to-be-ignored speech. Second, hearing loss relates to the neural tracking of to-be-ignored speech, resulting in a weaker differential neural tracking of to-be-attended vs. to-be-ignored speech in listeners with worse hearing. Third, neural tracking of to-be-attended speech increased with decreasing background noise. Critically, the beneficial effect of reduced noise on neural speech tracking decreased with stronger hearing loss. In sum, our results show that a common sensorineural processing deficit, i.e., hearing loss, interacts with central attention mechanisms and reduces the differential tracking of attended and ignored speech.

  Keyword
  hearing loss, neural tracking, attention, speech-onset envelope, electroencephalography, cross-correlation
  National Category
  Neurosciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-133644 (URN)10.1152/jn.00527.2016 (DOI)
  Available from: 2017-01-05 Created: 2017-01-05 Last updated: 2017-02-07
  4. Cognitive Hearing Aids? - Insights and Possibilities
  Open this publication in new window or tab >>Cognitive Hearing Aids? - Insights and Possibilities
  2015 (English)Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The working memory plays an important role in successfully overcoming adverse listening conditions and should consequently be considered when designing and testing hearing aids. A number of studies have established the relationship between hearing in noise and working memory involvement, but with the Sentence-final Word Identification and Recall (SWIRL) test, it is possible to show that working memory is also involved in listening under favorable conditions and that noise reduction has a positive influence in situation with very little noise. Although the capacity of the working memory is a finite individual size, its involvement can differ with fatigue and other factors and individualization of hearing aids should take this into account to obtain the best performance. A way of individually adapting hearing aids is based on changes in the electrical activity of the brain (EEG). Here we present the possibilities that arise from using EEG and show that ear-mounted electrodes is able to record useful EEG that can be explored for individualization of hearing aids. Such an adaptation could be done based on changes in the electrical activity of the brain (EEG). Here we present the possibilities that arise from using EEG and show that ear-mounted electrodes is able to record useful EEG that can be explored for individualization of hearing aids.

  Place, publisher, year, edition, pages
  American Institute of Physics (AIP), 2015
  Series
  AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X
  National Category
  Otorhinolaryngology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-126560 (URN)10.1063/1.4939399 (DOI)000372065400086 ()978-0-7354-1350-4 (ISBN)
  Conference
  12th international workshop in Mechanics of Hearing, Cape Sounio, Greece, 23-29 May 2014
  Available from: 2016-03-30 Created: 2016-03-30 Last updated: 2017-02-07
 • Tanzi, Emanoel
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Integrated Circuits and Systems.
  Ilic, Milenko
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Integrated Circuits and Systems.
  Integrering av luftfuktighetssensor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Deo, Anurag
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change.
  Axelsson Bjerg, Mette
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change.
  Investigation of biochemical methane potential in Thái Nguyên city and Sông Công city in Vietnam2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Currently Vietnam is facing several problems with waste handling. For instance, a lot of the municipal organic solid waste is dumped at landfills, which contributes to environmental difficulties such as greenhouse gas emissions. Anaerobic digestion has proven to be an adequate method for solving environmental problems such as waste treatment, where biogas can be produced. The methane content in the biogas can subsequently be used as a prosperous energy source for heating, electricity and vehicle fuel. The production and utilization of biogas in Vietnam is in a developing face. However, there are issues that should be tackled to improve and expand the biogas production and use. In Vietnam the main substrate used for anaerobic digestion is animal manure as most of the biogas digesters are placed on farms. The purpose of this master thesis was to identify additional potential substrates for biogas production, with focus on Thái Nguyên city and Sông Công city in the Thái Nguyên province. In order to find suitable substrates, interviews and literature research were carried out in Vietnam. Subsequently biochemical methane potential (BMP) tests were performed for the identified and acquired substrates. The BMP-tests were first performed at Thái Nguyên University but as the results were inconclusive, further experiments were performed at Linköping University (Sweden) where eight substrates from the Thái Nguyên province were investigated. The identified substrates used for the BMP-tests were three types of beer waste from the Vicoba brewery in Thái Nguyên city, food waste from different restaurants in Sông Công city, fruit waste from the fruit market in Thái Nguyên and household vegetable waste. The highest methane yield could be observed for household vegetable waste (543 Nml/g VS) followed by beer waste (yeast) with a methane potential of 497 Nml/g VS. Beer waste (hops boiling) had the lowest methane potential with a value of 230 Nml/g VS. Estimation of the total methane potential in both cities together from food waste from restaurants, beer waste and sewage sludge from the upcoming waste water treatment plant (WWTP) in Thái Nguyen city were made by combining data from interviews, literature values and the BMP-results. The estimation showed that from Thái Nguyên City and Sông Công city about 137,500 m3 CH4/year can be produced from food waste from restaurants, about 1.7 millionCH4 m3/year can be produced from sludge from the WWTP in Thái Nguyên city (under construction) and there is also a possibility to produce about 10,700 m3 CH4/year from the beer brewery in Thái Nguyên city. Thus, the total estimated methane potential sums up to 1.8 million m3 CH4/year. The results show that Thái Nguyên city and Sông Công city have potential wastes that preferably could be used as substrates for biogas production which could add on to the biogas produced currently at farm level in the Thái Nguyên region.

 • Andersson Holmström, Simon
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Engineering.
  Adaptive TDC: Implementation and Evaluation of an FPGA2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Time to digital converter (TDC) is a digital unit that measures the time interval between two events.This is useful to determine the characteristics and patterns of a signal or an event. In this thesis ahybrid TDC is presented consisting of a tapped delay line and a clock counter principle.

  The TDC is used to measure the time between received data in a QKD application. If the measuredtime does not exceed a certain value then data had been sent without any interception. It is alsopossible to use TDCs in other fields such as laser-ranging and time-of-flight applications.

  The TDC consists of two carry chains, an encoder, a FIFO and a counter for each channel, anAXI-module and a control unit to generate command signals to all channels that are implemented.The time is measured by sampling the signal that has propagated through the carry chain and from thissample encode the propagation length.

  In this thesis a TDC is implemented that has a 10 ns dead time and a resolution below 28 psin a four channel mode. The propagation variation is approximately two percent of the total valueduring testing. For the implementation an FPGA-board with a Zynq XC7Z020 SoC is used withSystemVerilog that is a hardware describing language (HDL).

 • Fornander, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Smedéus, Lydia
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Mattsson, Elin
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Strannermyr, Malin
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Lassi, Johan
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Sorjonen, Lovisa
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Bergqvist, Jonathan
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Duong, Sun
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Characterization of Affinity and Stability for the C-lobe of Calmodulin in Plasmodium falciparum.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Protein science gives important tools for designing efficient pharmaceuticals with specific target molecules. Calmodulin (CaM) is an essential protein existing in most species. In humans and the parasite Plasmodium falciparum the sequence differs in a few amino acids. Since the pandemic disease malaria is caused by P.falciparum, differences between human CaM and P.falciparum CaM is of interest for specific inhibition of CaM in P.falciparum.

   

  In this project, differences in affinity and stability for the C-lobe of CaM (CaMC) in both human and P.falciparum was studied as a result of ligand binding and differences in thermal- and chemical stability. Furthermore, the secondary structure was examined by circular dichroism spectroscopy (CD). The stability differences between human CaMC and P.falciparum CaMC was examined by using CD and fluorescence spectroscopy. Fluorescence spectroscopy was also used when examining ligand binding with Trifluoperazine (TFP), 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid (ANS) and Artemisinin (ART). Both human CaMC and P.falciparum CaMC contains two tyrosines in their primary structure, which along with ANS was used as fluorophores when practising fluorescence spectroscopy. Human CaMC and P.falciparum CaMC were compared at different levels of structure and ligand docking by modelling.

   

  Modelling with PyMOL and sequence alignment with protein BLAST showed that the structures of CaMC in human and CaMC in P.falciparum are similar, however, the primary structure differs at eleven positions whereof three of them are considered to be significant. Along with these differences in the primary structure there are other structural differences such as conformational openness, the area of the hydrophobic cleft and the structure of the reactive loops. The structural analysis performed by CD consolidates that CaMC have a similar secondary structure in human and P.falciparum. The results from the thermal and chemical stability analysis shows that both P.falciparum CaMC and human CaMC have stable structures. The fluorescence measurements of binding TFP to CaMC implies a higher binding affinity to human CaMC than P.falciparum CaMC. Moreover, further fluorescence measurements indicate a binding of ART to P.falciparum CaMC.

   

  To gain a better understanding of both P.falciparum CaMC and human CaMC it would be of interest to investigate more specific ligands bound to the structures i.e. derivates of TFP and ART with lower Kd than the original TFP and ART; how they affect the stability, the structure and the activity of the C-lobe. This knowledge could be helpful in the development of malaria treatments. 

 • Public defence: 2017-03-17 13:00 Berzeliussalen, Linköping
  Lampi, Maria
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  TRIAGE: Management of the trauma patient2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Triage, derived from the French word for sorting, aims to assess and prioritize injured patients, regardless of whether the injuries are sustained from everyday road traffic accident with few injured or a mass casualty incident. Triage seeks to provide the greatest benefit to the largest number of casualties in order to minimize morbidity and mortality. Triage in a pre-hospital setting entails management and sorting of patients according to an assessment of medical need, prioritization, and evacuation. In-hospital triage aims to rapidly identify the most injured and ensure timely and appropriate treatment according to the patient’s clinical urgency. A number of different systems for performing triage have been established and implemented globally. The methodology is recognized and utilized but there is still a need for an evidence-based strategy to optimize training and the efficacy of the different systems.

  The main aim of this thesis was to determine triage performance among prehospital personnel and investigate the potential advantage of a triage system for trauma patients. The papers included in this thesis evaluated the triage skills of physicians, pre-hospital personnel, and rescue services personnel by testing their performance before and after an educational intervention. The last paper evaluated potential benefits of using a triage system for trauma patients admitted to the emergency department at MOI Teaching and Referral Hospital in Eldoret, Kenya.

  The results presented in this thesis illustrate that triage skills are lacking among physicians. Experienced pre-hospital personnel are more skilled in performing triage than physicians. The triage skills of the rescue services personnel improved significantly after the educational intervention. Moreover, the potential benefit to trauma patients of implementing an in-hospital triage system in a resource-poor environment was shown. In conclusion, health care personnel, especially physicians without experience but highly involved in trauma patient management, seem to be in need of triage training. How to train, how to implement, and how to evaluate triage skills must be considered in order to develop effective training.

  List of papers
  1. Triage performance of Swedish physicians using the ATLS algorithm in a simulated mass casualty incident: a prospective cross-sectional survey
  Open this publication in new window or tab >>Triage performance of Swedish physicians using the ATLS algorithm in a simulated mass casualty incident: a prospective cross-sectional survey
  2013 (English)In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, Vol. 21, no 90Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Background: In a mass casualty situation, medical personnel must rapidly assess and prioritize patients for treatment and transport. Triage is an important tool for medical management in disaster situations. Lack of common international and Swedish triage guidelines could lead to confusion. Attending the Advanced Trauma Life Support (ATLS) provider course is becoming compulsory in the northern part of Europe. The aim of the ATLS guidelines is provision of effective management of single critically injured patients, not mass casualties incidents. However, the use of the ABCDE algorithms from ATLS, has been proposed to be valuable, even in a disaster environment. The objective for this study was to determine whether the mnemonic ABCDE as instructed in the ATLS provider course, affects the ability of Swedish physician's to correctly triage patients in a simulated mass casualty incident.Methods: The study group included 169 ATLS provider students from 10 courses and course sites in Sweden; 153 students filled in an anonymous test just before the course and just after the course. The tests contained 3 questions based on overall priority. The assignment was to triage 15 hypothetical patients who had been involved in a bus crash. Triage was performed according to the ABCDE algorithm. In the triage, the ATLS students used a colour-coded algorithm with red for priority 1, yellow for priority 2, green for priority 3 and black for dead. The students were instructed to identify and prioritize 3 of the most critically injured patients, who should be the first to leave the scene. The same test was used before and after the course.Results: The triage section of the test was completed by 142 of the 169 participants both before and after the course. The results indicate that there was no significant difference in triage knowledge among Swedish physicians who attended the ATLS provider course. The results also showed that Swedish physicians have little experience of real mass casualty incidents and exercises.Conclusion: The mnemonic ABCDE doesn't significantly affect the ability of triage among Swedish physicians. Actions to increase Swedish physicians' knowledge of triage, within the ATLS context or separately, are warranted.

  Place, publisher, year, edition, pages
  BioMed Central, 2013
  Keyword
  ATLS; Triage; Disaster; Education; Physicians; Mass casualty incident; Exercises
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-103718 (URN)10.1186/1757-7241-21-90 (DOI)000329181100001 ()
  Available from: 2014-01-24 Created: 2014-01-24 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
  2. Improved and sustained triage skills in firemen after a short training intervention
  Open this publication in new window or tab >>Improved and sustained triage skills in firemen after a short training intervention
  Show others...
  2015 (English)In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241, Vol. 23, no 81, 1-6 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Background: A previous study has shown no measurable improvement in triage accuracy among physicians attending the Advanced Trauma Life Support (ATLS) course and suggests a curriculum revision regarding triage. Other studies have indicated that cooperative learning helps students acquire knowledge. Objective: The present study was designed to evaluate the effectiveness of trauma cards in triage training for firemen. Methods: Eighty-six firemen were randomly assigned into two groups: the trauma card group and the direct instruction group. Both groups received the same 30-min PowerPoint lecture on how to perform triage according to the Sort Assess Lifesaving interventions Treatment and transport (SALT) Mass Casualty Triage Algorithm. In the trauma card group, the participants were divided into groups of 3-5 and instructed to triage 10 trauma victims according to the descriptions on the trauma cards. In the direct instruction group, written forms about the same 10 victims were used and discussed as a continuation of the PowerPoint lecture. Total training time was 60 min for both groups. A test was distributed before and after the educational intervention to measure the individual triage skills. The same test was applied again 6 months later. Results: There was a significant improvement in triage skills directly after the intervention and this was sustained 6 months later. No significant difference in triage skills was seen between the trauma card group and the direct instruction group. Previous experience of multi-casualty incidents, years in service, level of education or age did not have any measurable effects on triage accuracy. Conclusions: One hour of triage training with the SALT Mass Casualty Triage Algorithm was enough to significantly improve triage accuracy in both groups of firemen with sustained skills 6 months later. Further studies on the first assessment on scene versus patient outcome are necessary to provide evidence that this training can improve casualty outcome. The efficacy and validity of trauma cards for disaster management training need to be tested in future studies.

  Place, publisher, year, edition, pages
  BIOMED CENTRAL LTD, 2015
  Keyword
  Triage; Triage training; SALT Mass Casualty Triage Algorithm; Trauma cards; Direct instruction; Firemen
  National Category
  Other Medical Sciences not elsewhere specified
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-122520 (URN)10.1186/s13049-015-0162-7 (DOI)000363098400002 ()26481218 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Civil Contingencies Agency

  Available from: 2015-11-09 Created: 2015-11-06 Last updated: 2017-02-20
 • Sandbladh, Josefine
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  En förskola för alla? Att ta emot och inkludera nyanlända barn i förskolan: En intervjustudie med förskollärare i två olika kommuner2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärare i två olika kommuner talar om sitt arbete med att ta emot och inkludera nyanlända barn i förskolan. I studien har jag redogjort för hur förskollärarna beskrev organisationen kring sitt mottagande och sin inkludering och vad förskollärarna diskuterade som möjliga hinder och möjligheter i arbetet med att inkludera nyanlända barn. Jag har också undersökt vilka resurser som förskollärarna beskrev att de använde sig av eller önskade få mer av i detta arbete. Slutligen redogör denna studie också för förskollärarnas uttalanden om hur de tolkade begreppet likvärdighet. Studien är skriven utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Jag utgår från att kunskap skapas genom människors interaktion och att såväl kunskap som sanningar konstrueras i olika sociala och kulturella sammanhang. I studien har jag intervjuat 6 förskollärare. I varje kommun besökte jag två olika förskolor och höll en singelintervju och en parintervju i varje kommun. Efter insamlandet av min empiri så har materialet analyserat med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre olika huvudteman som jag har valt att kalla för: Organisering av mottagande och inkludering, Inkludering i barngrupp och Möjligheter och hinder för inkludering. Resultaten av studien visar att förskollärarna i de olika kommunerna beskrev sitt mottagande och sin inkludering av nyanlända barn på olika sätt. Förskollärarna i kommun Syd talade om de nyanlända barnen som en specifik grupp som erbjöds speciella rutiner bl.a. i form av hembesök och ett särskilt välkomstsamtal med tolk. Förskollärarna i kommun Nord poängterade att de nyanlända barnen inte behandlades på något speciellt sätt utan att de togs emot och erbjöds samma rutiner som alla andra barn på förskolan. Resultatet visar också på pedagogers viktiga uppgift att hjälpa nyanlända barn att få tillträde till lekgemenskap och förskolebarns uppgift att välkomna och bjuda in nyanlända barn i sin lekgemenskap. Vidare visar studiens resultat att det finns faktorer som utgör såväl möjligheter som hinder för att kunna inkludera nyanlända barn. Några av dessa faktorer diskuteras utifrån rubrikerna: Bemötande av nyanlända barn samt kommunala riktlinjer och likvärdighet. Till sist visar studiens resultat på att förskolan som en inkluderande praktik utgör starten för en god integration

 • Svensson, Ulrika
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Jämförande analys av särskolans läroplaner 1990 och 20112017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att jämföra Läroplan för den obligatoriska särskolan med Läroplan för grundsärskolan 2011 genom en dokumentanalys och användandet av nivåmodellen utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv.

  Resultatet visar att Läroplan för grundsärskolan 2011 är mer kunskapsbetonad, dessutom är den mer kortfattad och fokuserad i sin formulering i jämförelse med Läroplan för den obligatoriska särskolan som i sina skrivningar tar med förklaringar, beskrivningar och motiveringar. Det framgick även att några läroplanskoder syntes i de teman som analyserades. Framförallt den rationella läroplanskoden och den demokratiska läroplanskoden.

 • Wiktorsson, Beatrice
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Matematiken och könsroller: - En kvalitativ intervjuundersökning om lärares uppfattningar och matematik och genus2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks hur lärare i matematik för de lägre åldrarna uppfattat sin egen inlärning av matematik under sin skolgång, hur de uppfattar matematikämnet i relation till könsroller och hur de tolkar sina elevers kunskaper. Information har samlats genom kvalitativa intervjuer med 6 informanter som samtliga är aktiva inom skolan och är behöriga i matematik. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats på ett sätt som är inspirerat av tematisk innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna har uppfattat skillnader i hur de blev bemötta under sin studietid baserat på deras könsroller. De är även medvetna om och har påverkats av den stereotyp som existerar om att pojkar är bättre på matte än flickor. 

 • Johansson, Jennifer
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Pedagogers syn på och använding av högläsning i förskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study was to obtain pre-school teachers' views on read-aloud in preschool and the preschool teachers use of both spontaneous and planned read-aloud situations. The study was done by qualitative semi-structured interviews and the participants interviewed were four preschool teachers who worked within the same city. The results showed that preschool teachers' views on reading aloud was that they thought reading aloud was important for language development and how they read a book and book choice was important. The results also showed that the use of planned reading aloud could be linked to ongoing projects and reading relaxation. The spontaneous reading aloud was mostly used as an opportunity to let the children´s will go through, but also as an opportunity to read books in a more detailed way. Finally, the study shows how teachers can see read-aloud as part of the preschool that is not just a routine, but an important part of the pre-school that is important for children’s development.

 • Fager, Jenny
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Världens starkaste björn - normbrytare eller förstärkare?: En text- och bildanalys av hur kön framställs i serietidningen Bamse2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien som följer syftar till att analysera hur genus ”görs” i sex stycken olika Bamsetidningar utspridda över åren 1982–2016. En innehållsanalys av komparativ karaktär ur ett historiskt perspektiv har gjorts på både bild och text utifrån ett genusperspektiv där följande teman har aktualiserats: hur pojkar och flickor framställs samt rollindelning mellan könen. 

  Resultaten visar att genusrepresentationerna i tidningarna domineras av stereotypa könsroller, samtidigt som det förekommer enstaka utmaningar av dessa stereotypa könsroller i form av könsöverskridande karaktärer och ombytta roller. 

  Något som är väldigt tydligt är rollindelningen där pojkar är överrepresenterade i alla tidningar som studerats. Flickorna är varken lika många eller fler representerade i någon tidning. 

 • Cifuentes Vargas, Tim
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Mobilt säljstöd utvecklat med scrum2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete gjort på uppdrag av Gastrogate AB. Målet med examensarbetet är att utvärdera projektmetodiken Scrum i en grupp med endast en utvecklare.

  För att undersöka detta applicerades metoden genom att utveckla ett mobilt säljstöd i from av en mobilapplikation. Under projektet förarbete beslutades det att applikationen skulle byggas för iPad i Objective-C.

  Projektmetodiken anpassades för en projektgrupp med endast en utvecklare. Tillexempel hölls inga dagliga möten och rollen Scrum master tilldelades utvecklaren. Arbetet delades upp i tre sprintar. I början av varje sprint hölls ett möte där implementerad funktionalitet visades upp och reflekterades över. Under mötet planerades även den efterföljande sprinten.

  Resultatet av studien visar att det är möjligt att genomföra projekt med metodiken Scrum även om projektgruppen är väldigt liten. Flera av Scrums fördelar kan ändock tillgodoräknas. En grupp bestående av endast en utvecklare är dock i minsta laget och fördelarna med Scrum blir sannolikt fler om gruppen består av åtminstone två utvecklare. 

 • Sedin, Marinette
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning.
  Immigrant women, English learning, and social interactions: a qualitative study in Vancouver, Canada.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Immigration and language learning are topics of interest to many people around the world; it is a daily concern for immigrants and for people who are welcoming immigrants to their country. Canada has experienced a lot of immigration for many years, and is therefore a suitable location for research on language learning and language use. Canucks English Centre (CEC) is an education centre where mostly women attend to improve their English skills, as well as take other courses that are relevant to their situation as low income parents. Through qualitative, semi-structured interviews with 13 women that have at some point taken classes at CEC, information about female English learners' subjective experiences were examined. The aim of this research project was to learn more about English learners' language use, and how social interaction in English was experienced by the individual. This study also set out to learn more about individual action and choices made by the women in an effort to learn more English. This research project describes the reality for women that are learning English and living their lives at the same time. The interviews revealed many challenges faced by women in their situation, for example lack of time, money and support to attend classes. On the other hand, the research describes active choices made by the women to improve their English skills, such as volunteering or choosing neighbourhoods where people speak English. A factor that has a big impact on the women's motivation to learn English was the desire to help their children with their school and to communicate with their children's teachers. A major finding was that almost all women were unsatisfied with their ability to use English. This finding is something that needs more attention, as every woman should feel confident and competent enough to communicate in the official language of the country in which they live.

 • Public defence: 2017-03-10 13:15 Visionen, Linköping
  Malmberg, Lisa
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Building Design Capability in the Public Sector: Expanding the Horizons of Development2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Public sector organizations are in need of new approaches to development and innovation. There is a need to develop a capability to better understand priorities, needs and wishes of public sector service users and become more proactive, in order to meet the demands on keeping costs down and quality high.

  Design is increasingly put forward as a potential answer to this need and there are many initiatives taken across the world to encourage the use of a design approach to development and innovation within public sector. In relation to this trend there is a need to improve the understanding of how public sector organizations develop ability to exploit design; how they develop design capability. This is the focus of this thesis, which through an exploratory study has observed the two initiatives aiming to introduce design and develop design capability within healthcare and social service organizations.

  One main contribution of this work is an understanding of the design capability concept based on a structured review of the use of the design capability concept in the literature. The concept has previously been used in relation to different aspects of designs in organizations.

  Another important contribution is the development of an understanding for how design capability is developed based on interpretations founded in the organizational learning perspective of absorptive capacity. The study has identified how different antecedents to development of design capability have influenced this development in the two cases. The findings have identified aspects that both support and impede the development of design capability which are important to acknowledge and address when aiming to develop design capability within a public sector organization.

  In both cases, the set up of the knowledge transferring efforts focus mainly on developing awareness of design. Similar patterns are seen in other prior and parallel initiatives. The findings however suggest that it is also important to ensure that the organization have access to design competence and that structures like routines, processes and culture support and enable the use of design practice, in order to make design a natural part of the continuous development work.

 • Dahlén, Olle
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Ask Åström, Anton
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
  Multi-Scale Predictability for Emerging Foreign Exchange Markets2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Expanding the work done by Bekiros and Marcellino [2013] to emerging markets will give a better understanding of the prediction power of artificial neural networks with a wavelet design. The finan- cial perspective discussed will be from an investor or traders view with possible strategies and policies. Investors who seek a better un- derstanding of future volatility or a trader that wishes to improve the prediction of returns can learn from our conclusions. Continu- ously improving prediction models is a difficult but rewarding task, especially considering the effort and resources already invested in the area. The investments in emerging markets have been on a de- cline the past years but still has the possibility to bloom into a more attractive choice. 

 • Beaufils, Pierre
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vrbanjac, Dennis
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tailors and Sewing Threads: A case study of public-owned firm evolving in the Swedish society2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Understanding the benefits from the environment of municipally-owned energy firms in Sweden, through the perspective of the network theory, the triple helix model and knowledge transfer.

  Aim

  To construct a model describing the resources flowing within the network of relationships within the specific context of operations.

  Methodology

  The study is centred on a case company where two specific departments are put in focus: the energy recovery department and the business development. The case study aims to be descriptive, according to the data collected from interviews of relevant respondents.

  Findings

  - The benefits derived from a collaboration with a knowledge centre is the legitimate creation of exploitable innovation for the firm, as well as the creation/improvement of hybrid platforms where mobility of personnel is seen as a central communication factor.

  - When it comes to the income generating activities the main benefits that arose within the collaboration was the creation of opportunities for growth and business networks as such.- Power on influencing the context generates policies and favourable network oriented circumstances.

   

 • Akanda, Md Mahmudul Alam
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dzeko, Jasmin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Customers’ Perception on their Satisfaction about the Private Banks in a Developing Country: A perspective of Private Banks in Bangladesh2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Customers’ satisfaction is a decisive factor in the development process of business which has also an effective impact on contributing a country's GDP. Private banks have been emerged over the time in developing countries where customers’ satisfaction is the driven force of banking industry investigated in Bangladesh. In this study a conventional American Customer Satisfaction Index model has been used over Bangladesh to compare overall performance of banking industry. Customers’ satisfaction in Bangladesh has been measured from the different angle of customers’ perception based on their portfolio. This research has been designed on a quantitative approach followed by survey research method. Questionnaire was administered to collect data through objective list as well as physical interaction with the respondents from different locations in the capital city of Bangladesh named Dhaka. Collected data had been analyzed applying Partial Latent Square (PLS) software program. The study outcomes showed that the perceived quality is the main determinant factor on customer satisfaction towards banks in Bangladesh. It also revealed that significant relationship exists between customers’ satisfaction and customers’ loyalty. The revised model in 2016 represents the benchmark scores of customers’ satisfaction in Bangladesh lagged behind consecutively 18 and 13 scores than that of USA and Taiwan. Considering the study results, we summed the quality of service leads to satisfied customers in turns towards customers loyalty. Banks also can get competitive advantage by evaluating all classes of customers equally through providing superior services to them.

 • Björklund Larsen, Lotta
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  SWEDEN: Failure of a Cooperative Compliance Project?2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report outlines the Swedish  cooperative  compliance  project Fördjupad  samverkan  - FS (enhanced collaboration) introduced in 2011 and the modified initiative relaunched as Fördjupad dialog – FD (enhanced dialogue) in 2014. It describes how the Swedish Tax Agency proposed an initiative that carried with it international success stories from similar projects, but in the Swedish version and context met with strong resistance and is now put on hold awaiting proposed changes in the law. This chronological trajectory teases out issues that impact tax compliance among large corporations and perhaps also among ordinary taxpayers in Swedish society. Based on these issues, I suggest eight aspects that have to be paid attention to when implementing cooperative compliance initiatives. These aspects seldom stand alone but are drawn upon in various combinations making criticism possible.

 • Fredriksson, Ingemar
  et al.
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Biomedical Instrumentation. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Larsson, Marcus
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Biomedical Instrumentation. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  On the equivalence and differencesbetween laser Doppler flowmetry andlaser speckle contrast analysis2016In: Journal of Biomedical Optics, ISSN 1083-3668, E-ISSN 1560-2281, Vol. 21, no 12, 126018Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Laser Doppler flowmetry (LDF) and laser speckle contrast analysis (LASCA) both utilize the spatiotemporalproperties of laser speckle patterns to assess microcirculatory blood flow in tissue. Although the techniquesanalyze the speckle pattern differently, there is a close relationship between them. We present atheoretical overview describing how the LDF power spectrum and the LASCA contrast can be calculatedfrom each other, and how both these can be calculated from an optical Doppler spectrum containing variousdegrees of Doppler shifted light. The theoretical relationships are further demonstrated using time-resolvedspeckle simulations. A wide range of Monte Carlo simulated tissue models is then used to show how perfusionestimates for LDF and LASCA are affected by changes in blood concentration and speed distribution, as well asby geometrical and optical properties. We conclude that perfusion estimates from conventional single exposuretime LASCA are in general more sensitive to changes in optical and geometrical properties and are less accuratein the prediction of real perfusion changes, especially speed changes. Since there is a theoretical one-to-onerelationship between Doppler power spectrum and contrast, one can conclude that those drawbacks with theLASCA technique can be overcome using a multiple exposure time setup.

 • Cesarini, Kristian
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Designing and Evaluating Serious Games for Cost- Effective Data Acquisition in Genomics Research2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Scientists interested in uncovering associations between DNA variants and complex traits such as personality characteristics and cognitive abilities often face the constraint that the research requires very large samples to be successful. One reason very large samples are difficult to assemble is that the outcome variables are not always measured in a consistent way in different data sets, and sometimes they are not measured at all. In such cases, traditional measurement techniques (such as in-house interviews or surveys) are not always feasible. In this project, I sought to develop two “serious games” which can be used to measure short-term memory. The study shows that an individual’s performance in both of these games is moderately predictive of measures of short-term memory used by psychologists. The study also finds that users rate the serious games as more enjoyable than the conventional measures. The results suggest that ongoing effort to gather outcome data via nonstandard techniques such Mobile apps may turn out to be a useful complement to conventional approaches toward data collection.

 • Public defence: 2017-03-17 09:00 Hasselquist, Linköping
  Bahrampour, Shahrzad
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Microbiology and Molecular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Genetic mechanisms regulating proliferation and cell specification in the Drosophila embryonic CNS2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The central nervous system (CNS) consists of an enormous number of cells, and large cellular variance, integrated into an elaborate network. The CNS is the most complex animal organ, and therefore its establishment must be controlled by many different genetic programs. Considering the high level of complexity in the human CNS, addressing issues related to human neurodevelopment represents a major challenge. Since comparative studies have revealed that neurodevelopmental programs are well conserved through evolution, on both the genetic and functional levels, studies on invertebrate neurodevelopmental programs are often translatable to vertebrates. Indeed, the basis of our current knowledge about vertebrate CNS development has been greatly aided by studies on invertebrates, and in particular on the Drosophila melanogaster (fruit fly) model system.

  This thesis attempted to identify novel genes regulating neural cell specification and proliferation in the CNS, using the Drosophila model system. Moreover, I aimed to address how those genes govern neural progenitor cells (neuroblasts; NBs) to obtain/maintain their stemness identity and proliferation capacity, and how they drive NBs through temporal windows and series of programmed asymmetric division, which gradually reduces their stemness identity in favor of neural differentiation, resulting in appropriate lineage progression. In the first project, we conducted a forward genetic screen in Drosophila embryos, aimed at isolating genes involved in regulation of neural proliferation and specification, at the single cell resolution. By taking advantage of the restricted expression of the neuropeptide FMRFa in the last-born cell of the NB lineage 5-6T, the Ap4 neuron, we could monitor the entire lineage progression. This screen succeeded in identifying 43 novel genes controlling different aspects of CNS development. One of the genes isolated, Ctr9, displayed extra Ap4/FMRFa neurons. Ctr9 encodes a component of the RNA polymerase II complex Paf1, which is involved in a number of transcriptional processes. The Paf1C, including Ctr9, is highly conserved from yeast to human, and in the past couple of years, its importance for transcription has become increasingly appreciated. However, studies in the Drosophila system have been limited. In the screen, we isolated the first mutant of Drosophila Ctr9 and conducted the first detailed phenotypic study on its function in the Drosophila embryonic CNS. Loss of function of Ctr9 leads to extra NB numbers, higher proliferation ratio and lower expression of neuropeptides. Gene expression analysis identified several other genes regulated by Ctr9, which may explain the Ctr9 mutant phenotypes. In summary, we identified Ctr9 as an essential gene for proper CNS development in Drosophila, and this provides a platform for future study on the Drosophila Paf1C. Another interesting gene isolated in the screen was worniou (wor), a member of the Snail family of transcription factors. In contrast to Ctr9, whichdisplayed additional Ap4/FMRFa neurons, wor mutants displayed a loss of these neurons. Previous studies in our group have identified many genes acting to stop NB lineage progression, but how NBs are pushed to proliferate and generate their lineages was not well known. Since wor may constitute a “driver” of proliferation, we decided to study it further. Also, we identified five other transcription factors acting together with Wor as pro-proliferative in both NBs and their daughter cells. These “drivers” are gradually replaced by the previously identified late-acting “stoppers.” Early and late factors regulate each other and the cell cycle, and thereby orchestrate proper neural lineage progression.

  List of papers
  1. Novel Genes Involved in Controlling Specification of Drosophila FMRFamide Neuropeptide Cells
  Open this publication in new window or tab >>Novel Genes Involved in Controlling Specification of Drosophila FMRFamide Neuropeptide Cells
  Show others...
  2015 (English)In: Genetics, ISSN 0016-6731, E-ISSN 1943-2631, Vol. 200, no 4, 1229-1244 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The expression of neuropeptides is often extremely restricted in the nervous system, making them powerful markers for addressing cell specification . In the developing Drosophila ventral nerve cord, only six cells, the Ap4 neurons, of some 10,000 neurons, express the neuropeptide FMRFamide (FMRFa). Each Ap4/FMRFa neuron is the last-born cell generated by an identifiable and well-studied progenitor cell, neuroblast 5-6 (NB5-6T). The restricted expression of FMRFa and the wealth of information regarding its gene regulation and Ap4 neuron specification makes FMRFa a valuable readout for addressing many aspects of neural development, i.e., spatial and temporal patterning cues, cell cycle control, cell specification, axon transport, and retrograde signaling. To this end, we have conducted a forward genetic screen utilizing an Ap4-specific FMRFa-eGFP transgenic reporter as our readout. A total of 9781 EMS-mutated chromosomes were screened for perturbations in FMRFa-eGFP expression, and 611 mutants were identified. Seventy-nine of the strongest mutants were mapped down to the affected gene by deficiency mapping or whole-genome sequencing. We isolated novel alleles for previously known FMRFa regulators, confirming the validity of the screen. In addition, we identified novel essential genes, including several with previously undefined functions in neural development. Our identification of genes affecting most major steps required for successful terminal differentiation of Ap4 neurons provides a comprehensive view of the genetic flow controlling the generation of highly unique neuronal cell types in the developing nervous system.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Genetics Society of America, 2015
  Keyword
  Drosophila; CNS development; neural cell fate specification; forward genetic screening; FMRFamide
  National Category
  Clinical Medicine
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-121318 (URN)10.1534/genetics.115.178483 (DOI)000359917000020 ()26092715 (PubMedID)
  Available from: 2015-09-16 Created: 2015-09-14 Last updated: 2017-02-14Bibliographically approved
  2. Ctr9, a Key Component of the Paf1 Complex, Affects Proliferation and Terminal Differentiation in the Developing Drosophila Nervous System
  Open this publication in new window or tab >>Ctr9, a Key Component of the Paf1 Complex, Affects Proliferation and Terminal Differentiation in the Developing Drosophila Nervous System
  2016 (English)In: G3: Genes, Genomes, Genetics, ISSN 2160-1836, E-ISSN 2160-1836, Vol. 6, no 10, 3229-3239 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The Paf1 protein complex (Paf1C) is increasingly recognized as a highly conserved and broadly utilized regulator of a variety of transcriptional processes. These include the promotion of H3K4 and H3K36 trimethylation, H2BK123 ubiquitination, RNA Pol II transcriptional termination, and also RNA-mediated gene silencing. Paf1C contains five canonical protein components, including Paf1 and Ctr9, which are critical for overall complex integrity, as well as Rtf1, Leo1, and Cdc73/Parafibromin(Hrpt2)/Hyrax. In spite of a growing appreciation for the importance of Paf1C from yeast and mammalian studies, there has only been limited work in Drosophila. Here, we provide the first detailed phenotypic study of Ctr9 function in Drosophila. We found that Ctr9 mutants die at late embryogenesis or early larval life, but can be partly rescued by nervous system reexpression of Ctr9. We observed a number of phenotypes in Ctr9 mutants, including increased neuroblast numbers, increased nervous system proliferation, as well as downregulation of many neuropeptide genes. Analysis of cell cycle and regulatory gene expression revealed upregulation of the E2f1 cell cycle factor, as well as changes in Antennapedia and Grainy head expression. We also found reduction of H3K4me3 modification in the embryonic nervous system. Genome-wide transcriptome analysis points to additional downstream genes that may underlie these Ctr9 phenotypes, revealing gene expression changes in Notch pathway target genes, cell cycle genes, and neuropeptide genes. In addition, we find significant effects on the gene expression of metabolic genes. These findings reveal that Ctr9 is an essential gene that is necessary at multiple stages of nervous system development, and provides a starting point for future studies of the Paf1C in Drosophila.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Genetics Society of America, 2016
  Keyword
  neuroblast, lineage tree, cell cycle, epigenetics, terminal differentiation, FlyBook
  National Category
  Genetics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-132856 (URN)10.1534/g3.116.034231 (DOI)000386581200018 ()27520958 (PubMedID)
  Note

  Funding Agencies|Swedish Research Council [621-2013-5258]; Knut and Alice Wallenberg Foundation [KAW2011.0165]; Swedish Cancer Foundation [120531]; Swedish Royal Academy of Sciences

  Available from: 2016-12-06 Created: 2016-11-30 Last updated: 2017-02-14
 • Elliot, David
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Bergendahl, Simon
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Gränskontroller i Sverige: En diskursanalys av hur det argumenterades kring svenska gränskontroller i svenska tidningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att generera förståelse för hur verkligheten konstrueras genom skriftliga politiska debattartiklar. Diskursen som undersöks i studien är de gränskontroller som Sveriges regering införde den 18 december 2015. I studien undersöks vilka typer av argument som används och hur de bidrar till konstruktionen av problemet samt hur diskursen förändras över tid. Studien har avgränsats till svenska nyhetstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Den studerade perioden är halvårsperioden kring beslutsdatumet för gränskontroller. Studien är kvalitativ och har utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Den metodologiska och teoretiska ansatsen är diskursanalys.

  Studiens resultat genererade tre typer av diskurser: pragmatiska och humanistiska argument, välfärd kontra öppenhet samt ad hominem-argument och fokus på ansvar. Diskursens förändring över tid delades in i tre perioder: från att svenska gränskontroller var avlägset, till fokus på terrorattentaten i Paris, till fokus på svenska gränskontroller.

 • Rönnby, Karl
  Linköping University, Department of Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Monte Carlo Simulations for Chemical Systems2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates dierent types of Monte Carlo estimators for use in computationof chemical system, mainly to be used in calculating surface growthand evolution of SiC. Monte Carlo methods are a class of algorithms using randomsampling to numerical solve problems and are used in many cases. Threedierent types of Monte Carlo methods are studied, a simple Monte Carlo estimatorand two types of Markov chain Monte Carlo Metropolis algorithm MonteCarlo and kinetic Monte Carlo. The mathematical background is given for allmethods and they are tested both on smaller system, with known results tocheck their mathematical and chemical soundness and on larger surface systemas an example on how they could be used

 • Cros, Olivier
  et al.
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Medical Informatics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV).
  Eklund, Anders
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Medical Informatics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV).
  Gaihede, Michael
  Department of Otolaryngology, Head & Neck Surgery, Aalborg University Hospital, Denmark.
  Knutsson, Hans
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Medical Informatics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV).
  Enhancement of micro-channels within the human mastoid bone based on local structure tensor analysis2016In: Image Proceessing Theory, Tools and Apllications, IEEE, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Numerous micro-channels have recently been discovered in the human temporal bone by x-ray micro-CT-scanning. After a preliminary study suggesting that these micro-channels form a separate blood supply for the mucosa of the mastoid air cells, a structural analysis of the micro-channels using a local structure tensor was carried out. Despite the high-resolution of the micro-CT scan, presence of noise within the air cells along with missing information in some micro-channels suggested the need of image enhancement. This paper proposes an adaptive enhancement of the micro-channels based on a local structure analysis while minimizing the impact of noise on the overall data. Comparison with an anisotropic diffusion PDE based scheme was also performed.

 • Jansson, Felisa
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Chemistry.
  The Effect of Microcrystalline Cellulose as cushioning excipient during controlled release2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the pharmaceutical industry, it is always important to have reproducible processes and raw materials of high quality to ensure good quality products. AstraZeneca, that is a leading manufacturer of different pharmaceuticals, works according to GMP to make sure that their processes deliver products of the same quality every time. A problem that has occurred at AstraZeneca is when a raw material is not properly understood and variations in the raw material affects the final product. Variations in drug release in one of AstraZeneca´s products, Product X, has been linked to the cushioning excipient Microcrystalline cellulose (MCC). Variations in drug release has been noticed during change from one batch of MCC to another. The aim of this study was to investigate which material attributes of MCC that contributes to variations in the final product. Particle size and moisture content were identified as critical material attributes (CMA´s) and were therefore chosen to be investigated more thoroughly. By variating particle size and moisture content during manufacturing of Product X, the influence of these attributes could be investigated using Design of Experiment (DoE). An additional experiment that compared two MCC batches from different suppliers was also performed during this study. The results from these experiments showed that the particle size and moisture content of MCC does affect the drug release. Large particles and high moisture content gave rise to a faster drug release compared to small particles and low moisture content that gave rise to a slower drug release. It is however hard to draw conclusions regarding how small differences in particle size and moisture content could affect the drug release. 

 • Olsson, Jonas
  Linköping University, Department of Mathematics, Optimization . Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Solving a highly constrained multi-level container loading problem from practice2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The container loading problem considered in this thesis is to determine placements of a set of packages within one or multiple shipping containers. Smaller packages are consolidated on pallets prior to being loaded in the shipping containers together with larger packages. There are multiple objectives which may be summarized as fitting all the packages while achieving good stability of the cargo as well as the shipping containers themselves.

  According to recent literature reviews, previous research in the field have to large extent been neglecting issues relevant in practice. Our real-world application was developed for the industrial company Atlas Copco to be used for sea container shipments at their Distribution Center (DC) in Texas, USA. Hence all applicable practical constraints faced by the DC operators had to be treated properly. A high variety in sizes, weights and other attributes such as stackability among packages added complexity to an already challenging combinatorial problem.

  Inspired by how the DC operators plan and perform loading manually, the batch concept was developed, which refers to grouping of boxes based on their characteristics and solving subproblems in terms of partial load plans. In each batch, an extensive placement heuristic and a load plan evaluation run iteratively, guided by a Genetic Algorithm (GA). In the placement heuristic, potential placements are evaluated using a scoring function considering aspects of the current situation, such as space utilization, horizontal support and heavier boxes closer to the floor. The scoring function is weighted by coefficients corresponding to the chromosomes of an individual in the GA population. Consequently, the fitness value of an individual in the GA population is the rating of a load plan.

  The loading optimization software has been tested and successfully implemented at the DC in Texas. The software has been proven capable of generating satisfactory load plans within acceptable computation times, which has resulted in reduced uncertainty and labor usage in the loading process. Analysis using real sea container shipments shows that the GA is able to tune the scoring coefficients to suit the particular problem instance being solved.

 • Lorenz, Christina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Vingsäter, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  ”Jag var sjuk och ni såg till mig” – En kvalitativ studie om präster och diakoners arbete vid Sjukhuskyrkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka redskap präster och diakoner inom Sjukhuskyrkan använder i det dagliga mötet med människor i kris och sorg, samt vilken hjälp och stöd de får för att bearbeta sitt arbete.

  Studien genomförs med en kvalitativ metod och är inspirerad av en fenomenografisk ansats. I studien används intervjuer som datainsamlingsmetod och fokus ligger på medarbetarnas uppfattning kring deras arbete. Resultatet för denna studie har mynnat ut i tre kategorier. Den första är “ Redskap i mötet med konfidenten”. Nästa kategori ”Stöd av Sjukhuskyrkans präster och diakoner” samt sista kategori “Redskap i den egna bearbetningen”.

  Studiens resultat visar att lyssnandet är ett viktigt redskap i mötet men även andliga aspekter spelar en viktig roll i präster och diakoners arbete. Den handledningen präster och diakoner får samt att få ingå i ett välfungerande arbetslag är av vikt. Samtidigt som en stor del av bearbetningen sker på fritiden. 

 • Kerosuo, Maya
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Transpersoners upplevelse av psykoterapi: Alliansskapnde och brott i den psykoterapeutiska situationen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie undersökte fem transpersoners upplevelser av psykoterapi i förhållande till det faktum att de var transpersoner. Syftet var att genom en tematisk analys identifiera teman som antingen kan vara alliansskapande eller leda till brott i den terapeutiska relationen. Fem teman utkristalliserades ur materialet. De var 1. Normkritisk utgångspunkt och queerförståelse hos terapeuten 2. För lite fokus på och förminskande av transidentitetens betydelse 3. Överfokusering på transidentitetens betydelse 4. Upplevelsen att behöva utbilda sin terapeut eller inte 5. Förståelse hur måendet hos transpersoner är kopplat till samhällets syn på normbrytande personer. Studien syftade också till att undersöka vad dessa specifika upplevelser riskerade att leda till i den terapeutiska relationen. Det visade sig att dessa ofta från psykoterapeutens sida oavsiktliga handlingar ledde till minskat förtroende från klientens sida. Detta visar på vikten att som psykoterapeut känna till de vanligaste alliansbrott som kan uppstå med transpersoner, för att förbättra den psykoterapeutiska kvalitén.

 • Bendelin, Nina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Internet-delivered relapse prevention after pain management: A qualitative pilot study2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Relapse prevention after pain management is a neglected area and Internet-based interventions have the potential to partly fill this gap. A challenge in designing effective relapse prevention program is how to motivate patients to persist throughout the full length of treatment. Following a regular pain management program, 29 participants underwent a 20 week long Internet–based relapse prevention program based on acceptance-oriented CBT. Qualitative analyses showed changes in attitudes towards their pain and body during the course of treatment. Degree of personal commitment in treatment goals seemed to affect gains relating to new perspective on self and future. Therapeutic strategies of defusion and mindfulness seemed to ease perspective changes and persistence to comply. Values interventions are hypothesized to be a plausible therapeutic strategy to engage participants in continuous behavior change. Further studies on non-compliers and drop-outs could enhance understanding of interventions necessary to maintaining motivation. When and how to give therapist support during Internet-based treatment for chronic pain is another area in need of further studies.

 • Pilemalm, Sofie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindgren, Ida
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ramsell, Elina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Emerging forms of inter-organizational and cross-sector collaborations in e-government initiatives: Implications for participative development of information systems2016In: Transforming Government: People, Process and Policy, ISSN 1750-6166, E-ISSN 1750-6174, Vol. 10, no 4, 605-636 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This study aims to explore recent public sector trends, inter-organizational and cross-sector

  collaborations, and analyzes these in terms of implications for participative development of information

  systems (IS). These trends are understood as being part of emerging forms of e-government. Initial

  suggestions for how to develop IS in the new contexts are provided.

  Design/methodology/approach – Three cases involving the trends described above, taking place in

  the Swedish emergency response system, are studied and used as basis for identified participative IS

  development challenges and suggested adaptation needs. Data collection involves semi-structured

  interviews, focus groups and future workshops.

  Findings – The identified challenges concern balancing ideological versus practical needs, lack of

  resources, lack of know-how and design techniques and tool challenges. Some practical implications for

  participative IS development include more extensive focus on stakeholder and legal analysis, need for

  interdisciplinary design teams, merging of task and needs analysis for yet-undefined user tasks and

  using on-line alternatives for interacting with users.

  Research implications/limitations – The study is exploratory where the three cases are in

  different, but at the same time interrelated, collaboration contexts. The identified implications and

  challenges provide proposals that in future research can be applied, formalized and integrated when

  developing practically feasible participative IS development approaches.

  Originality/value – It is argued that the results point toward a current emerging form of

  e-government initiatives directed toward certain demarcated groups of citizens actually carrying out

  certain tasks for their co-citizens and society rather than the broad masses, having far-reaching

  practical implications and complicating the issue of IS development.

 • Broström, Filip
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Självskattad individuell och mellanmänsklig emotionsreglerings förklaringsvärde för relationsnöjdhet i vuxna par2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Emotionsreglering är ett närmast transdiagnostiskt fenomen med relevans för såväl individ- som parrelaterade problembilder. Kopplingar till relationsnöjdhet har tidigare gjorts via observationsstudier på parnivå eller självskattningsstudier på individnivå. Studiens huvudsyfte var att undersöka om mellanmänskliga skattningsskalor för emotionsreglering kan förklara varians i pars relationsnöjdhet utöver den varians som förklaras av en intrapersonell skattningsskala för emotionell dysreglering. Som ett andra syfte översattes och undersöktes två skattningsskalor med potentiell relevans för mellanmänsklig emotionsreglering.

  I studien fyllde ett urval av vuxna par (n = 110) i självskattningsformulär över internet. För att kunna undersöka både egen (aktörens) och partnerns emotionsreglerings inverkan på aktörens relationsnöjdhet användes en actor-partner interdependence model (APIM). En första modell bestående av intrapersonell emotionsreglering visades förklara 19.7% av variansen i relationsnöjdhet, en andra modell som också inkluderade mellanmänskliga mått visade signifikant bättre model-fit och större variansförklaring (64.6%). Effekter på relationsnöjdhet i den andra modellen kom ifrån tre aktörskattade mått och ett partnerskattat mått.

  Adekvat intern konsistens fanns för delskalorna för inre affektförbättrande, yttre affektförbättrande, inre affektförsämrande, yttre affektförsämrande, stoppbeteenden och negativ eskalering, men inte för undfallenhet. Affektförbättrande delskalor och stoppbeteenden visade inga samband med intrapersonell dysreglering.

  Fortsatta undersökningar krävs för att uttala sig om eventuell kausal inverkan på relationsnöjdhet och för att kunna etablera de översatta skalornas validitet och reliabilitet.

 • Somarriba, Oscar
  et al.
  Electronics and Computing Department, Mondragon University, Mondragon, Spain; National University of Engineering (UNI), P.O. Box 5595, Managua, Nicaragua .
  Zurutuza, Urko
  Electronics and Computing Department, Mondragon University, Mondragon, Spain.
  Uribeetxeberria, Roberto
  Electronics and Computing Department, Mondragon University, Mondragon, Spain.
  Delosierés, Laurent
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Nadjm-Tehrani, Simin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Detection and Visualization of Android Malware Behavior2016In: Journal of Electrical and Computer Engineering, ISSN 2090-0147, Vol. 2016, 8034967Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Malware analysts still need to manually inspect malware samples that are considered suspicious by heuristic rules. They dissect software pieces and look for malware evidence in the code. The increasing number of malicious applications targeting Android devices raises the demand for analyzing them to find where the malcode is triggered when user interacts with them. In this paper a framework to monitor and visualize Android applications’ anomalous function calls is described. Our approach includes platform-independent application instrumentation, introducing hooks in order to trace restricted API functions used at runtime of the application. These function calls are collected at a central server where the application behavior filtering and a visualization take place. This can help Android malware analysts in visually inspecting what the application under study does, easily identifying such malicious functions.

 • Berg, Amanda
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Termisk Systemteknik AB, Linköping, Sweden.
  Ahlberg, Jörgen
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Termisk Systemteknik AB, Linköping, Sweden.
  Felsberg, Michael
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV). Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Channel Coded Distribution Field Tracking for Thermal Infrared Imagery2016In: PROCEEDINGS OF 29TH IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION WORKSHOPS, (CVPRW 2016), IEEE , 2016, 1248-1256 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We address short-term, single-object tracking, a topic that is currently seeing fast progress for visual video, for the case of thermal infrared (TIR) imagery. The fast progress has been possible thanks to the development of new template-based tracking methods with online template updates, methods which have not been explored for TIR tracking. Instead, tracking methods used for TIR are often subject to a number of constraints, e.g., warm objects, low spatial resolution, and static camera. As TIR cameras become less noisy and get higher resolution these constraints are less relevant, and for emerging civilian applications, e.g., surveillance and automotive safety, new tracking methods are needed. Due to the special characteristics of TIR imagery, we argue that template-based trackers based on distribution fields should have an advantage over trackers based on spatial structure features. In this paper, we propose a template-based tracking method (ABCD) designed specifically for TIR and not being restricted by any of the constraints above. In order to avoid background contamination of the object template, we propose to exploit background information for the online template update and to adaptively select the object region used for tracking. Moreover, we propose a novel method for estimating object scale change. The proposed tracker is evaluated on the VOT-TIR2015 and VOT2015 datasets using the VOT evaluation toolkit and a comparison of relative ranking of all common participating trackers in the challenges is provided. Further, the proposed tracker, ABCD, and the VOT-TIR2015 winner SRDCFir are evaluated on maritime data. Experimental results show that the ABCD tracker performs particularly well on thermal infrared sequences.

 • Nählinder, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att skapa förutsättningar för innovation: Erfarenheter från "Idéslussar i kommuner - Förstudier 2015"2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten sammanfattar erfarenheter från elva förstudieprojekt som bedrevs under perioden november 2015-november 2016 inom ramen för Vinnovas utlysning ”Idéslussar i kommuner - förstudier 2015”. Fokus för förstudieprojekten var att undersöka möjligheterna att utveckla en idésluss inom en eller flera kommuner och denna rapport beskriver de utmaningar och möjligheter som funnits i förstudieprojekten.

  Förstudieprojekten befann sig alla i tidig utvecklingsfas, hade många projektparter och i nästan alla förstudieprojekt fanns viktiga systerprojekt. Sex av elva förstudieprojekt använde sig av konsulter på olika positioner, inklusive som projektledare. Förstudieprojekten utredde möjligheten att rigga1 en idésluss företrädesvis genom aktiviteter inriktade på förankring inom förstudieprojektet och kommunorganisationen samt kunskapsuppbyggnad.

  Utifrån de utmaningar och möjligheter som förstudieprojekten beskrivit uppmärksammar rapporten ett antal faktorer att beakta när kommuner ska utreda möjligheterna att etablera idéslussar:

  • Förankring
  • Intern projektkoordinering
  • Kännedom om och samordning med andra projekt och processer
  • Förutsättningarna för samverkan mellan projektparter
  • Gemensam kultur och intresse för innovationsfrågor
  • Möjlighet att avsätta tid för idéslussarbetet

  Utifrån materialet i sin helhet och tidigare forskning uppmärksammas även följande faktorer:

  • Bred förankring (ledningens reella stöd och medarbetarnas delaktighet)
  • Grundläggande diskussion om och förståelse för innovationsarbete i kommunen
  • Möjlighet till erfarenhetsutbyte om innovationsfrågor
  • Idéslussens relation till ordinarie verksamhet och organisationsstruktur
  • Möjlighet att ”tanka av” kunskaper till kommunen från eventuellt samarbete med konsulter i idéslussarbetet
 • Madsen, Isabella
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Olsson, Adam
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Geographical and functional airspace design in Stockholm TMA2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flygtrafiken i Europa ökar ständigt och luftrumskapaciteten måste förbättras för att kunna klara framtidens krav. Ett av de områden som behöver utvecklas är de luftrum som omsluter sammanstrålningen av flygvägar i närheten av en flygplats: terminalområden (TMA:n). Ett TMA är vanligtvis uppdelat i flera olika sektorer för att kunna fördela flygtrafik och arbetsuppgifter mellan flera olika flygledare. I stora drag finns det två olika typer av sektorindelningar:

  geografiska och funktionella. Syftet med det här arbetet är att identifiera likheter och skillnader mellan dessa två typer.

  Inledningsvis presenterar arbetet en uppsättning krav att ta hänsyn till när ett TMA ska sektoriseras. Dessa har tagits fram med hjälp av en litteraturstudie där tidigare forskning sammanställts och jämförts. Arbetet redogör också för ett antal Key Performance Indicators (KPI:er) som kan användas för att utvärdera olika sektoriseringar. Det visade sig dock att dessa inte skulle gå att använda i ett arbete med så pass begränsade resurser som detta eftersom de skulle kräva omfattande simuleringar eller verkliga tester. Därför presenteras även en andra uppsättning KPI:er som är användbara i ett arbete av den här typen.

  Utifrån detta använder arbetet sedan Stockholm TMA som exempel för att kunna jämföra geografisk och funktionell sektorisering. Två alternativa sektoriseringar för Stockholm TMA presenteras, en med endast geografiska sektorer och en med endast funktionella sektorer. De båda alternativen jämförs sedan i en analys, dels med hjälp av de KPI:er som tagits fram och dels med hjälp av subjektiv utvärdering. Analysen visar flertalet exempel på möjliga likheter och skillnader mellan geografisk och funktionell sektorisering, men vidare forskning krävs för att bekräfta om dessa resultat är giltiga även i andra fall.

 • Gustafsson, Viktor
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Vosoughi Abedin, Mahan
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Total cost analysis of alternative transport solutions for construction materials2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I examensarbetet utförs en totalkostnadsanalys av tre olika transportalternativ av gipsskivor till kontorsbyggen i citymiljö åt Skanska. I det ena alternativet levereras gipsskivorna direkt från fabrik till byggarbetsplats. I det andra alternativet köps gipsskivorna in från en grossist och i det tredje alternativet går gipsskivorna via en terminal hos en tredjepartslogistiker. Slutsatserna som tagits fram visar på att ett lågt inköpspris kan medföra öka kostnader längre fram i kedjan i form av sämre kvalité och längre väntetider för personalen.

 • Glas, Niklas
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Hedström, Johannes
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Implementation of a flightstrip-less system at Östgöta controlcentral2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each year the number of flights around the world increases, and to be able to counter the increase of traffic the air traffic control (ATC) and the systems they use to control the traffic must be developed in the same pace. This is something that bigger ATCC’s around the world has gone through and experienced. To be able to maintain or increase the level of safety at the same time as the traffic load increases, you need to do more than just hire more air traffic controllers. The systems in use must always be developed in accordance to new regulations and as well become more effective. This leads to ATCC’s continuously going through changes in the form of implementations of new ATC systems. The research and development are moving forward in an immense speed, and the latest decade’s ATC in many places has gone from writing down information on paper strips to the more modern strip less systems. This has resulted in a remarkable increase of effectivity and safety in ATC. In Sweden, there are three bigger ATCC’s: Stockholm ATCC, Malmö ATCC and ÖKC. In both Stockholm and Malmö, the strip less systems are already in use while ÖKC uses a less developed ATC system. It is economically demanding to continuously keep the ATCC’s up to date with the most modern systems, and the controlling factor is demand. In a working environment where safety is of the highest concern, you need a carefully prepared method of both updating, implementing, and testing new systems, providing personnel with training and sequentially implementing it. To achieve this, you need to do thoroughly review the concerned ATCC before, during and after an implementation. With the help of interviews, surveys and literature studies the working methods and processes have been examined and analyzed on ÖKC. By gathering opinions from the personnel at ÖKC, a good understanding of ÖKC has been attained. The unique thing about ÖKC’s air traffic, compared to the other ATCC’s, is that a big portion of their air traffic is military flights, which leads to different traffic situations. This study has been conducted as a first step before an implementation, with the intention of analyzing how a strip less system affects ÖKC with its current working methods and processes, and the connection to situational awareness. The study intends to be used as a foundation to future inquiries of how ÖKC will be affected by an implementation of this kind. It also contains opinions from operative personnel at ÖKC, and how they feel about a change of an ATC system.

 • Erlandsson, Hampus
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Decision support for new travel center in Norrköping2015Independent thesis Basic level (university diploma), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Beslutsunderlag för nya resecentrum Norrköping i samband med den nya järnvägen Ostlänken. Detta arbete utgör en del av det beslutsunderlag som Norrköpings kommun tagit fram i samband med det nya resecentrumet. Rapporten avhandlar uppbyggandet av en 3d-modell av resecentrumet i 3ds-max samt enkel visualisering i Lumion 3D. Arbetet avhandlar också användandet av interaktiv visualisering som en del av tidig planeringsprocess. Interaktiv visualisering innebär att modeller byggs upp på plats istället för att bollas mellan parter Användandet av interaktiv visualisering har positiva effekter på bland annat samarbete, interaktion mellan beställare och konsulter samt för inlevelsen i hur olika designer påverkar rummet. Det sparar även tid genom att beslut om ett förslag kan tas snabbare än om man skulle bolla förslag mellan parter. Den lindrar också inlåsningseffekter, att man fastnar i en design. Tidiga modeller gör det också lättare för konsulter att tolka olika förslag och som ett komplement till traditionella 2d-ritningar.

 • Holmqvist, Oliver
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Storm, Lina
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Alternative warranty management2015Independent thesis Basic level (university diploma), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Byggföretagen lägger ner åtskilliga timmar på icke inkomstbringande arbete årligen tillföljd av garantihantering. Det är tid som med fördel kan användas i pågående produktionen istället. Det kostar entreprenörerna och kunderna tillsammans 1,3 MDR kr per år för garantihanteringen (Boverket 2007), vilket enbart är med hänsyn till tid nedlagd av byggföretagen och kunderna för att åtgärda felen. Med denna bakgrund kommer följande studie undersöka möjligheterna för ett externt förvaltningsbolag att ta över garantihanteringen, för att Företaget skall kunna lägga all sin tid på den producerande verksamheten. En kartläggning över hur hanteringen fungerar idag på ett entreprenörsföretag med avseende att besvara frågeställningen Hur påverkar det Företaget utifrån tidsåtgång, kostnader och kundnöjdhet om ett förvaltningsbolag tar över hanteringen av garantiåtgärder? Slutsatsen från studien visar på att Företaget skulle dra fördelar av att använda sig av ett externt förvaltningsbolag som ansvarar för garantihanteringen. Detta skulle leda till kortare handläggningstider vilket kan leda till ökad kundnöjdhet. Företaget skulle dra fördelar av att pågående produktion inte skulle belastas av garantiåtagande i samband med outsourcing. P.g.a. Företagets bristfälliga tids- och kostnadsredovisning gällande garantihanteringen, går det inte att dra några slutsatser om det skulle vara lönsamt för Företaget ur ett kostnadsperspektiv.

 • Felixon, William
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  A case study which aims to streamline Tretti's receiving process by improving the suppliers' delivery processes2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tretti AB är ett e-handelsföretag som säljer produkter inom segmenten vitvaror, hushållsapparater, hem och trädgård, personvård, badrum samt sport och fritid. För företag som är verksamma inom e-handel innebär logistik flera konkurrensfaktorer. Kunderna kräver exempelvis låga leveranstider och framförallt att utlovade leveranstider hålls. Det finns även också goda möjligheter att bli kostnadseffektiv gentemot konkurrenter genom att hela tiden ligga i framkant och utveckla sitt logistiksystem.

  Ankomstprocessen är en kritisk process i ett företags logistikflöde. Främst p.g.a. att den är beroende av leverantörernas leveransprocesser. Undermålig leveransservice av leverantörerna kan leda till långdragna och kostsamma mottagningsprocesser hos kunderna.

  Tretti såg en potentiell utvecklingsmöjlighet i deras ankomstprocess. Som ett första steg i att försöka effektivisera ankomstprocessen ville Tretti undersöka möjligheterna att förbättra leverantörernas leveransservice. Syftet med denna studie är således att genom att skapa en förståelse för hur och på vilket sätt leverantörernas leveransservice påverkar Trettis ankomstprocess föreslå förbättringsförslag som ifall de implementeras leder till en effektivisering av ankomstprocessen.

  För att uppnå syftet behövdes en förståelse skapas för vilka aktiviteter som ingår i ankomstprocessen samt hur de förhåller sig till varandra. Detta gjordes genom att observera Trettis ankomstprocess. För att sedan få en förståelse för vilka aktiviteter i ankomstprocessen som påverkas av leverantörernas leveransservice gjordes intervjuer av anställda i godsmottagningen. En analys av både observationerna och intervjuerna resulterade i en lista med kritiska delar i ankomstprocessen. Om leverantörerna inte presterar tillräckligt bra i sin leveransservice påverkar det dessa kritiska delar negativt och det gör att ankomstprocessen blir långdragen och kostsam.

  Exempel på kritiska delar är ingen individuell kolliuppmärkning, layout på följesedel och leveranser utan följesedel. En jämförelse av två leveranser från två olika leverantörer gjordes under observationerna. En av leverantörerna arbetade med individuell kolliuppmärkning vilket resulterade i en bättre layout på följesedeln. Denna leverantör hade en individuell följesedel på varje kolli som specificerade vad den pallen eller kartongen innehöll. Den andra leverantören samlade hela leveransen i en gemensam följesedel vilket ledde till en lång och ostrukturerad följesedel. Vissa leveranser från denna leverantör hade en 18 sidor lång följesedel. Att en leverantör samlade hela leveransen i en följesedel innebar således att det inte specificerades vad varje individuellt kolli eller kartong innehöll. Jämförelsen visade att leveranserna från leverantören som arbetade med följesedlar som specificerade vad varje kartong eller pall innehöll resulterade i att ankomstprocessen blev effektivare, framförallt för att varje kolli kunde tas emot individuellt. Ankomstprocessen blev mer tidskrävande vid leveranser från leverantören som hade en följesedel per leverans bl.a. för att det krävdes att samtliga kollin i leveransen lokaliserades innan ankomstregistreringen kunde påbörjas, ibland upp emot 40 pallar, samt att det tog längre tid att para ihop en artikelrad på följesedeln med den fysiska artikeln.

  Sista steget för att uppfylla syftet blev att konkret formulera lösningsförslag som vid implementering leder till en effektivare ankomstprocess. Ett lösningsförslag föreslår en implementering av ett standardiserat system för företags värdekedjor utvecklat av den ickevinstdrivande organisationen GS1. Detta system ger varje individuellt kolli en streckkod som samlar information om kollit. Vid skanning av streckkoden kan information om vilka  artiklar kollit innehåller hämtas och syftet är att med detta system i större utsträckning standardisera Trettis ankomstprocess. Ett annat lösningsförslag är att formulera en kravspecifikation för samtliga leverantörer som tydligt klargör vad som förväntas av leverantörer till Tretti.

 • Nilsson, Michael
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Piwell, Sebastian
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Bridging the Gap: Providing Public Science Dissemination through Expert Tools2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to provide public science dissemination of space weather data by integrating a space weather analysis system used by experts in the field into an interactive visualization software called OpenSpace; designed to visualize the entire known Universe. Data and images from complex space weather models were processed and used as textures on different surface geometries, which are then positioned, oriented and scaled correctly relative other planets in the solar system. The obtained results were within the goals of the thesis and has successfully incorporated several features that will help understanding of space weather phenomena.

 • Hedberg, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Physics and Electronics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Wetterin, Erik
  Linköping University, Department of Science and Technology, Physics and Electronics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Combined RCD, power manager and phase-switcher for electric vehicles charging, controlled by an FPGA2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis investigates the subsystems required to create a combined residual-current device, power manager and phase-switcher for electric vehicles charging, controlled by an FPGA. The purpose of this task is to create a prototype design for Chargestorm, a company that manufacture charging stations for electrical vehicles and provides a portal for payment.

  Each subsystem will be separately investigated to see the available alternatives and evaluate which solutions fit this design best. The system is designed to handle currents of 32 A on three phases.

  The design consists of a hall sensor to detect the residual current, switches to meet the switching requirements and to break the circuit when needed, current transformers to measure current and differential amplifiers to measure voltage. All logic and communication is controlled by an FPGA.

  Specific isolation requirements are set to prevent the power grid from arcing to the low voltage components. Optocouplers are used to allow communication between the components on the high voltage and the low voltage sides. The final design is placed on a six layer printed circuit board. This is mainly to allow for more copper to conduct the high current and thermal management.

  Theoretically, the work is complete and all requirements are fulfilled. In practice however, the prototype have not been fully tested and evaluated to see if the theory matches the real world.

 • Frost, Elin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM.
  Betydelser av att utvärdera scenkonst: En fallstudie av utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This case study is an exploration of different understandings of the evaluation process in a publicly funded performing arts project. With a hermeneutics entrance and abductive approach different meanings of evaluation is studied within the system that enabled the project Nationalismens Apostlar at the Swedish National Theatre 2014. The analysis is based on interviews and text material. The theoretical starting point is interdisciplinary with emphasis on Evaluation Methodology, Cultural Politics and Arts Management. The main argument presented in the thesis is that a peforming arts project as Nationalismens Apostlar must be understood as a result of different actors in an organisational context. The communication between these different actors is subsequently vital to define the meaning and value of the final artwork.  

 • Nilsson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Olsson, Tobias
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Byråkratins balanskonstnärer: En studie av emotionellt lönearbete hos tjänstemän2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has had its goal to see how official workers within governmentexercise of public authority, work with their emotions, when meeting withpeople in difficult circumstances. The aim is then to be able to answer suchquestions as “how do official workers deal with their emotions?”, but also ifthere can be cases where conflicts might occur within the worker and how theyhandle such consequences. This study is of quality nature, with hints of bothdeduction and induction practice, with social constructivism as approach andhermeneutics perspective. In the empirical gathering of information we haveused semi-structured interviews with a total of ten informants from threedifferent government organizations, consisting of Employment service, Socialservice center and Social psychiatry. Through this work a clearer portrait of theofficial worker has appeared, as a human in great need to find a balance betweenempathy and distance towards individuals. Apart from this the administrativepart of the work is what’s experienced as the anchor that weighs downmotivation and creates stress, while the positive aspect against this is with thesupport that comes from co-workers.

 • Public defence: 2017-03-17 13:15 K1, Kåkenhus, Norrköping
  Dalgren, Sara
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studies övergripande syfte är att åskådliggöra hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn i vardagliga förskoleaktiviteter genomförs och därigenom också visa hur pedagogisk praktik åstadkoms i samspelet. Mer specifikt analyseras hur det går till och vad som händer när interaktionen organiseras genom multimodalt handlande och fråga-svar-sekvenser, och hur dessa interaktionella fenomen kan tjäna pedagogiska syften. Som teoretiska och analytiska utgångspunkter använder sig studien av etnometodologiskt perspektiv och konversationsanalys. Detta innebär att delar av det videofilmade materialet har transkriberats och analyserats i detalj.

  Resultatet presenteras i sex empiriska kapitel och visar konkret och detaljerat hur deltagarna ”gör” förskolepedagogisk praktik tillsammans. Studiens analyser belyser hur pedagoger och barn genomför interaktionella projekt, eftersträvar intersubjektivitet och etablerar organisatoriska principer för gemensamma aktiviteter. Analyserna visar också hur ett yngre förskolebarn kan delta aktivt i måltider utan tal, hur vardagliga aktiviteter transformeras till problemlösningsprojekt och hur lokala pedagogiska praktiker orienterade mot sociala (måltids)normer, språk, fysik och matematik kan genereras spontant i förskolans vardag. Avhandlingen lyfter slutligen begreppet inbäddad undervisning och försöker därigenom definiera och empiriskt konkretisera den typ av undervisning som bedrivs i förskolan.