liu.seSearch for publications in DiVA
12 1 - 50 of 72
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Bolin, Martina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Szostak, Karina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Samhället ett större hinder än funktionsnedsättning: En kvalitativ studie om konstruktioner av delaktighet för elever med funktionsnedsättningar av skolpersonal i Tanzania2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom den internationella forskningen beskrivs det att barn med funktionsnedsättningar är en särskiltutsatt grupp samt att det, främst i utvecklingsländer, saknas ett större omfång av forskning kringdessa barns situation. Vidare betonas det genom internationella studier att det existerar en avsaknadav dessa, särskilt inom socialt arbete. I de studier som finns lyfts dock hur situationen, för barn medfunktionsnedsättningar samt deras anhöriga, på många sätt är kopplad till hur samhället ställer sig tilldessa individer och deras funktionsnedsättning. Risken för olika former av diskriminering och förtryckfrån familj, skola eller samhället beskrivs vara högre för denna grupp än för andra barn. Enligtforskningen bottnar orättvisan många gånger i en okunskap, vilket leder till en stigmatisering avdessa individer samt deras familjer. Det finns dock forskning som fokuserar på möjligheter tillförbättring inom såväl integration inom skolan som praxis inom arbetet, för att öka delaktigheten förbarn med funktionsnedsättningar. Skolans roll som en viktig plats för dessa barns positiva utvecklingär även något som forskningen inom området betonar.Syftet med studien har varit att undersöka skolpersonalens föreställningar av delaktighet för elevermed funktionsnedsättningar i en tanzanisk kontext. Våra frågeställningar har lyft hur personalenbeskriver elevernas möjlighet till delaktighet i skolan, hur personalen beskriver arbetet med attinkludera eleverna i skolan samt hur personalen beskriver exkludering av eleverna i skolan. Vi valdeatt använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att besvara vårt syfte. Vi utförde sexsemistrukturerade intervjuer med skolpersonal på två stycken skolor för elever medfunktionsnedsättningar i norra Tanzania. Därefter gjorde vi en innehållsanalys och fann via vårafrågeställningar tre följande huvudteman: föreställningar av inkludering och exkludering, lärarnaspraktiska arbete med eleverna och uppdraget att förbereda för ett framtida liv. Dessa teman deladevi i sin tur in i åtta underordnade teman. Den insamlade empirin analyserade vi utifrån ettsocialkonstruktivistiskt perspektiv med särskilt fokus på begreppen typifieringsscheman samt olikaformer av socialisation.Studiens resultat visar på att de föreställningar som skolpersonalen har gällande elevernasdelaktighet beskrivs i både positiva, men i största utsträckning negativa och begränsande termer. Detyttrar sig främst i personalens föreställningar av elevernas delaktighet sett till hur skolpersonalentalar om eleverna, hur de beskriver arbetet med eleverna samt deras egna föreställningar av vadeleverna är kapabla till och inte. Den bild som våra informanter beskriver har fått oss att inse att detstörsta hindret för dessa elevers möjlighet till delaktighet inte nödvändigtvis är ett resultat av derasfaktiska funktionsnedsättning utan möjligen av den konstruerade bild som andra människor i derasomgivning skapar. Det gäller inte endast skolpersonalen utan även övriga personer i deras omgivning.

 • Fredman, Ellinor
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy.
  Lind, Josephine
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy.
  Upplevelsen av arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande hos personer med psykisk funktionsnedsättning: En empirisk studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People with mental disabilities have difficulty obtaining and keeping a job in the regular labor market. The target group is at greater risk of developing illness, as they are often excluded from the labor market due to their difficulties and their needs for adaptations in the work environment. The purpose of this study is to describe how people with mental disabilities who have received interventions through the ‘Supported Employment’ method experience their work environment and how it affects their well-being. Seventeen people with different mental disabilities and with experience of a specific work environment participated in the study. The ‘Work Environment Impact Scale’ (WEIS) assessment was used for data collection along with the associated interview guide to gather information about how the participants perceived their work environment. In the results it emerged that factors such as cooperation with coworkers, job design, the stimulus of work, working hours, and the value and importance of work were the factors that were most supportive for well-being in the work environment. The most obstructive factors for well-being in the work environment were the work demands, benefits, sensory characteristics, expectations of performance at work, and work tools. Several studies show that a soundly functioning work environment is important in order to perform at work. More studies are needed that focus on developing work environment interventions that help people with mental disabilities to enjoy and keep their jobs. 

 • Hermelin, Brita
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wänström, Johan
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att organisera för regional utveckling: Erfarenheter från regionbildning i Östergötland2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2015 bytte Landstinget i Östergötlands län namn till Region Östergötland. Detta var emellertid mer än ett namnbyte och innebar också att organisatoriska ramar och ansvarsområden förändrades. Jämfört med vad Landstinget i Östergötland hade för arbetsområden har Region Östergötland ett utökat ansvar omfattande regionala utvecklingsfrågor och tillväxtfrågor. Den här rapporten diskuterar de nya organisatoriska ramarna för regionalt utvecklingsarbete som uppstod i samband med bildandet av Region Östergötland. Det övergripande syftet som leder diskussionen i rapporten är att fördjupa förståelsen för hur arbetsformer för regional utveckling utvecklas och organiseras, med fokus på relationerna mellan regionkommuner och primärkommuner.

  För att ge en bild av det övergripande sammanhanget för regionbildningen i Östergötland beskrivs de strukturella villkoren för regionalt utvecklingsarbete där ”regionaliseringsvågen” driven av EU är ett centralt element. Regionalt utvecklingsarbete formas genom EUs och nationella riktlinjer samt genom samordning i det politiska flernivåsystemet såväl som över samhällssektorerna. Enligt Region Östergötland omfattar de regionala utvecklingsfrågorna näringsliv, kompetensförsörjning, samhällsplanering, kultur och natur, internationell samverkan och olika typer av stöd och finansiering.

  Rapporten redogör för empiriska studier av processen genom vilken Region Östergötland bildades och hur regionen samverkar. Ett sammanhållande tema vad gäller de empiriska studierna är relationen mellan regionkommunen (dvs. Region Östergötland) och primärkommunerna (dvs. 13 kommuner i Östergötland). Huvudsakliga källor för dessa studier är intervjuer med politiker och tjänstemän med olika positioner och roller, främst inom regionala och kommunala sammanhang. Genom dessa intervjuer med sammantaget drygt 50 respondenter har vi kunnat fråga om förväntningar och föreställningar såväl som händelseförlopp och praktiker. Studien är genomförd enligt en interaktiv arbetsmodell genom vilka forskarna har diskuterat forskningsdesign och preliminära resultat med uppdragsgivarna och andra avnämare. Det ska samtidigt betonas att denna rapport presenterar forskarnas resultat och att författarna är ansvariga för innehållet.

  Den samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland som vi studerat genom de empiriska studierna har många gemensamma element med vad som i forskningslitteraturen har benämnts ”samverkande governance”. Detta begrepp sammanfogar aspekter på styrning (governance) och samarbete och visar dess komplexa innehåll. Om vi tänker att samverkan mellan regioner och kommuner för regionalt utvecklingsarbete är ett exempel på ”samverkande governance” kan vi förstå att denna samverkan ställer avancerade krav på att många olika element och förhållanden ska samspela på ett gynnsamt sätt. I analysen fokuseras ett urval av alla de förhållanden som berörs i modellen. Detta urval omfattar förhållandena; ömsesidigt beroende, ömsesidig förståelse, motivation och engagemang samt att ”få de rätta personerna till bordet”.

  Ur denna diskussion om olika förhållanden och förutsättningar för ändamålsenlig organisering för samverkan mellan regionkommuner och primärkommuner lyfter den sammanfattande analysen fram tre komponenter; tydlighet, ömsesidig förståelse och tålamod. Den tredje komponenten om tålamod handlar om tid. Region Östergötland är en ung organisation. En vaksamhet riktad mot att förutsättningarna för framtida insatser grundas i gjorda erfarenheter ger en förståelse för att avgörande kvaliteter för ”samverkande governance” utvecklas i ett stigberoende. Det betyder att effekter av enskilda samverkansinitiativ inte är begränsade till dess specificerade syften och projektperioder utan att de också formar förutsättningar att mobiliseras och koordinera samverkan inför framtida initiativ och framtida organisering för regional samordning. På så sätt är goda exempel av samverkan en resurs för att ytterligare förstärka ändamålsenligheten i framtida samverkan.

 • Larsson, Linnéa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Landstedt, Elin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Problemlösning inom matematikundervisning: En litteraturstudie om hur lärare i de tidiga skolåren kan undervisa elever för att de ska utveckla en god problemlösningsförmåga2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här litteraturstudien var syftet att undersöka hur lärare undervisar för att eleverna ska utveckla en godproblemlösningsförmåga inom matematik. Fokus i studien var på elever i de tidiga skolåren. Data har samlats in genommanuell sökning samt genom databaserna ERIC, UniSearch och ArtikelSök. Resultatet visade att det finns flera faktorer iundervisningen som påverkar hur väl elevers problemlösningsförmåga utvecklas. Valet av undervisningsmetod, valet avlösningsstrategier som undervisas samt hur väl läraren anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar är faktorersom påverkar hur väl elevernas problemlösningsförmåga utvecklas.

 • Llamas, Xavier
  et al.
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Vehicular Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Eriksson, Lars
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Vehicular Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  LiU CPgui: A Toolbox for Parameterizing Compressor Models2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A toolbox for parameterizing the ellipse model, that is a control-oriented compressor model, to any given measured compressor map is described in detail in this document. The compressor model has been developed in previous publications and shown to be capable of accurately reproducing the measured data obtained from gas stand measurements, for a wide range of compressors, starting from small automotive applications to large compressors used in marine propulsion. In addition, it has been shown that it is possible to extrapolate both mass flow and efficiency to the unmeasured low speed region of the compressor in a physical way. The parameterization algorithm is based on Total Least Squares (TLS), which is shown here and in previous publications to be a fast and reliable approach to fit the compressor model to the map. The toolbox is implemented in a Matlab Graphical User Interface (GUI) in order to make it easy for the user to parameterize the compressor model. To demonstrate the workflow and ease of use, a complete step-by-step example of how to work with the toolbox is provided. To further facilitate the user in applying the model, the package also provides implementations of the ellipse compressor model both as a Matlab function and as a Simulink block. This way, the user can quickly and reliably use the results of the parameterization process in a desired application, e.g. including the compressor model of a given compressor map in a combustion engine simulation model.

 • Azizifarsani, Sahar
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Söderberg, Evelina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Grundläggande taluppfattning: Metoder som gynnar lågpresterande elevers grundläggande taluppfattning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna litteraturstudie var att undersöka vilka undervisningsmetoder som var gynnande för lågpresterande elevers grundläggande taluppfattning i årskurs F-3. Den grundläggande taluppfattningen är viktig för eleven för att kunna utvecklas vidare i sitt matematiska kunnande. Det är ingenting eleven kan utveckla själva utan det krävs tydlig vägledning av läraren och många möjligheter för eleven att praktisera kunskapen. I och med det ville vi se vilka metoder som var gynnande. Vi sökte artiklar på databaserna Eric och Unisearch och fick i resultatet fram fyra metoder som var gynnande. De metoderna var att jobba med konkret – abstrakt, laborativt material, lekfulla aktiviteter och ”tänka högt”. Tillsamman med metoderna framförs även betydelsen av att jobba i olika konstellationer.

 • Boberg, Jessika
  Linköping University, Department of Mathematics, Optimization . Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  A comparison of sequencing formulations in a constraint generation procedure for avionics scheduling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis compares different mixed integer programming (MIP) formulations for sequencing of tasks in the context of avionics scheduling. Sequencing is a key concern in many discrete optimisation problems, and there are numerous ways of accomplishing sequencing with different MIP formulations. A scheduling tool for avionic systems has previously been developed in a collaboration between Saab and Linköping University. This tool includes a MIP formulation of the scheduling problem where one of the model components has the purpose to sequence tasks. In this thesis, this sequencing component is replaced with other MIP formulations in order to study whether the computational performance of the scheduling tool can be improved. Different scheduling instances and objective functions have been used when performing the tests aiming to evaluate the performances, with the computational times of the entire avionic scheduling model determining the success of the different MIP formulations for sequencing. The results show that the choice of MIP formulation makes a considerable impact on the computational performance and that a significant improvement can be achieved by choosing the most suitable one.

 • Johansen, Pernilla
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Wendahl, Mio
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Konstruktionslek och genusskillnader inom teknikämnet.: - En systematisk litteraturstudie kring barns konstruerande samt vilka könsspecifika skillnader som finns inom teknikämnet.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur barns konstruktionslek kan bli till ett givande undervisningstillfälle samt vilka könsspecifika skillnader som finns inom teknikämnet. Målgruppen för denna studie är barn i yngre åldrar, så som förskolan och lågstadiet. Metoden som används är en systematisk litteraturgenomgång samt en induktiv tematisk analys. Den forskning som tas fram ska behandla konstruktionsarbete och-/eller genusperspektiv och-/eller teknikundervisning och-/eller teknik. Forskning som samlats in granskas sedan grundligt och analyseras. Den tematiska analysen resulterar i tre huvudteman som är återkommande i all den granskade forskningen. Dessa teman är teknikundervisning, lärarroll och elevroll. Resultatet av studien visar på att barns lek kan bli ett givande undervisningstillfälle på olika sätt. Detta kan bland annat ske genom att läraren engagerar sig i konstruktionsleken i form av frågeställningar där barnen får chans att analysera sin egen lek och utveckla sitt tekniska tänkande. Studien visar även på att könsspecifika skillnader syns i ett flertal faktorer inom ämnet. Några av de mest framträdande faktorerna är att självförtroendet, motivationen och nyfikenheten är betydligt lägre hos flickor än hos pojkar. 

 • Public defence: 2018-03-23 10:15 ACAS, A-huset, Linköping
  Saarimäki, Jonas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Engineering Materials. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cracks in superalloys2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Gas turbines are widely used in industry for power generation and as a power source at hard to reach locations where other possibilities for electrical power supplies are insufficient. New ways of producing greener energy is needed to reduce emission levels. This can be achieved by increasing the combustion temperature of gas turbines. High combustion temperatures can be detrimental and degrade critical components. This raises the demands on the high temperature performance of the superalloys used in gas turbine components. These components are frequently subjected to different cyclic loads combined with for example dwell-times and overloads at elevated temperatures, which can influence the crack growth. Dwell-times have been shown to accelerate crack growth and change cracking behaviour in both Inconel 718, Haynes 282 and Hastelloy X. On the other hand, overloads at the beginning of a dwell-time cycle have been shown to retard the dwell-time effect on crack growth in Inconel 718. More experiments and microstructural investigations are needed to better understand these effects.

  The work presented in this thesis was conducted under the umbrella of the research program Turbo Power; "High temperature fatigue crack propagation in nickel-based superalloys", where I have mainly looked at fatigue crack growth mechanisms in superalloys subjected to dwell-fatigue, which can have a devastating effect on crack propagation behaviour. Mechanical testing was performed under operation-like cycles in order to achieve representative microstructures and material data for the subsequent microstructural work. Microstructures were investigated using light optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) techniques such as electron channeling contrast imaging (ECCI) and electron backscatter diffraction (EBSD). 

  The outcome of this work has shown that there is a significant increase in crack growth rate when dwell-times are introduced at maximum load (0 % overload) in the fatigue cycle. With the introduction of a dwell-time there is also a shift from transgranular to intergranular crack growth for both Inconel 718 and Haynes 282. The crack growth rate decreases with increasing overload levels in Inconel 718 when an overload is applied prior to the dwell-time. At high temperature, intergranular crack growth was observed in Inconel 718 as a result of oxidation and the creation of nanometric voids. Another observed growth mechanism was crack advance along δ-phase boundaries with subsequent oxidation of the δ-phase. 

  This thesis comprises two parts. Part I gives an introduction to the field of superalloys and the acting microstructural mechanisms related to fatigue and crack propagation. Part II consists of five appended papers, which report the work completed as part of the project.

  List of papers
  1. Influence of Overloads on Dwell Time Fatigue Crack Growth in Inconel 718
  Open this publication in new window or tab >>Influence of Overloads on Dwell Time Fatigue Crack Growth in Inconel 718
  2014 (English)In: Materials Science and Engineering: A, Vol. 612, 398-405 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Inconel 718 is one of the most commonly used superalloys for high temperature applications in gasturbines and aeroengines and is for example used for components such as turbine discs. Turbine discs can be subjected to temperatures up to ~700 °C towards the outer radius of the disc. During service, the discs might start to develop cracks due to fatigue and long dwell times. Additionally, temperature variations during use can lead to large thermal transients during start-up and shutdown which can lead to overload peaks in the normal dwell time cycle. In this study, tests at 550 °C with an overload prior to the start of each dwell time, have been performed. The aim of the investigation was to get a better understanding of the effects of overloads on the microstructure and crack mechanisms. The microstructure was studied using electron channelling contrast imaging (ECCI). The image analysis toolbox in Matlab was used on cross sections of the cracks to quantify: crack length, branch length, and the number of branches in each crack. It was found that the amount of crack branching increases with an increasing overload and that the branch length decreases with an increasing overload. When the higher overloads were applied, the dwell time effect was almost cancelled out. There is a strong tendency for an increased roughness of the crack path with an increasing crack growth rate.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2014
  Keyword
  nickel based superalloys, fatigue, fracture, mechanical charcterization, electron microscopy
  National Category
  Materials Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-109348 (URN)10.1016/j.msea.2014.06.068 (DOI)000340331300049 ()
  Available from: 2014-08-14 Created: 2014-08-14 Last updated: 2018-01-18Bibliographically approved
  2. Time- and Cycle-Dependent Crack Propagation in Haynes 282
  Open this publication in new window or tab >>Time- and Cycle-Dependent Crack Propagation in Haynes 282
  2016 (English)In: Journal of Materials Science and Engineering: A, ISSN 2161-6213, Vol. 658, 463-471 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Haynes 282 is a promising superalloy candidate for several high-temperature applications in both aero and land-based gas turbine engines. To study the crack growth behaviour under time-dependent conditions relevant to such applications, a test program was carried out at room temperature up to 700 °C with conditions ranging from pure cyclic to sustained tensile loading. At 650 °C and high stress intensity factors the crack growth was fully time-dependent for dwell-times of 90 s and longer. At lower stress intensities, the behaviour was mainly controlled by the cyclic loading, even under dwell conditions. The behaviour under dwell-fatigue conditions was well described by a liner superposition model.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2016
  Keyword
  Nickel based superalloys, fatigue, fracture, mechanical characterisation, electron microscopy
  National Category
  Other Materials Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-126922 (URN)10.1016/j.msea.2016.01.111 (DOI)000372560800054 ()
  Note

  At the time for thesis presentation publication was in status: Manuscript

  Name of manuscript was: Time-dependent crack propagation in Haynes 282

  Funding agencies: Agora Materiae, graduate school, Faculty grant SFO-MAT-LiU [2009-00971]; Swedish Energy Agency; Siemens Industrial Turbomachinery AB; GKN Aerospace Engine Systems; Royal Institute of Technology through the Swedish research program TURBO POWER

  Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-07 Last updated: 2018-01-18Bibliographically approved
  3. Anisotropy Effects During Dwell-fatigue Caused by δ-phase Orientation in Forged Inconel 718
  Open this publication in new window or tab >>Anisotropy Effects During Dwell-fatigue Caused by δ-phase Orientation in Forged Inconel 718
  2017 (English)In: Materials Science & Engineering: A, ISSN 0921-5093, E-ISSN 1873-4936, no 692, 174-181 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Inconel 718 is a commonly used superalloy for turbine discs in the gas turbine industry. Turbine discs are often subjected to dwell-fatigue as a result of long constant load cycles. The effect of anisotropy on dwell-fatigue cracking in forged turbine discs have not yet been thoroughly investigated. Crack propagation behaviour was characterised using compact tension (CT) samples cut in different orientations from a real turbine disc forging. Samples were also cut in two different thicknesses in order to investigate the influence of plane strain and plane stress condition on the crack propagation rates. The samples were subjected to dwell-fatigue tests at 550 °C with 90 s or 2160 s dwell-times at maximum load. Microstructure characterisation was done using scanning electron microscopy (SEM) techniques such as electron channelling contrast imaging (ECCI), electron backscatter diffraction (EBSD), and light optical microscopy (LOM). The forged alloy exhibits strong anisotropic behaviour caused by the non-random δ-phase orientation. When δ-phases were oriented perpendicular compared to parallel to the loading direction, the crack growth rates were approximately ten times faster. Crack growth occurred preferably in the interface between the γ-matrix and the δ-phase.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2017
  Keyword
  Anisotropy, Nickel-based superalloys, Fatigue, Mechanical characterisation, Scanning electron microscopy
  National Category
  Materials Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-135825 (URN)10.1016/j.msea.2017.03.063 (DOI)000400718400021 ()
  Note

  Funding agencies: Agora Materiae, graduate school, Swedish Government Strategic Research Area in Materials Science on Functional Materials at Linkoping University [SFO-Mat-LiU 2009-00971]; Swedish Energy Agency; Siemens Industrial Turbomachinery AB; GKN Aerospace Engine Sy

  Available from: 2017-03-24 Created: 2017-03-24 Last updated: 2018-01-18
  4. Grain Size Depending Dwell-Fatigue Crack Growth in Inconel 718
  Open this publication in new window or tab >>Grain Size Depending Dwell-Fatigue Crack Growth in Inconel 718
  2018 (English)In: Advanced Engineering Materials, ISSN 1438-1656, E-ISSN 1527-2648, 1-7 p.Article in journal (Refereed) Published
  Place, publisher, year, edition, pages
  Wiley-VCH Verlagsgesellschaft, 2018
  Keyword
  electron microscopy, fatigue, fracture, mechanical characterzation, nickel base superalloys
  National Category
  Materials Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-144395 (URN)10.1002/adem.201700930 (DOI)
  Available from: 2018-01-18 Created: 2018-01-18 Last updated: 2018-01-18
 • Josefsson, Anton
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan: En studie om grovmotorikens olika påverkan på elever2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Elisasson, Tina
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Olsson, Maria
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sociala hänsyn i byggbranschen2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction industry is facing a challenging step in the direction of sustainability - to embrace and work for socially sustainable development. The construction companies, public clients and society have a great interest working with this. This means that public clients formulate social work requirements in public procurement, as public procurement is a powerful tool that can be used to advance this development.

  The purpose of the study is to identify the concept of social sustainability, to compile what requirements regarding social sustainability are made and will be made by public purchasers in Östergötland, and identify the areas that the public purchasers intend to develop. This enables construction companies to focus on developing the area of social sustainability that will be most relevant in the region, now and in future procurements. Through interviews with clients and contractors in the construction industry, the overall perception of the concept of social sustainability can be described as "an inclusian af all individuals in saciety, regardless af sex, age, physical ability ar ethnicity."

  Through the collection of published inquiries, it was found that the priority focus on social sustainability today is a requirement for employment measures, focusing on including individuals outside the labor market. The conclusion is that the construction companies need to create more jobs in production, to increase the number of employed and supply them with good education, introduction and support. It has also been shown that there can be a couple of improvements in the work of the public purchasers claiming social sustainability.

 • Rosander, Michael
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Blomberg, Stefan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Occupational and Environmental Medicine Center.
  The WHOLE picture: Measurement of Psychosocial Work Environment2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is the first official description of PSYWEQ (Psychosocial Work Environment Questionnaire). PSYWEQ is a measurement instrument focussing on both individual work experience and organisational factors. It was developed by Blomberg and Rosander beginning in 2012.

  The main focus of the report was to clarify the factor structure behind PSYWEQ as well as describing the additional instruments included in PSYWEQ – NAQ-22R (Einarsen, Hoel & Notelaers, 2009), SHIS (Bringsén, Andersson & Ejlertsson, 2009) and HAD (Zigmond & Snaith, 1983). The report also includes descriptive statistics based on the first wave of data from a governmental organization, two municipalities and a private organisation.

 • Persson, Julia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Ängehult, Frida
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Vad har utomhuspedagogik för effekt på elevers intresse och kunskaper i naturvetenskap?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nilsson, Patrik
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science.
  Söder Jansson, Lucas
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science.
  Problematik vid undervisning av astronomi i skolan: En litteraturstudie om elevers svårigheter i samband med astronomiundervisningen i skolan (åk 4–6) och hur dessa kan lösas2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna konsumtionsuppsats var att genom en systematisk litteraturstudie, undersöka vad forskningen har att säga om problematik och lösningar med avseende på undervisning inom astronomi i skolan, med inriktning på årskurs 4–6.

  Vi använde oss av såväl databassökningar som manuella sökningar.

  Vi utgick från två frågeställningar:

   1) Vilka problem kan uppstå när man undervisar inom astronomi?

   2) Hur löser man dessa problem?

  Resultaten visade att ett stort hinder vid undervisningen inom astronomi beror på missuppfattningar och bristande kunskaper, både hos elever och lärare. Därför är det viktigt att kunna synliggöra och hantera missuppfattningar, genom olika metoder och strategier till exempel genom att gå från mindre delar till helhet. Detta är enligt forskningen något vi som lärare bör ha i åtanke när vi planerar vår undervisning i astronomi.  

 • Nilsson, Rikard
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Olin, Filia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Introduktion av programmering i grundskolan: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie gällande effekter av programmering i undervisningen för grundskolans tidigare åldrar med fokus på teknikämnet. Studien har undersökt följande frågor 1. Vilka effekter på lärande finns rapporterat i relation till att introducera programmering i teknik som skolämne? 2. På vilka sätt kan programmering påverka elevers nyfikenhet, kreativitet samt självförtroende inom teknikämnet? 3. Kan programmering lyfta det multimodala arbetssättet i klassrummet med fokus på programmet Scratch som läroresurs? Studien har undersökt tidigare forskning som utförts och sammanställt ett resultat som besvarar dessa frågor. Examensarbetet har inkluderar tio olika tidigare studier som är relevanta utifrån frågeställningen. Skolverket (2016a) har presenterat ett förslag som inkluderar programmering i läroplanen. Skolverket rekommenderar användning av mjukvaran Scratch och således har examensarbetet fokuserat på Scratch som läroresurs. Resultatet av analysen visar att programmering har både positiva och negativa effekter. Arbete med programmering innefattar datalogiskt tänkande, problemlösning och ett kreativt arbetssätt, vilket den nya läroplanen inkluderar som essentiella kompetenser för utveckling av skolväsendet. Dock visar resultatet även att lärarnas digitala kompetens inte är tillräcklig i nuläget för att bedriva en gynnsam undervisning som involverar digital teknik.

 • Mousa, Ismuni
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Läsförståelse är mer än at bara läsa en text: En litteraturstudie om hur läraren kan stötta elevers läsförståelse2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva hur lärare kan stötta elever för att de ska få en god läsförståelse. Litteraturstudien är inriktad mot förskoleklass upp till årskurs sju. Studiens syfte preciseras genom följande frågeställning: Hur kan lärare stötta elevers läsförståelse?

   

  Litteraturstudiens resultat baseras på 10 vetenskapliga artiklar och två avhandlingar. De vetenskapliga artiklarna har jag sökt både manuellt och elektroniskt och de är refereegranskade.

   

  Litteraturstudiens resultat visar att explicit undervisning har god påverkan på och kan gynna elevers läsförståelse. Läraren står som modell och visar konkret för eleverna hur man gör för att förstå en text. RT modellen, vilken bygger på fyra grundstrategier, att ställa frågor, förutspå, klargöra och sammanfatta en text, kan öka elevers läsförståelse om eleverna tränar på ett medvetet sätt. Läsförståelsestrategier kräver hårt mentalt arbete så eleverna behöver vara motiverade. Elever lär sig nya ord genom att läraren läser högt, förklarar orden och skriver orden på tavlan.

 • Gårdman, Susanne
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Blom, Carina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Barns ordförrådsutveckling: -en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa faktorer som påverkar barns ordförråd. För att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning i klassrummet är det viktigt att de har ett basordförråd som byggs ut under skoltiden. I läroplanen nämns begreppsbildning i nästan alla ämnen och därför är det av stor vikt att lärarna är medvetna om vilka faktorer som påverkar ordförrådet för att möjliggöra att barns ordförråd fortsätter att utvecklas.

  Studiens resultat baseras på 13 vetenskapliga undersökningar som främst hittats genom manuell sökning i referenslistor. De artiklar som använts i studien var peer review granskade. Analysen av undersökningarna resulterade i fyra huvudfaktorer som kan påverka barns ordförrådsutveckling, dessa faktorer är samtal, högläsning, tyst läsning och socioekonomisk status. Basordförrådets storlek påverkas främst av hur vårdnadshavare samtalar med barn och det antal ord som barn möter under sitt första levnadsår. Genom högläsning får barn möta många nya ord vilket har visat sig ha en positiv effekt på samtliga barns ordförrådsutveckling. Den tysta läsningen gynnar bara de som redan har ett rikt ordförråd och flyt i sin läsning. Flera av forskarna finner att det finns ett samband mellan barnens ordförrådsutveckling och den socioekonomiska statusen de växer upp i.

  Vår avslutande reflektion av studiens resultat belyser vikten av att lärare tar del av vad forskningen visar angående samtalet och högläsningens betydelse för ordförrådets utveckling. Speciellt viktigt är det att lärare kompenserar ordförrådet för de barn som växt upp i språkligt fattiga miljöer. För att dessa barn ska få samma förutsättningar att utveckla sitt ordförråd som barn som växer upp i en språkligt rik miljö får, behöver lärare vara medvetna om vilka faktorer som påverkar barns ordförråd. Ett rikt ordförråd ger barn förutsättningar att lyckas i skolan och fungera i ett demokratiskt samhälle.

 • Brambila-Macias, Sergio
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management.
  Early stages of designing resource-efficient offerings: An initial view of their analysis and evaluation2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The increasing use of natural resources and the pollution it causes calls for new ways of addressing customer needs. Additionally, a more uncertain and complex world also presents new challenges. In this thesis, these new challenges are tackled through inter and transdisciplinary research, which require more interaction across disciplines to tackle complex phenomena.

  The manner in which companies address customer needs starts from the designing (a multiplestakeholder perspective) of offerings where companies rely on different types of support (guidelines, standards, methods and tools). In this thesis, these offerings, include products, services, systems, and solutions. This plays an important role in the use of natural resources and its impact on the environment. In this Licentiate, I present results to show initial cues on how to design resource-efficient offerings, and more specifically their analysis and evaluation in the early stages of the design process. This type of offerings is suggested to be crucial for the circular economy, which can be understood as a paradigm shift towards sustainability. In this paradigm shift, designing is carried out by taking into account reuse, remanufacture and recycling of products as strategies by multiple stakeholders and companies. Other strategies include providing services, a function or a solution through dematerialization and transmaterialization.

  The methods used in this research are narrative and systematic literature reviews, thematic analysis and a case study. The results show a lack of interdisciplinary research in the academic literature in subjects relevant to the design of resource-efficient offerings. The results also show a need to clarify what transdisciplinary research entails. Moreover, current practice shows that support used by companies needs to consider several factors for it to be useful, for example, the vision of the company, participation of potential users of the support and everyday operations, among other characteristics. Finally, more practical support coming from academia is necessary to improve its use in industry.

  List of papers
  1. Interdisciplinary Insights Found for Product/Service System Design
  Open this publication in new window or tab >>Interdisciplinary Insights Found for Product/Service System Design
  2016 (English)In: DS 84: PROCEEDINGS OF THE DESIGN 2016 14TH INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE, VOLS 1-4, The Design Society, 2016, 137-144 p.Conference paper, Published paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Product/Service System (PSS) is a different way of fulfilling customer needs by providing a bundle of products and services. PSS is by nature an interdisciplinary field of research that needs collaboration across disciplines. This research paper investigates how much interdisciplinary research has been carried in terms of insights used between two important disciplines, namely, Engineering Design and Industrial Marketing. The results show that few insights have been used across disciplines which shows a gap for further research.

  Place, publisher, year, edition, pages
  The Design Society, 2016
  Series
  Proceedings of the International Design Conference, ISSN 1847-9073
  Keyword
  product-service systems (PSS), interdisciplinary collaboration, engineering design, industrial marketing
  National Category
  Environmental Management
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-135352 (URN)000395390600014 ()
  Conference
  14th International Design Conference (DESIGN), Dubrovnik, Croatia, May 16-19, 2016
  Funder
  Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research
  Available from: 2017-03-13 Created: 2017-03-13 Last updated: 2018-01-17Bibliographically approved
  2. Do We Share an Understanding of Transdisciplinarity in Environmental Sustainability Research?
  Open this publication in new window or tab >>Do We Share an Understanding of Transdisciplinarity in Environmental Sustainability Research?
  2018 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 170, 1399-1403 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This letter postulated that there is a need to clarify the statement of the journal as a transdisciplinaryplatform. It first provided an understanding of transdisciplinary research based on the literature. Second,it explained why an understanding of transdisciplinarity is important, and how such an understandingwill enhance the research and practice in the topics of the entire journal. Third, taking environmentalsustainability design research as an example subject, it commented on among others six articles publishedin the journal, and showed the relevance of this issue within this example subject. Overall, thisletter is expected to contribute to enhance the quality of the research and practice in the topics of thejournal.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2018
  National Category
  Other Environmental Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-142361 (URN)10.1016/j.jclepro.2017.09.226 (DOI)000414879300123 ()
  Projects
  Mistra REES
  Funder
  Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, 2014/16
  Note

  Funding agencies: Mistra REES (Resource Efficient and Effective Solutions) program - Mistra (The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research) [DIA 2014/16]

  Available from: 2017-10-28 Created: 2017-10-28 Last updated: 2018-01-17
 • Vanky, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Strand, Bente
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Elevers möte och användning av olika uttrycksformer inom matematik: En litteraturstudie inom årskurs F-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Dawidson, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  König, Emily
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Modeller och undervisningsmetoder inom redoxkemi som kan öka gymnasieelevers förståelse och minska risken för missuppfattningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nationella likväl som internationella studier har visat att redoxkemi är ett utmanande ämne för många gymnasieelever. Syftet med uppsatsen var med bakgrund av detta att identifiera de vanligaste svårigheter och missuppfattningar som gymnasieelever upplever vid studier av redoxkemi, samt presentera modeller och undervisningsmetoder som visat sig öka elevernas förståelse och minska risken för missuppfattningar. Det finns fyra förklaringsmodeller för redoxreaktioner: elektronmodellen, oxidationstalsmodellen, syremodellen och vätemodellen. Vidare kan kemiska fenomen generellt analyseras utifrån den kemiska tripletten där fenomen betraktar från tre representationsnivåer: makroskopisk nivå, submikroskopisk nivå och symbolisk nivå.

   

  Utifrån litteraturen som analyserats dras slutsatsen att de vanligaste problemen elever uppfattar inom redoxkemi berör elektroner, förbränning, språkliga transformationer och svårigheter att identifiera redoxreaktioner. Undervisningsmetoder som visat sig kunna främja elevernas förståelse inom redoxkemi är historiska inslag, representation av kemiska fenomen med hjälp av den kemiska tripletten, laborationer och demonstrationer. Samtliga förklaringsmodeller för redoxkemi anses användbara. Det viktiga är att läraren poängterar att de är modeller och inte statisk sanning, vidare att motivera övergången från en modell till en annan och uppmärksammar missuppfattningar.

 • Eriksson, Linnea
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Andersson, Elin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Undervisningsmodeller för att utveckla elevers läsförståelse: En litteraturstudie kring hur lärare kan tillämpa undervisningsmodellerna RT, TSI, CORI och QtA samt vilka effekter modellerna har på elevers läsförståelse2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att granska och analysera forskning kring hur lärare kan tillämpa modellerna RT, TSI, CORI och QtA i läsförståelseundervisning för att utveckla elevers läsförståelse. Studien är riktad mot elever i årskurs 2 och 3.

  Metodinsamling för denna kvalitativa litteraturstudie har inneburit sökningar i databaser, men även manuell sökning. Sammantaget tolv vetenskapliga forskningsartiklar har legat till grund för denna studies resultat.

  Resultaten visar att undervisningsmodellerna; Reciprocal Teaching, Transactional Strategy Instruction, Questioning The Author samt Concept-Oriented Reading Instruction visar på goda effekter på elevers läsförståelse. Vi har kommit fram till att modellerna har flera gemensamma inslag, men det finns även några skillnader. Forskning visar att strategiundervisning som lärs ut i ”set” har god effekt på elevers läsförståelse. Vidare styrker forskningen att förståelse av en text ökar när frågor ställs på olika nivåer till textens innehåll för att få förståelse för textens budskap. Sammanfattningsvis betonar forskning att det krävs en planerad undervisning samt ett stort engagemang från läraren, för att utveckla elevers läsförståelse. Läraren bör dessutom formulera tydliga mål i elevundervisningen samt ge ett större elevinflytande, då detta enligt forskning resulterar i engagemang och motivation hos elever.

 • Mahrs, Alexandra
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Morin Dahl, Josefin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Högläsning . inte bara en frukstund?: En litteraturstudie kring lärarens högläsning och textsamtalens betydelse för yngre elevers läsförståelse2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Andersson Granberg, Tobias
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Fredriksson, Anna
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Pilemalm, Sofie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Yousefi Mojir, Kayvan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Användandet av så kallade semiprofessionella resurser i räddningsinsatser har blivit allt vanligare i Sverige. En semiprofessionell är en person som fått utökade arbetsuppgifter inom respons och räddning inom ramen för sitt ordinarie yrke. Det kanske mest kända exemplet är väktare som responderar på den kommunala räddningstjänstens ärenden.

  I det projekt som avrapporteras här, är syftet att undersöka vilka yrkesgrupper som skulle passa bra som semiprofessionella, och vad som krävs för att de effektivt ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, bland annat i form av utbildning och utrustning. Vidare syftar projektet till att utvärdera vilken samhällsnytta semiprofessionella kan bidra med. Som studieobjekt används Norrköpings kommun, och via en aktionsforskningsinspirerad metodansats är målet att projektresultaten ska kunna bidra till en ökad säkerhet och trygghet i kommunen.

  En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder används för att uppnå syftet. Genom workshops identifieras först fyra potentiella yrkesgrupper (räddningstjänstens dagtidspersonal, hemtjänstpersonal, förvaltningsentreprenörer och väktare), för vilka detaljerad data erhålls via fokusgruppsintervjuer. En grupp (räddningstjänstens dagtidspersonal) väljs ut för vidare analys, och ytterligare en workshop genomförs, plus ett experiment i form av en simulerad olycka där semiprofessionella får göra en första insats. En prototyp av ett utlarmningssystem tas fram, inklusive en smartphoneapplikation som de semiprofessionella kan använda för att ta emot och hantera larm. Med hjälp av applikationen utförs ett experiment där historiska larm skickas till potentiella semiprofessionella under två månaders tid, och de får svara på om de kan åka eller inte, samtidigt som deras position noteras. Genom att jämföra deltagarnas uppskattade insatstider med räddningstjänstens historiska, kan möjliga insatstidsförkortningar beräknas. Detta kompletteras med en bedömning av vad de kan bidra med i respektive händelse.

  Bedömningen görs enligt en strukturerad metod av professionell personal från två olika räddningstjänstorganisationer. De beräknade insatstiderna och den skattade förmågan vägs samman till en monetär nytta av den semiprofessionella insatsen.

  Resultatet visar att det finns ett stort antal yrkesgrupper som skulle kunna vara lämpliga att nyttja som semiprofessionella. I rapporten redovisas en lista med 23 grupper som anses ha potential och möjlighet att utföra räddningsinsatser som en del av sitt yrke. Vidare redovisas ett antal utmaningar och möjligheter, baserat på analysen av de fyra utvalda grupperna. En konkret sammanställning har gjorts i form av listor på utbildning och utrustning som krävs för att de effektivt kunna utföra sitt nya uppdrag. Dessa krav är förhållandevis enkla att uppfylla, och handlar om grundläggande utbildning i riskbedömning, brandsläckning och livräddande åtgärder, samt utrustning som tex handbrandsläckare och förbandslåda. Mer utmanande är de organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att de semiprofessionella akut ska kunna lämna sina pågående arbetsuppgifter, samt hur utlarmningen ska kunna integreras i de tekniska system som används för professionella räddningsresurser. Vidare visar resultaten att semiprofessionella kan larmas, och förväntas göra nytta på en stor mängd olika typer av händelser, dock främst vid händelser med personskador eller akuta sjukdomsförlopp. Den monetära nyttan av att införa ett fåtal (i snitt 3,4 st) semiprofessionella i Norrköping och Linköpings kommuner beräknades till mellan 600 000 och 2 400 000 kr per år, beroende på hur lång tid det tar för de semiprofessionella ifrån att de får larm tills de påbörjar färden mot händelseplatsen.

  En slutsats från projektet är att semiprofessionella skulle bidra till en ökad säkerhet och trygghet i Norrköping kommun, om de används som förstainsatsresurser, som ett komplement till befintlig professionell räddningspersonal.

 • Lundberg, Anna
  Globala politiska studier, Malmö högskola.
  Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik: en jämförande undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, 769-799 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En aktuell fråga är vilken betydelse det skulle ha för barns rättigheter om barnkonventionen gjordes till svensk lag. Norge, som inkorporerade barnkonventionen i nationell lagstiftning 2003, lyfts ofta fram som ett föregångsland av frivilligorganisationer, men effekten av en inkorporering har inte undersökts närmare i någon vetenskaplig studie. Föreliggande artikel behandlar principen om barnets bästa i den norska och svenska utlänningsförvaltningen. Den bygger på en studie av asylbeslut rörande 197 barn och unga som sökte asyl i Norge eller Sverige 2008. Frågan som står i fokus är vilken innebörd idén om barnets bästa har, på papper och i praktik, inom ett område som präglas av en spänning mellan synen på flyktingbarn, barn som sårbara, å ena sidan och av intresset att begränsa invandringen å den andra.

 • Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Sweden.
  Söderman, Emma
  Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Sweden.
  Reflections on the right to health2015In: Social Transformations in Scandinavian Cities: Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability / [ed] Erica Righard, Magnus Johansson and Tapio Salonen, Nordic Academic Press, 2015, 251-264 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  All human beings have a right to health, but what that means is vague. According to the World Health Organization, ‘health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity’ (WHO 1946). The former UN Special Rapporteur on the right to health, Paul Hunt, defines it as access to an effective and integrated health system. Also included in the definition are underlying determinants of health that might influence a person’s ability to live a healthy life (Hunt 2006).

  The right to health is of central importance, of course, and we define it as having access to healthcare as well as aspects of everyday life of importance for a healthy life.1 The latter means such things as friendship, support networks, and access to educational institutions. These were identified as central to our research because they are determinants of health, in the sense that the young people participating in our study referred to them as important. Furthermore,previous research shows that these are important aspects of coping and struggling in everyday life for children who are in a marginalized position (Andersson et al. 2010). Regarding healthcare, this is also an area that has recently been subject to a progressive political or legal development in Sweden and its third largest city, Malmö....

 • Lundberg, Anna
  et al.
  Malmö Univeristy, Malmö institute for studies of migration, diversity and welfare, Sweden.
  Lind, Jacob
  Malmö Univeristy, Malmö institute for studies of migration, diversity and welfare, Sweden.
  Barn i migrationsprocessen2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten beskriver vi hur rättstillämpningen, såsom de n framkommer i 100 av Migrationsverkets beslut, 17 av myndighetens akter samt 20 tjänstemäns intervjusvar, stämmer överens med de rättigheter asylsökande barn har enligt barnkonventionen och de tilläggsprotokoll till konventionen som Sverige har ratificerat. Frågeställning en utgår från det uppdrag vi fick av barnrättighetsutredningen att undersöka barns rättigheter i asylprocessen och denna rapport är en omarbetad och utökad version 1 av den rapport som vi överlämnat till utredaren. Att besvara frågor som hu r rättstillämpning inom en svensk myndighet ”stämmer överens med” barnkonventionen, eller vilka ”brister” som föreligger beträffande hur barns rättigheter kommer till uttryck i myndighetens verksamhet bygger på en underförstådd idé om hur barnkonventionens artiklar bör tolkas. I själva verket så har tjänstemännen på Migrationsverket ett tolkningsutrymme när de tillämpar utlänningslagen. Begreppet tolkningsutrymme kan användas för att belysa och förstå processer då innehållet i lagstiftning och andra styrdokument används i vardagens praktik i offentlig förvaltning. I handläggningen av asylärenden sker tolkningen på två plan, dels i förhållande till rättsreglernas tillämpning i det enskilda barnets fall, dels i bedömningen av de asylsökandes berättelser och åberopade grunder. En förståelse av lokala praktiker och situationer är helt centralt i den här granskningen liksom i andra sammanhang där principer om mänskliga rättigheter aktualiseras. Vi som har genomfört undersökningen ger i denna rapport vår bild av hur vi anser att barnkonventionen bör tolkas utifrån internationella rättskällor, något som tydliggörs i rapportens första avsnitt om barnkonventionens grundläggande artiklar….

 • Mehek, Muftee
  et al.
  School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden.
  Lundberg, Anna
  Global Political Studies, Malmö University, Sweden.
  Providing rights through individual compassion2016In: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 6, no 3, 140-147 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article analyses the social constructions of rights as they come about through Swedish delegations preparing refugees for resettlement in Sweden, under the Cultural Orientation Programme (COP). COPs are analysed as an activity that manifests a need to convey rights. Fieldwork was conducted through video observations of COPs in Kenya and Sudan. Our empirical findings show how the Swedish officials engage in talks about rights through positioning the refugees as unaware of, and incapable of, claiming rights. Rights are also highlighted as obligations with correct ways of realising them. This study manifests the clash between rights as universal and rights tied to citizenship where, during COPs, rights are conveyed as particularly Swedish, positioning the refugees on a receiving end of the conversations. However, the study also shows how the participants do make claims, sometimes resisting the hierarchies during the talks.

 • Lantz, Matilda
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Pettersson, Sara
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Inkludering eller nivågruppering i matematik: -En systematisk litteraturstudie om för -och nackdelar med inkludering och nivågruppering2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Berberovic, Adnan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics.
  Eriksson, Alexander
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics.
  A Multi-Factor Stock Market Model with Regime-Switches, Student's T Margins, and Copula Dependencies2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Investors constantly seek information that provides an edge over the market. One of the conventional methods is to find factors which can predict asset returns. In this study we improve the Fama and French Five-Factor model with Regime-Switches, student's t distributions and copula dependencies. We also add price momentum as a sixth factor and add a one-day lag to the factors. The Regime-Switches are obtained from a Hidden Markov Model with conditional Student's t distributions. For the return process we use factor data as input, Student's t distributed residuals, and Student's t copula dependencies. To fit the copulas, we develop a novel approach based on the Expectation-Maximisation algorithm. The results are promising as the quantiles for most of the portfolios show a good fit to the theoretical quantiles. Using a sophisticated Stochastic Programming model, we back-test the predictive power over a 26 year period out-of-sample. Furthermore we analyse the performance of different factors during different market regimes.

 • Public defence: 2018-01-26 10:05 ACAS, A-huset, Linköping
  Johansson, Henrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Urban Consolidation Centres: On Relationships between Customer Needs and Services in City Logistics2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Urban Consolidation Centres (UCCs) are often conceived as an enabler to alleviate negative effects associated with distribution of goods in cities, such as traffic congestion and hazardous emissions. UCCs not only have the potential to reduce these effects but also provide alternative distribution solutions by introducing new transhipment points. Despite their potential, UCCs often fail to be self-supporting and are often dependent on subsides, which is not considered to be sustainable in the long run. In response, this thesis takes its point of departure in the two business models elements value propositions and target customers. A business model is often viewed as an enabler to generate revenue and UCCs have the potential to generate revenue by offering services to their customers, and the customers pay for the services. To understand how customers can benefit from UCCs and provide arguments why they should use these, it is important to understand the relationship between customers’ needs and the services UCCs can provide. The purpose of this thesis is to identify and describe the potential relationship between needs of UCC customers and UCC services.

  The research in the thesis is both explorative and descriptive, where a first step is to identify customer needs, UCC services, and value propositions. The descriptive part is to describe them and it is also the foundation for understanding the relationship between customer needs and UCC services. Through the analysis and discussion, multiple customer needs are identified and described for seven customer groups and the UCC operator; all of which could be considered customers of UCCs. The thesis also adds to the UCC literature with three new identified UCC services: e-commerce with used products, advertisement, and registration in computer system. The outcome of the analysis also provides illustrations of how customer needs can be matched with UCC services. For the most studied customer group, receiver of goods, a total of 29 different matches were identified, which illustrates the possibilities but also the complexity of the relationships. To understand the relationship, three different types of gaps were also identified that have implications for future research.

  The main contributions to research and the UCC literature in particular are enlargement of the scope of customers and the illustration of the relationships between customer needs and UCC services. The illustrations include contributions such as identifying, mapping and describing the customer needs, UCC services, and value propositions. An important first step is to understand how customer needs and UCC services can be linked, and this thesis provides examples of how this can be achieved. Viewing every stakeholder as a potential customer opens up the opportunity to fulfil their needs and the potential to generate revenue, which in turn could close the gap in the problem of non-self-supporting UCCs. Furthermore, with self-supporting UCCs, the number of freight vehicles can be reduced and this may lead to more attractive cities with less traffic congestion and lower emissions.

  List of papers
  1. Urban Consolidation Centre: a Literature Review, Categorisation and a Future Research Agenda
  Open this publication in new window or tab >>Urban Consolidation Centre: a Literature Review, Categorisation and a Future Research Agenda
  2016 (English)In: LRN conference 2016: proceedings, 2016Conference paper, Published paper (Refereed)
  National Category
  Transport Systems and Logistics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-131362 (URN)
  Conference
  Logistics Research Network Annual Conference 2016, Hull, UK, September 7-9, 2016
  Projects
  Affärsmodeller för citylogistik
  Funder
  VINNOVA
  Available from: 2016-09-15 Created: 2016-09-15 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
  2. Critical factors for viable business models for urban consolidation centres
  Open this publication in new window or tab >>Critical factors for viable business models for urban consolidation centres
  2017 (English)In: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 64, 36-47 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Abstract Although urban consolidation centres (UCC) worldwide have improved urban freight distribution and reduced externalities, other UCC initiatives have not materialised due to problems such as for example, business model limitations. All the same, researchers have rarely described business model components relevant to city logistics. In response, the purpose of this article is to analyse critical factors for viable business models of city logistics initiatives involving UCCs. Following an extensive literature review and multiple-case study of five initiatives with UCCs, we identified seven critical factors of viable city logistics business models: the ability to scale up and down the UCC solution; an ability to continuously develop and adapt to a dynamic environment; the important entrepreneurial role of the initiator as well; the acknowledgment of society; ability to innovate new services; logistics and supply chain management competence; and the ability to take full advantage of advanced IT. All seven factors describe continuously redeveloped business models seeking to seize new and unexpected opportunities, yet also indicate that city logistics systems require local authorities and municipalities to act as initiators, enablers, and customers. The models also underscore differences between purely commercial and purely municipal city logistics initiatives.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Elsevier, 2017
  Keyword
  Urban logistics, Business models, Critical factors, Urban consolidation centres
  National Category
  Transport Systems and Logistics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-144226 (URN)10.1016/j.retrec.2017.09.009 (DOI)
  Funder
  VINNOVA
  Available from: 2018-01-11 Created: 2018-01-11 Last updated: 2018-01-11
  3. Urban consolidation centres: retail stores demands for UCC services
  Open this publication in new window or tab >>Urban consolidation centres: retail stores demands for UCC services
  2017 (English)In: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 47, no 7, 646-662 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Purpose - Urban consolidation centres (UCCs) are often conceived to improve services in retail stores and potentially reduce costs. However, few studies have examined how retail stores perceive the services a UCC could provide. The purpose of this paper is to explore retail stores potential demands for different services that a UCC could provide in order to foster the development and implementation of UCC solutions aimed towards more economically feasible business models. Design/methodology/approach - Structured interviews were conducted with employees at 72 retail stores. Qualitative, as well as quantitative analyses, were conducted to identify the potential demands of the retail stores. Findings - The authors have provided arguments why retail stores might be interested in UCC services, and thereby potentially pay for them. Improved customer service to stores customers might not be a valid argument. The authors point to the cost aspect: stores expend resources that a UCC could provide in a more cost-efficient manner. Research limitations/implications - The findings contradict previous studies to some extent, as it indicates that a UCC may actually not enhance customer service in retail stores. Instead, the findings point to the importance of considering the potential advantages according to economies of scale that are facilitated by UCC services. Practical implications - Taking the perspective of the stores is important in order to identify arguments for why they should pay for the services provided by a UCC. Social implications - Financially viable UCC solutions are needed in order for the initiatives to be maintained and thereby provide a long-term decrease in the environmental and social footprints caused by urban freight. Originality/value - This study answers the call for research addressing retailers perspective in urban logistics, as it takes a demand-driven perspective of the development of UCC services. Furthermore, by highlighting services requested by retail stores, it can guide the financing of UCC initiatives, an aspect that has been lacking.

  Place, publisher, year, edition, pages
  EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, 2017
  Keyword
  Customer service; Business model; Urban freight; City logistics; Receivers; Urban consolidation centre; Urban distribution
  National Category
  Business Administration
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-140529 (URN)10.1108/IJPDLM-02-2017-0114 (DOI)000407286000005 ()
  Conference
  Annual Nordic Logistics and SCM Researchers Conference (NOFOMA)
  Note

  Funding Agencies|VINNOVA; Swedens Innovation Agency

  Available from: 2017-09-11 Created: 2017-09-11 Last updated: 2018-01-11
 • Klingstedt, Anuradha
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Karlsson, Sofie
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Fonologisk medvetenhet i förskoleklass: - en litteraturstudie om faktorer och arbetssätt som gynnar elevers läsutveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Mattsson, Katarina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research.
  Brukarens röst vid offentlig upphandling2017Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to capture the perceived consequences of an involuntary change after a public competitive procurement of an existing group-home with special services, from a care taker/service user’s perspective. The study was conducted with qualitative method, and the collection of empirical evidence was through interviews. Respondents and users in the study have a mild intellectual disabilities.

   

  The previous research and the theoretical starting point that the study had been in is; service user perspective, change models, social identity and Antonovsky's (2009) theories of SOC, sense of coherence.

   

  The service users in the study describes a chaotic time with mental pressure during the change process, which can be comparable with traumatic crisis. They experienced fear and felt that the change was difficult to understand. The users describe a lack of knowledge of the upcoming changes. They felt they were unable to interpret and organize the communicative information that they had received. They identified that decisions were taken over their heads and had the feeling that they were without influence during the whole process. All respondents described different physical symptoms as consequents of the procurement. The service users express a low degree of comprehensibility, manageability and meaningfulness in the whole process and experience fear and the decisions seems inexplicable and nonsensical. They describe the future business transition as a burden and an unfortunate circumstance they wish to get undone. They feel themselves not to be involved in the upcoming change, and describes that they are outside the center of act and therefor choose to focus on the staffs decision whether they will stay or quit their posts. They blame themselves when members of the staff decide to quit and they feel themselves to be eliminated by the staff.

   

  The social context of the users turned out to contain sparse networks and property staff emerged as a significant and important part of their lives. The study demonstrates the need to develop working methods that capture the user’s questions and concerns in order to better prepare them for upcoming changes. The study shows that users end up in a complex and very exposed situation and are marginalized in the process of a public competitive procurement.

 • Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  From biopiracy to bioprospecting: Negotiating the Limits of Propertization2017In: Property, Place and Piracy / [ed] James Arvanitakis and Martin Fredriksson, Routledge, 2017, 174-186 p.Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the 1990s the patenting a n d commodification of biological resources and traditional knowledge has become a contested phenomenon. This practice comes in many guises: it can be conducted by universities working in collaboration with local communities, by small commercial research companies or by multinational pharmaceutical corporations. Some call it biopiracy while others prefer the term bioprospecting or biodiscovery. The choice of words is significant as it reflects not only different ways to conduct and distribute the revenues from patenting of biological resources, but also different ways to look at the legitimacy of biopatents as such. This chapter takes the Nagoya Protocol – a UN protocol aiming to prevent biopiracy – as an example to discuss how the negotiations over bio patents also reflect different approaches to commodification of nature and the limits of propertization.

 • Lindbom, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design.
  Anordning för rengöring avkomponent i mjölkningsrobot: Framtagning av lösning för förbättrad rengöring avspentvättkopp för att motverka bakterietillväxt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report describes how to make the VMS teat cleaning cup clean itself properly.The purpose is to create a sulotion that make sure the whole cup gets washedduring normal cleaning. The solution should be compatible with earlier versionsof the VMS and will be tested to see if the amount of bacteria decreases.

 • Wallentin, Berit
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Rektorers uppfattningar om och erfarenheter av speciallärarens uppdrag i elevhälsan: Hur ser rektorer på speciallärarens roll i elevhälsan med inriktning mot läsinlärning?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om variationen i hur rektorer använder speciallärarens kompetens i och utanför elevhälsoteamet för att säkerställa elevers läsinlärning. Denna studie vill beskriva hur speciallärarens uppdrag ser ut utifrån rektorers uppfattningar och erfarenheter. Studiens datainsamling omfattar nio kvalitativa intervjuer med rektorer från tre olika kommuner. Rektorerna arbetar i grundskolor som innefattar en skolverksamhet mot F-6 som studien riktar sig mot. Metodansatsen i studien är inspirerad av Grundad teori som är en kvalitativ metodansats där man strävar efter att utveckla teorier och begrepp genom analyser av empiriska data.Studiens resultat uttalar sig om variationer av rektorernas erfarenheter och uppfattningar. I analysarbetet synliggjordes tre olika inriktningar av de nio rektorernas organisation av elevhälsan.• Rektorerna i en grupp uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska kompetensen som finns i elevhälsoorganisationen där specialläraren ingår.• Rektorerna i en grupp som har en utbildning inom specialpedagogik uttrycker sitt engagemang av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven. De uttrycker även vikten av ett kollegialt samarbete med andra yrkeskategorier och stöd och uttalar ett inkluderande och relationellt perspektiv.• Rektorer i en grupp har en utbildning i svenska och uttrycker en koppling mellan läsinlärning och elevhälsa.Studiens syfte var även att synliggöra på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens kompetens i relation med andra yrkesgrupper för att säkerställa elevers läsinlärning. Resultatet av detta analysarbete skapade begreppen Problemlösande dialogande och Delat ansvarstagande för att synliggöra på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens insatser och kompetens i relation med andra yrkesgrupper. Dessa begrepp blev centrala i min användning av tidigare teorier och analysen av data. Problemlösande dialogande är ett begrepp som beskriver den dialog som sker i syfte för att lösa problem i samråd. Delat ansvarande är ett begrepp som sker efter att ett Problemlösande dialogande har ägt rum. Det innebär att det sker en ansvarsfördelning i interaktion och samarbete. Dessa handlingar sker enligt rektorerna i samarbetet inom elevhälsoteamet men också i samarbete och interaktion mellan olika yrkesgrupper utanför elevhälsoteamet nära elevens lärmiljö. Resultatet i denna studie visar att rektorerna uttrycker att speciallärarens insatser styrs initialt utifrån elevenssvårigheter och behov utifrån ett kategoriskt perspektiv i elevhälsoteamet för att därefter riktas vidare utifrån ett relationellt perspektiv till elevernas lärmiljö.

 • van Chien, Trinh
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Communication Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Resource Allocation for Max-Min Fairness in Multi-Cell Massive MIMO2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Massive MIMO (multiple-input multiple-output) is considered as an heir of the multi-user MIMO technology and it has recently gained lots of attention from both academia and industry. By equipping base stations (BSs) with hundreds of antennas, this new technology can provide very large multiplexing gains by serving many users on the same time-frequency resources and thereby bring significant improvements in spectral efficiency (SE) and energy efficiency (EE) over the current wireless networks. The transmit power, pilot training, and spatial transmission resources need to be allocated properly to the users to achieve the highest possible performance. This is called resource allocation and can be formulated as design utility optimization problems. If the resource allocation in Massive MIMO is optimized, the technology can handle the exponential growth in both wireless data traffic and number of wireless devices, which cannot be done by the current cellular network technology.

  In this thesis, we focus on two resource allocation aspects in Massive MIMO: The first part of the thesis studies if power control and advanced coordinated multipoint (CoMP) techniques are able to bring substantial gains to multi-cell Massive MIMO systems compared to the systems without using CoMP. More specifically, we consider a network topology with no cell boundary where the BSs can collaborate to serve the users in the considered coverage area. We focus on a downlink (DL) scenario in which each BS transmits different data signals to each user. This scenario does not require phase synchronization between BSs and therefore has the same backhaul requirements as conventional Massive MIMO systems, where each user is preassigned to only one BS. The scenario where all BSs are phase synchronized to send the same data is also included for comparison. We solve a total transmit power minimization problem in order to observe how much power Massive MIMO BSs consume to provide the requested quality of service (QoS) of each user. A max-min fairness optimization is also solved to provide every user with the same maximum QoS regardless of the propagation conditions.

  The second part of the thesis considers a joint pilot design and uplink (UL) power control problem in multi-cell Massive MIMO. The main motivation for this work is that the pilot assignment and pilot power allocation is momentous in Massive MIMO since the BSs are supposed to construct linear detection and precoding vectors from the channel estimates. Pilot contamination between pilot-sharing users leads to more interference during data transmission. The pilot design is more difficult if the pilot signals are reused frequently in space, as in Massive MIMO, which leads to greater pilot contamination effects. Related works have only studied either the pilot assignment or the pilot power control, but not the joint optimization. Furthermore, the pilot assignment is usually formulated as a combinatorial problem leading to prohibitive computational complexity. Therefore, in the second part of this thesis, a new pilot design is proposed to overcome such challenges by treating the pilot signals as continuous optimization variables. We use those pilot signals to solve different max-min fairness optimization problems with either ideal hardware or hardware impairments.

  List of papers
  1. Joint Power Allocation and User Association Optimization for Massive MIMO Systems
  Open this publication in new window or tab >>Joint Power Allocation and User Association Optimization for Massive MIMO Systems
  2016 (English)In: IEEE Transactions on Wireless Communications, ISSN 1536-1276, E-ISSN 1558-2248, Vol. 15, no 9, 6384-6399 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This paper investigates the joint power allocationand user association problem in multi-cell Massive MIMO(multiple-input multiple-output) downlink (DL) systems. Thetarget is to minimize the total transmit power consumptionwhen each user is served by an optimized subset of the basestations (BSs), using non-coherent joint transmission. We firstderive a lower bound on the ergodic spectral efficiency (SE),which is applicable for any channel distribution and precodingscheme. Closed-form expressions are obtained for Rayleigh fadingchannels with either maximum ratio transmission (MRT) or zeroforcing (ZF) precoding. From these bounds, we further formulatethe DL power minimization problems with fixed SE constraintsfor the users. These problems are proved to be solvable aslinear programs, giving the optimal power allocation and BS-user association with low complexity. Furthermore, we formulatea max-min fairness problem which maximizes the worst SEamong the users, and we show that it can be solved as aquasi-linear program. Simulations manifest that the proposedmethods provide good SE for the users using less transmit powerthan in small-scale systems and the optimal user associationcan effectively balance the load between BSs when needed.Even though our framework allows the joint transmission frommultiple BSs, there is an overwhelming probability that only oneBS is associated with each user at the optimal solution.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016
  Keyword
  Massive MIMO, user association, power allocation, load balancing, linear program
  National Category
  Communication Systems
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-131129 (URN)10.1109/TWC.2016.2583436 (DOI)000384241400040 ()
  Funder
  ELLIIT - The Linköping‐Lund Initiative on IT and Mobile Communications
  Available from: 2016-09-11 Created: 2016-09-11 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
 • Fallqvist, Marcus
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision.
  Automatic Volume Estimation Using Structure-from-Motion Fused with a Cellphone's Inertial Sensors2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis work evaluates a method to estimate the volume of stone and gravelpiles using only a cellphone to collect video and sensor data from the gyroscopesand accelerometers. The project is commissioned by Escenda Engineering withthe motivation to replace more complex and resource demanding systems with acheaper and easy to use handheld device. The implementation features popularcomputer vision methods such as KLT-tracking, Structure-from-Motion, SpaceCarving together with some Sensor Fusion. The results imply that it is possible toestimate volumes up to a certain accuracy which is limited by the sensor qualityand with a bias.

 • Eliasson, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Malmstens Linköping University.
  Stimulerande väntan: Att formge för barnens väntrum inom vårdmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After my three years as a student at Malmstens, I have grown an interest towards spatialities and its influence on people. It have subconsciously sought me into situations where furniture becomes something more than sitting, but being multifunctional, smart and having psychological values. In my work Stimulating Waiting I have investigated the situation of children in waiting rooms in health care.

  In one of my previous design projects I worked with children's storage furniture, something I thought was very fun and challenging, because children look at the world differently than adults. In my thesis project I want to gain more understanding and deeper knowledge of children's products, as well as the situation the child is in. I have also chosen to explore how a waiting room could look in its spatial design to stimulate the child. My question I have worked with is; How can I create a stimulating situation for children in the healthcare environment?

  Through a learning stage where I investigate how children look at rooms, toys and fears, I have acquired experience in designing for children. In my world analysis I have gathered facts about waiting rooms in healthcare and how the requirements for furniture in healthcare looks in different parts of the process. I have also made study visits, conversations with competent people and a survey to gain an insight into how the waiting rooms are used. Based on my inquest, I present a room proposal as well as a furniture group that I designed for the children and their curiosity, where the imagination sets the definition of the objects.

 • Public defence: 2018-02-02 10:15 Planck, Fysikhuset, Linköping
  Lü, Bo
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Nanoscale engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Nano- and mesoscale morphology evolution of metal films on weakly-interacting surfaces2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Thin films are structures consisting of one or several nanoscale atomic layers of material that are used to either functionalize a surface or constitute components in more complex devices. Many properties of a film are closely related to its microstructure, which allows films to be tailored to meet specific technological requirements. Atom-by-atom film growth from the vapor phase involves a multitude of atomic processes that may not be easily studied experimentally in real-time because they occur in small length- (≤ Å) and timescales (≤ ns). Therefore, different types of computer simulation methods have been developed in order to test theoretical models of thin film growth and unravel what experiments cannot show. In order to compare simulated and experimental results, the simulations must be able to model events on experimental time-scales, i.e. on the order of microseconds to seconds. This is achievable with the kinetic Monte Carlo (kMC) method.

  In this work, the initial growth stages of metal deposition on weakly-interacting substrates is studied using both kMC simulations as well as experiments whereby growth was monitored using in situ probes. Such film/substrate material combinations are widely encountered in technological applications including low-emissivity window coatings to parts of microelectronics components. In the first part of this work, a kMC algorithm was developed to model the growth processes of island nucleation, growth and coalescence when these are functions of deposition parameters such as the vapor deposition rate and substrate temperature. The dynamic interplay between these growth processes was studied in terms of the scaling behavior of the film thickness at the elongation transition, for both continuous and pulsed deposition fluxes, and revealed in both cases two distinct growth regimes in which coalescence is either active or frozen out during deposition. These growth regimes were subsequently confirmed in growth experiments of Ag on SiO2, again for both pulsed and continuous deposition, by measuring the percolation thickness as well as the continuous film formation thickness. However, quantitative agreement with regards to scaling exponents in the two growth regimes was not found between simulations and experiments, and this prompted the development of a method to determine the elongation transition thickness experimentally. Using this method, the elongation transition of Ag on SiO2 was measured, with scaling exponents found in much better agreement with the simulation results. Further, these measurement data also allowed the calculation of surface properties such as the terrace diffusion barrier of Ag on SiO2 and the average island coalescence rate.

  In the second part of this thesis, pioneering work is done to develop a fully atomistic, on-lattice model which describes the growth of Ag on weakly-interacting substrates. Simulations performed using this model revealed several key atomic-scale processes occurring at the film/substrate interface and on islands which govern island shape evolution, thereby contributing to a better understanding of how 3D island growth occurs at the atomic scale for a wide class of materials. The latter provides insights into the directed growth of metal nanostructures with controlled shapes on weakly-interacting substrates, including twodimensional crystals for use in catalytic and nano-electronic applications.

  List of papers
  1. Unravelling the Physical Mechanisms that Determine Microstructural Evolution of Ultrathin Volmer-Weber Films
  Open this publication in new window or tab >>Unravelling the Physical Mechanisms that Determine Microstructural Evolution of Ultrathin Volmer-Weber Films
  2014 (English)In: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 116, no 4, 044302- p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The initial formation stages (i.e., island nucleation, island growth, and island coalescence) set characteristic length scales during growth of thin films from the vapour phase. They are, thus, decisive for morphological and microstructural features of films and nanostructures. Each of the initial formation stages has previously been well-investigated separately for the case of Volmer-Weber growth, but knowledge on how and to what extent each stage individually and all together affect the microstructural evolution is still lacking. Here we address this question using growth of Ag on SiO2 from pulsed vapour fluxes as a case study. By combining in situ growth monitoring, ex situ imaging and growth simulations we systematically study the growth evolution all the way from nucleation to formation of a continuous film and establish the effect of the vapour flux time domain on the scaling behaviour of characteristic growth transitions (elongation transition, percolation and continuous film formation). Our data reveal a pulsing frequency dependence for the characteristic film growth transitions, where the nominal transition thickness decreases with increasing pulsing frequency up to a certain value after which a steady-state behaviour is observed. The scaling behaviour is shown to result from differences in island sizes and densities, as dictated by the initial film formation stages. These differences are determined solely by the interplay between the characteristics of the vapour flux and time required for island coalescence to be completed. In particular, our data provide evidence that the steady-state scaling regime of the characteristic growth transitions is caused by island growth that hinders coalescence from being completed, leading to a coalescence-free growth regime.

  National Category
  Physical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-103920 (URN)10.1063/1.4890522 (DOI)000340710700078 ()
  Available from: 2014-02-03 Created: 2014-02-03 Last updated: 2018-01-11
  2. Dynamic competition between island growth and coalescence in metal-on-insulator deposition
  Open this publication in new window or tab >>Dynamic competition between island growth and coalescence in metal-on-insulator deposition
  2014 (English)In: Applied Physics Letters, ISSN 0003-6951, E-ISSN 1077-3118, Vol. 105, no 16, 163107-1-163107-5 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The morphology of thin metal films and nanostructures synthesized from the vapor phase on insulating substrates is strongly influenced by the coalescence of islands. Here, we derive analytically the quantitative criterion for coalescence suppression by combining atomistic nucleation theory and a classical model of coalescence. Growth simulations show that using this criterion, a coalescence-free growth regime can be reached in which morphological evolution is solely determined by island nucleation, growth, and impingement. Experimental validation for the ability to control the rate of coalescence using this criterion and navigate between different growth regimes is provided by in situ monitoring of Ag deposition on SiO2. Our findings pave the way for creating thin films and nanostructures that exhibit a wide range of morphologies and physical attributes in a knowledge-based manner.

  Place, publisher, year, edition, pages
  American Institute of Physics (AIP), 2014
  National Category
  Physical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-112133 (URN)10.1063/1.4900575 (DOI)000344363000073 ()
  Available from: 2014-11-17 Created: 2014-11-17 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
  3. Coalescence-controlled and coalescence-free growth regimes during deposition of pulsed metal vapor fluxes on insulating surfaces
  Open this publication in new window or tab >>Coalescence-controlled and coalescence-free growth regimes during deposition of pulsed metal vapor fluxes on insulating surfaces
  2015 (English)In: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 117, no 13, 134304Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The morphology and physical properties of thin films deposited by vapor condensation on solid surfaces are predominantly set by the processes of island nucleation, growth, and coalescence. When deposition is performed using pulsed vapor fluxes, three distinct nucleation regimes are known to exist depending on the temporal profile of the flux. These regimes can be accessed by tuning deposition conditions; however, their effect on film microstructure becomes marginal when coalescence sets in and erases morphological features obtained during nucleation. By preventing coalescence from being completed, these nucleation regimes can be used to control microstructure evolution and thus access a larger palette of film morphological features. Recently, we derived the quantitative criterion to stop coalescence during continuous metal vapor flux deposition on insulating surfaceswhich typically yields 3-dimensional growthby describing analytically the competition between island growth by atomic incorporation and the coalescence rate of islands [Lu et al., Appl. Phys. Lett. 105, 163107 (2014)]. Here, we develop the analytical framework for entering a coalescence-free growth regime for metal vapor deposition on insulating substrates using pulsed vapor fluxes, showing that there exist three distinct criteria for suppressing coalescence that correspond to the three nucleation regimes of pulsed vapor flux deposition. The theoretical framework developed herein is substantiated by kinetic Monte Carlo growth simulations. Our findings highlight the possibility of using atomistic nucleation theory for pulsed vapor deposition to control morphology of thin films beyond the point of island density saturation. (C) 2015 AIP Publishing LLC.

  Place, publisher, year, edition, pages
  American Institute of Physics (AIP), 2015
  National Category
  Manufacturing, Surface and Joining Technology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-117792 (URN)10.1063/1.49169831 (DOI)000352645100033 ()
  Note

  Funding Agencies|Linkoping University via the "LiU Research Fellows" program; Swedish Research Council [VR 621-2011-5312]; AForsk through the project "Towards Next Generation Energy Saving Windows"

  Available from: 2015-05-11 Created: 2015-05-08 Last updated: 2018-01-11
  4. Scaling of elongation transition thickness during thin-film growth on weakly interacting substrates
  Open this publication in new window or tab >>Scaling of elongation transition thickness during thin-film growth on weakly interacting substrates
  2017 (English)In: Applied Physics Letters, ISSN 0003-6951, E-ISSN 1077-3118, Vol. 111, no 8, 084101Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The elongation transition thickness (hElong) is a central concept in the theoretical description of thin-film growth dynamics on weakly interacting substrates via scaling relations of hElong with respect to rates of key atomistic film-forming processes. To date, these scaling laws have only been confirmed quantitatively by simulations, while experimental proof has been left ambiguous as it has not been possible to measure hElong. Here, we present a method for determining experimentally hElong for Ag films growing on amorphous SiO2: an archetypical weakly interacting film/substrate system. Our results confirm the theoretically predicted hElong scaling behavior, which then allow us to calculate the rates of adatom diffusion and island coalescence completion, in good agreement with the literature. The methodology presented herein casts the foundation for studying growth dynamics and cataloging atomistic-process rates for a wide range of weakly interacting film/substrate systems. This may provide insights into directed growth of metal films with a well-controlled morphology and interfacial structure on 2D crystals-including graphene and MoS2-for catalytic and nanoelectronic applications. Published by AIP Publishing.

  Place, publisher, year, edition, pages
  American Institute of Physics (AIP), 2017
  National Category
  Condensed Matter Physics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-140966 (URN)10.1063/1.4993252 (DOI)000408570000044 ()2-s2.0-85028308625 (Scopus ID)
  Note

  Funding Agencies|Linkoping University (LiU) [Dnr-LiU-2015-01510]; Swedish research council [VR-2011-5312, VR-2015-04630]; Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) at the National Supercomputer Centre (NSC)

  Available from: 2017-09-19 Created: 2017-09-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
 • Public defence: 2018-01-26 10:15 KEY1, Hus KEY, Linköping
  Gustavsson, Erik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Characterising Needs in Health Care Priority Setting2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. The aim of this thesis is to explore how needs should be characterised in health care priority setting. This matter is approached by, first, exploring and developing the conceptual structure of health care needs, and second, discussing and suggesting solutions to normative questions that arise when needs are characterised as a distributive principle.

  In the first article, the conceptual structure of needs in general and health care needs in particular is explored, and it is argued that a specific characterisation of health care needs is required.

  In the second article, the notion of health care needs is explored in relation to preferences for health care within the context of shared decision-making. The paper further discusses a number of queries that arise in the intersection between what the patient needs and what the patient wants.

  The third article discusses how a principle of need should handle questions about interpersonal aggregation. The paper characterises a principle of need which strikes a reasonable balance between giving priority to the worst off and the distribution of benefits with regard to interpersonal aggregation.

  The fourth article discusses how a principle of need should account for the fact that patients often are badly off due to several conditions rather than one single condition. It is argued that how badly off patients are should be understood as a function of how badly off these patients are when all of their conditions (for which they need health care) are considered.

  The frame story provides the terminological, theoretical, contextual, and methodological background for the discussion undertaken in this thesis. The conclusions of the articles are brought together and the discussion extended in the concluding discussion by sketching a number of conditions of adequacy for the concept and principle of need relevant for health care priority setting.  

  List of papers
  1. From Needs to Health Care Needs
  Open this publication in new window or tab >>From Needs to Health Care Needs
  2014 (English)In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394, Vol. 22, no 1, 22-35 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  One generally considered plausible way to allocate resources in health care is according to people’s needs. In this paper I focus on a somewhat overlooked issue, that is the conceptual structure of health care needs. It is argued that what conceptual understanding of needs one has is decisive in the assessment of what qualifies as a health care need and what does not. The aim for this paper is a clarification of the concept of health care need with a starting point in the general philosophical discussion about needs. I outline three approaches to the concept of need and argue that they all share the same conceptual underpinnings. The concept of need is then analyzed in terms of a subject x needing some object y in order to achieve some goal z. I then discuss the relevant features of the object y and the goal z which make a given need qualify as a health care need and not just a need for anything.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2014
  Keyword
  Harm; Health; Health care; Health care need; Need; Priority-setting; Rationing; Well-being
  National Category
  Philosophy, Ethics and Religion Other Medical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-106476 (URN)10.1007/s10728-013-0241-8 (DOI)000331640900003 ()
  Available from: 2014-05-08 Created: 2014-05-08 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
  2. Health-care needs and shared decision-making in priority-setting
  Open this publication in new window or tab >>Health-care needs and shared decision-making in priority-setting
  2015 (English)In: Medicine, Health care and Philosophy, ISSN 1386-7423, E-ISSN 1572-8633, Vol. 18, no 1, 13-22 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In this paper we explore the relation between health-care needs and patients desires within shared decision-making (SDM) in a context of priority setting in health care. We begin by outlining some general characteristics of the concept of health-care need as well as the notions of SDM and desire. Secondly we will discuss how to distinguish between needs and desires for health care. Thirdly we present three cases which all aim to bring out and discuss a number of queries which seem to arise due to the double focus on a patients need and what that patient desires. These queries regard the following themes: the objectivity and moral force of needs, the prediction about what kind of patients which will appear on a micro level, implications for ranking in priority setting, difficulties regarding assessing and comparing benefits, and implications for evidence-based medicine.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer Verlag (Germany), 2015
  Keyword
  Needs; Health-care needs; Shared decision-making; Desires; Priority setting; Rationing
  National Category
  Clinical Medicine
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-114234 (URN)10.1007/s11019-014-9568-7 (DOI)000347699000003 ()24807745 (PubMedID)
  Available from: 2015-02-16 Created: 2015-02-16 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
  3. Principles of Need and the Aggregation Thesis.
  Open this publication in new window or tab >>Principles of Need and the Aggregation Thesis.
  2017 (English)In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  Principles of need are constantly referred to in health care priority setting. The common denominator for any principle of need is that it will ascribe some kind of special normative weight to people being worse off. However, this common ground does not answer the question how a plausible principle of need should relate to the aggregation of benefits across individuals. Principles of need are sometimes stated as being incompatible with aggregation and sometimes characterized as accepting aggregation in much the same way as utilitarians do. In this paper we argue that if one wants to take principles of need seriously both of these positions have unreasonable implications. We then characterize and defend a principle of need consisting of sufficientarian elements as well as prioritarian which avoids these unreasonable implications.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2017
  Keyword
  Aggregation, Needs, Principles of need, Prioritarianism, Priority setting, Sufficiency
  National Category
  Ethics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-144208 (URN)10.1007/s10728-017-0346-6 (DOI)28866792 (PubMedID)
  Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-01-10
 • Gustavsson, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Juth, Niklas
  LIME, Stockholm Centre for Healthcare Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden..
  Principles of Need and the Aggregation Thesis.2017In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Principles of need are constantly referred to in health care priority setting. The common denominator for any principle of need is that it will ascribe some kind of special normative weight to people being worse off. However, this common ground does not answer the question how a plausible principle of need should relate to the aggregation of benefits across individuals. Principles of need are sometimes stated as being incompatible with aggregation and sometimes characterized as accepting aggregation in much the same way as utilitarians do. In this paper we argue that if one wants to take principles of need seriously both of these positions have unreasonable implications. We then characterize and defend a principle of need consisting of sufficientarian elements as well as prioritarian which avoids these unreasonable implications.

 • Jönsson, Fanny
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Israelsson, Amanda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Laborativt materials betydelse inom matematikundervisningen för de yngre åldrarna: En systematisk litteraturstudie om laborativt materials möjligheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka möjligheterna vid arbete med laborativt material inom matematikundervisningen för de yngre åldrarna. Syftet är att sammanställa resultat från tidigare forskningslitteratur för att urskilja vilka hinder och vinster som kan uppstå i samband med användning av laborativt material. För att finna relevant litteratur till denna studie har vi använt oss av databaserna ERIC, MathEduc samt Swepub. Vårt analyserade resultat visar att användning av laborativt material kan resultera i många vinster för elevers lärande. För att undvika hinder bör läraren ha god kunskap om materialet samt alltid grunda och motivera användandet i ett matematiskt syfte. Det slutliga målet med att inkludera laborativt material i undervisningen är att eleverna inte ska behöva använda materialet. Det ska enbart användas som stöd när ny, abstrakt matematik introduceras.

 • Johan, Johansson
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Fredrik, Magnusson
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Olika aspekter av bråk: En litteraturstudie om elevers svårigheter och hur lärare kan underlätta elevers förståelse för bråk i årskurs 4-6.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att granska och analysera vad forskning visar beträffande elevers svårigheter för området bråk, samt hur lärare kan underlätta elevers förståelse för bråk i årskurs 4-6. I litteraturstudien har databassökningar gjorts via UniSearch, ERIC, MathEduc och Google Scholar. Även manuella sökningar har använts. Bråk tonas ned i dagens undervisning och resultat från TIMSS och PISA visar att bråk är ett, för elever såväl som lärare, problematiskt område i matematiken. Forskare framhåller bland annat elevers svårigheter för täljaren och nämnarens innebörd, samt jämförelse och beräkning av bråkuttryck. Vidare framhäver forskare att lärare med bland annat diskussioner i klassrummet, praktiskt material, samt en verklighetsanknuten och elevcentrerad bråkundervisning främjar elevers inlärning. Resultaten visar dock att forskare inte är eniga vad gäller de svårigheter elever har på området bråk.

 • Al-Saffar, Cherine
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Widman, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Litterär kompetens i klassrummet: En undersökning av metoder och verktyg för att arbeta med skönlitteratur2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats reds begreppet litterär kompetens ut och dess tre delar - konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens. De tre delarna kompletterar varandra och är alla lika nödvändiga. Ett flertal metoder inom läsning, skrivande och samtal tas upp som olika sätt att utveckla dessa. Studien visar på att flera metoder med fördel kan användas för att utveckla respektive kompetens, och att lärarens roll påverkar vilken kompetens som utvecklas. Uppsatsen är baserad på både forskning inom området och erfarna lärares tillvägagångssätt. 

 • Wretborn, Joel
  et al.
  DreamWorks Animation, Glendale, USA.
  Armiento, Rickard
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Theoretical Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Museth, Ken
  DreamWorks Animation, Glendale, USA.
  Animation of crack propagation by means of an extended multi-body solver for the material point method2017In: Computers & graphics, ISSN 0097-8493, E-ISSN 1873-7684, Vol. 69, 131-139 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We propose a multi-body solver that extends the Material Point Method (MPM) to simulate cracks in computer animation. We define cracks as the intersection between pieces of bodies created by a pre-fracture process and held together by massless particle constraints (glue particles). These pieces are simulated using a MPM multi-body solver extended by us to efficiently handle N-body collisions. Benefits of the present work include (1) low computational overhead compared to a normal MPM algorithm; (2) good scaling in three dimensions due to our use of sparse grids for background computations; (3) allowing for an easy and controllable setup phase to simulate a desired material failure mode, which is especially useful for computer animation. 

 • Szczepanski, Anders
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Utomhuspedagogikens möjligheter, där valet av platser för undervisning och lärande bidrar till en utvidgad lärmiljö i förskola och skola: kanske den enda pedagogiska inriktning som fokuserar på platsen utomhus och den didaktiska var-frågan i ett utbildningssammanhang2017In: Bladet, ISSN 1650-2310, Vol. 4, no 31, 4-6 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I och med att plattformen Utenavet bildades för ca 10 år sedan tillvaratogs olika kunskaper och kompetenser från dels akademin (SLU- Movium, Centrum för Naturvägledning och Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Linköpings universitet) och dels NGO:s (Friluftsfrämjandet, Naturskoleföreningen och Skogen i Skolan).

  Här skapades en kreativ "smältdegel" för att utveckla och påverka dagens fysiska lärmiljöer utomhus för lärande och undervisning i växelverkan mellan skolans och förskolans inomhuslokaler. Under Utenavets kunskapsresa i anslutning till fem nationella konferenser "Ute är Inne" (2007-2017) med planeringsinternat fördes intensiva diskussioner kring barn och ungas uppväxtmiljöer. Här bildades en gemensam gränsöverskridande plattform med både professionell och social öppenhet. När Utenavet nu utökats med Sveriges Hembygdsförbund och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) lyfts även det kulturella landskapsperspektivet, det vill säga det immateriella kulturarvet och relationen stad och land i ett hållbarhets perspektiv ( ekologiskt, ekonomiskt, socialt) avseende kostoch djurhållning, odling, skog och klimat. Härmed kan den platsbaserade kompetensen som Utenavet besitter utökas.

 • Papageorgiou, Athanasios
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Optimization of Unmanned Aerial Vehicles: Expanding the Multidisciplinary Capabilities2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Over the last decade, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have experienced an accelerated growth, and nowadays they are being deployed in a variety of missions that have traditionally been covered by manned aircraft. This unprecedented market expansion has created new and unforeseen challenges for the manufacturing industry which is now called to further reduce the idea-to-market times while simultaneously delivering designs of even higher performance. In this environment of uncertainty and risk, it is without a doubt crucial for the involved actors to find ways to secure their strategic advantage, and hence, implementing the latest design tools has become a critical consideration in every Product Development Process (PDP).

  To this end, a method that has been frequently applied in the PDP and has shown many successful results in the development of complex engineering products is Multidisciplinary Design Optimization (MDO). In general, MDO can bring additional knowledge regarding the best-suited designs much earlier in the process, and in this respect, it can lead to significant cost and time savings by reducing the total number of refinement iterations. Nevertheless, the organizational and cultural integration of MDO has been often overlooked, while at the same time, several technical aspects of the method for UAV design are still at an elementary level. On the whole, research on MDO is showing a slow progress, and to this date, there are many limitations in both the disciplinary models and the available analysis capabilities.

  In light of the above, this thesis focuses on the particulars of the MDO methodology, and more specifically, on how it can be best adapted and evolved in order to enhance the development process of UAVs. The primary objective is to study the current trends and gaps of the MDO practices in UAV applications, and subsequently to build upon that and explore how these can be included in a roadmap that will be able to serve a guide for newcomers in the field. Compared to other studies, the problem is herein approached from both a technical as well as organizational perspective, and thus, this research not only aims to propose techniques that can lead to better designs but also solutions that will be meaningful to the PDP. Having established the above foundation, this work shows that the traditional MDO frameworks for UAV design have been neglecting several important features, and it elaborates on how those novel elements can be modeled in order to enable a better integration of MDO into the organizational functions. Overall, this thesis presents quantitative and qualitative data which illustrate the effectiveness of the new framework enhancements in the development process of UAVs, and concludes with discussions on the possible improvement directions towards achieving more and better MDO capabilities.

  List of papers
  1. The Role of Multidisciplinary Design Optimization (MDO) in the Development Process of Complex Engineering Products
  Open this publication in new window or tab >>The Role of Multidisciplinary Design Optimization (MDO) in the Development Process of Complex Engineering Products
  2017 (English)In: DS 87 Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED 17): Vol 4: Design Methods and Tools, Vancouver, Canada, 21-25.08.2017 / [ed] Anja Maier, Stanko Škec, Harrison Kim, Michael Kokkolaras, Josef Oehmen, Georges Fadel, Filippo Salustri, Mike Van der Loos, Design Society , 2017, Vol. 4, 109-118 p.Conference paper, Published paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The work presented in this paper explores several concepts related to the design of complex engineering products and emphasizes on the effects of considering Multidisciplinary Design Optimization (MDO) in the development process. This paper is by no means a comprehensive literature review, but instead, the aim is to discuss some key points through theory and references to common MDO applications. In this respect, the central topics which are addressed herein are the enhancement of the generic product development process, the road towards a better integration of the organization’s functions, the methods to manage complex system architectures, and finally, the shortcomings of the MDO field. As a link to more tangible industrial applications, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are chosen as an illustrative example due to their technical complexity as well as the demanding requirements of the corresponding market. Overall, the paper shows that despite the current state-of-the-art limitations, MDO can be a valuable tool within the “traditional” design process that has the potential to enable products of better quality while simultaneously reducing the total development time and effort.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Design Society, 2017
  Series
  ICED, ISSN 2220-4342
  Keyword
  Design methods, Design process, Optimization, New product development, Multidisciplinary Design Optimization
  National Category
  Other Mechanical Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-142278 (URN)978-1-904670-92-6 (ISBN)
  Conference
  21st International Conference on Engineering Design (ICED 17)
  Available from: 2017-10-24 Created: 2017-10-24 Last updated: 2017-12-13
  2. Development of a Multidisciplinary Design Optimization Framework Applied on UAV Design by Considering Models for Mission, Surveillance, and Stealth Performance
  Open this publication in new window or tab >>Development of a Multidisciplinary Design Optimization Framework Applied on UAV Design by Considering Models for Mission, Surveillance, and Stealth Performance
  2017 (English)In: 18th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, 2017Conference paper, Published paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents a Multidisciplinary Design Optimization (MDO) framework that is intended to be employed in the early design stages of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) when the primary focus is on the tradeoffs between the mission, stealth, and surveillance performance requirements. The proposed MDO framework takes into account the aircraft’s geometry, the aerodynamics, the trim, the stability, and the simulation of the mission, but it also includes two additional models for computing the Radar Cross Section (RCS) and the sensor performance. A multi-level solution architecture is implemented in order to tackle the increased complexity of the problem, and it is shown that this type of decomposition can be a more efficient optimization approach compared to the traditional single-level formulation. The operation of the framework is evaluated through single objective optimizations by using the weighted sum method, while it is also investigated whether or not metamodels can be a viable alternative to the computationally expensive RCS and sensor analysis models. Overall, the results show that the mission, stealth, and surveillance performance are conflicting objectives, and therefore, their concurrent consideration in an optimization framework can help increase the available knowledge early on in the design of UAV applications.

  Series
  AIAA AVIATION Forum, 2017-4151
  National Category
  Aerospace Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-142277 (URN)10.2514/6.2017-4151 (DOI)
  Conference
  18th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, Denver, Colorado, USA, 2017, AIAA AVIATION Forum, (AIAA 2017-4151)
  Available from: 2017-10-24 Created: 2017-10-24 Last updated: 2017-12-13
 • Forsman, Hanna
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biology.
  Hur påverkas kransalgen Chara globularis, vattengråsugga, Asellus aquaticus och påväxtalger av kalkning i en eutrof sjö?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Shallow, nutrient-rich lakes can occur in two alternative states: either a turbid water state with high biomass of phytoplankton, or a clear water state with abundant submerged vegetation. The clear water state is worth striving for because it creates good conditions for a range of ecosystem services and biodiversity. Lake Tåkern, Östergötland, has in recent years become increasingly eutrophic and liming has been discussed as a method to reduce the phosphorus level and maintain, or trigger a shift to, the clear water state. Investigations regarding the effects of liming of eutrophic lakes on phosphorus level and plankton have been performed in the past, but few studies have examined the effects on submerged vegetation, benthic invertebrates and periphyton. To study this, a field and a laboratory experiment were performed to examine how liming to pH 10 affects survival of the benthic invertebrate Asellus aquaticus, the chlorophyll a content in the stonewort Chara globularis and growth of periphyton. Survival of A. aquaticus was not affected in a field mesocosm experiment in Lake Tåkern, but decreased after liming in a laboratory experiment. The chlorophyll a content of C. globularis was not affected in the field experiment but higher than in the controls in the laboratory experiment. Growth of periphyton was reduced in the field experiment. Based on the field experiment, effects on A. aquaticus and C. globularis were negligible, but the laboratory experiment indicate that liming to pH 10 may under certain conditions affect benthic organisms. The conclusion is, however, that liming can be a suitable method to counteract the eutrophication of Lake Tåkern. Some inconsistencies between the field and laboratory results suggest that more studies needs to be made to see how liming to pH 10 affect benthic organisms. 

 • Bünsow, Malin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Att läsa latin på gymnasiet: en undersökning av elevers uppfattningar om ämnet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats behandlas hur latinelever i dagens gymnasieskola tänker kring ämnet. Latinets roll som skolämne har varit föremål för debattbåde under 1800-talet och första halvanav 1900-talet. Från att ha haft en mycket stark ställning och hög status har ämnet marginaliserats allt mer. Med hjälp av en enkät med öppna frågor har jag gjort en kvalitativ studie av latinelevernas uppfattningar om ämnets kärna och eventuella framtidsnytta. De teman som framkommit har satts i relation till tidigare forskning om argumentationen i framförallt 1800-talets latinstrider.

  Undersökningn visar att grammatikstudiet upplevs som en mycket central del av ämnet, medan flertalet elever tror sig få störst nytta av de allmänspråkliga kunskaper som latinet ger och som kan vara till hjälp vid inlärning av moderna språk. Grammatikens starka närvaro i elevernas medvetande sätts i relation till älder föreställningar om latinstudiet som ett redskap för att träna den allmänna intellektuella förmågan. En ganska vanlig uppfattning bland eleverna är också att nyttan med latinet är att det ger allmänbildning och personlig status vilket jämförs med Bourdieus begrepp kulturellt kapital.

 • Eroglu, Nisha
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  CEP‐baserat samarbetemed Linköpings universitet: Sammanställning, analys och slutsats av intervjustudie med företag2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The following report presents the result of an interview-based investigation with the aim to further explore the CDIO Enabling Platform (CEP) potential from Linköping university’sand companies point of view.CEP, which is a model for integrated learning, is a result of research within engineering didactics and product development at the Department of Economic and Industrial Development Linköping university. The model includes a physical “learning platform”, in the form of areal or fictive product, where several courses can meet and integrate during the course of a semester. In connection with the CEP model the opportunity to involve external companies has arisen and thereby the chance to introduce real-life scenarios considerably earlier in the engineering education. In order to further explore in what way companies can be apart of the CEP platform a series of interviews have been carried out. The results of these interviews show that there are companies with an interest in working withLinköping university regarding a CEP-based collaboration. At the present time six companies and höga kustens industrigrupp, which represents fourteen companies, have expressed their interest in working with Linköping university when a CEP platform is fully developed.The interview results have also been the foundation of a set of recommendations for further work with the CEP platform and guidelines to consider when shaping a future offer to companies regarding a CEP-based collaboration.