liu.seSearch for publications in DiVA
1234 1 - 50 of 181
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jiang, Yang
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Engineering.
  Implementation and Evaluation of Architectures for Multi-Stream FIR Filtering2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digital filters play a key role in many DSP applications and FIR filters are usually selected because of their simplicity and stability against IIR filters.In this thesis eight architectures for multi-stream FIR filtering are studied. Primarily, three kinds of architectures are implemented and evaluated: one-toone mapping, time-multiplexed and pipeline interleaving. During implementation, practical considerations are taken into account such as implementation approach and number representation. Of interest is to see the performance comparison of different architectures, including area and power. The trade-off between area and power is an attractive topic for this work. Furthermore, the impact of the filter order and pipeline interleaving are studied.The result shows that the performance of different architectures differ a lot even with the same sample rate for each stream. It also shows that the performance of different architectures are affected by the filter order differently. Pipeline interleaving improves area utilization at the cost of rapid increment of power. Moreover, it has negative impact on the maximum working frequency.All the FIR filter architectures are synthesized in a 65nm technology.

 • Råberg, Alfons
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Villkorsprogrammering i en interaktiv miljö: Prestandautvärdering och krav på design av visualisering2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Villkorsbaserad programmering är en programmeringsparadigm som används vid problemlösning som planering och schemaläggning. Problemlösningen sker genom att skapa en modell i en lösare som sedan söker efter lösningar. Idag finns få realtidsapplikationerbaserade på villkorsbaserad programmering. Det här arbetet utreder hur villkorsbaserade program presterar i en interaktiv miljö där krav finns att det ska vara i realtid. En webbapplikation har skapats med ett klient-server förhållande där en villkorlösare implementerats på servern. Mätningar har sedan gjorts på servern för att mäta responstiden. Resultatet var en funktion som visar responstiden beroende på antal villkor i modellen. Gränsen för antalet villkor låg runt 1400. Till detta så visas hur responstiden kan minskas genom tekniker som villkor-lösare erbjuder.

 • Groh, Aline
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies.
  Exploration Towards Pleasure: Knowledge About Sexuality Produced With And For People With Intellectual Disabilities2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In both Western societies and academic research, the sexuality of people with intellectual disabilities is many times ignored or suppressed, often based on the assumption that people with intellectual disabilities are especially vulnerable and in need of protection. This study analyses the discourse produced by a Swedish sexual education material addressed to people with intellectual disabilities, that challenges this suppression by focusing on the role of the body and pleasure. The study shows that the alternative discourse addresses people with intellectual disabilities as being self-responsible for experiencing a pleasurable sexuality and is build upon two intertwined lines of argumentation: the importance of consent and the en couragement to embrace vulnerability. This thesis calls for more research that includes the sexual experiences and perspectives of people with intellectual disabilities to get a deeper understanding of the discourse’s development.

 • Söderlund, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Jag gillar att  läsa ibland": -Elever i gymnasiesärskolan och deras syn på läsning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Holgersson, Stefan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Polisens ledningscentraler2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Generella iakttagelser kopplat till polisens strävan att centralisera sina ledningscentraler

  Det går att se klara paralleller mellan införandet av regionledningscentralerna och införandet av länskommunikationscentralerna. I bägge fallen så har besluten präglats av en stark vilja att driva igenom förändringen, där beslutsunderlagen snarare har handlat om antaganden och förhoppningar än att de har byggt på välgrundade analyser.

  Den nya Polismyndigheten innebar en fortsättning på den centraliseringsvåg som pågått under decennier vad gäller att koncentrera polisens ledningscentraler till ett färre antal orter. Den lokala förankringen och person- och lokalkännedomen hade redan försvagats eller försvunnit på många orter genom tillskapandet av länskommunikationscentraler. Därför hade införandet av regionledningscentralerna en liten betydelse vad gäller dessa faktorer, förutom för enstaka orter såsom exempelvis Östersund. Studien visar att under förutsättning att en operatör har en tillräckligt hög förmåga vad gäller ledningsarbetet har lokal- och personkännedom en stor betydelse och den lokala förankringen är viktig.

  Ett centralt argument för omorganisationen var att uppnå en enhetlighet. Det finns dock stora skillnader i hur arbetet organiseras i de olika regionledningscentralerna. En orsak är att regionerna har stora olikheter vad gäller exempelvis yta, ärendetyper och belastning. Likaså har bildandet av regionledningscentraler inneburit olika stora förändringar i respektive region. Tillskapandet av regionledningscentraler har i vissa regioner inneburit en fördel när det gäller att kunna hantera dynamiska och komplexa ärenden där många patruller är inblandade. Däremot har tillskapandet av regionledningscentraler inneburit en försämrad förmåga i vissa orter till samarbete mellan olika samhällsaktörer för att hantera både vardagshändelser och större kriser. Likaså har tillskapandet av vissa regionledningscentraler inneburit en försämring vad gäller att hantera vardagshändelser i orter där operatörer hade en hög lokal- och personkännedom.

  En viktig skiljelinje för hur de som intervjuats i denna studie ser på regionledningscentralerna verkar vara om ledordet för ledningscentralens roll uppfattas vara ledning/styrning eller samarbete. Det första synsättet innebär att ledningscentralen med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel och en samlad kunskap ska se till att verksamheten styrs och leds på ett effektivt sätt. Lösningen som förespråkas för att uppnå detta är att det byggs upp en separat organisationsstruktur för att hantera denna arbetsuppgift. Det andra synsättet präglas av att ledningsverksamheten ses som en integrerad del av det operativa polisarbetet längst ut i linjen, där en nära samverkan mellan olika personalkategorier ses som avgörande för att lösa polisens olika uppdrag på ett bra sätt.

  Kritik och reaktioner kopplat till centraliseringen av polisens ledningscentraler

  Genom åren har nedläggning av kommunikationscentraler inte sällan mötts av hård kritik och motstånd. Vanliga argument har varit att ”hjärtat i verksamheten” försvinner. Andra förhållanden som lyfts fram har varit att lokal- och personkännedom kommer att försämras, samt att den lokala förankringen påverkas i negativ riktning. När kritiken vid nedläggning av ledningscentraler har klingat av har slutsatser dragits att organisationsförändringarna varit lyckade, men man har då bl.a. bortsett från faktorn att människor har en mycket god förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Det är ingen tvekan om att tillskapandet av större centraler innebar vissa inkörningsproblem som man efterhand kom eller kommer till rätta med, och att verksamheten utvecklas efterhand. Den här studien visar dock att det är ett flertal kvalitativa förhållanden som inte synliggörs när effekten av polisens centraliseringar av ledningsverksamhet presenteras och bedöms. Det har medfört att centrala beslutsfattare både inom och utanför polisen inte uppfattar hur angeläget det är att ta tag i förändringsbehov som identifierats i denna studie för att kunna förbättra polisens förmåga att:

  • Förebygga och klara upp brott
  • Agera mot lokala problembilder
  • Förhindra olyckor och begränsa skadeutfall
  • Hantera större kriser
  • Använda resurserna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
  • Motivera och skapa engagemang hos sin personal

  Ledningscentralernas förankring i lokalsamhället är viktig och den centraliseringsvåg som utmärkt organiseringen av ledningsverksamheten kan ses gå stick i stäv med ett återkommande tema att polisen måste komma närmare medborgarna. Vissa politiker har haft invändningar mot att polisens ledningsverksamhet koncentreras till några få platser i landet, men generellt sett har mer omfattande reaktioner från ansvariga politiker uteblivit. Med tanke på den vitala roll som ledningscentralerna har för polisens verksamhet är det många som framfört att det är märkligt att ansvariga politiker inte i högre grad har engagerat sig i denna fråga. Särskilt med tanke på att utlovade resursbesparingar med anledning av centralisering av polisens ledningscentraler inte har uppfyllts, utan tvärtom finns det flera faktorer som pekar på att tillskapandet av de stora centralerna fått en motsatt effekt.

  Förmågan att förebygga och klara upp brott m.m.

  Centraliseringen av polisens ledningscentraler har gått hand i hand med en minskad förmåga att klara upp brott. Istället för att reflektera över detta förhållande har lösningen varit att tillskjuta mer resurser till polisen. Det bör noteras att redan i mitten av 90-talet ifrågasattes i en rapport som publicerades av Rikspolisstyrelsen det grundläggande antagande inom polisen att centraliseringar leder till bättre och effektivare verksamhet. Forskning har senare pekat i samma riktning. Polisen har dock fortsatt, och tillåtits fortsätta, på den inslagna vägen att genomföra organisationsförändringar som till stora delar haft en inriktning att administrera brott och inkommande samtal, och inte att skapa goda förutsättningar för att förebygga och utreda brott. En reaktion mot centraliseringssträvandena och dess negativa effekter är förändringen av polisens kontaktcentrum (tfn 11414), där en införd nationell lösning för att hantera inkommande ärenden har övergetts, och istället har steg tagits mot en mer lokalt förankrad verksamhet.

  Centralisering av ledningscentralerna har inneburit en klart försämrad interaktion med lokalsamhället. Externa aktörer har pekat på att polisen försämrat sin förmåga att ta till sig och agera på tidskritisk information som rör vardagshändelser. De som intervjuats menar att det inte bara tar längre tid att komma fram per telefon utan att det kan vara omständligt att förklara saker när operatörer vare sig har lokal- eller personkännedom, eller kunskap om lokala problembilder. Istället för att det tidigare räckte med att säga att ”Hej, det är Fia på OKQ8. Han ni letade efter med gröna jackan är här nu” kräver det numera en lång förklaring. Förutom att processen tar så pass lång tid att situationen riskerar att vara överspelad påtalar personer som intervjuats att responsen inte är sådan att det motiverar till framtida samtal.

  Nedläggningen av lokala centraler där interaktionen mellan yttre och inre personal var god har inneburit att personal i yttre tjänst har tappat en viktig lagspelare. Yttre personal har framfört att lokalt placerade operatörer hade en viktig roll vad gäller att ”lägga pussel” och agera som en slags ”detektiver” i syfte att stödja patrullerna för att öka möjligheterna att nå framgång i olika ärenden. Upplevelsen är att verksamheten, med undantag för större händelser, gått från att vara inriktad på att försöka lösa och förebygga brott, till att hantera och beta av ärenden som är registrerade i ett diariesystem.

  Använda resurserna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

  Centraliseringar har bidragit till en ökad förmåga jämfört med tidigare att inom mer omfattande geografiska ytor kunna göra övergripande bedömningar av hur tillgängliga resurser bör användas. Samtidigt har en organisatorisk specialisering och uppdelning i olika funktioner medfört en större utmaning att ur ett lokalt perspektiv kunna ta ett helhetsgrepp och väga ofta oförenliga intressen mot varandra.

  Centraliseringar har medfört en större flexibilitet att använda patruller från olika områden. Under studien har det dock blivit tydligt att de positiva effekterna av att centralisera polisens ledningscentraler har överskattats och att de negativa effekterna har undertryckts, och fortsätter att undertryckas. En minskad person- och lokalkännedom och förankring i lokalsamhället har försämrat möjligheterna att värdera information och anpassa olika lösningar efter lokala förhållanden och olika områdes förutsättningar. Det handlar exempelvis om att patruller med en särskild förmåga eller intresse inte utnyttjas, om en minskad kontroll av poliser som har ett behov av extra styrning, att ett minskat stöd till patruller gör att den totala resursåtgången ökar för att lösa samma typ av ärenden, att personal som befinner sig på en polisstation inte används, att externa aktörer inte tillfrågas eller informeras, att den stora centralortens prioriteringsordning blir styrande och inte lokala behov, att information måste återupprepas, att adresser och ärenden förväxlas, att mer resurstid går åt för transporter etc.

  En förändring som påverkar personalen

  Det finns de som upplever att arbetsuppgifterna är stimulerande och att stämningen är god på de stora centralerna, men centraliseringar har inneburit att karriärmöjligheter och karriärväxling har försämrats i många orter. Begränsade framtida utvecklingsmöjligheter är en faktor som påverkar intresset att fortsätta att arbeta inom Polismyndigheten. Likaså när anställda känner att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt beroende på att vald organisationsform inte klarar av att leva upp till de krav de och andra ställer på polisen. Att centralisera verksamheten har fått stora negativa kvalitativa effekter för yttre personal. Polisstationer har dessutom upplevts att gå från att ha liv och rörelse dygnet runt till att bli tysta och ensliga miljöer stora delar av dygnet. Det påverkar den sociala interaktionen, motivationen och glädjen att komma till arbetet.

  Ett tidigare nära samarbete med yttre personal, familjär stämning och stor variation på arbetsuppgifter för operatörer i ledningscentraler har förbytts till arbetsuppgifter som ofta har stora likheter med en Call-centerverksamhet. Personalrörligheten har blivit hög på de stora centralerna. De stora centralerna har placerats på orter där det råder stor konkurrens om arbetskraft. Det har gjort det både svårare och dyrare att rekrytera samt att behålla personal. Det är ett stort fokus på vikten av att polisen vidtar åtgärder för att i högre grad få polisanställda att stanna och inte söka tjänster utanför Polismyndigheten. Det vore därför självklart att i hög grad beakta och åtgärda den påverkan som centraliseringen av polisens ledningscentraler har i detta avseende.

  Hur bör man gå vidare?

  Det finns ett stort behov att verka för att person- och lokalkännedomen hos personal på ledningscentralerna ökar samt att den lokala förankringen blir betydligt större. Det finns dock anledning att inte fokusera på redan fattade och genomförda beslut, utan att istället se framåt och lägga kraft på hur det ska gå att få till en så bra verksamhet som möjligt. För beslutsfattare som snabbt vill få en djupare inblick i studiens resultat rekommenderas att läsa 1:a stycket i kapitel 1, kapitet 3 (kort kapitel), delar av kapitel 6 (6.1, 6.2.5, 6.3 och 6.4) samt kapitel 7 (totalt rör det sig om 20 sidor, vilket inkluderar bilder).

  En lösning att använda virtuell teknik i polisens ledningsarbete gör det möjligt att behålla nuvarande organisatoriska grundtanke och skapa kluster som är fördelaktiga för verksamheten både på kort och lång sikt. Det finns genom en sådan lösning goda förutsättningar att kunna växla upp och hantera större/dynamiska ärenden samtidigt som det finns möjligheter att ha en hög lokal- och personkännedom samt en lokal förankring. En sådan lösning skulle inte bara kunna bidra till att öka polisens förmåga att klara upp och förebygga brott, att rädda liv och begränsa skadeutfall och att polisen kan hantera andra typer av grunduppdrag på ett bättre sätt. En sådan lösning skulle också gynna möjligheterna att kunna rekrytera och behålla personal samt minska sårbarheten vid exempelvis en terrorattack.

  Det är angeläget att omgående vidta åtgärder och inte, som ofta förekommer inom polisen, hänvisa till en stor lösning, kommande system eller utvecklingsarbete som ska göra att man i framtiden kommer komma tillrätta med problemen. Åtgärder behövs här och nu. Den teknik som föreslås är väl beprövad och kan användas för att utveckla verksamheten i den riktning som föreslås. Att fatta beslut om att genomföra en begränsad testverksamhet som bygger på de förslag som lämnas i denna forskningsstudie kan te sig som en självklarhet. Särskilt med tanke på att polisen på ett tydligt sätt äskar om att man behöver tilldelas mer offentliga medel beroende på att resurserna inte räcker till. Ett utkast på rapporten, med lösningsförslag presenterades för drygt ett år sedan. Någon testverksamhet har inte påbörjats inom polisen. En berättigad fråga att ställa är huruvida det är rimligt att polisen får mer medel innan de kan visa att de hanterar tilldelade medel på ett adekvat sätt?

  Polisen har fått återkommande kritik för att inte vara en lärande organisation. Hur förslagen i denna rapport tas emot åskådliggör polisens utvecklingsriktning när det gäller förmågan att ta vara på forskningsresultat som innehåller tydliga problembeskrivningar och lösningsförslag. Under arbetet med denna studie har jag i samband med samverkan med regionledningen i region nord kunnat iaktta positiva signaler vad gäller nyss nämnda förhållande. I rapporten konstateras att det kommer vara intressant att följa hur polisen och andra aktörer hanterar de förslag som presenteras i denna rapport. I kapitel 8 presenteras början av denna påbörjade aktionsforskningsaktivitet.

 • Anton, Stevensson
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems.
  Distributed User Interfaces for the Web2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New ways of interaction between users and their computing devices has revealed that users are not only interested in sharing their data, but their user interfaces as well. This calls for an extension of the traditional notion of user interfaces, to a notion where user interfaces span over multiple devices: Distributed User Interfaces (DUIs). The purpose of this thesis is to identify challenges in developing Web based DUIs, and the result is a JavaScript library that aids the development of these types of interfaces. The development has been driven in an explorative fashion, to discover techniques that is appropriate to use, when moving ideas from existing DUI frameworks for the desktop, to the Web. Soundness of the implementation has been evaluated by measuring properties of the library source code that indicates maintainability and extensibility. The conclusion is that the library has the potential of answering the needs for future DUI development targeting the Web.

 • Nordström, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  pm3 evolutionen: En innovationsberättelse från systemförvaltning till IT-governance2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna rapport sammanfattas pm3 evolutionen genom en retroperspektiv analys, med nedslag i avgörande kunskapsbidrag. pm3 evolutionen har skett i gränslandet mellan akademi och praktik och pågått i drygt 20 år. Det är också något av ett personligt bokslut eftersom jag nu har lämnat förvaltningsstyrningsarenan och arbetar med innovation. Tiden delas i fyra perioder och för var av och en av dessa diskuteras fyra frågeställningar;- Vilka frågeställningar/händelser var aktuella under perioden? - Vad var problematiskt i praktiken? - Vilken kunskapsutveckling genomfördes avseende pm3? - Vilka avtryck fick kunskapsutvecklingen i pm3? Rapporten vänder sig till praktiker, studenter och forskare som vill förstå hur pm3 har utvecklats och varför.

 • Sandqvist, Isabelle
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship.
  Skovshoved, Stina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship.
  Customer Value Driven Service Innovation: Identifying service opportunities in the residential heating market based on customers´ value preferences2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today´s industry there is an ongoing trend, where many companies are shifting focus from only delivering products to also offering services to their customers. Services can bring advantages, such as higher margins, competitive advantage, stabilized cash flow and strengthened customer relationships. A company that traditionally has had a strong product focus, but where services now have attracted their attention is Bosch Thermoteknik AB, active as a manufacturer in the heat pump business. In the market, which has been more and more competitive and where customer requirements are extended, it could be difficult for the company to only build on technical innovations. The aim of this thesis is thus to identify service opportunities in the heat pump business based on a customer value perspective, and proposals of how integrated service concepts may look like for Bosch Thermoteknik AB are presented.

  To answer the purpose, 12 semi-structured customer interviews were performed in order to identify factors contributing to customer value in the business of residential heating. Additionally, an investigation of what kind of services that are offered in the heating market was performed in order to contribute to inspiration for integrated service solutions for Bosch Thermoteknik AB.

  The customer interviews show that the most important value dimensions to customers are a reliable heat pump operation generating desired comfort, a system that manage itself and not require time and effort to manage, a high quality product and low operation and investment costs. Additionally, customers value knowledge to be able to handle the system in order to reach their expectations on the heating system. Many of the identified values are fulfilled to customers, however not always the latter example, especially not to those who move in to their first house where there is a heat pump installed. Regarding the investigation of different concept in the market, leasing of boilers, pay per heat unit, monitoring contracts, customer education and heat analysis where all found and contributed with inspiration in the study. The leasing concept and pay for heat were mainly marketing as an escape of a high investment cost, but since the investment cost was not seen as a big barrier for customers in this study and they were rather afraid to lose money in the long run, these solutions were not included in the recommendations for Bosch Thermoteknik AB. However, customers agreed that both solutions have advantages, such as get rid of hassles and risks especially regarding unpredictable costs.

  Three concept proposals were finally selected, which are Nyinflyttad, Tryggheten och Säkerställan. The first concept, Nyinflyttad, aims to give new house owners a secure feeling, where they helped by a service and education, get information of the condition of the system and get knowledge about how to handle it. Tryggheten, is rather targeting customers who need a new heat pump. Customers are here offered extended monitoring indicating problems in an early stage and additionally they are offered guidance to do easier measurements themselves. In the last concept proposal, Säkerställaren, customers are offered a heat analysis, in connection to the heat pump purchase, in order to take a more holistic perspective on the heating included both the heat pump and identification of heat loses from the house. Important to mention is that these proposals are only first drafts and there are still many aspects to investigate, not least the economic aspect as well as the organizational aspect, in order to provide the services.

 • Holmén, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Jonsson, Alma
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Effektivisering av manuell hantering i terminal: En fallstudie inom tredjepartslogistik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en fallstudie på Bring som fokuserar på manuell hantering i terminal och hur den kan bli mer effektivt. Uppgiften utformades i samarbete med företaget. Bring har upplevt en ökad konkurrens på marknaden och strävar därför efter att effektivisera verksamheten för att kunna erbjuda lägre priser och kortare ledtider till kunderna. Syftet var att identifiera förslag på hur arbetet i terminalen i Jönköping kan effektiviseras på ett varaktigt sätt med avseende på kostnad och/eller ledtid utan negativ påverkan på Brings leveransservice samt urskilja de förslag med bäst potential.För att besvara syftet genomfördes litteraturstudier, empiriinsamling och analys. Analysen identifierade tio förbättringsförslag som sedan jämfördes med varandra för att identifiera de förslag som hade störst potential. Jämförelsen var baserad på förslagens varaktighet och möjliga besparingar.Två förbättringsförslag hade hög varaktighet och hög möjlig besparing och ansågs därför vara de förslag som hade störst potential. Dessa två innebär att skapa en standard för halvpallar och sluta svartplasta de färdigsorterade pallarna. Att skapa en standard för halvpallar tydliggör för terminalarbetare när halvpallar ska användas för att öka användningen av halvpallar och uppnå minskade fraktkostnader. Studien visar att en ändring från helpall till halvpall i genomsnitt ger en besparing på 417 kostnadsenheter per pall. Att sluta svartplasta färdigsorterade pallar innebär att de färdigsorterade pallarna från Kund 1 endast behöver skannas och köras till porten. Detta minskar hanteringen av pallar och kostnader för svartplast och ger en genomsnittlig besparing på 88 kostnadsenheter per pall.I studien togs även ställning till vilka förslag som har största potential av förslagen med hög varaktighet och låg möjlig besparing, och förslagen med låg varaktighet och hög möjlig besparing. I det här fallet ansågs förslagen med låg varaktiga och hög möjlig besparing ha större potential än de med hög varaktighet och låg möjlig besparing. Detta beror på att förslagen med låg varaktighet klassificerades på det viset eftersom de innebar förändringar hos kunden och den här studien visar inte hur villiga kunder är inför att genomföra förändringar. Om dessa förslag studeras djupare och det visar sig att kunderna är positiva till att genomföra förändringar, kan dessa förslag klassificeras med hög varaktighet och hög möjlig besparing och därför vara attraktiva för Bring.

 • Axelsson, Bodil
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Mellan kataloger och sociala medier: Medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet. Rapport från en förstudie2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten har två delar. Första delen är mer teoretisk och resonerar kring minnesinstitutionernas uppdrag i en digitaliserad värld. Rapporten startar i hur den statliga digitaliseringspolitiken riktar uppdraget till att öka tillgänglighet och sökbarhet i digitala databaser. Det uppdraget problematiseras genom att ställas i relation till kulturarvsteori och minnesskapande i sociala medier.Rapportens andra del tar sin utgångspunkt i utvecklingsprojekt där institutioner prövar olika tekniker och samarbetsformer. Den presenterar konkreta tillvägagångssätt att öka delaktigheten och skapa engagemang för kulturarv.

 • Axelsson, Bodil
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wittgren, Bengt
  Murberget, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand.
  Åkerö, Emil
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Intersections and gaps in linked, shared and networked heritage One of the key questions archives, libraries and museums face today is how to deal with blurring boundaries between different institutions as well as between institutions and people’s everyday life as digital environments have become increasingly important for how people, material culture and heritage practices links. This project studies current intersections and gaps between heritage authorities and political cultural identity work among people in place-based communities as well as among those who are united by disability, sexuality and gender expression, ethnicity or religion.

 • Bonneau, Maxime
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Reinforcement Learning for 5G Handover2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of the 5G network is in progress, and one part of the process that needs to be optimised is the handover. This operation, consisting of changing the base station (BS) providing data to a user equipment (UE), needs to be efficient enough to be a seamless operation. From the BS point of view, this operation should be as economical as possible, while satisfying the UE needs.  In this thesis, the problem of 5G handover has been addressed, and the chosen tool to solve this problem is reinforcement learning. A review of the different methods proposed by reinforcement learning led to the restricted field of model-free, off-policy methods, more specifically the Q-Learning algorithm. On its basic form, and used with simulated data, this method allows to get information on which kind of reward and which kinds of action-space and state-space produce good results. However, despite working on some restricted datasets, this algorithm does not scale well due to lengthy computation times. It means that the agent trained can not use a lot of data for its learning process, and both state-space and action-space can not be extended a lot, restricting the use of the basic Q-Learning algorithm to discrete variables. Since the strength of the signal (RSRP), which is of high interest to match the UE needs, is a continuous variable, a continuous form of the Q-learning needs to be used. A function approximation method is then investigated, namely artificial neural networks. In addition to the lengthy computational time, the results obtained are not convincing yet. Thus, despite some interesting results obtained from the basic form of the Q-Learning algorithm, the extension to the continuous case has not been successful. Moreover, the computation times make the use of reinforcement learning applicable in our domain only for really powerful computers.

 • Tågmark, Anna
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  En prototyp framtagen i syfte att förbättra användarupplevelsen vid online-registrering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna upprätthålla en plattform för att dela åtkomst av konsumentdata krävs en större mängd registrerade medlemmar. I och med den teknologiska utvecklingen höjs ständigt kraven på hur en god användarupplevelse uppfattas. På uppdrag av företaget Cint har en studie utformats i syfte att förbättra processen som sker när användare registrerar sig som medlemmar online. För att undersöka brister i den nuvarande registreringsprocessen genomfördes användbarhetstester kombinerat med intervjuer med potentiella användare bosatta i Sverige och USA. Användbarhetstesten resulterade i att fem av sex användare lyckades att fullfölja registreringen samtidigt som ett stort antal användbarhetsproblem identifierades. Utifrån den feedback som togs emot av användarna tillsammans med en genreanalys och kravspecifikation visualiserades en Hi-Fi prototyp omfattande ett förslag på en förbättrad registreringsprocess. Prototypen testades och utvärderades på ett liknande sätt med nya potentiella användare. Samtliga användare lyckades att fullfölja registreringen. Användarna beskrev processen med betydligt mer positiva än negativa ord. I samband med användbarhetstesten identifierades en mindre mängd förbättringsförslag som slutligen applicerades på prototypen.

 • Söderström, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Södertörn University, Huddinge, Sweden.
  Kern, Kristine
  Leibniz Institute for Research on Society and Space (IRS), Germany / Åbo Akademi University, Finland.
  The Ecosystem Approach to Management in Marine Environmental Governance: Institutional interplay in the Baltic Sea Region2017In: Environmental Policy and Governance, ISSN 1756-932X, E-ISSN 1756-9338Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the use of the ecosystem approach to management (EAM) in the Baltic Sea Region (BSR). Based on selected criteria for EAM, the article traces and compares the impact of EAM on HELCOM’s Baltic Sea Action Plan (BSAP), the EU Water Framework Directive (WFD), the EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and the EU Maritime Spatial Planning Directive (MSPD). Starting from the assumption that institutional interplay determines the impact of the EAM on marine policies, the article examines how different forms of interplay (interplay through cognition, commitment and compliance) affect the spread of EAM and its implementation in the BSR. The study finds strong interplay between HELCOM’s BSAP and the EU’s MSFD. Although HELCOM is still an important player in marine governance in the BSR, since it includes Russia, taking over responsibilities for the implementation of EU legislation has repercussions and affects its independence. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment

 • Malmström, Rickard E.
  et al.
  Karolinska University Hospital Solna, Sweden.
  Godman, Brian B.
  Karolinska University Hospital Huddinge, Sweden; University of Liverpool, England; University of Strathclyde, Scotland.
  Diogene, Eduard
  Catalan Institute Heatlh, Spain.
  Baumgartel, Christoph
  Austrian Medical and Medical Dev Agency, Austria.
  Bennie, Marion
  University of Strathclyde, Scotland; NHS National Serv Scotland, Scotland.
  Bishop, Iain
  NHS National Serv Scotland, Scotland.
  Brzezinska, Anna
  Agency Health Technology Assessment, Poland.
  Bucsics, Anna
  Hauptverband Osterreichischen Sozialversicherung, Austria.
  Campbell, Stephen
  University of Manchester, England.
  Ferrario, Alessandra
  LSEHealth, England.
  Finlayson, Alexander E.
  Weston Educat Centre, England.
  Furst, Jurij
  Health Insurance Institute, Slovenia.
  Garuoliene, Kristina
  National Health Insurance Fund, Lithuania.
  Gomes, Miguel
  Institute Nacl Farmacia and Med, Portugal.
  Gutierrez-Ibarluzea, Inaki
  Ministry Health Basque Country, Spain.
  Haycox, Alan
  University of Liverpool, England.
  Hviding, Krystyna
  Norwegian Medical Agency, Norway.
  Herholz, Harald
  Kassenarztliche Vereinigung Hessen, Germany.
  Hoffmann, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Drug Research. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Jan, Saira
  Horizon Blue Cross Blue Shield New Jersey, NJ USA.
  Jones, Jan
  NHS Tayside, Scotland.
  Joppi, Roberta
  Local Health Unit Verona, Italy.
  Kalaba, Marija
  Republ Institute Health Insurance, Serbia.
  Kvalheim, Christina
  Norwegian Medical Agency, Norway.
  Laius, Ott
  State Agency Med, Estonia.
  Langner, Irene
  Wissenschaftliches Institute AOK, Germany.
  Lonsdale, Julie
  Lancashire Commissioning Support Unit, England.
  Lööv, Sven-Åke
  Stockholm County Council, Sweden.
  Malinowska, Kamila
  HTA Consulting, Poland; Medical Centre Postgrad Educat, Poland.
  McCullagh, Laura
  St James Hospital, Ireland.
  Paterson, Ken
  Scottish Medical Consortium, Scotland.
  Markovic-Pekovic, Vanda
  University of Banja Luka, Bosnia and Herceg; Ministry Health and Social Welfare, Bosnia and Herceg.
  Martin, Andrew
  NHS Bury, England.
  Piessnegger, Jutta
  Hauptverband Osterreichischen Sozialversicherung, Austria.
  Selke, Gisbert
  State Agency Med, Estonia.
  Sermet, Catherine
  Institute Rech and Documentat Econ St, France.
  Simoens, Steven
  Katholieke University of Leuven, Belgium.
  Tulunay, Cankat
  President Turkish Rational Drug Use Platform, Turkey.
  Tomek, Dominik
  Comenius University, Slovakia; Slovak Medical University, Slovakia.
  Voncina, Luka
  Minist Heatlh, Croatia.
  Vlahovic-Palcevski, Vera
  University Hospital Rijeka, Croatia.
  Wale, Janet
  Independent Consumer Advocate, Australia.
  Wilcock, Michael
  Royal Cornwall Hospital NHS Trust, England.
  Wladysiuk, Magdalena
  HTA Consulting, Poland.
  van Woerkom, Menno
  Dutch Institute Rational Use Med, Netherlands.
  Zara, Corrine
  Catalan Health Serv, Spain.
  Gustafsson, Lars L.
  Karolinska University Hospital Huddinge, Sweden.
  Dabigatran - a case history demonstrating the need for comprehensive approaches to optimize the use of new drugs2013In: Frontiers in Pharmacology, ISSN 1663-9812, E-ISSN 1663-9812, Vol. 4, 39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There are potential conflicts between authorities and companies to fund new premium priced drugs especially where there are safety and/or budget concerns. Dabigatran, a new oral anticoagulant for the prevention of stroke in patients with non-valvular atrial fibrillation (AF), exemplifies this issue. Whilst new effective treatments are needed, there are issues in the elderly with dabigatran due to variable drug concentrations, no known antidote and dependence on renal elimination. Published studies have shown dabigatran to be cost-effective but there are budget concerns given the prevalence of AF. There are also issues with potentially re-designing anticoagulant services. This has resulted in activities across countries to better manage its use. Objective: To (i) review authority activities in over 30 countries and regions, (ii) use the findings to develop new models to better manage the entry of new drugs, and (iii) review the implications for all major stakeholder groups. Methodology: Descriptive review and appraisal of activities regarding dabigatran and the development of guidance for groups through an iterative process. Results: There has been a plethora of activities among authorities to manage the prescribing of dabigatran including extensive pre-launch activities, risk sharing arrangements, prescribing restrictions, and monitoring of prescribing post-launch. Reimbursement has been denied in some countries due to concerns with its budget impact and/or excessive bleeding. Development of a new model and future guidance is proposed to better manage the entry of new drugs, centering on three pillars of pre-, pen-, and post-launch activities. Conclusion: Models for introducing new drugs are essential to optimize their prescribing especially where there are concerns. Without such models, new drugs may be withdrawn prematurely and/or struggle for funding.

 • Leppälä, Daniel
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Analysis of surface coverage in regards to surface functionalization: A microscopic approach2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The understanding of how white blood cells react when coming into contact with various surfaces is of major importance for a wide range of biomaterials and biosensor applications. In this study it is investigated if it is possible to determine how neutrophils react to a certain type of sensor chip called cell clinic being developed. This study investigates the cell surface coverage on the sensor chip and how it correlates to the signal response of the sensor at hand. Neutrophils, as other white blood cells, are cells that quickly adhere to surfaces and during the adhesion process they activate at different levels depending on i.e. type of surface or surface functionalization, this activation can be visualized by the change in morphology.

  While measuring the change of capacitance with the cell clinic sensor during cell adhesion, the cell surface coverage is of main importance. The main focus of this diploma work has been to develop an image analysis script capable of conducting automated analysis on a large body of images estimating the surface coverage. Input data for this modeling is taken from fluorescent microscopy images. The experiments conducted during this project have indicated that white blood cells adhered to the sensor surface shows signs of being activated also without external activation. This clearly shows that knowledge of how neutrophils react to surface modifications is of great importance as well as the awareness that any surface may trigger a response from the immune system i.e. neutrophil activation, so also in the cell clinic. It is a fact that it might be difficult to evaluate the effect of a foreign substance on the neutrophils while a significant amount is activated from being in contact with the surface.

  Regarding different surfaces the white blood cells does not display any preference of adhering to any specific surface. The surfaces used in this project was silicon oxide wafers, silicon oxide wafers with a nitride surface functionalization and the intended sensor chip; however the addition of PMA clearly shows an effect on how many cells that adheres to the surface as well as the average area of each cell. 

 • Parras Blázquez, Pedro Santiago
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics.
  CFD Analysis of Pressure Instabilities in Stator-Rotor Disc Cavity Systems2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Stergiadis, Dimitris
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Persona modeling by crowdsourcing using the repertory grid technique2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within user modeling there are various methods for representing targeted users. Persona for example is a user archetype which is given a face and name, and is carefully described in terms of goals, needs, and tasks (Blomquist & Arvola, 2002). Personas are widely used, but have been criticized for often not being based on empirical data (McGinn & Kotamraju, 2008). In this thesis I explore the use of the Repertory grid technique (RGT) in a user modeling context, an approach deriving from George Kelly’s (1955) Personal construct theory, which elicits both idiographic (i.e. the subjective dimensions of one individual) and nomothetic (i.e. a populations behaviours and traits) empirical data from individuals by analysing both qualitative and quantitative data. Furthermore, the possibilities and difficulties that the RGT offers in the context of user modeling are investigated. An online survey is crowdsourced (n = 28) containing five vignettes which are based on structured interviews and are used to elicit the participant’s personal constructs. The results are presented in the form of bertin plots and a biplot along with the Importance (the order of a constructs elicitation), and Dominance (the relative elicitation percentage of a construct) measures. The results suggest that the technique employed could be used in a number of user modelling processes. The weaknesses of RGT when done remotely in a user modelling context are also discussed. 

 • Felixson, Beatrice
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Aerob träning i kombination med mindfulness - för personer med kognitiva nedsättningar efter förvärvad hjärnskada: En pilotstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2017-09-29 13:00 Belladonna, ing 76/78, Linköping
  Wennerholm, Carina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Risks for cardiovascular disease in middle-aged women in different social environments2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: The importance of the social environment and human life conditions for public health was early recognized in community medicine. Despite major reductions in recent decades, cardiovascular diseases (CVD) is one of the leading causes of mortality and morbidity for both genders in all European countries. 

  Aim: The overall aim of this thesis was to increase our knowledge of factors in the social environment and of individual psychosocial factors that could explain why some women in working ages are affected by cardiovascular diseases.

  Methods: The Swedish sample comes from the urban population in two major cities in a region in the south-east of Sweden, the Twin cities. According to their social history they could be labelled a “blue-collar” and a “white-collar” city. Cardiovascular morbidity data in all papers for the Twin cities was derived from a computerized population-based administrative Health Care Register (HCR). In Paper IV, we made a comparative study between Sweden and Scotland, the Scottish data comes from the Scottish Health Survey.

  Results: In Paper I, the cumulative incidence of different cardiovascular diagnoses for younger and also elderly men and women were significantly higher in the population of the blue collar city in all ages and for both sexes. The qualitative interviews of women after an MI, in Paper II, the findings revealed a broad picture of social factors, life circumstances, personalities and, not least, psychosocial factors that are important to middle-aged women who have suffered an MI. Paper III demonstrated that women with a high level of the personality trait “being a Good Girl” reported significantly more psychosocial risk factors for CVD and more commonly report chest pain without seeking medical care, no increased incidence for various CVD-diagnoses were found. The comparative study (Paper IV) clearly showed that Scottish middle-aged women are – relative to Swedish women - particularly affected by a worse profile of CVD risks, even after adjustment for education.  

  Conclusions: The social environment is of importance for cardiovascular risks and cardiovascular morbidity and mortality. This has been shown in Swedish Twin cities context and also in comparative studies between Swedish and Scottish women. The thesis gives strong implications for an upstream public health approach initiating long-term community intervention program in the blue collar city and among Scottish middle-aged women.

  List of papers
  1. Cardiovascular disease occurrence in two close but different social environments
  Open this publication in new window or tab >>Cardiovascular disease occurrence in two close but different social environments
  Show others...
  2011 (English)In: INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH GEOGRAPHICS, ISSN 1476-072X, Vol. 10, no 5Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Background: Cardiovascular diseases estimate to be the leading cause of death and loss of disability-adjusted life years globally. Conventional risk factors for cardiovascular diseases only partly account for the social gradient. The purpose of this study was to compare the occurrence of the most frequent cardiovascular diseases and cardiovascular mortality in two close cities, the Twin cities. Methods: We focused on the total population in two neighbour and equally sized cities with a population of around 135 000 inhabitants each. These twin cities represent two different social environments in the same Swedish county. According to their social history they could be labelled a "blue-collar" and a "white-collar" city. Morbidity data for the two cities was derived from an administrative health care register based on medical records assigned by the physicians at both hospitals and primary care. The morbidity data presented are cumulative incidence rates and the data on mortality for ischemic heart diseases is based on official Swedish statistics. Results: The cumulative incidence of different cardiovascular diagnoses for younger and also elderly men and women revealed significantly differences for studied cardiovascular diagnoses. The occurrence rates were in all aspects highest in the population of the "blue-collar" twin city for both sexes. Conclusions: This study revealed that there are significant differences in risk for cardiovascular morbidity and mortality between the populations in the studied different social environments. These differences seem to be profound and stable over time and thereby give implication for public health policy to initiate a community intervention program in the "blue-collar" twin city.

  Place, publisher, year, edition, pages
  BioMed Central, 2011
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-66880 (URN)10.1186/1476-072X-10-5 (DOI)000286525800001 ()
  Note
  Original Publication: Carina Wennerholm, Björn Grip, AnnaKarin Johansson, Hans Nilsson, Marja-Liisa Honkasalo and Tomas Faresjö, Cardiovascular disease occurrence in two close but different social environments, 2011, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH GEOGRAPHICS, (10), 5. http://dx.doi.org/10.1186/1476-072X-10-5 Licensee: BioMed Central http://www.biomedcentral.com/Available from: 2011-03-22 Created: 2011-03-21 Last updated: 2017-09-18
  2. Life before myocardial infarction - a qualitative study of middle-aged women
  Open this publication in new window or tab >>Life before myocardial infarction - a qualitative study of middle-aged women
  2014 (English)In: Health, ISSN 1949-4998, E-ISSN 1949-5005, Vol. 6, 2765-2774 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The health burden of myocardial infarction is rising for middle-aged women and they are underrepresented in research of cardiovascular diseases. The aim of this qualitative study was to explore how life had been for middle-aged women before they suffered a myocardial infarction (MI). Through a health care register, we identified all women (n = 46) under 65 years of age in a defined region in southeast Sweden who had suffered an MI the past 2 years and a strategic selection of n = 16 women from these was made. These selected women were interviewed and their narratives were interpreted by qualitative content analysis. The qualitative interviews generated five general themes: “Serious life events”, “Negative affectivity”, “Loneliness”, “Being a good girl” and “Lack of control”. The interviews revealed that many of these women had been exposed to extreme and repeated traumatic life events in their lives. Many had a cynical attitude towards others, felt lonely and experienced a lack of social support. Many of these women endeavored to “be a good girl”, which was a special psychosocial phenomenon found. This study uncovered that these women before they suffered an MI were affected by a variety of psychosocial factors. The study stresses the importance of psychosocial risk factors in the assessment of middle-aged women’s risk profile for MI. A general conclusion for clinical practice is that in the assessment of the individual risk for myocardial infarction for middle-aged women, potential psychosocial factors might also be considered.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Wuhan, Hubei Province, China: Scientific Research Publishing, 2014
  National Category
  Family Medicine
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-115734 (URN)10.4236/health.2014.620316 (DOI)
  Available from: 2015-03-18 Created: 2015-03-18 Last updated: 2017-09-18Bibliographically approved
  3. Two tales of cardiovascular risks-middle-aged women living in Sweden and Scotland: a cross-sectional comparative study
  Open this publication in new window or tab >>Two tales of cardiovascular risks-middle-aged women living in Sweden and Scotland: a cross-sectional comparative study
  Show others...
  2017 (English)In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 7, no 8, e016527Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To compare cardiovascular risk factors as well as rates of cardiovascular diseases in middle-aged women from urban areas in Scotland and Sweden.

  DESIGN: Comparative cross-sectional study.

  SETTING: Data from the general population in urban areas of Scotland and the general population in two major Swedish cities in southeast Sweden, south of Stockholm.

  PARTICIPANTS: Comparable data of middle-aged women (40-65 years) from the Scottish Health Survey (n=6250) and the Swedish QWIN study (n=741) were merged together into a new dataset (n=6991 participants).

  MAIN OUTCOME MEASURE: We compared middle-aged women in urban areas in Sweden and Scotland regarding risk factors for cardiovascular disease (CVD), CVD diagnosis, anthropometrics, psychological distress and lifestyle.

  RESULTS: In almost all measurements, there were significant differences between the countries, favouring the Swedish women. Scottish women demonstrated a higher frequency of alcohol consumption, smoking, obesity, low vegetable consumption, a sedentary lifestyle and also more psychological distress. For doctor-diagnosed coronary heart disease, there were also significant differences, with a higher prevalence among the Scottish women.

  CONCLUSIONS: This is one of the first studies that clearly shows that Scottish middle-aged women are particularly affected by a worse profile of CVD risks. The profound differences in CVD risk and outcome frequency in the two populations are likely to have arisen from differences in the two groups of women's social, cultural, political and economic environments.

  Place, publisher, year, edition, pages
  London: BMJ Publishing Group Ltd, 2017
  Keyword
  cardiovascular risk factors, comparative study, lifestyle, middle-aged women, psychological distress, public health
  National Category
  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-140935 (URN)10.1136/bmjopen-2017-016527 (DOI)28790040 (PubMedID)2-s2.0-85027162863 (Scopus ID)
  Available from: 2017-09-18 Created: 2017-09-18 Last updated: 2017-09-20Bibliographically approved
 • Wennerholm, Carina
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Bromley, Catherine
  Public Health Observatory Division, NHS Health Scotland, Edinburgh, UK..
  Johansson, AnnaKarin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Nilsson, Staffan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in East Östergötland, Primary Health Care in Norrköping.
  Frank, John
  Scottish Collaboration of Public Health Research & Policy (SCPHRP); Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics, University of Edinburgh, Edinburgh, UK.
  Faresjö, Tomas
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Two tales of cardiovascular risks-middle-aged women living in Sweden and Scotland: a cross-sectional comparative study2017In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 7, no 8, e016527Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To compare cardiovascular risk factors as well as rates of cardiovascular diseases in middle-aged women from urban areas in Scotland and Sweden.

  DESIGN: Comparative cross-sectional study.

  SETTING: Data from the general population in urban areas of Scotland and the general population in two major Swedish cities in southeast Sweden, south of Stockholm.

  PARTICIPANTS: Comparable data of middle-aged women (40-65 years) from the Scottish Health Survey (n=6250) and the Swedish QWIN study (n=741) were merged together into a new dataset (n=6991 participants).

  MAIN OUTCOME MEASURE: We compared middle-aged women in urban areas in Sweden and Scotland regarding risk factors for cardiovascular disease (CVD), CVD diagnosis, anthropometrics, psychological distress and lifestyle.

  RESULTS: In almost all measurements, there were significant differences between the countries, favouring the Swedish women. Scottish women demonstrated a higher frequency of alcohol consumption, smoking, obesity, low vegetable consumption, a sedentary lifestyle and also more psychological distress. For doctor-diagnosed coronary heart disease, there were also significant differences, with a higher prevalence among the Scottish women.

  CONCLUSIONS: This is one of the first studies that clearly shows that Scottish middle-aged women are particularly affected by a worse profile of CVD risks. The profound differences in CVD risk and outcome frequency in the two populations are likely to have arisen from differences in the two groups of women's social, cultural, political and economic environments.

 • Kasselstrand, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design.
  Lindström, Fredrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design.
  Adolfsson, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design.
  Lindberg, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Machine Design.
  Rullmotståndsmätare för solida hjul: Konceptuell framtagning av en prototyp för mätning av rullmotstånd hos solida hjul med huvudfokus på rullskidhjul2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sporten rullskidåkning har vuxit från att tidigare bara ha varit ett sommarkomplement för längdskidåkning till att idag vara en helt egen disciplin med både världscupstävlingar och världsmästerskap. Trots detta finns idag ingen standard för att mäta och klassificera rullmotståndet i rullskidhjul. Rullskidhjulen tillverkas i fyra olika klasser, 1-4, där ettor rullar lättast och fyror rullar trögast. Det finns i nulägetingen standardiserad metod för att bestämma klassen på ett rullskidhjul och hjul inom samma klass kan skilja sig åt mellan olika tillverkare. Detta leder till orättvisa tävlingsförhållanden där mer än utövarens fysiska förmåga bidrar till prestationen.

  Syftet med projektet är att ta fram en prototyp för rullmotståndsmätning på rullskidhjul. Önskvärt är att projektet ska ge en grund för att skapa rättvisa på marknaden, dels genom att bidra med en prototyp som kan ge en rättvis och kontinuerlig mätning av rullmotstånd samt genom att väcka intresse och idéer hos befintliga aktörer på marknaden.

  Författarna av denna rapport har tillämpat systematisk konceptframtagning för att skapa prototypen. Arbetsgången har gynnats av det strukturerade arbetssättet men har även krävt kreativt tänkande för att ge alla möjliga medel en chans att bidra till en optimal lösning. Resultatet blev en prototyp som till hög tillfredsställelsegrad kunde mäta och visa tydliga skillnader på olika sorters rullskidhjul.

  De utförda mätningarna visar en tydlig skillnad i rullmotstånd mellan de olika klasserna av rullskidhjul samt likheter mellan hjul inom samma klass. Även en tendens till att hjul inom samma klass har något olika rullmotstånd kan urskiljas. Resultatet visar också att rullmotståndet är starkt beroende av hjulets temperatur, där en högre temperatur leder till mindre rullmotstånd, men även beror på faktorer som pålagd last och hastighet.

 • Hartig, Olaf
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Foundations of RDF* and SPARQL*: (An Alternative Approach to Statement-Level Metadata in RDF)2017In: Proceedings of the 11th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management and the Web 2017 / [ed] Juan Reutter, Divesh Srivastava, Juan Reutter, Divesh Srivastava , 2017, Vol. 1912, 12Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The standard approach to annotate statements in RDF with metadatahas a number of shortcomings including data size blow-up and unnecessarilycomplicated queries. We propose an alternative approach that is based on nestingof RDF triples and of query patterns. The approach allows for a more compactrepresentation of data and queries, and it is backwards compatible with the standard.In this paper we present the formal foundations of our proposal and ofdifferent approaches to implement it. More specifically, we formally capture thenecessary extensions of the RDF data model and its query language SPARQL,and we define mappings based on which our extended notions can be convertedback to ordinary RDF and SPARQL. Additionally, for such type of mappings wedefine two desirable properties, information preservation and query result equivalence,and we show that the introduced mappings possess these properties.

 • Nyberg, Linda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Dokumentation, bedömning och betyg i gymnasiesärskolan: Hur lärare talar om arbetet med pedagogisk dokumentation, bedömning av kunskapsutveckling och betyg på gymnasiesärskolans nationella program2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare på gymnasiesärskolans nationella program talar om pedagogisk dokumentation, bedömning och betyg.

  Studien bygger på fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i teoretiska ämnen på gymnasiesärskolans nationella program.

  Resultatet är indelat tre kategorier, Pedagogisk dokumentation av lärande, Lärarnas metoder för bedömning och Bekymret med betygsättning på gymnasiesärskolan. Studien visar att lärarna använder sig av flera metoder för pedagogisk dokumentation. De delar in pedagogisk dokumentation i två delar, där den ena är den vardagliga dokumentationen som sker löpande och den andra delen är den formella, där till dokumentation inför utvecklingssamtal och betygsättning ingår. Bedömning görs på två sätt, formativ bedömning och summativ bedömning. Den formativa bedömningen görs i undervisningen och syftar till att eleven ska komma framåt i sitt lärande. Den summativa bedömningen görs främst i slutet av terminerna och vid betygsättning. Lärarna i studien beskriver att betyg och betygsättning är bekymmersamt då betygen inte har någon formell betydelse för eleverna på gymnasiesärskolan och att eleverna kan ha svårt att förstå kunskapskrav och betyg.

 • Norrbin, Gabriella
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Undervisning i samverkan: Om samverkan mellan lärare och elevassistenter inom grund- och gymnasiesärskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Schötz, Susanne
  et al.
  Lund University.
  van de Weijer, Joost
  Lund University.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Phonetic Characteristics of Domestic Cat Vocalisations2017In: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017 / [ed] Angela Dassow, Ricard Marxer & Roger K. Moore, 2017, 5-6 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The cat (Felis catus, Linneaus 1758) has lived around or with humans for at least 10,000 years, and is now one of the most popular pets of the world with more than 600 millionindividuals. Domestic cats have developed a more extensive, variable and complex vocal repertoire than most other members of the Carnivora, which may be explained by their social organisation, their nocturnal activity and the long period of association between mother and young. Still, we know surprisingly little about the phonetic characteristics of these sounds, and about the interaction between cats and humans.

  Members of the research project Melody in human–cat communication (Meowsic) investigate the prosodic characteristics of cat vocalisations as well as the communication between human and cat. The first step includes a categorisation of cat vocalisations. In the next step it will be investigated how humans perceive the vocal signals of domestic cats. This paper presents an outline of the project which has only recently started.

 • Amundin, Mats
  et al.
  Kolmården Wildlife Park.
  Hållsten, Henrik
  Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
  Eklund, Robert
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlgren, Jussi
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Molinder, Lars
  Carnegie Investment Bank, Swedden.
  A proposal to use distributional models to analyse dolphin vocalisation2017In: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017 / [ed] Angela Dassow, Ricard Marxer & Roger K. Moore, 2017, 31-32 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper gives a brief introduction to the starting points of an experimental project to study dolphin communicative behaviour using distributional semantics, with methods implemented for the large scale study of human language.

 • Hartig, Olaf
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Pérez, Jorge
  Department of Computer Science, Universidad de Chile, Chile.
  An Initial Analysis of Facebook’s GraphQL Language2017In: Proceedings of the 11th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management and the Web. / [ed] Juan Reutter, Divesh Srivastava, Juan Reutter, Divesh Srivastava , 2017, Vol. 1912, 11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Facebook’s GraphQL is a recently proposed, and increasingly adopted,conceptual framework for providing a new type of data access interface on theWeb. The framework includes a new graph query language whose semantics hasbeen specified informally only. The goal of this paper is to understand the propertiesof this language. To this end, we first provide a formal query semantics.Thereafter, we analyze the language and show that it has a very low complexityfor evaluation. More specifically, we show that the combined complexity ofthe main decision problems is in NL (Nondeterministic Logarithmic Space) and,thus, they can be solved in polynomial time and are highly parallelizable.

 • Hartig, Olaf
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Curé, Olivier
  Université Paris-Est Marne la Vallée Paris, France.
  Semantic Data Management in Practice2017In: WWW '17 Companion: Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, 2017, International World Wide Web Conferences Steering Committee , 2017, 901-904 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  After years of research and development, standards and technologiesfor semantic data are suciently mature to be usedas the foundation of novel data science projects that employsemantic technologies in various application domains such asbio-informatics, materials science, criminal intelligence, andsocial science. Typically, such projects are carried out bydomain experts who have a conceptual understanding of semantictechnologies but lack the expertise to choose and toemploy existing data management solutions for the semanticdata in their project. For such experts, including domainfocuseddata scientists, project coordinators, and projectengineers, our tutorial delivers a practitioner's guide to se-mantic data management. We discuss the following importantaspects of semantic data management and demonstratehow to address these aspects in practice by using mature,production-ready tools: i) storing and querying semanticdata; ii) understanding, iii) searching, and iv) visualizingthe data; v) automated reasoning; vi) integrating externaldata and knowledge; and vii) cleaning the data.

 • Hashemian, Raoufehsadat
  et al.
  University of Calgary Calgary, Canada.
  Carlsson, Niklas
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Krishnamurthy, Diwakar
  University of Calgary, Calgary, Canada.
  Arlitt, Martin
  University of Calgary Calgary, Canada.
  IRIS: Iterative and Intelligent Experiment Selection2017In: ICPE ’17 Proceedings of the 8th ACM/SPEC on International Conference on Performance Engineering, ACM , 2017, 143-154 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Benchmarking is a widely-used technique to quantify the performance of software systems. However, the design and implementation of a benchmarking study can face several challenges. In particular, the time required to perform a benchmarking study can quickly spiral out of control, owing to the number of distinct variables to systematically examine. In this paper, we propose IRIS, an IteRative and Intelligent Experiment Selection methodology, to maximize the information gain while minimizing the duration of the benchmarking process. IRIS selects the region to place the next experiment point based on the variability of both dependent, i.e., response, and independent variables in that region. It aims to identify a performance function that minimizes the response variable prediction error for a constant and limited experimentation budget. We evaluate IRIS for a wide selection of experimental, simulated and synthetic systems with one, two and three independent variables. Considering a limited experimentation budget, the results show IRIS is able to reduce the performance function prediction error up to 4:3 times compared to equal distance experiment point selection. Moreover, we show that the error reduction can further improve through system-specific parameter tuning. Analysis of the error distributions obtained with IRIS reveals that the technique is particularly effective in regions where the response variable is sensitive to changes in the independent variables

 • Gustafsson, Josef
  et al.
  Linköping University.
  Hiran, Rahul
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Krishnamoorthi, Vengatanathan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Carlsson, Niklas
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  The hidden mailman and his mailbag: Routing path analysis from a European perspective2017In: 2017 IEEE International Conference on Communications (ICC) / [ed] Debbah M.,Gesbert D.,Mellouk A., IEEE, 2017, 1-7 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The postal system is often used as an analogy when describing Internet routing. However, in addition to similarities, there are some significant differences. First, and most importantly, the Autonomous Systems (ASes) that operate the routers along the end-to-end path of a packet can often inspect and manipulate the packet and its content. Second, due to lack of secure routing mechanisms, packet paths can be diverted through additional non-trusted ASes. Although we often know the first network we connect through and the service that we access, we seldom know the networks that forward our packets. We can think of these networks as hidden mailmen. To better understand these networks and their potential access to information, we characterize the ASes along the paths of typical Internet packets between European example clients and the most popular web domains. We also identify ASes and countries with higher path coverage and investigate if there are differences in the HTTPS usage among paths that may take additional detours. Our results highlight the role played by North American (typically US-based) ASes and glean insights into how vulnerable the detoured traffic is to man-in-the-middle attacks compared to regular traffic.

 • Krishnamoorthi, Vengatanathan
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Carlsson, Niklas
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Halepovic, Emir
  AT&T Labs, USA.
  Petajan, Eric
  AT&T Labs, USA.
  BUFFEST: Predicting Buffer Conditions and Real-time Requirements of HTTP(S) Adaptive Streaming Clients2017In: MMSys’17, Proceedings of the 8th ACM on Multimedia Systems Conference, ACM , 2017, 76-87 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Stalls during video playback are perhaps the most important indicator of a client's viewing experience. To provide the best possible service, a proactive network operator may therefore want to know the buffer conditions of streaming clients and use this information to help avoid stalls due to empty buffers. However, estimation of clients' buffer conditions is complicated by most streaming services being rate-adaptive, and many of them also encrypted. Rate adaptation reduces the correlation between network throughput and client buffer conditions. Usage of HTTPS prevents operators from observing information related to video chunk requests, such as indications of rate adaptation or other HTTP-level information.; AB@This paper presents BUFFEST, a novel classification framework that can be used to classify and predict streaming clients' buffer conditions from both HTTP and HTTPS traffic. To illustrate the tradeoffs between prediction accuracy and the available information used by classifiers, we design and evaluate classifiers of different complexity. At the core of BUFFEST is an event-based buffer emulator module for detailed analysis of clients' buffer levels throughout a streaming session, as well as for automated training and evaluation of online packet-level classifiers. We then present example results using simple threshold-based classifiers and machine learning classifiers that only use TCP/IP packet-level information. Our results are encouraging and show that BUFFEST can distinguish streaming clients with low buffer conditions from clients with significant buffer margin during a session even when HTTPS is used.

 • Sjöström, Linus
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Nykvist, Carl
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  How Certificate Transparency Impact the Performance2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Security on the Internet is essential to ensure the privacy of an individual. Today, Trans- port Layer Security (TLS) and certificates are used to ensure this. But certificates are not enough in order to maintain confidentiality and therefore a new concept, Certificate Trans- parency (CT), has been introduced. CT improves security by allowing the analysis of sus- picious certificates. Validation by CT uses public logs that can return Signed Certificate Timestamp (SCT), which is a promise returned by the log indicating that the certificate will be added to the log. A server may then deliver the SCT to a client in three different ways: X.509v3 extension, Online Certificate Status Protocol (OSCP) stapling and TLS extension. For further analysis, we have created a tool to collect data during TLS handshakes and data transfer, including byte information, the certificates themselves, SCT delivery method and especially timing information. From our dataset we see that most websites do not use CT and the ones that use CT almost only use X.509 extension to send their SCTs.

 • Gustafsson, Josef
  et al.
  Linköping University.
  Overier, Gustaf
  Linköping University.
  Arlitt, Martin
  University of Calgary, Calgary, Canada.
  Carlsson, Niklas
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Database and information techniques. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  A first look at the CT landscape: Certificate transparency logs in practice2017In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) / [ed] Uhlig S.,Amann J.,Kaafar M.A., 2017, Vol. 10176, 87-99 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many of today’s web-based services rely heavily on secure end-to-end connections. The “trust” that these services require builds upon TLS/SSL. Unfortunately, TLS/SSL is highly vulnerable to compromised Certificate Authorities (CAs) and the certificates they generate. Certificate Transparency (CT) provides a way to monitor and audit certificates and certificate chains, to help improve the overall network security. Using an open standard, anybody can setup CT logs, monitors, and auditors. CT is already used by Google’s Chrome browser for validation of Extended Validation (EV) certificates, Mozilla is drafting their own CT policies to be enforced, and public CT logs have proven valuable in identifying rogue certificates. In this paper we present the first large-scale characterization of the CT landscape. Our characterization uses both active and passive measurements and highlights similarities and differences in public CT logs, their usage, and the certificates they include. We also provide insights into how the certificates in these logs relate to the certificates and keys observed in regular web traffic.

 • Sandstedt, Malin
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Urmoderns döttrar: Maria Turtschaninoffs skildring av temat systerskap i Maresi – Krönikor från Röda klostret2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När finlandssvenska fantasyförfattaren Maria Turtschaninoffs roman Maresi – Krönikor från Röda klostret publicerades 2014 blev Turtschaninoff särskilt uppmärksammad för hennes skildring av kvinnlig vänskap. Maresi utspelar sig på en ö dit endast kvinnor är tillåtna och i ett kloster där kvinnorna dyrkar gudinnan Urmoderns tre ansikten. I frånvaron av män lever kvinnorna i ett isolerat matriarkat där deras relationer till varandra hamnar i förgrunden.

  I kandidatuppsatsen Urmoderns döttrar analyseras temat systerskap i Maresi ur ett feministiskt perspektiv med fokus på hur klostersamhällets isolation och tro påverkar kvinnornas relationer till varandra och deras syn på sig själva som kvinnor. Utifrån premissen att skildringar av systerskap och kvinnlig vänskap är bristfällig i litteraturen diskuteras också vikten av att skildra dessa, samt hur romanens genre skapar annorlunda förutsättningar för en intressant skildring av kvinnliga relationer.

 • Ekman, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ramstedt, Linnea
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Agil HR ur ett nyinstitutionellt perspektiv: En fallstudie om fältinteraktioners uppkomst och påverkan på idéers översättning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Agile methods is an established approach within IT and software development that has recently appeared in other contexts, in HR-functions named Agile HR. To explain how ideas travel and land in different situations, the concept of translation is usually introduced. Translation of an idea means that an idea can take different appearance depending on the situation. Fields are explained in institutional theory as an area, or interactions within a specific domain. An increasingly common phenomena today is that fields interact and when so, new practices can emerge.

  Aim: The aim of the study is to, from an institutional perspective, increase the understanding of the emergence of field interaction and its impact on the translation of ideas.

  Methodology: The study has taken an institutional and hermeneutic perspective and has been conducted with a qualitative method. A case study has been completed where interviews have been the primary method of data collection, with twelve participants in total. Together they cover the discourse about Agile HR. Secondary data from blogs and webpages have also been used.

  Conclusion: The study conclude that Agile HR emerge from interactions between the field IT and the field HR. Within the field interaction two arenas being identified with different dependence to the interacting field IT. This generates different translations of Agile HR. The differences are being explained by institutional and contingency factors within the environment that create power asymmetries. The dependence emerge from an integration mechanism or from a chain reaction of already existing dependence.

 • Ali, Yasmin
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Säberg, Maja
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  The Effects of ‘Flipping’ a Classroom with the Focus on Teaching English as a Second Language2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature review analyses what advantages and disadvantages can be gained by utilizing the flipped classroom method. The Swedish curriculum has been taken into consideration when conducting this review in order to see whether the method is compatible with the aim of the subject of English in the Swedish upper secondary school. Two key principles behind the flipped classroom are ‘active learning’ and ‘student-centered learning’. These key principles have been discussed and contrasted with the terms: ‘passive learning’ and ‘teacher-centered learning’. Acknowledging the fact that it is a challenge to engage students in their own learning as well as have them realize the benefits of doing so, this paper also highlights the advantages of implementing technology tools in the classroom where one can meet the needs of the students of today. The results of this literature review show that there are many advantages when utilizing the flipped classroom method. For example, the flipped classroom creates well-suited environments where discussions can take place, as the in-class activities aim at all students being engaged, applying concepts and sharing ideas. However, the results also show some disadvantages that may come when converting to a flipped classroom. Some of these are that the flipped model takes adjustment time, students need to adapt to the transition to a flipped classroom,and preparing online lessons is time consuming. Furthermore, both students and teachers need to learn how to use the new technology that comes with the flipped classroom model.

 • Ali, Yasmin
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Säberg, Maja
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Fostering Students’ Oral Communication Skills in the Second Language Classroom: Främja elevers muntliga kommunikationsförmågor i andraspråksklassrummet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This   thesis was carried out with data collected from a school in the south of India and written by two students becoming teachers of English. The aim of   this thesis is to find out how a teacher can foster and develop student’s   oral communication skills so that they have the ability, willingness and   confidence to speak English. The thesis is based upon the following research   questions:

  • What   factors, according to the students and teachers, are important for developing   and fostering oral communication skills?
  • What speaking activities did the students   and teacher find important for developing and fostering oral communication skills?

  The main findings of this study showed that the teachers found a comfortable environment,   expansion of vocabulary, letting students choose their own topics and importance of good communication skills important when fostering students’ oral communication skills. The students in this study expressed that choosing topics and feeling comfortable in natural communicative situations was important for the development of their oral communication skills: This study, as well as previous studies, found that a teacher can in fact help students increase both their motivation and confidence by planning lessons revolving around topics that are of interest to students, as well as give them the scope to choose their own topics when practicing oral communication activities. Furthermore, the result for the second research question showed that there were several speaking activities that the teachers and students found important for developing and fostering oral communication skills. Some of these were everyday activities which increased their vocabulary, carrying out speeches that allowed the students to choose topics and role-play, such as debates.

 • Persson, Gustav
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Atterström, Emma
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hållbar hemelektronik: En studie om svenska hemelektronikåterförsäljares arbete för hållbara leverantörskedjor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There is a generally growing demand for sustainable supply chains. On the

  other hand, the production of consumer electronics is both socially and environmentally unsustainable, which has been revealed in recent years. Considering that the retailers of consumer electronics are many times more than manufacturers, dealers could potentially be in a state of dependence against manufacturers, which raises interest in how Swedish retailers of consumer electronics can work for sustainable supply chains.

  Aim: This study intends to describe consumers’ demand governments’ impact on sustainable supply chains, describe the potentially asymmetric relationship between manufacturers and retailers in the consumer electronics market, as well as investigating how Swedish retailers should work for a sustainable supply chain. This in view of the generally increased demand for sustainable supply chains and the potentially weak negotiating power that retailers of consumer electronics in Sweden hold against manufacturers.

  Conclusion: Consumers' demand for sustainable supply chains in consumer electronics is low, while authorities demand for sustainable consumer electronics expresses itself in the form of stricter laws. Swedish electronic retailers dependency on manufacturers affects the ability to maintain their proprietary code of conduct vis-à-vis suppliers. Moreover it affects the possibility of switching suppliers and the guarantee of an overall sustainable supply chain. In order to influence the supply chains to become more sustainable, retailers use instruments such as codes of conducts for suppliers, relationship building, education and trust. In order for these to have the greatest effect, a combination of several instruments is recommended. Formal as informal.

  Contribution of knowledge: Since this study has been focused on the Swedish consumer electronics market has made the result a development of existing theories. The thesis is expected to be a contribution primarily for retailers and industry organizations that are active on the Swedish consumer electronics market. Furthermore, the result is also useful for organizations that identify themselves in the same dependency as the study’s cases and intend to influence the sustainability on their supply chain.  

 • Elez, Stefan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems.
  Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump: Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  E.ON has set a goal to deliver 100% renewable and recycled energy year 2025. To achieve this goal at E.ON’s combined heat-and power plant, Händelö in Norrköping, the coal driven Boiler 12 and the biofuel driven Boiler 11 must be replaced with a new renewable and recycled solution to produce heat. A solution that is being discussed at E.ON is replacing these two boilers with a single heat water boiler, Boiler 16 which will be producing heat. In the Händelö area there are some enterprises with residual flows in form of excess heat that is not being used today. By using the excess heat, the greenhouse emissions can be reduced and the national energy system can become more efficient. Another solution is therefore replacing the boilers with an energy solution that uses the excess heat and with the help of a heat pump producing heat.

  The aim of this project has been to investigate the possibilities of a future energy solution with heat pump and how it can be used in cooperation with the Händelö plant to decrease the investment-and marginal costs of the heat production to the district heating network of Norrköping. The objective of this project has therefore been, creating a model in the modelling tool remind and VBA Excel that can calculate the profitability of the future heat pump solution in comparison to the new Boiler 16 with different scenarios of the electricity price.

  A dimensioning of a compressor heat pump has been performed to investigate the technical-and operation qualifications for a heat pump. Furthermore, different models have been created in remind and VBA Excel for a compressor heat pump and an absorptions heat pump. The absorption heat pump has not been dimensioned, a heat pump supplier has provided different values based on the technical- and operating qualifications.

  The result shows that an energy solution with an absorption heat pump is considerably more profitable than a solution consisting of a single Boiler 16. The investment cost of an absorption heat pump became 30

  – 42 MSEK cheaper than the corresponding investment cost for the Boiler 16. In addition, the marginal cost of the absorption heat pump became 79 -102 MSEK more profitable than Boiler 16’s marginal cost considering an economical life span of 20 years and different electricity price scenarios. The total profitability of the absorption heat pump became 110 – 140 MSEK. The compressor heat pump did not become profitable in comparison to Boiler 16. The investment cost for the compressor heat pump became 14 – 24 MSEK more expensive than the corresponding investment cost of Boiler 16 and the marginal cost was only 0 – 5 MSEK less expensive than considering different electricity price scenarios.

  The conclusion of the project is that E.ON should continue investigating the possibilities of investing in an absorption heat pump. The compressor heat pump is not considered being worth investigating further.

 • Public defence: 2017-10-03 10:15 C3, Hus C, Linköping
  Ryberg, Ann-Britt
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Combitech AB, Trollhättan, Sweden.
  Metamodel-Based Multidisciplinary Design Optimization of Automotive Structures2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Multidisciplinary design optimization (MDO) can be used in computer aided engineering (CAE) to efficiently improve and balance performance of automotive structures. However, large-scale MDO is not yet generally integrated within automotive product development due to several challenges, of which excessive computing times is the most important one. In this thesis, a metamodel-based MDO process that fits normal company organizations and CAE-based development processes is presented. The introduction of global metamodels offers means to increase computational efficiency and distribute work without implementing complicated multi-level MDO methods.

  The presented MDO process is proven to be efficient for thickness optimization studies with the objective to minimize mass. It can also be used for spot weld optimization if the models are prepared correctly. A comparison of different methods reveals that topology optimization, which requires less model preparation and computational effort, is an alternative if load cases involving simulations of linear systems are judged to be of major importance.

  A technical challenge when performing metamodel-based design optimization is lack of accuracy for metamodels representing complex responses including discontinuities, which are common in for example crashworthiness applications. The decision boundary from a support vector machine (SVM) can be used to identify the border between different types of deformation behaviour. In this thesis, this information is used to improve the accuracy of feedforward neural network metamodels. Three different approaches are tested; to split the design space and fit separate metamodels for the different regions, to add estimated guiding samples to the fitting set along the boundary before a global metamodel is fitted, and to use a special SVM-based sequential sampling method. Substantial improvements in accuracy are observed, and it is found that implementing SVM-based sequential sampling and estimated guiding samples can result in successful optimization studies for cases where more conventional methods fail.

  List of papers
  1. Multidisciplinary design optimisation methods for automotive structures
  Open this publication in new window or tab >>Multidisciplinary design optimisation methods for automotive structures
  2017 (English)In: International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, ISSN 2229-8649, Vol. 14, no 1, 4050-4067 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Multidisciplinary design optimisation (MDO) can be used as an effective tool to improve the design of automotive structures. Large-scale MDO problems typically involve several groups who must work concurrently and autonomously in order to make the solution process efficient. In this article, the formulations of existing MDO methods are compared and their suitability is assessed in relation to the characteristics of automotive structural applications. Both multi-level and single-level optimisation methods are considered. Multi-level optimisation methods distribute the design process but are complex. When optimising automotive structures, metamodels are often required to relieve the computational burden of detailed simulation models. The metamodels can be created by individual groups prior to the optimisation process, and thus offer a way of distributing work. Therefore, it is concluded that a single-level method in combination with meta-models is the most straightforward way of implementing MDO into the development of automotive structures. If the benefits of multi-level optimisation methods, in a special case, are considered to compensate for their drawbacks, analytical target cascading has a number of advantages over collaborative optimisation, but both methods are possible choices.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Pekan, Malaysia: Universiti Malaysia Pahang Publishing, 2017
  Keyword
  Multidisciplinary design optimisation, single-level optimisation methods, multilevel optimisation methods, automotive structures
  National Category
  Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-140876 (URN)10.15282/ijame.14.1.2017.17.0327 (DOI)
  Available from: 2017-09-14 Created: 2017-09-14 Last updated: 2017-09-19Bibliographically approved
  2. A metamodel-based multidisciplinary design optimization process for automotive structures
  Open this publication in new window or tab >>A metamodel-based multidisciplinary design optimization process for automotive structures
  2015 (English)In: Engineering with Computers, ISSN 0177-0667, E-ISSN 1435-5663, Vol. 31, no 4, 711-728 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Automotive companies continuously strive to design better products faster and more cheaply using simulation models to evaluate every possible aspect of the product. Multidisciplinary design optimization (MDO) can be used to find the best possible design taking into account several disciplines simultaneously, but it is not yet fully integrated within automotive product development. The challenge is to find methods that fit company organizations and that can be effectively integrated into the product development process. Based on the characteristics of typical automotive structural MDO problems, a metamodel-based MDO process intended for large-scale applications with computationally expensive simulation models is presented and demonstrated in an example. The process is flexible and can easily fit into existing organizations and product development processes where different groups work in parallel. The method is proven to be efficient for the discussed example and improved designs can also be obtained for more complex industrial cases with comparable characteristics.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2015
  Keyword
  Multidisciplinary design optimization (MDO); metamodel-based design optimization (MBDO); automotive structures
  National Category
  Engineering and Technology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-88135 (URN)10.1007/s00366-014-0381-y (DOI)000360859000004 ()
  Available from: 2013-01-30 Created: 2013-01-30 Last updated: 2017-09-14Bibliographically approved
  3. Spot weld reduction methods for automotive structures
  Open this publication in new window or tab >>Spot weld reduction methods for automotive structures
  2016 (English)In: Structural and multidisciplinary optimization (Print), ISSN 1615-147X, E-ISSN 1615-1488, Vol. 53, no 4, 923-934 p.Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Spot welds are commonly used to join steel sheets in automotive structures. The number and layout of these spot welds are vital for the performance of the structure. However, reducing the number of spot welds will cut both production time and cost. This article presents three different methods of reducing the number of spot welds in automotive structures: ranking-based selection, topology optimization and size optimization of a parameterized model. The methods are compared in a simple example and it is found that the latter two methods have the best potential of reducing the number of spot welds. Topology optimization requires less preparation and computational effort as compared to size optimization of a parameterized model. However, the method is primarily suitable for studies where load cases involving linear systems are judged to be most important. Otherwise, size optimization of a parameterized model is probably a better choice. The topology optimization approach is successfully demonstrated in a full-scale industrial application example and confirms that the method is useful within contemporary product development.

  Place, publisher, year, edition, pages
  SPRINGER, 2016
  Keyword
  Spot weld optimization; Multidisciplinary design optimization (MDO); Topology optimization; Size optimization; Metamodels; Automotive structures
  National Category
  Mechanical Engineering
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-127430 (URN)10.1007/s00158-015-1355-4 (DOI)000373023800018 ()
  Note

  Funding Agencies|Vinnova FFI project

  Available from: 2016-05-01 Created: 2016-04-26 Last updated: 2017-09-14
 • Wälivaara, Marcus
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision.
  General Object Detection Using Superpixel Preprocessing2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this master’s thesis work is to evaluate the potential benefit of a superpixel preprocessing step for general object detection in a traffic environment. The various effects of different superpixel parameters on object detection performance, as well as the benefit of including depth information when generating the superpixels are investigated.

  In this work, three superpixel algorithms are implemented and compared, including a proposal for an improved version of the popular Spectral Linear Iterative Clustering superpixel algorithm (SLIC). The proposed improved algorithm utilises a coarse-to-fine approach which outperforms the original SLIC for high-resolution images. An object detection algorithm is also implemented and evaluated. The algorithm makes use of depth information obtained by a stereo camera to extract superpixels corresponding to foreground objects in the image. Hierarchical clustering is then applied, with the segments formed by the clustered superpixels indicating potential objects in the input image.

  The object detection algorithm managed to detect on average 58% of the objects present in the chosen dataset. It performed especially well for detecting pedestrians or other objects close to the car. Altering the density distribution of the superpixels in the image yielded an increase in detection rate, and could be achieved both with or without utilising depth information. It was also shown that the use of superpixels greatly reduces the amount of computations needed for the algorithm, indicating that a real-time implementation is feasible.

 • Domeij Bäckryd, Rebecka
  et al.
  Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics.
  Ryberg, Ann-Britt
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Combitech AB, Trollhättan, Sweden.
  Nilsson, Larsgunnar
  Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics.
  Multidisciplinary design optimisation methods for automotive structures2017In: International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, ISSN 2229-8649, Vol. 14, no 1, 4050-4067 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multidisciplinary design optimisation (MDO) can be used as an effective tool to improve the design of automotive structures. Large-scale MDO problems typically involve several groups who must work concurrently and autonomously in order to make the solution process efficient. In this article, the formulations of existing MDO methods are compared and their suitability is assessed in relation to the characteristics of automotive structural applications. Both multi-level and single-level optimisation methods are considered. Multi-level optimisation methods distribute the design process but are complex. When optimising automotive structures, metamodels are often required to relieve the computational burden of detailed simulation models. The metamodels can be created by individual groups prior to the optimisation process, and thus offer a way of distributing work. Therefore, it is concluded that a single-level method in combination with meta-models is the most straightforward way of implementing MDO into the development of automotive structures. If the benefits of multi-level optimisation methods, in a special case, are considered to compensate for their drawbacks, analytical target cascading has a number of advantages over collaborative optimisation, but both methods are possible choices.

 • Emma, Hammarström
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandra, Puekker
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vad är Internet of Things inom medicinteknik?: Hur påverkar det vården och patienterna ur ett framgångs- och säkerhetsperspektiv?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is written by two students at Linköping University, studying the Systems Science program. It is a qualitative study in the form of case study where empirical data is collected from Region Östergötland. We conducted three interviews where everyone had a connection to the Internet of Things within medical technology. The positions of the interviewees are IT Security Officer, Unit Manager on Test and Innovation and MT Strategist.The study is about what the Internet of Things within medical technology and how it affects the healthcare and patients from a success and safety perspective. There is no clear definition of Internet of Things within medical technology. Is Internet of Things medical technology or is it a part of medical technology? Our definition is that if data is collected and sent on to the Internet's architecture for analysis and have a medical purpose, it’s a medical product that uses Internet of Things.We also have identified a number of advantages and disadvantages with this type of technology in healthcare. It allows, among other things, aftercare at home in a new way, and the collection of data about a patient in a simplier way. The disadvantages are the unsafety in these products as they lack many security measures. Most likely, the security has been lost because of pressure from the consumer market to always have the latest technology in healthcare. There are two parties that are responsible for the safety of a medical device that uses the Internet of Things and these are the healthcare and the supplier. Internet of Things has revolutionized medical technology and in the future we will see more of these types of products within the healthcare sector. 

 • Persson, Jakob
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Achieving business impact with IT: A qualitative study of the practice and theory of driving change with technology, interaction and service design2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As our society becomes more and more digitalized, IT projects play an increasingly important role. The relatively high failure rates in IT projects have spurred the development of methods and models to improve success rate by managing for outcomes rather than constraints.

  This thesis aims to contribute to our understanding of how outcome-based project methods are used in practice, and how they’re understood and conceptualized by their users such as project managers, product managers and interaction designers. It provides an overview of seven methods for managing projects for outcomes and presents findings regarding how users of a subset of these methods apply and reason about them.

  The study’s findings include the identification of six themes regarding the application and use of these methods and four concepts describing how they’re understood. The results indicate that the methods studied have a wide-reaching influence over workplace collaboration and culture, and provide generic strategies for solving problems in the domains of software development, interaction design and service design.

  Further research is recommended to determine how these methods can be used and improved to further enhance collaboration, communication, and motivation in the workplace and the methods’ wider influence on IT project success. 

 • Erlingsson, Gissur Ó
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wittberg, Emanuel
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting. Den principen tar sig framförallt uttryck i allmänna handlingars offentlighet. Möjligheten att granska makten på det sättet utgör en viktig förutsättning för ansvarsutkrävande, och ansvarsutkrävande är i sin tur en förutsättning för en välfungerande demokrati. Sålunda kan argumenteras, att om offentlighets-principen inte efterföljs, kan det skada demokratins kvalitet.

  Mot den bakgrunden är kommunalt ägda företag av särskilt intresse. År 1995 reformerades möjligheten till insyn i kommunala bolag, så att offentlighetsprincipen också omfattar dem. Lagändringen till trots, har flera studier uppmärksammat hur besvärligt det kan vara för journalister och allmänhet att få ut allmänna handlingar från kommunala bolag. Det är otillfredsställande i ljuset av att kommunala bolag blivit allt fler under perioden 2003–2016, och därigenom fått en ökande betydelse för kommunerna och deras invånare. Att kunna granska offentliga verksamheter som förvaltar stora samhällsvärden är en central förutsättning för ansvarsutkrävande. Det gäller givetvis också verksamheten i kommunalt ägda bolag.

  Emellertid dras huvuddelen av tidigare forskning med ett grundläggande metodologiskt problem. Endast de kommunala bolagen har undersökts. Sålunda görs ingen jämförelse med regelefterlevnaden i kommunal förvaltning. Så, visst, vi vet att kommunala bolag inte är särskilt bra på att följa offentlighetsprincipen. Men vi vet inte om förvaltningar är så mycket bättre.

  I syfte att justera denna skevhet i tidigare forskning, har vi genomfört ett slags ”stresstest”, där vi har begärt ut allmänna handlingar från både kommunala bolag och kommunala förvaltningar. Våra resultat är något överraskande och går delvis emot standardantaganden om sämre tillgänglighet till information om verksamheten i kommunala bolag. Båda driftsformerna tycks nämligen ha ungefär lika stora problem med att uppfylla kriteriet på skyndsam utlämning av det material vi önskade ha: cirka hälften av båda undersökningspopulationerna klarade inte vår måttstock om skyndsamt hanterande av utlämnandet.

  Implikationen av resultaten att man kanske inte enbart ska rikta kritik mot kommunala bolag vad avser öppenhet, insyn och möjlighet till granskning. Givetvis finns förbättringspotential där, det har vi ingen ambition att ifrågasätta. Men kritiken äger större allmängiltighet än så. Trots vackra ord om den svenska offentlighetsprincipen, verkar förvaltningar i praktiken ha brister när det kommer till utlämnande av allmänna handlingar. Rapporten väcker sålunda viktiga och generella frågor om den praktiska och vardagliga efterlevnaden av offentlighetsprincipen.

 • Johannesson, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Doane, Christopher
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Extending a model-based IDE: Implementing multi-user collaboration2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report proposes an implementation of multi-user support to an existing model-based IDE called Arctic Studio which is created and maintained by ARCCORE AB. Arctic Studio is a  single-user embedded software development environment for developers utilizing the AUTOSAR standard. It is based on the Eclipse IDE and the Eclipse Modelling Framework (EMF). The  implementation takes the form of an Eclipse plugin using EMFStore.   

  Users face a challenge to maintain consistency between several versions of a model instance. This is currently solved with the use of version control systems like GIT or SVN or by using tools such as EMF Compare to manually merge models. These traditional version control systems are not well-suited for the structure of model files used in Arctic Studio. By having model-supported  version control, developers can synchronize changes in model representation and easily perform merges. To select an appropriate solution, the state of the art in version control techniques for model artifacts was presented. In this case, model artifacts are xml files that define model  instances. The version control system called EMFStore was selected as it can be integrated into the Arctic Studio product. The company ARCCORE also expressed a preference for EMFStore over other solutions and named that the ability to integrate the solution with Arctic Studio was desirable. Different methods for integrating EMFStore in Arctic Studio were explored and a  prototype was constructed to test the viability of using EMFStore for AUTOSAR models.  Limitations of the EMFStore implementation were documented and some of them addressed in the prototype implementation. This study concludes that EMFStore can, with some integration modifications, be setup to handle version control of AUTOSAR EMF model instances in Arctic Studio

 • Gustafsson, Jennie Frida Linn
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology.
  Traits and habitat specialization influence in future range shifts of butterflies in a warmer climate2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Climate change is considered one of the greatest future threats against biodiversity. One predicted consequence of a global temperature increase is that biomes will move against the poles, which will force species to either adapt to an unsuitable habitat or follow their climatic range shift. A common way to assess the future geographical distribution of a species is to predict their future climatic range. However, this excludes factors that could interfere with the species ability to follow their range shift, such as dispersal ability. The importance of expansion-related traits are often assumed rather than quantified. This study investigated if the specialist butterfly Pyrgus armoricanus, living at its northern range limit in south Sweden, will be able to expand north as the temperature increases. The study also explored the importance of six traits on a butterfly’s range shift ability; habitat specialization, growth rate, emigration probability, establishment probability, dispersal vagrancy and dispersal probability. The study found that the butterfly Pyrgus armoricanus will not be able to expand north in Sweden due to low dispersal ability and habitat availability. The most important traits for a butterfly’s ability to expand north in Sweden was growth rate, dispersal ability and habitat generalisation. Specialized butterflies dependent on well managed meadows will have limited success in following their northern range limit, and restoration is necessary to avoid future biodiversity degradation.

 • Public defence: 2017-10-06 10:15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Linköping
  Simon, Daniel
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Automatic Control. Linköping University, The Institute of Technology.
  Fighter Aircraft Maneuver Limiting Using MPC: Theory and Application2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Flight control design for modern fighter aircraft is a challenging task. Aircraft are dynamical systems, which naturally contain a variety of constraints and nonlinearities such as, e.g., maximum permissible load factor, angle of attack and control surface deflections. Taking these limitations into account in the design of control systems is becoming increasingly important as the performance and complexity of the aircraft is constantly increasing.

  The aeronautical industry has traditionally applied feedforward, anti-windup or similar techniques and different ad hoc engineering solutions to handle constraints on the aircraft. However these approaches often rely on engineering experience and insight rather than a theoretical foundation, and can often require a tremendous amount of time to tune.

  In this thesis we investigate model predictive control as an alternative design tool to handle the constraints that arises in the flight control design.

  We derive a simple reference tracking MPC algorithm for linear systems that build on the dual mode formulation with guaranteed stability and low complexity suitable for implementation in real time safety critical systems.

  To reduce the computational burden of nonlinear model predictive control we propose a method to handle the nonlinear constraints, using a set of dynamically generated local inner polytopic approximations. The main benefit of the proposed method is that while computationally cheap it still can guarantee recursive feasibility and convergence.

  An alternative to deriving MPC algorithms with guaranteed stability properties is to analyze the closed loop stability, post design. Here we focus on deriving a tool based on Mixed Integer Linear Programming for analysis of the closed loop stability and robust stability of linear systems controlled with MPC controllers.

  To test the performance of model predictive control for a real world example we design and implement a standard MPC controller in the development simulator for the JAS 39 Gripen aircraft at Saab Aeronautics. This part of the thesis focuses on practical and tuning aspects of designing MPC controllers for fighter aircraft. Finally we have compared the MPC design with an alternative approach to maneuver limiting using a command governor.

 • Linders, Viktor
  et al.
  Linköping University, Department of Mathematics, Computational Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lundquist, Tomas
  University of Cape Town, South Africa.
  Nordström, Jan
  Linköping University, Department of Mathematics, Computational Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  On the order of Accuracy of Finite Difference Operators on Diagonal Norm Based Summation-By-Parts Form2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we generalise results regarding the order of accuracy of finite difference operators on Summation-By-Parts (SBP) form, previously known to hold on uniform grids, to grids with arbitrary point distributions near domain boundaries. We give a definite proof that the order of accuracy in the interior of a diagonal norm based SBP operator must be at least twice that of the boundary stencil, irrespective of the grid point distribution near the boundary. Additionally, we prove that if the order of accuracy in the interior is precisely twice that of the boundary, then the diagonal norm defines a quadrature rule of the same order as the interior stencil. Again, this result is independent of the grid point distribution near the domain boundaries.