liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Persson, Anders
Publications (10 of 13) Show all publications
Goldkuhl, G., Persson, A. & Röstlinger, A. (2015). Visionary Design Research: Renewing e-government Support for Business Set Up. In: NEW HORIZONS IN DESIGN SCIENCE: BROADENING THE RESEARCH AGENDA: . Paper presented at 10th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST) (pp. 55-70). SPRINGER-VERLAG BERLIN, 9073
Open this publication in new window or tab >>Visionary Design Research: Renewing e-government Support for Business Set Up
2015 (English)In: NEW HORIZONS IN DESIGN SCIENCE: BROADENING THE RESEARCH AGENDA, SPRINGER-VERLAG BERLIN , 2015, Vol. 9073, p. 55-70Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

To set up a new business can be a complex and demanding task in a highly regulated society. There is a need for many contacts with and applications for permits to different public authorities. There exists e-government support for new businesses, e.g. business link portals with information and services based on a life-event approach. This presented research contains formulation of a vision for a renewed e-government support for business set up (an assemblage information system; joined-up support for application processes; a reversed application process). This is characterized as visionary design research, which is argued to be a legitimate research approach. The paper articulates a visionary design research approach based on multi-grounding principles. Grounding of the emergent vision is done in theoretical pre-knowledge, internally through vision coherence and empirically in identified problematic situations, articulated goals and opinions/assessments from knowledgeable practitioners.

Place, publisher, year, edition, pages
SPRINGER-VERLAG BERLIN, 2015
Series
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349 ; 9073
National Category
Other Engineering and Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122229 (URN)10.1007/978-3-319-18714-3_4 (DOI)000361977600004 ()978-3-319-18713-6 (ISBN)978-3-319-18714-3 (ISBN)
Conference
10th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST)
Available from: 2015-10-26 Created: 2015-10-23 Last updated: 2018-09-03Bibliographically approved
Goldkuhl, G., Eriksson, O., Persson, A. & Röstlinger, A. (2014). Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport)
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projekt RESONANS har bedrivits i nära samverkan mellan Linköpings universitet, E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Uppsala universitet. Ekonomiskt stöd har erhållits från VINNOVA (dnr 2013-04936). Projektfokus har varit offentlig-gemensamma digitala resurser, dvs sådana IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar. Projektet har drivits av frågor som: Hur sker samstyrning av sådana digitala resurser? Vilka möjligheter och restriktioner finns i samanvändning av digitala resurser? Inom projektet har en bred kartläggningsstudie genomförts över olika offentliggemensamma initiativ. Huvudparten av projektet har utgjorts av diagnostiska fallstudier av utvalda offentliggemensamma digitala resurser. Vi har studerat digitala resurser av olika typer (gemensam webbplats, gemensamma komponenter i webbplatser, gemensamma/likartade back-office system, informationsytbyte mellan förvaltningar). Följande åtta digitala resurser har studerats: 1177 Vårdguiden, ekonomiskt bistånd, e-recept, gemensam gymnasieantagning i Stockholms län, kommunala e-tjänsteplattformar, Ladok, Mina meddelanden/Min myndighetspost, verksamt.se. I projektet har vi analyserat fallstudierna utifrån sju sam-verkansdimensioner. En normativ dimension om mål och värden, en regulativ om regelverk, en relationell om aktörsrelationer och rollfördelning, en performativ om verksamhets-processer och digital funktionalitet, en semantisk om språkbruk (begriplighet och precision), en presentativ om digitala möten och användargränssnitt samt en teknisk om samband mellan digitala resurser/komponenter i digitala landskap. I denna rapport presenteras jämförande tväranalyser av de studerade digitala resurserna utifrån dessa sju samverkans-dimensioner. Utifrån vår analys av dessa samverkansdimensioner har vi formulerat arbetet med att utveckla den sammanhållna e-förvaltningen som en "sjukamp". En sjukamp i grenarna: målstyrning, funktionell lagstiftning, organisering av aktörsrelationer, design av verksamhetsprocesser och digital funktionalitet, språklig tillgänglighet, begriplighet och precision, organisering och design av digitala möten samt arkitektonisk design av digitala landskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 132
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113668 (URN)
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-01-27 Created: 2015-01-27 Last updated: 2015-02-02Bibliographically approved
Goldkuhl, G., Persson, A. & Röstlinger, A. (2012). DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem.
Open this publication in new window or tab >>DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

FoU-projektet ”DUKAT för restaurangföretagare – en uppgift en gång” är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Forsknings-gruppen VITS vid Linköpings universitet. Projektets fokus är restaurangföretagares samverkan med statliga myndigheter och kommunala förvaltningar i samband med etablering och drift av restauranger. Syftet är att förenkla och anpassa information, ansökningar och uppgiftskrav för restaurangföretagare. Projektet presenterar en vision för ett webbaserat informationssystem för restaurangföretagares kommunikation med stat och kommun. Projektet beskriver hur dagens IT-lösningar, med fragmentering (enskilda tjänster) eller samplacering av tjänster bör ersättas av ett integrerat informationssystem med samlad information och sammanhållna ansökningsprocesser. Föreslaget informationssystem avser att reducera många av dagens problem såsom svagt anpassad information, ointegrerade ansökningar, överlappande uppgiftskrav, många oplanerade myndighetskontakter, svår­hanterliga ansökningsblanketter och oklara och tungrodda processer för restaurang­etablering. Projektet har genomförts i tre faser. 1) I en företagarstudie har insamling och analys skett av problem och behov kring företagares interaktion med offentliga aktörer. 2) I en kommunstudie har ansökningshandlingar, uppgiftskrav och procedurer studerats. 3) I en designstudie har designkrav och egenskaper för ett informationssystem för kommunikation mellan restaurangföretagare och myndigheter genererats. För detta informationssystem har vi översiktligt skisserat arkitektur och funktionalitet. FoU-projektet har genomförts i samverkan med ett antal kommuner och statliga myndigheter. Finansiellt stöd har erhållits från VINNOVA (dnr 2011-03752).

Publisher
p. 73
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-86955 (URN)
Funder
Vinnova, 2011-03752
Available from: 2013-01-13 Created: 2013-01-08 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Persson, A. & Goldkuhl, G. (2010). Government Value Paradigms: Bureaucracy, New Public Management and eGovernment. Communications of the Association for Information Systems, 27
Open this publication in new window or tab >>Government Value Paradigms: Bureaucracy, New Public Management and eGovernment
2010 (English)In: Communications of the Association for Information Systems, E-ISSN 1529-3181, Vol. 27Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There are different interpretations of which core values eGovernment build on and promote. Some scholars see eGovernment as a direct follower to New Public Management (NPM), and as such supporting and promoting values and principles from the business sector. Others see eGovernment as a promoter of bureaucratic values supporting and promoting the values of traditional weberian ideal bureaucracy. The main issue in this paper is management strategy for public administration. Three examples of such management strategies are examined and compared: traditional bureaucracy, New Public Management and eGovernment. When investigating these strategies it is necessary to distinguish between strategy as idea and strategy in action. Core values of the management strategies are reconstructed and used as a lens through which a case study of eGovernment is analyzed. The implemented eGovernment-solution comprise values from both NPM and bureaucracy. Neither bureaucracy nor NPM alone supply the core values for eGovernment as a practical management strategy. The paper concludes with a dialectical structure where Bureaucracy is the thesis, NPM the anti-thesis and eGovernment the practical synthesis.

Keywords
e-government, management theory, societal change, organizational behavior, collaboration, inter-orgaizational system
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63224 (URN)
Available from: 2010-12-13 Created: 2010-12-13 Last updated: 2024-07-04
Goldkuhl, G., Röstlinger, A. & Persson, A. (2010). Webbtjänster i samspelmellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan medkommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser.
Open this publication in new window or tab >>Webbtjänster i samspelmellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan medkommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 112
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63231 (URN)
Available from: 2010-12-13 Created: 2010-12-13 Last updated: 2010-12-27
Persson, A. (2009). Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning. (Licentiate dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning
2009 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

De senaste decennierna har inneburit en kraftig fokusering på förvaltningsutveckling i Sverige och internationellt. Såväl informationsteknik som från näringslivet överförda arbetssätt och synsätt på förvaltningen har kommit att bli centrala inslag i olika ansatser för reformering av den offentliga förvaltningen. Större medborgarfokusering, högre effektivitet och bättre horisontell och vertikal samverkan mellan myndigheter är paradbegrepp för utvecklingen. Utvecklingen kring eFörvaltningen i Sverige har främst inriktats på och skett i statliga myndigheter medan kommunerna kommit att senare anamma denna utvecklingstrend. I avhandlingen studeras förutsättningarna för sammanhållen eFörvaltning med sammansatta ärenden gentemot företag som söker etablering eller utveckling av sin verksamhet i en kommun. Dessa sammansatta ärenden är ur företagets perspektiv uppfattat som ett ärendeaggregat men är ur den kommunala förvaltningens perspektiv ett stort antal ärenden inom olika förvaltningar. I avhandlingen diskuteras överföring av synsätt och arbetssätt från näringslivet och att dessa kan innebära konflikter med traditionella till offentlig förvaltning knutna värden och således bör behandlas med försiktighet. Arbetet har utförts genom en fallstudie i en av Sverige större kommuner där förutsättningarna för sammanhållen förvaltning och kommunal eFörvaltning studerats exemplifierade genom sammansatta företagsärenden och nyetableringsärenden. På förvaltningarna involverade i dessa sammansatta ärenden har intervjuer genomförts och gemensamma seminarieaktiviteter utförts för att utreda vilka potentiella risker och förtjänster som kan aktualiseras genom samverkan och klientfokusering. Förutsättningarna för informationssystemstöd och gränsöverskridande informationshantering är centrala inslag i analysen. I avhandlingen förmedlas kunskap kring sektoriseringens negativa och positiva effekter i kommunal förvaltning samt värdekonflikter kring kundorientering, processorientering och reduceringen av en multiklientrelation till en dyadrelation i sammansatta ärenden. Detta bildar grunden för diskussionen om begränsningar och restriktioner för sammanhållen kommunal förvaltning och vilken roll informationshantering och informationssystem kan spela i förvaltningsutvecklingen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009. p. 227
Series
Faculty of Arts and Sciences thesis, ISSN 1401-4637 ; 96
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-16574 (URN)978-91-7393-703-0 (ISBN)
Presentation
2009-02-13, A36, Hus A,, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2009-02-03 Created: 2009-02-03 Last updated: 2020-03-10Bibliographically approved
Axelsson, K., Melin, U. & Persson, A. (2008). Inter-organisatoriska e-körkortstjänster - för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden.
Open this publication in new window or tab >>Inter-organisatoriska e-körkortstjänster - för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden
2008 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

  

National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43903 (URN)75060 (Local ID)75060 (Archive number)75060 (OAI)
Note
Slutrapport inom VINNOVAs tillväxtområde E-tjänster i offentlig verksamhetAvailable from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2015-06-17
Axelsson, K., Melin, U. & Persson, A. (2007). Communication Analysis of Public Forms: Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication. International journal of public information systems, 3, 161-181
Open this publication in new window or tab >>Communication Analysis of Public Forms: Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication
2007 (English)In: International journal of public information systems, ISSN 1653-4360, Vol. 3, p. 161-181Article in journal (Refereed) Published
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-40625 (URN)53675 (Local ID)53675 (Archive number)53675 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Goldkuhl, G. & Persson, A. (2006). Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model. In: Mareike Schoop (Ed.), First International Conference on the Pragmatic Web, PragWeb 2006: . Paper presented at First International Pragmatic Web Conference (PragWeb 2006), 21-23 September 2006, Stuttgart, Germany. Bonn: Gesellschaft für Informatik
Open this publication in new window or tab >>Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model
2006 (English)In: First International Conference on the Pragmatic Web, PragWeb 2006 / [ed] Mareike Schoop, Bonn: Gesellschaft für Informatik , 2006Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The issue of the paper is how to characterize public e-services mediated through the web. One common kind of characterization is made through stage models (e-ladders). Such models are frequently used for pol-icy-planning, evaluation and bench-marking of public e-services. E-ladder models have been criticized and as an alternative the e-diamond model has been formulated, which consists of twelve categories in three polarities (in-formative vs performative; general vs individualized; separate vs coordi-nated). The differences between e-ladder and e-diamond models are de-scribed in the paper. Empirical investigations of some public e-services based on the e-diamond model are pursued. A theoretical analysis of the e-diamond model based on the language-action perspective is performed. This follows the view that public e-services are seen as government – citizen communication. The empirical and theoretical investigations give further support to the e-diamond model.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2006
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37310 (URN)34576 (Local ID)3885791838 (ISBN)978-3-88579-183-6 (ISBN)34576 (Archive number)34576 (OAI)
Conference
First International Pragmatic Web Conference (PragWeb 2006), 21-23 September 2006, Stuttgart, Germany
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Persson, A., Axelsson, K. & Melin, U. (2006). e-Government challenges: Exploring inter-organisational aspects of e-service development. In: Jan Ljungberg, Magnus Andersson (Ed.), Proceedings of the Fourteenth European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 2006: . Paper presented at 14th European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 12-14 June (pp. 1419-1430). Göteborg: University of Gothenburg
Open this publication in new window or tab >>e-Government challenges: Exploring inter-organisational aspects of e-service development
2006 (English)In: Proceedings of the Fourteenth European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 2006 / [ed] Jan Ljungberg, Magnus Andersson, Göteborg: University of Gothenburg , 2006, p. 1419-1430Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we are applying inter-organizational concepts from the industrial/business network approach on empirical findings from an e-government case, in order to describe and better understand challenges in one-stop government e-service development. We analyze our case by using concepts that characterize an inter-organizational relationship in terms of its level of continuity, complexity, symmetry, informality, and its dimensions (links, bonds, and ties). The purpose of the paper is to explore how these theoretical concepts can help us focus on certain aspects of e-service development challenges. The empirical findings are collected within an on-going action research project for e-service development in the public sector in Sweden. The aim of the project is to develop one-stop government e-services for driver’s license matters as well as a web-based portal where these e-services and information about the driver’s license process will be easily accessible. Our conclusions are that the theoretical concepts helped us reach further understanding of the empirical case. In the spirit of the network approach, we focused on the present situation and been able to give a rather detailed and fine-grained picture of the problems and challenges in this context.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: University of Gothenburg, 2006
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-36029 (URN)29509 (Local ID)91-631-9894-0 (ISBN)29509 (Archive number)29509 (OAI)
Conference
14th European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 12-14 June
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Organisations

Search in DiVA

Show all publications