liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Olve, Nils-Göran
Alternative names
Publications (10 of 64) Show all publications
Cöster, M., Iveroth, E., Olve, N.-G., Petri, C.-J. & Westelius, A. (2020). Strategic and innovative pricing: price models for a digital economy. New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Strategic and innovative pricing: price models for a digital economy
Show others...
2020 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

This book provides a concrete guide on how to execute strategic pricing to excel in an increasingly dynamic and digitised business environment, while developing and deepening relations with contract partners. The secret lies in crafting innovative price models that reward joint value creation in accordance with the business model, rather than engaging in confrontative zero-sum pricing reasoning.

Strategic and Innovative Pricing: Price Models for a Digital Economy provides hands-on tools that are applied on three interconnected levels of analysis. It illustrates how to explore the business ecology to understand its dynamics and how digitisation enables it to prosper and demonstrates how to construct a viable business model that enables an organisation to navigate in its vibrant ecology. Finally, and most importantly, it shows how to use innovative price models to realize and monetise the business model and its value offering, making the organisation and its partnerships sustainable.

Models pertaining to the three levels of analyses are applied in rich case studies and examples from different countries, and the book includes guidelines on how to use them. Special attention is paid to digitisation as an underlying theme, making this book of interest to researchers, academics, and students in the fields of strategic management and technology & innovation management.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2020. p. 182
Keywords
Pricing, price models, business ecology, business model, strategy, Prissättning, prismodell, affärsekologi, affärsmodell, strategi
National Category
Business Administration
Research subject
Economic Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-165388 (URN)10.4324/9780429053696 (DOI)9780429053696 (ISBN)9780429624735 (ISBN)
Available from: 2020-04-29 Created: 2020-04-29 Last updated: 2021-03-18Bibliographically approved
Arwinge, O., Nilsson, F. & Olve, N.-G. (2015). Intern styrning och kontroll med särskilt fokus på försäkringssektorn (1ed.). In: Peter Öhman, Heléne Lundberg (Ed.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer: (pp. 95-124). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Intern styrning och kontroll med särskilt fokus på försäkringssektorn
2015 (Swedish)In: Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer / [ed] Peter Öhman, Heléne Lundberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1, p. 95-124Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

De fem servicebranscherna bank, försäkring, pension, fastighet och revision har viktiga samhällsfunktioner och därmed behov av att skapa trovärdiga och förtroendefulla ekonomiska relationer. Detta förutsätter informationsutbyte, styrning, kontroll och samverkan. Formerna för detta, liksom för arbetssätt och beslutsfattande, har förändrats, och i Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer visas hur detta har skapat både problem och möjligheter.

I boken diskuteras de fem servicebranschernas verksamhet såväl teoretiskt som praktiskt. Vi får ta del av både den historiska framväxten och de utmaningar branscherna står inför idag. Det ges också exempel på hur ökad reglering, teknikutveckling och globalisering kommit att påverka utvecklingen, på gott och ont. I ett summerande kapitel diskuterar representanter från branscherna de resultat som presenterats i bokens övriga delar.

Boken vänder sig i första hand till universitets- och högskole­studenter i företagsekonomi och service management, men även till forskare samt yrkesverksamma inom de fem branscherna.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015 Edition: 1
Keywords
Försäkringsbolag, Riskhantering
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120316 (URN)978-91-4410-614-4 (ISBN)
Available from: 2015-07-30 Created: 2015-07-30 Last updated: 2015-08-26Bibliographically approved
Petri, C.-J. & Olve, N.-G. (2014). Balanserad styrning: utveckling och tillämpning i svensk praktik. Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Balanserad styrning: utveckling och tillämpning i svensk praktik
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Tjugo år har gått sedan styrkort (balanced scorecards) började införas i företag och förvaltningar. I Sverige spelar styrkort nu en viktig roll för att motivera och inrikta olika verksamheter.

Styrkort och frågan om balanserad styrning tas upp i högskolekurser på alla nivåer. Men läroböckerna täcker sällan hur styrkort kan spegla strategier och hur styrkorten bör komma in i vardagen för olika aktörer i en organisation.

Den här boken går igenom grunderna för balanserad styrning och skildrar bland annat hur tre organisationer - Gröna Lund, Svensk Bilprovning och Region Gotland - använder styrkort. Teori, praktik och praktiska råd efter varje kapitel ger inspiration och underlag för diskussioner för dem som vill gå på djupet med frågor om varför och hur man kan uppnå balanserad styrning med hjälp av styrkort.

Boken lämpar sig väl för universitets- och högskolekurser i ekonomistyrning på grundläggande och avancerad nivå där man vill fördjupa sig mer i samspelet mellan strategi och styrning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2014. p. 136
Keywords
Ekonomistyrning, balanserad styrning, styrkort
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-99364 (URN)978-91-47-09907-8 (ISBN)
Available from: 2013-10-16 Created: 2013-10-16 Last updated: 2014-11-19Bibliographically approved
Petri, C.-J. & Olve, N.-G. (2014). Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv: Insamling, uppföljning och analys – ett förslag till tentativt ramverk. Stockholm: Konkurrensverket
Open this publication in new window or tab >>Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv: Insamling, uppföljning och analys – ett förslag till tentativt ramverk
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inför konkurrensrättsliga bedömningar är det viktigt att kunna teckna en bild av ett företags kostnadsläge, både för hela verksamheten och för enskilda produkter. Dessa kostnadsuppskattningar kan t.ex. användas för att bedöma om ett företag prissätter sina produkter under självkostnad (i syfte att vinna marknadsandelar och/eller eliminera konkurrenter) eller för att bedöma företagets lönsamhetsmargi-naler vid påstådd överprissättning. Såväl den begreppsmässiga innebörden som den praktiska mätningen av kostnad blir då viktig.

I företagsekonomisk litteratur råder sedan mitten av 1900-talet enighet om "diffe-rent costs for different purposes". Företags och andra organisationers kalkyler för beslutssyften bör vara framåtsyftande och främst avse hur framtida betalningar påverkas av handlandet. Detta skiljer sig förstås beroende på vilka beslut som är aktuella. Kostnadsberäkningar används även för att formulera ansvar och utvär-dera prestationer. Urval, värdering, periodisering och fördelning av kostnader kan därför behöva göras på olika vis i olika kalkyler.

Läroböckernas kalkyler avser alltjämt oftast tydliga, tillverkade föremål eller tjäns-ter där resursinsatsen främst utgörs av direkt arbete. I rapporten ger vi en aktuell bild av svenska organisationers kostnadsberäkningar. De bör påverkas av att det mesta arbetet i samhället numera har mer indirekt karaktär. Till exempel lägger de flesta branscher stora resurser på utveckling och marknadskontakter inför framtida försäljning. Konkurrensrättens föreställningar om kostnad kan då visa sig svåra att upprätthålla. Dels begreppsmässigt: vilka kostnader (och kostnaden för vad) är relevanta vid bedömningen av hur marknadskonkurrensen fungerar och kan för-bättras? Dels rent praktiskt: om företag inte längre mäter kostnader så som myn-digheter väntar sig så har de svårt att besvara myndigheters frågor.

Vi har inventerat senare års litteratur om kostnadsberäkning för att bilda oss en uppfattning om aktuell syn på kostnadsinformation och dess användning. Vi har också stämt av denna mot några praktiska fall. Vår teoretiska och empiriska genomgång resulterar i ett antal kriterier för att beskriva vägval vid kostnads-beräkning. Dessa ska fungera som en pedagogisk modell för att förstå hur ett före-tag valt att kalkylera, för att diskutera rimligheten i dess val och eventuellt begära ytterligare information, samt för att avgöra vilka kalkyler som kan ses som konkur-rensrättsligt relevanta.

De företag vi beskriver i rapporten har gjort olika vägval. Deras kalkyler är därför inte omedelbart jämförbara. Utvecklad produktkalkylering, och ett betydande intresse för denna, finns dock hos alla. Flertalet har inte heller gjort vägval som dramatiskt avviker från traditionell svensk kalkylsed. Möjligen har inslagen av bidragskalkyl ökat, när tillverkning för flera av de studerade företagen står för en mindre del av totalkostnaden.

Abstract [en]

When judging compliance with competition law, it is important to capture firms’ cost situation – for their entire operations as well as for individual products. Such cost estimates may for instance be used to judge if a firm prices its products below cost (in order to gain market share and/or eliminate competitors) or to judge its profitability margins when prices are claimed to be excessive. The conceptual meaning of cost then becomes important, as well as its practical measurement.

In management accounting literature there has been consensus since the mid-1900s about "different costs for different purposes". Cost calculations in firms and other organisations whose aim is to support decision-making should be directed towards the future and focus on how future payments are affected by actions. This will of course vary with which decisions are considered. Cost estimates are also used to define accountabilities and evaluate performance. Costs may need to be included or excluded, evaluated, assigned to reporting period, and allocated differently in different cost calculations.

The literature still mostly focuses well-defined, manufactured goods or services where the resource input mostly is direct labour. In this report we portray cost calculations in present-day Swedish organisations. They should reflect that most work in society now has a more indirect character. For instance, in most industries large resources are devoted to developing products, processes and relations for future sales. The ideas of cost that guide competition law may then be difficult to uphold. Firstly on the conceptual level: which costs (and the costs for what) are relevant in judging if market competition functions and can be improved? Secondly on a more practical level: if firms no longer measure costs as the authorities expect they will have difficulties in answering questions.

We studied literature from recent years to form our opinion on current views on cost information and its use. We also compared this to a number of practical cases. Our theoretical and empirical investigation led to a number of criteria which describe fundamental choices in costing. They are intended as a pedagogical model to understand how a firm has decided to design its cost calculations, to discuss whether its choices are reasonable and ask for more information, and to determine which cost calculations are relevant for competition-law purposes.

The firms we describe made different choices in designing their cost calculations. This means that their costs are not immediately comparable. Well-developed costing, and a major interest in it, exists however in all of them. Most did not make choices that depart dramatically from traditional Swedish practices. Possibly the use of contribution-margin thinking (direct costing) is expanding at the expense of using full cost, when physical production for most of these firms represents a smaller share of total cost than formerly.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Konkurrensverket, 2014. p. 112
Series
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, ISSN 1652-8069 ; 2014:2
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106767 (URN)
Available from: 2014-05-21 Created: 2014-05-21 Last updated: 2015-03-02Bibliographically approved
Petri, C.-J. & Olve, N.-G. (2014). Strategibaserad styrning: Så använder du strategikartor och styrkort för att nå företagets mål. Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Strategibaserad styrning: Så använder du strategikartor och styrkort för att nå företagets mål
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Har din organisation svårt att genomföra sin strategi? Lägger den löpande styrningen fokus på fel saker? Har ni fastnat i ett virrvarr av styrdokument och meningslös sifferexercis?

En tredjedel av alla företag och organisationer använder sig av styrkort i någon form – en mycket framgångsrik metod för bättre styrning om den används på rätt sätt.

Strategibaserad styrning beskriver ingående metoden, bakgrunden och nyttorna med styrkort. Boken presenterar en pedagogisk arbetsgång – mobilisera, utforma, använda och ompröva – för hur du kan lägga upp styrkortsarbetet för att nå målen. Åtta vanliga funktioner i organisationen, till exempel controllern, medarbetaren och styrelseledamoten, får individuella genomgångar av hur de bäst kan bidra till styrkortsarbetet. Dessutom visas hur tre organisationer använder styrkort och strategikartor: Gröna Lund, Svensk Bilprovning och Region Gotland.

Genom att fokusera på strategin och använda relevanta nyckeltal i planeringen och uppföljningen kan din organisation komma loss från meningslös administration och i stället nå fram till de verkliga resultaten.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2014. p. 128
Keywords
Balanserad styrning, styrkort, strategi, ekonomistyrning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-99365 (URN)978-91-47-10937-1 (ISBN)
Available from: 2013-10-16 Created: 2013-10-16 Last updated: 2014-11-19Bibliographically approved
Olve, N.-G. (2014). Success through Consistent Strategy: How does Scania's Management Control Matter?. In: Erik Jannesson, Fredrik Nilsson, Birger Rapp (Ed.), Strategic Control and Competitive Advantage: Case Study Evidence (pp. 85-106). Springer
Open this publication in new window or tab >>Success through Consistent Strategy: How does Scania's Management Control Matter?
2014 (English)In: Strategic Control and Competitive Advantage: Case Study Evidence / [ed] Erik Jannesson, Fredrik Nilsson, Birger Rapp, Springer, 2014, p. 85-106Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

How should firms' control systems be designed and used to formulate and implement strategies that will contribute to competitive advantage and sustained high performance? This book offers some thought-provoking suggestions. It contains empirical studies of such diverse manufacturing enterprises as Atlas Copco, Electrolux, Saab, Scania, SCA Packing and Volvo, as well as an insurance company and two chamber orchestras. All firms and organizations presented offer interesting and exciting insights, each in a specific way and each with a fascinating history. The book presents research on the relationship between strategy, control and competitive advantage over extended periods and at several strategic levels, while also taking into account the existence of multiple control systems in a single firm or other organization. Readers are offered an in-depth look into how changes in the environment lead to adjustments in strategies and control systems. It is shown, in addition, how difficult and challenging it can be to implement these changes, and why such efforts are not always successful. But perhaps most importantly, the book conveys an in-depth understanding of how strategies and control systems affect competitive advantage and performance. In both its coverage and focus, the book is unique. Not only does it provide valuable contributions to the research field of strategy and management control; it also represents a substantial commitment in terms of resources and involvement over an extended period. The book is highly recommended to researchers, practitioners, graduate students and all others interested in this area

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2014
Series
Management for Professionals, ISSN 2192-8096
Keywords
Competition Case studies, Business planning Case studies, Industrial management Case studies, Business planning, Ekonomisk planering, Konkurrens
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-99355 (URN)978-3-642-39133-0 (ISBN)
Available from: 2013-10-16 Created: 2013-10-16 Last updated: 2014-11-10Bibliographically approved
Olve, N.-G. & Cäker, M. (2013). Belöningssystems roll i styrningen (1ed.). In: Erik Jannesson och Matti Skoog (Ed.), Perspektiv på ekonomistyrning: (pp. 250-277). Liber
Open this publication in new window or tab >>Belöningssystems roll i styrningen
2013 (Swedish)In: Perspektiv på ekonomistyrning / [ed] Erik Jannesson och Matti Skoog, Liber, 2013, 1, p. 250-277Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken är strukturerad i tre övergripande teman. I det första diskuteras och problematiseras det huvudsakliga området för ekonomistyrning: olika typer av ekonomiska ansvarsenheter. Dessutom behandlas två specialfall av detta, nämligen ekonomistyrning av projekt och ekonomistyrning i nätverk.Bokens andra tema inriktas på några grundläggande styrverktyg och styrprocesser som förekommer på ett eller annat sätt i många organisationer. Här behandlas kalkylering, budgetering, nyckeltal, balanced scorecard och affärssystem.Bokens tredje och avslutande tema fokuserar på några viktiga aktuella ekonomistyrningsfrågor; antingen sådana som funnits under lång tid men som kommit att bli extra uppmärksammade på senare tid, eller sådana som helt enkelt är relativt nya frågor inom ekonomistyrningsområdet. Här behandlas intern kontroll, CSR, belöningssystem, shared services och förtroendets betydelse i ekonomistyrningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2013 Edition: 1
Keywords
Management control, Ekonomistyrning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-88503 (URN)978-91-47-09694-7 (ISBN)
Available from: 2013-02-11 Created: 2013-02-11 Last updated: 2014-11-10Bibliographically approved
Olve, N.-G. (2013). CFO, controller och revor i reviren. CFO World (22), 34-37
Open this publication in new window or tab >>CFO, controller och revor i reviren
2013 (Swedish)In: CFO World, no 22, p. 34-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: IDG, 2013
Keywords
controller, ekonomroller, ekonomisk styrning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-102908 (URN)
Available from: 2014-01-07 Created: 2014-01-07 Last updated: 2014-01-24
Nilsson, F. & Olve, N.-G. (Eds.). (2013). Controllerhandboken (10ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Controllerhandboken
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Controllerns expertroll innebär att se till att information om resurser och resultat speglar vad som är viktigt i en verksamhet, att den når fram dit den bör och kan påverka tankar och handlingar. I dag finns controllers i alla branscher, från offentlig verksamhet till mindre företag. Controllerns arbete måste därför i allt högre grad anpassas till skiftande förutsättningar. Controllerhandboken är en heltäckande handbok i hur man kan utforma och rikta ekonomistyrningen inom olika organisationer, oavsett bransch och sektor. Fokus ligger på hur bokens verktygslåda av metoder och modeller kan tillämpas på ett situationsanpassat sätt.I denna tionde upplaga medverkar tjugonio av landets ledande forskare inom ekonomistyrning, nästan hälften för första gången! Nya kapitel har tillkommit om relationen mellan redovisning och styrning, om affärssystem, information som resurs och om hållbarhet. Kapitlen om belöningssystem och produktkalkylering har fått helt nya författare och i flertalet kapitel har nya medförfattare tillkommit. Nytt är också att Nils-Göran Olve nu delar redaktörskapet med Fredrik Nilsson.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013. p. 687 Edition: 10
Keywords
Controllership, Ekonomistyrning, Controllerarbete
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-99356 (URN)978-91-47-09908-5 (ISBN)
Available from: 2013-10-16 Created: 2013-10-16 Last updated: 2014-11-07Bibliographically approved
Iveroth, E., Westelius, A., Petri, C.-J., Olve, N.-G., Cöster, M. & Nilsson, F. (2013). How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional mode. European Management Journal, 31(2), 109-123
Open this publication in new window or tab >>How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional mode
Show others...
2013 (English)In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 31, no 2, p. 109-123Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this article is to analyse the repertoire of possible price models that organisations may deploy for their products and services. This is attained by developing the SBIFT model that suggests that organisations can differentiate by price along five dimensions. Previous research on pricing has been dispersed across different academic disciplines. This article offers a more integrated perspective, derived from earlier theory as well as discussions in a collaborative research project with the international telecom company Ericsson. The model can be used as a tool for price modelling in a descriptive and prescriptive sense. Altogether, this article uncovers implicit features of price models, and by doing so it illustrates how an organisation can differentiate and re-invent their offering based on price.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2013
Keywords
Price, Pricing, Price differentiation, Price mode, l Collaborative research, Strategy
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-82102 (URN)10.1016/j.emj.2012.06.007 (DOI)000315323100001 ()
Projects
PICT - Pricing of ICT
Available from: 2013-04-04 Created: 2012-09-30 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications