liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wallman Lundåsen, SusanneORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9314-9071
Alternative names
Publications (10 of 43) Show all publications
Olausson, P. M., Große, C. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Blackout ahead: Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management. In: SRA NORDIC 2018 ABSTRACTS: . Paper presented at Society of Risk Analysis - Nordic Chapter, Stavanger, 8-9 November, 2018. Stavanger: University of Stavanger, Article ID 65100.
Open this publication in new window or tab >>Blackout ahead: Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management
2018 (English)In: SRA NORDIC 2018 ABSTRACTS, Stavanger: University of Stavanger , 2018, article id 65100Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

This paper highlights the difficulties in the studies of the crisis management system. Our focus is on the Swedish planning process in the case of power shortage, called Styrel. Our paper depart from a research project entitled From Authorities to Citizens and Back. The aim of the project is to increase the knowledge on the decision-making processes within Styrel with a focus on how the actors co-operate within the planning process, and what consequences the priorities of socially important objects have for society and its citizens. Methodologically, the project is based on document studies, interview with security officers in forty-seven municipalities, three coordinators at the County administrative board (CAB), and representatives for local power grid companies. Furthermore, a survey has been conducted with all coordinators at the CAB. The intended objective has also been to take part of the planning documents in order to investigate if there are any differences between how the objects were prioritized by the municipalities and how they were finally prioritized. Our experience from the study reviles problems with availability of relevant planning material, lack of knowledge due to deficient continuity at the local level regarding those responsible for Styrel, and finally difficulties in following individual objects during the planning process.

Place, publisher, year, edition, pages
Stavanger: University of Stavanger, 2018
Keywords
Energy policy; critical infrastructure, public policy, methods
National Category
Public Administration Studies Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156427 (URN)
Conference
Society of Risk Analysis - Nordic Chapter, Stavanger, 8-9 November, 2018
Available from: 2019-02-11 Created: 2019-04-24Bibliographically approved
Friberg, K., Lundstedt, A., Wallman Lundåsen, S. & Wijkström, F. (2018). En allmänning i det offentligas tjänst?: En resa i Allmänna arvsfondens spår. Stockholm: Allmänna arvsfonden
Open this publication in new window or tab >>En allmänning i det offentligas tjänst?: En resa i Allmänna arvsfondens spår
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är en utvärdering med det övergripande syftet att beskriva och analysera den omfattande portfölj av projekt som har beviljats medel ur Allmänna arvsfonden. I huvudsak har vi utgått ifrån en analys av ett stort antal tidigare genomförda utvärderingar och ett av våra delsyften har varit att teckna portföljens karaktär. Vidare försöker vi fånga in och bättre förstå den typ av nytta som denna omfattande verksamhet kan sägas ha genererat. Det kan handla om en nytta som uppstår i samhället som helhet, för de enskilda målgrupperna eller för de idéburna organisationer ur det civila samhället som är verksamma inom de prioriterade områdena. Vi lägger i analysen särskilt fokus på den nytta som uppstår utifrån dimensionen nyskapande. Vi har slutligen, enligt vårt uppdrag från Arvsfondsdelegationen, haft ambitionen att särskilt identifiera projektverksamhetens betydelse för det civila samhället och dess organisationer.

Som ram för vår utvärdering har vi valt att betrakta och förstå verksamheten vid Arvsfonden som all den verksamhet som bedrivs i dessa projekt. Det handlar om projekt som utvecklats och genomförts vid tusentals ideella föreningar, stiftelser och andra typer av organisationer runt om i Sverige med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden. Detta är sammantaget en mycket omfattande verksamhet som under flera decennier har bedrivits av – och berört – många tusentals människor på i princip alla orter i landet.

Totalt har vi analyserat 43 tidigare utvärderingar av sammanlagt cirka 2 000 projekt, som har finansierats av Allmänna arvsfonden och genomfördes under perioden 1994–2015. Med detta metaperspektiv framträder mönster i analysen på ett annat sätt än vid utvärdering av enskilda projekt. Vi har utöver detta material använt oss av Arvsfondens egna verksamhetsberättelser (2004–2016) samt ett antal statliga utredningar (SOU), lagtexter med flera dokument som underlag för att kontextualisera vår utvärdering.

I vår analys blir det tydligt att verksamheten inte längre hålls samman av ett lika entydigt paket av normer och praktiker som tidigare, vare sig för Arvsfondsprojektens innehåll eller förståelsen av deras nytta. Vidare har synen på målgrupperna och deras relation till det sociala medborgarskapet utvecklats, samtidigt som dessa grupper inte är lika entydigt bestämda. Därtill är det tydligt att verksamheten också har utvecklats när det gäller betydelsen av och rollen för det organisationsliv som verksamheten i huvudsak utgår ifrån.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Allmänna arvsfonden, 2018. p. 182
Keywords
Allmänna arvsfonden, civilsamhället, bidrag till ideella organisationer, utvärdering
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156424 (URN)
Available from: 2018-11-22 Created: 2019-04-24Bibliographically approved
Olausson, P. M., Björkqvist, O., Danielsson, E., Große, C., Larsson, A., Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna: Energimyndigheten
Open this publication in new window or tab >>Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
From authority to citizens and back: A study of the interaction and communication in the context of STYREL
Abstract [sv]

STYREL är en planeringsprocess som syftar till att säkra elförsörjningen vid ensituation av elbrist. Att STYREL är en viktig planeringsprocess med stor betydelseför att trygga elförsörjningen till samhällsviktiga elanvändare är en uppfattningsamtliga intervjuade uttrycker. Samtidigt råder det också konsensus kring attprocessen är i behov av utveckling och förändring för att uppnå de syften somligger bakom processen.Empirin för undersökningen har utgjorts av centrala dokument och utredningar,65 intervjuer, deltagande observation samt deltagande vid möten ochnätverksträffar inom ramen för planeringsprocessen. Den kritiska granskningen avprocessen visar att det finns flera förbättringsområden som bör beaktas i syfte atthöja kvaliteten och minska risken för att viktiga samhällsfunktioner blir utan elvid en situation av elbrist. De områden som särskilt lyfts fram i studien handlarom nödvändigheten av att integrera löpande feedback i planeringssystemet, attskapa nätverk på både lokal och regional nivå för att tillförsäkra att intesamhällsviktiga privata aktörer eller aktörer inom det civila samhället faller bort iplaneringen samt att ytterligare tydliggöra de olika stegen och de olika rollerna iplaneringssystemet. I detta arbete går det att finna lösningar som redan beprövatsdels i jämförelse med internationella processer kring kritisk infrastruktur, dels inationella processer inom krishanteringssystemet.

Abstract [en]

STYREL is a planning process aiming at ensuring electricity supply to sociallyimportant objects during a situation of power shortage. The fact that STYREL is animportant planning process with great importance for securing the electricitysupply to important users of electricity is an opinion all the interviewees express.At the same time, there is also a consensus that the process is in need ofdevelopment and change in order to achieve the aims behind the process.The empirical study included documents, investigations, 65 interviews,participatory observation and participation in meetings and network meetingswithin the framework of the planning process. The critical review shows that thereare several areas of improvement to consider that could increase the quality andreduce the risk of important social functions becoming without electricity during aperiod of power shortage. The areas that are particularly highlighted in the studyconcern the necessity of integrating recurring feedback into the planning system,creating networks at both local and regional level to ensure that private-sector orimportant civil society actors is excluded and finally, further clarify the varioussteps and the different roles in the planning system. This can be achievedcomparing with international planning systems on critical infrastructure and withnational planning systems within the crisis management systems.

Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna: Energimyndigheten, 2018. p. 32
Keywords
Flernivåstyrning, planeringsprocess, krisberedskap, trygg elförsörjning, kritisk infrastruktur, komplex systemstyrning, nätverk-styrning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156443 (URN)
Projects
Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för STYREL
Funder
Swedish Energy Agency, 40307-1
Available from: 2019-03-29 Created: 2019-04-23Bibliographically approved
Wallman Lundåsen, S. (2018). Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018. In: Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin, Kajsa Falasca (Ed.), Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare (pp. 52-52). Sundsvall: Mittuniversitetet, Demicom, Sundsvall, Sverige
Open this publication in new window or tab >>Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018
2018 (Swedish)In: Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare / [ed] Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin, Kajsa Falasca, Sundsvall: Mittuniversitetet, Demicom, Sundsvall, Sverige , 2018, p. 52-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Tidigare undersökningar om vad som utmärker de väljare som röstar på partier som Sverigedemokraterna (SD) har bland annat lyft fram att denna väljargrupp ofta utmärker sig genom att i genomsnitt ha en lägre tillit till människor i största allmänhet. Generell tillit kan sägas spegla  grundinställningen till andra i största allmänhet, med andra ord om misstänksamhet gentemot andra i omvärlden bör råda eller inte....

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Mittuniversitetet, Demicom, Sundsvall, Sverige, 2018
Keywords
generell tillit, Sverigedemokraterna, kommuner, Sverige
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156455 (URN)9789188025999 (ISBN)
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Wallman Lundåsen, S. (2018). Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer. Socialmedicinsk Tidskrift, 95(5), 528-538
Open this publication in new window or tab >>Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer
2018 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 5, p. 528-538Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Studien undersöker i vilken mån det förekommer kontakter mellan grupper som är olika varandra eller inte inom civilsamhällets organisationer och nätverk och om kontakterna samvarierar med lägre fördomar och högre tillit till grupper som är annorlunda en själv. Studien är baserad på en surveyundersökning som är genomförd till ett urval av invånare mellan 18-84 år i 36 svenska kommuner. Totalt deltog drygt 10200 personer i undersökningen. I takt med att mångfalden i samhället ökar framställs arenor som möjliggör kontakter mellan grupper alltmer centrala för den sociala sammanhållningen. Flera tidigare studier pekar på samband mellan exempelvis tillit och ökad livskvalitet, bättre självskattad hälsa. Kontakter mellan grupper inom ramen för civilsamhället förekommer i varierande utsträckning mellan typ av organisationer och kommuner. Resultaten pekar på betydelsen av att kontakterna uppfattas som positiva för tillit och tolerans mellan grupper. Resultaten är i linje med tidigare studier på att yngre är mer benägna att uppfatta kontakter som positiva än äldre.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sweden: Stiftelsen Socialmedicinsk Tidskrift, 2018
Keywords
kontakter mellan grupper, tillit mellan grupper, mångfald
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156457 (URN)
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Qvist, H. P., Folkestad, B., Fridberg, T. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Trends in Volunteering in Scandinavia. In: Henriksen, Lars Skov, Strömsnes, Kristin, Svedberg Lars (Ed.), Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden (pp. 67-94). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Trends in Volunteering in Scandinavia
2018 (English)In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Henriksen, Lars Skov, Strömsnes, Kristin, Svedberg Lars, Cham: Springer, 2018, p. 67-94Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter, we examine participation rate and time use trends in volunteering in Scandinavia during the period from the beginning of the 1990s until the mid-2010s. The aim of the analysis is twofold. First, we aim to provide a descriptive analysis of the trends in volunteering in Scandinavia during the period under investigation. Second, we aim to determine whether and to what extent the socio-demographic and institutional changes in the Scandinavian societies during this period can explain the observed trends in volunteering. The results show that the overall levels of participation in volunteering are high and stable in the Scandinavian countries, with a small upward trend. The participation levels are all high in international comparisons, but they are markedly higher in Norway and Sweden than in Denmark. Volunteers’ contributions of time appear relatively stable in Norway, but Denmark has witnessed a slight decline and Sweden has witnessed a slight increase. The explanatory analysis revealed that nearly half of the upward trend in the levels of volunteering can be attributed to the expansion of education in the Scandinavian countries. The explanatory analysis also indicated that the gap in the levels of volunteering between Sweden and Norway on the one hand, and Denmark on the other hand, cannot be attributed to socio-demographic differences between the countries, as the gap is left unchanged when controlling for socio-demographic factors.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2018
Keywords
civil society, volunteering, Scandinavia, Sweden, trends
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156445 (URN)10.1007/978-3-319-98717-0_3 (DOI)9783319987163 (ISBN)9783319987170 (ISBN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Wallman Lundåsen, S. (2017). Ideellt arbete, makt och drivkrafter. Kurage, 5(14)
Open this publication in new window or tab >>Ideellt arbete, makt och drivkrafter
2017 (Swedish)In: Kurage, ISSN 2001-175X, Vol. 5, no 14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Hur hänger pengar och ideellt arbete ihop? Funkar ekonomiska incitament för frivilligt engagemang? Eller förstör det poängen med människors engagemang? Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal högskola och Mittuniversitetet, botaniserar i frågan och undrar om CV-jägare har något att hämta i ideella organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Idealistas förlag, 2017
Keywords
makt, civilsamhället, det civila samhället
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156456 (URN)
Available from: 2017-12-17 Created: 2019-04-23Bibliographically approved
Wallman Lundåsen, S. (2017). Tolerans ur ett jämförande perspektiv. In: Erik Lundberg (Ed.), Toleransens mekanismer: En antologi (pp. 33-68). Stockholm: Forum för levande historia
Open this publication in new window or tab >>Tolerans ur ett jämförande perspektiv
2017 (Swedish)In: Toleransens mekanismer: En antologi / [ed] Erik Lundberg, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, p. 33-68Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Toleransens mekanismer: en antologi riktas strålkastarljuset mot tolerans. Vad innebär det att vara tolerant? Hur påverkas unga av vänner och föräldrar? Hur kan föreningar och skolan arbeta för att främja tolerans? Hur ser det ut i olika länder? Och varför ska vi egentligen bry oss?

Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder, såväl i teorin som i praktiken.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Forum för levande historia, 2017
Keywords
tolerans, jämförelser mellan länder, värderingar
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156460 (URN)978-91-86261-61-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-04 Created: 2019-04-23Bibliographically approved
Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2016). Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit: Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Stockholm: Stockholms stad
Open this publication in new window or tab >>Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit: Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Stockholms stad har inrättat Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm med uppdraget att analysera skillnader i livsvillkor i kommunen och föreslå åtgärder för att minska skillnader och främja en socialt hållbar utveckling i Stockholm.

Kommissionens arbete bedrivs av förvaltningsorganisationen inom fyra utpekade utvecklingsområden och ska enligt direktiv vila på vetenskaplig grund och genomföras i samverkan med fristående forskare. De forskare som kopplas till kommissionens arbete ska ta fram vetenskapliga underlag med förslag till åtgärder inom avgränsade fördjupningsområden som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i kommunen. Denna rapport är ett sådant underlag.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ska beakta forskarnas underlag i framtagandet av delrapporter med egna rekommendationer och åtgärder inom det aktuella fördjupningsområdet. Dessa fördjupningar utarbetas med regelbundenhet fram till slutet av 2017, samtidigt som konkreta åtgärder kan implementeras.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms stad, 2016. p. 34
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156463 (URN)
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Wallman Lundåsen, S. (2016). Föreningsidrottens politiska och demokratiska samband. In: Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad (Ed.), Föreningen, laget och jaget: 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter (pp. 47-58). Stockholm: Centrum för Idrottsforskning
Open this publication in new window or tab >>Föreningsidrottens politiska och demokratiska samband
2016 (Swedish)In: Föreningen, laget och jaget: 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för Idrottsforskning , 2016, p. 47-58Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Ungefär 30 procent av Sveriges vuxna befolkning är medlemmar i idrottsföreningar. 29 Kan personer som är aktiva inom föreningslivet bidra till en bättre demokrati? Vid en första anblick kan sambandet verka långsökt. Varför skulle opolitiska föreningar ha någon demokratisk betydelse?

I det här kapitlet undersöker jag om engagemang inom idrottens organisationer bidrar till ökat politiskt deltagande. Vidare granskas i vilken utsträckning organisationerna kontaktar beslutsfattare i syfte att försöka påverka dem i frågor som rör organisationerna. Detta görs i två steg och med hjälp av två enkäter. Den ena är riktad till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen för att kartlägga det ideella arbetet i Sverige. Den andra är i sin tur riktad till ett slumpmässigt urval av ideella föreningar runtom i landet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centrum för Idrottsforskning, 2016
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156454 (URN)9789198183375 (ISBN)
Note

Ingår i Centrum för idrottsforsknings rapport 2016:2

Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9314-9071

Search in DiVA

Show all publications