liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 50) Show all publications
Martin, J., Elg, M., Wallo, A. & Kock, H. (2018). Four facets of learning in performance measurement. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(9), 1608-1624
Open this publication in new window or tab >>Four facets of learning in performance measurement
2018 (English)In: International Journal of Productivity and Performance Management, ISSN 1741-0401, E-ISSN 1758-6658, Vol. 67, no 9, p. 1608-1624Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the role of learning in performance measurement. Design/methodology/approach – We develop a theoretical framework combining workplace learning theory with purposes of performance measurement. We elaborate this framework empirically by identifying critical incidents from a case set within a context containing a broad range of different performance measurement activities. Finally, we discuss the results and the possible implications for using our theoretical framework in order to better understand facets of learning regarding the design of performance measurement. Findings – Workplace learning theory provides a deeper understanding of how the mechanisms of performance measurements support control or improvement purposes. We propose a tentative framework for learning as a driver for performance measurement and four facets of learning are identified: reproductive, rule-oriented, goal-oriented and creative learning. Research limitations/implications – The empirical material is limited to the healthcare context and further studies are needed in order to validate the findings in other settings. Practical implications – We argue that all managers must consider what kind of learning environment and what kind of learning outcomes best serve the interests of their organisation. Purposeful and carefully designed organisational arrangements and learning environments are more likely to induce intended learning outcomes. Originality/value –Previous connections between the fields of ‘performance measurement’ and ‘workplace learning’ often lack any deeper conceptualisations or problematisations of the concept of learning. In this paper, we provide a more nuanced discussion about the process of learning in performance measurement, which may provide a basis for further research and scholarly attention.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2018
Keywords
Performance measurement, workplace learning, control, improvement, adaptive learning, developmental learning.
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152037 (URN)10.1108/IJPPM-11-2017-0320 (DOI)
Available from: 2018-10-17 Created: 2018-10-17 Last updated: 2018-11-28Bibliographically approved
Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. & Davidson, B. (2018). Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling.


Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet human resource development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och organisationer i arbetslivet. Författarna presenterar också en forsknings­­baserad ansats för hur yrkesverksamma praktiker kan ta sig an ett utvecklings­inriktat personalarbete.


Human resource development vänder sig till studenter på högskole­utbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat utifrån tillgänglig forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 288 Edition: 2
Keywords
Personaladministration, Kompetensutveckling, Organisationsutveckling
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150358 (URN)9789144090962 (ISBN)
Available from: 2018-08-19 Created: 2018-08-19 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Wallo, A., Löfgren-Markör, L. & Forsyth, H. (2018). Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU: Erfarenheter från utvecklingsarbetet MedLed. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU: Erfarenheter från utvecklingsarbetet MedLed
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport presenteras resultaten av utvecklingsarbetet MedLed. Syftet med MedLed har varit att skapa tydlighet och enkelhet i hur Linköpings universitet (LiU) ser på och hanterar frågor om ledarskap, chefskap och medarbetarskap för att medverka till ökad hållbarhet hos chefer/ledare och medarbetare. Upprinnelsen till MedLed är fyra utmaningar som identifierats av LiU:s ledning, HR-enheten och forskare vid HELIX Competence Centre. Övergripande handlar dessa utmaningar om att möta förändrade krav på chefer, ledare (t.ex. forskningsledare, utbildningsledare, programansvariga, studierektorer) och medarbetare. Fyra målsättningar har guidat arbetet i MedLed:

  • · Bidra till en långsiktigt minskad stressnivå och ett ökat välbefinnande hos LiU:s anställda.
  • · Skapa en tydlig bild av vad som förväntas av chefer, ledare och medarbetare vid LiU.
  • · Utveckla ett evidensbaserat och LiU-gemensamt synsätt på ledarskap, chefskap och medarbetarskap som kan användas i utbildning, rekrytering och karriärutveckling.
  • · Erbjuda stöd till organisationen för bearbetning och reflektion kring det utvecklade synsättet på ledarskap, chefskap och medarbetarskap.

 

Som underlag för föreliggande rapport har flera olika typer av data samlats in och analyserats. En litteraturöversikt med inriktning mot att sammanställa teorier och tidigare forskning inom området genomfördes för att skapa en god vetenskaplig förankring. För att hitta verksamheter som har innovativa synsätt på hur chefs-, ledar- och medarbetarskap kan utvecklas och integreras har ”benchlearning” genomförts med 13 externa organisationer. Vidare utgörs en central del i materialet av intervjuer med ledningsrepresentanter, chefer, ledare, medarbetare och HR-specialister inom LiU. Syftet med intervjuerna var att skapa en bild av hur dessa olika kategorier av anställda ser på och pratar om ledarskap, chefskap och medarbetarskap. Vidare har också data samlats in genom en dokumentstudie med syfte att kartlägga i vilka dokument som förväntningar kommuniceras samt att ge förslag på hur dessa skulle kunna renodlas och förenklas.

Resultaten från benchlearningen visade att det i samtliga studerade organisationer finns en syn på framtida utmaningar för chefer, ledare och medarbetare som matchar dem som identifierats för LiU. Vidare framträdde också bilden av att medarbetarna i högre utsträckning än tidigare ses som ledare i betydelsen att de förväntas ta ansvar både för egna arbetsuppgifter, men också för organisationens i stort. Detta ansvar kommuniceras i flera av organisationerna genom olika typer av värdeord. När det gäller mer konkreta arbetssätt som kan vara intressanta för LiU kan nämnas ett fokus på olika typer av arbetsplatsbaserat lärande som metoder för att generera och sprida kunskaper om behov och utmaningar för ledare, chefer och medarbetare. Vidare förekommer det i organisationerna också ett större fokus på medarbetarnas kompetensutveckling vad gäller medarbetarrollen än vad som idag finns på LiU.

I resultaten av intervjuerna framkom att de identifierade utmaningarna för LiU känns igen av medarbetarna. Vidare framträdde också en mer fördjupad bild av hur utmaningarna kommer till uttryck i det dagliga arbetet. Resultaten visade också att synen på chefs- och ledarskap ser olika ut beroende på vilken del av organisationen som tillfrågades, men att det finns viss samsyn vad gäller önskvärda beteenden hos chefer och ledare. Gällande medarbetarskapet pekade resultaten på att detta för de flesta är ett positivt laddat begrepp, men det förekom också mer kritiska utsagor i materialet. Tack vare stor frihet i arbetet ansåg respondenterna att det finns goda möjligheter till ansvarstagande, men här pekade resultaten också på motsättningar mellan tydlighet och flexibilitet, konkurrens och samarbete samt mellan individualism och kollektivism. I intervjuerna framkom också synpunkter på universitetsledningen. Bland annat lyftes att ledningen bör agera transparent och inkluderande, att det behövs uttalade mål för helheten samt att medarbetarens del i relation till mål och visioner bör tydliggöras.

Utifrån dokumentstudien konstaterades att många dokument vid LiU är äldre och i behov av att uppdateras eller tas bort. Vidare gör det stora antal totala dokument, och olikheterna i deras innehåll när det kommer till krav och förväntningar på chefer, ledare och medarbetare vid LiU, att det uppstår en otydlighet. Sammantaget ansågs listorna över vad som förväntades av ledare, chefer och medarbetare vid LiU också innehålla väldigt många punkter. Vidare visade studien också att det är oklart hur dokumenthierarkin ser ut, vilken terminologi som ska gälla och hur olika begrepp ska definieras. Det framkom också att dokumenten till stor del fokuserar på formell ledning, såsom chefskap eller medarbetarskap. Däremot saknas centrala dokument som tydligt lyfter fram andra positioner vid LiU där ledarskap är viktigt, såsom exempelvis forskningsledare.

I rapportens avslutande kapitel diskuteras studiens resultat. Här argumenteras för att resultaten illustrerar att det inom LiU som organisation inryms flera olika logiker och styrformer som påverkar hur vi ser på chefer, ledare och medarbetare. Den formella linjeorganisationen består t.ex. både av byråkrati och management, medan det i mer gränsöverskridande miljöer finns både management och kollegialitet. Det egna vetenskapliga fältet styrs till stor del av de kollegiala idealen. Viss byråkrati återfinns naturligtvis även här, men ofta kan själva forskningen snarare liknas vid en ”adhokratisk” organisering. Det är också viktigt att uppmärksamma att de olika logikerna i rummen och styrformerna ibland riskerar att ”krocka” med varandra. En ökad grad av medvetenhet om de fyra rummens och styrformernas särdrag och syften kan underlätta för medarbetare att kunna förhålla sig till och hantera olikheterna. Vidare konstateras att detaljerade instruktioner för ledarskap, chefskap och medarbetarskap inte tycks vara möjliga, eller lämpliga att formulera centralt vid LiU, men att det går att urskilja några mer övergripande och förenande punkter som sammanfattar LiU:s syn på ledarskap, chefskap och medarbetarskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 84
Keywords
Chefskap, medarbetarskap, ledarskap, universitet, högskola
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148601 (URN)9789176852477 (ISBN)
Available from: 2018-06-14 Created: 2018-06-14 Last updated: 2018-06-20Bibliographically approved
Elg, M., Berglund, M., Ellström, P.-E., Kock, H., Tillmar, M. & Wallo, A. (2018). Sustainable Working Life development through interactive research. In: : . Paper presented at The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Working Life development through interactive research
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Interactive research has emerged as a new approach to collaborative research in working life research, and it is characterized by a continuous joint learning process between the researchers and the practitioners. In this paper we argue that interactive research is a way to advance scientific knowledge about the development of new types of work arrangements and development of sustainable working life. We present the basic ideas and benefits of the interactive research approach, illustrated through a practical case, the HELIX Competence Centre and discuss potential limitation and challenges associated with this form of collaborative research.

Keywords
Interactive research, HELIX
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144296 (URN)
Conference
The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018
Available from: 2018-01-14 Created: 2018-01-14 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Martin, J., Elg, M., Gremyr, I. & Wallo, A. (2018). Towards a quality management competence framework: Exploring needed competencies in quality management. In: : . Paper presented at ES2018, Business Excellence Summit 2018, 11-12 september 2018, Gothenburgh, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Towards a quality management competence framework: Exploring needed competencies in quality management
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Background and purpose –Several studies and recent reports address emerging and expanding needs for Quality Management (QM) impacting the professional practices and activities and maybe also the conceptual underpinnings of QM. An integrative approach for QM, facilitating both operational and strategic leverage has been described as becoming increasingly more important. However, few empirical studies have focused on what QM professionals actually do with even fewer studies focusing on what it actually takes to do QM-work, i.e. the competencies of QM.

The purpose of this paper is thus to extend the conceptual understanding of QM by introducing an activity and practice-based terminology for describing competencies of QM work in contemporary Swedish organisations and to create a conceptual competence framework suited for successful QM.

Design/methodology/approach –This paper is based on a cross-case qualitative study design incorporating four Swedish large size organizations where designated QM professionals (n= 34) were targeted, selected and interviewed.

Findings –Four generic QM roles are posited: centralised & strategic, centralised & operational, decentralised & strategic and decentralised & operational roles. A QM competence framework incorporating four essential QM competence dimensions is presented: the human, the contextual, the methods & process and the development competence dimensions. Competencies are discussed in relation to the “production dilemma” of QM and the emerging need of more integrative and business excellence-oriented QM.

Keywords
quality management, professional, competencies, activities.
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152035 (URN)
Conference
ES2018, Business Excellence Summit 2018, 11-12 september 2018, Gothenburgh, Sweden
Available from: 2018-10-17 Created: 2018-10-17 Last updated: 2018-10-31
Wallo, A. (2016). Chefers arbete (2ed.). In: Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo (Ed.), Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv (pp. 77-96). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Chefers arbete
2016 (Swedish)In: Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 77-96Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2
Keywords
Ledarskap, Chefer
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124708 (URN)9789144111919 (ISBN)
Available from: 2016-02-11 Created: 2016-02-11 Last updated: 2016-02-29Bibliographically approved
Wallo, A., Fogelberg Eriksson, A., Ellström, P.-E. & Kock, H. (2016). Förändrat ledarskap: ledarskap i förändring (2ed.). In: Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo (Ed.), Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv (pp. 55-76). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förändrat ledarskap: ledarskap i förändring
2016 (Swedish)In: Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 55-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2
Keywords
Ledarskap
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124707 (URN)9789144111919 (ISBN)
Available from: 2016-02-11 Created: 2016-02-11 Last updated: 2016-02-29Bibliographically approved
Ellström, P.-E., Fogelberg Eriksson, A., Kock, H. & Wallo, A. (2016). Inledning (2ed.). In: Ellström, P-E., Fogelberg Eriksson, A., Kock, H., & Wallo, A. (Ed.), Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv (pp. 11-23). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2016 (Swedish)In: Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Ellström, P-E., Fogelberg Eriksson, A., Kock, H., & Wallo, A., Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 11-23Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124705 (URN)978-91-44-11191-9 (ISBN)
Available from: 2016-02-11 Created: 2016-02-11 Last updated: 2016-02-24
Wallo, A. & Ellström, P.-E. (2016). Ledarskap för lärande och utveckling (1ed.). In: Maria Jarl, Elisabet Nihlfors (Ed.), Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer (pp. 339-363). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap för lärande och utveckling
2016 (Swedish)In: Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer / [ed] Maria Jarl, Elisabet Nihlfors, Stockholm: Natur och kultur, 2016, 1, p. 339-363Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2016 Edition: 1
National Category
Pedagogy Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130759 (URN)978-91-2714-706-5 (ISBN)
Available from: 2016-08-22 Created: 2016-08-22 Last updated: 2016-08-30Bibliographically approved
Wallo, A., Ellström, P.-E. & Kock, H. (2016). Ledarskap i brytningstid: om ledarskap i ett industriföretag i förändring. In: Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo (Ed.), Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv (pp. 163-182). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i brytningstid: om ledarskap i ett industriföretag i förändring
2016 (Swedish)In: Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 163-182Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016
Keywords
Ledarskap
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124709 (URN)9789144111919 (ISBN)
Available from: 2016-02-11 Created: 2016-02-11 Last updated: 2016-02-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0041-9624

Search in DiVA

Show all publications