liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Eklund, Mats
Publications (10 of 94) Show all publications
Hagman, L., Blumenthal, A., Eklund, M. & Svensson, N. (2017). The role of biogas solutions in sustainable biorefineries. Journal of Cleaner Production.
Open this publication in new window or tab >>The role of biogas solutions in sustainable biorefineries
2017 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Biorefineries strive to maximise product mix and value while contributing to the bioeconomy. Circularityand waste valorisation are some important but often neglected concepts in this context. As such, biogassolutions in biorefineries could be a key technology to improve sustainability. This study has, through aliterature review and investigation into three Swedish case studies, analysed this relationship betweenbiogas solutions and biorefineries by assessing the added value and development potential to whichbiogas solutions may contribute. This analysis across agricultural, forest, and marine sectors indicatesthat biogas solutions contribute with several added values, including through making the biorefinerymore sustainable and competitive. The study also shows that biogas solutions can be an enabler ofbiorefinery development through making the system more resilient and versatile, as well as throughimproving the value of the product portfolio.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2017
Keyword
Biorefinery, biogas, bioeconomy, valorisation, anaerobic digestion, waste management, Bioraffinaderi, biogas, bioekonomi, avfallshantering
National Category
Other Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-143022 (URN)10.1016/j.jclepro.2017.03.180 (DOI)2-s2.0-85016415075 (Scopus ID)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2017-11-29 Created: 2017-11-29 Last updated: 2017-12-20Bibliographically approved
Hagman, L. & Eklund, M. (2016). The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy. Linköping: Linköping University Electronic Press.
Open this publication in new window or tab >>The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy
2016 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report contains a literature review over the values connected with anaerobic digestion and biogas production. After mapping all values found in scientific literature the values are used in an analysis based on the UN sustainability goals. The idea is to show how biogas solutions contribute to sustainability. The results show that biogas solutions contribute to all of the UN sustinability goals in one way or another. 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. 32 p.
Series
Biogas Research Center (BRC) Report, 2016:1
Keyword
Biogas, SDG, sustainable development goals, circular economy, Biogas, hållbarhetsmål, nyttor, cirkulär ekonomi
National Category
Other Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-143023 (URN)
Projects
Europeiska Regionala UtvecklingsfondenBiogas Research Center
Available from: 2017-11-29 Created: 2017-11-29 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Ammenberg, J., Svensson, B., Karlsson, M., Svensson, N., Björn, A., Karlsson, M., . . . Eklund, M. (2015). Biogas Research Center, BRC: Slutrapport för etapp 1. Linköping: Linköping University Electronic Press.
Open this publication in new window or tab >>Biogas Research Center, BRC: Slutrapport för etapp 1
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Biogas Research Center (BRC) är ett kompetenscentrum för biogasforskning som finansieras av Energimyndigheten, LiU och ett flertal externa organisationer med en tredjedel vardera. BRC har en mycket bred tvärvetenskaplig inriktning och sammanför biogasrelaterad kompetens från flera olika områden för att skapa interaktion på flera olika plan:

  • mellan näringsliv, akademi och samhälle,
  • mellan olika perspektiv, samt
  • mellan olika discipliner och kompetensområden.

BRC:s vision är:

Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och goda affärer.

BRC:s särskilda roll för att uppnå denna vision är att bidra med kunskapsförsörjning och process-/teknikutveckling för att facilitera utveckling, innovation och implementering av biogaslösningar. Resurseffektivitet är ett nyckelord, vilket handlar om att förbättra befintliga processer och system samt utveckla biogaslösningar i nya sektorer och möjliggöra användning av nya substrat.

For BRC:s etapp 1, den första tvåårsperioden mellan 2012-2014, var forskningsprojekten organiserade enligt tabellen nedan. Den visar viktiga utmaningar för biogasproducenter och andra intressenter, samt hur dessa ”angreps” med åtta forskningsprojekt. Fem av projekten var av explorativ karaktär i bemärkelsen att de var bredare och mer framtidsorienterade - exempelvis utvärderade flera möjliga tekniska utvecklingsmöjligheter (EP1-5). Tre projekt hade ett tydligare fokus på teknik- och processutveckling (DP6-8).

I den här slutrapporten ges en kortfattad bakgrundsbeskrivning och det finns en introduktion till vad den här typen av kompetenscentrum innebär generellt. Därefter finns mer detaljerad information om BRC, exempelvis gäller det centrumets etablering, relevans, vision, hörnstenar och utveckling. De deltagande organisationerna presenteras, både forskargrupperna vid Linköpings universitet och partners och medlemmar. Vidare finns en mer utförlig introduktion till och beskrivning av utmaningarna i tabellen och kortfattat information om forskningsprojekten, följt av ett kapitel som berör måluppfyllelse och den externa utvärdering som gjorts av BRC:s verksamhet. Detaljerad, listad information finns till stor del i bilagorna.

Kortfattat kan det konstateras att måluppfyllelsen överlag är god. Det är speciellt positivt att så många vetenskapliga artiklar publicerats (eller är på gång att publiceras) kopplat till forskningsprojekten och även i det vidare centrumperspektivet. Helt klart förekommer en omfattande verksamhet inom och kopplat till BRC. I etapp 2 är det viktigt att öka andelen mycket nöjda partner och medlemmar, där nu hälften är nöjda och hälften mycket nöjda. Det handlar framför allt om stärkt kommunikation, interaktion och projektledning. Under 2015 förväntas åtminstone två doktorsexamina, där avhandlingarna har stor koppling till forskningen inom etapp 1.

I början på år 2014 skedde en extern utvärdering av verksamheten vid BRC med huvudsyftet att bedöma hur väl centrumet lyckats med etableringen samt att granska om det fanns förutsättningar för framtida framgångsrik verksamhet. Generellt var utfallet mycket positivt och utvärderarna konstaterade att BRC på kort tid lyckats etablera en verksamhet som fungerar väl och engagerar det stora flertalet deltagande aktörer, inom relevanta områden och där de flesta involverade ser BRC som en befogad och väl fungerande satsning, som de har för avsikt att även fortsättningsvis stödja. Utvärderingen bidrog också med flera relevant tips och till att belysa utmaningar.

Utöver denna slutrapport finns separata publikationer från forskningsprojekten.

Arbetet som presenteras i rapporten har finansierats av Energimyndigheten och de medverkande organisationerna.

Abstract [en]

Biogas Research Center (BRC) is a center of excellence in biogas research funded by the Swedish Energy Agency, Linköping University and a number of external organizations with one-third each. BRC has a very broad interdisciplinary approach, bringing together biogas-related skills from several areas to create interaction on many levels:

  • between industry, academia and society,
  • between different perspectives, and
  • between different disciplines and areas of expertise.

BRC’s vision is:

BRC contributes to the vision by advancing knowledge and technical development, as well as by facilitating development, innovation and business. Resource efficiency is central, improving existing processes and systems as well as establishing biogas solutions in new sectors and enabling use of new substrates.

For BRC phase 1, the first two year period from 2012-2014, the research projects were organized in accordance with the table below showing important challenges for biogas producers and other stakeholders, and how these challenges were tackled in eight research projects. Five of the projects had an exploratory nature, meaning that they were broader, more future oriented and, for example, evaluated several different technology paths (EP1-5). Three projects focused more on technology and process development (DP6-8).

This final report briefly presents the background and contains some information about competence centers in general. Thereafter follows more detailed information about BRC, for example, regarding the establishment, relevance, organization, vision, corner stones and development. The participating organizations are presented, both the research groups within Linköping University and the partners and members. Further on, there is a more detailed introduction to and description of the challenges mentioned in the table above and a short presentation from each of the research projects, followed by some sections dealing with fulfillment of objectives and an external assessment of BRC. Detailed, listed information is commonly provided in the appendices.

Briefly, the fulfillment of objectives is good and it is very positive that so many scientific articles have been published (or are to be published) from the research projects and also within the wider center perspective. Clearly, extensive and relevant activities are ongoing within and around BRC. In phase 2 it essential to increase the share of very satisfied partners and members, where now half of them are satisfied and the other half is very satisfied. For this purpose, improved communication, interaction and project management are central. During 2015, at least two PhD theses are expected, to a large extent based on the research from BRC phase 1.

In the beginning of 2014 an external assessment of BRC was carried out, with the main purpose to assess how well the center has been established and to review the conditions for a future, successful competence center. Generally, the outcome was very positive and the assessors concluded that BRC within a short period of time had been able to establish a well-functioning organization engaging a large share of the participants within relevant areas, and that most of the involved actors look upon BRC as a justifiable and well working investment that they plan to continue to support. The assessment also contributed with several relevant tips of improvements and to clarify challenges to address.

This report is written in Swedish, but for each research project there will be reports and/or scientific papers published in English.

The work presented in this report has been financed by the Swedish Energy Agency and the participating organizations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. 99 p.
Series
Biogas Research Center (BRC) Report, 2014:1
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114037 (URN)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2015-02-05 Created: 2015-02-05 Last updated: 2016-06-13Bibliographically approved
Boons, F., Spekkink, W., Isenmann, R., Baas, L., Eklund, M., Brullot, S., . . . Baumann, H. (2015). Comparing industrial symbiosis in Europe: towards a conceptual framework and research methodology. In: Pauline Deutz, Donald I Lyons, Jun Bi (Ed.), International perspectives on industrial ecology: (pp. 69-88). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Open this publication in new window or tab >>Comparing industrial symbiosis in Europe: towards a conceptual framework and research methodology
Show others...
2015 (English)In: International perspectives on industrial ecology / [ed] Pauline Deutz, Donald I Lyons, Jun Bi, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, 69-88 p.Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Industrial symbiosis (IS) continues to raise the interest of researchers and practitioners alike. Individual and haphazard attempts to increase linkages among co-located firms have been complemented by concerted efforts to stimulate the development of industrial regions with intensified resource exchanges that reduce environmental impact. Additionally, there are examples of both spontaneous and facilitated linkages between two or more firms involving flows of materials/energy waste. A striking feature of IS activities is that they are found across diverse social contexts and vary considerably in form (Lombardi et al., 2012); there are substantial differences in the ways in which IS manifests itself. Equally diverse are the activities of policy makers to stimulate such linkages. Such diversity can already be found within Europe, as became apparent in a first meeting among some of the present authors in 2009 (Isenmann and Chernykh, 2009). Researchers present there decided to create a network of European researchers on IS, with the explicit aim to develop a comparative analysis. We can thus provide insight to the relationship between the style of IS and its context and thereby the potential for policy makers in different contexts to learn from each other. Policy learning can be a tempting route to IS, but is fraught with difficulties if the influence of context is not appreciated (e.g., Wang et al., Chapter 6, this volume).

Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015
Keyword
Business and management, corporate social responsibility, management and sustainability, environment, corporate social responsibility, environmental management, environmental sociology
National Category
Industrial Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122801 (URN)10.4337/9781781003572.00013 (DOI)978-17-8100-356-5 (ISBN)978-17-8100-357-2 (ISBN)
Available from: 2015-11-24 Created: 2015-11-24 Last updated: 2015-12-01Bibliographically approved
Ersson, C., Ammenberg, J. & Eklund, M. (2015). Connectedness and its dynamics in the Swedish biofuels for transport industry. Progress in Industrial Ecology, An International Journal, 9(3), 269-295.
Open this publication in new window or tab >>Connectedness and its dynamics in the Swedish biofuels for transport industry
2015 (English)In: Progress in Industrial Ecology, An International Journal, ISSN 1476-8917, E-ISSN 1478-8764, Vol. 9, no 3, 269-295 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Connectedness through cooperation with other sectors regarding feedstock, energy, products and by-products is important for environmental performance of industrial production. The aim of this study is to provide a better understanding of the level of connectedness in the Swedish biofuels for transport industry, involving producers of ethanol, biogas and biodiesel. In interviews, the CEOs of four important companies provided information about current strategies, historic and planned development. The production systems are dynamic and have changed significantly over time, including material and energy exchanges between traditionally separate industries. Interesting development was noted where revised business strategies have led to changed cooperation structures and thus altered material and energy flows. Fuel and raw material prices are very influential and all of the respondents said that political decisions to a large extent affect their competitiveness and emphasised the importance of clear long-term institutional conditions, ironically very much in contrast to the current situation within EU and Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
InderScience Publishers, 2015
Keyword
biofuels, biogas, ethanol, biodiesel, industrial ecology and symbiosis, synergies, material and energy flows, connectedness, resource efficiency
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123223 (URN)10.1504/PIE.2015.073416 (DOI)
Funder
Swedish Energy Agency
Note

At the time for thesis presentation publication was in status: Manuscript

Available from: 2015-12-08 Created: 2015-12-08 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Feiz, R., Ammenberg, J., Baas, L., Eklund, M., Helgstrand, A. & Marshall, R. (2015). Improving the CO2 performance of cement, part I: Utilizing life-cycle assessment and key performance indicators to assess development within the cement industry. Journal of Cleaner Production, 98, 272-281.
Open this publication in new window or tab >>Improving the CO2 performance of cement, part I: Utilizing life-cycle assessment and key performance indicators to assess development within the cement industry
Show others...
2015 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 98, 272-281 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cement is a vital and commonly used construction material that requires large amounts of resources and the manufacture of which causes significant environmental impact. However, there are many different types of cement products, roughly ranging from traditional products with rather linear resource flows to more synergistic alternatives where industrial byproducts are utilized to a large extent. Life Cycle Assessment (LCA) studies indicate the synergistic products are favorable from an environmental perspective.

In co-operation with the global cement producing company CEMEX a research project has been carried out to contribute to a better understanding of the CO2 performance of different ways of producing cement, and different cement products. The focus has been on Cluster West, which is a cement production cluster consisting of three plants in Germany.

This paper is the first in a series of three, all of which are included in this special issue. It has two main aims. The first is to carry out an attributional LCA and compare three different cement products produced in both linear and synergistic production setups. This has been done for cradle to gate, focusing on CO2-eq emissions for Cluster West. The second aim of this part is to develop and test a simplified LCA model for this production cluster, with the intention to be able to compare different versions of the production system based on the information of a few parameters.

The attributional LCA showed that cement products that contain a large proportion of byproducts, in this case, ground granulated blast furnace slag from the iron and steel industry, had the lowest unit emissions of CO2-eq. The difference between the lowest emission product (CEM III/B) and the highest (CEM I) was about 66% per tonne. A simplified LCA model based on six key performance indicators, instead of approximately 50 parameters for the attributional LCA, was established. It showed that Cluster West currently emits about 45% less CO2-eq per tonne of average product compared to 1997. The simplified LCA model can be used effectively to model future changes of both plants and products (which is further discussed in part II and part III).

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keyword
Cement production, Life Cycle Assessment, CO2 emissions, Modeling Performance indicators
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-105939 (URN)10.1016/j.jclepro.2014.01.083 (DOI)000356194300028 ()
Available from: 2014-04-15 Created: 2014-04-15 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Feiz, R., Ammenberg, J., Baas, L., Eklund, M., Helgstrand, A. & Marshall, R. (2015). Improving the CO2 performance of cement, part II: Framework for assessing CO2 improvement measures in cement industry. Journal of Cleaner Production, 98, 282-291.
Open this publication in new window or tab >>Improving the CO2 performance of cement, part II: Framework for assessing CO2 improvement measures in cement industry
Show others...
2015 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 98, 282-291 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cement production is among the largest anthropogenic sources of carbon dioxide (CO2) and there is considerable pressure on the cement industry to reduce these emissions. In the effort to reduce CO2 emissions, there is a need for methods to systematically identify, classify and assess different improvement measures, to increase the knowledge about different options and prioritize between them. For this purpose a framework for assessment has been developed, inspired by common approaches within the fields of environmental systems analysis and industrial symbiosis. The aim is to apply a broad systems perspective and through the use of multiple criteria related to technologies and organization strategies facilitate informed decision-making regarding different CO2 performance measures in the cement industry.

The integrated assessment framework consists of two parts: a generic and a case-specific part. It is applied to a cement production cluster in Germany called Cluster West, consisting of three cement plants owned by CEMEX. The framework can be used in different ways. It can be used as a tool to perform literature reviews and categorize the state-of-the-art knowledge about options to improve the CO2 performance. It can also be used to assess options for the cement industry in general as well as for individual plants.

This paper describes the assessment framework, the ideas behind it, its components and the process of carrying out the assessment. The first part provides a structured overview of the options for improvement for the cement industry in general, while the second part is a case-specific application for Cluster West, providing information about the feasibility for different categories of measures that can reduce the CO2 emissions. The overall impression from the project is that the framework was successfully established and, when applied, facilitated strategic discussions and decision-making. Such frameworks can be utilized to systematically assess hundreds of different measures and identify the ones most feasible and applicable for implementation, within the cement industry but also possibly in other sectors. The results demonstrated that even in a relatively synergistic and efficient production system, like Cluster West, there are opportunities for improvement, especially if options beyond “production efficiency” are considered.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keyword
industrial ecology, cement, CO2 emissions, industrial symbiosis, environmental assessment framework, integrated assessment
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-105940 (URN)10.1016/j.jclepro.2014.01.103 (DOI)000356194300029 ()
Note

On the day of the defence date the status of this article was Manuscript.

Available from: 2014-04-15 Created: 2014-04-15 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Ammenberg, J., Baas, L., Eklund, M., Feiz, R., Helgstrand, A. & Marshall, R. (2015). Improving the CO2 performance of cement, part III: The relevance of industrial symbiosis and how to measure its impact. Journal of Cleaner Production, 98, 145-155.
Open this publication in new window or tab >>Improving the CO2 performance of cement, part III: The relevance of industrial symbiosis and how to measure its impact
Show others...
2015 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 98, 145-155 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cement production contributes to extensive CO2 emissions. However, the climate impact can vary significantly between different production systems and different types of cement products. The market is dominated by ordinary Portland cement, which is based on primary raw materials and commonly associated with combustion of vast amounts of fossil fuels. Therefore, the production of Portland cement can be described as a rather linear process. But there are alternative options, for example, involving large amounts of industrial byproducts and renewable energy which are more cyclic and thus can be characterized as relatively “synergistic”.

The main purpose of this article is to study how relevant the leading ideas of industrial symbiosis are for the cement industry based on a quantitative comparison of the CO2 emissions from different cement production systems and products, both existing and hypothetical. This has been done by studying a group of three cement plants in Germany, denoted as ClusterWest, and the production of cement clinker and three selected cement products. Based on this analysis and literature, it is discussed to what extent industrial symbiosis options can lead to reduced CO2 emissions, for Cluster West and the cement industry in general.

Utilizing a simplified LCA model (“cradle to gate”), it was shown that the CO2 emissions from Cluster West declined by 45% over the period 1997e2009, per tonne of average cement. This was mainly due to a large share of blended cement, i.e., incorporation of byproducts from local industries as supplementary cementitious materials. For producers of Portland cement to radically reduce the climate impact it is necessary to engage with new actors and find fruitful cooperation regarding byproducts, renewable energy and waste heat. Such a development is very much in line with the key ideas of industrial ecology and industrial symbiosis, meaning that it appears highly relevant for the cement industry to move further in this direction. From a climate perspective, it is essential that actors influencing the cement market acknowledge the big difference between different types of cement, where an enlarged share of blended cement products (substituting clinker with byproducts such as slag and fly ash) offers a great scope for future reduction of CO2 emissions.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keyword
Cement, CO2 emissions, Life cycle assessment (LCA), Industrial symbiosis Granulated Blast Furnace Slag (GBFS)
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-105941 (URN)10.1016/j.jclepro.2014.01.086 (DOI)000356194300015 ()
Available from: 2014-04-15 Created: 2014-04-15 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Carlsson, A., Hjelm, O., Baas, L., Eklund, M., Krook, J., Lindahl, M. & Sakao, T. (2015). Sustainability Jam Sessions for vision creation and problem solving. Journal of Cleaner Production, 98, 29-35.
Open this publication in new window or tab >>Sustainability Jam Sessions for vision creation and problem solving
Show others...
2015 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 98, 29-35 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article presents a concept for creating arenas where expertise from certain branches of industry can interact with sustainability professionals and researchers to address and solve sustainability challenges. The concept Sustainability Jam Session (SJS) builds upon the idea of conducting creative meetings between professionals in “jam sessions,” similar to those associated primarily with music and improvisation. Approaches such as these have been used in the IT sector over the past decades, but this is the first attempt to apply it in the area of sustainability. SJS's were tested at the 2012 Greening of Industry Network Conference (GIN2012) and here we report our experiences from arranging six SJS's at the conference.

A typical process of an SJS includes a preparatory phase, the actual jam, and documentation and follow up. The preparatory phase mainly involves identifying hosts and topics to be addressed at the SJS, followed by attracting participants. The jam is started by an introduction of the topics, a technical visit (if appropriate), and a problem-solving workshop, ending with a wrap-up reporting. Thorough documentation is necessary for following up the results of the SJS and preparing for implementation of the identified solutions.

We conclude that skill, structure, setting, and surrender of control, as well as finding “red and hot” topics for the jams are the key factors for successful SJS's.

Based on our experiences from GIN2012, we recommend other research conferences in the sustainability field use SJS's if the intention is to boost the interaction between the conference and the host region or non-academic organizations in general. We also suggest that a similar approach can be used in regional development for creating an infrastructure for learning and transformation towards sustainability and initiatives for open innovation.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keyword
Sustainability Jam Sessions; Triple Helix, Scenario planning;¨, Creativity, Action research, Sustainable regional development
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112725 (URN)10.1016/j.jclepro.2014.10.041 (DOI)000356194300004 ()
Available from: 2014-12-11 Created: 2014-12-10 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Eklund, M. & Gustafsson (fd Emilsson), S. (2015). Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping: Slutsatser från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping (2010-2013). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Open this publication in new window or tab >>Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping: Slutsatser från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping (2010-2013)
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Städer är en viktig arena för arbetet för en mer hållbar utveckling. Det finns prognoser som förutspår att omkring 70% av jordens befolkning kommer att leva och bo i städer år 2050 (jämfört med dagens 50%). Detta, tillsammans med en generell förväntad befolkningsökning, ställer höga krav på hur städer utvecklas för att tillgodose staden med de resurser som krävs för att försörja dess invånare, utan att ytterligare överutnyttja jordens ekologiska bärkraftighet. Samtidigt som städer är källor till många av de globala miljöproblemen, är det också på stadsnivå som det finns stora möjligheter att agera och få genomslag för lösningar och förbättringar.

I Sverige har kommunerna en nyckelroll eftersom det oftast är de som ska omsätta de internationella och nationella visionerna och målen om det hållbara samhället till konkreta åtgärder och processer. Genom att utveckla tekniska system som gör det enklare för varje enskild individ att leva mer hållbart kan kommunerna underlätta arbetet för en mer hållbar stadsutveckling. För att lyckas med det räcker det inte med stegvisa förbättringar av de redan befintliga teknikerna, utan flera tekniska system behöver förändras väsentligt. Detta förutsätter gränsöverskridande samverkan mellan olika samhällsaktörer, sektorer, organisationer och över geografiska territorier.

Innovation är en viktig komponent i hållbar stadsutveckling. Innovation rör inte bara inte tekniska lösningar utan även innovation av organisatoriska samarbetsformer där samverkan och lärande står i fokus. Hållbar utveckling är en stor utmaning med komplexa och flerdimensionella problem. För att klara denna krävs gemensamma ansträngningar och en vilja att arbeta över organisations- och sektorsgränser. Från forskningsprogrammets sida har vi gjort flera olika ansatser för att stimulera bred aktörssamverkan och gemensamt lärande för en mer hållbar stadsutveckling, till exempel genom att:

  • bjuda in till regelbundna möten med forskningsprogrammets referensgrupp som representerar olika lokala aktörsgrupper (se bilaga 1),
  • tillgängliggöra forskningen till en bredare målgrupp i visualiseringsproduktioner i samarbete med Interactive Institute (se bilaga 2),
  • arrangera konferenser och seminarier i syfte att sprida resultat och slutsatser från forskningsprogrammet och stimulera till diskussion om hållbar stadsutveckling (se bilaga 3)
  • publicera vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, rapporter samt synliggöra forskningen i media (Bilaga 4)

Forskningens syfte har varit att bidra till relevanta aktörers beslutsprocesser genom att bidra med kunskap och inspiration. Vi gör inte anspråk på att ha gjort en komplett genomlysning, utan de delprojekt som genomförts är valda utifrån att de ansågs vara särskilt värdefullt utifrån forskningsprogrammets syfte och inriktning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. 38 p.
Series
LIU-IEI-R, 219LIU-IEI-R
Keyword
hållbar stadsutveckling, tekniska system, samverkan
National Category
Social Sciences Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113117 (URN)LIU-IEI-RR--14/00219—SE (ISRN)
Projects
Hållbara Norrköping
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2015-01-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications