liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Kock, Henrik
Publications (10 of 76) Show all publications
Wallo, A., Kock, H., Lundqvist, D. & Coetzer, A. (2019). Assessing the Effects of Competence Development and Learning Activities: An Increasingly Important Task for HR Professionals?. In: : . Paper presented at The International Interdisciplinary Conference on HRM, 3-5 April, Gothenburg, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Assessing the Effects of Competence Development and Learning Activities: An Increasingly Important Task for HR Professionals?
2019 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Social Sciences Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156160 (URN)
Conference
The International Interdisciplinary Conference on HRM, 3-5 April, Gothenburg, Sweden
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-05-14
Lundqvist, D., Wallo, A. & Kock, H. (2019). How to Measure Leadership for Learning in the Workplace?. In: : . Paper presented at The International Interdisciplinary Conference on HRM, 3-5 April, Gothenburg, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>How to Measure Leadership for Learning in the Workplace?
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156162 (URN)
Conference
The International Interdisciplinary Conference on HRM, 3-5 April, Gothenburg, Sweden
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-06-04
Lundqvist, D., Wallo, A., Kock, H. & Coetzer, A. (2019). Measuring Leadership for Learning at Work. In: : . Paper presented at UFHRD 2019 Conference, Nottingham, England, UK, 24-26 June, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Measuring Leadership for Learning at Work
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Social Sciences Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159827 (URN)
Conference
UFHRD 2019 Conference, Nottingham, England, UK, 24-26 June, 2019
Available from: 2019-08-22 Created: 2019-08-22 Last updated: 2019-08-27Bibliographically approved
Coetzer, A., Wallo, A. & Kock, H. (2019). The owner-manager’s role as a facilitator of informal learning in small businesses. Human Resource Development International
Open this publication in new window or tab >>The owner-manager’s role as a facilitator of informal learning in small businesses
2019 (English)In: Human Resource Development International, ISSN 1367-8868, E-ISSN 1469-8374Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Few studies have examined the owner-manager as a facilitator of learning in small businesses. Furthermore, these studies are typically not framed by distinctive characteristics of small businesses. These limitations of the literature stimulated us to ask: How do the situational opportunities and constraints that emanate from the distinctive characteristics of small businesses affect the small business owner-manager’s role as a facilitator of learning? To address this question, we first conducted a narrative review of existing research on the owner-manager as facilitator of learning in small businesses (10–49 employees). Four themes emerged from our analysis of research findings, including a theme that owner-managers are seldom directly involved in facilitating employees’ learning. Next, we conducted an integrative review of literatures that discuss (a) indirect approaches managers can adopt to facilitate learning; and (b) small business characteristics. We focussed on four high-impact indirect approaches owner-managers can use and examined how employment of each approach might be enabled or constrained by distinctive characteristics of small businesses. The integrative review generated ten research propositions. We also synthesized a conceptual framework that illustrates the main variables to be studied and presumed relationships among them. Based on our analysis of literature, implications for policy and practice are proposed.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Owner-manager, facilitator of learning, workplace learning, informal learning, small business
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154970 (URN)10.1080/13678868.2019.1585695 (DOI)2-s2.0-85062724211 (Scopus ID)
Available from: 2019-03-07 Created: 2019-03-07 Last updated: 2019-07-05Bibliographically approved
Wallo, A., Kock, H. & Lundqvist, D. (2019). Utvärdering och mätning av kompetensutveckling och lärande i organisationer: En kunskapsöversikt. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering och mätning av kompetensutveckling och lärande i organisationer: En kunskapsöversikt
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En central fråga inom HR-området idag är hur olika HR-processer bidrar till organisationers målsättningar, strategier och utvecklingsarbete. I denna rapport presenteras resultaten av en delstudie i ett HELIX-projekt som fokuserar värdeskapande HR-arbete i praktiken. Denna delstudie riktar sig specifikt mot att förstå vad som kännetecknar HR-medarbetares arbete med att mäta och följa upp kompetensutvecklings- och lärandeprocesser. Delstudien har utvecklats tillsammans med ett stort industriföretag som har ett stort intresse för frågor om hur man säkerställer att satsningar på kompetensutveckling och lärande leder till önskat resultat. Syftet med rapporten är att bidra med ökad kunskap om HR-funktionens arbete med att mäta och utvärdera satsningar på kompetensutveckling och lärande samt att diskutera hur detta arbete påverkar legitimiteten och statusen för HR som yrke. Mer precist är avsikten att presentera, analysera och diskutera teorier, tidigare forskning och det empiriska material som samlats in i projektet.

Projektet har bedrivits utifrån en interaktiv forskningsansats vilket innebär att identifiering av forskningsproblem och design av empiriska studier bygger på nära samverkan mellan forskare och representanter för den studerade verksamheten. Den övergripande designen utgår från fallstudiemetodologi på så sätt att vi genom metodtriangulering sökt skapa en bred förståelse för projektets forskningsfrågor. Underlaget i rapporten består av 1) en litteraturöversikt som omfattade såväl teorier och begrepp som tidigare empirisk forskning inom området, 2) ”benchlearning” med andra organisationer i syfte att hitta verksamheter som har innovativa synsätt på hur resultat och effekter av kompetensutveckling kan mätas och/eller utvärderas, 3) intervjuer med HR-medarbetare för att skapa en bild av hur dessa olika kategorier av anställda ser på och pratar om frågor om kompetensutveckling och lärande, 4) granskning av företagets medarbetarundersökning i syfte att skapa en bild av vilken information som samlas in i organisationen rörande lärmiljö och lärandemöjligheter och hur denna information kan användas i organisationens fortsatta arbete med dessa frågor, 5) en workshop genomförd tillsammans med representanter för företaget där resultaten av projektet analyserades.

Resultaten av litteraturöversikten visar att området kompetensutveckling och lärande är relativt välbeforskat och att det finns en samlad bild över vad lärande innebär samt under vilka organisatoriska förutsättningar som lärande kan befrämjas. Det som däremot ännu inte är speciellt utforskat är hur kompetensutveckling och lärande kan mätas och utvärderas. Här står fortfarande teorier som utvecklades i slutet på 1950-talet i en särställning. Vidare finns det ett begränsat antal empiriska studier med fokus på mätning och utvärdering av kompetensutveckling och lärande i en arbetslivskontext. De studier som granskats i litteraturöversikten visar dock att det finns flera intressanta vetenskapligt grundade mätinstrument och nyckeltal som organisationer kan inspireras av. Däremot finns det ingen modell, teori eller instrument som enkelt går att plocka in i en organisation, utan snarare krävs det anpassningar till lokala förutsättningar såsom organisationsstrukturer och kulturer.

Resultaten av benchlearningen visar en stor spridning mellan de fyra organisationer som jämförts. Några organisationer har en mycket begränsad användning av nyckeltal för lärande och kompetensutveckling och en av organisation har en omfattande uppsättning av nyckeltal som används på flera olika sätt. Jämförelsen visar att det verkar finnas en slags basal nivå där många organisationer har nyckeltal relaterade till arbetsmiljö (t.ex. sjuktal) eller olika typer av kostnader (t.ex. för kurser) medan nyckeltal kopplade till resultat och effekter av kompetensutveckling och lärande är betydligt mer ovanliga. Utifrån de uppföljningsintervjuer som genomfördes i de fyra organisationerna angavs flera skäl för varför organisationerna inte i någon högre utsträckning använder nyckeltal för kompetensutveckling och lärande. Här nämndes bland annat att ledningen inte känner behov av nyckeltal, att ledningen saknar kunskap om att det finns nyckeltal, att HR-medarbetare saknar kompetens och motivation för att använda nyckeltal samt att det är mycket komplicerat att mäta förändrade ”beteenden” och ”resultat” av lärande och kompetensutveckling.

Resultatet av intervjuerna visar att kompetensutveckling och lärande ses som viktigt inom organisationen. Vidare beskrivs i resultatkapitlet att de metoder som främst används för att utvärdera och följa upp kompetensutvecklingsprocesser är utvecklingssamtal, kursutvärderingar samt till viss del även medarbetarenkäten. I övrigt lyfts även andra metoder där användningen av dessa varierar i form och utsträckning. Det är i huvudsak kompetensmatriser som används för att kartlägga kompetenser och identifiera kompetensgap och ett nytt kurshanteringssystem som ska användas för att kartlägga kompetenser, kompetensbehov samt visa på kurser och utvecklingsvägar. Resultatet visar också utvecklingsbehov när det kommer till strukturen för uppföljning och utvärdering inom organisationen. Det finns ingen tydlighet i vem som bestämmer vad som ska utvärderas, vad syftet med utvärderingen är eller vad den ska användas till. Det leder till att genomförandet skiftar mycket i kvalitet mellan olika chefer och kursansvariga. Ibland genomförs den inte alls om det inte prioriteras av de inblandade. Något som lyfts är att det saknas en efterfrågan från ledning när det gäller uppföljning vilket bidrar till att frågan inte prioriteras på en övergripande nivå.

Resultatet av granskningen av företagets medarbetarundersökning visar att frågorna generellt har medelstarka samband med varandra. Vidare tycks dessa frågor fånga fem olika dimensioner. En av dessa dimensioner handlar om den lärmiljö som organisationen erbjuder och hur klimatet för lärande ser ut. Även ledarskap framkommer som en egen dimension. Medarbetarundersökningen skulle därmed kunna användas initialt för att mäta och inventera lärmiljön i organisationen, men kan även användas för att undersöka hur denna är relaterad till andra typer av fenomen. Som exempel analyseras relationen mellan ledarskap, lärandeklimat och arbetslagets produktivitet, liksom sambanden mellan enkätens empirigenerade dimensioner och arbetslagets produktivitet. Eftersom materialet är insamlat vid samma tillfälle är det dock omöjligt att uttala sig om orsak och verkan, men om möjlighet finns kan organisationen använda tidigare insamlade och framtida medarbetarundersökningar för att studera hur lärmiljön förändras över tid och hur olika fenomen är relaterade till dessa förändringar.

Utifrån det insamlade materialet kan ett antal slutsatser dras. För det första ser vi för HR-funktionen en stor potential i att använda mätningar och utvärderingar för att visa på värdet av tänkta eller genomförda satsningar på lärande och kompetensutveckling. Kunskaper om mätning och utvärdering kan således betraktas som en viktig pusselbit i HR-funktionens arbete med att skapa värde i organisationen. Denna potential är dock inte fullt ut realiserade i de organisationer som medverkade i studien. Ytterligare en slutsats är att användande av mätningar och utvärderingar inte är en fråga som enbart ska ligga på HR-funktionens bord. Snarare visar resultaten på vikten av att involvera ledningen för att få mandat, resurser och styrning. Utan ledningens engagemang blir det också svårt att se nyttan på organisationsnivå. I rapporten presenteras flera exempel på nyckeltal och verktyg som HR-medarbetare skulle kunna använda. Det finns dock inte någon ”best practice”, utan det krävs lokala anpassningar.

Vad gäller fortsatt forskning finns behov av fler kvalitativa, longitudinella studier av HR-arbete i praktiken samt studier som involverar ”kunden/mottagaren”, det vill säga att studera vilka behov chefer i linjen har av information som kan erhållas genom mätningar och utvärderingar. Ytterligare en möjlighet till fortsatt forskning är att utveckla en skala för att studera organisationers lärmiljöer.

Förhoppningsvis kan rapporten bidra med kunskaper både för HR-medarbetare och chefer i organisationer när det gäller framgångsfaktorer och hinder för arbetet med att mäta och utvärdera lärande och kompetensutveckling. För HR-medarbetare tycks det också finnas ett behov av kompetensutveckling inom området. Detta är en relevant uppgift för universitet och högskolor och för utbildningskonsulter inom HR-området.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 67
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 19:001
National Category
Work Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154438 (URN)
Available from: 2019-02-11 Created: 2019-02-11 Last updated: 2019-02-12Bibliographically approved
Martin, J., Elg, M., Wallo, A. & Kock, H. (2018). Four facets of learning in performance measurement. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(9), 1608-1624
Open this publication in new window or tab >>Four facets of learning in performance measurement
2018 (English)In: International Journal of Productivity and Performance Management, ISSN 1741-0401, E-ISSN 1758-6658, Vol. 67, no 9, p. 1608-1624Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the role of learning in performance measurement. Design/methodology/approach – We develop a theoretical framework combining workplace learning theory with purposes of performance measurement. We elaborate this framework empirically by identifying critical incidents from a case set within a context containing a broad range of different performance measurement activities. Finally, we discuss the results and the possible implications for using our theoretical framework in order to better understand facets of learning regarding the design of performance measurement. Findings – Workplace learning theory provides a deeper understanding of how the mechanisms of performance measurements support control or improvement purposes. We propose a tentative framework for learning as a driver for performance measurement and four facets of learning are identified: reproductive, rule-oriented, goal-oriented and creative learning. Research limitations/implications – The empirical material is limited to the healthcare context and further studies are needed in order to validate the findings in other settings. Practical implications – We argue that all managers must consider what kind of learning environment and what kind of learning outcomes best serve the interests of their organisation. Purposeful and carefully designed organisational arrangements and learning environments are more likely to induce intended learning outcomes. Originality/value –Previous connections between the fields of ‘performance measurement’ and ‘workplace learning’ often lack any deeper conceptualisations or problematisations of the concept of learning. In this paper, we provide a more nuanced discussion about the process of learning in performance measurement, which may provide a basis for further research and scholarly attention.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2018
Keywords
Performance measurement, workplace learning, control, improvement, adaptive learning, developmental learning.
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152037 (URN)10.1108/IJPPM-11-2017-0320 (DOI)
Available from: 2018-10-17 Created: 2018-10-17 Last updated: 2018-11-28Bibliographically approved
Wikholm, C., Sparrhoff, G., Jarebrant, C., Wallo, A. & Kock, H. (2018). Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt. Mölndal: Swerea IVF
Open this publication in new window or tab >>Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från ”Temaplattformen hållbart arbetsliv” (Svenska ESF-rådet tillsammans med Forte) med syftet att bidra med ökad kunskap om hur socialfondsfinansierade projekt inom målområde 1.1 kan stärka organisationers strategiska kompetensförsörjning och därigenom skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Studien har genomförts genom ett samarbete mellan Swerea IVF och HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet.

Studien baseras på tre olika delstudier som sammantaget ger en bred kunskapsöversikt över såväl relevant och aktuell teori och lärdomar från tidigare stora programsatsningar som erfarenheter och lärdomar från projekt under innevarande programperiod.

Den första delstudien utgörs av en översikt över teorier, begrepp och modeller kopplade till kompetensförsörjning som organisatorisk strategi och de strategiska processer som ingår i en sådan strategi. Processerna presenteras i form av en modell kallad IN-I-UT-modellen. IN-fasen innehåller organisationers strategiska val och arbete med frågor kring att attrahera och rekrytera personer med rätt kompetens. I-fasen handlar om att behålla, utveckla, utvärdera och belöna. UT-fasen innebär att ta tillvara kompetens i samband med avveckling och omställning när anställda slutar. Den första delstudien fokuserar främst på frågor I-fasen i fråga om organisatoriska strategier kopplade till kompetensutveckling och lärande.

Den andra delstudien utgörs av en dokumentstudie av rapporter som gjort kunskapssammanställningar av större programsatsningar på kompetensförsörjning.

Studiens syfte var att sammanställa de viktigaste erfarenheterna och lärdomarna från dessa i fråga om strategisk kompetensförsörjning. Resultaten strukturerades utifrån IN-I-UT-modellen. I analysen av rapporterna framkom dock även en tredje dimension – samverkan MELLAN organisationer. Delstudien sammanfattas med en lista över kriterier för framgångsrik kompetensförsörjning under temana analys, planering och förankring; Ledarskap, samordning och engagemang; Lärande och kompetensutveckling, samt Uppföljning och efterarbete.

Den tredje delstudien består av en empirisk studie av utvalda ESF-projekt inom programområde 1, huvudsakligen inom programområde 1.1 (kompetensförsörjning och livslångt lärande med fokus på anställda), men även några inom programområde 1.2 med fokus på att bygga strukturer och plattformar). Urvalet gjordes av respektive region och den nationella enheten. Totalt 21 intervjuer med till största delen projektledare gjordes som berörde följande teman: innehåll och målgrupp, Socialfondens tre obligatoriska horisontella principer som ska integreras i ESF-projekt, delaktighet, resultat och lärdomar. De utvalda projekten var riktade mot olika branscher och offentliga verksamheter och med olika storlek på budgeten.

De utbildningar som genomförts inom projekten har varit både fysiska och digitala, allmänna och företagsanpassade. Några projekt hade en tydlig inriktning på lärande på arbetsplatsen. Hur projekten arbetat med ESFs tre obligatoriska horisontella principer varierar. Från att vara integrerade och inbyggda i projektet för att vara det direkta syftet i vissa projekt, till andra projekt som aktualiserade det vid olika steg i projektet. Att använda ett språk som var tillgängligt för alla var centralt för flertalet projekt. När det gäller utbildning i de horisontella principerna av ”utbildarna/konsulter” som upphandlas bör det undersökas former för detta, då det efterfrågas av projekten.

Projektledarna lyfter en hel del erfarenheter och lärdomar från genomförda projekt, till exempel: vikten av förankring i hela den deltagande organisationen, att förändringsarbete tar tid, svårigheter att få de som har en anställning att avsätta tid för att delta i utbildningar, den tunga och tidskrävande administrationen.

När det gäller framgångsfaktorer nämns bland annat korta återkommande utbildningsinsatser, effektiva informationsflöden i projektet, prioritering av projektet på högsta nivå i de deltagande organisationerna och tillit inom projektgruppen.

En bra behovsanalys underlättar genomförandet av projektet och framför allt bäddar den för att projektresultatet kan integreras i den ordinarie verksamheten och skapa en förbättringskultur.

Vem som är ägare till resultatet av ett ESF-projekt efter avslut så att kunskaper, erfarenheter, arbetssätt etcetera kan leva vidare och utvecklas är oklart i många projekt. Om ägare pekas ut så rör det sig oftast om ”de deltagande organisationerna” eller ”implementerat i ordinarie verksamhet”.

ESF-rådets samordnare verkar arbeta på olika sätt och vid frågor kan man få olika svar beroende på vilken samordnare som tillfrågas, även om det är i samma region. Flera intervjuade påtalade att ESF borde hålla i utvärderingarna själva så att det blir mer likvärdigt och jämförbart med andra projekt för att öka möjligheterna att dela lärdomar och erfarenheter mer och bättre över regiongränserna.

ESF borde även göra uppföljning och intervjuer flera år efter ett genomfört projekt och studera om det har blivit några långsiktiga kvarstående effekter.

Place, publisher, year, edition, pages
Mölndal: Swerea IVF, 2018. p. 57
Series
Rapport 27033, 27526
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160944 (URN)
Available from: 2019-10-15 Created: 2019-10-15 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Elg, M., Berglund, M., Ellström, P.-E., Kock, H., Tillmar, M. & Wallo, A. (2018). Sustainable Working Life development through interactive research. In: : . Paper presented at The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Working Life development through interactive research
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Interactive research has emerged as a new approach to collaborative research in working life research, and it is characterized by a continuous joint learning process between the researchers and the practitioners. In this paper we argue that interactive research is a way to advance scientific knowledge about the development of new types of work arrangements and development of sustainable working life. We present the basic ideas and benefits of the interactive research approach, illustrated through a practical case, the HELIX Competence Centre and discuss potential limitation and challenges associated with this form of collaborative research.

Keywords
Interactive research, HELIX
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144296 (URN)
Conference
The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018
Available from: 2018-01-14 Created: 2018-01-14 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Wallo, A., Fogelberg Eriksson, A., Ellström, P.-E. & Kock, H. (2016). Förändrat ledarskap: ledarskap i förändring (2ed.). In: Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo (Ed.), Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv (pp. 55-76). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förändrat ledarskap: ledarskap i förändring
2016 (Swedish)In: Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 55-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2
Keywords
Ledarskap
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124707 (URN)9789144111919 (ISBN)
Available from: 2016-02-11 Created: 2016-02-11 Last updated: 2019-06-14Bibliographically approved
Ellström, P.-E., Fogelberg Eriksson, A., Kock, H. & Wallo, A. (2016). Inledning (2ed.). In: Ellström, P-E., Fogelberg Eriksson, A., Kock, H., & Wallo, A. (Ed.), Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv (pp. 11-23). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2016 (Swedish)In: Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Ellström, P-E., Fogelberg Eriksson, A., Kock, H., & Wallo, A., Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 11-23Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124705 (URN)978-91-44-11191-9 (ISBN)
Available from: 2016-02-11 Created: 2016-02-11 Last updated: 2019-06-14
Organisations

Search in DiVA

Show all publications