liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Kjerstin
Publications (3 of 3) Show all publications
Larsson, K. (2008). Mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Middle managers who implement changes : prerequisites for sustainable development efforts within healthcare and caring
Abstract [sv]

Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. Forskningen har skett inom ramen för ett omfattande nationellt FoU-projekt inom vård och omsorg. Projektets syfte var att arbeta med ett hållbart utvecklingsarbete som byggde på en bred delaktighet bland anställda och chefer.

Studien är en kvalitativ studie med ett interaktivt förhållningssätt, vilket innebär en ambition att forska med de berörda inom ramen för en gemensam kunskapsbildning. Den interaktiva forskningen strävar efter att vara till praktisk nytta, men framförallt är syftet att bidra till

teoriutvecklingen. De datainsamlingsmetoder som använts är arbetsplatsbesök, intervjuer, ”critical incident”-metoden, reflektions-PM (inom ramen för två utbildningar), analysdialog- och reflektionsseminarier, informella samtal samt återföringsträffar. Ett antal gemensamma aktiviteter har anordnats inom ramen för det nationella projektet, vilka även har fungerat som datainsamling och gemensam analys, såsom nationella konferenser, styrgruppsmöten m.m.

Avhandlingens resultat visar att mellancheferna inom vård och omsorgssektorn kan ha en strategisk roll i verksamhetsutvecklingen. Avsikten med min forskning har inte varit att generalisera resultaten i traditionell mening, men att visa på mekanismer och förutsättningar för mellancheferna vid organisering av utvecklingsarbetet. De organisatoriska villkoren – i form av ekonomi, ansvar, befogenheter, professionalisering och företagskultur – påverkar starkt mellanchefernas förutsättningar att driva ett utvecklingsarbete. Min forskning visar på intressanta möjligheter för mellancheferna när det gäller att åstadkomma en vertikal och horisontell integrering av utvecklingsarbetet. Det finns exempel på hur mellanchefer kunnat påverka och utnyttja dessa förutsättningar för att skapa ett handlingsutrymme i organisationen för att driva ett utvecklingsarbete. De har använt sig av målstyrning, skapat utrymme för lärande och reflektion samt skapat en organisationskultur som stöder utveckling. De interorganisatoriska förutsättningarna – i form av externt nätverk, forskarstöd och partsamverkan – har varit viktiga för mellancheferna i deras utvecklingsarbete.

Abstract [en]

The aim of the dissertation is to describe, analyse and discuss those organisational and interorganisational conditions which are of importance for the enablement of middle managers to drive sustainable development in activity areas. The intention is to study the interplay between organisational and inter-organisational conditions coupled to the change competence of the middle managers. The research has been carried out within the framework of an extensive national R&D project within healthcare and caring. The aim of the project was to work with a sustainable development effort which had as its foundation a broad

participation between employees and management.

The study is a qualitative study with an interactive type of approach, which implies an ambition to carry out research with those affected within the framework of a joint knowledge gathering. The interactive research attempts to be of practical use, but the aim is primarily to contribute to theoretical development. The data collection methods which have been used are visits to the workplaces, interviews, “critical-incident” methods, reflective-PMs (within the framework of two education areas), analytical dialog and reflective seminars, informal conversations and feedback meetings. A number of common activities have been organised within the framework of the national project, which have also functioned as data collection and common analyses, as well as national conferences, steering group meetings etc.

The results of the dissertation show that middle managers within the healthcare and caring sector can have a strategic role in the development of this activity area. The intention of my research has not been to generalise the results in the traditional interpretation, but to reveal mechanisms and prerequisites for the middle managers in organising development efforts. The organisational conditions – in the form of economy, responsibility, authority, professionalisation and company culture – strongly affect the prerequisites of the middle manager for driving a development effort. My research demonstrates interesting opportunities for the middle managers concerning achieving a vertical and horizontal integration of the development effort. There are examples of how the middle managers have been able to influence and utilise these prerequisites in order to create room for action in the organisation for driving a development effort. They have availed themselves of goal orientation, created room for learning and reflection and have created an organisational culture that supports development. The inter-organisational prerequisitess – in the form of an external network, research support and collaboration of parties – has been important for the middle managers in their development efforts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2008. p. 254 + bilagor 1-5
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 420Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 127
Keywords
Middle manager, sustainable development effort, participation, learning and reflection, change competence, horizontal integration, vertical integration, organisational prerequisites, inter-organisational prerequisites, change strategy, Mellanchef, hållbart utvecklingsarbete, delaktighet, lärande och reflektion, förändringskompetens, horisontell integration, vertikal integration, organisatoriska förutsättningar, interorganisatoriska förutsättningar, förändringsstrategi
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-10703 (URN)978-91-7393-993-5 (ISBN)
Public defence
2008-02-22, I:101, Hus I, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2008-01-31 Created: 2008-01-31 Last updated: 2014-09-22Bibliographically approved
Andershed, H., Larsson, K. & Svensson, L. (2007). Arbetsplatslärande i vård och omsorg: arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring lokal metodutveckling. Stockholm: Trygghetsfonden
Open this publication in new window or tab >>Arbetsplatslärande i vård och omsorg: arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring lokal metodutveckling
2007 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Trygghetsfonden, 2007. p. 30
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38602 (URN)44913 (Local ID)44913 (Archive number)44913 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2009-11-04
Larsson, A.-C., Larsson, K. & Wistus, S. (2005). Den interaktiva forskarrollen i FoUprojekt. In: HSS 05 Högskola Samhälle i Samverkan,2005.
Open this publication in new window or tab >>Den interaktiva forskarrollen i FoUprojekt
2005 (Swedish)In: HSS 05 Högskola Samhälle i Samverkan,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38363 (URN)43885 (Local ID)43885 (Archive number)43885 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications