liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wedin, Ann-Sofi
Publications (10 of 11) Show all publications
Wedin, A.-S., Markström, A.-M. & Hellberg, K. (Eds.). (2014). Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014. p. 157
National Category
Didactics Pedagogy Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114329 (URN)9789175192031 (ISBN)
Available from: 2015-02-18 Created: 2015-02-18 Last updated: 2016-01-22Bibliographically approved
Wedin, A.-S. (2014). Från lärarstuderande till lärare: några tankar om handledning och utveckling av yrkeskunnande. In: Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström, Kristina Hellberg (Ed.), Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman (pp. 145-157). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Från lärarstuderande till lärare: några tankar om handledning och utveckling av yrkeskunnande
2014 (Swedish)In: Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman / [ed] Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström, Kristina Hellberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2014, p. 145-157Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Forskningen har intresserat sig för att beskriva lärares arbete i ungefär ett sekel. Intresset för att studera lärares kunskap är betydligt yngre, bara ca tre decennier (Wedin, 2007). Med kunskap avses i detta fall deras praktiska kunskap; ett begrepp som forskare i princip är överens om, vilket även gäller att den erhålls genom erfarenhet. Beteckningar som hantverkskunskap (Grimmett & McKinnon, 1992) och lärarkunskap (Magnusson, 1998) återfinns dock som synonymer till praktisk kunskap. Mycket energi har lagts ned på att ta reda på vad som utmärker en skicklig lärare (Lindqvist, 20 l 0). Jordell (2003) menar dock att det är en omöjlig uppgift. Trots att samma fråga ställts har svaren varierat, men lärares praktiska kunskap ses samstämmigt av forskare som komplex och mångdimensionell (Elbaz, 1983; Clandinin; 1986; Hultman, 200 I; Wedin, 2007 m.fl .). Om man instämmer i beskrivningen av och förståelse för lärararbetet som dubbelsidigt (Carlgren & Marton, 2000); både intentionellt (att åstadkomma lärande) och betingat (att arbetet sker under särski lda villkor), är det inte svårt att inse att det nog måste förhålla sig så.

Under sin lärarutbildning ska de studerande utveckla både teoretisk kunskap och reflektiva förmågor såväl som praktisk förmåga och skicklighet, vilket syftar till att de ska bli så väl rustade för sitt kommande yrkesliv som möjligt. Mattson, Eilertsen & Rorrison (2011) framhåller att en kompetent och professionell lärare kännetecknas av just en blandning av akademiska kvaliteter och mer praktiskt/personliga egenskaper. Förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap är dock i lärarutbildningen, såväl som i många liknande utbildningar, en kontroversiell fråga. Kunskap som grundas på forskning tillskrivs generellt ett högre värde i universitetsbaserade utbildningar än kontextuell och situationsbetingad kunskap (a.a.) Ett antal veckors praktik, numer benämnd verksamhetsförlagd utbildning, (VFU), ingår ändå i lärarutbildningen just för utveckling av kunskap av den senare typen. De lärarstuderande har i den processen en handledare som hjälp och stöd i detta.

I detta kapitel riktas intresset mot handledning i allmänhet och hur handledare hjälper sina studerande att utvecklas mot färdiga lärare i synnerhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014
Keywords
Lärarstuderande
National Category
Didactics Pedagogy Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114330 (URN)9789175192031 (ISBN)
Available from: 2015-02-18 Created: 2015-02-18 Last updated: 2015-03-05Bibliographically approved
Hultman, G. & Wedin, A.-S. (2014). Handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer: skapandet av lärprocesser in-situ. In: Henrik Kock (Ed.), Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström (pp. 138-157). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer: skapandet av lärprocesser in-situ
2014 (Swedish)In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 138-157Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här artikeln avser att belysa hur samspelet mellan lärarstuderande och handledare kommer till uttryck under den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen. Syftet är att studera hur den mottagande läraren, praktikhandledaren, uppfattar och samspelar med den lärarstuderande kring elevers lärande och hur de båda hanterar praktiken.

Forskningen om lärarutbildning och förhållandet mellan lärarstudenters syn på undervisning och elevers lärprocesser är omfattande. Många påpekar också att forskningsområdena lärarutbildning respektive lärande är åtskilda (t.ex. Cochran-Smith & Fries, 2005; Oser & Baeriswyl, 2001; Wideen, Mayer-Smith & Moon, 1998). Vi hittar inte särskilt många studier av samspelet i tidigare forskning, vilket även påpekas i en omfattande internationell översikt av Clarke, Triggs & Nielsen (2012). Forskning om lärarutbildning har sammanfattats vid flera tillfällen (Ahlström & Kallos, 1996; Hegender, 2010) och därnoteras att forskarna uppmärksammar betydelsen av praktikperioden men att det saknas en analys av kommunikationen och de studerandes lärande under denna period.

Vi är särskilt intresserade av kommunikationen av yrkeskunnandet och en del av det Ellström (1992) diskuterar kring lärandets logik, både det anpassningsinriktade- och utvecklingsinriktade lärandet. Framför allt den miljö som skapas när handledare och studerande möts och arbetar tillsammans i skolan och klassrummet. Vi uppfattar den miljön som en situation där det både sker socialisering (Ellström, 2011) och skapas utrymme för ett utvecklingsinriktad lärande,

”… it is a matter of organizing the workplace, not only for production ofcertain goods or services, but also for supporting learning.”

Vilket är den situation som studeras i detta kapitel. Praktikperioden är en medvetet arrangemang för att överföra yrkeskunnande och åstadkomma en begynnande socialisering.

I samma anda, som Ellström (2011) kan vi se att den redovisade empirin kan spegla i vad mån och med vilket engagemang som den studerande, väljer att använda sig av de möjligheter som situationen ocharbetsplatsen erbjuder. Detta är dock inte något som explicit analyseras här. I det här kapitlet ligger focus på handledarens överföringsstrategier och mindre på mätningen av lärandets utfall hos den studerande.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Keywords
Lärarstuderande, Praktik, Handledning
National Category
Learning Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110871 (URN)978-91-7519-291-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-25 Created: 2014-09-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Wedin, A.-S., Hultman, G. & Schoultz, J. (2012). Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen. Pedagogisk forskning i Sverige, 17(1-2), 81-98
Open this publication in new window or tab >>Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen
2012 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 17, no 1-2, p. 81-98Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2012
National Category
Social Sciences Social Sciences Educational Sciences Educational Sciences Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-90606 (URN)
Projects
Vetenskapsrådet
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-04-02 Created: 2013-04-02 Last updated: 2017-12-06
Hultman, G., Schoultz, J., Wedin, A.-S., Lindqvist, P., Nordänger, U.-k. & Hegender, H. (2012). Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap (7ed.). In: Vetenskapsrådet (Ed.), Resultatdialog 2012 (pp. 93-99). Stockholm: Vetenskapsrådet
Open this publication in new window or tab >>Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap
Show others...
2012 (Swedish)In: Resultatdialog 2012 / [ed] Vetenskapsrådet, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, 7, p. 93-99Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012 Edition: 7
Series
Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 7
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-90603 (URN)978-91-7307-213-7 (ISBN)
Projects
VR/UBVK-projekt
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-04-02 Created: 2013-04-02 Last updated: 2013-04-11
Hultman, G., Wedin, A.-S. & Schoultz, J. (2012). Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande. Didaktisk Tidskrift, 22(2), 335-358
Open this publication in new window or tab >>Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande
2012 (Swedish)In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 22, no 2, p. 335-358Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Det som fokuseras i denna artikel är handledningen under den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen (VFU). Vi har ett intresse för vad som händer i samspelet mellan handledare och studerande och finner inte tydliga analyser av detta i tidigare studier. Från en omfattande internationell forskningsöversikt (Clarke, Triggs & Nielsen, 2012) kan man dra liknande slutsatser. Forskning om lärarutbildning har sammanfattats vid flera tillfällen. Många forskare påpekar dock att forskningsområdena lärarutbildning respektive lärande ofta är åtskilda (t ex. Oser & Baeriswyl, 2001; Wideen, Mayer– Smith & Moon, 1998). Ahlström & Kallos (1996) fokuserar den svenska forskningen (se även Hegender, 2010) och noterar att forskningen uppmärksammat praktikperiodens betydelse men inte analyserat vadstudenterna lär sig under skolpraktiken. De konstaterar att  undervisningsmönster och uppfattningar om yrket snarare förstärks än ifrågasätts. En studie av Timperley (2001) som ligger inom vårt intresseområde fokuserar på handledares samtal inom ramen för ett träningsprogram i lärarutbildningen. Det finns många studier redovisade men merparten fokuserar på andra aspekter än lärandet och överföringsprocesser.

Vi är intresserade av hur handledarna delger sitt yrkeskunnande till sina adepter. Med andra ord kombinerar vi här lärarutbildning och lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Högskolan i Jönköping, 2012
Keywords
lärarutbildning, lärare, praktikperioden, kunskapsbildning, lärlingsskap
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77644 (URN)
Note

Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686 är numera nedlagd.

Available from: 2012-05-24 Created: 2012-05-24 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Wedin, A.-S. (2010). Lärares arbete och kunskap: relationer, undervisning och betyg. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Lärares arbete och kunskap: relationer, undervisning och betyg
2010 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Vad gör lärare när de arbetar? I den här boken ger författaren en bild av lärararbetet och förmedlar en känsla av hur detta arbete verkligen ter sig. Läsaren får ta del av många konkreta exempel på hur lärare hanterar nödvändiga, naturliga och påbjudna inslag i arbetet - processer i vardagen som utgör grunden i lärares tysta kunskap i mötet med elever och kolleger. Det är en småskalig kunskapsbildning som återfinns inom lärares relationsarbete, praktisk didaktiska utveckling samt betygssättning, där lärares arbete med att skapa och upprätthålla relationer till eleverna är det primära.

Författaren diskuterar dessutom frågan om varför arbetet ser ut som det gör, varför lärare skapar just dessa kunskaper samt hur kunskapsbildningens processer ser ut. Boken avslutas med en diskussion som lyfter fram den praktiknära första delens beskrivningar av lärararbetet till en mer teoretisk nivå.

Lärares arbete och kunskap vänder sig till alla som är intresserade av lärares arbete, lärarstudenter, lärarutbildare och verksamma lärare och skolledare inom såväl grund- och gymnasieskolor samt politiker och tjänstemän med ansvar som rör skolan och lärares arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2010. p. 151
Keywords
lärares arbete, kunskap, kunskapsbildning, kontext, lärarrollen, lärarutbildning
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-66437 (URN)978-91-44-05191-8 (ISBN)
Available from: 2011-03-15 Created: 2011-03-15 Last updated: 2014-02-21Bibliographically approved
Hultman, G. & Wedin, A.-S. (2008). Lärares arbete och lärande. In: Carola Aili, Ulf Blossing, Ulrika Tornberg (Ed.), Lärare i blickpunkten: olika perspektiv på lärares arbete (pp. 55-69). Stockholm: Lärarförbundet
Open this publication in new window or tab >>Lärares arbete och lärande
2008 (Swedish)In: Lärare i blickpunkten: olika perspektiv på lärares arbete / [ed] Carola Aili, Ulf Blossing, Ulrika Tornberg, Stockholm: Lärarförbundet , 2008, p. 55-69Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv.  Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundet, 2008
Series
Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320 ; 7
Keywords
Lärarrollen, Sverige
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-20773 (URN)9789197659895 (ISBN)
Available from: 2009-09-18 Created: 2009-09-18 Last updated: 2017-02-03Bibliographically approved
Wedin, A.-S. (2007). Lärares arbete och kunskapsbildning: Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken. (Doctoral dissertation). : Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Lärares arbete och kunskapsbildning: Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken
2007 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this study is to enlarge knowledge concerning teachers´ knowledge creation in their everyday practices. Of central importance are questions concerned with what a teacher’s daily work looks like, to what areas does the knowledge a teacher develops in her/his daily work belong and what is their content. The major area of interest involves how the day-to-day knowledge is created as well as which type of teaching that dominates. The study is based on ethnographic fieldwork. That implies the use of a wide range of data from different sources, in my case, participating observations, different kinds of interviews and informal conversations. I followed two senior level teachers over time, one for half a year and the other for almost a whole year. Teachers´ work. The results show that teachers’ work is immediate, unpredictable, intensive and oriented by action. The relational character of the work is in focus however. Teacher’s work on building relationships with their pupils is continuously ongoing the whole time and everywhere. Relationships are created and upheld. The teaching, which is the teachers’ main task, does not take the pure form that one could assume but in many respects consists of relationships, even if at a first glance this does not appear to be the case. I have found that beyond a teacher’s actions there is often a relationship-based explanation. Yet another task that takes another form than that one could imagine and that is continually present in the everyday work is that which I call work related to grade-setting. Teachers´ knowledge. I have discovered a number of dimensions of teachers’ practical knowledge that can be considered as ”new”. These originate principally from two main areas: Pupils and teaching. The pupil-related knowledge consists of four categories: individual knowledge, “reading” knowledge, relational knowledge and care knowledge. The teaching-related categories of knowledge are: tactical didactic knowledge, subject-didactic knowledge, meta-knowledge and survival knowledge. I regard all these forms of knowledge as contextual. They are also personal as they are created by the teacher in a unique environment. My impression is that the forms of knowledge are also use-oriented and that most of them comprise a social dimension. Teachers´ knowledge creation. My findings show that teachers´ knowledge creation in everyday practice takes place within three areas, relational work, practical didactic improvement and work related to grade-setting. What I mostly find in the teachers is knowledge creation of an extremely refined manner. They test, adapt, change and improve both for their own sake and for the pupils. I use the term refinement learning for this process. Most of the knowledge creation in teachers takes place through interaction foremost with individuals, but even with texts and objects. This is explained by the profession’s relational character. The situations the teachers are involved in are never exactly the same but demand modifications to strategies previously used. Learning is here seen as invite-initiated and is best understood from a situated perspective. The interplay processes alone however cannot explain the knowledge creation that occurs. The teachers’ reflections about their teaching, which lead to new lesson elements is one example. The creation of knowledge can then best be explained from a constructivist perspective even if it also has its origin in interactive situations. Here, learning is more self-initiated. Knowledge creation can be regarded as necessary, as all the situations the teacher is involved in require solutions. They can also be regarded as natural situations as the teacher is obliged to promote both the pupils’ learning and development. This forces them to formulate explanations in all possible ways and means so that the pupils understand, as well as their creating a favourable environment so that both learning and development are encouraged. Thus teachers’ knowledge creation arises when they are working. They must learn in order to be able to handle the job itself.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2007. p. 279
Series
Linköping Studies in Pedagogic Practices, ISSN 1653-0101 ; 2Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 113
Keywords
context, ethnography, knowledge creation, learning, teachers´knowledge, teachers´work, teaching
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-11231 (URN)978-91-85715-63-3 (ISBN)
Public defence
2007-04-20, Key 1, Key-huset, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2008-03-19 Created: 2008-03-19 Last updated: 2009-03-11
Wedin, A.-S. (2005). Lärares arbete och skolan som en verksamhet för pedagogiskt arbete. In: Glenn Hultman & Bengt -Göran Martinsson (Ed.), Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet (pp. 155-170). Linköping: Skapande Vetande
Open this publication in new window or tab >>Lärares arbete och skolan som en verksamhet för pedagogiskt arbete
2005 (English)In: Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet / [ed] Glenn Hultman & Bengt -Göran Martinsson, Linköping: Skapande Vetande , 2005, p. 155-170Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Skapande Vetande, 2005
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30486 (URN)16061 (Local ID)91-85297-86-0 (ISBN)978-9-1852-9786-3 (ISBN)16061 (Archive number)16061 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-10-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications