liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Ahlström, Petter
Publications (8 of 8) Show all publications
Ahlström, P., Nilsson, F. & Olve, N.-G. (2008). Att mobilisera och vårda samverkan i forskning (1ed.). In: Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik: (pp. 115-132). Växjö: Växjö University Press
Open this publication in new window or tab >>Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
2008 (Swedish)In: Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik, Växjö: Växjö University Press , 2008, 1, p. 115-132Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I en tid då universitetens kunskapsmonopol är på väg att brytas får en nära samverkan mellan forskare, finansiär och studieobjekt en allt större betydelse (Nowotny et al., 2002, "Re-thinking Science"). Denna typ av samverkan är en central utgångspunkt i interaktiv forskning där ett vanligt syfte är att bedriva praktiknära studier med stor utomvetenskaplig relevans. I denna uppsats diskuteras hur samverkan mobiliseras och vårdas. Frågor som behandlas är hur forskarnas och praktikernas intressen ska förenas samt vad forskarna kan göra för att skapa rimliga förväntningar hos praktikerna och sprida sina resultat. Diskussionen baseras på egna erfarenheter där ett antal minifall får illustrera vad vi uppfattar vara typiska utmaningar i den här typen av samarbeten.   

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Växjö University Press, 2008 Edition: 1
Series
Växjö University Press / Acta Wexionensia, ISSN 1404-4307 ; 149
Keywords
interaktiv forskning, aktionsforskning, mode 2
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43064 (URN)71339 (Local ID)978-91-7636-621-9 (ISBN)71339 (Archive number)71339 (OAI)
Note

Detta är en modifierad version av den uppsats - med samma titel - som presenterades vid konferensen Högskolor och samhälle i samverkan 2007 HSS07 i Jönköping. En modifierad version av denna artikel har även publicerats i ett särskilt temanummer om interaktiv forskning i International Journal of Action Research (2007, vol 3, nr 3). Artikeln skickades till tidskriften efter särskild inbjudan.

Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-05-21Bibliographically approved
Ahlström, P. (2008). Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden. (Doctoral dissertation). Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Open this publication in new window or tab >>Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. Studier har visat att morgondagens seniorer är en relativt välbeställd grupp med höga krav och stora förväntningar på ålderdomen och det framtida boendet. Allt detta innebär en utmaning för samhället där nödvändiga prioriteringar kan leda till att individen måste ta ett större ansvar och eget initiativ för boende och omvårdnadstjänster gentemot tidigare. I avhandlingen (”studien”) har seniorboendekonceptet med integrerade service-, vård- och omsorgstjänster studerats särskilt. Seniorboenden är ett marknadssegment med kraftig tillväxt under 2000-talet. Antalet seniorbostäder i Sverige har ökat från ca 10 000 år 2000 till ca 28 000 år 2007. Det som karaktäriserar konceptet är att boendet och de anslutande tjänsterna har anpassats och särskilt utformats för ett liv i åldrande.

Studien rapporteras i form av en monografi bestående av två olika delstudier. Forskningsfrågan som varit vägledande för den första delstudien är ”Vad skapar en stark marknadsposition för en aktör på seniorbostadsmarknaden med integrerad service, vård och omsorg?”. Forskningsfrågan i den andra delstudien är ”Vilka produktionsstrategier och styrsystem går att identifiera hos några av de mest framgångsrika konceptbyggarna?”. Den andra delstudien utgår från den första delstudiens resultat. Forskningen, som har bedrivits som en explorativ fältstudie, har pågått under perioden 2002-2008. Mätinstrumentet har bestått av fasta intervjufrågor med öppna svarsalternativ. De underliggande intervjuerna har tillsammans med sekundärdata presenterats i ett antal fallbeskrivningar. I studien har ett antal framgångsrika, såväl svenska som nordamerikanska, aktörer medverkat. Den första delstudien har analyserats utifrån en föreställningsram som byggts upp kring begreppen omgivning, strategi, resurs, tjänstekoncept och konkurrenskraft. Resultaten har formulerats i ett antal strategiska vägval vilka sammanfattats i begreppen differentiering, fokus, integration, samverkan, kontroll, verksamhetsutveckling, kärnkompetens och resurser. Det har kunnat påvisas att framgångsrika aktörer följer den differentieringsstrategi om Porter (1980) definierat. Vidare har en affärsstrategisk typologi över aktörer på seniorboendemarknaden formulerats. Den första delstudiens slutsatser har formulerats i fyra strategiska idealtyper: förvaltare, konceptbyggare, entreprenörer och idealister.

Utgångspunkten i den andra delstudien, som bl.a. hämtats i Nilssons och Rapps (2005) teoretiska ramverk, har varit idealtypen konceptbyggare. Med vissa kompletteringar har detta ramverk nyttjats och utvecklats för att beskriva och analysera orsakssambanden kring strategisk kongruens och integrerad styrning. Kompletteringar och justeringar har skett för att även omfatta strategier och styrsystem för bygg- och tjänsteproduktion. Föreställningsramen har, utifrån den erfarenhet som erhållits vid analysen av insamlad data, justerats. Justeringen har bestått i klassificeringsdimensionerna IT, organisationskultur och värdegrund. I studien, som bl.a. består av fallbeskrivning och analys av konceptbyggare, har framkommit att de konceptbyggare som nått framgång också har lyckats uppnå strategisk kongruens och integrerad styrning. Studien har bl.a. kunnat påvisa vad betydelsen av boendets fysiska planering innebär för möjligheten att bedriva tjänsteproduktion. Studien har bl.a. visat att nordamerikanska konceptbyggare har en hög grad av samstämmighet mellan strategi och styrsystem. Samstämmigheten kan sammanfattas i marknadskännedom, tydlig verksamhetsidé, branscherfarenhet, insikt om skalfördelar via klustring, organisatorisk småskalighet, känsla för värdeskapande, målinriktning, långtgående befogenheter och delegerat ansvar, värdestyrd verksamhet och en väl utvecklad organisationskultur. De nordamerikanska konceptbyggarna har definierat sina verksamheter som hotellverksamhet för seniorer vilket innebär att de boende blivit kunder och de äldre i allmänhet betraktas som en tillgång.

Abstract [en]

The demographic trend in Sweden features a population with a rising average age. According to forecasts, nearly one Swede out of four will be 65 or older by the year 2025. Many individuals in this category of older persons, or seniors, can look forward to an active, healthy and relatively long old age. Studies have shown that tomorrow’s seniors and retirees will be relatively well off as social groups. In addition, attitude and generation surveys have indicated that these groups have high demands and expectations for their old age, future housing and related services. Society will thus face a considerable challenge, which includes maintaining a basic commitment to continue guaranteeing the standard of quality in housing and services for the elderly that is presently taken for granted. Necessary societal priorities, however, may require individuals to take more initiative and assume greater financial responsibility than before in some of these areas. In the 2000’s a new market segment has been established and shown vigorous growth. That segment is the senior housing market, where various housing concepts are offered to the target group, seniors, or persons aged 55+. The number of senior housing units in Sweden has soared in the last few years, from about 10 000 in 2000 to some 28 000 in 2007. In this study, the concept of senior housing, with features of integrated service and care, has been of special interest. What characterizes this housing concept is that housing and related services have been adapted and specially designed for living as an aging individual.

This dissertation (”the survey”) is reported in the form of a monograph consisting of two separate studies. The research question that has guided the first study is, “What creates a strong market position for a player on the senior-housing market with integrated service, health care and other forms of service and care?” The research question for the second study is, “What production strategies and control systems can be identified for some of the most successful concept-builders?” The two studies are related in that the latter is based on the results of the former. The studies were conducted over a period from 2002 to 2008. The research was done as an exploratory field study. The field-study approach has given priority to breadth and inclusion of many aspects. The instrument of measurement has consisted of set interview questions with open-ended alternative responses. The underlying interviews, together with secondary data, have been presented as a number of case studies. In the survey, a number of successful players have been selected on the basis of the criteria considered typical of successful actors on the senior housing market. Both Swedish and North American organizations have participated in the survey.

The empirical material of the survey has been analyzed on the basis of the theoretical conceptual frameworks developed for the two respective studies. The first study has been analyzed with a framework based on the concepts of environment, strategy, resources, service and competitiveness. The results have been formulated in a number of strategic choices that are summarized in the concepts of differentiation, focus, integration, collaboration, control, business development, core competence and resources. In this connection, it has been possible to show that actors who operate a successful business follow largely what Porter (1980) has defined as a strategy of differentiation. Moreover, a business-strategy typology of actors on the senior housing market has also been constructed. Also, the tentative conclusions of the first study have been formulated in four strategic ideal types: administrators, concept-builders, entrepreneurs and idealists.

The point of departure for the second study has been the ideal type referred to as the concept-builder. The conceptual framework has therefore been developed further, based in part on the theoretical framework of Nilsson and Rapp (2005). With certain additions, these foundations have been used to construct a detailed theoretical framework for the study. The conceptual framework has been designed to describe and analyze the causal relationships relating to strategic congruence and integrated control. In this regard, additions and adjustments have been made to include strategies and control systems for the construction of buildings and the production of services. The results of the second study include a case description and an analysis of successful concept-builders. One reason for their success is assumed to be their ability to achieve strategic congruence and integrated control. In light of the findings from the analysis of the data, the conceptual framework has been somewhat modified. This adjustment has consisted in classification along the dimensions of IT, organizational culture and fundamental values. In this connection it has been possible to demonstrate the importance of the physical planning of housing for the production of services. Emphasis has been placed on designing the physical facility and housing right from the beginning so as to facilitate the service-producing operation in a later stage of the life cycle.

One finding of the survey is that with North American concept-builders there is a high degree of consistency between strategies and control systems. The factors underlying this consistency can be summarized as market knowledge, industry experience, understanding the economies of scale attainable through clustering, organization on a small scale, a clear concept of business, a sense of value creation, a focus on objectives, farreaching delegation of authority and responsibility to the operating level, skilled management, value-oriented operations and a well-developed organizational culture. Through the survey, a number of customer-controlled operations have been illustrated in the case studies. It is apparent that compared to the past, there has been a shift in industry attitude in North America, creating a situation that differs from Swedish conditions in some respects. The North American concept-builders have defined their businesses as hotel operations for seniors. This has automatically shifted the focus toward one where residents have become customers and older people in general are regarded as assets.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 2008. p. 214
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, ISSN 0345-7524 ; 1188
Keywords
Strategi (Strategy), Styrning (Management control), Tjänster (Services), Livsstilskoncept (Lifestyleconcept), Tjänsteutveckling (Service development), Senior (Senior), Seniorboende (Seniorhousing), Seniorbostadsmarknaden (senior housing market), Seniorboendemarknaden
National Category
Business Administration
Research subject
Economic Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-11747 (URN)978-91-7393-886-0 (ISBN)
Public defence
2008-06-04, C3, Hus C, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 10:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2008-05-07 Created: 2008-05-07 Last updated: 2020-03-24
Ahlström, P., Nilsson, F. & Olve, N.-G. (2007). Att mobilisera och vårda samverkan i forskning. In: Högskolor och samhälle i samverkan 2007 HSS07,2007.
Open this publication in new window or tab >>Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
2007 (Swedish)In: Högskolor och samhälle i samverkan 2007 HSS07,2007, 2007Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Kunskapsutveckling är en långsiktig process där kontaktskapande och kontaktvård ofta har stor omfattning jämfört med den konkreta forskningsinsatsen. Utmaningen är att mobilisera och vårda en allians där forskare och praktiker samverkar. Ibland kan även finansiärer ha en aktiv roll. Intresse för forskningsinsatsen är en viktig utgångspunkt för samverkan men inte sällan finns det ytterligare orsaker till att ett samarbete kommer till stånd och består. Teoretisk inspiration för att diskutera detta kan hämtas från studier av s.k. imaginära och virtuella organisationer. I uppsatsen diskuteras detta mot bakgrund av erfarenheter från faktiska forskningsprojekt.     

National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39462 (URN)48666 (Local ID)48666 (Archive number)48666 (OAI)
Note
Spår: Akademins förutsättningar för samverkan. Notera att detta är en tidigare version av den uppsats - med samma titel - som publicerats i antologin Gemensamt kunskapande , Växjö University Press, 2008.Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2011-02-22
Ahlström, P. & Nilsson, F. (2007). Boende för äldre - utmaningar och möjligheter. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Boende för äldre - utmaningar och möjligheter
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det projekt som här avrapporteras är initierat och finansierat av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor. I rapporten diskuteras och analyseras ett antal faktorer som kan antas påverka kommunernas kostnader, i vid bemärkelse, för service, vård och omsorg. Analysen inriktas på hur utformningen av dagens och framtidens boende för äldre kan antas påverka kostnadsläget. Rapporten omfattar 88 sidor.        

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2007
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39354 (URN)LIU-IEI-R--07/0007--SE (ISRN)47937 (Local ID)47937 (Archive number)47937 (OAI)
Note
88 sidorAvailable from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Ahlström, P., Nilsson, F. & Olve, N.-G. (2007). Mobilising and nurturing collaboration in research - the value of a focused imagination. International Journal of Action Research, 3(No 3), 297-327
Open this publication in new window or tab >>Mobilising and nurturing collaboration in research - the value of a focused imagination
2007 (English)In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 3, no No 3, p. 297-327Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

   Establishing and nurturing contacts are important and time-consuming elements of interactive research. It is usually the researcher who has to establish and nurture collaboration with practitioners, a task that is not normally part of traditional research. A mutual interest in the subject of the research is a prerequisite for collaboration, but there are quite often other factors that explain why collaboration begins and endures. On the basis of the experience gained in a number of interactive research projects, we address the conditions required for an effective and lasting interplay between collaborating partners. Theoretical inspiration has been provided by studies of so-called imaginary organisations.        

National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39687 (URN)50703 (Local ID)50703 (Archive number)50703 (OAI)
Note
Denna artikel baseras på bokkapitlet "Att mobilisera och vårda samverkan i forskning" publiserad i "Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik"Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2017-12-13
Ahlström, P. (2005). Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden. (Licentiate dissertation). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden
2005 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Enligt svenska befolkningsprognoser kommer nästan var fjärde svensk år 2025 att vara över 65 år. Den äldre andelen av befolkningen utgör en välbeställd grupp med relativt stora realekonomiska tillgångar. Attitydundersökningar på morgondagens pensionärer talar för att denna grupp ställer högre krav på boendeutformning, kringservice, vård och omsorg än tidigare generationer. Flera studier visar på en ökad betalningsvilja och betalningsförmåga för alternativa service- och boendeformer. Samtidigt försöker olika marknadsaktörer att positionera ett produkt- och tjänsteutbud inom en bostadsmarknadens nischer, här definierad som seniorbostadsmarknaden. På seniorbostadsmarknaden har ett särskilt segment identifierats där utöver seniorboende även service-, vård- och omsorgsrelaterade kringtjänster bjuds ut. Mot den bakgrunden har avhandlingens problemställning formulerats enligt följande: vad skapar en stark marknadsposition för en aktör på seniorbostadsmarknaden med integrerad service, vård och omsorg?

Utgångspunkten har varit ett sannolikt scenario där privata initiativ i allt större utsträckning kommer att bidra till framtida boendelösningar riktade till samhällets seniora och äldrebefolkningsgrupper. Syftet med avhandlingen har varit dels att identifiera de framgångsfaktorer som kan antas ligger till grund för en stark marknadsposition, dels att skapa en typologi över olika affärsstrategier. Genom en branschanalys har det i avhandlingen påvisats att seniorbostadsmarknaden är en nischmarknad med marginell omfattning. Avhandlingens empiriska undersökning har designats som en fältstudie. Fältstudien har i sin tur bl.a. genomförts i form av en förstudie och en intervjustudie. Intervjustudien ägde rum under hösten 2004 med platsbesök och intervjuer av verksamhetsföreträdare för elva utvalda fallstudieorganisationer. Utifrån ett antal i förhand uppställda kriterier har marknadsaktörernas framgångsfaktorer identifierats. Den bearbetnings- och analysmodell som konstruerats för detta syfte och som använts för att analysera fältstudiens empiri är baserad på studier inom strategiområdet. Modellen har bl.a. inspirerats av forskare som Miles & Snow (1978), Porter (1980) och Gupta & Govindarajan (1984). Vidare bygger den på antagandena om resursers och kompetensers betydelse för strategiformuleringen. Service management, och då särskilt tjänsters sammansättning, är ett annat område som beaktas. Analysmodellen har byggts upp kring fem dimensioner: omgivning, strategi, resurser, tjänstekoncept och konkurrens. De identifierade framgångsfaktorerna har baserats på intervjustudiens två mest framgångsrika aktörer. Resultatet har formulerats i ett antal strategiska vägval vilka kan sammanfattas i begreppen: differentiering, fokus, integration, samverkan, kontroll, verksamhetsutveckling, kärnkompetens och resurser. I avhandlingen påvisas att aktörer som bedriver framgångsrik verksamhet på seniorbostadsmarknaden till stora delar följer det Porter (1980) definierat som en differentieringsstrategi med fokus. Avhandlingen har också utmynnat i en affärsstrategisk typologi för seniorbostadsmarknaden. Dessa tentativa slutsatser har formulerats i fyra strategiska idealtyper: förvaltare, konceptbyggare, entreprenörer och idealister.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2005. p. 172
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Thesis, ISSN 0280-7971 ; 1172
Keywords
Affärsstrategi, Konkurrenskraft, Bostadsmarknaden, Seniorboende, Service Management
National Category
Computer Sciences
Research subject
Economic Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-33216 (URN)LiU-TEK-LIC-2005:27 (Local ID)9185299677 (ISBN)LiU-TEK-LIC-2005:27 (Archive number)LiU-TEK-LIC-2005:27 (OAI)
Presentation
2005-06-09, Visionen, Hus B, Linköpings Universitet, Linköping, 10:30 (Swedish)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2023-02-21Bibliographically approved
Ahlström, P. & Nilsson, F. (2005). Affärsstrategier och seniorbostadsmarknaden. Fastighetsnytt, 12 nr 5, 36-37
Open this publication in new window or tab >>Affärsstrategier och seniorbostadsmarknaden
2005 (Swedish)In: Fastighetsnytt, ISSN 1104-8913, Vol. 12 nr 5, p. 36-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

  Artikeln beskriver några av resultaten från licentiatavhandlingen "Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden" av Petter Ahlström.      

National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-35910 (URN)29045 (Local ID)29045 (Archive number)29045 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Ahlström, P. & Nilsson, F. (2003). Interaktivt forskningssamarbete med seniorbostadsentreprenörer. In: The 17th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik.
Open this publication in new window or tab >>Interaktivt forskningssamarbete med seniorbostadsentreprenörer
2003 (Swedish)In: The 17th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, 2003Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Affärsstrategi, aktionsforskning, entreprenör, integrerat senior- och äldreboende, seniorbostadsmarknaden
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-61980 (URN)
Note
Ingen tryckt proceedingAvailable from: 2010-11-18 Created: 2010-11-18 Last updated: 2011-02-22
Organisations

Search in DiVA

Show all publications