liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Andersson, Lotta
Publications (10 of 28) Show all publications
Bohman, A., Andersson, L. & Sjöström, Å. (2016). Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet: redovisning av ett regeringsuppdrag. Norrköping: SMHI
Open this publication in new window or tab >>Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet: redovisning av ett regeringsuppdrag
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har fått i uppdrag att senast den 20 december 2016 redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för rapportering till EU och andra internationella organisationer.

Den föreslagna utvärderingsmodellen består av tre olika delar/block som kan användas var för sig i olika syften men som tillsammans ger en bredare helhetsbild av det svenska klimatanpassningsarbetet. De tre olika delarna är avsedda att svara på tre olika typer av övergripande frågeställningar:

 1. Finns de processer som är nödvändiga för att kunna arbeta med klimatanpassning på plats? I vilken utsträckning har frågan om anpassning integrerats i det svenska förvaltningssystemet?
 1. Vilka åtgärder har implementerats för att minska de negativa effekterna/sårbarheten? Vilka sektorer har man arbetat med och vilka centrala utmaningar och klimateffekter har adresserats/har inte adresserats?
 1. Vilka framsteg kan vi se i arbetet med att minska de negativa effekterna?

Dessa frågor besvaras med hjälp av processindikatorer, åtgärdsuppföljning och effektindikatorer. Data samlas in via enkäter riktade till nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Ett omfattande utvecklingsarbete återstår för att ta fram effektindikatorer för olika sektorer/verksamheter. SMHI föreslår därför att uppdrag utdelas till nationella myndigheter att i samverkan med berörda aktörer utarbeta förslag på effektindikatorer för dessas respektive verksamheter.

Det är vår slutsats att ett strategiskt nationellt ramverk för klimatanpassning, som sätter uppföljningsprocessen i ett sammanhang, krävs för att säkerställa effektivitet och kontinuitet i det svenska klimatanpassningsarbetet. SMHI föreslår därför, i linje med EU:s klimatanpassningsstrategi, att en nationell policycykel för det svenska klimatanpassningsarbetet etableras. Ett exempel på hur ett sådant ramverk skulle kunna se ut presenteras.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: SMHI, 2016. p. 35
Series
Klimatologi, ISSN 1654-2258 ; 40
National Category
Climate Research Globalisation Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-137900 (URN)
Available from: 2017-06-01 Created: 2017-06-01 Last updated: 2018-01-17Bibliographically approved
Andersson, L., Bohman, A., Van Well, L., Jonsson, A., Persson, G. & Farelius, J. (2015). Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Norrköping: SMHI
Open this publication in new window or tab >>Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

När klimatet förändras påverkas människor och deras egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet, vilket gör att såväl myndigheter, kommuner, företag som enskilda fastighetsägare måste agera.

Översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad vi behöver rusta oss för. Vi ska möta klimatförändringar som sker här i Sverige, men vi måste också anpassa oss till vad klimatförändringar i andra länder innebär för Sverige.

Kostnaderna för klimatanpassning kan bli höga, men bedöms av bland andra EUkommissionen ändå löna sig i förhållande till de skadekostnader som uppstår om inga åtgärder vidtas.

Klimatanpassningsarbetet i Sverige har gått framåt under de senaste åren. Några exempel på myndighetsuppdrag är Nationell höjddatabas, Ras- och skredkarteringen av Göta älvdalen, Dricksvattenutredningen, länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för klimatanpassning, samt inrättandet av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts arbete med regeringsuppdraget att utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, visar på stort behov av fortsatta insatser. Denna rapport ger förslag till en färdplan för klimatanpassningen i Sverige. Slutsatserna handlar framförallt om att arbetet måste bedrivas långsiktigt, att roller och mandat förtydligas samt att en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

De viktigaste slutsatserna för fortsatt arbete är:

 • Regelverk behöver anpassas, roller och ansvar samt strategier och mål måstetydliggöras
 • Prioriterade forsknings- och utvecklingsinsatser, som fyller identifierade kunskapsbehov inklusive långtidsövervakning, behöver finansieras
 • Kunskap, beslutstöd och prognos- och varningssystem behöver göras mer tillgängliga
 • Hur kostnader ska fördelas mellan olika aktörer och hur resurser till prioriterade åtgärder ska säkerställas, behöver klarläggas

Uppdraget har inneburit att sammanställa kunskap om nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat, till exempel effekter på samhällsviktiga funktioner och människors hälsa. Arbetet har också omfattat en kartläggning över vad som genomförts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades år 2007. Utifrån det underlaget har målet varit att beskriva behoven och lämna förslag på åtgärder för  anpassning av olika delar av samhället. Hänsyn har tagits till EU:s strategi för klimatanpassning. Arbetet har bedrivits i bred samverkan med myndigheter, kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter.

Redovisningen av uppdraget omfattar en huvudrapport samt 18 bilagor. Huvudrapportens tredje kapitel är en syntes av rapportens alla förslag, och kan ses som färdplanen för att säkerställa att Sverige klimatanpassas.

Abstract [en]

As the climate changes, actors on all levels and in all sectors will be affected. Thus it is imperative that authorities, municipalities, businesses and individual property owners all take action.

Flooding, heat waves, landslides and erosion are only a few examples of the challenges that that society faces and needs to prepare for. Sweden must adapt to the impacts of a changing climate, as well as the indirect effects of climate change impacts in other parts of the world.

The costs of adaptation can be high, but the European Commission, among others, has deemed that it still pays to adapt in relation to the costs incurred if no action is taken.

Climate adaptation initiatives in Sweden have advanced significantly in recent years. Notable examples include governmental missions for a national elevation database, landslide risk mapping in the Göta Älv River Valley, the Swedish drinking water investigation, the County Administrative Boards’ regional climate change action plans, and the establishment of the National Knowledge Centre for Climate Adaptation.

The Swedish Meteorological and Hydrological Institute’s mission to survey, analyse and follow-up on climate adaptation work in Sweden has shown that there is still a considerable need for further measures. This report provides proposals for a road map for climate adaptation in Sweden and concludes that climate adaptation is best conducted in a long-term manner, that roles and responsibilities should be made more transparent, and that better coordination among the many actors involved in climate adaptation is necessary.

The most important conclusions for continued work are:

 • Laws and regulations need to be adapted; roles and responsibilities as well as strategies and goals should be made clearer.
 • Priority and funding should be given to research and development measures that fill an identified knowledge-gap, including long-term monitoring.
 • Knowledge and decision support as well as prognoses and warning systems should be more accessible.
 • There is a need to outline how the costs of adaptation should be distributed among actors and how resources for prioritised measures can be guaranteed.

This mission has compiled knowledge of the current and future risks and consequences for society of a changing climate, such as effects on vital societal functions and human health. The mission has also surveyed the work that has been done since the publication of the final report of the Swedish Commission on Climate and Vulnerability in 2007. From this background material our goal has been to describe the gaps and challenges and provide suggestions for how adaptation can be approached in various sectors of society. The EU Strategy on Adaptation to Climate Change has been an important point of departure. The work has been performed in cooperation with national and regional authorities, municipalities, researchers, sectoral organisations and representatives of the private sector.

This report is comprised of a main report and 18 annexes. Chapter 3 of the main report is a synthesis of all of the proposals made throughout the document and as such can be seen as a road map to ensure that Sweden adapts to a changing climate.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: SMHI, 2015. p. 296
Series
Klimatologi, ISSN 1654-2258 ; 2015:12
National Category
Climate Research Environmental Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118271 (URN)
Available from: 2015-05-25 Created: 2015-05-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Wilk, J., Andersson, L. & Warburton, M. (2013). Adaptation to climate change and other stressors among commercial and small-scale South African farmers. Regional Environmental Change, 13(2), 273-286
Open this publication in new window or tab >>Adaptation to climate change and other stressors among commercial and small-scale South African farmers
2013 (English)In: Regional Environmental Change, ISSN 1436-3798, E-ISSN 1436-378X, Vol. 13, no 2, p. 273-286Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Commercial and small-scale farmers in South Africa are exposed to many challenges. Interviews with 44 farmers in the upper Thukela basin, KwaZulu-Natal, were conducted to identify common and specific challenges for the two groups and adaptive strategies for dealing with the effects of climate and other stressors. This work was conducted as part of a larger participatory project with local stakeholders to develop a local adaptation plan for coping with climate variability and change. Although many challenges related to exposure to climate variability and change, weak agricultural policies, limited governmental support, and theft were common to both farming communities, their adaptive capacities were vastly different. Small-scale farmers were more vulnerable due to difficulties to finance the high input costs of improved seed varieties and implements, limited access to knowledge and agricultural techniques for water and soil conservation and limited customs of long-term planning. In addition to temperature and drought-related challenges, small-scale farmers were concerned about soil erosion, water logging and livestock diseases, challenges for which the commercial farmers already had efficient adaptation strategies in place. The major obstacle hindering commercial farmers with future planning was the lack of clear directives from the government, for example, with regard to issuing of water licences and land reform. Enabling agricultural communities to procure sustainable livelihoods requires implementation of strategies that address the common and specific challenges and strengthen the adaptive capacity of both commercial and small-scale farmers. Identified ways forward include knowledge transfer within and across farming communities, clear governmental directives and targeted locally adapted finance programmes.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2013
Keywords
climate change, adaptive capacity, small-scale farmers, sustainable agriculture, water resources management, vulnerability, South Africa
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-89158 (URN)10.1007/s10113-012-0323-4 (DOI)000316782500005 ()
Projects
Participatory Modelling for Assessment of Local Impact of Climate Variability and Change on Water Resources
Funder
Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
Available from: 2013-02-24 Created: 2013-02-24 Last updated: 2017-12-06
Andersson, L., Wilk, J., Graham, P. L. & Warburton, M. (2013). Design and test of a model-assisted participatory process for the formulation of a local climate adaptation plan. Climate and Development, 5(3), 217-228
Open this publication in new window or tab >>Design and test of a model-assisted participatory process for the formulation of a local climate adaptation plan
2013 (English)In: Climate and Development, ISSN 1756-5529, E-ISSN 1756-5537, Vol. 5, no 3, p. 217-228Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article presents the design and testing of a model-assisted participatory process for the formulation of a local adaptation plan to climate change. The pilot study focused on small-scale and commercial agriculture, water supply, housing, wildlife, livestock and biodiversity in the Thukela River basin, KwaZulu-Natal, South Africa. The methodology was based on stakeholders identifying and ranking the severity of climate-related challenges, and downscaled stakeholder-identified information provided by modellers, with the aim of addressing possible changes of exposure in the future. The methodology enables the integration of model-based information with experience and visions based on local realities. It includes stakeholders own assessments of their vulnerability to prevailing climate variability and the severity, if specified, of climate-related problems that may occur more often in the future. The methodology made it possible to identify the main issues to focus on in the adaptation plan, including barriers to adaptation. We make recommendations for how to design a model-assisted participatory process, emphasizing the need for transparency, to recognize the interests of the stakeholders, good advance planning, local relevance, involvement of local champions, and adaptation of Information material to each groups previous experience and understanding.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor and Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2013
Keywords
adaptation, climate change, hydrology, participation, Africa
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-100501 (URN)10.1080/17565529.2013.812955 (DOI)000324365900005 ()
Available from: 2013-11-08 Created: 2013-11-08 Last updated: 2017-12-06
Andersson, L., Hjerpe, M. & Alberth, J. (2013). The Vulnerability Assessment Concept: A Tool for Prioritization of the Most Relevant Issues for Macro-regional Cooperation. Copenhagen: Danish Meteorological Institute
Open this publication in new window or tab >>The Vulnerability Assessment Concept: A Tool for Prioritization of the Most Relevant Issues for Macro-regional Cooperation
2013 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report aims at identifying potential issues for collaboration related to climate adaptation through application of a tool for assessing macro-regional risks. The tool is intended to assist decision-makers and other stakeholders in the Baltic Sea Region (BSR) in discussions on how climate adaptation related cooperation would benefit most from macro-regional cooperation. It is based on four criteria: 1) confidence, 2) speed (determined by Baltadapt climate modellers), 3) importance of impacts and 4) macro-regional coverage (based on a questionnaires answered by 3-8 stakeholders from each of the nine riparian BSR states). Based on equal weighting of these factors, impacts related to biodiversity/eutrophication of the Baltic Sea, as well and impacts related to agriculture were given the highest rankings, which demonstrates the importance to include these sectors and their interrelationship as an important focus in macro-regional cooperation on climate adaptation in the BSR. Impacts  related to biodiversity and agriculture have in common that they are caused by climate change that will occur or already has occurred with a high degree of certainty (e.g., linked to air and water temperatures and rising sea levels), as well as having a very large macro-regional spatial coverage, and being perceived as of high societal and/or environmental concern.

Place, publisher, year, edition, pages
Copenhagen: Danish Meteorological Institute, 2013. p. 37
Series
BaltAdapt Reports ; 9
Keywords
Vulnerability; Adaptation; Climate Change; Prioritization; Tool
National Category
Climate Research Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-104258 (URN)978-87-7478-633-7 (ISBN)
Projects
BaltAdapt
Available from: 2014-02-13 Created: 2014-02-13 Last updated: 2015-09-22Bibliographically approved
Andersson, L., Samuelsson, P. & Kjellström, E. (2011). Assessment of climate change impact on water resources in the Pungwe river basin.. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, 63(1), 138-157
Open this publication in new window or tab >>Assessment of climate change impact on water resources in the Pungwe river basin.
2011 (English)In: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, ISSN 0280-6495, E-ISSN 1600-0870, Vol. 63, no 1, p. 138-157Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Rossby Centre Regional Climate Model (RCA3) and the hydrological model HBV were linked to assess climate change impacts on water resources in the Pungwe basin until 2050. RCA3 was capable of simulating the most important aspects of the climate for a control period at the regional scale. At the subbasin scale, additional scalingwas needed. Three climate change experiments using ECHAM4-A2, B2 and CCSM3-B2 as input to RCA3 were carried out. According to the simulations annual rainfall in 2050 would be reduced by approximately 10% with increasing interannual variability of rainfall and dry season river flow and later onset of the rainy season. The ECHAM4-A2 driven experiment did also indicate a slight increase of high flows. If the results indeed reflect the future, they will worsen the already critical situation for water resources, regarding both floods and droughts. Uncertainties, however in the downscaled scenarios make it difficult to prioritize adaptation options. This calls for inclusion of more climate change experiments, in an ensemble of climate scenarios possibly by using a combination of dynamical and statistical downscaling of general circulation models, as well as extending the simulations to 2100 to further ensure robustness of the signal.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-64058 (URN)10.1111/j.1600-0870.2010.00480.x (DOI)
Available from: 2011-01-11 Created: 2011-01-11 Last updated: 2017-12-11
Jonsson, A., Andersson, L., Alkan Olsson, J. & Johansson, M. (2011). Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements. Journal of Environmental Planning and Management, 54(7), 909-935
Open this publication in new window or tab >>Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements
2011 (English)In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 54, no 7, p. 909-935Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Management by objectives is intrinsic to the EU Water Framework Directive (WFD) and Swedish environmental policy. We describe three approaches to formulating objectives via model-assisted dialogue with local stakeholders, concerning eutrophication in a coastal drainage area in south-eastern Sweden: a WFD eco-centred approach based on “natural state”, Swedish environmental policy reformulated into quantified reduction goals, and a participatory approach based on local stakeholder definitions of desirable environmental status. Despite representativity problems, we conclude that local stake­holder participation in formulating local goals could increase goal function­ality and robustness when adapting and implementing national and EU WFD goals at the local level.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2011
Keywords
participatory water management; management by objectives (MBO); local goal formulation; stakeholder involvement
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-66213 (URN)10.1080/09640568.2010.541738 (DOI)000299201800004 ()
Available from: 2011-03-08 Created: 2011-03-08 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Graham, P., Andersson, L., Horan, M., Kunz, R., Lumdsen, T., Schulze, R., . . . Yang, W. (2011). Using multiple climate projections for assessing hydrological response to climate change in the Thukela River Basin, South Africa. Physics and Chemistry of the Earth, 36(14-15), 727-735
Open this publication in new window or tab >>Using multiple climate projections for assessing hydrological response to climate change in the Thukela River Basin, South Africa
Show others...
2011 (English)In: Physics and Chemistry of the Earth, ISSN 1474-7065, E-ISSN 1873-5193, Vol. 36, no 14-15, p. 727-735Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study used climate change projections from different regional approaches to assess hydrological effects on the Thukela River Basin in KwaZulu-Natal, South Africa. Projecting impacts of future climate change onto hydrological systems can be undertaken in different ways and a variety of effects can be expected. Although simulation results from global climate models (GCMs) are typically used to project future climate, different outcomes from these projections may be obtained depending on the GCMs themselves and how they are applied, including different ways of downscaling from global to regional scales. Projections of climate change from different downscaling methods, different global climate models and different future emissions scenarios were used as input to simulations in a hydrological model to assess climate change impacts on hydrology. A total of 10 hydrological change simulations were made, resulting in a matrix of hydrological response results. This matrix included results from dynamically downscaled climate change projections from the same regional climate model (RCM) using an ensemble of three GCMs and three global emissions scenarios, and from statistically downscaled projections using results from five GCMs with the same emissions scenario. Although the matrix of results does not provide complete and consistent coverage of potential uncertainties from the different methods, some robust results were identified. In some regards, the results were in agreement and consistent for the different simulations. For others, particularly rainfall, the simulations showed divergence. For example, all of the statistically downscaled simulations showed an annual increase in precipitation and corresponding increase in river runoff, while the RCM downscaled simulations showed both increases and decreases in runoff. According to the two projections that best represent runoff for the observed climate, increase runoff would generally be expected for this basin in the future. Dealing with such variability in results is not atypical for assessing climate change impacts in Africa and practitioners are faced with how to interpret them. This work highlights the need for additional, well-coordinated regional climate downscaling for the region to further define the range of uncertainties involved.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2011
Keywords
climate change, hydrological impacts, regional downscaling, Thukela river basin
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-73951 (URN)10.1016/j.pce.2011.07.084 (DOI)
Available from: 2012-01-17 Created: 2012-01-17 Last updated: 2018-01-12
Wilk, J., Andersson, L., Wolski, P., Kgathi, D., Ringrose, S. & Vanderpost, C. (2010). Chang­ing flow in the Okavango basin: Upstream developments and downstream effects (1ed.). In: Beheim, E., Rajwar, G.S., Haigh, M. and Krecek, J. (Ed.), Integrated Watershed Management: Perspectives and Problems: Perspectives and Problems (pp. 99-112). Springer and Capital Publishing Company
Open this publication in new window or tab >>Chang­ing flow in the Okavango basin: Upstream developments and downstream effects
Show others...
2010 (English)In: Integrated Watershed Management: Perspectives and Problems: Perspectives and Problems / [ed] Beheim, E., Rajwar, G.S., Haigh, M. and Krecek, J., Springer and Capital Publishing Company , 2010, 1, p. 99-112Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Headwaters are fragile environments threatened by anthropogenic actions. The regeneration of headwaters calls for a practical approach through integrated environmental management. This book discusses various issues concerning headwater regions of the world under wide-ranging themes: climate change impacts, vegetal cover, sub-surface hydrology, catchment and streamflow hydrology, pollution, water quality and limnology, remote sensing and GIS, environmental impact assessment and mitigation, socio-economic impacts, public participation, education and management, and integrated watershed management. This book aims to bring about an awareness in sustainable regeneration of headwater regions and particularly highlighting the problems of environmental management in highlands and headwaters. These regions consist of great reserves of natural resources which need to be exploited and managed sustainably.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer and Capital Publishing Company, 2010 Edition: 1
Keywords
water flow, upstream, downstream, IWRM
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-66479 (URN)10.1007/978-90-481-3769-5_9 (DOI)978-9048137688 (ISBN)9048137683 (ISBN)
Projects
WERRD, EU
Available from: 2011-03-16 Created: 2011-03-16 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Neset, T.-S. S., Cordell, D. & Andersson, L. (2010). Fosfor – livsnödvändig resurs och global förorening. In: Birgitta Johansson (Ed.), Jordbruk som håller i längden (pp. 133-146). Forskningsrådet Formas
Open this publication in new window or tab >>Fosfor – livsnödvändig resurs och global förorening
2010 (Swedish)In: Jordbruk som håller i längden / [ed] Birgitta Johansson, Forskningsrådet Formas , 2010, p. 133-146Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Forskningsrådet Formas, 2010
Series
Formas Fokuserar
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-64062 (URN)978-91-540-6043-6 (ISBN)
Available from: 2011-01-11 Created: 2011-01-11 Last updated: 2011-02-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications