liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jonsson, Anna
Alternative names
Publications (10 of 37) Show all publications
Jonsson, A. C., Rydhagen, B., Wilk, J., Feroz, A. R., Rani, A. & Kumar, A. (2015). CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN URBAN INDIA: THE INCLUSIVE FORMULATION OF LOCAL ADAPTATION STRATEGIES. GLOBAL NEST JOURNAL, 17(1), 61-71
Open this publication in new window or tab >>CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN URBAN INDIA: THE INCLUSIVE FORMULATION OF LOCAL ADAPTATION STRATEGIES
Show others...
2015 (English)In: GLOBAL NEST JOURNAL, ISSN 1790-7632, Vol. 17, no 1, p. 61-71Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Kota, the third largest city of Rajasthan, poverty levels are high in many areas and there is a great need to assess the vulnerability and adaptive capacity of different societal groups and sectors to the impacts of climatic variability and change, and to formulate sustainable planning strategies. The city is a large rapidly growing centre (but not a megacity), facing a varied and challenging water situation and anticipated harmful effects of climate change. The methodological approach involves participatory workshops with key stakeholders in urban administration to identify vulnerabilities, and discuss concrete strategies for increasing the adaptive capacity of the most vulnerable areas and sectors. The paper focuses on water resource planning (storm, potable, and wastewater), since it is already a challenging societal issue and one which will become even more critical in the future with climate change. We aim to contribute to improved urban water management for sustainable climate change adaptation in developing countries through an improved methodology of vulnerability assessments, capacity building and social learning, and a deeper empirical understanding of an urban context in Central India.

Place, publisher, year, edition, pages
GLOBAL NETWORK ENVIRONMENTAL SCIENCE and TECHNOLOGY, 2015
Keywords
climate change adaptation; urban planning; participatory assessment; India; slum populations; wastewater drainage; heat wave; flash flood; solid waste management
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117671 (URN)000352254200007 ()
Note

Funding Agencies|Sarec/Sida [AWE-2010-138]

Available from: 2015-05-11 Created: 2015-05-06 Last updated: 2016-06-14
André, K. & Jonsson, A. (2015). Science-practice interactions regarding climate adaptation in two Swedish contexts: Municipal planning and forestry. Journal of Environmental Planning and Management, 58(2), 297-314
Open this publication in new window or tab >>Science-practice interactions regarding climate adaptation in two Swedish contexts: Municipal planning and forestry
2015 (English)In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 58, no 2, p. 297-314Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper examines the science-practice interface in the complex issue of adapting society to climate change. Through analyses of science-based stakeholder dialogues with climate scientists, municipal officers and private individual forest owners in Sweden, this paper looks at how local experts in the forestry and municipal planning sectors share and integrate scientific knowledge and experience into their work strategies and practices. The results demonstrate how local experts jointly conceptualize climate adaptation, how scientific knowledge is domesticated among local experts in dialogue with scientific experts, the emergence of anchoring devices and, in a more general way, the boundary spanning functions that are at work in the respective sectors.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2015
Keywords
Anchoring devices, boundary organisations, climate adaptation, domestication, forestry sector, municipal planning, science-based stakeholder dialogues
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-90499 (URN)10.1080/09640568.2013.854717 (DOI)000345569000007 ()
Available from: 2013-03-28 Created: 2013-03-28 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Andersson, L., Bohman, A., Van Well, L., Jonsson, A., Persson, G. & Farelius, J. (2015). Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Norrköping: SMHI
Open this publication in new window or tab >>Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

När klimatet förändras påverkas människor och deras egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet, vilket gör att såväl myndigheter, kommuner, företag som enskilda fastighetsägare måste agera.

Översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad vi behöver rusta oss för. Vi ska möta klimatförändringar som sker här i Sverige, men vi måste också anpassa oss till vad klimatförändringar i andra länder innebär för Sverige.

Kostnaderna för klimatanpassning kan bli höga, men bedöms av bland andra EUkommissionen ändå löna sig i förhållande till de skadekostnader som uppstår om inga åtgärder vidtas.

Klimatanpassningsarbetet i Sverige har gått framåt under de senaste åren. Några exempel på myndighetsuppdrag är Nationell höjddatabas, Ras- och skredkarteringen av Göta älvdalen, Dricksvattenutredningen, länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för klimatanpassning, samt inrättandet av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts arbete med regeringsuppdraget att utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, visar på stort behov av fortsatta insatser. Denna rapport ger förslag till en färdplan för klimatanpassningen i Sverige. Slutsatserna handlar framförallt om att arbetet måste bedrivas långsiktigt, att roller och mandat förtydligas samt att en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

De viktigaste slutsatserna för fortsatt arbete är:

  • Regelverk behöver anpassas, roller och ansvar samt strategier och mål måstetydliggöras
  • Prioriterade forsknings- och utvecklingsinsatser, som fyller identifierade kunskapsbehov inklusive långtidsövervakning, behöver finansieras
  • Kunskap, beslutstöd och prognos- och varningssystem behöver göras mer tillgängliga
  • Hur kostnader ska fördelas mellan olika aktörer och hur resurser till prioriterade åtgärder ska säkerställas, behöver klarläggas

Uppdraget har inneburit att sammanställa kunskap om nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat, till exempel effekter på samhällsviktiga funktioner och människors hälsa. Arbetet har också omfattat en kartläggning över vad som genomförts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades år 2007. Utifrån det underlaget har målet varit att beskriva behoven och lämna förslag på åtgärder för  anpassning av olika delar av samhället. Hänsyn har tagits till EU:s strategi för klimatanpassning. Arbetet har bedrivits i bred samverkan med myndigheter, kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter.

Redovisningen av uppdraget omfattar en huvudrapport samt 18 bilagor. Huvudrapportens tredje kapitel är en syntes av rapportens alla förslag, och kan ses som färdplanen för att säkerställa att Sverige klimatanpassas.

Abstract [en]

As the climate changes, actors on all levels and in all sectors will be affected. Thus it is imperative that authorities, municipalities, businesses and individual property owners all take action.

Flooding, heat waves, landslides and erosion are only a few examples of the challenges that that society faces and needs to prepare for. Sweden must adapt to the impacts of a changing climate, as well as the indirect effects of climate change impacts in other parts of the world.

The costs of adaptation can be high, but the European Commission, among others, has deemed that it still pays to adapt in relation to the costs incurred if no action is taken.

Climate adaptation initiatives in Sweden have advanced significantly in recent years. Notable examples include governmental missions for a national elevation database, landslide risk mapping in the Göta Älv River Valley, the Swedish drinking water investigation, the County Administrative Boards’ regional climate change action plans, and the establishment of the National Knowledge Centre for Climate Adaptation.

The Swedish Meteorological and Hydrological Institute’s mission to survey, analyse and follow-up on climate adaptation work in Sweden has shown that there is still a considerable need for further measures. This report provides proposals for a road map for climate adaptation in Sweden and concludes that climate adaptation is best conducted in a long-term manner, that roles and responsibilities should be made more transparent, and that better coordination among the many actors involved in climate adaptation is necessary.

The most important conclusions for continued work are:

  • Laws and regulations need to be adapted; roles and responsibilities as well as strategies and goals should be made clearer.
  • Priority and funding should be given to research and development measures that fill an identified knowledge-gap, including long-term monitoring.
  • Knowledge and decision support as well as prognoses and warning systems should be more accessible.
  • There is a need to outline how the costs of adaptation should be distributed among actors and how resources for prioritised measures can be guaranteed.

This mission has compiled knowledge of the current and future risks and consequences for society of a changing climate, such as effects on vital societal functions and human health. The mission has also surveyed the work that has been done since the publication of the final report of the Swedish Commission on Climate and Vulnerability in 2007. From this background material our goal has been to describe the gaps and challenges and provide suggestions for how adaptation can be approached in various sectors of society. The EU Strategy on Adaptation to Climate Change has been an important point of departure. The work has been performed in cooperation with national and regional authorities, municipalities, researchers, sectoral organisations and representatives of the private sector.

This report is comprised of a main report and 18 annexes. Chapter 3 of the main report is a synthesis of all of the proposals made throughout the document and as such can be seen as a road map to ensure that Sweden adapts to a changing climate.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: SMHI, 2015. p. 296
Series
Klimatologi, ISSN 1654-2258 ; 2015:12
National Category
Climate Research Environmental Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118271 (URN)
Available from: 2015-05-25 Created: 2015-05-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Glaas, E. & Jonsson, A. (2014). Facilitating joint knowledge production in participatory climate change vulnerability assessments. International Journal of Urban Sustainable Development, 6(2), 174-189
Open this publication in new window or tab >>Facilitating joint knowledge production in participatory climate change vulnerability assessments
2014 (English)In: International Journal of Urban Sustainable Development, ISSN 1756-5723, Vol. 6, no 2, p. 174-189Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The production of contextualised assessments of local climate change vulnerability serves to improve their usefulness in urban planning. For this purpose, a cross-sectoral participatory approach combining local and academic knowledge is vital. This study aims to contribute to the understanding of how such assessments can be effectively facilitated. Through the elaboration of a framework for joint knowledge production, the paper develops and applies ex-post evaluation criteria to analyse how the set-up and design of participatory assessments affected the identification of local climate vulnerability in two Swedish urban areas. These cases included a series of researcher-led stakeholder dialogues involving participants from various municipal departments, national agencies and research institutions. The results demonstrate that the project set-up affected the joint knowledge production by unifying relevant competences. However, occasionally, it also created conflict. The design of the dialogues influenced the understanding of local vulnerability by broadening the perspective on risks and opportunities and by creating common visual representations of abstract issues. The paper concludes that when facilitating participatory cross-sectoral vulnerability assessments, the consideration of two aspects is important. First, intermediaries, in the form of maps, interactive techniques and metaphors, can bridge organisational divides if designed with clear and negotiated aims. Second, the project set-up can spur motivation if the initial group composition is substantiated and the process is flexible enough to allow for relevant detours.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2014
Keywords
boundary object, climate change, cross-sectoral planning, joint knowledge production, stakeholder participation, vulnerability assessment
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110779 (URN)10.1080/19463138.2014.931858 (DOI)
Funder
FormasNordic Council of Ministers
Available from: 2014-09-22 Created: 2014-09-22 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Jonsson, A. C. & Wilk, J. (2014). Opening up the Water Poverty Index: co-producing knowledge on the capacity for community water management using the Water Prosperity Index. Society & Natural Resources, 27(3), 265-280
Open this publication in new window or tab >>Opening up the Water Poverty Index: co-producing knowledge on the capacity for community water management using the Water Prosperity Index
2014 (English)In: Society & Natural Resources, ISSN 0894-1920, E-ISSN 1521-0723, ISSN ISSN 0894-1920, Vol. 27, no 3, p. 265-280Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Water Poverty Index is a tool enabling a multisectoral description of the watersituation in an area or region. Many aspects of a society’s capacity to manage water,however, require qualitative and explorative approaches. Additionally, the perceptionsof ‘‘the water poor’’ themselves may differ substantially from expert valuationsbuilt into the Water Poverty Index. The aim of this article is to open up the WaterPoverty Index with a special focus on the capacity to manage water in a robust way.This is done through a process of participatory research and by transforming theWater Poverty Index into a Water Prosperity Index using a local community incentral India as example. By opening up the assessment process, issues empiricallyidentified by community members, researchers, and local nongovernmental organization(NGO) staff can be discussed and qualitatively assessed, resulting in animproved knowledge of the water situation and an approach for participatoryplanning.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2014
Keywords
institutional capacity, ‘‘opening up, ’’ participatory research, systems for learning, Water Poverty Index (WPI), Water Prosperity Index (WPIþ)
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81367 (URN)10.1080/08941920.2013.861553 (DOI)000333484300003 ()
Funder
Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
Available from: 2012-09-12 Created: 2012-09-12 Last updated: 2018-01-12
Hjerpe, M., Glaas, E., Storbjörk, S., Jonsson, A. C., Brink, E. & Wamsler, C. (2014). Svensk forskning om klimatanpassning inom styrning och planering. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Svensk forskning om klimatanpassning inom styrning och planering
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan klimat- och sårbarhetsutredningen presenterade sitt betänkande år 2007 har omfattande samhällsvetenskapliga forskningsinsatser riktats mot hur offentliga aktörer och myndigheter styr, planerar och arbetar med klimatanpassning och klimatomställning. Analytisk kompetens inom flera för klimatanpassning centrala områden har byggts upp vid ett flertal lärosäten och inom flera sektorsmyndigheter.

Det   är   alltför  tidskrävande  att   göra   en   heltäckande  och   rättvisande  bild   av   dessa forskningsaktiviteter, men denna inlaga från Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, vid Linköpings universitet i samarbete med Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS, gör valda nedslag inom tre huvudområden i vilka kunskapen ökats genom svensk anpassningsforskning. De tre huvudområdena för kunskapsökning är: Klimatanpassning  på  offentliga  aktörers  agenda,  Verktyg  för  att  stimulera  och  stödja klimatanpassning och Klimatanpassning och stadsplanering.

Det är vår förhoppning att detta ger en tillräckligt god bild av hur kunskapsläget ökar snabbt och att vi ser tecken på att ökningstakten tilltar. Vi vill också på förhand be om ursäkt för de texter och den forskning som vi på grund av begränsade resurser inte fick med i vår framställning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 13
Series
CSPR Briefing ; 12
National Category
Climate Research Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112448 (URN)
Available from: 2014-11-27 Created: 2014-11-27 Last updated: 2015-09-22Bibliographically approved
Wilk, J., Hjerpe, M., Jonsson, A., Andre, K. & Glaas, E. (2013). A Guidebook for Integrated Assessment and Management of Vulnerability to Climate Change. Linkoping: Linköping University Press
Open this publication in new window or tab >>A Guidebook for Integrated Assessment and Management of Vulnerability to Climate Change
Show others...
2013 (English)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linkoping: Linköping University Press, 2013. p. 106
Series
CSPR Report (Centre for Climate Science and Policy Research), ISSN 1654-1529 ; 13:01
Series
Nord_Star Working Paper, ISSN 1653-6770 ; 2013-02
Keywords
Climatic changes, Environmental policy, Klimatförändringar, Miljöpolitik
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-104572 (URN)978-91-7519-749-4 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council FormasEU, European Research CouncilSida - Swedish International Development Cooperation AgencyMistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research
Available from: 2014-02-19 Created: 2014-02-19 Last updated: 2016-06-15Bibliographically approved
Wilk, J. & Jonsson, A. (2013). From Water Poverty to Water Prosperity—A More Participatory Approach to Studying Local Water Resources Management. Water resources management, 27(3), 695-713
Open this publication in new window or tab >>From Water Poverty to Water Prosperity—A More Participatory Approach to Studying Local Water Resources Management
2013 (English)In: Water resources management, ISSN 0920-4741, E-ISSN 1573-1650, Vol. 27, no 3, p. 695-713Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Water Poverty Index (WPI), a tool designed for integrated analysis of water issues, was set-up in a community in Madhya Pradesh, India through a transparent and participatory process. Though the aim of the WPI is to primarily use existing statistical data, quantitative information from census and local records was combined with qualitative data from community interviews and participatory exercises. The inclusion of community chosen indicators and the adjustment of values so that higher numbers represent water prosperity rather than water poverty, led to the Water Prosperity Index (WPI+). The WPI + score was contrasted with the WPI at community level. It was also calculated for two community areas with different caste and socio-economic characteristics and weighted separately according to water issues prioritized by men and women. The WPI + revealed a great difference in water access between the two areas and in prioritized issues between men and women illustrating the importance of appropriate spatial representation and gender sensitive assessments for revealing important disparities. Results also showed that highly aggregated data hide these differences making it more difficult to target the most vulnerable groups when planning measures to increase equitable water allocation. While quantitative data reveal an important perspective of the water situation, qualitative data about adequacy of resources, services or institutions, improve understanding of which issues to prioritize. A valid and useful community water index must be based on representative participation, transparency and local influence on the methodology and subsequent results.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Netherlands, 2013
Keywords
Water Poverty Index (WPI) ; Water resources management ; Stakeholder participation ; India ; Participatory processes ; IWRM
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-89159 (URN)10.1007/s11269-012-0209-8 (DOI)
Funder
Sida - Swedish International Development Cooperation Agency
Available from: 2013-02-24 Created: 2013-02-24 Last updated: 2018-01-11
Ostwald, M., Jonsson, A., Wibeck, V. & Asplund, T. (2013). Mapping energy crop cultivation and identifying motivational factors among Swedish farmers. Biomass and Bioenergy, 50, 25-34
Open this publication in new window or tab >>Mapping energy crop cultivation and identifying motivational factors among Swedish farmers
2013 (English)In: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 50, p. 25-34Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Based on a meta-study, the paper describes the existing options, areal extents, and Swedish farmers' conditions for energy crop production promoted by the governments to mitigate and adapt to climate change. The drivers of and barriers to cultivating various energy crops are described in terms of a variety of motivational factors. The approach used peer-reviewed and gray literature using three Internet sources. Questions addressed include the energy crops available to Swedish farmers and how well established they are in terms of areal extent. What drivers of and barriers to growing energy crops do farmers perceive? How do various motivational factors for these drivers and barriers correspond to the adoption of certain energy crops? The results indicate that 13 energy-related crops are available, of which straw (a residue), oil crops, and wheat are the most extensively produced in terms of cultivated area. Results confirm earlier research findings that converting from annual to perennial crops and from traditional crops or production systems to new ones are important barriers. Economic motivations for changing production systems are strong, but factors such as values (e.g., esthetic), knowledge (e.g., habits and knowledge of production methods), and legal conditions (e.g., cultivation licenses) are crucial for the change to energy crops. Finally, there are knowledge gaps in the literature as to why farmers decide to keep or change a production system. Since the Swedish government and the EU intend to encourage farmers to expand their energy crop production, this knowledge of such motivational factors should be enhanced.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2013
Keywords
Land-use change, Drivers, Barriers, Farmers’ incentives, Energy crop cultivation, Crop residue
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-86210 (URN)10.1016/j.biombioe.2012.09.058 (DOI)000317553500004 ()
Projects
Ett konkurrenskraftigt jordbruk – kommunikation kring klimatförändring och nya möjligheter (K3), Stiftelsen Lantbruksforskning
Available from: 2012-12-11 Created: 2012-12-11 Last updated: 2019-09-01
Lundgren, L. & Jonsson, A. C. (2012). Assessment of social vulnerability: a literature review of vulnerability related to climate change and natural hazards. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Assessment of social vulnerability: a literature review of vulnerability related to climate change and natural hazards
2012 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Climate change will cause long term effects on ecosystems and human systems. Different systems are however not equally susceptible to and have different possibilities of coping with these effects. A system’s vulnerability refers to the degree to which the system can cope with changes and whether it is susceptible to it or not (Parry 2007). Vulnerability therefore depends on the exposure to climate change (the character, magnitude or rate of change or effect), the sensitivity and the adaptive capacity of the system. Still, all components and people in the system will not be affected equally and will have different vulnerabilities.

This is a literature review of scientific studies in social vulnerability aiming at finding groups of people in a society who are vulnerable to the effects of climate change (such as heat waves, flooding and landslides/erosion). Much of the focus when it comes to social vulnerability studies have been in regards to natural hazards, and since the effect from climate change can be  similar,  this  literature  review  has  included  vulnerability  assessments  both  of  natural hazards risks and climate related risks or crisis. This is a summary of the findings where socio-economic vulnerability is presented together with common approaches for assessing vulnerability.

A total of ten scientific articles were chosen as a basis for this summery, both from the natural hazards field and the field of climate change research. The articles were chosen to show a broad range of approaches to study and view social vulnerability, be suitable and useful for a Swedish setting and also to be relevant in relation to the goals of the project in which the study was made. One article (Füssel 2007) serves to give a general orientation in the field and a meta-analytical perspective, while the other texts provide examples of recent frameworks developed for assessing vulnerability (Cutter et al. 2003, Cutter et al. 2008, Wilhelmi and Hayden 2010, Holand et al. 2011, Reid et al. 2009), whereas some texts discuss the use of social  indicators  (King  and  MacGregor  2000),  seek  to  contextualize  social  vulnerability (Kuhlicke et al. 2011) or review recent finding on certain climate related risks (Oudin Åström et al. 2011, Rocklöv et al. 2011).  In addition to the scientific literature in the field, Swedish tools  designed  by  the  research  programme  CLIMATOOLS  for  the  specific  purpose  of assessing vulnerability have been included.

The literature review was made as a background study for designing focus group interviews with vulnerable population segments, as part of the project Adapting cities to climate induced risks – a coordinated approach, which is a trans-disciplinary project aiming at developing methodology and knowledge on how to manage climate induced risk and increase resilience towards climate change in Swedish cities. This literature review is part of the work package aiming at developing a tool for assessing and finding vulnerable groups of people in Swedish cities or municipalities.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. p. 16
Series
CSPR Briefing ; 9
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81371 (URN)
Projects
Adapting cities to climate induced risks – a coordinated approach
Available from: 2012-09-12 Created: 2012-09-12 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications