liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Värbrand, Peter
Publications (10 of 41) Show all publications
Ahlgren-Moritz, C., Alm, A.-K., Christersson, C., Eikelboom Sällström, A., Esbjörnsson, M., Jacobsson, A., . . . Värbrand, P. (2016). Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [1]: Metoder och strategier. Linköping, Malmö, Umeå: Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [1]: Metoder och strategier
Show others...
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping, Malmö, Umeå: Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet, 2016. p. 79
Keywords
Samarbete, Högskoleutbildning, Universitet, Sverige
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130488 (URN)978-91-7104-673-4 (ISBN)978-91-7104-675-8 (ISBN)
Funder
Vinnova
Note

Projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram har finansierats av  Vinnova inom programmet "Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan" och är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet.

Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2019-05-13Bibliographically approved
Ahlgren-Moritz, C., Alm, A.-K., Christersson, C., Eikelboom Sällström, A., Esbjörnsson, M., Jacobsson, A., . . . Värbrand, P. (2016). Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [2]: Möjligheter och utmaningar. Linköping, Malmö, Umeå: Linköpings universitet, Malmö högskola, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [2]: Möjligheter och utmaningar
Show others...
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping, Malmö, Umeå: Linköpings universitet, Malmö högskola, Umeå universitet, 2016. p. 64
Keywords
Samarbete, Högskoleutbildning, Universitet, Sverige
National Category
Educational Sciences Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130489 (URN)9789171046741 (ISBN)9789171046758 (ISBN)
Funder
Vinnova
Note

Projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram har finansierats av Vinnova inom programmet "Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan" och är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet.

Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2019-05-13Bibliographically approved
Norin, A., Andersson Granberg, T., Yuan, D. & Värbrand, P. (2012). Airport logistics - A case study of the turn-around process. Journal of Air Transport Management, 20, 31-34
Open this publication in new window or tab >>Airport logistics - A case study of the turn-around process
2012 (English)In: Journal of Air Transport Management, ISSN 0969-6997, E-ISSN 1873-2089, Vol. 20, p. 31-34Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper studies the effects of different optimization objectives when scheduling de-icing services at Stockholm Arlanda airport. The optimized schedule is tested using a simulation model of the turnaround process. The results demonstrate that the schedule taking into account overall airport performance results in less delay than one targeted solely at the performance of the de-icing process.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2012
Keywords
Airport logistics, Aircraft de-icing, Aircraft turn-around
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-76797 (URN)10.1016/j.jairtraman.2011.10.008 (DOI)000302046400011 ()
Available from: 2012-04-20 Created: 2012-04-20 Last updated: 2018-02-16
Norin, A., Yuan, D., Andersson Granberg, T. & Värbrand, P. (2012). Scheduling de-icing vehicles within airport logistics: a heuristic algorithm and performance evaluation. Journal of the Operational Research Society, 63(8), 1116-1125
Open this publication in new window or tab >>Scheduling de-icing vehicles within airport logistics: a heuristic algorithm and performance evaluation
2012 (English)In: Journal of the Operational Research Society, ISSN 0160-5682, E-ISSN 1476-9360, Vol. 63, no 8, p. 1116-1125Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Most delays in the air transport occur at the airport. A particular reason is the complexity of managing the large number of supporting flows in airport logistics. We consider the optimisation problem of scheduling de-icing vehicles that is one of the key supporting logistic flows in the turn-around process of aircraft. The objective is to minimise the delay of flights due to de-icing, and the travel distance of the de-icing vehicles. We study the complexity of the problem, and develop a solution algorithm using greedy randomised adaptive search. A case study of real-life data from Stockholm Arlanda Airport shows that optimised schedule leads to significantly better performance in comparison to intuitive and simple scheduling strategies. The benefit of optimisation in reducing the waiting time for de-icing is further demonstrated via dynamic simulations.

Place, publisher, year, edition, pages
Palgrave Macmillan, 2012
Keywords
air transport; logistics; multi-objective; planning; vehicle routing; heuristics
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-79652 (URN)10.1057/jors.2011.100 (DOI)000306286500008 ()
Available from: 2012-08-14 Created: 2012-08-13 Last updated: 2017-12-07
Andersson Granberg, T., Norin, A., Värbrand, P. & Yuan, D. (2009). Integrating optimization and simulation to gain more efficient airport logistics. In: Eighth USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar (ATM2009) (pp. 1-10).
Open this publication in new window or tab >>Integrating optimization and simulation to gain more efficient airport logistics
2009 (English)In: Eighth USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar (ATM2009), 2009, p. 1-10Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we present airport logistics, which is a framework of resource management in the air transportation system. Focus is on the processes supporting turn-around. A detailed simulation model of various processes involved in turn-around is developed, by which the interaction between these processes are analyzed. We show that integrating optimization and simulation is a powerful tool to demonstrate efficiency improvements in airport logistics, using scheduling de-icing trucks as an example. An optimization algorithm for scheduling de-icing trucks is developed and simulations are performed comparing different schedules. The schedule obtained when considering total airport performance in the optimization algorithm gives minimum flight delay and waiting times in the simulations.

Keywords
airport; logistics, simulation, optimization, de-icing, turn-around
National Category
Computational Mathematics Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-50946 (URN)
Projects
Airport Logistics
Available from: 2009-11-03 Created: 2009-10-15 Last updated: 2013-10-15Bibliographically approved
Häll, C. H., Andersson, H., Lundgren, J. T. & Värbrand, P. (2009). The Integrated Dial-a-Ride Problem. Public Transport, 1(1), 39-54
Open this publication in new window or tab >>The Integrated Dial-a-Ride Problem
2009 (English)In: Public Transport, ISSN 1866-749X, E-ISSN 1613-7159, Vol. 1, no 1, p. 39-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper we present a formulation of the Integrated Dial-a-Ride (IDARP). This problem is to schedule dial-a-ride requests, where some part of each journey may be carried out by a fixed route service. The IDARP is a generalization of the Dial-a-Ride Problem. An arc-based formulation is proposed, and it is shown how the model can be made easier to solve by arc elimination, variable substitution and the introduction of subtour elimination constraints. Small instances of the IDARP can be solved using an exact solution method, and one such instance is studied. We also describe how input and output data can be created and visualized in a geographic information system.

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin / Heidelberg: Springer, 2009
Keywords
public transport, dial-a-ride, optimization, IDARP
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51818 (URN)10.1007/s12469-008-0006-1 (DOI)
Available from: 2009-11-19 Created: 2009-11-19 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Häll, C. H., Lundgren, J. T. & Värbrand, P. (2008). Evaluation of an integrated public transport system: a simulation approach. Archives of Transport, 20(1-2), 29-46
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of an integrated public transport system: a simulation approach
2008 (English)In: Archives of Transport, ISSN 0866-9546, Vol. 20, no 1-2, p. 29-46Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Integrated public transportation service is a new interesting form of service combining a fixed route service with a demand responsive service. When designing such a service, it is important to analyse and evaluate how the attractiveness and operating costs for the service depend on the type of demand responsive service used, the design parameters related to the fleet of vehicles, the structure of the transportation network and on the personal service commitments made to the passengers. In this paper, we show how simulation can be used to perform these analyses. The performed simulations also give guidelines to help operators of public transport to design the service. The evaluation is made using the LlTRES-2 public transport modelling system. The results show the importance of the design of the demand responsive part of the integrated service.

Place, publisher, year, edition, pages
Warsaw: Univ. of Technology, Institute of Transport, 2008
Keywords
public transport, simulation
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51813 (URN)
Available from: 2009-11-18 Created: 2009-11-18 Last updated: 2013-12-19Bibliographically approved
Norin, A., Andersson, T., Värbrand, P. & Yuan, D. (2007). A GRASP Heuristic for Scheduling De-icing trucks at Stockholm Arlanda Airport. In: 6th Eurocontrol Innovative Research Workshop and Exhibition,2007.
Open this publication in new window or tab >>A GRASP Heuristic for Scheduling De-icing trucks at Stockholm Arlanda Airport
2007 (English)In: 6th Eurocontrol Innovative Research Workshop and Exhibition,2007, 2007Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

It is a fact that the most delays in the Air Transportation System (ATS) today occur at the airport. One reason for this is the large number of actors operating at the airport and the scarcity of communication between them and other parts of the ATS. Airport Logistics is a concept developed to survey all the flows of ehicles, people, material and information, which can be found on and around the airport. The objective is to increase efficiency, where one part is to decrease the delays. As an initial step, the turn-around process is analysed and an optimization model for the planning of de-icing trucks is implemented. The model shows that large savings can be made both by reducing the travelling distances for the trucks and reducing the delays the de-icing process is causing the ATS. However, most important is the advantage of having a plan for how the de-icing trucks should be utilized, something that is missing today.  

Keywords
Air Traffic Management, Airport Logistics, Resource Management, Optimization and Simulation, GRASP
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-40856 (URN)54317 (Local ID)54317 (Archive number)54317 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-10-15
Andersson, T., Petersson, S. & Värbrand, P. (2007). Decision support for efficient ambulance logistics. In: Sally Brailsford, Paul Harper (Ed.), Operational Research for Health Policy: Making Better Decisions: Proceedings of the 31st Annual Conference of the European Working Group on Operational Research Applied to Health Services. Paper presented at 31st Annual Conference of the European Working Group on Operational Research Applied to Health Services, Southampton, UK, 31 July - 5 August 2005 (pp. 107-125). Bern, Switzerland: Peter Lang AG
Open this publication in new window or tab >>Decision support for efficient ambulance logistics
2007 (English)In: Operational Research for Health Policy: Making Better Decisions: Proceedings of the 31st Annual Conference of the European Working Group on Operational Research Applied to Health Services / [ed] Sally Brailsford, Paul Harper, Bern, Switzerland: Peter Lang AG , 2007, p. 107-125Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Ambulance logistics comprises everything that has to do with managing an efficient ambulance health care, which includes both emergency medical services and patient transportations. In this work, ambulance logistics is defined and discussed using the Swedish public service enterprise SOS Alarm as a basis. A number of ways of improving the ambulance logistic service provided by SOS Alarm are identified, and nine areas of improvement are defined. Two of the nine areas, -Visualisation of the preparedness- and -Decision support for efficient ambulance logistics- are described in more detail. In both of these, the main improvement lays in the development of decision support tools for the ambulance dispatchers. The tools that are developed are a preparedness calculator, an ambulance dispatch suggestion tool, a relocation tool and a simulation tool.

Place, publisher, year, edition, pages
Bern, Switzerland: Peter Lang AG, 2007
Keywords
health; logistics; optimization; simulation; decision support systems; heuristics
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39386 (URN)000289009600008 ()48149 (Local ID)9783039110933 (ISBN)48149 (Archive number)48149 (OAI)
Conference
31st Annual Conference of the European Working Group on Operational Research Applied to Health Services, Southampton, UK, 31 July - 5 August 2005
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2014-04-23Bibliographically approved
Andersson Granberg, T. & Värbrand, P. (2007). Decision support tools for ambulance dispatch and relocation. Journal of the Operational Research Society, 58, 195-201
Open this publication in new window or tab >>Decision support tools for ambulance dispatch and relocation
2007 (English)In: Journal of the Operational Research Society, ISSN 0160-5682, Vol. 58, p. 195-201Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper, the development of decision support tools for dynamic ambulance relocation and automatic ambulance dispatching is described. The ambulance dispatch problem is to choose which ambulance to send to a patient. The dynamic ambulance relocation problem occurs in the operational control of ambulances. The objective is to find new locations for some of the ambulances, to increase the preparedness in the area of responsibility. Preparedness is a way of evaluating the ability to serve potential patients with ambulances now and in the future. Computational tests using a simulation model show that the tools are beneficial in reducing the waiting periods for the patients.

Keywords
health, logistics, optimisation, simulation, heuristics
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-17063 (URN)10.1057/palgrave.jors.2602174 (DOI)
Note
This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Journal of the Operational Research Society. The definitive publisher-authenticated version: Tobias Andersson Granberg and Peter Värbrand, Decision support tools for ambulance dispatch and relocation, 2007, Journal of the Operational Research Society, (58), 195-201.is available online at: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602174Copyright: Palgrave Macmillanhttp://www.palgrave-journals.com/pal/index.htmlAvailable from: 2009-03-05 Created: 2009-03-04 Last updated: 2013-10-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications