liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 86) Show all publications
Kanda, W., Klofsten, M., Bienkowska, D., Henry, M. & Hjelm, O. (2024). Challenges of circular new ventures: An empirical analysis of 70 cases. Journal of Cleaner Production, 442, Article ID 141103.
Open this publication in new window or tab >>Challenges of circular new ventures: An empirical analysis of 70 cases
Show others...
2024 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 442, article id 141103Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The challenges encountered by established firms transforming their linear business models into circular business models (CBMs) have received extensive research attention. Such firms have experience and market foothold but tend to adopt an incremental approach to CBMs due to risks of business model cannibalization. However, there is relatively limited research on the challenges experienced by new ventures developing CBMs from scratch – circular new ventures. New ventures are often agile, experimental and deploy disruptive CBMs even though they lack resources. The lack of knowledge specific to this topic is constraining for entities such as incubators and accelerators that seek to facilitate the emergence and scale-up of circular new ventures. Furthermore, researchers cannot presume that the challenges experienced by established firms are the same for new ventures when developing CBMs. Thus, the aim of this article is to explore the challenges that new ventures experience while developing circular business models from scratch, synthesize the sources of these challenges and provide practitioner implications to overcome them. In doing so, we studied 70 circular new ventures across Europe. Our article makes four original contributions to the literature. First, our study is seminal in using a large cross-country dataset to qualitatively analyse the empirical challenges of new ventures developing circular business models. Second, we identify which challenges are generic for CBMs, which challenges are specific for certain CBM types and for circular new ventures in particular. Third, we show that the challenges of circular new ventures are determined by their: (i) type of circular business model, (ii) industrial sector, (iii) institutional context, and (iv) new ventures liabilities. Altogether, we highlight that while circular new ventures and new ventures experience several similar challenges, circular new ventures particularly struggle to scale-up due to their liabilities of newness and smallness which limits their resources and legitimacy to enter strategic partnerships crucial for new venture survival.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2024
Keywords
Circular economy Entrepreneurship Barriers Circular business model Circular start-ups
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-200862 (URN)10.1016/j.jclepro.2024.141103 (DOI)001183959300001 ()
Note

Funding Agencies|FORMAS - A Swedish research council for sustainable development [2020-00815]

Available from: 2024-02-12 Created: 2024-02-12 Last updated: 2024-04-12
Kanda, W., Bienkowska, D., Klofsten, M., Marvin, H. & Hjelm, O. (2023). Challenges of start-ups developing circular business models. In: L. Pereira, P. Krus & M. Klofsten (Ed.), Proceedings of IDEAS 2022 - An InterdisciplinaryConference on Innovation, Design, Entrepreneurship, and Sustainable Systems.: . Paper presented at IDEAS 2022: Interdisciplinary Conference on Innovation, Design, Entrepreneurship, and Sustainable Systems, São Paulo, Brazil, 28-30 Nov, 2022 (pp. 139-148). Springer
Open this publication in new window or tab >>Challenges of start-ups developing circular business models
Show others...
2023 (English)In: Proceedings of IDEAS 2022 - An InterdisciplinaryConference on Innovation, Design, Entrepreneurship, and Sustainable Systems. / [ed] L. Pereira, P. Krus & M. Klofsten, Springer, 2023, p. 139-148Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The circular economy aims for an effective and efficient resource use. Thus, application of the concept can benefit the sustainability performance of companies. Specifically, business modelling is a key enabler for the transition to a circular economy. However, the related research is dominated by a focus on incumbent companies and their transition from linear to circular business models. This focus risks missing out on actors such as start-ups who can experiment with and develop potentially more radical circular business models. Thus, using interviews with 37 start-ups developing circular business models, we analyzed their characteristics and challenges. Our findings reveal that, such firms encounter general challenges related to circular business modelling and new venture development. Furthermore, such start-ups are often dependent on an ecosystem of actors to create, deliver and capture value based on circular principles. Thus, they encounter challenges to scale up their business based on their liabilities of smallness and dependency. Altogether, these challenges of “circular start-ups” call for a holistic approach to understanding their development process.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Circular Economy (CE); Entrepreneurship; Barriers
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-189601 (URN)10.1007/978-3-031-29129-6_13 (DOI)978-3-031-29129-6 (ISBN)978-3-031-29128-9 (ISBN)
Conference
IDEAS 2022: Interdisciplinary Conference on Innovation, Design, Entrepreneurship, and Sustainable Systems, São Paulo, Brazil, 28-30 Nov, 2022
Available from: 2022-10-28 Created: 2022-10-28 Last updated: 2024-04-16Bibliographically approved
Ammenberg, J., Thuresson, L. & Hjelm, O. (2023). Globala miljöproblem. In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 39-70). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 39-70
Open this publication in new window or tab >>Globala miljöproblem
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, Vol. Sidorna 39-70, p. 39-70Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel beskrivs några betydande miljöproblem av global karaktär. Det handlar närmare bestämt om klimatförändringar, uttunning av ozonskiktet, minskad biologisk mångfald och användning av naturresurser. Syftet är att du som läsare bättre ska förstå vad som kännetecknar problemen, vad i samhället som orsakar dem, rådande trender och möjliga åtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling, Klimatförändringar, Biologisk mångfald
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195584 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-29Bibliographically approved
Lindfors, A., Hjelm, O., Kanda, W. & Zanatta, H. (2023). Hållbar export: Definitioner, tillämpning och efterfrågan. Linköping
Open this publication in new window or tab >>Hållbar export: Definitioner, tillämpning och efterfrågan
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport syftar till att bidra till arbetet med att integrera och beakta olika hållbarhetsaspekter i det svenska exportstödsystemet genom att beskriva hur begreppet hållbar export används samt sammanställa och analysera utbudet av exportfrämjande aktiviteter där hållbarhetsaspekter ingår. Rapporten ger svar på följande frågeställningar:

  1. Hur används och förstås begreppet hållbar export i vetenskaplig litteratur och av svenska exportstödjande aktörer?
  2. Vilka exportfrämjande aktiviteter som integrerar hållbarhetsaspekter erbjuds av svenska exportstödjande aktörer?
  3. Hur upplevs efterfrågan av exportfrämjande aktiviteter som integrerar hållbarhetsaspekter av svenska exportstödjande aktörer?
  4. Hur ser efterfrågan på svenska produkter och tjänster med hög hållbarhetsprestanda ut på mottagande marknader?

Frågeställningar besvarades genom en tredelad metod bestående av en litteraturstudie som genomlyste både vetenskaplig och så kallad grå litteratur, en enkät som skickades till aktörer inom nätverket för Regional exportsamverkan (RES) och sex fördjupande intervjuer med exportstödjande aktörer.

Utifrån studien kunde tre olika användningssätt för begreppet hållbar export utrönas. Hållbar export används för det första för att beskriva export av produkter och tjänster med hög hållbarhetsprestanda, det vill säga, produkter och tjänster utformade för att lösa hållbarhetsrelaterade problem (exempelvis renhållningsteknik eller medicinteknik) eller som är, exempelvis, mer miljövänliga än det globala genomsnittet. Här appliceras ett livscykelperspektiv på hållbarhetsprestandan vilket gör att alla delar av exportvarans livscykel inkluderas (från råmaterialutvinning till kassering). Den andra användningen av begreppet är för att beskriva export från företag som aktivt arbetar med att förbättra sin hållbarhet, alltså det används för att beskriva när hållbara företag exporterar. Även här appliceras ett livscykelperspektiv då företagets underleverantörers och kunders hållbarhetsarbete inkluderas. Det tredje användningssättet för hållbar export är för att beskriva att själva exportaffären bidrar till hållbar utveckling. Här fokuseras det ofta på anti-korruption, tillförlitlighet mellan partnerna i exportaffären samt arbetsvillkor och miljöpåverkan i själva implementeringen av exportvaran (exempelvis om något måste monteras på plats).

På grund av dessa distinkt olika användningssätt och att det upplevs råda stor samstämmighet mellan aktörer som använder begreppet hållbar export så rekommenderas att begreppet fortsätter användas som ett samlingsbegrepp för att innefatta alla dessa tre användningssätt. Detta ger begreppet stor flexibilitet i användning och ökad funktionalitet. Vid behov av mer precist språkbruk bör andra begrepp än hållbar export användas som är anpassade till det specifika behovet. Exempelvis finns flera mer specifika begrepp som inryms i samlingsbegreppet hållbar export, så som miljöteknikexport eller medicinteknikexport, vilka bör användas om användaren vill precisera ett visst fokusområde inom hållbar export.

I studien identifierades ett brett utbud av exportfrämjande aktiviteter som integrerar hållbarhetsaspekter inom nätverket för RES. I detta utbud dominerar utbildningsaktiviteter vilka syftar till att förmedla kunskap, information eller färdigheter till exporterande företag (exempelvis via coachning, seminarium eller kurser). Inom nätverket finns även aktörer som erbjuder finansiella stödaktiviteter så som kontantstöd, lån eller garanter. En avsaknad av mobilitetsrelaterade stöd identifierades dock men detta kan bero på COVID-pandemin och att det är aktörer utanför RES-nätverket som erbjuder denna typ av stöd. Efterfrågan av stödaktiviteter upplevdes av de tillfrågade aktörerna som varken stor eller liten trots att intresset för hållbar utveckling i exportsammanhang upplevdes som stort. Detta kan eventuellt förklaras med att många av dessa aktiviteter är relativt nya och att företag inte är medvetna om det utbud av stödaktiviteter som finns samt vilka krav som de eventuellt ska uppnå för att ta del av stöden. Om så är fallet bör efterfrågan av dessa aktiviteter öka under de kommande åren förutsatt att stödaktiviteterna fortsätter att erbjudas.

Från aktörerna i enkät- och intervjustudien framgick att det fanns ett stort intresse för svenska produkter och tjänster med hög hållbarhetsprestanda och att det i allt större grad ställs krav på god affärssed och affärsetik i exportaffärer (exempelvis genom att olika uppförandekoder ska följas). Gällande specifika geografiska marknader kunde studien inte säkerställa huruvida någon specifik marknad efterfrågade hållbar export i större grad eller ställde högre hållbarhetsrelaterade krav på exportvaror. Indikationer gavs utifrån respondenterna att det möjligen fanns större efterfrågan på varor med hög hållbarhetsprestanda i Nordeuropa (Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna) men att behovet borde vara större i utvecklingsländer där hållbarhetsproblemen ofta är värre. I dessa länder krävs dock ökad beställarkompetens varför svenska stödaktörer som är intresserade av dessa marknader bör rikta in sig på att bygga funktionella marknader på dessa platser vilka i sin tur kan efterfråga svensk export.

På grund av studiens ringa tidsomfång (studien genomfördes mellan november 2022 och januari 2023) krävs ytterligare studier för att styrka de slutsatser som presenteras i rapport. Utöver detta identifierades andra intressanta områden för fortsatta studier. Exempelvis identifierades att aktörer som erbjuder finansiellt stöd ofta har dialoger med företag runtomkring finansieringsprocessen, varför en studie kring hur dessa dialoger kan bidra till ökad hållbarhet i exportaffären eller i det exporterande företaget skulle vara intressant. Utöver detta vore det intressant att studera den indirekta påverkan som utbudet av stödaktiviteter har på svenska exporterande företag eftersom ett brett erbjudande inom hållbart exportstöd kan indirekt påverka företags strategiska arbete utan att de deltar i stödaktiviteter.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2023. p. 17
Series
LIU-IEI-R ; 23/345
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-193180 (URN)LIU-IEI-RR--23/00345—SE (ISRN)10.3384/9789180752350 (DOI)9789180752350 (ISBN)
Available from: 2023-04-19 Created: 2023-04-19 Last updated: 2023-10-10Bibliographically approved
Ammenberg, J. & Hjelm, O. (Eds.). (2023). Miljöteknik: för en hållbar utveckling (2ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Miljöteknik: för en hållbar utveckling
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Utmaningarna inom miljöområdet är stora och inte minst industrin arbetar intensivt med sin omställning för att både minska sin negativa miljöpåverkan och ta fram lösningar som bidrar till ett gott liv för alla. Boken behandlar möjligheterna att vända miljöproblem till möjligheter genom miljöteknik...[Bokinfo]

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2023. p. 255 Edition: 2
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195600 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-26Bibliographically approved
Thuresson, L. & Hjelm, O. (2023). Regionala miljöproblem (2ed.). In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 73-98). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 73-98
Open this publication in new window or tab >>Regionala miljöproblem
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, 2, Vol. Sidorna 73-98, p. 73-98Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

De miljöproblem som behandlas i det här kapitlet omfattar allt som ligger mellan globala miljöproblem och lokala problem. Det innebär att regionala miljöproblem alltså inte enbart omfattar det vi i Sverige vanligen kallar regioner, utan mycket väl kan handla om utsläpp i ett land som påverkar flera andra länder. Ett exempel på detta är luftburna föroreningar som driver många mil med vinden innan de faller ner i ett annat, dock relativt närliggande, område och där stället till med problem.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023 Edition: 2
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling, Klimatförändringar, Biologisk mångfald
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195585 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-29Bibliographically approved
Thuresson, L., Ammenberg, J. & Hjelm, O. (2023). Reningsteknik. In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 117-142). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 117-142
Open this publication in new window or tab >>Reningsteknik
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, Vol. Sidorna 117-142, p. 117-142Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I det här kapitlet berörs vanligt förekommande reningsteknik, vilket till stor del handlar om tekniska åtgärder som används i samhället och inom industrier för att rena luft, vatten och mark. Reningstekniska lösningar är väsentliga att känna till eftersom de fyller en viktig funktion i många typer av miljöarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195589 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-29Bibliographically approved
Hjelm, O. (2023). Varför finns miljöproblem? (2ed.). In: Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Ed.), Miljöteknik: för en hållbar utveckling (pp. 33-36). Lund: Studentlitteratur AB, Sidorna 33-36
Open this publication in new window or tab >>Varför finns miljöproblem?
2023 (Swedish)In: Miljöteknik: för en hållbar utveckling / [ed] Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, 2, Vol. Sidorna 33-36, p. 33-36Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I det här kapitlet introduceras begreppet miljöproblem. Vidare berörs flera viktiga globala utvecklingstrender som ligger bakom problembilden. Tanken är att bidra med information som underlättar förståelsen av kommande kapitel.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023 Edition: 2
Keywords
Miljöteknik, Hållbar utveckling
National Category
Environmental Biotechnology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-195583 (URN)9789144159355 (ISBN)
Available from: 2023-06-22 Created: 2023-06-22 Last updated: 2023-06-29Bibliographically approved
Magnusson, T., Zanatta, H., Larsson, M., Kanda, W. & Hjelm, O. (2022). Circular economy, varieties of capitalism and technology diffusion: Anaerobic digestion in Sweden and Paraná. Journal of Cleaner Production, 335, Article ID 130300.
Open this publication in new window or tab >>Circular economy, varieties of capitalism and technology diffusion: Anaerobic digestion in Sweden and Paraná
Show others...
2022 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 335, article id 130300Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The transition to a circular economy relies on systems that facilitate waste recovery and recirculation of resources. These systems are based on certain enabling technologies. The aim of this paper is to explain how socio-economic structures influence the diffusion of such technologies. It applies a framework built on societal embedding and varieties of capitalism to compare the diffusion of anaerobic digestion (AD) in Sweden in northern Europe and Paraná in southern Brazil. Both Sweden and Paraná have experienced accelerated diffusion of AD, but there are significant differences in the respective diffusion patterns. The comparative analysis points to a tradeoff between system complexity and speed of diffusion. It illustrates how AD can be presented as a solution to various problems, and it further shows how the specific problems that gain attention shape diffusion patterns. By showing how socio-economic structures influence the appointment of problem owners, their agency, and legitimate forms of institutional support, the analysis demonstrates how economic systems condition technology diffusion.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2022
Keywords
Biogas, Circular economy, Diffusion of innovations, Geography of sustainability transitions, Societal embedding, Varieties of capitalism
National Category
Business Administration Economics Energy Systems Other Environmental Engineering Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-182538 (URN)10.1016/j.jclepro.2021.130300 (DOI)000772777700001 ()2-s2.0-85122037114 (Scopus ID)
Projects
Biogas Research Center
Funder
Swedish Energy Agency, 35624–3
Note

Funding: Swedish Energy AgencySwedish Energy AgencyMaterials & Energy Research Center (MERC) [35624-3]

Available from: 2022-01-25 Created: 2022-01-25 Last updated: 2023-12-27Bibliographically approved
Halvarsson Lundqvist, A., Eklund, J. & Hjelm, O. (2022). Grön omställning i svenska tillverkningsföretag: En interaktiv förstudie av omställningsprogram för små och medelstora företag. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Grön omställning i svenska tillverkningsföretag: En interaktiv förstudie av omställningsprogram för små och medelstora företag
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport behandlar hur grön omställning i små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri kan påskyndas. Utgångspunkten är att dessa företag behöver öka sin kunskap om hur hållbarhetsfrågor kommer påverka deras verksamhet och framtida konkurrenskraft och utifrån denna kunskap genomföra ett omställningsarbete. För att underlätta denna gröna omställning bedrivs ett stort antal satsningar ofta finansierade av offentliga myndigheter såsom den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Rapporten utgör en del av en förstudie tillika följeforskningsprojekt, benämnt IFGO (interaktiv forskning för grön omställning), och inriktas mot fem VINNOVA-finansierade program/projekt som avser att utveckla metoder för, samt stödja den gröna omställningen hos huvudsakligen små och medelstora tillverkande industriföretag. 

Syftet med denna rapport är att förmedla kunskap om program för att stödja grön omställning i svensk tillverkningsindustri och vidareutveckla denna kunskap, samt att kategorisera ett urval av sådana program som finansierats av Vinnova.  

Förstudien resulterade i sex slutsatser vilka bedöms ha avgörande betydelse för en storskalig och verkningsfull stöttning av små och medelstora tillverkande företags gröna omställning. Flertalet av slutsatserna kan vara brett tillämpbara för hela näringslivet. 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022. p. 65
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2022:3
Keywords
Grön omställning, nationella program, stödsystem, klimatomställning
National Category
Social Sciences Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-189876 (URN)
Funder
Vinnova, 2021-03387
Note

Granskning:

En preliminär rapport granskades av programansvariga i de program som behandlas i rapporten. 

Available from: 2022-11-10 Created: 2022-11-10 Last updated: 2023-04-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5126-3017

Search in DiVA

Show all publications