liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lundberg, Anna, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9509-7340
Publications (10 of 28) Show all publications
Lundberg, A. (2018). Book Review: Policing Undocumented Migrants: Law, Violence and Responsibility [Review]. Social & Legal Studies, 27(25), 661-665
Open this publication in new window or tab >>Book Review: Policing Undocumented Migrants: Law, Violence and Responsibility
2018 (English)In: Social & Legal Studies, Vol. 27, no 25, p. 661-665Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2018
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150107 (URN)10.1177/0964663918786621 (DOI)000444983100007 ()
Funder
Swedish Research Council, 421-2012-683
Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-10-08
Gruber, S., Lundberg, A. & Righard, E. (2018). Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik (1ed.). In: Magnus Dahlstedt och Philip Lalander (Ed.), Manifest: för ett socialt arbete i tiden (pp. 291-302). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik
2018 (Swedish)In: Manifest: för ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt och Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 291-302Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
brandväggar, professionsetik, socialt arbete
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148573 (URN)9789144125688 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Lundberg, A. & Kjellbom, P. (2018). Inter-legal spaces for a ”satisfactory standard of living”?: A legal cartographic analysis of the content of basic social rights in Sweden. In: : . Paper presented at NMR 2018.
Open this publication in new window or tab >>Inter-legal spaces for a ”satisfactory standard of living”?: A legal cartographic analysis of the content of basic social rights in Sweden
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150110 (URN)
Conference
NMR 2018
Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-08-13
Kjellbom, P. & Lundberg, A. (2018). Olika rättsliga rum för en skälig levnadsnivå?: En rättskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken. Nordisk socialrättslig tidskrift, 2018(17-18), 39-71
Open this publication in new window or tab >>Olika rättsliga rum för en skälig levnadsnivå?: En rättskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken
2018 (Swedish)In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, Vol. 2018, no 17-18, p. 39-71Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This is a cartographic vertical analysis of a verdict by the Swedish Supreme Administrative Court, regarding the right to support from the Social Services (HFD 2017 ref. 33). The case concerned three children and their mother whom lacked formal residency. They applied for assistance under the Social Services Act and the municipality’s health and welfare committee rejected the application. Following an appeal to the administrative court, it was decided that since undocumented persons in Sweden are not entitled to assistance according to the Act on the reception of asylum seekers, they are entitled to such assistance under the Social Services Act. However, the Swedish Supreme Administrative Court stated that the Social Services do not have discretionary power to provide assistance under Chapter 4, Section 1 of the Social Services Act, to someone whose asylum application had been rejected and who lives clandestinely to avoid expulsion. The judgement also applies to emergency assistance. We analyse the decision as an expression of interlegality (de Sousa Santos 1987), a notion that provides an understanding of processes that allow different legal systems, with different raison d’être, focus and scope, to interact. Three mechanisms enable distortions, or specific representations, of reality: scaling, projections and symbols. By studying the legally manifested right to an “adequate standard of living” and the court’s reasoning, as a cartography, we identify constructions through law and point to their implications for boundaries in the welfare state.

Place, publisher, year, edition, pages
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, 2018
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151605 (URN)
Available from: 2018-09-27 Created: 2018-09-27 Last updated: 2018-10-03Bibliographically approved
Kjellbom, P. & Lundberg, A. (2018). Olika rättsliga rum för en skäliglevnadsnivå?: En rättskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken. Nordisk socialrättslig tidskrift (17-18), 39-71
Open this publication in new window or tab >>Olika rättsliga rum för en skäliglevnadsnivå?: En rättskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken
2018 (Swedish)In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, no 17-18, p. 39-71Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This is a cartographic vertical analysis of a verdict by the Swedish Supreme Administrative Court, regarding the right to support from the Social Services (HFD 2017 ref. 33). The case concerned three children and their motherwhom lacked formal residency. They applied for assistance under the Social Services Act and the municipality’s health and welfare committee rejected the application. Following an appeal to the administrative court, it was decided that since undocumented persons in Sweden are not entitled to assistance according to the Act on the reception of asylum seekers, they are entitled to such assistance under the Social Services Act. However, the Swedish Supreme Administrative Court stated that the Social Services do not have discretionary power to provide assistance under Chapter 4, Section 1 of the Social Services Act, to someone whose asylum application had been rejected and who lives clandestinely to avoid expulsion. The judgement also applies to emergency assistance. We analyse the decision as an expression of interlegality (de Sousa Santos 1987), a notion that provides an understanding of processes that allow different legal systems, with different raison d’être, focus and scope, to interact. Three mechanisms enable distortions, or specific representations, of reality: scaling, projections and symbols. By studying the legally manifested right to an “adequate standard of living” and the court’s reasoning, as a cartography, we identify constructions through law and point to their implications for bounda- ries in the welfare state.

Keywords
rättskartografi, skälig levnadsstandard, sociala rättigheter, migrationskontroll
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151305 (URN)
Available from: 2018-09-17 Created: 2018-09-17 Last updated: 2018-09-25Bibliographically approved
Lundberg, A. & Kjellbom, P. (2018). Rättsliga rum för en skälig levnadsstandard?: En rättskartografisk analys av LMA och SoL i domstolspraktiken. In: Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari: . Paper presented at Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari. Anna Lundberg
Open this publication in new window or tab >>Rättsliga rum för en skälig levnadsstandard?: En rättskartografisk analys av LMA och SoL i domstolspraktiken
2018 (Swedish)In: Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari, Anna Lundberg , 2018Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Uppsatsen är en kartografisk analys av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2017 gällande rätten till stöd från Socialtjänsten för den som saknar uppehållstillstånd i Sverige (HFD 2017 ref. 33). Fallet gällde två barn och deras mamma vilka saknade formell rätt att vistas i Sverige och därför levde som gömda. Familjen ansökte om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) i form av försörjningsstöd för tre månader år 2015. Kommunens vård- och omsorgsnämnd avslog ansökan. Efter överklagande till förvaltningsrätten bestämdes att familjen hade rätt till försörjningsstöd. Förvaltningsrätten ansåg att bestämmelsen om att den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) inte har rätt till bistånd enligt SoL tar sikte på den som faktiskt har rätt till bistånd enligt den förstnämnda lagen. Eftersom familjen levde som papperslösa saknade de rätt till sådant bistånd och LMA hindrade därmed, enligt förvaltningsrätten, inte bistånd enligt SoL, i den situation familjen befann sig. Kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen gjorde en annan tolkning av lagstiftningen och av relationen mellan LMA och SoL. Domstolarna ansåg att kommuner inte har vare sig möjlighet eller skyldighet att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning. Detta gäller även så kallat akut nödbistånd eftersom även sådant bistånd ges med stöd av SoL 4 kap 1§, den så kallade biståndsbestämmelsen i SoL. Första stycket i denna bestämmelse föreskriver att den som inte själv eller på annat sätt kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Även 2 kap. 1 § SoL tas upp i domskälen, enligt vilken varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Skälet till att kommunerna, trots detta, inte har vare sig möjlighet eller skyldighet att ge bistånd, menar domstolen, är LMA:s personkrets. LMA omfattar personer som håller sig undan ett avvisningsbeslut även när personen inte har rätt till bistånd enligt LMA. Kommuner kan dock ge bistånd i dessa fall med stöd av den fakultativa bestämmelsen 4 kap. 2 § SoL. Denna föreskriver att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL. Av överklagandebestämmelserna i 16 kap. 3 § SoL följer emellertid att SoL 4 kap. 2 § inte ger enskilda sådan rätt till bistånd som kan överklagas i domstol. Till skillnad från biståndsbestämmelsen i SoL vilar den fakultativa bestämmelsen på beslut från behörig nämnd/kommunfullmäktige.[1]

 

I uppsatsen analyserar vi HFD 2017 ref. 33 som ett uttryck för interlegalitet, ett begrepp som ger en förståelse för de processer som möjliggör olika rättsordningar, såväl inom som mellan stater, med skilda raison d’être, inriktning och omfång. Särskilt analyseras förhandlingar och växelverkan mellan sådana olika rättsordningar samt vad detta får för konsekvenser. Interlegalitetsbegreppet introducerades av Boaventura de Suosa Santos (1987) i artikeln ”A Map of Misreading: Towards a Postmodern Conception of Law”. I likhet med de Suosa Santos förstår vi rättstillämpning som en dynamisk process där icke samordnade spatiala dimensioner av rätten resulterar i ojämna och instabila hopfogningar av olika rättsliga rum.

 

Genom att studera rätten och rättstillämpningen som en kartografi vilken fyller funktionen att orientera i och samtidigt representera verkligheten, identifierar vi i denna uppsats mekanismer för sociala konstruktioner genom rätten och pekar på dess konsekvenser för synen på vad som är skälig levnadsstandard och vem som har rätt till en sådan. de Suosa Santos utgångspunkt är ett abstrakt rumsbegrepp (space) som vi menar kan översättas till tolknings- eller handlingsutrymme på olika skalnivåer. Tre mekanismer möjliggör snedvridningar och specifika representationer av verkligheten, i rättstillämpningen: graderingar (scale), avbildningar (projection) och tecken (symbolism). Kartografi i denna uppsats handlar således inte om det faktiska rummet, dvs. jorden, nationen, kommunen, huset, hemmet etc., till skillnad från bl.a. Levfebre, Waldron och Braye, Preston-Shoot, Konze m.fl. vilka har en horisontell utgångspunkt. Vi avgränsar oss i denna studie till en vertikal analys av rätten.

 

[1] Föreläsning av Natalie Glotz Stade, stadsjurist, juridiska enheten, Malmö stad.

Place, publisher, year, edition, pages
Anna Lundberg, 2018
National Category
Social Sciences Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144865 (URN)
Conference
Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari
Available from: 2018-02-05 Created: 2018-02-05 Last updated: 2018-02-20Bibliographically approved
Lundberg, A. & Dahlquist, L. (2018). Sanctuary Practices in Scandinavian Transnational Cities: The Case of Public Libraries. Journal of Human Rights Practice, 10(1), 142-158
Open this publication in new window or tab >>Sanctuary Practices in Scandinavian Transnational Cities: The Case of Public Libraries
2018 (English)In: Journal of Human Rights Practice, ISSN 1757-9619, E-ISSN 1757-9627, Vol. 10, no 1, p. 142-158Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article explores sanctuary practices within public institutions by examining instances where public libraries in Denmark (Copenhagen), Norway (Oslo) and Sweden (Malmö) open up their services for persons who lack residence permits on state territory (so-called irregular migrants). Public libraries in this study are understood to be public spheres where the right to information and the freedom of expression are safeguarded. Such spheres, where rights are provided are primarily open to citizens or other people with authorised residence. Hence, when public libraries offer their services to irregular migrants, this is a demonstration of how public institutions representing the sovereign may engage in contestations of deportation regimes produced by the sovereign. Such ‘enactments of sanctuary’, we argue, open up new meanings of Arendt’s notion of ‘the right to have rights’. Through an in-depth case study in Malmö, Sweden, the article suggests that a new role is emerging for local institutions as providers of ‘transnational’ rights decoupled from any territorial basis. Rather than being linked to nationhood, the institutional role in democracies may be constitutive of rights in the present context: the right to equal access to information and freedom of expression. An equally progressive development can be found in Norway; however, this is not the case in Denmark which could be understood as a reflection of Denmark’s more restrictive approach to immigration in general. 

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford University Press, 2018
Keywords
Acts of citizenship; regimes; library; local government; sanctuary; Scandinavian cities
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150109 (URN)10.1093/jhuman/huy009 (DOI)000433280100008 ()2-s2.0-85047878278 (Scopus ID)
Projects
Undocumented migrants' rights claims
Funder
Swedish Research Council, 421-2012-683
Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-08-23Bibliographically approved
Lundberg, A. & Spång, M. (2017). Deportability Status as Basis for Human Rights Claims: Irregularised Migrants’ Right to Health Care in Sweden. Nordic Journal of Human Rights, 35(1), 35-54
Open this publication in new window or tab >>Deportability Status as Basis for Human Rights Claims: Irregularised Migrants’ Right to Health Care in Sweden
2017 (English)In: Nordic Journal of Human Rights, ISSN 1891-8131, E-ISSN 1891-814X, Vol. 35, no 1, p. 35-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the issue of the right to health care for irregularised migrants in Sweden, from a human rights perspective. An extended right to health care for irregularised migrants came into effect through a legislative amendment in 2013. By exploring the legislative process before the new Act on Health Care to Some Foreigners Who Reside In Sweden Without the Necessary Permits in 2013, we show how the Act uses ‘deportability’ as a legal category and basis for health care and why this is problematic. Our study reveals a variety of practices that reproduce inconsistencies entrenched in rights-mobilisation for non-citizens: separate legislations for different categories of persons, vague accounts of treaty-obligations, absence of discussions on liability, and shifting the responsibility of extending health care to the local government.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144324 (URN)10.1080/18918131.2017.1285953 (DOI)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Lundberg, A. (2017). En kommentar till Sveriges krispolitik mot människor på flykt. Tidsskrift for velferdsforskning, 20(04), 349-356
Open this publication in new window or tab >>En kommentar till Sveriges krispolitik mot människor på flykt
2017 (English)In: Tidsskrift for velferdsforskning, ISSN 0809-2052, E-ISSN 2464-3076, Vol. 20, no 04, p. 349-356Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Denna artikel behandlar några av de förändringar som genomfördes i svensk migrationslagstiftning under 2016 för att minska antalet asylsökande, öka incitamenten för självmant återvändande och tydligt signalera till omvärlden att andra länder i Europa måste träda fram och dela ansvaret för flyktingmottagandet. Syftet med artikeln är att reflektera över hur de dramatiska kursändringar som ägde rum gällande synen på betydelsen av att bereda människor på flykt en fristad var möjliga. Den svenske statsministern Stefan Löfven höll i september 2015 ett tal vid en demonstration i Stockholm där han deklarerade att vi aldrig ska bygga murar för att «skilja människor från människor. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt Europa bygger inte murar» (Bolling 2015). Två månader senare talade samme Löfven tillsammans med vice statsminister Åsa Romson på vad som har beskrivits som en historisk presskonferens. De båda ministrarna presenterade då en helomvändning i politiken mot bakgrund av ett akut behov av så kallat «andrum», och eftersom de ansåg att den uppkomna situationen var ett «allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet» (Regeringen 2015). Vid detta tillfälle hade inre gränskontroller mellan Danmark och Sverige redan införts (Krisinformation 2015) och några veckor senare införde Danmark passkontroll mot Tyskland. Diskussioner om en gemensam nordisk gränskontroll fördes också under en period, men avstannade bl.a. eftersom Finland menade att EU:s yttre gränskontroll i stället borde prioriteras (Larsson 2016).

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2017
National Category
International Migration and Ethnic Relations Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144325 (URN)10.18261/issn.2464-3076-2017-04-07 (DOI)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-02-12
Strange, M., Squire, V. & Lundberg, A. (2017). Irregular migration struggles and active subjects of trans-border politics: New research strategies for interrogating the agency of the marginalised. Politics, 37(3), 243-253
Open this publication in new window or tab >>Irregular migration struggles and active subjects of trans-border politics: New research strategies for interrogating the agency of the marginalised
2017 (English)In: Politics, ISSN 0263-3957, E-ISSN 1467-9256, Vol. 37, no 3, p. 243-253Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The politics of migration has become increasingly prominent as a site of struggle. However, the active subjecthood of people on the move in precarious situations is often overlooked. Irregular migration struggles raise questions about how to understand the agency of people who are marginalised. What does it mean to engage people produced as ‘irregular’ as active subjects of trans-border politics? And what new research strategies can we employ to this end? The articles presented in this Special Issue of Politics each differently explore how actions by or on behalf of irregular/ised migrants involve processes of subjectivity formation that imply a form of agency. Collectively we explore how irregular migration struggles feature as a site marked by active subjects of trans-border politics. We propose a research agenda based on tracing those processes – both regulatory, activist, and everyday – that negotiate and contest how an individual is positioned as an ‘irregular migrant’. The ethos behind such research is to explore how the most marginalised individuals reclaim or reconfigure subjecthood in ambiguous terms.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
National Category
International Migration and Ethnic Relations Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144320 (URN)10.1177/0263395717715856 (DOI)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-05-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9509-7340

Search in DiVA

Show all publications