liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lundberg, Anna, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9509-7340
Publications (10 of 26) Show all publications
Lundberg, A. (2018). Book Review: Policing Undocumented Migrants: Law, Violence and Responsibility [Review]. Social & Legal Studies
Open this publication in new window or tab >>Book Review: Policing Undocumented Migrants: Law, Violence and Responsibility
2018 (English)In: Social & Legal StudiesArticle, book review (Other academic) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150107 (URN)10.1177/0964663918786621 (DOI)
Funder
Swedish Research Council, 421-2012-683
Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-08-13
Gruber, S., Lundberg, A. & Righard, E. (2018). Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik (1ed.). In: Magnus Dahlstedt och Philip Lalander (Ed.), Manifest: för ett socialt arbete i tiden (pp. 291-302). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik
2018 (Swedish)In: Manifest: för ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt och Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 291-302Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
brandväggar, professionsetik, socialt arbete
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148573 (URN)9789144125688 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Lundberg, A. & Kjellbom, P. (2018). Inter-legal spaces for a ”satisfactory standard of living”?: A legal cartographic analysis of the content of basic social rights in Sweden. In: : . Paper presented at NMR 2018.
Open this publication in new window or tab >>Inter-legal spaces for a ”satisfactory standard of living”?: A legal cartographic analysis of the content of basic social rights in Sweden
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150110 (URN)
Conference
NMR 2018
Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-08-13
Lundberg, A. & Kjellbom, P. (2018). Rättsliga rum för en skälig levnadsstandard?: En rättskartografisk analys av LMA och SoL i domstolspraktiken. In: Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari: . Paper presented at Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari. Anna Lundberg
Open this publication in new window or tab >>Rättsliga rum för en skälig levnadsstandard?: En rättskartografisk analys av LMA och SoL i domstolspraktiken
2018 (Swedish)In: Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari, Anna Lundberg , 2018Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Uppsatsen är en kartografisk analys av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2017 gällande rätten till stöd från Socialtjänsten för den som saknar uppehållstillstånd i Sverige (HFD 2017 ref. 33). Fallet gällde två barn och deras mamma vilka saknade formell rätt att vistas i Sverige och därför levde som gömda. Familjen ansökte om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) i form av försörjningsstöd för tre månader år 2015. Kommunens vård- och omsorgsnämnd avslog ansökan. Efter överklagande till förvaltningsrätten bestämdes att familjen hade rätt till försörjningsstöd. Förvaltningsrätten ansåg att bestämmelsen om att den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) inte har rätt till bistånd enligt SoL tar sikte på den som faktiskt har rätt till bistånd enligt den förstnämnda lagen. Eftersom familjen levde som papperslösa saknade de rätt till sådant bistånd och LMA hindrade därmed, enligt förvaltningsrätten, inte bistånd enligt SoL, i den situation familjen befann sig. Kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen gjorde en annan tolkning av lagstiftningen och av relationen mellan LMA och SoL. Domstolarna ansåg att kommuner inte har vare sig möjlighet eller skyldighet att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning. Detta gäller även så kallat akut nödbistånd eftersom även sådant bistånd ges med stöd av SoL 4 kap 1§, den så kallade biståndsbestämmelsen i SoL. Första stycket i denna bestämmelse föreskriver att den som inte själv eller på annat sätt kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Även 2 kap. 1 § SoL tas upp i domskälen, enligt vilken varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Skälet till att kommunerna, trots detta, inte har vare sig möjlighet eller skyldighet att ge bistånd, menar domstolen, är LMA:s personkrets. LMA omfattar personer som håller sig undan ett avvisningsbeslut även när personen inte har rätt till bistånd enligt LMA. Kommuner kan dock ge bistånd i dessa fall med stöd av den fakultativa bestämmelsen 4 kap. 2 § SoL. Denna föreskriver att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL. Av överklagandebestämmelserna i 16 kap. 3 § SoL följer emellertid att SoL 4 kap. 2 § inte ger enskilda sådan rätt till bistånd som kan överklagas i domstol. Till skillnad från biståndsbestämmelsen i SoL vilar den fakultativa bestämmelsen på beslut från behörig nämnd/kommunfullmäktige.[1]

 

I uppsatsen analyserar vi HFD 2017 ref. 33 som ett uttryck för interlegalitet, ett begrepp som ger en förståelse för de processer som möjliggör olika rättsordningar, såväl inom som mellan stater, med skilda raison d’être, inriktning och omfång. Särskilt analyseras förhandlingar och växelverkan mellan sådana olika rättsordningar samt vad detta får för konsekvenser. Interlegalitetsbegreppet introducerades av Boaventura de Suosa Santos (1987) i artikeln ”A Map of Misreading: Towards a Postmodern Conception of Law”. I likhet med de Suosa Santos förstår vi rättstillämpning som en dynamisk process där icke samordnade spatiala dimensioner av rätten resulterar i ojämna och instabila hopfogningar av olika rättsliga rum.

 

Genom att studera rätten och rättstillämpningen som en kartografi vilken fyller funktionen att orientera i och samtidigt representera verkligheten, identifierar vi i denna uppsats mekanismer för sociala konstruktioner genom rätten och pekar på dess konsekvenser för synen på vad som är skälig levnadsstandard och vem som har rätt till en sådan. de Suosa Santos utgångspunkt är ett abstrakt rumsbegrepp (space) som vi menar kan översättas till tolknings- eller handlingsutrymme på olika skalnivåer. Tre mekanismer möjliggör snedvridningar och specifika representationer av verkligheten, i rättstillämpningen: graderingar (scale), avbildningar (projection) och tecken (symbolism). Kartografi i denna uppsats handlar således inte om det faktiska rummet, dvs. jorden, nationen, kommunen, huset, hemmet etc., till skillnad från bl.a. Levfebre, Waldron och Braye, Preston-Shoot, Konze m.fl. vilka har en horisontell utgångspunkt. Vi avgränsar oss i denna studie till en vertikal analys av rätten.

 

[1] Föreläsning av Natalie Glotz Stade, stadsjurist, juridiska enheten, Malmö stad.

Place, publisher, year, edition, pages
Anna Lundberg, 2018
National Category
Social Sciences Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144865 (URN)
Conference
Nordiska konferensen i socialrätt i Göteborg 1-2 februari
Available from: 2018-02-05 Created: 2018-02-05 Last updated: 2018-02-20Bibliographically approved
Lundberg, A. & Daglquist, L. (2018). Sanctuary Practices in Scandinavian Transnational Cities: The Case of Public Libraries. Human rights in practice, 10(1), 42-158
Open this publication in new window or tab >>Sanctuary Practices in Scandinavian Transnational Cities: The Case of Public Libraries
2018 (English)In: Human rights in practice, Vol. 10, no 1, p. 42-158Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article explores sanctuary practices within public institutions by examining instances where public libraries in Denmark (Copenhagen), Norway (Oslo) and Sweden (Malmö) open up their services for persons who lack residence permits on state territory (so-called irregular migrants). Public libraries in this study are understood to be public spheres where the right to information and the freedom of expression are safeguarded. Such spheres, where rights are provided are primarily open to citizens or other people with authorised residence. Hence, when public libraries offer their services to irregular migrants, this is a demonstration of how public institutions representing the sovereign may engage in contestations of deportation regimes produced by the sovereign. Such ‘enactments of sanctuary’, we argue, open up new meanings of Arendt’s notion of ‘the right to have rights’. Through an in-depth case study in Malmö, Sweden, the article suggests that a new role is emerging for local institutions as providers of ‘transnational’ rights decoupled from any territorial basis. Rather than being linked to nationhood, the institutional role in democracies may be constitutive of rights in the present context: the right to equal access to information and freedom of expression. An equally progressive development can be found in Norway; however, this is not the case in Denmark which could be understood as a reflection of Denmark’s more restrictive approach to immigration in general. 

Keywords
Acts of citizenship; regimes; library; local government; sanctuary; Scandinavian cities
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150109 (URN)10.1093/jhuman/huy009 (DOI)
Projects
Undocumented migrants' rights claims
Funder
Swedish Research Council, 421-2012-683
Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-08-13
Lundberg, A. & Spång, M. (2017). Deportability Status as Basis for Human Rights Claims: Irregularised Migrants’ Right to Health Care in Sweden. Nordic Journal of Human Rights, 35(1), 35-54
Open this publication in new window or tab >>Deportability Status as Basis for Human Rights Claims: Irregularised Migrants’ Right to Health Care in Sweden
2017 (English)In: Nordic Journal of Human Rights, ISSN 1891-8131, E-ISSN 1891-814X, Vol. 35, no 1, p. 35-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the issue of the right to health care for irregularised migrants in Sweden, from a human rights perspective. An extended right to health care for irregularised migrants came into effect through a legislative amendment in 2013. By exploring the legislative process before the new Act on Health Care to Some Foreigners Who Reside In Sweden Without the Necessary Permits in 2013, we show how the Act uses ‘deportability’ as a legal category and basis for health care and why this is problematic. Our study reveals a variety of practices that reproduce inconsistencies entrenched in rights-mobilisation for non-citizens: separate legislations for different categories of persons, vague accounts of treaty-obligations, absence of discussions on liability, and shifting the responsibility of extending health care to the local government.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144324 (URN)10.1080/18918131.2017.1285953 (DOI)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Lundberg, A. (2017). En kommentar till Sveriges krispolitik mot människor på flykt. Tidsskrift for velferdsforskning, 20(04), 349-356
Open this publication in new window or tab >>En kommentar till Sveriges krispolitik mot människor på flykt
2017 (English)In: Tidsskrift for velferdsforskning, ISSN 0809-2052, E-ISSN 2464-3076, Vol. 20, no 04, p. 349-356Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Denna artikel behandlar några av de förändringar som genomfördes i svensk migrationslagstiftning under 2016 för att minska antalet asylsökande, öka incitamenten för självmant återvändande och tydligt signalera till omvärlden att andra länder i Europa måste träda fram och dela ansvaret för flyktingmottagandet. Syftet med artikeln är att reflektera över hur de dramatiska kursändringar som ägde rum gällande synen på betydelsen av att bereda människor på flykt en fristad var möjliga. Den svenske statsministern Stefan Löfven höll i september 2015 ett tal vid en demonstration i Stockholm där han deklarerade att vi aldrig ska bygga murar för att «skilja människor från människor. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt Europa bygger inte murar» (Bolling 2015). Två månader senare talade samme Löfven tillsammans med vice statsminister Åsa Romson på vad som har beskrivits som en historisk presskonferens. De båda ministrarna presenterade då en helomvändning i politiken mot bakgrund av ett akut behov av så kallat «andrum», och eftersom de ansåg att den uppkomna situationen var ett «allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet» (Regeringen 2015). Vid detta tillfälle hade inre gränskontroller mellan Danmark och Sverige redan införts (Krisinformation 2015) och några veckor senare införde Danmark passkontroll mot Tyskland. Diskussioner om en gemensam nordisk gränskontroll fördes också under en period, men avstannade bl.a. eftersom Finland menade att EU:s yttre gränskontroll i stället borde prioriteras (Larsson 2016).

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2017
National Category
International Migration and Ethnic Relations Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144325 (URN)10.18261/issn.2464-3076-2017-04-07 (DOI)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-02-12
Strange, M., Squire, V. & Lundberg, A. (2017). Irregular migration struggles and active subjects of trans-border politics: New research strategies for interrogating the agency of the marginalised. Politics, 37(3), 243-253
Open this publication in new window or tab >>Irregular migration struggles and active subjects of trans-border politics: New research strategies for interrogating the agency of the marginalised
2017 (English)In: Politics, ISSN 0263-3957, E-ISSN 1467-9256, Vol. 37, no 3, p. 243-253Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The politics of migration has become increasingly prominent as a site of struggle. However, the active subjecthood of people on the move in precarious situations is often overlooked. Irregular migration struggles raise questions about how to understand the agency of people who are marginalised. What does it mean to engage people produced as ‘irregular’ as active subjects of trans-border politics? And what new research strategies can we employ to this end? The articles presented in this Special Issue of Politics each differently explore how actions by or on behalf of irregular/ised migrants involve processes of subjectivity formation that imply a form of agency. Collectively we explore how irregular migration struggles feature as a site marked by active subjects of trans-border politics. We propose a research agenda based on tracing those processes – both regulatory, activist, and everyday – that negotiate and contest how an individual is positioned as an ‘irregular migrant’. The ethos behind such research is to explore how the most marginalised individuals reclaim or reconfigure subjecthood in ambiguous terms.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
National Category
International Migration and Ethnic Relations Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144320 (URN)10.1177/0263395717715856 (DOI)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-05-23Bibliographically approved
Lundberg, A. (2017). Medicinska åldersbedömningar. In: Elin Sundberg & Moa Kjellstrand (Ed.), Hör detta och lyssna till det : en antologi om flykt: (pp. 68-73). Malmö/Lund: Allt åt alla och Celanders förlag
Open this publication in new window or tab >>Medicinska åldersbedömningar
2017 (Swedish)In: Hör detta och lyssna till det : en antologi om flykt / [ed] Elin Sundberg & Moa Kjellstrand, Malmö/Lund: Allt åt alla och Celanders förlag , 2017, p. 68-73Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det är sommar 2016 och tv-programmet Uppdrag granskning sänder ett uppmärksammat avsnitt om åldersbedömningar i asylprocessen: Ålder: okänd. Reportaget utgår från flera fall där vuxna sagt sig vara barn och som en följd av det placerats med barn som de sedan utsatt för grova övergrepp. Dessa avskyvärda händelser kunde ske, låter journalisterna påskina, därför att läkare och tandläkare avstått från att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Inte ett ord sägs i inslaget om risken för att barn bedöms vara vuxna och som en följd av det placeras på vuxenboenden där de inte alls får det stöd som asylsökande barn har rätt till. Inte ett ord sägs om vad vuxenbedömda barn som får avslag på sin asylansökan riskerar vid en deportation.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö/Lund: Allt åt alla och Celanders förlag, 2017
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144799 (URN)9789187393495 (ISBN)
Available from: 2018-01-30 Created: 2018-01-30 Last updated: 2018-01-30Bibliographically approved
Lundberg, A. & Lind, J. (2017). Technologies of Displacement and Children’s Right to Asylum in Sweden. Human Rights Review, 18(2), 189-208
Open this publication in new window or tab >>Technologies of Displacement and Children’s Right to Asylum in Sweden
2017 (English)In: Human Rights Review, ISSN 1524-8879, E-ISSN 1874-6306, Vol. 18, no 2, p. 189-208Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Through an analysis of 100 asylum decisions and 10 interviews with 20 asylum officers at the Swedish Migration Agency this article reveals two intricate processes through which children’s rights are displaced in the Swedish asylum process; by overlooking children’s individual claims for asylum through a circle of neglect, and negating children’s best interests. The article demonstrates how the balancing act between migration control on one hand and children’s rights on the other hand plays out in the asylum process, which results in a double displacement; the children are not adult enough to be addressed as asylum seekers and not children enough to deserve qualification as bearer of children’s rights. An in-depth analysis of everyday practices at institutions applying children’s rights is essential both to understand the reproduction of discrepancies between rights on paper and rights in practice, and to explore the potential of rights to disrupt oppressive vehicles of power.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2017
Keywords
CRC, Children’s rights, Asylum, Negation, Migration control, Deportation regime
National Category
International Migration and Ethnic Relations Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144321 (URN)10.1007/s12142-016-0442-2 (DOI)000401507500004 ()2-s2.0-85019185517 (Scopus ID)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-02-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9509-7340

Search in DiVA

Show all publications