liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Harding, Tobias
Alternative names
Publications (10 of 49) Show all publications
Bjurström, E. & Harding, T. (Eds.). (2013). Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet (1ed.). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Hur bildning och demokrati förhåller sig till varandra i dagens folkbildningsarbete utgör hjärtpunkten i denna antologi. I fem kapitel behandlas frågor kring bildning och demokrati, föreningslivet och demokratin, nya strömningar i folkbildningens gränsland, det partipolitiska folkbildningsarbetet och bildnings- och demokratiprocesser i omvandling.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2013. p. 298 Edition: 1
Keywords
Non-formal education, Democracy, folkbildning, demokrati
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-88195 (URN)978-91-7331-581-4 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-01-31 Created: 2013-01-31 Last updated: 2015-01-29Bibliographically approved
Harding, T. (2012). Civilsamhället i dialogerna. In: Tobias Harding & Calle Nathansson (Ed.), Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012 (pp. 26-38). Sveriges kommuner och landsting
Open this publication in new window or tab >>Civilsamhället i dialogerna
2012 (Swedish)In: Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012 / [ed] Tobias Harding & Calle Nathansson, Sveriges kommuner och landsting , 2012, p. 26-38Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kultursamverkansmodellen är en av de mer omattande reormerna av svenskkulturpolitik på mycket länge. Regional kulturpolitik ska nu ormuleras i dialogmellan staten och regionerna. Dessutom ska olika aktörer i det regionala ochlokala kulturlivet involveras i dessa processer. Genomörandet har gått ort.Regionaliseringen inom kulturområdet öreslogs i Kulturutredningen 2009ör att sedan bearbetas i utredningen Spela samman 2010. Från och med 2011ingick em län i modellen: Skåne, Halland, Gotland, Västra Götaland och Norr-botten. Regionala kulturplaner har sedan lämnats in och godkänts ör störredelen av landet. Eter januari 2013 är det bara Stockholms län som inte ingår imodellen.Denna antologi består av tre huvudkapitel där elva orskare och andraexperter analyserar och reekterar kring kultursamverkansmodellen ochdess eekter under åren 2010–2012. Antologin är resultatet av ett samarbetemellan det svenska kulturpolitiska observatoriet SweCult vid LinköpingsUniversitet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I detta samarbetehar också ingått regionala seminarier i Malmö, Luleå och Norrköping. TobiasHarding och Calle Nathanson har varit redaktörer ör boken.

Place, publisher, year, edition, pages
Sveriges kommuner och landsting, 2012
Keywords
KULTURSAMARBETE, KOMUNER, KULTUR, KULTURPOLITIK, SAMVERKAN, REGIONER
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-84294 (URN)978-91-7164-821-1 (ISBN)
Projects
Civilsamhället i det senmoderna Sveriges kulturliv
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2012-10-03 Created: 2012-10-03 Last updated: 2014-11-25Bibliographically approved
Harding, T. (2012). Folkbildningens grindväktare: En studie i isomorfi (1ed.). In: Filip Wijkström (Ed.), Civilsamhället i samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel (pp. 312). Stockholm: European Civil Society Press
Open this publication in new window or tab >>Folkbildningens grindväktare: En studie i isomorfi
2012 (Swedish)In: Civilsamhället i samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel / [ed] Filip Wijkström, Stockholm: European Civil Society Press , 2012, 1, p. 312-Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: European Civil Society Press, 2012 Edition: 1
Keywords
Civil society, Popular movements, Non-profit organizations, Social economics, Civila samhället, Folkrörelser, Social ekonomi, Ideella föreningar
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-84964 (URN)978-91-86641-03-0 (ISBN)
Projects
Demokratiska lärprocesser i folkbildande organisationer
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2012-10-29 Created: 2012-10-29 Last updated: 2014-11-24Bibliographically approved
Harding, T. (2012). Framtidens civilsamhälle: Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen. Stockholm: Fritzes
Open this publication in new window or tab >>Framtidens civilsamhälle: Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen
2012 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Rapportens övergripande syfte är att fånga de dominerandetrenderna i civilsamhället och med utgångspunkt i dessa ge enbild av vilka utmaningar som civilsamhället, och staten i sinpolitik gentemot det, kan komma att möta under de närmastedecennierna. I kapitel 1 presenteras dels olika begrepp som används irapporten, dels en översiktlig diskussion om civilsamhällets roll i samhället som helhet. I kapitel 2 diskuteras folkrörelseorganisationen,vilket är den i Sverige mest etablerade formen avcivilsamhällelig organisering, och de utmaningar som denna stårinför. I detta sammanhang presenteras också statistik och forskningom medlemskap och ideellt arbete. I kapitel 3 behandlas ideella organisationers växande roll som serviceproducent, vad denna funktionsförändring betyder för civilsamhället och vilkautmaningar den ställer civilsamhället och den offentliga sektorninför. I kapitel 4 behandlas nätverkssamhället som ny civilsamhälleligorganisationsform och vad detta kan komma attinnebära för civilsamhällets samhällsfunktioner på längre sikt.Här diskuteras också den utveckling mot ökad specialiseringsom nu tycks pågå i det civila samhället. I kapitel 4 diskuteras också i högre grad än i de föregående kapitlen de informellt organiserade delarna av civilsamhället. Till sist avslutas rapporteni kapitel 5 med en övergripande diskussion och slutsatser.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fritzes, 2012. p. 156
Keywords
Civilsamhället, Sverige
National Category
Political Science Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85213 (URN)978-91-38-23811-0 (ISBN)
Available from: 2012-11-13 Created: 2012-11-09 Last updated: 2012-11-13Bibliographically approved
Harding, T. (2012). How to Establish a Study Association: Isomorphic Pressures on New CSOs Entering a Neo-Corporative Adult Education Field in Sweden. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(1), 182-203
Open this publication in new window or tab >>How to Establish a Study Association: Isomorphic Pressures on New CSOs Entering a Neo-Corporative Adult Education Field in Sweden
2012 (English)In: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888, Vol. 23, no 1, p. 182-203Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article aims to increase understanding of how the institutional model of a (neo) corporative state meets new forms in a changing civil society. This objective is accomplished by analyzing two case studies of Swedish organizations entering into the field of government-subsidized popular education: one youth organization and one Muslim organization. The institutionalist concepts isomorphism, isopraxism, isonymism, packaging and translation are used to analyze these. Empirically the article is based on qualitative analysis of interviews, observations and written documents. It is concluded that the translation of popular education as an organizational concept in these cases is characterized by coercive and mimetic isomorphism, isopraxism and isonymism to an extent that hinders development in the popular education field. There are also examples of emerging packaging changing the relationship between state and civil society. That issue, however, requires further qualitative research, as does the influence of corporatism on civil society organization in general.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2012
Keywords
Study associations, adult education, civil society, non-governmental organizations, Sweden, Muslims, youth organizations, folkbildning, studieförbund, civilsamhälle, folkrörelser, Ibn Rushd, Sverok, ungdomsorganisationer
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70553 (URN)10.1007/s11266-011-9186-4 (DOI)000300014900010 ()
Projects
Demokratiska lärprocesser i folkbildande organisationer
Available from: 2011-09-12 Created: 2011-09-12 Last updated: 2017-12-08
Harding, T. (2012). Ideellt arbete i kultursektorn: En förstudie för Myndigheten för Kulturanalys. Stockholm: Myndigheten för Kulturanalys
Open this publication in new window or tab >>Ideellt arbete i kultursektorn: En förstudie för Myndigheten för Kulturanalys
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med rapporten är dubbelt; dels syftar den till att ge en övergripande beskrivning av organisationslandskapet i den svenska kultursektorns civila samhälle och dels syftar den till att ge väl underbyggda rekommendationer för hur en mer ingående undersökning av detta ideella arbetes betydelse och förutsättningar skulle kunna läggas upp. Det handlar om att ta ett brett grepp och försöka skapa en översikt över hela området.Rapporten inleds med en presentation av hur begreppen civilsamhälle, ideell sektor och ideellt arbete används här, och skulle kunna användas i senare studier, inte minst som avgränsning av sådana studier. Därefter följer en beskrivning av områdets organisationsstruktur, samt en redogörelse för den försöksenkät som har sänts ut till kultursektorns ideella riksorganisationer för att beskriva deras bild av det ideella arbete som äger rum i dem. Till sist följer rekommendationer för fortsatta undersökningar. Till grund för beskrivningen ligger, förutom tidigare forskning, dels orienterande intervjuer med representanter för fem organisationer, dels en enkät som har skickats ut till 54 riksorganisationer som organiserar ideellt arbete på kulturområdet, och dels information från festivalarrangörer som har valts ut som en stickprovsundersökning för att bättre kunna beskriva detta delområde.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för Kulturanalys, 2012. p. 31
Keywords
ideellt arbete, civilsamhälle, ideella sektorn, kulturpolitik, ideella föreningar
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-84962 (URN)
Projects
SweCult
Available from: 2012-10-29 Created: 2012-10-29 Last updated: 2012-10-29Bibliographically approved
Harding, T. & Nathansson, C. (2012). Inledning. In: Tobias Harding & Calle Nathansson (Ed.), Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012 (pp. 9-14). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2012 (Swedish)In: Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012 / [ed] Tobias Harding & Calle Nathansson, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting , 2012, p. 9-14Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 2012
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85457 (URN)978-91-7164-821-1 (ISBN)
Projects
SweCult
Available from: 2012-11-19 Created: 2012-11-19 Last updated: 2012-11-26
Harding, T. (2012). Kulturen och den kreativa ekonomin: Från mode till besvikelse. In: Svante Beckman (Ed.), Svante Beckman (Ed.), Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q2002-2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping Sweden. Paper presented at Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping, Sweden (pp. 159-162). Linköping: Linköping University Electronic Press, 66
Open this publication in new window or tab >>Kulturen och den kreativa ekonomin: Från mode till besvikelse
2012 (Swedish)In: Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q2002-2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping Sweden / [ed] Svante Beckman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, Vol. 66, p. 159-162Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012
Series
Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3686, E-ISSN 1650-3740 ; 66
Series
Skriftserie Tema Kultur och samhälle, ISSN 1653-0373 ; 2012: 1
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77016 (URN)978-91-977275-2-5 (ISBN)
Conference
Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping, Sweden
Available from: 2012-05-02 Created: 2012-05-02 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Harding, T. (2012). Minnen från Ludwig XIV:s hov [Review]. Tidningen Kulturen
Open this publication in new window or tab >>Minnen från Ludwig XIV:s hov
2012 (Swedish)In: Tidningen KulturenArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-86709 (URN)
Available from: 2012-12-21 Created: 2012-12-21 Last updated: 2013-01-15
Harding, T. (2012). Minnet av Finland. Umeå
Open this publication in new window or tab >>Minnet av Finland
2012 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Umeå: , 2012
Keywords
minnespolitik, essä, Finland
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-86707 (URN)
Available from: 2012-12-21 Created: 2012-12-21 Last updated: 2013-01-15
Organisations

Search in DiVA

Show all publications