liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Tillmar, Malin
Alternative names
Publications (10 of 59) Show all publications
Högberg, L., Sköld, B. & Tillmar, M. (2018). Contextualising the coevolution of (dis)trust and control – a longitudinal case study of a public market. Journal of Trust Research
Open this publication in new window or tab >>Contextualising the coevolution of (dis)trust and control – a longitudinal case study of a public market
2018 (English)In: Journal of Trust Research, ISSN 2151-5581, E-ISSN 2151-559XArticle in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Research into the dynamics of trust–control is still inconclusive. In this paper, we offer an in-depth understanding of (dis)trust and control coevolve as embedded in multiple dimensions of context. The paper focuses on public markets, a context which is underrepresented in extant studies on trust and control. Our analysis is based on a longitudinal case study of interorganisational relationships (IOR) between boundary spanners representing purchaser and providers on a customer choice market for home care in a midsized municipality in Sweden. We identify, narrate and analyse critical incidents during seven years of the process. A conceptual framework contextualising the trust–control nexus of a public–private IOR is developed and utilised. We find that while the public–private IOR context requires control, control only enables deterrence trust from the municipal officers and only in individual providers. Interferential rather than symbiotic coevolution of trust and control is the dominating pattern. In addition, we find what we denote as mixed coevolution, where control simultaneously has positive and negative impact on trust. In our case in point, control enables trust in specific providers but this trust is not reciprocated due to experienced distrust on the category level.

Keywords
Trust-control nexus, interorganisational relationships, context, customer choice market, boundary spanners, Sweden
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150622 (URN)10.1080/21515581.2018.1504299 (DOI)
Available from: 2018-08-30 Created: 2018-08-30 Last updated: 2018-08-30
Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, K. & Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland: En kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet ”Kvinnors företagande för en levande landsbygd”. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland: En kvantitativ kartläggning inom ramen för forskningsprojektet ”Kvinnors företagande för en levande landsbygd”
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En livskraftig landsbygd med tillgång till arbetskraft, arbetstillfällen och välfärdsservice är en aktuell samhällsfråga. Företagandets omfattning på landsbygden är en aspekt som kan ha betydelse för landsbygdskommunernas sårbarhet. Syftet med rapporten är att utveckla kunskap om kvinnors entreprenörskap på landsbygden, som kan ligga till grund för att stimulera landsbygdsutveckling, jämställdhet och vidare forskning, exempelvis genom kvalitativa forskningsmetoder.

Med hjälp av en databasstudie beskrivs och analyseras omfattningen och karaktären av kvinnors företagande på landsbygden. Till viss del studeras också likheter och skillnader i företagandet mellan kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda utomlands, samt mellan kvinnor och män.

Företagandet är mer omfattande bland de sysselsatta kvinnorna på landsbygden än bland de sysselsatta kvinnorna i tätorterna. Skillnaderna i omfattningen av kvinnors företagande är små mellan olika typer av landsbygdskommuner – de som är avlägset belägna, mycket avlägset belägna eller belägna nära en större stad. Resultaten indikerar snarare att det är kommunernas företagskaraktär eller tradition av företagande som avgör andelen företagare per sysselsatta. Kartläggningen pekar mot att arbetslöshet kan vara ett incitament för företagande – något starkare för de utlandsfödda kvinnorna än för kvinnorna födda i Sverige. Skogsförvaltning och blandat jordbruk är bland de vanligaste näringsgrenarna för både kvinnor och män på landsbygden. I övrigt är dock företagandet mycket könssegregerat med avseende på bransch. De tio vanligaste näringsgrenarna för kvinnor och män skiljer sig markant åt. Kvinnors företag är mest representerade i Hår- och kroppsvård, Restaurangverksamhet, Redovisning och bokföring, Konsultverksamhet avseende företags organisation, Fysioterapeutisk verksamhet samt Litterärt och konstnärligt skapande. Mäns vanligaste näringsgrenar är mer relaterade till landsbygdens kontext av mark- och naturresurser. Kvinnors företag är små, 76 procent är soloföretag och lönsamheten varierar stort. De näringsgrenar där kvinnors företag redovisar högst lönsamhet är i de numerärt mansdominerade näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin. Resultaten indikerar därmed könssegregering och hierarki med avseende på arbets- och resursfördelning.

Kvinnor på landsbygden är mer benägna att vara företagare än anställda om de är gifta, har hemmavarande barn eller en utbildningsnivå lägre än den eftergymnasiala. Det kan tolkas som att företagandet är en lösning för att kombinera arbetsliv med ansvar för hem och barn. De företagande kvinnornas disponibla inkomster är i genomsnitt lägre än för kvinnor med anställning, för män som är företagare och för män med anställning. Att vara gift innebär för kvinnor en lägre disponibel inkomst, men för män en högre disponibel inkomst jämfört med att att inte vara gift. Resultaten visar dock att det inte är de individrelaterade faktorerna som mest bidrar till skillnader i disponibel inkomst, utan, näringsgren och antalet sysselsatta. Manligt könskodade näringsgrenar och stora företag ger högre inkomst. Den övergripande slutsatsen är att företagandet på landsbygden är traditionellt könssegregerat och hierarkiserat, i fråga om resursfördelning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 71
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:1
National Category
Business Administration Social Sciences Interdisciplinary Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152776 (URN)
Available from: 2018-11-21 Created: 2018-11-21 Last updated: 2018-11-21Bibliographically approved
Tillmar, M., Gustavsson, M., Högberg, L., Rosell, E. & Svensson, L. (2018). Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för att hantera välfärdsutmaningar. Sektorerna fyller olika funktioner i vårt samhälle, men samhällskontraktet är statt i förändring. Allt fler tjänster inom välfärdsområdet har under de senaste decennierna utförts av privata företag. Nu vänder sig allt fler till civilsamhället för att hitta lösningar för att hantera välfärdsutmaningarna. Samverkan över sektorsgränser för att lösa utmaningarna kan ses om en del i en större förändringsprocess som rör samhällskontraktet.

I den här rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken. Vi fokuserar på följande frågeställningar:

  • Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan de tre sektorerna?
  • Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?
  • Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?

Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet. Forskningen har en så kallad explorativ fallstudiedesign, och vi har genomfört individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga, företagen och civilsamhällets organisationer i de tre fallen. Totalt har cirka 30 intervjuer och ett antal informella dialoger genomförts. Vi har också studerat dokument, och genomfört återföringsdialoger med representanter för de tre samverkansinitiativen.

De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är i omvandling. Den här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker. Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet. Våra studier ger genom framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka vi sammanfattar i termer av fem K:

  • Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för ”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen (gränsobjektet).
  • Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, (andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).
  • Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.
  • Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift. Det behövs en lång tidshorisont.
  • Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget.

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 99
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:2
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152297 (URN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2018-11-23Bibliographically approved
Elg, M., Berglund, M., Ellström, P.-E., Kock, H., Tillmar, M. & Wallo, A. (2018). Sustainable Working Life development through interactive research. In: : . Paper presented at The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Working Life development through interactive research
Show others...
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Interactive research has emerged as a new approach to collaborative research in working life research, and it is characterized by a continuous joint learning process between the researchers and the practitioners. In this paper we argue that interactive research is a way to advance scientific knowledge about the development of new types of work arrangements and development of sustainable working life. We present the basic ideas and benefits of the interactive research approach, illustrated through a practical case, the HELIX Competence Centre and discuss potential limitation and challenges associated with this form of collaborative research.

Keywords
Interactive research, HELIX
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144296 (URN)
Conference
The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018
Available from: 2018-01-14 Created: 2018-01-14 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. & Tillmar, M. (2016). From feminism to FemiInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state.. The International Entrepreneurship and Management Journal, 12(2), 369-392
Open this publication in new window or tab >>From feminism to FemiInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state.
2016 (English)In: The International Entrepreneurship and Management Journal, ISSN 1554-7191, E-ISSN 1555-1938, Vol. 12, no 2, p. 369-392Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Feminism in the Nordic countries was primarily formulated in terms of ‘state feminism’. The women’s movement cooperated with feminist government officials and politicians, resulting in societies that can be considered to be the most gender-equal societies in the world. Historically, the state provided for a large publicly-financed welfare sector which made it possible for many women to combine work and family through the state’s implementation of family-friendly policies, while simultaneously providing employment opportunities for many women. However, since the financial crisis of the 1990s, there has been a political change influenced by neo-liberal thought, in which politicians have handed over the welfare state’s responsibilities to the market, and, instead, the politicians have encouraged entrepreneurship, not least among women. Further to this development, there has been a change in emphasis from entrepreneurship (understood as starting and running a business) to entrepreneurialism which, in addition to a belief in the efficacy of market forces, also contains a social dimension where individuals are supposed to be flexible and exercise choice. In this article, we ask whether this entails a change in the feminist project in the Nordic countries, and if so, what the likely consequences are for this project, both in practice and in research. In order to answer this question, we reviewed existing Nordic research on women’s entrepreneurship and examined how this body of work conceptualizes entrepreneurship, gender, the state, and equality. We also considered whether any trends could be identified. We relate our findings to recent changes in government policy and conclude that the current discourse on entrepreneurship challenges, and possibly weakens, state feminism, but we also conclude that this discourse may also provide space for new forms of feminist action, in market terms. We coin the term FemInc.ism to denote feminist action through enterprise and we discuss a number of important challenges that research on this phenomenon is faced with.

Keywords
Women’s entrepreneurship – Entrepreneurship policy – Entrepreneurialism – Gender – State feminism – FemInc.ism
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126938 (URN)10.1007/s11365-014-0341-4 (DOI)000376095900003 ()
Available from: 2016-04-08 Created: 2016-04-08 Last updated: 2017-11-30
Högberg, L., Sundin, E. & Tillmar, M. (2015). New forms of organization: new ways to organize. In: Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar (Ed.), Sustainable development in organizations: studies on innovative practices (pp. 169-184). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>New forms of organization: new ways to organize
2015 (English)In: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 169-184Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Organizations are central to our way of organizing society and understanding the phenomenon of organizing within and between organizations is hence important. In this chapter we focus on dimensions of mobility in efforts at organizing within and between organizations as well as between sectors. It is argued that the public sector is a good place to start if one wants to capture facets of contemporary society, as an understanding of the changes taking place in the public sector is also a means of grasping the increasing hybridisation of organizations taking place also in private and third sectors. In our analysis we highlight examples of intraorganizational, interorganizational and intersectoral organizing and how mobility can be a tool and a goal, as well as a problem and a solution. When it comes to gender, however, the striking image is one of immobility rather than mobility.

Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015
Keywords
Business and management, management and sustainability, organisational innovation, organisation studies
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123200 (URN)10.4337/9781784716899.00016 (DOI)000374407200011 ()9781784716882 (ISBN)9781784716899 (ISBN)
Available from: 2015-12-07 Created: 2015-12-07 Last updated: 2016-11-10Bibliographically approved
Johannisson, B., Johansson, A. W., Sundin, E., Berglund, K., Rosell, E., Schwartz, B., . . . Tillmar, M. (2015). Organizing societal entrepreneurship: a cross-sector challenge. In: Paula Kyrö (Ed.), Handbook of entrepreneurship and sustainable development research: (pp. 130-154). Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Organizing societal entrepreneurship: a cross-sector challenge
Show others...
2015 (English)In: Handbook of entrepreneurship and sustainable development research / [ed] Paula Kyrö, Edward Elgar Publishing, 2015, p. 130-154Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Edward Elgar Publishing, 2015
Keywords
socialt företagande
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114638 (URN)978-18-498-0823-1 (ISBN)
Available from: 2015-03-02 Created: 2015-03-02 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Sköld, B. & Tillmar, M. (2015). Resilient gender order in entrepreneurship: the case of Swedish welfare industries. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 7(1), 2-26
Open this publication in new window or tab >>Resilient gender order in entrepreneurship: the case of Swedish welfare industries
2015 (English)In: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 7, no 1, p. 2-26Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose

The purpose of this article is to use quantitative empirical data to analyse the degree of resilience, as well as change or reproduction of the gender order, in the era of New Public Management. The propositions are constructed based on liberal- and socialist-feminist perspectives, and discussed in light of the empirical results.

Design/methodology/approach

We report from a longitudinal quantitative study of female-dominated welfare industries. Data, available from Statistics Sweden, include the total population of entrepreneurs available on the individual level. However, the level of analysis that was used in the study was in accordance with the industry level. Data were processed from an aggregated level to the most detailed level of classification.

Findings

The findings reveal resilience in the prevailing gender order. The order is being reproduced in the entrepreneurship context, in most of the industries that were studied.

Practical implications

The results may potentially have profound impact on entrepreneurship policy, equality policy and public sector restructuring.

Originality/value

This quantitative longitudinal study shows a complex pattern on the detailed industry level, which can be understood in terms of male gender labelling of entrepreneurship. The results thus support previous qualitative studies that have observed this phenomenon. Methodologically, this paper contributes to the field by showing that without breaking down the analysis into the different female-dominated industries on a five-digit level, the various results of the public sector reforms and the attendant gendered effects would not have been revealed.

National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117901 (URN)10.1108/IJGE-09-2013-0057 (DOI)
Available from: 2015-05-13 Created: 2015-05-13 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Elg, M., Ellström, P.-E., Klofsten, M. & Tillmar, M. (2015). Sustainable development in organizations. In: Elg, Mattias, Ellström, Per-Erik, Klofsten, Magnus, & Tillmar, Malin (Ed.), Sustainable development in organizations: Studies on Innovative Practices (pp. 1-15). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Sustainable development in organizations
2015 (English)In: Sustainable development in organizations: Studies on Innovative Practices / [ed] Elg, Mattias, Ellström, Per-Erik, Klofsten, Magnus, & Tillmar, Malin, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 1-15Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015
Keywords
organizational change, learning, sustainable development, cooperation, active ownership, ongoing evaluation
National Category
Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123005 (URN)000374407200001 ()9781784716882 (ISBN)9781784716899 (ISBN)
Available from: 2015-12-01 Created: 2015-12-01 Last updated: 2018-01-10
Elg, M., Ellström, P.-E., Klofsten, M. & Tillmar, M. (Eds.). (2015). Sustainable development in organizations: studies on innovative practices. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Sustainable development in organizations: studies on innovative practices
2015 (English)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

An increasingly competitive environment can lead to considerable problems for many organizations as they struggle to adapt to change. As a result, they fail to create the conditions that can lead to sustainable development over the long term, thus affecting the capabilities of employees. This book provides a fresh perspective on sustainable change and development in organizations, as well as a critical perspective on lean implementation, work environment and sustainability.

The expert contributors address the development in, and of, organizations, as well as the development process between organizations, such as in networks or clusters. They discuss topics, such as the role of customers in the development of public organizations; developing knowledgeable practice at work; exploring evidence-based practice and the challenge of regional gender contracts.

Undergraduates and postgraduates in different management fields including organizational theory, innovation, human resources, quality development and entrepreneurship will find this book to be of interest. The empirical results and interdisciplinary approach will appeal to practitioners and policy-makers at national, as well as international levels.

Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. p. 392
Keywords
organization, lean, innovation management, health care, learning, regional development
National Category
Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123001 (URN)9781784716882 (ISBN)9781784716899 (ISBN)
Note

Contents:

1. Sustainable Development in Organizations: Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten and Malin Tillmar

2. Subsidiarity in the Organization – A Key Issue to Prevent Psychosocial Risk: François Danelliou

3. Lean Implementation, Work Environment and Sustainability: Jörgen Eklund, Agneta Halvarsson Lundkvist and Pernilla Lindskog

4. Conditions for Presenteeism and Production in Changing Organizations: Kerstin Ekberg, Maria Gustavsson and Anna-Carin Fagerlind Ståhl

5. Towards the Collaborative Hospital – Harnessing the Potential of Enabling Care Processes and Structures: Thim Prætorious, Peter Hasle, Kasper Edwards and Anders Paarup Nielsen

6. Program Steering by Learning : Agneta Halvarsson Lundkvist and Henrik Kock

7. The Role of Customers in the Development of Public Organizations: Jon Engström, Mattias Elg, Bozena Poksinska, Lars Witell and Hannah Snyder

8. Developing Knowledgeable Practice at Work: Karen Evans

9. Trajcetories of Learning in Practice-Based Innovation – Organizational Roles at Play in Sustainable Innovation Management : Mervi Hasu, Eveliina Saari, Laura Honkaniemi, Tiina Tuominen, Mikko H. Lehtonen, Katri Kallio and Marja Toivonen

10. Exploring Evidence-Based Practice in Practice – The Case of Social Work: Gunilla Avby, Per Nilsen and Per-Erik Ellström

11. New Forms of Organizations – New Ways to Organize: Lena Högberg, Elisabeth Sundin and Malin Tillmar

12. Women Small-Business Owners’ Challenge of Regional Gender Contracts: Birgitta Sköld

13. Organizational Formalization in New High Tech Ventures – A Dual-Actor Process: Ingela Sölvell

14. The Nordic Model in a Global Company Situated in Norway – Challenging Institutional Orders?: Hege Eggen Børve and Elin Kvande

15. The Permeable University – A Study of PHD Student Mobility and Academic Entrepreneurship Intentions: Dzamila Bienkowska, Henry Etzkowitz and Magnus Klofsten

16. Understanding Cluster Initiatives in Europe – Uniqueness and Contextuality: Inessa Laur and Alain Fayolle

17. Theory Based Evaluation – A Range of Approaches to Assess Impact: Veronica Gaffey and Marielle Riché

18. Three Approaches to Impact Evaluation of Regional Development: Evert Vedung and Staffan Bjurulf

19. Interactive Research and On-Going Evaluations as Joint Learning Processes : Lennart Svensson, Göran Brulin and Per-Erik Ellström

Index

Available from: 2015-12-01 Created: 2015-12-01 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications