liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 35) Show all publications
Szczepanski, A. (2019). Utomhuspedagogik: ett utbildnings- och forskningsområde under framväxt (1ed.). In: Olof Fastén (Ed.), Utomhuspedagogik: Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet (pp. 41-62). Stockholm: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Utomhuspedagogik: ett utbildnings- och forskningsområde under framväxt
2019 (Swedish)In: Utomhuspedagogik: Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet / [ed] Olof Fastén, Stockholm: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 41-62Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Utomhuspedagogik innebär att öppna upp hela utbildningssystemetslärmiljöer genom att våga ta första steget över tröskeln i undervisningoch lärande; att låta kroppen, i mötet med landskapet, sätta tankeni rörelse för ett mera hållbart lärande genom en växelverkan mellanteori och praktik inomhus och utomhus, vilande på vetenskaplig grundoch beprövad erfarenhet; att lyfta betydelsen av att lära sig ”läsalandskap” med fokus på staden, landet och omvärlden utifrån ettutomhuspedagogiskt och didaktiskt tidsperspektiv.

Detta kapitlet avser att ge en översiktlig bild av utomhuspedagogikför hållbar utveckling och lärande som ett utbildningsområdeunder framväxt. Vårt svenska utbildningssystem behöver ”sättasi rörelse” genom att öppna upp ”klassrummets fyra väggar” förundervisning och lärande. I fokus står en handlingsburen kroppsligbildningstradition, där den didaktiska var-frågan och landskapetsrumsliga praktik belyses utifrån ett kunskapsperspektiv vilande påvetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i växelverkan mellanolika lärmiljöer.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Pedagogy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160226 (URN)9789144121581 (ISBN)
Available from: 2019-09-12 Created: 2019-09-12 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Faskunger, J., Szczepanski, A. & Åkerblom, P. (2018). Klassrum med himlen som tak: en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Klassrum med himlen som tak: en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.

Kunskapsöversikten visar att evidensen är tillräckligt stark för att konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indirekt och direkt till skolprestation och skolresultat. Extremt få studier, endast någon enstaka, kan påvisa ett samband mellan utomhusundervisning och negativa effekter på elevernas lärande, pedagogernas arbetssituation eller på skolverksamheten i stort. Slutsatsen är att det finns tillräcklig stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet – eftersom inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling. Sammantaget visar översikten:

 • att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning (ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne, och studiemotivation),
 • att evidensen är tillräckligt stark för att det är möjligt att överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela utbildningssystemet,
 • att evidensen är tillräckligt stark för utomhusundervisningens positiva kognitiva effekter, vilket gör det möjligt att överväga en förstärkning av befintliga såväl som inrättande av nya nationella utbildningsinsatser som främjar utomhusundervisning, fysisk aktivitet, samt naturkontakt i grundskolan, till exempel genom att involvera landets lärosäten med lärarutbildning i ett gemensamt utvecklingsarbete på nationell nivå,
 • att utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande.

Stöd för ökad måluppfyllelse och god folkhälsa

Forskningen visar att utomhusundervisning med regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt både direkt och indirekt kan ha positiva och meningsfulla effekter på lärande, skolprestationer, hälsa och välbefinnande, samt på elevernas personliga och sociala utveckling.

De statistiska effekterna (effektmåtten) ligger vanligtvis på en låg till måttlig nivå. Men på samhällsnivå skulle de potentiellt kunna få stor relevans ur ett folkhälso- och skolperspektiv genom att bidra till högre måluppfyllelse inom grundskola, förskoleklass och fritidshem. Detta under förutsättning att program och kompetenshöjande åtgärder för utomhusundervisning införs i bred skala och är långsiktiga. Forskningen påtalar att tidsmässigt längre och mer omfattande utbildningsprogram eller insatser uppnår större effekter både motoriskt, socialt och kognitivt än korta och sporadiska pedagogiska insatser.

Stark evidens för faktorer som indirekt påverkar skolprestationer

Forskningen visar att regelbunden fysisk aktivitet med utökad rörelse och naturkontakt under skoldagen generellt leder till positiva effekter på inlärningsförmåga, skolprestationer och på en lång rad faktorer som är av betydelse för elevers utveckling men också för undervisningen. Betydelsefulla vetenskapliga argument finns för att utomhusundervisning – jämfört med när elever undervisats helt eller till stor del inomhus med mer eller mindre traditionella undervisningsstrategier – främjar faktorer som indirekt påverkar skolprestationer såsom förbättrad koncentration, arbetsminne samt personlig och social utveckling. Forskningen visar att detta i sin tur kan leda till ökad studiemotivation, förbättrad självkänsla, självkontroll och impulskontroll, kreativitet, samarbetsförmåga samt intention till en hälsosammare livsstil (motion och matvanor). Hög grad av fysisk aktivitet, liksom regelbunden naturkontakt under skoldagen och i undervisningen, uppvisar samband med skolprestation och med en lång rad faktorer som indirekt påverkar skolresultaten i positiv riktning hos elever.

Mer undervisningstid i teoretiska ämnen leder inte till bättre resultat

Forskningen visar att ökad fysisk aktivitet under skoldagen eller utökad undervisning i Idrott & hälsa inte leder till sämre resultat i teoretiska ämnen. Den mesta forskningen tyder tvärtom på att mer fysisk aktivitet leder till positiva effekter på skolresultat i teoretiska ämnen för elever, även om mer forskning behövs inom området.

Inte heller en ökning av antalet undervisningstimmar i teoretiska ämnen, på bekostnad av bland annat Idrott & hälsa, leder till bättre resultat i teoretiska ämnen. Flera forskare och systematiska översikter påpekar också att en ökning av inomhusundervisning i teoretiska ämnen till och med kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa hos eleverna.

Mer longitudinell forskning behövs

För att öka skolans måluppfyllelse, förbättra skolresultat och främja sunda levnadsvanor bland barn och unga, visar kunskapsöversikten att det finns tillräckligt stark evidens för att överväga systematisk implementering av utomhusbaserad undervisning i skolan. En stor del av forskningsmaterialet består dock av tidsmässigt korta utvärderingar. Detta försvårar delvis möjligheten att dra mer långtgående slutsatser av hur utomhusbaserade inslag i den pedagogiska verksamheten kan bidra till en långsiktig och ändamålsenlig skolutveckling som påverkar skolresultaten i positiv riktning. Således behövs fler longitudinella studier utifrån en svensk skol- och undervisningskontext.

Kunskapsöversiktens huvudindelning

Litteraturgenomgången resulterade i att forskningsmaterialet kunde sorteras i tre huvudkategorier. I kunskapsöversikten redogörs för kunskapsläget utifrån var och en av dessa kategorier, nämligen utomhusundervisningens effekter på skolprestation, fysisk aktivitet och naturkontakt.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 62
Series
Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet ; 10
Keywords
Utomhuspedagogik
National Category
Didactics Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148618 (URN)ct6t (DOI)9789176852590 (ISBN)
Note

Johan Faskunger, huvudförfattare

Anders Szczepanski, medförfattare

Petter Åkerblom, redaktionell bearbetning och layout

Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2019-04-09Bibliographically approved
Brügge, B. & Szczepanski, A. (2018). Pedagogik, didaktik och ledarskap: om didaktik och att vara lärare och ledare i naturen (5ed.). In: Britta Brügge, Matz Glantz & Klas Sandell (Ed.), Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet (pp. 49-78). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Pedagogik, didaktik och ledarskap: om didaktik och att vara lärare och ledare i naturen
2018 (Swedish)In: Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet / [ed] Britta Brügge, Matz Glantz & Klas Sandell, Stockholm: Liber, 2018, 5, p. 49-78Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska aktiviteter - såväl för det tätortsnära som det fjärran friluftslandskapet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 5
Keywords
Utomhuspedagogik
National Category
Learning Pedagogy Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153312 (URN)9789147122684 (ISBN)
Available from: 2018-12-12 Created: 2018-12-12 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Faskunger, J., Szczepanski, A. & Åkerblom, P. (2018). Teaching with the Sky as a Ceiling: A review of research about the significance of outdoor teaching for children’s learning in compulsory school. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Teaching with the Sky as a Ceiling: A review of research about the significance of outdoor teaching for children’s learning in compulsory school
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The present review is built on results and conclusions from scientific and systematic overviews, where the authors have studied and analysed research, which illustrates how academic performance among comprehensive school students is affected by outdoor teaching, by regular physical activities and/or contact with nature.

The review demonstrates that the evidence is strong enough to ascertain that outdoor education has a positive effect, directly as well as indirectly, on academic performance and achievements. Very few studies indicate a correlation between outdoor education and negative effects on students’ learning, teachers’ work situation, or the school situation in general.

It is therefore concluded that there is sufficient evidence for recommending more outdoor education in everyday school activities – as incidents of teaching in combination with being outdoors generate a number of positive effects on students’ learning, health, physique, as well as their personal and social development. In sum, this overview demonstrates the following:

 • outdoor education leads to a number of positive effects for school age children, e.g., improved learning (better cognitive abilities, concentration, working memory, and motivation for studies),
 • sufficient evidence for the possibility to introduce more outdoor-based elements in teaching among children and youth in the whole educational system,
 • sufficient evidence for positive effects of outdoor education on cognition, which makes it worthwhile to strengthen existing as well as new national efforts that could enhance outdoor education, physical activities, and contact with nature in compulsory school, e.g., by involving teacher education institutions in a comprehensive development project at a national level,
 • outdoor education is in line with modern pedagogical models of school development, teaching and learning.

Support for improved goal achievement and good public health

Research shows that outdoor education with regular physical activities and contact with nature can have positive and meaningful effects, both directly and indirectly, on learning, academic performance, health and wellbeing, as well as on students’ personal and social development.

The statistical effects (effect measures) are typically at a rather low to medium level. However, at a social level they could potentially be most relevant from a public health and school perspective, as they contribute to better goal achievement in the compulsory school, preschool and leisure-time centre. The conditions are, that programmes and competence-raising measures are taken to initiate outdoor teaching on a large scale and that they are long-term endeavours. According to research long-lasting and more extensive programmes are more effective, physically, socially as well as cognitively, than shorter ad-hoc educational initiatives.

Strong evidence for factors that indirectly influence school performance

Research shows that regular physical activity with mobility and contact with nature during the school day has overall positive effects on learning ability, academic performance and a number of other factors that are important for students’ development and for teaching. Essential scientific arguments exist, that outdoor teaching, compared to classroom teaching using more or less traditional teaching methods, promotes factors that have indirect effects on academic performance, such as, improved concentration, working memory, and personal and social development. According to the research this, in turn, could lead to increased study motivation, better self-confidence, self-control and impulse control, creativity, ability to collaborate, and intentions for a healthier lifestyle (physical exercise and eating habits). A high degree of physical activities, together with contact with nature during the school day and in teaching, correlates with academic performance and with a number of factors that have an indirect, positive impact on school results among students.

More time in teaching theoretical subjects does not lead to better results

Research indicates that increased physical activities during the school day or more Physical Education (PE) lessons do not have a negative influence on the results in theoretical subjects. On the contrary, most of the research indicates that more physical activities seem to have positive effects on students’ achievements in theoretical subjects, even if more research is needed in this area. Nor is there any proof that an increase in the amount of teaching hours in theoretical subjects, at the expense of e.g., physical education, has any positive effects on the results in theoretical subjects. Several researchers and systematic overviews indicate that more classroom teaching in theoretical subjects can raise the risk of physical and mental ill health among students.

More longitudinal research is needed

In order to increase goal achievement, improve academic results and promote sound everyday habits among children and youth, there is enough strong evidence in the research review for considering a systematic implementation of outdoor education in compulsory school. However, a great deal of the research consists of short-term evaluations, which makes it more difficult to draw conclusions as regards outdoor activities in school and how they can contribute to a purposeful school development that will positively influence academic achievements in the long run. In other words, more longitudinal studies are needed in a Swedish school context.

The overall layout of the research review

The present review of research literature is divided into three main sections, according to the effects of outdoor education on academic performance, physical activities, and contact with nature, respectively.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 67
Series
Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet ; 11
National Category
Didactics Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151717 (URN)ct9g (DOI)9789176851913 (ISBN)
Note

Johan Faskunger, main author)

Anders Szczepanski,  co-author

Petter Åkerblom,  editorial processing

Available from: 2018-10-03 Created: 2018-10-03 Last updated: 2018-10-19Bibliographically approved
Szczepanski, A. (2017). Utomhuspedagogikens möjligheter, där valet av platser för undervisning och lärande bidrar till en utvidgad lärmiljö i förskola och skola: kanske den enda pedagogiska inriktning som fokuserar på platsen utomhus och den didaktiska var-frågan i ett utbildningssammanhang. Bladet, 4(31), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Utomhuspedagogikens möjligheter, där valet av platser för undervisning och lärande bidrar till en utvidgad lärmiljö i förskola och skola: kanske den enda pedagogiska inriktning som fokuserar på platsen utomhus och den didaktiska var-frågan i ett utbildningssammanhang
2017 (Swedish)In: Bladet, ISSN 1650-2310, Vol. 4, no 31, p. 4-6Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I och med att plattformen Utenavet bildades för ca 10 år sedan tillvaratogs olika kunskaper och kompetenser från dels akademin (SLU- Movium, Centrum för Naturvägledning och Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Linköpings universitet) och dels NGO:s (Friluftsfrämjandet, Naturskoleföreningen och Skogen i Skolan).

Här skapades en kreativ "smältdegel" för att utveckla och påverka dagens fysiska lärmiljöer utomhus för lärande och undervisning i växelverkan mellan skolans och förskolans inomhuslokaler. Under Utenavets kunskapsresa i anslutning till fem nationella konferenser "Ute är Inne" (2007-2017) med planeringsinternat fördes intensiva diskussioner kring barn och ungas uppväxtmiljöer. Här bildades en gemensam gränsöverskridande plattform med både professionell och social öppenhet. När Utenavet nu utökats med Sveriges Hembygdsförbund och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) lyfts även det kulturella landskapsperspektivet, det vill säga det immateriella kulturarvet och relationen stad och land i ett hållbarhets perspektiv ( ekologiskt, ekonomiskt, socialt) avseende kostoch djurhållning, odling, skog och klimat. Härmed kan den platsbaserade kompetensen som Utenavet besitter utökas.

National Category
Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144176 (URN)
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Szczepanski, A. & Andersson, P. (2016). Perspectives on place: 15 professors' perceptions of the importance of the place for learning and teaching outdoors. In: Ligia Tuszynska (Ed.), Koncepcja zrównowazonego rozwoju: Wksztalceniu nauczycieli klas poczatkowych (pp. 45-66). Warszawa: Wydamnictwo Akademii Pedagogiki Specijalnej
Open this publication in new window or tab >>Perspectives on place: 15 professors' perceptions of the importance of the place for learning and teaching outdoors
2016 (English)In: Koncepcja zrównowazonego rozwoju: Wksztalceniu nauczycieli klas poczatkowych / [ed] Ligia Tuszynska, Warszawa: Wydamnictwo Akademii Pedagogiki Specijalnej , 2016, p. 45-66Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The study is phenomenographic and describes 15 expert professors’ conceptions of the importance of the place for learning and teaching in an outdoor pedagogical context. Five qualitatively different categories express the outcome, namely the possibility to: discover and develop place-related propositions of sense, develop a physical, sensuous relation to various occurrences/phenomena, develop a personal relationship to the landscape, develop knowledge through familiarity and develop a wider understanding of society and environment. In a school-related context one finds conceptions with the focus on propositions of meaning and relationships to various phenomena. Here the place is also conceived as meaningful for the understanding of society, milieu and sustainable development, as also to develop knowledge through familiarity. The non-school related context one found oneself in in leisure hours during one’s childhood and youth are conceived as the basis of the development of a personal relationship to the landscape. The study points to the significance of direct authentic place-related encounters in the outdoor environment.

Place, publisher, year, edition, pages
Warszawa: Wydamnictwo Akademii Pedagogiki Specijalnej, 2016
Keywords
outdoor education, phenomenography, landscape, place
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-129369 (URN)978-83-64953-37-8 (ISBN)
Note

By mistake, the word perceptions is used instead of the correct term conceptions in the title of the text.

Available from: 2016-06-17 Created: 2016-06-17 Last updated: 2018-12-18Bibliographically approved
Edforss Fuchs, I., Arvola, M., Nyman, I. & Szczepanski, A. (2015). Final reporting for the VASS project: The virtual world meets the authentic world in sensuous and integrated learning. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Final reporting for the VASS project: The virtual world meets the authentic world in sensuous and integrated learning
2015 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The starting point for the Vass project was to conduct a closer examination of how ICT works in an outdoor educational and curriculum controlled context with students in years 4, 5, 6 and 7. VASS stands for virtual world meets a real in sensuous and integrated learning.

The VASS project has been carried out by Västra Ramlösa school and Miljöverkstaden in Helsingborg as well as National Centre for Outdoor Education (NCU) and SICS East Swedish ICT both based at Linköping University. The project, which has run during the period 2012 – 2015, was made possible through support from the Marcus and Amalia Wallenberg foundation with 1,3 million SEK. Inger Edforss Fuchs, teacher leader at Västra Ramlösa School in Helsingborg has been the project leader.

The project had three main starting points

 • The teaching is based on a curriculum which gives the starting point for the teaching and learning in school and therefore also for lessons connected to the project.
 • Where we conduct the teaching, meaning the relation to place, is of great importance for the students’ learning. This pedagogical perspective and outlook related to the where-aspect of teaching and learning characterises outdoor education.
 • Teaching in an outdoor educational context can be carried out with the help of ICT.

There are a number of different examples of the use of ICT in combination with outdoor education, but the focus of this particular project was the close connection to the curriculum and its targets where outdoor education was included as a starting point.

We choose to present the project here through four different essays which all represent different perspectives. Inger Edforss Fuchs starts by describing the work that has been carried out at her school in Helsingborg. Ingemar Nyman wants to show the gains in environmental theory of pedagogy the schools can make by using IT in outdoor pedagogical work. Mattias Arvola, who does research on the interface between people and digital devices, describes the development work that has been carried out within the framework for the project in his department at Linköping University. In the last essay Anders Szczepanski shares his view of how IT supported outdoor educational work affects the way students and teachers look at learning.

We would like to thank the Marcus and Amalia Wallenberg foundation for wanting to support this project. Without their help it would not have been possible to carry out the project, which would also have meant that we would not have got this far in the important work on developing the schools’ use of ICT in a curriculum based and outdoor educational context.

Helsingborg June 2015

Inger Edforss Fuchs

Project leader

Mattias Arvola

Ingemar Nyman

Anders Szczepanski

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. p. 43
National Category
Pedagogy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145646 (URN)
Funder
Marcus and Amalia Wallenberg Foundation
Available from: 2018-03-12 Created: 2018-03-12 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Szczepanski, A. & Andersson, P. (2015). Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus. Pedagogisk forskning i Sverige, 20(1-2), 127-149
Open this publication in new window or tab >>Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus
2015 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 20, no 1-2, p. 127-149Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Studien är fenomenografisk och beskriver 15 sakkunniga professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning i ett utomhuspedagogiskt sammanhang. Fem kvalitativt åtskilda kategorier uttrycker utfallsrummet, nämligen möjligheter att: upptäcka och utveckla platsrelaterade meningserbjudanden, utveckla en kroppslig, sinnlig relation till olika företeelser/fenomen, utveckla en personlig landskapsrelation, utveckla förtrogenhetskunskap samt utveckla en bredare förståelse för samhälle och miljö. I ett skolrelaterat sammanhang återfinns uppfattningar med fokus på meningserbjudanden och relationen till olika fenomen. Här uppfattas även platsen som betydelsefull för förståelse av samhälle, miljö och hållbar utveckling, liksom för att utveckla förtrogenhetskunskap. Det icke skolrelaterade sammanhanget de befann sig i på fritiden under barn och ungdomsåren, uppfattas som grunden till utvecklingen av en personlig landskapsrelation. Studien pekar på betydelsen av direkta autentiska platsrelaterade möten i utomhusmiljön.

Place, publisher, year, edition, pages
SWERA, Swedish Educational Research Association, 2015
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117960 (URN)
Available from: 2015-05-19 Created: 2015-05-19 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Edforss Fuchs, I., Arvola, M., Nyman, I. & Szczepanski, A. (2015). Slutrapportering av VASS-projektet “Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande". Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Slutrapportering av VASS-projektet “Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande"
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Utgångspunkten för VASS-projektet var att närmare undersöka hur IKT fungerar i ett utomhuspedagogiskt och läroplansstyrt sammanhang med elever i årskurs 4, 5, 6 och 7. VASS står för virtuell värld möter en reell i ett sinnligt och samlat lärande.

VASS-projektet har genomförts av Västra Ramlösa skola och Miljöverkstaden i Helsingborg samt Nationellt för centrum i utomhuspedagogik (NCU) och SICS East Swedish ICT Research Faculty båda vid Linköpings universitet. Projektet, som löpt under tiden 2012 – 2015, blev möjligt efter stöd från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond på 1,3 miljoner kronor. Projektledare har varit Inger Edforss Fuchs som är förstelärare på Västra Ramlösa skola i Helsingborg.

Det fanns tre huvudsakliga utgångspunkter i projektet:

 • Undervisningen styrs av en läroplan som ger en utgångspunkten för undervisningen i skolan och därmed också för lektioner som kopplats till projektet.
 • Var vi bedriver undervisningen, det vill säga platsrelationen, har en stor betydelse för elevernas lärande. Detta pedagogiska perspektiv och grundsyn relaterad till undervisningen och lärandets var-aspekt karakteriserar utomhuspedagogik.
 • En undervisning i ett utomhuspedagogiskt sammanhang kan bedrivas med hjälp av IKT.

Det finns en del olika exempel på att använda IKT i kombination med utomhuspedagogik, men det centrala i just det här projektet var den nära anknytningen till läroplanen och dess mål där utomhuspedagogiken fanns med som en utgångspunkt.

Vi väljer här att redovisa projektet med fyra olika essäer som var och en representerar olika perspektiv. Inger Edforss Fuchs inleder med att beskriva det arbete som bedrivits på hennes skola i Helsingborg. Ingemar Nyman vill framhålla de miljöpedagogiska vinster som skolorna kan nå genom att använda IT i ett utomhuspedagogiskt arbete. Mattias Arvola, som forskar i gränsytan mellan människa och digitala enheter, beskriver det utvecklingsarbete som bedrivits inom projektets ram på hans enhet vid Linköpings universitet. Till sist så ger Anders Szczepanski sin syn på hur ett utomhuspedagogiskt arbete, som är IT understött, påverkar elever och lärares syn på lärandet.

Till sist vill vi tacka Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för att de ville understödja projektet. Projektet hade inte kommit till stånd utan och vi hade då inte heller kunnat nå så långt med det viktiga arbetet med att utveckla skolornas användning av IKT i ett läroplansstyrt och utomhuspedagogiskt sammanhang.

Helsingborg i juni 2015

Inger Edforss Fuchs, Projektledare

Mattias Arvola

Ingemar Nyman

Anders Szczepanski

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. p. 40
National Category
Pedagogy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122044 (URN)
Funder
Marcus and Amalia Wallenberg Foundation
Available from: 2015-10-19 Created: 2015-10-19 Last updated: 2015-10-19Bibliographically approved
Szczepanski, A. (2014). Utomhusbaserat lärande och undervisning. In: Suzanne de Laval (Ed.), Skolans och förskolans utemiljöer: Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö (pp. 25-31). Skolhusgruppen, Movium och Arkus
Open this publication in new window or tab >>Utomhusbaserat lärande och undervisning
2014 (Swedish)In: Skolans och förskolans utemiljöer: Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö / [ed] Suzanne de Laval, Skolhusgruppen, Movium och Arkus , 2014, p. 25-31Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I artikeln hävdas att en del av undervisning och lärande bör bedrivas i natur- och kulturlandskapet utanför de traditionella »klassrumsmiljöerna« och att en växelverkan mellan inomhusmiljön och utomhusmiljön är viktig för att uppnå ett variationsrikt lärande. Detta arbetssätt kan stimulera barns och ungdomars tänkande, motivation och hälsa – genom att förhindra att pedagogiken inte stannar på tröskeln.

Utomhuspedagogik är i ett teoretiskt perspektiv, en av de få – om inte det enda – exemplet på hur en pedagogik kan definieras med ett uttryck som anger platsen för lärandet nämligen dess Var. Utomhuspedagogikens didaktiska identitet bestäms av det faktum att den fysiska naturoch kulturmiljön tillhandahåller innehållet i lärandet. Vi vill skapa förutsättningar för lärande i samspelet mellan textbaserad praktik (boklig- och digital bildning) och icke textbaserad praktik, (sinnlig bildning via vår kroppsliga sensorik som lukt, smak, känsel etcetera) där fysisk aktivitet och rörelse kan stödja lärandet.

En tydlig koppling till förskolans och grundskolans mål och uppdrag är centrala (Lpfö 98, reviderad 2010 och Lgr 11). Den till skolbyggnaden gränsande omedelbara utomhusmiljön måste samverka med övriga undervisningslokaler – att bygga in och bygga ut pedagogiken för ett samspel och en skolutveckling i det »utvidgade klassrummet«.

Place, publisher, year, edition, pages
Skolhusgruppen, Movium och Arkus, 2014
National Category
Learning Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108231 (URN)978-91-637-6243-7 (ISBN)
External cooperation:
Note

Innehållet i antologin baseras på konferensen Konkurrensen om marken arrangerad av Skolhusgruppen, Movium och Arkus i Stockholm i november 2013.

Skribenter:

Cecilia Boldemann

Sofia CeleSuzanne de Laval (redaktör)

Anna Lenninger

Lars Lindstaf

Lena Månsson

Maria Nordström

Christian Skarman

Anders Szczepanski

Anders Wånge Kjellsson

Petter Åkerblom

Available from: 2014-06-26 Created: 2014-06-26 Last updated: 2016-08-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4715-232X

Search in DiVA

Show all publications