liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsson, Martin
Publications (10 of 21) Show all publications
Speda, J., Johansson, M., Odnell, A. & Karlsson, M. (2017). Enhanced biomethane production rate and yield from lignocellulosic ensiled forage ley by in situ anaerobic digestion treatment with endogenous cellulolytic enzymes. Biotechnology for Biofuels, 10, Article ID 129.
Open this publication in new window or tab >>Enhanced biomethane production rate and yield from lignocellulosic ensiled forage ley by in situ anaerobic digestion treatment with endogenous cellulolytic enzymes
2017 (English)In: Biotechnology for Biofuels, ISSN 1754-6834, E-ISSN 1754-6834, Vol. 10, article id 129Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Enzymatic treatment of lignocellulosic material for increased biogas production has so far focused on pretreatment methods. However, often combinations of enzymes and different physicochemical treatments are necessary to achieve a desired effect. This need for additional energy and chemicals compromises the rationale of using enzymes for low energy treatment to promote biogas production. Therefore, simpler and less energy intensive in situ anaerobic digester treatment with enzymes is desirable. However, investigations in which exogenous enzymes are added to treat the material in situ have shown mixed success, possibly because the enzymes used originated from organisms not evolutionarily adapted to the environment of anaerobic digesters. In this study, to examine the effect of enzymes endogenous to methanogenic microbial communities, cellulolytic enzymes were instead overproduced and collected from a dedicated methanogenic microbial community. By this approach, a solution with very high endogenous microbial cellulolytic activity was produced and tested for the effect on biogas production from lignocellulose by in situ anaerobic digester treatment. Results: Addition of enzymes, endogenous to the environment of a mixed methanogenic microbial community, to the anaerobic digestion of ensiled forage ley resulted in significantly increased rate and yield of biomethane production. The enzyme solution had an instant effect on more readily available cellulosic material. More importantly, the induced enzyme solution also affected the biogas production rate from less accessible cellulosic material in a second slower phase of lignocellulose digestion. Notably, this effect was maintained throughout the experiment to completely digested lignocellulosic substrate. Conclusions: The induced enzyme solution collected from a microbial methanogenic community contained enzymes that were apparently active and stable in the environment of anaerobic digestion. The enzymatic activity had a profound effect on the biogas production rate and yield, comparable with the results of many pretreatment methods. Thus, application of such enzymes could enable efficient low energy in situ anaerobic digester treatment for increased biomethane production from lignocellulosic material.

Place, publisher, year, edition, pages
BIOMED CENTRAL LTD, 2017
Keywords
Biogas; Lignocellulose; Cellulolytic; Cellulase; Enzyme; Hydrolysis; Biochemical methane potential (BMP); Anaerobic digestion; In situ
National Category
Bioenergy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-138248 (URN)10.1186/s13068-017-0814-0 (DOI)000401621100002 ()28523077 (PubMedID)
Note

Funding Agencies|Swedish Research Council [621-2009-4150]; Swedish Energy Agency through the Biogas Research Center [P33609-1]

Available from: 2017-06-14 Created: 2017-06-14 Last updated: 2018-05-07
Ammenberg, J., Svensson, B., Karlsson, M., Svensson, N., Björn, A., Karlsson, M., . . . Eklund, M. (2015). Biogas Research Center, BRC: Slutrapport för etapp 1. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Biogas Research Center, BRC: Slutrapport för etapp 1
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Biogas Research Center (BRC) är ett kompetenscentrum för biogasforskning som finansieras av Energimyndigheten, LiU och ett flertal externa organisationer med en tredjedel vardera. BRC har en mycket bred tvärvetenskaplig inriktning och sammanför biogasrelaterad kompetens från flera olika områden för att skapa interaktion på flera olika plan:

  • mellan näringsliv, akademi och samhälle,
  • mellan olika perspektiv, samt
  • mellan olika discipliner och kompetensområden.

BRC:s vision är:

Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och goda affärer.

BRC:s särskilda roll för att uppnå denna vision är att bidra med kunskapsförsörjning och process-/teknikutveckling för att facilitera utveckling, innovation och implementering av biogaslösningar. Resurseffektivitet är ett nyckelord, vilket handlar om att förbättra befintliga processer och system samt utveckla biogaslösningar i nya sektorer och möjliggöra användning av nya substrat.

For BRC:s etapp 1, den första tvåårsperioden mellan 2012-2014, var forskningsprojekten organiserade enligt tabellen nedan. Den visar viktiga utmaningar för biogasproducenter och andra intressenter, samt hur dessa ”angreps” med åtta forskningsprojekt. Fem av projekten var av explorativ karaktär i bemärkelsen att de var bredare och mer framtidsorienterade - exempelvis utvärderade flera möjliga tekniska utvecklingsmöjligheter (EP1-5). Tre projekt hade ett tydligare fokus på teknik- och processutveckling (DP6-8).

I den här slutrapporten ges en kortfattad bakgrundsbeskrivning och det finns en introduktion till vad den här typen av kompetenscentrum innebär generellt. Därefter finns mer detaljerad information om BRC, exempelvis gäller det centrumets etablering, relevans, vision, hörnstenar och utveckling. De deltagande organisationerna presenteras, både forskargrupperna vid Linköpings universitet och partners och medlemmar. Vidare finns en mer utförlig introduktion till och beskrivning av utmaningarna i tabellen och kortfattat information om forskningsprojekten, följt av ett kapitel som berör måluppfyllelse och den externa utvärdering som gjorts av BRC:s verksamhet. Detaljerad, listad information finns till stor del i bilagorna.

Kortfattat kan det konstateras att måluppfyllelsen överlag är god. Det är speciellt positivt att så många vetenskapliga artiklar publicerats (eller är på gång att publiceras) kopplat till forskningsprojekten och även i det vidare centrumperspektivet. Helt klart förekommer en omfattande verksamhet inom och kopplat till BRC. I etapp 2 är det viktigt att öka andelen mycket nöjda partner och medlemmar, där nu hälften är nöjda och hälften mycket nöjda. Det handlar framför allt om stärkt kommunikation, interaktion och projektledning. Under 2015 förväntas åtminstone två doktorsexamina, där avhandlingarna har stor koppling till forskningen inom etapp 1.

I början på år 2014 skedde en extern utvärdering av verksamheten vid BRC med huvudsyftet att bedöma hur väl centrumet lyckats med etableringen samt att granska om det fanns förutsättningar för framtida framgångsrik verksamhet. Generellt var utfallet mycket positivt och utvärderarna konstaterade att BRC på kort tid lyckats etablera en verksamhet som fungerar väl och engagerar det stora flertalet deltagande aktörer, inom relevanta områden och där de flesta involverade ser BRC som en befogad och väl fungerande satsning, som de har för avsikt att även fortsättningsvis stödja. Utvärderingen bidrog också med flera relevant tips och till att belysa utmaningar.

Utöver denna slutrapport finns separata publikationer från forskningsprojekten.

Arbetet som presenteras i rapporten har finansierats av Energimyndigheten och de medverkande organisationerna.

Abstract [en]

Biogas Research Center (BRC) is a center of excellence in biogas research funded by the Swedish Energy Agency, Linköping University and a number of external organizations with one-third each. BRC has a very broad interdisciplinary approach, bringing together biogas-related skills from several areas to create interaction on many levels:

  • between industry, academia and society,
  • between different perspectives, and
  • between different disciplines and areas of expertise.

BRC’s vision is:

BRC contributes to the vision by advancing knowledge and technical development, as well as by facilitating development, innovation and business. Resource efficiency is central, improving existing processes and systems as well as establishing biogas solutions in new sectors and enabling use of new substrates.

For BRC phase 1, the first two year period from 2012-2014, the research projects were organized in accordance with the table below showing important challenges for biogas producers and other stakeholders, and how these challenges were tackled in eight research projects. Five of the projects had an exploratory nature, meaning that they were broader, more future oriented and, for example, evaluated several different technology paths (EP1-5). Three projects focused more on technology and process development (DP6-8).

This final report briefly presents the background and contains some information about competence centers in general. Thereafter follows more detailed information about BRC, for example, regarding the establishment, relevance, organization, vision, corner stones and development. The participating organizations are presented, both the research groups within Linköping University and the partners and members. Further on, there is a more detailed introduction to and description of the challenges mentioned in the table above and a short presentation from each of the research projects, followed by some sections dealing with fulfillment of objectives and an external assessment of BRC. Detailed, listed information is commonly provided in the appendices.

Briefly, the fulfillment of objectives is good and it is very positive that so many scientific articles have been published (or are to be published) from the research projects and also within the wider center perspective. Clearly, extensive and relevant activities are ongoing within and around BRC. In phase 2 it essential to increase the share of very satisfied partners and members, where now half of them are satisfied and the other half is very satisfied. For this purpose, improved communication, interaction and project management are central. During 2015, at least two PhD theses are expected, to a large extent based on the research from BRC phase 1.

In the beginning of 2014 an external assessment of BRC was carried out, with the main purpose to assess how well the center has been established and to review the conditions for a future, successful competence center. Generally, the outcome was very positive and the assessors concluded that BRC within a short period of time had been able to establish a well-functioning organization engaging a large share of the participants within relevant areas, and that most of the involved actors look upon BRC as a justifiable and well working investment that they plan to continue to support. The assessment also contributed with several relevant tips of improvements and to clarify challenges to address.

This report is written in Swedish, but for each research project there will be reports and/or scientific papers published in English.

The work presented in this report has been financed by the Swedish Energy Agency and the participating organizations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. p. 99
Series
Biogas Research Center (BRC) Report ; 2014:1
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114037 (URN)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2015-02-05 Created: 2015-02-05 Last updated: 2019-06-13Bibliographically approved
Nordell, E., B Hansson, A. & Karlsson, M. (2013). Zeolites relieves inhibitory stress from high concentrations of long chain fatty acids. Waste Management, 33(12), 2659-2663
Open this publication in new window or tab >>Zeolites relieves inhibitory stress from high concentrations of long chain fatty acids
2013 (English)In: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 33, no 12, p. 2659-2663Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Protein and fat rich slaughterhouse waste is a very attractive waste stream for the production of biogas because of the high biochemical methane potential of the substrate. The material has however some drawbacks as the sole material for biogas production due to the production of several process disturbing metabolites such as ammonia, sulfides and long chain fatty acids. We can in this work present results that show that zeolites have the potential to relieve inhibitory stress from the presence of long chain fatty acids. Moreover, the results strongly indicate that it is mainly acetic acid consumers that are most negatively affected by long chain fatty acids and that the mechanism of stress relief is an adsorption of long chain fatty acids to the zeolites. In addition to this, it is shown that the effect is immediate and that only a small amount of zeolites is necessary to cancel the inhibitory effect of long chain fatty acids.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2013
Keywords
Zeolites, Anaerobic digestion, Long chain fatty acids, Inhibition, Slaughterhouse waste
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-103406 (URN)10.1016/j.wasman.2013.08.009 (DOI)000328309400010 ()
Available from: 2014-01-20 Created: 2014-01-20 Last updated: 2018-05-07
Nordell, E. & Karlsson, M. (2011). Post digestion of biogas production residues at mid-range mesophilic temperature. In: International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops 2011 Vienna, Austria, August 28th – September 1st. IWA Publishing
Open this publication in new window or tab >>Post digestion of biogas production residues at mid-range mesophilic temperature
2011 (English)In: International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops 2011 Vienna, Austria, August 28th – September 1st, IWA Publishing, 2011Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

A common way to store digestate from anaerobic digesters is in open air lagoons. The aim of this study was to investigate whether cooling of digestate before transfer to the storage prevents methane production. Furthermore, if methanogenesis is not prevented, to determine the potential maximum methane slip from an open air lagoon, supplied with heat exchanged digestate from a mesophilic co-digestion plant such as Linköping biogas plant. Results indicate that methane production is not terminated by cooling and that a high methane production can occur in open air lagoons if the conditions are advantageous. Furthermore, the results suggest that it can be worthwhile, from both an economical and an environmental point, to replace open air lagoons with closed post-digesting units. At 25 oC, the methane slip from an open air lagoon could reach as high as 2.6% of the total methane production of a biogas plant, even when the volume of the open air lagoon is only one third of the digesters volume. The combination of low additional cost of production, with significant decrease in release of green house gases to the atmosphere, makes the implementation of post-digestion units at larger biogas plants attractive.

Place, publisher, year, edition, pages
IWA Publishing, 2011
Keywords
Post digestion; low temperature digestion; biofertilizer; methane slip; ammonium
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74092 (URN)
Available from: 2012-01-19 Created: 2012-01-18 Last updated: 2012-01-27Bibliographically approved
Ek, A., Hallin, S., Vallin, L., Schnurer, A. & Karlsson, M. (2011). Slaughterhouse waste co-digestion - Experiences from 15 years of full-scale operation. In: Bahram Moshfegh (Ed.), World Renewable Energy Congress - Sweden 8-13 May, 2011: Volume 1 (Bioenergy Technology). Paper presented at World Renewable Energy Congress - Sweden; 8-13 May; 2011; Linköping; Sweden (pp. 64-71). Linköping: Linköping University Electronic Press, 009
Open this publication in new window or tab >>Slaughterhouse waste co-digestion - Experiences from 15 years of full-scale operation
Show others...
2011 (English)In: World Renewable Energy Congress - Sweden 8-13 May, 2011: Volume 1 (Bioenergy Technology) / [ed] Bahram Moshfegh, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011, Vol. 009, p. 64-71Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

At Tekniska Verken in Linköping AB (TVAB) there is a long time experience of handling and producing biogas from large volumes of slaughterhouse waste. Experiences from research and development and plant operations have lead to the implementation of several process improving technological/biological solutions. We can in this paper describe how the improvements have had several positive effects on the process, including energy savings, better odor control, higher gas quality, increased organic loading rates and higher biogas production with maintained process stability. In addition, it is described how much of the process stability in anaerobic digestion of slaughter house waste relates to the plant operation, which allow the microbiological consortia to adapt to the substrate. Since digestion of proteinaceous substrates like slaughterhouse waste lead to high ammonia loads, special requirements in ammonia tolerance are placed on the microbiota of the anaerobic digestion. Biochemical assays revealed that the main route for methane production proceed through syntrophic acetate oxidation, which require longer retention times than methane production by acetoclastic methanogens. Thus, the long retention time of the plant, accomplished by a low dilution of the substrate, is a vital component of the process stability when treating high protein substrates like slaughterhouse waste.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011
Series
Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3686, E-ISSN 1650-3740 ; 009
Keywords
Anaerobic digestion, co-digestion, full-scale, slaughterhouse waste, syntrophic acetate oxidation
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74086 (URN)978-91-7393-070-3 (ISBN)
Conference
World Renewable Energy Congress - Sweden; 8-13 May; 2011; Linköping; Sweden
Available from: 2012-01-19 Created: 2012-01-18 Last updated: 2019-04-02Bibliographically approved
Moparthi, S. B., Fristedt, R., Mishra, R., Almstedt, K., Karlsson, M., Hammarström, P. & Carlsson, U. (2010). Chaperone activity of Cyp18 through hydrophobic condensation that enables rescue of transient misfolded molten globule intermediates. Biochemistry, 49(6), 1137-1145
Open this publication in new window or tab >>Chaperone activity of Cyp18 through hydrophobic condensation that enables rescue of transient misfolded molten globule intermediates
Show others...
2010 (English)In: Biochemistry, ISSN 0006-2960, E-ISSN 1520-4995, Vol. 49, no 6, p. 1137-1145Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The single-domain cyclophilin 18 (Cyp18) has long been known to function as a peptidyl-prolyl cis/trans isomerase (PPI) and was proposed by us to also function as a chaperone [Freskgård, P.-O., Bergenhem, N., Jonsson, B.-H., Svensson, M., and Carlsson, U. (1992) Science 258, 466−468]. Later several multidomain PPIs were demonstrated to work as both a peptidyl-prolyl cis/trans isomerase and a chaperone. However, the chaperone ability of Cyp18 has been debated. In this work, we add additional results that show that Cyp18 can both accelerate the rate of refolding and increase the yield of native protein during the folding reaction, i.e., function as both a folding catalyst and a chaperone. Refolding experiments were performed using severely destabilized mutants of human carbonic anhydrase II under conditions where the unfolding reaction is significant and a larger fraction of a more destabilized variant populates molten globule-like intermediates during refolding. A correlation of native state protein stability of the substrate protein versus Cyp18 chaperone activity was demonstrated. The induced correction of misfolded conformations by Cyp18 likely functions through rescue from misfolding of transient molten globule intermediates. ANS binding data suggest that the interaction by Cyp18 leads to an early stage condensation of accessible hydrophobic portions of the misfolding-prone protein substrate during folding. The opposite effect was observed for GroEL known as an unfoldase at early stages of refolding. The chaperone effect of Cyp18 was also demonstrated for citrate synthase, suggesting a general chaperone effect of this PPI.

Keywords
Chaperone, carbonic anhydrase, citrate synthase, peptidyl‐prolyl cis/trans isomerase, proline isomerase, cyclophilin
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51602 (URN)10.1021/bi901997q (DOI)20070121 (PubMedID)
Available from: 2009-11-09 Created: 2009-11-09 Last updated: 2018-04-25Bibliographically approved
Hellman, J., Ek, A., Sundberg, C., Johansson, M., Svensson, B. & Karlsson, M. (2010). Mechanisms of increased methane production through re-circulation of magnetic biomass carriers in an experimental continuously stirred tank reactor. Paper presented at 12th World Congress on Anaerobic Digestion (AD12). Oct 31st - Nov 4th, 2010. Guadalajara, Mexico. IWA Publishing
Open this publication in new window or tab >>Mechanisms of increased methane production through re-circulation of magnetic biomass carriers in an experimental continuously stirred tank reactor
Show others...
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Magnetite particles were used in a semi-continuous process as magnetic biomass carriers to separate and re-introduce microorganisms in a CSTR reactor. In comparison to a control reactor the methane content during the semi-continuous process was elevated when magnetite particles were used. The difference was most apparent during the fermentative step directly after feeding and upon direct spiking with volatile fatty acids. Total DNA quantification of the separated magnetite particles revealed high association of microorganisms. Furthermore, quantitative real-time PCR analysis of the associated microbial consortia indicated that the hydrogenotrophic Methanobacteriales was overrepresented at the particle surface. Thus, the increased methane production could be coupled to both the crowding and shorter interspecies distances between the groups involved in anaerobic digestion, as well as a preferential adsorption of hydrogenotrophs. By bringing the hydrogenotrophs closer to the primary fermentative bacteria and increasing their relative number the produced hydrogen during acidogenesis is more effectively utilized and more carbon dioxide is converted to methane. Furthermore, by the same cause, the rate of acetogenesis increased as the hydrogenotrophs more effectively could consume the hydrogen produced and thereby keep the hydrogen partial pressure low.

Place, publisher, year, edition, pages
IWA Publishing, 2010
Keywords
anaerobic digestion; bio carrier; biofilm; magnetite; syntrophy
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74090 (URN)
Conference
12th World Congress on Anaerobic Digestion (AD12). Oct 31st - Nov 4th, 2010. Guadalajara, Mexico
Available from: 2012-01-19 Created: 2012-01-18 Last updated: 2012-10-01Bibliographically approved
Nordell, E., Hallin, S., Johansson, M. & Karlsson, M. (2010). The Diverse Response on Degradation Rate of Different Substrates Upon Addition of Zeolites. In: 3rd International Symposium on Energy from Biomass and Waste. Venice, Italy, Nov 8-11, 2010..
Open this publication in new window or tab >>The Diverse Response on Degradation Rate of Different Substrates Upon Addition of Zeolites
2010 (English)In: 3rd International Symposium on Energy from Biomass and Waste. Venice, Italy, Nov 8-11, 2010., 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

SUMMARY: This study evaluates the effects of addition of the natural zeolite clinoptilolite to anaerobic digesters treating different materials in both batch and continuous lab-scale setups. Zeolite addition to a CSTR with high ammonium levels (5 g NH4+/L) was performed with the purpose to investigate the effects on the amount of free ammonium. We also investigated non ammonium related effects of zeolite addition in dosage between 0-10 g zeolite/L to distinguish any beneficial properties effects. The concentration that was found to be most suitable for slaughterhouse waste (5 g zeolite/L) was subsequently tested and compared in batch conditions for slaughterhouse waste, thin stillage from ethanol production and sewage sludge. Batch experiments with slaughterhouse waste with 5 g zeolite/L significantly decreased the lag phase and in effect increased the degradation rate; no similar effect could be identified for the other substrates tested. We suggest that the increase of degradation rate when adding zeolites in low concentrations is unrelated to the ammonium reduction caused by the zeolite.

National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74083 (URN)
Available from: 2012-01-19 Created: 2012-01-18 Last updated: 2012-01-27Bibliographically approved
Mishra, R., Olofsson, L., Karlsson, M., Carlsson, U., Nicholls, I. A. & Hammarström, P. (2008). A conformationally isoformic thermophilic protein with high kinetic unfolding barriers. Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS), 65(5), 827-839
Open this publication in new window or tab >>A conformationally isoformic thermophilic protein with high kinetic unfolding barriers
Show others...
2008 (English)In: Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS), ISSN 1420-682X, E-ISSN 1420-9071, Vol. 65, no 5, p. 827-839Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The basis for the stability of thermophilic proteins is of fundamental interest for extremophile biology. We investigated the folding and unfolding processes of the homotetrameric Thermoanaerobacter brockii alcohol dehydrogenase (TBADH). TBADH subunits were 4.8 kcal/mol less stable towards guanidinium chloride (GdmCl) unfolding compared to urea, indicating ionic modulation of TBADH stability. Strongly denaturing conditions promoted mono-exponential unfolding kinetics with linear dependence on denaturant concentration. Here TBADH unfolded >40-fold slower when extrapolated from urea as compared to GdmCl unfolding. A marked unfolding hysteresis was shown when comparing refolding and unfolding in urea. An unusual biphasic unfolding trajectory with an exceptionally slow phase at intermediate concentrations of GdmCl and urea was also observed. We advocate that TBADH forms two distinctly different tetrameric isoforms, and likely an ensemble of native states. This unusual supramolecular folding behavior has been shown responsible for formation of amyloidotic yeast prion strains and can have functional importance for TBADH. © 2008 Birkhaueser.

National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43773 (URN)10.1007/s00018-008-7517-4 (DOI)74765 (Local ID)74765 (Archive number)74765 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-04-25
Karlsson, M. & Carlsson, U. (2007). Adsorption at the liquid-solid Interface - Influence of protein stability on conformational changes (2ed.). In: Ponisseril Somasundaran (Ed.), Encyclopedia of surfaces and colloid science: . Taylor & Francis, 1
Open this publication in new window or tab >>Adsorption at the liquid-solid Interface - Influence of protein stability on conformational changes
2007 (English)In: Encyclopedia of surfaces and colloid science / [ed] Ponisseril Somasundaran, Taylor & Francis, 2007, 2, Vol. 1Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Protein adsorption has large implications in a variety of fields and can be both a problem and an asset. Most often protein adsorption is accompanied by structural changes in the adsorbed protein. The degree and rate of these changes are dependent on the surface, conditions during adsorption and experimental set up as well as of intrinsic properties of the protein. The effect of conformational changes influences both practical applications and experimental results in studies of protein adsorption at the liquid/solid interface. The intrinsic property of the protein that is most instrumental for conformational changes upon adsorption is the stability of the protein. Hence, large efforts have been directed towards analysis of how both the nature of surfaces and conditions influence the stability of proteins upon adsorption. Less work has been focused on the reversed view, i.e. how the stability of proteins influences adsorption, the rate and degree of the subsequent conformational changes as well as the effects of these changes. However, the increasing use of proteins in a variety of medical and biotechnological applications requires a deeper knowledge of the importance and effects of stabilizing interactions in the protein structure. Engineered stabilized proteins that are less affected by surface interactions should be of potential use for various practical purposes.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2007 Edition: 2
Keywords
ytadsorption, proteinstabilitet
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39979 (URN)10.1081/E-ESCS-120021235 (DOI)51914 (Local ID)978-08-49396-09-0 (ISBN)51914 (Archive number)51914 (OAI)
Note

DOI does not work: 10.1081/E-ESCS-120021235

Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-03-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications