liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Barajas, Josefin
Publications (10 of 12) Show all publications
Gustavsson, M., Barajas, J. & Ekberg, K. (2007). Kompetensförsörjning och rehabilitering - rörlighetens två stuprör: En studie om rörlighet inom och mellan organisationer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kompetensförsörjning och rehabilitering - rörlighetens två stuprör: En studie om rörlighet inom och mellan organisationer
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med föreliggande rapport är att bidra till ökad kunskap om uppfattningar om rörlighet i arbetslivet, hur samverkan för rörlighet utformas i praktiken, och förutsättningar för rörlighet inom och mellan organisationer. I detta projekt har samverkan skett med olika praktiker, framför allt med ringsamordnare, arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare i de två företagsringarna från Boxholm respektive Norrköping som varit delaktiga i projektet. Den empiriska basen utgörs i huvudsak av intervjuer med aktörer som företräder företagsringarna, arbetsgivare, fackliga organisationer samt offentliga myndigheter, främst Försäkringskassan men även bl.a. Länsarbetsnämnden, Företagshälsovården och Hälso‐ och sjukvården.

Två övergripande slutsatser om rörlighet inom och mellan organisationer dras utifrån detta forsknings‐ och utvecklingsprojekt. Den första slutsatsen är att olika aktörers arbete med att försöka stödja rörlighet inom och mellan organisationer sker i två s.k. stuprör – kompetensförsörjning och rehabilitering. Dessa stuprör kan, men behöver inte nödvändigtvis ha med varandra att göra. Så länge det inte finns ett helhetsperspektiv på rörlighet trampar varje aktör på i sitt eget stuprör.

Öppningen kan vara att på gemensam grund utveckla nya strategier för att hantera frivillig men även påtvingad rörlighet för att stödja lärande, hälsa och verksamhetsutveckling inom och mellan organisationer Detta förutsätter ett ökat lärande om hur rörlighet kan främja såväl människors som organisationers utveckling och hälsa, samt nya samverkansformer och tydligare aktörsroller och beröringspunkter för att mer effektivt kunna hantera rörlighet inom och mellan organisationer.

Den andra slutsatsen är att företagsringar är nödvändiga, men inte ett tillräcklig forum för rörlighet åtminstone om man inte bara vill begränsa rörlighet till rehabilitering. Företagsringar lägger fokus på rehabilitering. Företagsringar är en god resurs då inget annat har lyckats i rehabiliteringsarbetet. Om företagsringar ska vara det verktyg för rörlighet som önskas, pekar resultaten på behov av att bredda perspektivet på rörlighet och att arbeta mer med olika typer av rörlighet. Detta kan dock företagsringar inte göra själva eftersom arbetsgivare ”betalar” för de tjänster de vill att företagsringen ska utföra. Om tjänster ska utvecklas krävs att arbetsgivarna i ringen ställer krav på nya tjänster, vilket skulle innebära att företagsringar kan få en mer betydande roll vid för rörlighet. Viktiga frågor är vilket syfte ringen ska ha? Är ringen enbart en arena för rehabilitering eller ska ringen ha en annan roll i stödjandet av rörlighet inom och mellan organisationer, d.v.s. vara en arbetsmarknadsintermediär?

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2007. p. 47
Series
IHS Report, ISSN 1652-1994 ; 2007:5
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-21822 (URN)
Available from: 2009-10-05 Created: 2009-10-05 Last updated: 2013-09-03Bibliographically approved
Barajas, J., Nordlund, A. & Ekberg, K. (2006). Employee-Perceived Leadership Behaviour and Effort-Reward Imbalance & Overcomittment. In: 28th International Congress on Occupational Health,2006 (pp. 105-105).
Open this publication in new window or tab >>Employee-Perceived Leadership Behaviour and Effort-Reward Imbalance & Overcomittment
2006 (English)In: 28th International Congress on Occupational Health,2006, 2006, p. 105-105Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

  

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37504 (URN)36433 (Local ID)36433 (Archive number)36433 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-09-03
Barajas, J., Gustavsson, M. & Ekberg, K. (2006). Hälsofrämjande arbetsplats: att skapa möjligheter för lärande och hälsa. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Hälsofrämjande arbetsplats: att skapa möjligheter för lärande och hälsa
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under hösten 2002-hösten 2003 genomfördes ett interventionsprojekt vid akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Projektet syftade till att utveckla förutsättningarna och kompetensen inom organisationen att hantera frågor som främjar hälsa.

Alla medarbetare på kliniken har träffats i arbetsgrupper och under handledning arbetat enligt problembaserat lärande med frågor som berör hälsa i arbetet. Grupperna dokumenterade sitt arbete i s.k. loggböcker, samt i rapporteringar från två heldagar då alla medarbetare samlades. Ett strategiskt urval av medarbetarna har intervjuats vid interventionens början, samt efter avslutad interventionstid. Personalen har även följts med landstingets personalenkät och sjukfrånvarostatistik.

Interventionsprojektet har lett fram till en mängd förbättringsförslag och genomförda åtgärder på alla nivåer i organisationen, såsom t.ex. ökad medicinsk-teknisk kompetens, förbättrat socialt klimat, ökad regelbundenhet i personalutvecklingssamtal, ökade förutsättningar för patientflödet i verksamheten och utveckling av strategier för att hantera långtidssjukskrivna. PB-gruppernas rangordning av prioriterade områden för hälsofrämjande utvecklingsarbete var ledarskap, organisation, kompetens, information och kommunikation, samt vårdkvalitet.

Interventionen har bidragit till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personalen, vilket har inneburit både ett individuellt och ett kollektivt lärande. Personalen har också under interventionsprojektet ökat sin kompetens att hantera verksamhetsförändringar.

Medarbetarna har utvecklat synen på hälsa, och vad som påverkar den arbetsrelaterade hälsan. Interventionsprojektet har belyst vikten av reflektion under arbetstid, samt betydelsen av delaktighet under förändringsprocesser.

Resultaten visar på tre framträdande faktorer av betydelse för genomförandet och utfallet av interventionsprojektet. För det första har ledningen en väsentlig roll i utvecklingen av hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. Ledningen behöver stötta och legitimera  utvecklingsarbetet. Ett sådant hälsofrämjande ledarskap ställer krav på kompetens hos ledningen. Ledare behöver därför extra stöd och utvidgad kompetens i hälsofrämjande utvecklingsarbete.

För det andra är det viktigt att organisera för lärande och kollektiv reflektion. Det kräver en medveten strategi. Det problembaserade arbetssättet under interventionsprojektet har fungerat som ett forum där medarbetarna kontinuerligt har fått utrymme att tänka i nya banor. Resultatet av en sådan organisering för lärande har givit utslag i verksamheten i form av olika åtgärder och förändringar.

För det tredje har de problembaserade grupperna fungerat som en buffert i organisationen, där medarbetarna har lärt en handlings- och förändringsberedskap. De har ökat sin kompetens i att hantera inre och  yttre krav på förändring, liksom att påverka sin egen organisation i riktning mot en hälsofrämjande arbetsplats.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2006. p. 50
Series
IHS Report, ISSN 1652-1994 ; 2006:2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38341 (URN)43771 (Local ID)43771 (Archive number)43771 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-09-03Bibliographically approved
Barajas, J. (2006). Hälsofrämjande utvecklingsarbete - motsättningar och paradoxer (1ed.). In: Kerstin Ekberg (Ed.), Tid för utveckling?: (pp. 161-188). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Hälsofrämjande utvecklingsarbete - motsättningar och paradoxer
2006 (Swedish)In: Tid för utveckling? / [ed] Kerstin Ekberg, Lund: Studentlitteratur , 2006, 1, p. 161-188Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

  Tid, tidsanvändning och tidsbrist i arbetet är i fokus i debatten om de krav som det nya arbetslivet ställer. Vilka konsekvenser får sättet att organisera och rationalisera arbete för lärande, hälsa, jämställdhet och arbetsförhållanden? Forskare från fyra discipliner granskar och jämför skeenden i fyra offentliga organisationer som genomför organisationsförändringar. Boken vänder sig till alla, såväl studerande som yrkesverksamma, som hanterar arbetslivs-, organisations- och ledarskapsfrågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2006 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-36606 (URN)31737 (Local ID)91-44-00493-1 (ISBN)978-91-4406-210-5 (ISBN)9-144-06-210-9 (ISBN)31737 (Archive number)31737 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-09-02Bibliographically approved
Medin, J., Barajas, J. & Ekberg, K. (2006). Stroke patients' experiences of return to work. Disability and Rehabilitation, 28(17), 1051-1060
Open this publication in new window or tab >>Stroke patients' experiences of return to work
2006 (English)In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 28, no 17, p. 1051-1060Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose. The aim of this study was to describe the experience of return to work (RTW) after stroke from the patient's perspective.

Method. Six patients who had their first ever stroke in 2001, were <65 years of age and were working at the time of their stroke were included. Information was obtained via an open-ended interview. The material was transcribed verbatim and analysed using Giorgi's empirical phenomenology.

Results. Rehabilitation was perceived as primarily aimed at restoring bodily functions and a return to everyday activities, rather than at promoting a return to work. It was not experienced as adapted to the participants' needs or their age. The workplace was experienced as very important in the rehabilitation process. When the informants experienced that the rehabilitation professionals were not taking action, they took control of the situation themselves. The informants expressed pride in their own capacity to take the initiative and in their ability to take action. Both self-employed and employed informants said they had possibilities and opportunities to take action since their work situation was flexible. The informants' adaptation to a new role at work was perceived as facilitated by the understanding and positive attitude of co-workers.

Conclusion. Among this group of stroke patients, the individual patient's capacity and ability to return to work was enhanced by motivation or “will” and self-efficacy in combination with external support. Self-efficacy was not only a personal trait or internal factor; it was enhanced and encouraged in interaction with contextual conditions. There are similarities between the RTW process and processes of health promotion.

Keywords
Return-to-work, rehabilitation, stroke
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-36610 (URN)10.1080/09638280500494819 (DOI)31744 (Local ID)31744 (Archive number)31744 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2017-12-13Bibliographically approved
Barajas, J. & Ekberg, K. (2005). Dilemmas in work place health promotion - the role of the leadership.. In: Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005.
Open this publication in new window or tab >>Dilemmas in work place health promotion - the role of the leadership.
2005 (English)In: Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29335 (URN)14657 (Local ID)14657 (Archive number)14657 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-09-03
Barajas, J. (2005). Interventionens olika ansikten - karakterisering utifrån interventionsansatser.. Socialmedicinsk Tidskrift, 82, 223-240
Open this publication in new window or tab >>Interventionens olika ansikten - karakterisering utifrån interventionsansatser.
2005 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 82, p. 223-240Article in journal (Other academic) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29336 (URN)14658 (Local ID)14658 (Archive number)14658 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2017-12-13
Barajas, J. & Ekberg, K. (2005). Workplace health promotion - Intervention Process.. In: Best Practice for Better Health, 6th IUPHE European Conference on the Effectiveness and Quality on Health Promotion,2005.
Open this publication in new window or tab >>Workplace health promotion - Intervention Process.
2005 (English)In: Best Practice for Better Health, 6th IUPHE European Conference on the Effectiveness and Quality on Health Promotion,2005, 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29333 (URN)14655 (Local ID)14655 (Archive number)14655 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-09-03
Barajas, J. & Ekberg, K. (2005). Workplace health promotion - Intervention Process.. In: Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005.
Open this publication in new window or tab >>Workplace health promotion - Intervention Process.
2005 (English)In: Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29334 (URN)14656 (Local ID)14656 (Archive number)14656 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-09-03
Barajas, J. & Ekberg, K. (2004). Interventionsprojektet Hälsa på akutkliniken - Arbetsprocessen.. In: Folkhälsostämman,2004.
Open this publication in new window or tab >>Interventionsprojektet Hälsa på akutkliniken - Arbetsprocessen.
2004 (Swedish)In: Folkhälsostämman,2004, 2004Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29332 (URN)14654 (Local ID)14654 (Archive number)14654 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-09-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications