liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 14) Show all publications
Holm, A. (2018). Skadebegränsning och räddningsplikt: särskilt om kraven på ersättningsborgenären. In: Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer: (pp. 85-119). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Skadebegränsning och räddningsplikt: särskilt om kraven på ersättningsborgenären
2018 (Swedish)In: Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer, Stockholm: Jure, 2018, p. 85-119Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2018
Keywords
Skadebegränsning, skadebegränsningsskyldighet, räddningsplikt, lojalitetsplikt, skadestånd, försäkring, ersättningsborgenär, medvållande, identifikation, risk, ansvar, ömsesidighet, balans
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153134 (URN)9789172237551 (ISBN)
Available from: 2018-11-30 Created: 2018-11-30 Last updated: 2018-11-30Bibliographically approved
Holm, A. (2016). Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i räddningsinsatser. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i räddningsinsatser
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I samband med allvarliga olyckshändelser är det viktigt att räddande åtgärder snabbt sätts in. Eftersom befolkningen i Sverige är ojämnt fördelad är det en utmaning att upprätthålla ett tillfredsställande och likvärdigt skydd över hela landet. Det är förenat med svårigheter att i praktiken organisera en effektiv och heltäckande räddningstjänst samt ambulansverksamhet. Det har de senaste åren gjorts olika försök att förbättra möjligheterna till snabbare hjälp i framför allt glesbygdsområden. Som en följd av detta finns det numera nya aktörer i närområdet som kan vidta vissa basala åtgärder för att därigenom förhoppningsvis kunna rädda liv samt värdefull egendom från att förstöras. I dessa försöksverksamheter, försöker samhället och enskilda hantera räddningsinsatser samt skydd mot olyckor på ett mer effektivt sätt än tidigare. I ett av försöken samverkar offentliga organisationer med varandra – med befintliga resurser – genom s.k. sambruk, i en annan försöksverksamhet involveras lokala företag samt privatpersoner på olika sätt i räddningsinsatser.

De i rapporten beskrivna privatpersonerna benämns trygghetspersoner eller förstärkta medmänniskor.  Dessa frivilliga ställer upp för att rädda och hjälpa andra, men de har ett förhållandevis svagt skydd i den mån det uppstår skador i samband med en räddningsinsats. Dessa frivilliga riskerar att skada sig själva eller sin egendom vid en insats. De riskerar även att bli skadeståndsskyldiga mot den person som de uppfattat som nödställd och/eller annan skadelidande i den mån trygghetspersonen orsakat skadan genom vårdslöshet i samband med räddningsinsatsen.

Initiativen med nytillkomna räddande aktörer har skapats inom de befintliga rättsliga regleringarna,  utan stöd av någon särskilt anpassad lagstiftning. Generellt betraktat saknas lagstiftning i Sverige angående olika frivillighetsinitiativ. Av den i rapporten beskrivna rättsutredningen torde vi kunna dra slutsatsen att lagstiftaren, med något undantag, inte ansett det nödvändigt att reglera olika former av frivilligarbeten. Det senare kan vara positivt i och med att det öppnar för möjligheter till nya initiativ. En sannolik nackdel med att frivillighetsverksamheten är oreglerad är att de personer som, likt de ovan beskrivna trygghetspersonerna, gör en insats för sina medmänniskor måste bära en betydande egenrisk för uppkomna skador. En metod att stärka skyddet för denna grupp med frivilliga vore att förbättra deras försäkringsskydd.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 19
Series
CARER Report ; 16
National Category
Information Systems, Social aspects Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-131107 (URN)
Available from: 2016-09-09 Created: 2016-09-09 Last updated: 2018-09-17Bibliographically approved
Holm, A. (2015). Raketer, risker och regress: några kommentarer om bedömningar av underårigas skadeståndsansvar. In: Håkan Andersson (Ed.), Uppsatser om försäkringsvillkor: (pp. 55-76). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Raketer, risker och regress: några kommentarer om bedömningar av underårigas skadeståndsansvar
2015 (Swedish)In: Uppsatser om försäkringsvillkor / [ed] Håkan Andersson, Stockholm: Jure, 2015, p. 55-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2015
Keywords
Skadestånd, Omyndighet
National Category
Social Sciences Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123204 (URN)9789172236332 (ISBN)
Available from: 2015-12-07 Created: 2015-12-07 Last updated: 2016-11-10Bibliographically approved
Holm, A. (2014). Anmälan av Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv [Review]. Svensk Juristtidning (4), 424-427
Open this publication in new window or tab >>Anmälan av Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv
2014 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 4, p. 424-427Article, book review (Other academic) Published
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110922 (URN)
Available from: 2014-09-29 Created: 2014-09-29 Last updated: 2017-12-05
Holm, A. (2013). Kalibrerade krav på bundenhet vid successivt undertecknade köpehandlingar. Juridisk Tidskrift (1), 149-158
Open this publication in new window or tab >>Kalibrerade krav på bundenhet vid successivt undertecknade köpehandlingar
2013 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 149-158Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

En rättsfallskommentar till NJA 2012 s. 1095. Hur ska det rådande formkravet vid fastighetsköp tolkas, i de fall avtalsparterna undertecknar köpehandlingen vid olika tillfällen? Vid vilken tidpunkt uppstår bundenhet för parterna?

Place, publisher, year, edition, pages
Jure, 2013
Keywords
Köpehandling, successivt undertecknande, avtalsbundenhet, fastighetsköp, lojalitetsplikt, utgiven handling, rättshandling
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-103035 (URN)
Available from: 2014-01-10 Created: 2014-01-10 Last updated: 2017-12-06
Holm, A. (2013). Nytt avgörande från Högsta domstolen: Kronofogdemyndighetens ansvar vid utmätning av stöldgods. Blendow Lexnova, 4
Open this publication in new window or tab >>Nytt avgörande från Högsta domstolen: Kronofogdemyndighetens ansvar vid utmätning av stöldgods
2013 (Swedish)In: Blendow Lexnova, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

En kommentar till rättsfallet NJA 2012 s. 953. Vilket ansvar har kronofogden vid utmätning av egendom, i den mån den utmätta egendomen senare visar sig ägas av annan än gäldenären?

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Blendow Lexnova, 2013
Keywords
Statens skadeståndsansvar, kronofogden, kronofogdemyndigheten, godtrosförvärv, stöldgods, regress, regressrätt, besittningspresumtion, utmätning, undersökningsplikt, culpabedömning vid myndighetsutövning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-103037 (URN)
Available from: 2014-01-10 Created: 2014-01-10 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Holm, A. (2012). Alternativa ansvarskategorier - särskilt vad gäller skador på medkontrahentens övriga egendom. Blendow Lexnova, 1-3
Open this publication in new window or tab >>Alternativa ansvarskategorier - särskilt vad gäller skador på medkontrahentens övriga egendom
2012 (Swedish)In: Blendow Lexnova, p. 1-3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vilket slags ansvar har en avtalspart som skadar medkontrahentens egendom?  

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Blendow Group, 2012
Keywords
Skadestånd, culpa, presumtionsansvar, kontrollansvar, entreprenad, kontrakt, medkontrahent, vårdslöshet, konsumenttjänster, tjänst, omhändertagen egendom, lojalitet, lojalitetsplikt, riskfördelning
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81236 (URN)
Available from: 2012-09-10 Created: 2012-09-10 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Holm, A. (2012). Ekonomiska skador orsakade av supportrar vid idrottsevenemang. Blendow Lexnova, 4
Open this publication in new window or tab >>Ekonomiska skador orsakade av supportrar vid idrottsevenemang
2012 (Swedish)In: Blendow Lexnova, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

I vilken utsträckning kan en idrottsförening/idrottsklubb kräva skadestånd från supportrar som orsakat föreningen/klubben ekonomiska skador?

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Blendow Group, 2012
Keywords
Skadestånd, sakskada, ren förmögenhetsskada, supporter, åskådare, idrottsförening, klubb, vite, adekvat kausalitet, normskyddsläran, skyddat intresse
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74369 (URN)
Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Holm, A. (2012). Nytt avgörande från Högsta domstolen avseende regressrätt, placering av kostnader och tolkning av lagtext. Blendow Lexnova, 1-4
Open this publication in new window or tab >>Nytt avgörande från Högsta domstolen avseende regressrätt, placering av kostnader och tolkning av lagtext
2012 (Swedish)In: Blendow Lexnova, p. 1-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2012
Keywords
Regress, regressansvar, ansvarsförpliktelse, skadestånd, försäkring, trafikförsäkring, trafikskadelagen, lagtext, tolkning, strikt ansvar, culpa, culpaansvar, grov vårdslöshet, järnväg, järnvägstrafiklagen
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85866 (URN)
Note

Vem bör ansvara för kostnader som uppstår i samband med kollisioner mellan motorfordon och spårbunden trafik? Högsta domstolen har avgjort ett fall under hösten 2012 där nyss nämnda fråga aktualiserades.  

Available from: 2012-11-30 Created: 2012-11-30 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Holm, A. (2012). Något om skadestånd för skador orsakade av häst. In: Jan Kellgren (Ed.), Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt (pp. 56-69). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Något om skadestånd för skador orsakade av häst
2012 (Swedish)In: Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt / [ed] Jan Kellgren, Stockholm: Jure, 2012, p. 56-69Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi, planeringsförmåga och villighet att lämna kloka råd i forsknings- och undervisningsfrågor. Hennes talang för att tänka nytt och genomföra dessa idéer är kanske den egenskap vi som arbetat nära henne – Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik – mest har beundrat. Det tydligaste resultatet av denna egenskap är de två affärsjuridiska programmen här vid Linköpings universitet. De hade varken funnits eller blivit sådana framgångar utan Ingrids högst betydande insatser. Att Ingrid vid sidan av att vara juris doktor också är ekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har arbetat som chefsjurist på bank (Sparbanksvärlden) har med all säkerhet präglat hennes sätt att verka i den akademiska världen, inte minst uttryckt i ett i hög grad proaktivt perspektiv på rätten och i hennes nydanande forskning kring moderna betalningsmetoder. Egentligen känns det paradoxalt att skriva förordet till en sådan här bok just nu, för Ingrid arbetar oförtrutet vidare för forskning och undervisning här vid universitetet. Och får vi som vi önskar, fortsätter hon med det länge till! Jan Kellgren och redaktionskommittén

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2012
Keywords
Business law, Jurisprudence, Rättsvetenskap, Associationsrätt, Affärsjuridik
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81235 (URN)978-91-7223-485-7 (ISBN)
Available from: 2012-09-10 Created: 2012-09-10 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2872-5495

Search in DiVA

Show all publications