liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Thelander, Sabrina
Publications (10 of 10) Show all publications
Syssner, J., Johansson, K., Erlingsson, G., Hermelin, B., Jonsson, R., Thelander, S. & Wänström, J. (2016). Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan 1997 är det lagstadgat i Högskolelagen att det ingår i universitetens och högskolornas uppgifter att samverka med det omgivande samhället och att verka för att forskningsresultaten kommer till nytta. Detta är en viktig bakgrund till denna rapport genom vilken forskarna vid CKS diskuterar förhållningssätt till de krav som ställs på forskningen idag. Vi menar att den forskning som växer fram ur samtidens krav på samhällsrelevans och nytta är värdefull på flera sätt. Samtidigt får dessa krav konsekvenser för hur forskningen planeras, genomförs och rapporteras. Vår avsikt är att beskriva hur forskning kan genomföras på ett sådant sätt att kraven på samhällsrelevans och nytta tillgodoses, samtidigt som man värnar forskarens strävan att vara teoretiskt förankrad, kritisk och oberoende. Vi beskriver detta i termer av interaktiv och kritisk forskning. Två par av nyckelord är i centrum för diskussionen om den forskningsansats som beskrivs i rapporten; samhällsrelevans och nytta; interaktivitet och kritisk analys.

Den interaktiva karaktären av forskningsansatsen betyder att forskarna har återkommande kontakter med företrädare för fältet under hela forskningsprocessen – från planeringsstadiet till dess att forskningen avslutats. Den kritiska analysen sker utifrån ett reflexivt förhållningssätt och vetenskaplig grund. För kritiskt förhållningssätt är vetenskaplig analys det huvudsakliga ”verktyget”. Utan teorier är det omöjligt att genomföra forskning av hög kvalitet. Vetenskaplig analys sker utifrån olika forskningstraditioner och forskningsperspektiv, exempelvis det pragmatiska, konstruktivistiska eller det politiskt-normativa.

I diskussionen lyfter vi även fram vikten av att beakta etiska frågor. I interaktiv forskning som utvecklas genom långvarig samverkan utvecklas relationer till företrädarna för praktiken. Det är viktigt att reflektera över hur tillitsfulla relationer kan bibehållas, samtidigt som vi bedriver forskning och presenterar resultat som understundom kan uppfattas som känsliga och oönskade.

Det är också viktigt att betona vikten av att publicera resultat från interaktiv, kritisk forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter. På så sätt blir forskningen granskad och kvalitetssäkrad och ett bidrag till det akademiska fältet lämnas. Forskarnas kompetens skärps. På detta sätt sker det ett ömsesidigt utbyte mellan det som kan beskrivas som teoretisk forskning och samhällsrelevant forskning.

I rapporten argumenterar vi för att interaktiv och kritisk forskning bidrar till att fördjupa samhällsrelevansen i ett forskningsprojekt, utan att den vetenskapliga kvaliteten eller forskarens frihet hotas. Samhällsrelevans diskuteras utifrån hur en forskningsfråga har relevans för en specifik aktör eller organisation, exempelvis en kommun, så väl som för ett vidare sammanhang, exempelvis för andra kommuner mer generellt. I interaktionen mellan kommun och forskare, sker en ”översättning” mellan kommunens problem och en formulerad forskningsfråga. Interaktiviteten med ”fältet” får konsekvenser för vilken empirisk data forskarna får tillgång till och kvaliteten av denna. Interaktiveten ger goda förutsättningar för att stärka validiteten och reliabilitet av data samt analysen av data och på så sätt uppnå initierade forskningsresultat och slutsatser.

Vad gäller nytta är det ett svårfångat begrepp. Nytta kan uppstå på kort eller lång sikt. Om det är till nytta för en aktör eller organisation är det inte säkert att det är till nytta för andra. Resultaten från interaktiv och kritisk forskning syftar både till att bidra till samverkanspartens utvecklingsarbete och till den allmänna samhällsdebatten och kunskapsutvecklingen. Forskningskommunikationen bör bidra till en fortsatt öppen konstruktiv debatt snarare än utgöra ett försök till att styra diskussionerna mot ett förbestämt mål.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 26
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2016:1
Keywords
Kommunalförvaltning, Forskning, Sverige
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125906 (URN)9789176858233 (ISBN)
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Thelander, S. (2014). Ledarideal och identitet (1ed.). In: Brita Hermelin (Ed.), Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring (pp. 23-30). Norrköping: CKS, Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Ledarideal och identitet
2014 (Swedish)In: Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring / [ed] Brita Hermelin, Norrköping: CKS, Linköpings universitet , 2014, 1, p. 23-30Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel kan ses som en del av arbetet med en nu pågående studie av ett specifikt fall av en sådan samarbetsrelation, nämligen den mellan kommunstyrelseordförande och kommunchef. De är de två högsta ledarna i en svensk kommun. I den kommunala organisationen ses deras förmåga att åstadkomma en fungerande samarbetsrelation ofta som avgörande för hur politik och förvaltning fungerar och lyckas med ett centralt åtagande: att göra politik till verklighet. En huvudfråga som ställs i studien är vilken förståelse dessa ledare har av hur en samarbetsrelation formas i olika situationer. Vilka handlingar och situationer definieras som centrala för hur relationen blir? Svaret söks i deras berättelser om det egna arbetet och samarbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: CKS, Linköpings universitet, 2014 Edition: 1
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2014:1
Keywords
Kommuner, Ledarskap
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110425 (URN)978-91-7519-396-0 (ISBN)
Available from: 2014-09-11 Created: 2014-09-11 Last updated: 2014-09-11Bibliographically approved
Thelander, S. (2010). Gymnasieskolans marknad: om kommunal samverkan och maktlöshet. In: Tora Friberg & Sabrina Thelander (Ed.), Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner (pp. 167-181). Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
Open this publication in new window or tab >>Gymnasieskolans marknad: om kommunal samverkan och maktlöshet
2010 (Swedish)In: Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner / [ed] Tora Friberg & Sabrina Thelander, Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) , 2010, , p. 67-82p. 167-181Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Denna text är en del i ett pågående samtal om hur kommunledningar i samverkan med varandra tolkar och hanterar nationella lagar och intentioner. Mer specifikt handlar den om kommunpolitikers och   tjänstemäns syn på hur kommunal samverkan om gymnasieskolan påverkas av att utbildningsområdet är konkurrensutsatt. Det innebär att fristående gymnasieskolor kan etablera sig, utan att kommunerna har möjlighet att godkänna etableringen.

Kommunal samverkan uppfattas ofta som en förutsättning för att kommunerna ska kunna erbjuda sina invånare utbildning till rimliga kostnader. Kommunal samverkan på kommunledningsnivå är samtidigt en komplex process. För att den ska fungera ställs stora krav på politikers och tjänstemäns förmåga att driva processen framåt på ett effektivt och ändamålsenligt sätt: relationer mellan olika kommuner måste skapas och upprätthållas, nationella förväntningar och regelverk måste tolkas och användas, och så vidare. Det är viktigt för kommunledningarna att öka sin kunskap om hur denna process ser ut. Därigenom stärks den egna förmågan att i framtiden bedriva och utveckla kommunal samverkan inom utbildningsområdet till gagn för kommunernas kärnverksamheter och medborgarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), 2010. p. 67-82
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2010:1
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-61611 (URN)978-91-7393-417-6 (ISBN)
Available from: 2010-12-14 Created: 2010-11-17 Last updated: 2010-12-14Bibliographically approved
Friberg, T. & Thelander, S. (Eds.). (2010). Samtal pågår …: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Samtal pågår …: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner
2010 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

Är det bättre med stora än med små kommuner? Kommer folkrörelsepartierna att bli mer kampanj- och väljarorienterade i framtiden? Hur formas en boendepolitik för det goda åldrandet? Lokala transportstrategier – hur och för vem? Hur påverkas kommunledningars samverkan om gymnasieskolan av att det finns friskolor? Är kulturekonomi framtidens lokala tillväxtmotor?

Dessa och andra frågor behandlas i denna bok. Den är ett led i Centrum för kommunstrategiska studiers, CKS, arbete med att bygga en dialog – utveckla goda samtal – mellan Linköpings universitet och medlemskommunerna i CKS. Den innehåller fjorton olika artiklar, inlägg, som forskare författat för att förmedla sina resultat, men också för att stärka en dialog med politiker och tjänstemän i kommunerna. Inläggen spänner över många olika ämnen och frågeställningar. De är i vissa fall konkreta och koncisa i andra fall beskrivande och reflekterande. Alla är de av kommunstrategisk karaktär.

I en kommun fattas en mängd olika politiska beslut kring de mest skiftande ämnen. Det kräver kunskap, reflektion och gedigna beslutsunderlag. Då kan forskares analyser och kunskapsproduktion vara till nytta. För att en fördjupad och samhällsrelevant forskning ska komma till stånd behövs emellertid reaktioner från politiker och tjänstemän. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende. Det kan hanteras genom samtal i vilka forskare, politiker och tjänstemän kan utbyta erfarenheter, tankar och kunskaper. Inläggen i denna bok visar att samtal pågår!

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010. p. 181
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2010:1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56434 (URN)978-91-7393-417-6 (ISBN)
Note

Övriga medförfattare är: Karin Axelsson, Malin Tillmar, Elin Wihlborg, Erling Bjurström, Andreas Nyblom, Mats Brusman, Björn Eklund, Sara Emilsson, Olof Hjelm, Gissur Ó Erlingsson, Anna Eskilsson, Marie Gustavsson, Jan-Erik Hagberg, Marianne Abramsson, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Karolina Isaksson, Leif Jonsson och Sofie Storbjörk.

Available from: 2010-05-12 Created: 2010-05-12 Last updated: 2013-04-12Bibliographically approved
Johnson, E., Thelander, S. & Roberts, C. (2006). Controversies in cardiology. European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(1), 1-2
Open this publication in new window or tab >>Controversies in cardiology
2006 (English)In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 5, no 1, p. 1-2Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Abstract [en]

No abstract available.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-50288 (URN)10.1016/j.ejcnurse.2005.12.004 (DOI)
Available from: 2009-10-11 Created: 2009-10-11 Last updated: 2017-12-12
Johnson, E. & Thelander, S. (2006). Tvärvetenskapligt perspektiv kan ge ny syn på medicinen. Dagens medicin : oberoende nyhetstidning för hela sjukvården, 18
Open this publication in new window or tab >>Tvärvetenskapligt perspektiv kan ge ny syn på medicinen
2006 (English)In: Dagens medicin : oberoende nyhetstidning för hela sjukvården, ISSN 1104-7488, Vol. 18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
angioplasti
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-34141 (URN)20916 (Local ID)20916 (Archive number)20916 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13
Thelander, S. (2004). Disconnecting sick bodies and life-supporting machines - shaping relation and struggling for influence in cardiac intensive care. In: Public Proofs: Science, Technology and Democracy,2004 (pp. 821-822).
Open this publication in new window or tab >>Disconnecting sick bodies and life-supporting machines - shaping relation and struggling for influence in cardiac intensive care
2004 (English)In: Public Proofs: Science, Technology and Democracy,2004, 2004, p. 821-822Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29977 (URN)15406 (Local ID)15406 (Archive number)15406 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Thelander, S. (2003). The social construction of safety in the face of fear and distrust: the case of cardiac intensive care. In: Boel Berner & Jane Summerton (Ed.), Constructing Risk and Safety in Technological Practice: (pp. 157-175). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>The social construction of safety in the face of fear and distrust: the case of cardiac intensive care
2003 (English)In: Constructing Risk and Safety in Technological Practice / [ed] Boel Berner & Jane Summerton, London: Routledge , 2003, p. 157-175Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Modern technological systems entail risks and uncertainties of hitherto unknown dimensions. This book discusses the construction of risk and safety within a variety of empirical contexts where technologies and their risk are debated and handled by individuals, groups or organizations. With contributions from leading scholars from Europe and the USA, it presents original theoretical discussions, linked to detailed empirical case studies.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2003
Series
Routledge advances in sociology ; 4
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29975 (URN)15404 (Local ID)0-415-28571-2 (ISBN)978-0-4152-8571-1 (ISBN)15404 (Archive number)15404 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Thelander, S. (2001). Tillbaka till livet: att skapa säkerhet i hjärtintensivvården. (Doctoral dissertation). Lund: Arkiv förlag
Open this publication in new window or tab >>Tillbaka till livet: att skapa säkerhet i hjärtintensivvården
2001 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Bringing back to life : creating safety in cardiac intensive care
Abstract [en]

This study analyses how medical personnel in cardiac intensive care create safety despite the uncertainties and dangers involved in this type of care. Using an ethnographic approach, involving participant observation and interviews, the author studies the means by which the staff, as a part of their everyday work, achieve safety - in their relationships to patients, medical technology and each other. The analysis uses perspectives from symbolic interactionism, medical sociology and organization studies, and sets everyday interaction in an organisational power perspective.

The medical staff take various measures to achieve safety and to reproduce their socially shaped understanding of what safety is. First: safety for them is defined as the capacity, and the possibility, to make their own relevant and competent interpretations of the signals that machines and patients give off, and of each other's capability to handle specific situations. Second: safety is related to the competent handling of machines and the patients- bodies, which involves knowledge about how to connect and disconnect machines and bodies at the right time and sequence. Third: creating safety also involves making the patients into active subjects, or "co-operative patients", who participate in the illness trajectory work and co-operate with the medical staff. Fourth: safety is achieved when the cardiac intensive care unit as a whole is represented as a safe place to be in and the individuals who work there are seen as having relevant and sufficient competence. Fifth: safety is, finally, defined as the capacity to have influence over one's own work - especially in critical situations. The study shows what the medical staff do to reach these goals and create what they perceive as safety in intensive care.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag, 2001. p. 181
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 236
Keywords
intensive care, safety, risk, ethnography, social interaction, medical technology, illness trajectory, hierarchies of power, medical practice, Hjärt- o kärlsjukdomar, Intensivvård, Omvårdnad
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29904 (URN)15327 (Local ID)91-7924-150-6 (ISBN)15327 (Archive number)15327 (OAI)
Public defence
2001-11-09, Eklundska salen, Hus I, Universitetsområdet Valla, Linköping, 13:15 (Swedish)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Thelander, S. (2000). Handling conflicts of interest when providing cardiac intensive care. In: Worlds in Transition: Technoscience, Citizenship and Culture,2000 (pp. 550-551).
Open this publication in new window or tab >>Handling conflicts of interest when providing cardiac intensive care
2000 (English)In: Worlds in Transition: Technoscience, Citizenship and Culture,2000, 2000, p. 550-551Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29978 (URN)15407 (Local ID)15407 (Archive number)15407 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Organisations

Search in DiVA

Show all publications