liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Davidson, Bo
Alternative names
Publications (10 of 21) Show all publications
Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. & Davidson, B. (2018). Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling.


Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet human resource development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och organisationer i arbetslivet. Författarna presenterar också en forsknings­­baserad ansats för hur yrkesverksamma praktiker kan ta sig an ett utvecklings­inriktat personalarbete.


Human resource development vänder sig till studenter på högskole­utbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat utifrån tillgänglig forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 288 Edition: 2
Keywords
Personaladministration, Kompetensutveckling, Organisationsutveckling
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150358 (URN)9789144090962 (ISBN)
Available from: 2018-08-19 Created: 2018-08-19 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Rönnqvist, D., Wallo, A., Nilsson, P. & Davidson, B. (2015). Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence. In: Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo (Ed.), Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education (pp. 131-143). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers
Open this publication in new window or tab >>Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence
2015 (English)In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, p. 131-143Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

n/a

Place, publisher, year, edition, pages
Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015
Series
Research on the Education and Learning of Adults ; 4
National Category
Work Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120969 (URN)9789463002424 (ISBN)9789463002431 (ISBN)9789463002448 (E-book) (ISBN)
Available from: 2015-09-01 Created: 2015-09-01 Last updated: 2015-09-21Bibliographically approved
Szabó, Z., Harangi, M., Nylander, E., Ljungman, A., Theodorsson, A., Ahn, H. & Davidsson, B. (2015). How students perceive problem-based learning (PBL) group tutorials at a Swedish Medical College. Med Ed Publish, 6(17)
Open this publication in new window or tab >>How students perceive problem-based learning (PBL) group tutorials at a Swedish Medical College
Show others...
2015 (English)In: Med Ed Publish, ISSN 2312-7996, Vol. 6, no 17Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction: student perception of problem-based learning (PBL) group tutorials was investigated at a Swedish University Medical College 27 years after the introduction of PBL into the curriculum.

Methods: a survey questionnaire comprising 43 questions answered on a Likert-type scale, together with one open question was used. The questionnaire was distributed to all 821 students taking part in the Linköping University medical program at the beginning of the Spring Term 2013. The results were subjected to explorative factor analysis, descriptive statistics and ANOVA. Responses to the open question where analyzed qualitatively by categorization.

Results: 84 per cent of the 821 students completed the survey. Four factors describing student perception were identified: 1) PBL as a method of learning; 2) the tutor’s role; 3) PBL, stress and feelings of insecurity; and 4) traditional teaching methods within the PBL curriculum. The Cronbach´s alpha value was 0,788 overall. Two hundred and seventy-six students answered the open question declaring that they would appreciate more precise aims and objectives, smaller tutorial groups, and more formal lectures.

Conclusions: the results of this study on PBL group tutorials, as seen from the student’s perspective, stress the importance of tutorial quality, tutor competence, tutorial group size and the quality and aims of the curriculum. Too much emphasis on the teacher’s research merits against the educational ones, and the inability to adapt to the needs and wishes of new generations of students seems a probable cause for the erosion of PBL.

Keywords
Problem-based learning, group work, tutors, self-directed learning
National Category
Clinical Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122164 (URN)10.15694/mep.2015.006.0017 (DOI)
Available from: 2015-10-22 Created: 2015-10-22 Last updated: 2018-02-21
Bredmar, M., Davidson, B., Leinhard, H. & Petersson, G. (2014). Pengarna, barnen och livet: en kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten: familjer i socialtjänsten - ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 2. Linköping: FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Open this publication in new window or tab >>Pengarna, barnen och livet: en kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten: familjer i socialtjänsten - ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 2
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet Familjer i socialtjänsten bedrivs av FoU-Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete i samarbete med medlemskommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet. Projektet bygger också på ett nära samarbete med det norska nationella forskningsprojektet Det nye Barnevernet, som leds av Nordlandsforskning, Bodö. Projekt är organiserat enligt en interaktiv design som syftar till ett nära samspel mellan forskning och praktik. Detta yttrar sig i att projektgruppen, förutom en projektledare och tre forskare, omfattar nio socialsekreterare som gör del av sin tjänst som medforskare i projektet.

Projektet syftar övergripande till att öka kunskapen om vilka familjer som har kontakt med socialtjänsten och familjernas och barnens levnadsvillkor. Projektet syftar också till att öka kunskapen om hur familjerna upplever mötet med socialtjänsten och de insatser som ges. Vidare är syftet att kunna bidra till utveckling av det sociala arbetet med barn och familjer i de deltagande kommunerna.

Projektet startade 2010 pågår till och med 2014 och genomförs i tre faser. Den första fasen omfattade 202 familjer med barn aktuella inom socialtjänsten i de medverkande kommunerna, och  baserades på intervjuer med föräldrarna samt data som samlats in om familjerna genom deras handläggare på de aktuella socialkontoren. Fokus i intervjuerna var familjernas livssituation och behov, upplevelser av mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges. Projektets andra fas innebar en fördjupad analys av 30 familjer med en sammansatt problematik vilka valdes ut ur gruppen som medverkade i den första fasen. Datainsamlingen genomfördes i form av livsloppsintervjuer med föräldrar och intervjuer med ett mindre urval av barn, intervjuer med socialarbetare samt en avslutande uppföljande telefonintervju med föräldrar. Den tredje fasen, som pågår i skrivande stund, syftar till att på basis av kunskaper från projektet stimulera utvecklingsarbete av kommunernas sociala arbete med familjer. I föreliggande rapport redovisas analyser av livsloppsintervjuerna med föräldrarna samt den uppföljande telefonintervjun i fas 2.

Syftet i föreliggande rapport är att belysa livssituationen för de familjer som har en sammansatt problematik samt att få en bild av vilka faktorer som har betydelse för familjernas förutsättningar att dra nytta av socialtjänstens arbete. Syftet har brutits ned i fyra frågeställningar: Hur beskriver föräldrarna sin uppväxt och sina livsvillkor? Vilka utmaningar och förutsättningar karaktäriserar familjerna? Hur upplever föräldrarna mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges? Vad kännetecknar de familjer som kan, respektive inte kan, dra nytta av socialtjänstens insatser?

Den teoretiska ramen i rapporten utgår från socialt kapital, forskning om socialt arbete och dess förutsättningar och vad utsatthet kan innebära i en välfärdsstat i förändring. Utfallet av livsloppsintervjuerna diskuteras avslutningsvis i relation till denna teoretiska ram. I intervjumaterialet utkristalliseras olika mönster kring föräldrarnas berättelser om sina erfarenheter och sin livssituation och hur deras tillvaro har kommit att gestalta sig. Dessa erfarenheter bildar grund för fem kategorier som benämns familjetyper och som presenteras i kapitel 5, nämligen:

  1. Traumatiska händelser i förälderns egen barndom (n = 11)
  2. Traumatiska händelser i vuxen ålder (n = 10)
  3. Tidigare långvarigt missbruk (n = 2)
  4. Problem med barnet i pubertetsåldern (n = 3)
  5. Barnets funktionshinder (n = 4)

Resultatet visar att familjetyperna 1 – 3 uppvisar vissa gemensamma drag, exempelvis har föräldrarna större problematik kring egen fysisk och psykisk ohälsa, flertalet är ensamstående och har en knaper och ansträngd ekonomi och föräldrarna står idag utanför arbetsmarknaden. Överlag har dessa föräldrar brister i sitt sociala nätverk, och i de fall ett nätverk med släkt och vänner finns, ger det ingen avlastning beträffande barnen.

I familjetyperna 4 och 5, är livsvillkoren och livssituationen märkbart annorlunda. Föräldrarna är här, som regel, förankrade på arbetsmarknaden med fasta anställningar och de har högre utbildning jämfört med föräldrarna i familjetyp 1 – 3. De har ett fungerande socialt nätverk som också ger avlastning beträffande barnen, vilket ger föräldrarna tid till återhämtning. Dessa föräldrar, vilket särskilt gäller familjetyp 5, har också ekonomiska resurser som ger dem möjligheter att hantera och bekosta familjens behov av aktiviteter och ett eget mer bekvämt boende. Vidare har samma livsloppsintervjuer analyserats med fokus på hur föräldrarna uppfattar socialtjänsten och den hjälp de fått. Utfallet av denna analys redovisas i kapitel 6 och innebär grovt att familjetyperna 1 – 3 har en mera negativ uppfattning om socialtjänsten och den hjälp de får jämfört med familjetyp 4 och 5.

I den uppföljande intervjun med föräldrarna har frågor om insatser de senaste 2 – 3 åren ingått, och om insatserna hjälpt samt om föräldrarna önskar mer hjälp och i så fall vilken hjälp. Familjetyp 1 – 3 har i högre grad erhållit insatser till föräldrarna samt att barnen placeras i högre grad jämfört med familjetyp 4 och 5. Familjetyp 1 – 3 uppger också att insatserna hjälper i lägre grad jämfört med familjetyp 4 och 5, samt att man även fortsättningsvis önskar mer hjälp både till vuxna och barn jämfört med familjetyperna 4 och 5 som önskar mera hjälp till barnet.

Slutsatsen är att de mest utsatta familjerna, det vill säga familjerna med de största och mest sammansatta problemen och med de minsta resurserna, är de som upplever sig ha blivit minst hjälpta av socialtjänstens insatser. Avslutningsvis diskuteras möjliga implikationer för socialtjänstens arbete med denna typ av familjer, t.ex. vad gäller att kunna betrakta familjens problem ur ett helhetsperspektiv som även omfattar strukturella faktorer i relation till familjens sociala kapital, att kunna välja och samordna stödinsatser på ett bättre sätt, samt att utveckla socialarbetarens roll och funktion mot att kunna vara ett ombud och en röst för familjen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, 2014. p. 149
Series
FoU-rapport, ISSN 2000-0324 ; 2014:76
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-129202 (URN)
Available from: 2016-06-13 Created: 2016-06-13 Last updated: 2016-08-23Bibliographically approved
Szabó, Z., Harangi, M., Nylander, E., Theodorsson, A. & Davidson, B. (2014). Problem-based learning (PBL): tutor perception of group work and learning. MedEdPublish, 3(46), 1-11
Open this publication in new window or tab >>Problem-based learning (PBL): tutor perception of group work and learning
Show others...
2014 (English)In: MedEdPublish, ISSN 2312-7996, Vol. 3, no 46, p. 1-11Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction: This paper reports a survey on how PBL is perceived by tutors. A questionnaire including 45 questions answered on a Likert-type scale, and an open question was constructed. The aim was to identify factors that tutors believe promote or impede student learning. All faculty tutors (116) teaching five different student semester cohorts at our medical college during the Spring Term of 2013 were included. Seventy-four tutors responded (64%). Methods:Descriptive statistics, explorative factor analysis.Results:Factor analysis identified five factors which explained 52 % of the variation. These factors were: PBL as a pedagogic method; tutoring problem analysis in the group; barriers to student learning; the tutor ́s role in the group; and the relationship betweentheory and practice. The model as a whole showed high reliability (Chrombach ́s alpha = 0,81). When responding to the open question, the tutors suggested organizational changes, improvement in tutor competence, clear goals in the curriculum, and smaller tutorial groups/miscellaneous. Conclusions:The tutors’ approach adhered to classical PBL methodology, and they considered it to be a good instrument for student learning. The tutorial group was seen as promoting learning. Problems related to group dynamics and tutor competence were considered a hindrance to learning.

Place, publisher, year, edition, pages
MedEdWorld, 2014
Keywords
Problem - based learning, group work, tutor, competence, self - directed learning
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121186 (URN)10.15694/mep.2014.003.0046 (DOI)
Available from: 2015-09-08 Created: 2015-09-08 Last updated: 2015-10-22Bibliographically approved
Davidson, B. & Bredmar, M. (2012). Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten: ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 1 (1ed.). Linköping: FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Open this publication in new window or tab >>Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten: ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 1
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är den första rapporten inom ramen för FoU–projektet Familjer i socialtjänsten. I rapporten redovisas och diskuteras resultat från projektets fas 1. Projektet startade i januari 2010 och bedrivs av FoU-Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete i samarbete med medlemskommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg. En samarbetspartner i projektet är också Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Vidare bygger projektet på ett nära samarbete med det norska nationella forskningsprojektet Det nye Barnevernet, som leds av Nordlandsforskning, Bodö. Projekt Familjer i socialtjänsten är organiserat enligt en interaktiv design som syftar till ett nära samspel mellan forskning och praktik. Detta yttrar sig i att projektgruppen, förutom en projektledare, omfattar nio socialsekreterare och två forskare som tillsammans genomför samtliga moment i projektet.

Projektet syftar övergripande till att öka kunskapen om vilka familjer som har kontakt med socialtjänsten och familjernas och barnens levnadsvillkor. Projektet syftar också till att öka kunskapen om hur familjerna upplever mötet med socialtjänsten och de insatser som ges. Vidare är syftet att de kunskaper som genereras genom projektet ska kunna bidra till utveckling av det sociala arbetet med barn och familjer.

I projekts första fas har 202 intervjuer genomförts med föräldrar till barn som är aktuella inom socialtjänsten i de medverkande kommunerna. Fokus i dessa intervjuer är familjernas livssituation och behov, samt hur målgruppen upplever mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges. I projektets fas 2 genomförs biografiska djupintervjuer med ett urval av de familjer som har den tyngsta belastningen, och den tredje fasen planeras att genomföra metodutveckling och implementering i de deltagande kommunerna på basis av de resultat som kommer fram i de två första faserna.

Resultaten visar att familjerna skiljer sig från riksgenomsnittet i flera avseenden vad gäller levnadsvillkor. Cirka hälften av föräldrarna saknar anställning och utbildningsnivå är lägre än riksgenomsnittet. Cirka en tredjedel av familjerna har en väldigt låg disponibel inkomst och den största gruppen i urvalet tillhör arbetarklass. Inte fullt hälften av familjerna har på något sätt tidigare varit aktuella inom socialtjänsten och en dryg fjärdedel har egna erfarenheter av socialtjänsten från sin uppväxt. Barnen som är aktuella inom socialtjänsten bor sällan med både mor och far. Vanligast är att man bor med en ensamstående moder.

Fler än hälften av föräldrarna anser att deras barn är i behov av någon form av hjälp antingen från socialtjänsten eller från andra instanser. Av de 202 barn som ingår i studien har 36 procent någon form av diagnos och ungefär en fjärdedel en neuropsykiatrisk diagnos. Nio av tio föräldrar vars barn har en diagnos anser att barnet behöver hjälp.

Vid en övergripande beskrivning av barnens funktion utifrån olika livsområdena framkommer överlag en positiv bild för båda könen. På de flesta livsområden fungerar ålderskategorin 0-5 år bättre än barn i övriga åldersgrupper. I de flesta livsområden fungerar barnet sämre med stigande ålder. Barn med diagnos fungerar sämre på alla livsområdena, undantaget materiella tillgångar.

De vanligast förekommande insatserna är öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen som är riktade främst till barnet och/eller föräldern. Ser man på hushållets sammanlagda inkomst är öppenvårdsinsatser riktade mot barnet och/eller föräldrarna det mest frekventa stödet för de som har det högsta inkomsten medan placering i familjehem är mest förekommande bland de familjer som har de lägsta inkomsterna. Barn med diagnos har mer stödinsatser från socialtjänsten och andra instanser, exempelvis Barn- och Ungdomshabiliteringen.

De stressfaktorer som föräldrarna upplever är främst att de har större bekymmer för ett eller flera av sina barn, varit arbetslös mer än åtta veckor, varit nedstämd eller deprimerad i över en månad och har haft större konflikter i familjen/släkten de senaste två åren. Vad gäller föräldrarollen framkommer det tydligt att föräldrarna trivs i rollen som förälder, anser sig klara föräldrarollen bra samt har ett bra samarbete med förskolan/skolan och detta gäller föräldrar till både pojkar och flickor. Man kan se ett mönster som innebär att rollen som förälder upplevs svårare ju äldre barnet är. Föräldrar till barn med diagnos och  som tillhör kategorin biståndsärende upplever föräldrarollen som svårare.

Hälften av intervjupersonerna har själva initierat kontakten med socialtjänsten antingen via en ansökan till socialkontoret eller genom att de själva tagit kontakt med utföraren av insatsen. Knappt hälften av föräldrarna beskriver första mötet med socialtjänsten i positiva ordalag och ungefär 3 av 10 ger en tydligt negativ beskrivning.

När föräldrarna bedömer socialtjänsten ger de överlag medelhöga omdömen. Påståendet om att det verkar vara viktigt för socialtjänsten att prata med barnen skattas högst. Föräldrarnas uppfattning om socialtjänsten försämras ju längre de varit ett ärende, t.ex. vad gäller om socialtjänsten har förståelse för människors livssituation. Det finns också samband mellan föräldrarnas skattning av socialtjänsten och om de fått hjälp via service respektive bistånd. De föräldrar som fått stöd via service ger ett positivare omdöme än de som har stöd i form av ett biståndsbeslut. Föräldrarna upplever att insatserna hjälper i medelhög grad, och i detta sammanhang finns det inga tydliga samband med bakgrundsvariabler som kön, ålder, diagnos, ärendetyp, aktualiseringsdatum samt inkomst.

Avslutningsvis har analyser genomförts för att belysa barnens respektive föräldrarnas sammantagna belastning samt om det finns något mönster vad gäller belastning och olika bakgrundsvariabler. Dessa analyser visar att det inte finns något samband mellan barnens och föräldrarnas belastning för undersökningsgruppen i stort. För ett mycket litet antal familjer föreligger mycket hög belastning för både barn och föräldrar samtidigt.

Det visar sig att barnens och föräldrarnas belastning förklaras av olika faktorer. Barnets belastning ökar om barnet har en diagnos och med barnets ålder, och övriga bakgrundsvariabler samvarierar ej med barnets belastning. Föräldrarnas belastning å andra sidan, ökar ju lägre inkomst familjen har. Övriga bakgrundsvariabler samvarierar ej med förälderns belastning. Vidare uppfattas insatserna hjälpa i lägre grad ju högre grad av belastning barnet har, även om detta samband är svagt. En möjlig tolkning av detta är att socialtjänsten måste kunna hantera såväl barns som föräldrars problem och att dessa inte nödvändigtvis har samma orsaker.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, 2012. p. 112 Edition: 1
Series
FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, ISSN 1651-0232 ; 68
Keywords
socialtjänst barn ungdomar levnadsvillkor livssituation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77641 (URN)
Projects
Familjer i socialtjänsten
Note

Projektmedarbetare och medförfattare: Lusiya Bozan, Mats Ericsson, Susanne Gruber, Lina Helgstrand, Tiina Huhtala-Fransson, Cathrine Johannessen, Hanna Leinhard, Bo Niklasson och Pauline Viklund

Available from: 2012-05-24 Created: 2012-05-24 Last updated: 2014-11-17Bibliographically approved
Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. & Davidson, B. (2011). Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

De flesta organisationer hävdar att personalen är deras viktigaste resurs, men lever inte upp till denna vackra formulering. Denna bok visar vägar från ord till handling.

Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet Human Resource Development (HRD), vilket omfattar lärande, kompetensutveckling, utbildningsplanering, ledarskap, förändringsprocesser och kompetensförsörjning. Författarna presenterar också en modell för hur praktiker i yrkeslivet kan axla ett utvecklingsinriktat personalarbete.

Till boken finns en webbplats som bl.a. innehåller en introduktionsfilm, ett diagnostiskt test, kapitelvisa kunskapstest och miniföreläsningar samt ett sluttest.

Human Resource Development vänder sig till studenter på högskoleutbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011. p. 219
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75184 (URN)978-91-4406-844-2 (ISBN)
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2013-03-20Bibliographically approved
Davidson, B., Rönnqvist, D., Wallo, A. & Nilsson, P. (2011). Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care. Paper presented at The 1st ESREA-seminar, Linköping, 10-11 November 2011..
Open this publication in new window or tab >>Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75193 (URN)
Conference
The 1st ESREA-seminar, Linköping, 10-11 November 2011.
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20
Rönnqvist, D., Davidson, B., Wallo, A. & Nilsson, P. (2009). Supply of competence in elderly care. An HRM and HRD perspective.. Paper presented at The Third International Conference on Training, Employability and Employment in Karlstad, Sweden, 16-17 June 2009.
Open this publication in new window or tab >>Supply of competence in elderly care. An HRM and HRD perspective.
2009 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75187 (URN)
Conference
The Third International Conference on Training, Employability and Employment in Karlstad, Sweden, 16-17 June 2009
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20
Davidson, B. & Rönnqvist, D. (2008). Utvärderingsrapport Equal-projektet LikaOlika. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärderingsrapport Equal-projektet LikaOlika
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2008
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42859 (URN)69499 (Local ID)69499 (Archive number)69499 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2011-02-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications