liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Byström, Erica
Publications (8 of 8) Show all publications
Byström, E. (2019). Att utveckla god demensvård tillsammans med kunniga medarbetare. Linköping: Linköpings kommun
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla god demensvård tillsammans med kunniga medarbetare
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

För att en verksamhet ska utvecklas och arbetet som utförs där ska hålla hög kvalité, behövs engagerade och aktiva medarbetare. Två medarbetare som i hög grad har bidragit till att äldreomsorgen i Linköpings kommun, och då framförallt omsorgen om demenssjuka personer, har utvecklats är Eva-Lena Lundberg och Kerstin Angvik.

Place, publisher, year, pages
Linköping: Linköpings kommun, 2019
Keywords
kompetens, utveckling, omsorg, lärcenter, undersköterska, demensomsorg
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161912 (URN)
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-11-13Bibliographically approved
Byström, E. (2019). Vad är pedagogik?. Korsväg (3), 29-33
Open this publication in new window or tab >>Vad är pedagogik?
2019 (Swedish)In: Korsväg, no 3, p. 29-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svenska kyrkan Göteborgs stift, 2019
Keywords
pedagogik, undervisning, folkbildning, livslångt lärande, kyrka
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161910 (URN)
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-11-25Bibliographically approved
Byström, E. (2016). Kyrkorummet - ett rum för lärande. Stiftsliv (1), 2-2
Open this publication in new window or tab >>Kyrkorummet - ett rum för lärande
2016 (Swedish)In: Stiftsliv, no 1, p. 2-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: , 2016
Keywords
pedagogik, kyrkopedagogik, kyrkorumspedagogik, religionspedagogik
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161911 (URN)
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-11-25Bibliographically approved
Byström, E. (2013). Ett lärorikt arbete?: Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Ett lärorikt arbete?: Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet
2013 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
An Educative Work? : Opportunities and obstacles for auxiliary nurses to learn and develop in health care work
Abstract [sv]

Avhandlingen, som är en kvalitativ studie, rör yrkesgruppen undersköterskor inom hälso- och sjukvården. Syftet med studien har varit att studera och bidra med ökad kunskap, dels om villkoren för lärande och kunskapsbildning i arbetslivet, dels mer specifikt om undersköterskors arbete, arbetsvillkor samt villkor för lärande och utveckling på arbetsplatsen.

Avhandlingens teoretiska referensram utgår från tidigare forskning och teoribildning om arbetsrelaterat lärande som kunnat sammanfattas i en modell, i vilken fyra olika grupper av faktorer, som är betydelsefulla för lärande i och genom arbetet, beskrivs. De fyra är: 1) Arbetets och organisering 2) Formell och icke-formell utbildning 3) Sociala aspekter och 4) Individuella faktorer.

Tre olika sjukvårdsenheter; en akutsjukvårdsenhet, en barnsjukvårdsenhet och en operationssjukvårdsenhet, samtliga vid ett större sjukhus, ingår i studien. 17 undersköterskor och 5 vårdenhetschefer har intervjuats.

Avhandlingen visar att undersköterskor som verkar inom akut eller traumatisk sjukvård också har ett varierat och oförutsett arbete, vilket ger dem goda möjligheter till lärande och utveckling. Vidare har undersköterskor som arbetar med uppgifter inom vårdens kärnverksamhet möjlighet att lära i arbetet. Avgörande i sammanhanget är att dessa arbetsuppgifter uppfattas som intressanta, meningsfulla och stimulerande. Lärande underlättas för de undersköterskor som arbetar vid en vårdenhet där de görs delaktiga i vårdarbetet och arbetsgemenskapen. Undersköterskor som arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper kan ha möjlighet att lära i arbetet. Även delegering av arbetsuppgifter har betydelse för möjligheterna att lära. Avhandlingen visar också att undersköterskor kan hindras från att lära i arbetet om den sjuksköterska som de arbetar närmast (i vårdpar eller i team) inte tillåter dem att utföra vissa arbetsuppgifter. Det framkommer också att undersköterskor som saknar intresse, eller ork hindras från att lära och utvecklas i arbetet. Undersköterskor har begränsade möjligheter att delta i, och utvecklas genom formella läraktiviteter. Kursutbudet är litet och en del av de kurser som erbjuds rör inte vårdens kärnverksamhet.

Abstract [en]

The dissertation, which is a qualitative study, concerns auxiliary nurses in the health care. The aim of the study has partly been to generate knowledge about the prerequisites for learning and knowledge development in working life and partly to specifically study the work of auxiliary nurses, their working conditions and the prerequisites for learning and development in the workplace.

The dissertation’s theoretical frame of reference is based on previous research and theories of workplace learning and have been summarised in a model. Four different groups of factors that are significant for learning in and through the work are described. The four groups are: 1) Work and organisation 2) Formal and non-formal learning activities, 3) Social aspects and 4) Individual factors.

Three different health care units – an emergency care unit, a children’s unit and an operating unit – in a large hospital were included in the study. 17 auxiliary nurses and 5 care unit managers were interviewed.

The dissertation shows that the work of auxiliary nurses involved in emergency care or the treatment of trauma is varied and unpredictable, which creates good opportunities for learning and development. Further, auxiliary nurses who are involved in core care activities are able to learn on the job. What is crucial here is that these duties are perceived as interesting, meaningful and stimulating. Learning is facilitated for auxiliary nurses who work in a care unit where they are involved in both the work and the work community. Auxiliary nurses who collaborate with other professional groups may find it easier to learn on the job. The delegation of tasks also affects the possibilities to learn. The dissertation also shows that auxiliary nurses can be prevented from learning on the job if the nurse with whom they work (in a nursing pair or team) does not allow them to perform certain tasks. It is also clear that auxiliary nurses who lack interest or stamina are prevented from learning and developing. Auxiliary nurses have limited opportunities to take part in and develop through formal learning activities. Few courses are available for auxiliary nurses, and those offered are seldom dealing with core care work.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013. p. 217
Series
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 572Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 172
Keywords
Work, learning, workplace learning, skills, competence, auxiliary nurses, the health service, Arbete, lärande, arbetsplatslärande, yrkeskunnande, kompetens, undersköterskor, sjukvård
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-89149 (URN)978-91-7519-679-4 (ISBN)
Public defence
2013-03-22, I:101, Hus I, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2013-02-22 Created: 2013-02-22 Last updated: 2019-11-26Bibliographically approved
Byström, E. (2011). Vär(l)dshuset - en plats för lärande och utveckling. Linköping
Open this publication in new window or tab >>Vär(l)dshuset - en plats för lärande och utveckling
2011 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Linköping: , 2011. p. 1
Keywords
utveckling, socialt företagande, språkträning, lärande
National Category
Social Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161926 (URN)
Available from: 2019-11-13 Created: 2019-11-13 Last updated: 2019-11-13
Byström, E. (2010). Effekter av kompetensutveckling. In: Arbetsplatslärande: Att leda och organisera kompetensutveckling. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Effekter av kompetensutveckling
2010 (Swedish)In: Arbetsplatslärande: Att leda och organisera kompetensutveckling, Lund: Studentlitteratur , 2010Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Idag finns det påtagliga brister i hur företag och andra organisationer använder och utvecklar medarbetarnas kunskaper och kompetens. Att förbättra lärande och kompetensutveckling är därför en viktig utmaning. Hur kan satsningar på kompetensutveckling lyckas? Hur ska företaget gå till väga för att stärka olika gruppers möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, ökad anställningsbarhet och en i övriga avseenden starkare position på arbetsmarknaden? Boken svarar på frågor som:- Varför satsar företag på kompetensutveckling?- Hur går företag konkret tillväga, vilka metoder och angreppssätt  används?- Vilka resultat och effekter når man?- På vilket sätt stödjer företaget bäst lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen? Boken är lämplig för studenter i pedagogik, vuxnas lärande och arbetslivets pedagogik och den vänder sig till företrädare för arbetsmarknadens parter samt de som arbetar med HR-frågor i företag och andra organisationer

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2010
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51271 (URN)9789144058467 (ISBN)
Available from: 2009-10-26 Created: 2009-10-26 Last updated: 2013-04-10Bibliographically approved
Byström, E. (2009). Interaktiv forskning i praktiken (1ed.). In: Vägval och dilemman i interaktiv forskning: Kurspaper från Bridging the gaps doktorandkurs i interaktiv forskning 2008. Jönköping: Jönköpings läns landsting
Open this publication in new window or tab >>Interaktiv forskning i praktiken
2009 (Swedish)In: Vägval och dilemman i interaktiv forskning: Kurspaper från Bridging the gaps doktorandkurs i interaktiv forskning 2008, Jönköping: Jönköpings läns landsting , 2009, 1Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jönköpings läns landsting, 2009 Edition: 1
Keywords
Interaktiv forskning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51274 (URN)978-91-9760-155-9 (ISBN)
Available from: 2009-10-26 Created: 2009-10-26 Last updated: 2013-05-07Bibliographically approved
Byström, E. (2007). Uppföljning av Vårdnära service (VNS). En pilotstudie i Landstinget Östergötland.. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Uppföljning av Vårdnära service (VNS). En pilotstudie i Landstinget Östergötland.
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2007. p. 18
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2007:4
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42594 (URN)66479 (Local ID)66479 (Archive number)66479 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2014-10-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications