liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bengtsson, Jenny
Publications (6 of 6) Show all publications
Bengtsson, J. (2013). Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det: Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det: Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år
2013 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
I said I loved him but I’ve already said sorry for it : Age, gender and sexuality in the early school years
Abstract [sv]

I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. Det empiriska materialet är skapat genom deltagande observation och intervjuer med elever och lärare i två klasser i två skolor (årskurs 2 och 3). I studien används poststrukturalistiska teorier för att belysa hur makt verkar i det vardagliga, både i att göra begriplighet och meningsfullhet men också att definiera avvikelser och normalisera utanförskap och underordning. Analysen visar hur elever och lärare iscensätter och ifrågasätter olika förväntningar på hur man ska vara och agera som barn, vuxna, elever, lärare, flicka, pojke, etcetera. Detta "görande" av normer kopplas i studien till skapandet av olika tillhörigheter, formella och informella miljöer, skillnader mellan lektioner och raster, klassrum och omklädningsrum eller mellan allvar och skratt. Studien visar att sådana växlingar ger utrymme för förhandlingar och utmaningar i vad som kan betraktas som osäkra ormråden eller gränsland. Genom att rikta fokus mot hur normer samverkar visar studien vidare att utmaningar och ifrågasättanden av normer kring genus och sexualitet riskerar att trivialiseras i relation till elevernas position som barn. Detta innebär att även om normerna verkar som gränser för det möjliga och önskvärda, kan man inte likställa utmaningar och överskridande av gränser med omvandling av normer. Studien hävdar således att pedagogiskt arbete som syftar till att problematisera hur normer upprepas och utmanas i skolan måste överväga tvetydigheter och osäkra som en del av att skapa hierarkiska ordningar.

Abstract [en]

This dissertation examines how normality is performed and challenged in everyday practices in the early years of compulsory school, focusing primarily on norms of age, gender and sexuality. The empirical material is created through participant observation and interviews with pupils and teachers in two classes in two schools (school year 2 and 3). The study uses poststructuralist theories to highlight how power works in the everyday and the familiar, both in making comprehensibility and meaningfulness but also in defining deviations and normalize exclusion and subordination. The analysis shows how pupils and teachers perform and question different expectations of how to be and act as children, adults, pupils, teachers, girl, boy, etcetera. It appears that this 'doing' of norms is linked to the creation of different belongings, formal and informal settings, differences between class periods and breaks, classrooms and locker rooms or seriousness and laughter. The study shows that these changes create space for negotiations and challenges in what can be understood as uncertain or border areas. By taking note of how norms interacts the study further shows that challenges and questioning of norms around gender and sexuality are at risk of being trivialized by the pupils' position as children. This means that even if norms appears as boundaries of the possible and desirable, one cannot equate the challenges and the crossing of boundaries and transformation of norms. The study thus argues that pedagogical work that problematize how norms are repeated and challenged in school must consider ambiguities and the uncertain as part of creating hierarchical orders.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013. p. 176
Series
Linköping Studies in Pedagogic Practices, ISSN 1653-0101 ; 18Linköping studies in education and social sciences ; 3
Keywords
Norms, school, age, gender, sexuality, heteronormativity, childhood, Normer, skola, ålder, genus, sexualitet, heteronormativitet, barndom
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-97360 (URN)978-91-7519-560-5 (ISBN)
Public defence
2013-09-20, K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet, Norrköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2013-09-10 Created: 2013-09-10 Last updated: 2019-10-12Bibliographically approved
Bengtsson, J. (2009). Making space - sex/uality and constructions of normality in the early school years. In: NERA 37th Congress,2009.
Open this publication in new window or tab >>Making space - sex/uality and constructions of normality in the early school years
2009 (English)In: NERA 37th Congress,2009, 2009Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

   

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-45296 (URN)80830 (Local ID)80830 (Archive number)80830 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Bengtsson, J. (2008). Äckligt - Normer kring ålder, kön och sexualitet i skolans tidigare år (1ed.). In: Skola i normer: (pp. 31-52). Malmö: Gleerups
Open this publication in new window or tab >>Äckligt - Normer kring ålder, kön och sexualitet i skolans tidigare år
2008 (Swedish)In: Skola i normer, Malmö: Gleerups , 2008, 1, p. 31-52Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

   Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Författarna fokuserar på sexualitet, men diskuterar också ålder, kön, klass och nationalitet.En genomgående tanke i boken är att föreställningar om normalitet skapar det som inte ryms innanför normens gränser, de Andra eller det Andra . De leder till utestängningar där det annorlunda definieras bort som något främmade och avlägset. Samtidigt uppstår alltid motsägelser, både i skolans vardagliga praktik och i dess styrdokument, som skapar möjligheter till motstånd.Skola i normer riktar sig främst till lärarstudenter och lärarutbildare, men också till alla som intresserar sig för hur makthierarkier och motstånd skapas i skolan. Bokens författare är alla lärarutbildare. Lena Martinsson är professor i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hon är också verksam som lärarutbildare.Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete och verksam vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hon är också verksam som lärarutbildare.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups, 2008 Edition: 1
Keywords
genus, heteronormativitet, skolans tidigare år
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43509 (URN)74001 (Local ID)978-91-40-66419-8 (ISBN)9-140-66-419-8 (ISBN)74001 (Archive number)74001 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-05-21Bibliographically approved
Bengtsson, J. (2006). I saw daddy kissing Santa Claus! - Negotiating normativity in the early years of compulsory school.. In: Hetero Factory. Challenging normativity in school and working life,2006.
Open this publication in new window or tab >>I saw daddy kissing Santa Claus! - Negotiating normativity in the early years of compulsory school.
2006 (English)In: Hetero Factory. Challenging normativity in school and working life,2006, 2006Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

       

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-45206 (URN)80191 (Local ID)80191 (Archive number)80191 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Bengtsson, J. (2006). I saw daddy kissing Santa Claus! - Norms, power and resistance in the early years of compulsory school. In: 34th Congress of the Nordic Educational Research Association,2006.
Open this publication in new window or tab >>I saw daddy kissing Santa Claus! - Norms, power and resistance in the early years of compulsory school
2006 (English)In: 34th Congress of the Nordic Educational Research Association,2006, 2006Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

  

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-45211 (URN)80210 (Local ID)80210 (Archive number)80210 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Bengtsson, J. (2005). Schooling Heteronormativity. In: Heteronormativity ¿ a fruitful concept,2005.
Open this publication in new window or tab >>Schooling Heteronormativity
2005 (English)In: Heteronormativity ¿ a fruitful concept,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

      

Keywords
gender, heteronormativity, education
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-45205 (URN)80174 (Local ID)80174 (Archive number)80174 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications