liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Henriksson, Malin
Publications (5 of 5) Show all publications
Sjögren, H., Gyberg, P. & Henriksson, M. (2015). Human–animal relations beyond the zoo: the quest for a more inclusive sustainability education. Pedagogy, Culture & Society, 23(4), 597-615
Open this publication in new window or tab >>Human–animal relations beyond the zoo: the quest for a more inclusive sustainability education
2015 (English)In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, Vol. 23, no 4, p. 597-615Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper investigates human–animal relations in sustainability education. To understand what educational relationships and boundaries are challenged and/or strengthened in education promoting future sustainable societies, we argue that educational theory and practice must move beyond the anthropocentric framework’s sole focus on relationships between humans. Drawing on focus group interviews with teacher instructors at eight Swedish universities, we discuss cases in which sustainability education benefits from being understood as crafted via human–nonhuman relations. By concentrating on human–animal relations, we discuss the political and ethical implications arising from relationships being created in certain ways and not others. The empirical examples illustrate how the relations between teacher instructors and various animals can be a critical starting point for understanding the limitations and possibilities fostered by sustainability education.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2015
Keywords
human–animal relations; feminist posthumanities; sustainability education; focus groups
National Category
Pedagogy Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125527 (URN)10.1080/14681366.2015.1081969 (DOI)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2016-02-25 Created: 2016-02-25 Last updated: 2016-09-01
Henriksson, M. (2014). Att resa rätt är stort, att resa fritt är större: Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Att resa rätt är stort, att resa fritt är större: Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor
2014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Travelling right is great, travelling free is greater : Municipal planners’ images of sustainable mobility
Abstract [sv]

Minskning av transporters negativa miljöpåverkan, eller en ökning av hållbara resor, har blivit en allt viktigare fråga för lokala aktörer. Genom samhälls- och trafikplanering ska dagens ohållbara transportsystem bli mer hållbart. Det gör hur planerare i Helsingborg planerar för hållbara resor intressant att studera. Avhandlingen undersöker hur planerare föreställer sig vad hållbart resande är, vilka resenärer det är som bör resa mer hållbart samt hur en hållbar stad kan se ut. Teoretiskt kombinerar avhandlingen ett intersektionellt ramverk med feministisk planeringsteori samt teorier från STS (teknik- och vetenskapsstudier). Det empiriska materialet består av djupintervjuer med sexton planerare, en fokusgruppsintervju samt bildanalys av de planeringsdokument som Helsingborgs stad använder sig av i planeringen för hållbara resor. Framförallt visar avhandlingen att planerare inte betraktar resors negativa miljöpåverkan som ett argument som kan få människor att resa mer hållbart. Istället är det möjligheten att framställa hållbara resor som roliga, hälsosamma, lustfyllda och praktiska som planerare tror kan få helsingborgarna att cykla eller åka mer buss. Men det är bara vissa resenärer som antas kunna ta del av de hållbara resornas positiva värden. Planerarnas föreställningar om bland annat kön, etnicitet och klass är avgörande för hur de förstår hållbara resor. Planerarna menar sammanfattningsvis att det är stort att resa rätt av miljöskäl, men större att fritt välja det mest attraktiva färdsättet.

Abstract [en]

Demands for sustainable mobility have become an increasingly important issue for local actors. Through city and traffic planning, the current unsustainable transport systems are going to become more sustainable. However, how to define sustainable mobility is disputed. Therefore, how planners in the Swedish municipality of Helsingborg define sustainable mobility makes an interesting case. This thesis examines how planners imagine sustainable mobility, who the sustainable traveler is, and what a sustainable city might look like. Theoretically the thesis combines an intersectional framework with a feminist planning theory and theories from Science and Technology Studies. The empirical material is based on in-depth interviews with sixteen planners, a focus group interview, and visual analyses of the planning documents the city of Helsingborg uses in planning for sustainable mobility. The analyses show that planners do not see the negative environmental impact of traveling as an argument which will persuade people to travel more sustainably. Instead, it is the possibility to construct sustainable mobility as fun, healthy, pleasurable, and practical that planners believe will persuade the inhabitants of Helsingborg to cycle or travel by bus more often. But not all travelers are likely to benefit from the positive values of sustainable mobility. To conclude, when planners imagine sustainable mobility, they imagine that it is good to travel the correct way for environmental reasons, but it is even greater to make independent travel choices, based on what modes of transport attract the most people.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 260 inklusive 5 bilagor
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 602
Keywords
Sustainable mobility, planners, municipal planning, intersectionality, feminist planning theory, STS, visual analysis, script, privileged scripts, Hållbart resande, planerare, kommunal planering, intersektionalitet, feministisk planering, STS, bildanalys, skript, privilegierade skript
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-102742 (URN)10.3384/diss.diva-102742 (DOI)978-91-7519-439-4 (ISBN)
Public defence
2014-02-07, TEMCAS, Hus T, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Note

I denna elektroniska version av avhandlingen är bilderna i bilaga 2 uteslutna på grund av upphovsrättsliga skäl.

Available from: 2013-12-20 Created: 2013-12-20 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Dahl, E., Henriksson, M. & Levin, L. (2012). Konstruktioner av maskulinitet i samtal om kollektivtrafik. Norma, 07(2), 160-181
Open this publication in new window or tab >>Konstruktioner av maskulinitet i samtal om kollektivtrafik
2012 (Swedish)In: Norma, ISSN 1890-2138, E-ISSN 1890-2146, Vol. 07, no 2, p. 160-181Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article highlights how environmental issues influence transport planning, andhow they make transport planners rethink previous categorizations of user groups.The introduction of an environmental discourse leads to a questioning of men’stravel activities, i.e. car driving. However, the critique against men’s travelling doesnot address all men. Instead, two types of masculinities are constructed in the localplanning discourse: the first one is a ‘problematic’ obsolete old driver. The secondone is a young ‘quality conscious’ man who opts for new technological solutions.The relationship between these two constructions of masculinities is hierarchical.The transport planners interpret it as their responsibility to make sure that publictransport is regarded as attractive to younger men and their imagined ‘needs’. Theelderly men however, are made scapegoats and are blamed for their unsustainabletravelling. These rather stereotypical constructions of men also include a negativeperception of elderly men. The analysis is based on discussions in eight focusgroups, accomplished in 2009 with 36 transport planners and politicians (24 menand 12 women) working with the planning of the future public transport system in Malmö city in the south of Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2012
Keywords
Car driving, equality discourses, focus group study, masculinity, masculinity in crisis; technology, public transport, transport planning, sustainable environment
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-91075 (URN)
Available from: 2013-04-15 Created: 2013-04-15 Last updated: 2017-12-06
Henriksson, M. & Dahl, E. (2010). Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering: En forskningsöversikt. Linköping: VTI
Open this publication in new window or tab >>Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering: En forskningsöversikt
2010 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Syftet med denna forskningsöversikt är att genom en litteraturstudie av hur genusteori och genusperspektiv hanterats i forskning om kommunal planering dra lärdomar inför etableringen av ett nytt forskningsfält: genus och klimatanpassning.

Den forskning om genus och samhällsplanering som har bedrivits under närmare 40 år kan delas in i fyra olika teman: boende, medborgarinflytande, trygghet, planering och planerings-praktiker. Ett femte tema, kris- och riskhantering, introduceras på grund av dess relevans för forskningsfältet genus och klimatanpassning.

Forskningen om boendefrågor har berört olika sätt att organisera bostaden för att svara mot kvinnors behov, men också ifrågasatt kärnfamiljens isolering i samhället. Kvinnors erfarenheter har setts som centrala att utforska, medan mäns erfarenheter osynliggjorts.

Gällande medborgarinflytande så sysselsätter forskningen sig med frågan om ifall kvinnors medverkan i planeringsprocesser leder till en annorlunda eller ”bättre” planering. Genom kvinnors medverkan blir planeringen bredare vad gäller perspektiv. Typiska frågor som kvinnor är tänkta att bidra med är barns behov och vikten av att hushållsarbete är praktiskt och enkelt. Kvinnor framställs bitvis som en homogen grupp.

Trygghet är ett forskningsområde som har fått stor genomslagskraft i den praktiska sam­hällsplaneringen. Samtidigt lyfts kritik mot att när trygghet diskuteras så konstrueras kvinnor ofta som rädda. Hur kvinnors rädsla kan synliggöras men samtidigt inte leda till schablonbilder av kvinn­lighet är därför en fråga som har uppehållit forskarna inom detta forskningsområde. Ett intresse för hur män hanterar rädsla saknas dock.

Forskningen om planering och planeringspraktiker är omfattande. Resultaten pekar emellertid på en ambivalens kring hur mäns och kvinnors erfarenheter av livet i sam­hället ska betraktas. Finns det en grundläggande skillnad mellan könen eller beror skillnaderna på mäns och kvinnors olika erfarenheter? Tanken om två biologiskt olika kön har historiskt lett till att samhället blir ojämlikt eftersom könen tilldelas olika värden och rättigheter. Att negligera könets betydelse för hur fysiska rum upplevs kan dock innebära att planeringen blir könsblind. Forskningen i sig kan även reproducera bilden av män och kvinnor som olika vilket leder till att planeringen fortsätter att reproducera ojämlikhet.

I forskningen om krishantering, risk och kön har genus som social och kulturell konstruktion uppmärksammats. Genus ses som inflytelserikt över hur individer, praktiker och organisationer hanterar och påverkas av kriser och risker. Forskningen är dock inte särskilt omfattande. Mer kunskap om genusaspekter av hur män och kvinnor drabbas av kriser, hur organisationer med ansvar för krishantering präglas och hur risker definieras och värderas efterfrågas.

Forskningsöversikten ger överlag anledning att uppmuntra analyser som kan ge en bredare bild av både kvinnors och mäns liv och av olika familjeformer för att på så sätt bryta föreställningen om män respektive kvinnor som homogena grupper. Studier av hur genus skapas och återskapas som en social och kulturell konstruktion kan vidareut­veckla fältet. Ett intersektionellt perspektiv kan dessutom synliggöra hur normer för genus, etnicitet, familj, sexualitet, ålder och klass samverkar och bidrar till olika former av exkluderingar och kategoriseringar i samhällsplaneringen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI, 2010. p. 29
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 667
Keywords
kommunal planering, genusforkning, krishantering, risk, genus
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-65888 (URN)
Available from: 2011-02-24 Created: 2011-02-24 Last updated: 2011-03-01
Djuric Ilic, D., Henriksson, M. & Magnusson, D. (2009). Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon: en tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon: en tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Fjärrvärme spelar en viktig roll i strävan mot ett hållbart samhälle. Därför har vi i denna studie studerat Stockholms fjärrvärmenät och de aktörer som påverkar dess utformning. Syftet med studien har varit att undersöka drivkrafter och hinder för att utveckla fjärrvärmenäten i Stockholm. Vidare har syftet varit att studera hur aktörerna samverkar på kommunal och regional nivå för att bibehålla och/ eller vidareutveckla energisamarbeten.

Fjärrvärmenätet har modellerats utifrån sex olika scenarier i optimeringsprogrammet MODEST. Genom scenarierna har vi kunnat testa dagens nät med bättre sammankopplingar, byggande av kraftvärmeverk samt naturgas som bränsle i kraftvärmeverken. Vidare har kvalitativa intervjuer med kommuner, energibolag, intresse- och branschorganisationer samt regionala aktörer genomförts.

Studien visar att Stockholms fjärrvärmenät redan idag är väl sammankopplat vilket innebär att de ekonomiska vinsterna med ytterligare sammankopplingar inte är särskilt stora. Modelleringarna pekar dock på att byggande av kraftvärme, både med biobränsle och med naturgas, har en viss ekonomisk potential. En positiv effekt är också minskningen av de globala utsläppen av växthusgaser. Vinster med samarbeten och sammankopplingar från energibolagens sida är framförallt ökad driftsäkerhet och driftsoptimering samt möjligheten att samordna revisioner. För att samarbeten ska fungera är dock ekonomisk vinst för samtliga parter samt jämlika förhållanden dem emellan en förutsättning. Det är inte tekniska problem som hindrar utökade sammankopplingar, snarare är det ökat behov av planering och administration som försvårar utökat samarbete mellan bolag.

Genom resultatet från intervjuerna kan slutsatsen dras att ett glapp finns i synen på samverkan mellan bolag och kommuner. Detta oavsett om bolagen är kommunalt eller privat ägda. Att energibolagen ska drivas på bolagsmässiga grunder kan vara en förklaring till detta. Energiplanering från kommunernas perspektiv har kommit att handla om klimatfrågan i hög utsträckning och ses ofta som synonymt med miljöarbete. Energiplaneringen har därmed fått högre status och flyttats närmre kommunledning. Samtidigt sker energiplanering på många olika nivåer, inom och mellan kommunerna samt på regional nivå, vilket gör det svårt att få ett samlat grepp om frågan. Också bolagen har olika syn på det regionala perspektivet vilket pekar på att det saknas ett fungerande regionalt organ där bolag och kommuner kan samverka.

Även om både energibolagen och kommunerna är positivt inställda till fjärrvärme som teknik ser framtiden för fjärrvärmebranschen något osäker ut. Minskade värmelaster på grund av energieffektiviseringar och klimatförändringar bidrar till osäkerheten. Samtidigt väntar en utredning om tredjepartstillträde som potentiellt kan innebära stora förändringar för branschen. Genom att alla bygger kraftvärme kan det vara ett sätt att ändra marknadsinriktning från värme till el för att ge ökad lönsamhet. Det går inte heller att bortse från att Stockholmsregionen har goda förutsättningar för att införa ett tredjepartstillträde där kunderna själva kan välja fjärrvärmeleverantör.

Abstract [en]

District heating (DH) plays an important role when aiming for a sustainable society. Due to this the focus in this study is on the Stockholm region district heating systems and the actors who influence the shaping of it. The aim of the study is to explore driving forces and obstacles in order to develop the district heating systems in Stockholm. Moreover we investigate energy collaborations on the regional and municipal level.

Method used for the study includes modelling and qualitative semi-structured interviewing. The district heating systems has been modelled from sex different scenarios in the optimization program MODEST. We have been able to test the present network with better level of connections, with the building of new combined heat and power plants and with natural gas and bio fuels as fuels. Interviews with municipalities, energy companies and interest groups have been performed.

The result of the study indicates that the central heating systems in Stockholm today are well connected and the gains of further connections are relatively small. The optimizations imply that the establishment of new combined heat and power plants, with either natural gas or bio fuels, has an immense economic potential. Another positive effect is lower emissions of greenhouse gases. The gains of collaborations and further connections of the nets from the view of the energy companies are above all an increased dependability and optimizing of the operation as a whole. Also the possibility to co-operate with company revisions is regarded as an advantage. In order to get well functioning co-operations between the companies economical profit for all parties, as well as equal conditions, is required. Worth mentioning is the fact that it’s not technical difficulties that restrains further connections of the DH-systems. The need of extended management and planning are a more plausible obstruction for increased co-operation between companies.

An existing gap between the companies and the municipalities due to how they co-operate is visualized through the interviews. Whether the companies are owned by the municipalities or not is in this regard not important. That the energy companies are to be managed under businesslike conditions could explain this. Municipal planning has from the view of the municipalities come to be synonymous with environmental work. This trend has increased the status of energy planning, and has also moved within the organisation closer to the municipal executive board. At the same time energy planning is carried out at many different levels, within and between the municipalities but also on the region level. A consequence of this is that energy planning is hard to get a grip off. The companies also have different approaches to the regional perspectives, which point to the conclusion that a working regional body for coordination of the joint interest of the municipalities and the energy companies is needed.

Even though both the energy companies and the municipalities are positive towards the technology of district heating the future for the district heating business is somewhat uncertain. Decreasing heath loads due to increasing energy efficiency and climate change is contributing to the uncertainness. Also the upcoming commission of what is called “Third Part Access” (TPA) could change the business at a large extend. Changing business orientation is an alternative that the energy companies may have to consider. The current trend of new establishment of combined power and heating plants makes it’s possible for the companies to start producing and selling electricity. The Third Part Access can also be an advantage for the businesses in the Stockholm region since it opens up the possibility for customers to choose which district heating provider they want.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009. p. 115
Series
Arbetsnotat / Program Energisystem, ISSN 1403-8307 ; 44
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-64466 (URN)
Available from: 2011-01-25 Created: 2011-01-25 Last updated: 2011-01-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications