liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jonsson, Robert
Publications (10 of 12) Show all publications
Jonsson, R. & Thomasson, A. (2019). Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?. Stockholm: Svenskt vatten AB
Open this publication in new window or tab >>Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hur beskrivs förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom vatten och avlopp i kommunernas budgetar och årsredovisningar? Beskrivs de tydligt, och fi nns det ett livscykelperspektiv på en av samhällets viktigaste verksamheter? Rapporten visar att VA-verksamheten

Abstract [en]

The purpose of the report is to study whether and how the municipalities in budget and annual reports describe the management, status and maintenance and development of fi xed assets within water and sewer from a life cycle perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenskt vatten AB, 2019. p. 31
Series
Svenskt vatten utveckling rapport, ISSN 1654-644X ; 2019:6
Keywords
Municipal water and sewage. assets management, development, investments and life cycle perspektive, Kommunal VA, förvaltning, utveckling, investeringar och livscykelperspekt
National Category
Public Administration Studies Water Treatment Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-158022 (URN)
Available from: 2019-06-24 Created: 2019-06-24 Last updated: 2019-06-24Bibliographically approved
Glaas, E., Hjerpe, M. & Jonsson, R. (2018). Conditions Influencing Municipal Strategy-Making for Sustainable Urban Water Management: Assessment of Three Swedish Municipalities. Water, 10(8), 1-22, Article ID 1102.
Open this publication in new window or tab >>Conditions Influencing Municipal Strategy-Making for Sustainable Urban Water Management: Assessment of Three Swedish Municipalities
2018 (English)In: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 10, no 8, p. 1-22, article id 1102Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Strategy-making is key for realizing sustainable urban water management. Though general barriers and factors for change have been identified, fewer studies have assessed how different conditions influence municipalities’ strategy-making ability and, thus, how to plan strategically given these conditions. Healey’s strategy-making notion was applied to delimit a study of how size, finances, development path, and water organization influence Swedish municipalities’ strategy-making ability for urban water. Three municipalities, Laxå, Norrköping, and Skellefteå, with different, yet overlapping, institutional and socio-economic conditions were analyzed using semi-structured interviews, a stakeholder workshop, and document analyses. The study finds that even though key events have filtered urban water issues into the political agenda, this has not induced systemic change, except where the role of water management in urban development has been specified, i.e., has aligned dispersed planning processes. Organizational setup influences the strategy-making ability by prescribing not only when water issues are raised, but also what system perspective should be applied and what actors that should be enrolled. Judging from the three cases, size, finances, and development path do matter for strategy-making ability, but they appear to be less important than the organizational setup. Departures for improving strategy-making under different conditions are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2018
Keywords
municipal; planning; strategy-making; urban; water
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150533 (URN)10.3390/w10081102 (DOI)000448462700136 ()2-s2.0-85052090171 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council Formas, 442-2016-90
Note

Funding agencies: Swedish Research Council Formas [442-2016-90]; Swedish Water SVU [15-119, 16: 24-16]; Norrkoping Research and Development Foundation

Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2020-02-24Bibliographically approved
Jonsson, R. & Johansson, K. (2018). Sociala investeringar i en svensk kommunal kontext. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 95(1), 17-36
Open this publication in new window or tab >>Sociala investeringar i en svensk kommunal kontext
2018 (Swedish)In: Nordisk Administrativt Tidsskrift, ISSN 0029-1285, Vol. 95, no 1, p. 17-36Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Svenska kommuner brottas med flera utmaningar kopplade till välfärdsområdet. På senare år har allt fler kommuner och regioner i Sverige valt att skapa sociala investeringar för att fördela välfärdsresurser och arbeta förebyggande. I artikeln konstateras att kunskapsläget avseende sociala investeringar är bristfälligt och dess användning oklar. Artikeln syftar därför till att öka förståelsen för sociala investeringar i en svensk kommunal kontext. Mer specifikt är syftet att beskriva och analysera sociala investeringar samt synliggöra viktiga aspekter av dess funktion. Detta sker via beskrivningar av tidigare studier och redovisade resultat samt utifrån ett fall (Norrköpings kommun och dess arbete med sociala investeringar). I artikeln synliggörs att sociala investeringar i den mer övergripande (internationella och  samhällsekonomiska) litteraturen handlar om att agera långsiktigt och att skapa system, likt sociala investeringsfonder, för att hantera utanförskapets pris, medan sociala investeringar i en svensk kommunal kontext snarare framställs som ett nytt resursfördelnings-, och utvecklingssystem för kommunala välfärdsresurser.

Place, publisher, year, edition, pages
København: Djøf Forlag, 2018
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-149487 (URN)
Available from: 2018-07-03 Created: 2018-07-03 Last updated: 2018-08-07Bibliographically approved
Jonsson, R. & Syssner, J. (2017). New demography, old infrastructure: the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In: Gert-Jan Hospers and Josefina Syssner (Ed.), Dealing with urban and rural shrinkage: formal and informal strategies (pp. 31-44). Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien
Open this publication in new window or tab >>New demography, old infrastructure: the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden
2017 (English)In: Dealing with urban and rural shrinkage: formal and informal strategies / [ed] Gert-Jan Hospers and Josefina Syssner, Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien , 2017, p. 31-44Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

 large minority of municipalities, especially in the rural parts of the vast Scandinavian country, face declining population numbers. Studies show that demographic decline has brought about severe challenges to these municipalities. Jonsson and Syssner argue that most of Swedish communities do not account for declining population numbers in the management of their fixed assets, like the maintenance of public buildings, water supply networks and sewage pipes. Jonsson and Syssner also shows that adaptation strategies for real estate are much more common than adaptation strategies for other types of assets. This is a worrying situation for shrinking rural areas, since this lack of adjustment ultimately may result in growing welfare differences in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien, 2017
Keywords
Befolkningsminskning, Kommuner, Sverige
National Category
International Migration and Ethnic Relations Globalisation Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144808 (URN)9783643908223 (ISBN)9783643958228 (ISBN)3643908229 (ISBN)
Available from: 2018-01-31 Created: 2018-01-31 Last updated: 2019-10-30Bibliographically approved
Jonsson, R. (2017). Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet: En studie av förmågor, brister och förbättringspotential. Bromma: Svenskt Vatten AB
Open this publication in new window or tab >>Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet: En studie av förmågor, brister och förbättringspotential
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Organization and management of municipal water and sewage : A study of abilities, shortcomings and improvement potential
Abstract [en]

Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och proces­ser för sin VA-verksamhet. Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor och brister, och den presentera kommunernas förbättrings­potential på det här området.

Många kommunala VA-organisationer har brister när det gäller att orga­nisera och styra sin VA-verksamhet så att den långsiktigt kan ge medbor­garna säker dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening som uppfyller miljökraven.

Den studie som rapporten bygger på har genomförts av Robert Jonsson vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Reflektioner och slutsatser baseras dels på tidigare studier om kommunernas utmaningar och hur de har försökt lösa dessa genom att hitta alternativ till förvaltningsformen, dels på fallstudier av tre VA-organisationer: Skel­lefteå med traditionell VA-förvaltning, Laxå Vatten AB som är ett kom­munalt bolag, samt NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) som är ett kommunalt driftbolag med sex kommuner som delägare (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp). De här tre organisationerna valdes dels därför att de i Svenskt Vattens hållbarhetsindex 2015 visade upp både förmågor och brister, dels därför att de var intresserade av att delta i interaktiv forskning.

Fallstudierna visar att två interna förhållanden är särskilt viktiga för VA-verksamhetens långsiktiga hållbarhet: aktivt ägarskap samt persona­lens motivation och kompetens. Det aktiva ägarskapet ska se till att VA-verksamheten bedrivs i enlighet med god ekonomisk hushållning. Både den politiska och den administrativa ledningen ska skapa förutsättningar för att VA-verksamheten kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Utan moti­verad och kunnig driftpersonal samt personal med strategisk kompetens blir detta svårt. Studien visar att den strategiska kompetensen inte alltid har prioriterats, vilket har medfört problem med underhållet av befintliga anläggningstillgångar och med strategisk planering. Fokus har då i stället hamnat på den dagliga driften.

Studien visar på betydelsen av prioriteringar. När både den politiska och den administrativa ledningen prioriterar underhåll i enlighet med god eko­nomisk hushållning och hållbar samhällsbyggnad skapas förutsättningar för att hitta former för en långsiktigt hållbar organisering och styrning av kom­munal VA-verksamhet. Rapportens budskap är att kommunerna var och en på sitt sätt måste skapa förutsättningar för aktivt ägarskap och för strategisk planering. Utan aktivt ägarskap som ser till att det finns nödvändiga finan­siella och personella resurser och förmåga att planera strategiskt tappas fokus på långsiktigt hållbar VA-verksamhet. Fallstudierna av både Laxå Vatten AB och NSVA visar att kommunalt VA i framtiden blir mer regionalt orienterat och att samarbete mellan kommuner ger förbättrad strategisk kompetens och större möjlighet att genomföra nödvändiga investeringar.

Abstract [en]

The background to this study is that many Swedish municipal water and sewage organizations demonstrate shortcomings in developing long-term plans, strategies and processes. A major challenge for many municipalities is, therefore, how to organize and manage long-term sustainable municipal water and sewage services. The purposes of this study were, therefore, (a) to describe the abilities and shortcomings of municipalities in developing long-term plans, strategies and processes for their water and sewage services, (b) to explain the reasons behind these abilities and shortcomings, and (c) to present the potential for improvement in this area.

The study has been conducted by Dr. Robert Jonsson at Linköping Uni­versity.

The reflections and the conclusions presented in the report are based on previous relevant studies and on case studies of Skellefteå, Laxå and NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). Criteria for the selection of cases are presented in the report.

Two internal factors became apparent when studying the abilities and shortcomings that municipalities demonstrate in organizing and managing long-term sustainable municipal water and sewage services. These factors are active ownership and skilled employees. Active ownership is required when organizing and managing long-term sustainable municipal water and sewage services. Active ownership ensures that municipal water and sewage services are provided in accordance with good economic principles. Both the political and administrative management create the conditions required for municipal water and sewage services to operate in a long-term sustaina­ble manner. Motivated and skilled operating personnel with strategic skills are necessary for the ability to conduct long-term sustainable municipal water and sewage operations. The study shows that strategic skills have not always been given priority, which has led to problems with the maintenance of fixed assets and strategic planning.

The ability to set priorities emerged as a crucial factor in the causes of the abilities and shortcomings revealed by the study. When both the political and administrative management give priority to maintenance in accordance with good economic principles, favorable conditions are created for the long-term sustainable organization of water and sewage services.

One practical conclusion that can be drawn from this report is that municipalities must create conditions that are favorable for active owner­ship and strategic planning. Without active ownership that provides the necessary financial and human resources and the ability to plan strategically, it is difficult, if not impossible, to focus on long-term sustainable municipal water and sewage services.

Place, publisher, year, edition, pages
Bromma: Svenskt Vatten AB, 2017. p. 52
National Category
Water Engineering Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-141801 (URN)
Note

Projektnummer: 15-119

Available from: 2017-10-06 Created: 2017-10-06 Last updated: 2017-10-06
Jonsson, R. & Syssner, J. (2016). Demografianpassad infrastruktur?: Om hantering av anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 93(3), 45-64
Open this publication in new window or tab >>Demografianpassad infrastruktur?: Om hantering av anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag
2016 (Swedish)In: Nordisk Administrativt Tidsskrift, ISSN 0029-1285, Vol. 93, no 3, p. 45-64Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Vi har i en rad studier undersökt huruvida effekter och policyimplikationer av långvarig befolkningsminskning beskrivs i kommunala styrdokument. Denna artikel bygger på en delstudie vars övergripande syfte varit att öka förståelsen för hur man i krympande kommuner hanterar och planerar för sina anläggningstillgångar. Vi har här intresserat oss specifikt för huruvida kommunerna i budget och årsredovisningar beskriver sina anläggningstillgångar avseende status och underhåll. Vi har också intresserat oss för i vilken mån kommunerna i dessa dokument drar slutsatser om vilka konsekvenser en förändrad demografi har för hur kommunerna ska planera för sina anläggningstillgångar. Syftet med vår art ikel är därmed att diskutera i vilken mån kommunernas budgetar och årsredovisningar är sammanhang där kommunerna beskriver sina anläggningstillgångar avseende status och underhåll, och huruvida kommunerna här beskriver strategier för hur anläggningstillgångarna ska kunna anpassas till en ny demografisk situation. Strategier kan finnas i andra dokument, men budget och årsredovisningar är för kommunerna tvingande dokument som underställs kommunfullmäktige varje år. I dessa dokument ska kommunerna inför medborgarna redogöra på vilket sätt de svarar upp mot kraven på god ekonomisk hushållning. Anläggningstillgångarnas status, underhåll och demografianpassning har dessutom uppenbara ekonomiska implikationer, vilket gör att budget och årsredovisning torde vara de styrdokument där kommunen i första hand beskriver dessa förhållanden.

Vår ambition har varit att undersöka kommuner som har ett minskande befolkningsunderlag, men som i övrigt har varierande förutsättningar och karaktär. Studien baseras därför på ett systematiskt urval av kommuner, där urvalet baserades på geo-grafiskt läge, närhet till större tätort samt befolkningsstorlek.

Place, publisher, year, edition, pages
Nordiska administrativa förbundet (NAF), 2016
National Category
Globalisation Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-137647 (URN)
Available from: 2017-05-23 Created: 2017-05-23 Last updated: 2018-07-03Bibliographically approved
Syssner, J., Johansson, K., Erlingsson, G., Hermelin, B., Jonsson, R., Thelander, S. & Wänström, J. (2016). Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan 1997 är det lagstadgat i Högskolelagen att det ingår i universitetens och högskolornas uppgifter att samverka med det omgivande samhället och att verka för att forskningsresultaten kommer till nytta. Detta är en viktig bakgrund till denna rapport genom vilken forskarna vid CKS diskuterar förhållningssätt till de krav som ställs på forskningen idag. Vi menar att den forskning som växer fram ur samtidens krav på samhällsrelevans och nytta är värdefull på flera sätt. Samtidigt får dessa krav konsekvenser för hur forskningen planeras, genomförs och rapporteras. Vår avsikt är att beskriva hur forskning kan genomföras på ett sådant sätt att kraven på samhällsrelevans och nytta tillgodoses, samtidigt som man värnar forskarens strävan att vara teoretiskt förankrad, kritisk och oberoende. Vi beskriver detta i termer av interaktiv och kritisk forskning. Två par av nyckelord är i centrum för diskussionen om den forskningsansats som beskrivs i rapporten; samhällsrelevans och nytta; interaktivitet och kritisk analys.

Den interaktiva karaktären av forskningsansatsen betyder att forskarna har återkommande kontakter med företrädare för fältet under hela forskningsprocessen – från planeringsstadiet till dess att forskningen avslutats. Den kritiska analysen sker utifrån ett reflexivt förhållningssätt och vetenskaplig grund. För kritiskt förhållningssätt är vetenskaplig analys det huvudsakliga ”verktyget”. Utan teorier är det omöjligt att genomföra forskning av hög kvalitet. Vetenskaplig analys sker utifrån olika forskningstraditioner och forskningsperspektiv, exempelvis det pragmatiska, konstruktivistiska eller det politiskt-normativa.

I diskussionen lyfter vi även fram vikten av att beakta etiska frågor. I interaktiv forskning som utvecklas genom långvarig samverkan utvecklas relationer till företrädarna för praktiken. Det är viktigt att reflektera över hur tillitsfulla relationer kan bibehållas, samtidigt som vi bedriver forskning och presenterar resultat som understundom kan uppfattas som känsliga och oönskade.

Det är också viktigt att betona vikten av att publicera resultat från interaktiv, kritisk forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter. På så sätt blir forskningen granskad och kvalitetssäkrad och ett bidrag till det akademiska fältet lämnas. Forskarnas kompetens skärps. På detta sätt sker det ett ömsesidigt utbyte mellan det som kan beskrivas som teoretisk forskning och samhällsrelevant forskning.

I rapporten argumenterar vi för att interaktiv och kritisk forskning bidrar till att fördjupa samhällsrelevansen i ett forskningsprojekt, utan att den vetenskapliga kvaliteten eller forskarens frihet hotas. Samhällsrelevans diskuteras utifrån hur en forskningsfråga har relevans för en specifik aktör eller organisation, exempelvis en kommun, så väl som för ett vidare sammanhang, exempelvis för andra kommuner mer generellt. I interaktionen mellan kommun och forskare, sker en ”översättning” mellan kommunens problem och en formulerad forskningsfråga. Interaktiviteten med ”fältet” får konsekvenser för vilken empirisk data forskarna får tillgång till och kvaliteten av denna. Interaktiveten ger goda förutsättningar för att stärka validiteten och reliabilitet av data samt analysen av data och på så sätt uppnå initierade forskningsresultat och slutsatser.

Vad gäller nytta är det ett svårfångat begrepp. Nytta kan uppstå på kort eller lång sikt. Om det är till nytta för en aktör eller organisation är det inte säkert att det är till nytta för andra. Resultaten från interaktiv och kritisk forskning syftar både till att bidra till samverkanspartens utvecklingsarbete och till den allmänna samhällsdebatten och kunskapsutvecklingen. Forskningskommunikationen bör bidra till en fortsatt öppen konstruktiv debatt snarare än utgöra ett försök till att styra diskussionerna mot ett förbestämt mål.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 26
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2016:1
Keywords
Kommunalförvaltning, Forskning, Sverige
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125906 (URN)9789176858233 (ISBN)
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Carlström, E. & Jonsson, R. (2015). Organisatoriska bakslag i kommunal vård och omsorg: Erfarenheter från två svenska kommuner under mer än 10 år av förändringar. Nordiske organisasjonsstudier, 17(4), 52-72
Open this publication in new window or tab >>Organisatoriska bakslag i kommunal vård och omsorg: Erfarenheter från två svenska kommuner under mer än 10 år av förändringar
2015 (Swedish)In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 17, no 4, p. 52-72Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den här artikeln behandlar frågan varför ledning av kommunal vård och omsorg förändras. Kommunal ledning inkluderar såväl politisk ledning som administrativ ledning och samspelet dem emellan. Det unika med artikeln är att den bygger på longitudinella fallstudier av Linköpings och Norrköpings kommuner från tidigt 2000-tal fram till några år in på 2010-talet, det vill säga en period på drygt 10 år. Det teoretiska bidraget utgör en förklaring till varför offentliga organisationer förändras. Svaret på frågan landar således i ett delvis nytt sätt att förstå förändring där populära trender som anammats i organisationen tenderar att leda till organisatoriska bakslag. Artikelns bidrag har betydelse för verksamhetens aktörer då ökad förståelse för varför förändring sker kan bidra till förbättrade förutsättningar att implementera nya modeller utan att kostsamma bakslag uppstår på kort sikt. Att bakslag uppstår på längre sikt kan betraktas som normalt eftersom kommunerna efter att de infört nya modeller med tiden behöver göra justeringar för att anpassa verksamheten till nya synsätt och ändrade omgivningsförhållanden. Nyttan med bakslagsbegreppet är en förståelse för de fenomen som utlöser nya vägval under faser av långsam inkrementell utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Fagbokforlaget, 2015
Keywords
Organizational setbacks, change, municipalities, care and longitudinal case studies, Organisatoriska bakslag, förändring, kommuner, vård och omsorg och longitudinella fallstudier
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-137649 (URN)
Available from: 2017-05-23 Created: 2017-05-23 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Jannesson, E. & Jonsson, R. (2015). Organisering och styrning av sociala investeringar. Sveriges Kommuner och Landsting
Open this publication in new window or tab >>Organisering och styrning av sociala investeringar
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten diskuteras vad sociala investeringar är – ett resursfördelningssystem där konsekvensresonemang bejakas. Sociala investeringar som ett utvecklingssystem synliggörs också. I rapporten presenteras pragmatiska frågor som syftar till att stödja kommuner (organisationer) som arbetar med eller överväger att införa sociala investeringar. För att förstå att sociala investeringar är mer än de sociala investeringsprojekten i sig presenteras en modell som synliggör betydelsen av ett helhetstänk avseende organisering och styrning av sociala investeringar. Modellen kommunicerar att det krävs en genomtänkt helhet, men också att varje enskild del (aktivt ägarskap, lärande utvärdering, sociala investeringsprojekt och kontexten) är viktig för att få ut mesta möjliga av resursfördelningssystemet. Modellen är ett viktigt bidrag i rapporten. Ett annat sådant är sammankopplingen av den så kallade beviskedjan och den lärande utvärderingen. Via beviskedjan kan kommuner (organisationer) på ett genomtänkt sätt mäta, utvärdera och argumentera för vad olika insatser och aktiviteter leder till i termer av prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande. Via den lärande utvärderingen kan multiplikatoreffekter (förmering, förädling och förstoring) skapas, vilket bidrar till utveckling och effektivisering.

Place, publisher, year, edition, pages
Sveriges Kommuner och Landsting, 2015. p. 99
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Public Administration Studies Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121593 (URN)
Projects
Uppdrag Psykisk Hälsa
Available from: 2015-09-28 Created: 2015-09-28 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Jonsson, R. & Jannesson, E. (2014). Social investments: A social innovation approach and the importance of active ownership. In: Proceedings 24th Annual RESER Conference, Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare: XXIV International RESER Conference 2014, Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare, September 11–13, 2014, Helsinki, Finland. Paper presented at The 24th Annual RESER Conference,Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare, September 11th-13th, 2014, Helsinki, Finland (pp. 670-677). RESER
Open this publication in new window or tab >>Social investments: A social innovation approach and the importance of active ownership
2014 (English)In: Proceedings 24th Annual RESER Conference, Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare: XXIV International RESER Conference 2014, Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare, September 11–13, 2014, Helsinki, Finland, RESER , 2014, p. 670-677Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper is about social investment funds as a tool for directing financial means for welfare services supplied by local authorities. The empirical context is a municipality in Sweden. Through the fund social welfare agencies can get investment loans through which innovations in welfare services may be developed and integrated into the organizational practices. The aim of the paper is to contribute with an understanding of significant organizational conditions for the development of multiplier effect of social investment in a municipal context. The result highlights the importance of (1) a project manager with a focus on method development, (2) learning and transformation of method development into multiplier effects, and (3) management that direct attention toward the creation of multiplier effects.

Place, publisher, year, edition, pages
RESER, 2014
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112598 (URN)978-951-38-7436-0 (ISBN)
Conference
The 24th Annual RESER Conference,Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare, September 11th-13th, 2014, Helsinki, Finland
Available from: 2014-12-04 Created: 2014-12-04 Last updated: 2018-01-11
Organisations

Search in DiVA

Show all publications