liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Abdulla, Afrah
Publications (2 of 2) Show all publications
Abdulla, A. (2017). Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden
2017 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis is about newly arrived adult migrants’ meaning making and learning in Swedish society during the two years’ introduction period, after they have received the residence permit. I have specifically studied Arabic speaking adults’ meaning making and learning, by carrying out observations and individual in-depth interviews with 12 migrants. The introduction period consists mainly of three so called introduction measures; the civic orientation course, Swedish for immigrants (SFI), and different work related activities, such as internship at different work places.

The results show that etablering is about shaping the newly arrived adult migrants into ”good” citizens, through the introduction measures, among other things in the civic orientation course, which is regulated through the policy documents, and which so to say provides meaning to the newly arrived. The “good” citizen has some specific characteristics, which, roughly, are that he or she is independent (and advocates individuality), free, equality thinking, secularized, law-abiding (which includes being honest), responsible, and a “good” parent. These characteristics are expressed in different ways in the civic orientation course, for instance through the course material. The Swedish society is described as something desirable, and different from what is implied to be ”Arabic” values and ways of thinking. The idea of the “good” citizen appears to aim at constructing the adult migrants’ (and their families’) identity, something which many of the study’s respondents make a resistance to.

As concerns the migrant’s new experiences, it is, for example, those which the migrant get through the contact with the Swedish Public Employment Service (SPES) that affect the meaning making in the new society. The meaning which most of the respondents have made of the SPES’s measures for them is that this authority only offers “prepackaged” solutions, and does not provide the help or support that they need. Also the experiences which the migrant has in the civic orientation course, and the meaning which ”old” migrants give to him or her, play a role when he or she makes meaning of Sweden and Swedes, and of his or her new life situation. Further, it has been shown that it is those experiences that the adult individual has been socialized through, and those which he or she has gained through work or education in his or her country of origin, which affect his or her meaning making in Sweden. It is mostly values which concern child upbringing and religion that lead to a certain understanding and construction of one’s new life. These values, when related to the values which are included in the ”good” citizen idea, also lead to either a resistance or a readiness towards the meaning giving that is embedded in the ”good” citizen notion.

Abstract [sv]

Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. Introduktionsperioden består främst av tre s.k. etableringsinsatser; kursen i samhällsorientering, svenska för invandrare (SFI) samt olika arbetsrelaterade och arbetsfrämjande insatser, såsom praktik på olika arbetsplatser.

Resultatet visar att etablering handlar om att forma de vuxna nyanlända till ”goda” medborgare, genom etableringsinsatserna, bl.a. i samhällsorienteringskursen, som regleras genom policydokumenten, och som s.a.s. tillhandahåller mening för de nyanlända. Den ”goda” medborgaren har vissa specifika kännetecken, vilka, i grova drag, är att han eller hon är självständig (och förespråkar individualitet), fri, jämlikhetstänkande, sekulariserad, laglydig (vilket inkluderar ärlig), ansvarsfull, och en ”god” förälder. Dessa karaktärsdrag kommer på olika sätt till uttryck i samhällsorienteringskursen, exempelvis genom kursmaterialet. Det svenska samhället framställs då också som något eftersträvansvärt, och skilt från det som antyds vara ”arabiska” värderingar och tänkesätt. Föreställningen om den ”goda” medborgaren verka syfta till att konstruera den vuxna nyanländas (och dennas familjs) identitet, något som många av studiens respondenter gör motstånd mot.

Vad gäller migrantens nya erfarenheter, är det exempelvis de som migranten har fått genom kontakt med Arbetsförmedlingen som påverkar meningsskapandet i det nya samhället. Den mening som de flesta av respondenterna har gjort om Arbetsförmedlingens insatser för dem är att denna myndighet enbart erbjuder dem ”förpaketerade” lösningar, och inte tillhandahåller den hjälp eller det stöd som de behöver. Även erfarenheter som migranten gör i samhällsorienteringskursen, samt den mening som ”gamla” migranter förmedlar till honom eller henne, spelar roll för hur vederbörande skapar mening om Sverige och svenskar, och om sin nya livssituation. Dessutom har det visat sig att det är de erfarenheter som den vuxna har blivit socialiserad genom, samt de som han eller hon har fått genom utbildning eller arbete i ursprungslandet, som påverkar migrantens meningsskapande i Sverige. Det är främst värderingar som är knutna till barnuppfostran och religion som leder till en viss förståelse och konstruktion av ens nya liv. Dessa värderingar leder också, när de stöts mot de värderingar som ingår i föreställningen om den ”goda” medborgaren, antingen till ett motstånd mot eller en beredvillighet inför det meningsgivande som ingår i den ”goda” medborgaren.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 180
Series
Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 203
Keywords
adult learning, migration, newly arrived migrants, transformative learning, meaning making, citizenship education, social constructionism, etablering, integration, vuxnas lärande, migration, nyanlända migranter, transformativt lärande, meningsskapande, citizenship education, socialkonstruktionism, etablering, integration
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-142934 (URN)10.3384/diss.diva-142934 (DOI)9789176854280 (ISBN)
Public defence
2017-12-19, C118-120, Högskolan Väst, Trollhättan, 13:15 (English)
Supervisors
Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2017-11-22Bibliographically approved
Abdulla, A. & Risenfors, S. (2013). Kursen samhällsorientering för nyanlända: mobilisering och integration för deltagare. In: Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson (Ed.), Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv (pp. 117-138). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>Kursen samhällsorientering för nyanlända: mobilisering och integration för deltagare
2013 (Swedish)In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson, Göteborg: Daidalos, 2013, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2013
Keywords
Invandrarundervisning, Integration av invandrare, Socialpedagogik, Sverige
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-115841 (URN)9789171734211 (ISBN)
Available from: 2015-03-20 Created: 2015-03-20 Last updated: 2015-08-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications