liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svensson, Petra
Publications (6 of 6) Show all publications
Svensson, P. (2019). Ansvar för kunskapsutveckling: Regionernas och kommunernas roller och relationer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Ansvar för kunskapsutveckling: Regionernas och kommunernas roller och relationer
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Här undersöker vi hur regionala och kommunala politiker uppfattar behovet av kunskap och kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Vi undersöker också hur dessa politiker uppfattar ansvaret för kunskapsutveckling inom besöksnäringen: vem som har ansvar, vad de har ansvar för och hur detta ansvar ska tas. Politikernas perspektiv är intressant eftersom det offentligas prioriteringar av och stöd till besöksnäringen i grund och botten är beroende av de avvägningar som görs på politisk nivå. Det är också intressant eftersom ansvaret för besöksnäringens utveckling kan ha omförhandlats i samband med att utvecklingspolitiken blivit en distinkt regional fråga.

Rapporten bygger på intervjuer med politiker inom regionala och kommunala organisationer med ansvar för besöksnäringsfrågan.

Studien visar att ett mer formaliserat regionalt ansvar för utvecklingspolitiken leder till ökad byråkratisering och ibland gör mellankommunal samverkan svårare. Den visar också att mindre organisationer har tydliga fördelar när det gäller samverkan.

Kunskapsutveckling, kunskapsstyrning och destination uppfattas av våra informanter som oklara begrepp. Detta kan förklaras med att besöksnäringen i sig uppfattas som ett komplext politikområde som både genomsyrar och genomsyras av andra politikområden, vilket gör det svårt att urskilja specifika kunskapsperspektiv.

Studien visar också att även om begreppet destination uppfattas som något otydligt så fungerar det som en samlande berättelse. Det betyder att destinationsbegreppet är något olika aktörer förhåller sig till när frågor ska diskuteras och förhandlas. Det betyder också att uppfattningen att destinationen är viktig underlättar integrering i övrig övergripande strategisk planering.

Det tycks finnas ett stort stöd för kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Samtidigt är det tydligt att många olika saker kan kallas kunskapsutveckling. Det finns alltså en enighet vad gäller betydelsen av destination- och kunskapsutveckling, men en stor oklarhet i hur begreppen ska tolkas. Det innebär att det är svårt att dra några övergripande slutsatser kring hur kunskapsutveckling inom besöksnäringen faktiskt används strategiskt. Arbetet med kunskapsutveckling inom besöksnäringen kännetecknas alltså av både stor enighet och stor oklarhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 45
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2019:8
Keywords
Besöksnäringen, Kunskapsutveckling
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162812 (URN)9789179299286 (ISBN)
Available from: 2019-12-19 Created: 2019-12-19 Last updated: 2020-03-10Bibliographically approved
Svensson, P. (2019). Att skapa helhet i offentlig sektor: tankar om tvärsektoriellt arbete. Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Att skapa helhet i offentlig sektor: tankar om tvärsektoriellt arbete
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [en]

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn. Hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål. I boken berättar tjänstepersoner om sin arbetssituation och författaren lyfter några hållpunkter för att förbättra resultaten av arbetet. Boken är användbar för praktiker och forskare men även för studenter.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2019. p. 107
Keywords
Offentliga sektorn, Styrning, Kommunalpolitik, Strategisk planering, Sverige
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-163086 (URN)9789188909329 (ISBN)
Available from: 2020-01-10 Created: 2020-01-10 Last updated: 2020-01-10Bibliographically approved
Svensson, P. & Syssner, J. (2019). Den platsskapande strategen: ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till. In: Sandra Wall-Reinius och Susanna Heldt Cassel (Ed.), Turismen och resandets utmaningar: (pp. 31-52). Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Open this publication in new window or tab >>Den platsskapande strategen: ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till
2019 (Swedish)In: Turismen och resandets utmaningar / [ed] Sandra Wall-Reinius och Susanna Heldt Cassel, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi , 2019, p. 31-52Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel diskuterar hur platser har olika organisatoriska och idémässiga förutsättningar för att arbeta med destinationsutveckling, och att det har betydelse för hur de strateger som arbetar med frågan tar sig an sitt platsskapande, destinationsstrategiska uppdrag. Detta tillsammans skapar variation både i vad som är möjligt och vad som anses som önskvärt i det destinationsutvecklande arbetet. I kapitlet diskuteras fyra idealtypiska förhållningssätt för hur destinationsstrategiskt arbete kan gå till när det länkas till platsens tidigare historia: hur det kan se ut när regionen präglas av värden som pragmatisk problemlösning, hur det kan se ut när regionen präglas av andra frågor än turism, hur det kan se ut när regionen är engagerad men inte har så mycket erfarenhet av turism, och hur det kan se ut när regionen har stor erfarenhet och tradition av att arbeta med turism. 

Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, 2019
Series
Ymer, ISSN 0044-0477 ; 139
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161029 (URN)9789198215052 (ISBN)
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Olausson, A. & Svensson, P. (2019). Nya förvaltningsideal: Entreprenörer och byråkrater i samhällsbyggnadsprocessen. In: Josefina Syssner (Ed.), Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande: (pp. 37-57). Linnefors: Linnefors förlag
Open this publication in new window or tab >>Nya förvaltningsideal: Entreprenörer och byråkrater i samhällsbyggnadsprocessen
2019 (Swedish)In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande / [ed] Josefina Syssner, Linnefors: Linnefors förlag , 2019, p. 37-57Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Byråkrati är utan tvivel det organisationsideal som haft störst inverkan på hur västvärldens stater byggt upp sin moderna offentliga förvaltning. I svenska kommuner är den byråkratiska logiken så djupt rotad att den ofta tas för självklar, även om dess oönskade avarter i form av tröghet och pappersarbete länge varit föremål för hård kritik. Samtidigt växer nya och delvis annorlunda förvaltningsideal fram. Dessa nya förvaltningsideal verkar höra samman med nya former av policyutmaningar som svenska kommuner står inför. I detta kapitel diskuteras hur traditionella byråkrater i kommunal förvaltning har fått sällskap av tjänstepersoner som agerar mer som samhällsentreprenörer. Med begreppet samhällsentreprenör avses här en kommunal tjänsteperson som använder sig av entreprenöriella metoder och förhållningssätt i syfte att driva samhällsbyggnadsprocesser. I kapitlet diskuteras hur nya organisationsförhållanden (förvaltningsreformer) och förändrade policyförhållanden (nya policyutmaningar) har bidragit till att skapa en institutionaliserad efterfrågan på mer entreprenöriella tjänstepersoner inom lokal samhällsbyggnad.

Place, publisher, year, edition, pages
Linnefors: Linnefors förlag, 2019
Keywords
politiskt entreprenörskap, byråkrati, samhällsplanering, förvaltningspolitik, kommunal förvaltning
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162223 (URN)9789188651082 (ISBN)
Available from: 2019-11-25 Created: 2019-11-25 Last updated: 2019-11-27Bibliographically approved
Olausson, A. & Svensson, P. (2019). Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework. Lex Localis, 17(3), 643-658
Open this publication in new window or tab >>Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework
2019 (English)In: Lex Localis, ISSN 1581-5374, E-ISSN 1855-363X, Vol. 17, no 3, p. 643-658Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

It has been argued that political entrepreneurship is playing an increased role for public organizations and play a vital role in local government organizations. Political entrepreneurship has previously been studied from the motivations and actions of the individual entrepreneur. We argue that in order to understand why political entrepreneurship occurs in local public administration, these aspects are not enough. Instead, we need to consider entrepreneurship as situated, and analyse contextual conditions which form institutional demands for political entrepreneurship. A tentative framework is presented, which distinguish conditions coming from reformed organizational setting and conditions coming from new policy challenges. Finally, we conclude that the character of the conditions and thus the institutional demands directs political entrepreneurship towards either value-generative or collaborative entrepreneurship.

Place, publisher, year, edition, pages
Maribor: Institute for Local Self-Government Maribor, 2019
Keywords
political entrepreneurship, local government, public administrators, institutional demands, situated agency
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159526 (URN)10.4335/17.3.643-658(2019) (DOI)000477968600012 ()
Available from: 2019-08-12 Created: 2019-08-12 Last updated: 2019-08-12
Svensson, P. & Larsson, S. (2018). Kunskapsstyrning i besöksnäringen: Regionala samordnares perspektiv på kunskap i destinationsutveckling. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsstyrning i besöksnäringen: Regionala samordnares perspektiv på kunskap i destinationsutveckling
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie syftar till att klargöra vilka kunskapsaktörer som uppfattas som viktiga för den svenska besöksnäringen, hur kunskapsperspektiv samordnas, vilka kunskapsnätverk som finns i regionerna och hur man i dessa arbetar med kunskapsstyrning. Genom att studera detta får vi en grund för att dra slutsatser kring olika former av kunskapsstyrning inom besöksnäringen.

Rapporten är skriven inom forskningsprojektet ”Kunskapsstyrning i besöksnäringen”. Projektet finansieras av Tillväxtverket, och syftar till att undersöka hur kommuner och regioner kan stödja, påverka och främja kunskapsutveckling inom besöksnäringen. Projektet grundar sig i Tillväxtverkets insatser under perioden 2016-2019, Hållbar produktutveckling (HPU), som syftar till att skapa det som man kallar fler ”exportmogna” turistdestinationer. I denna insats ingår sju regionala aktörer: Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB och Västarvet. Rapportens huvudsakliga empiriska material är intervjuer med de regionala projektledarna, som kompletterats med intervjuer med besöksnäringsföretagare.

Studien utgår från litteratur om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling kombinerat med litteratur om samverkan, tvärsektoriell styrning och nätverk.

Vi analyserar intervjumaterialet utifrån tre frågor:

  1. Vilken form av kunskap står i fokus?
  2. Vilka aktörer blir föremål för kunskapsstyrning och hur interagerar dessa aktörers kunskap?
  3. Vilka nätverksformer för kunskapsflöden kan urskiljas?

Tre primära former av organisering för kunskapsstyrning kan skönjas i analysen. Den första kännetecknas av organiskt och ganska informellt utbyte av kunskaper mellan aktörer, utan specifikt angiven riktning på kunskapsstyrningen. Den andra kännetecknas av strategiskt arbete med inriktning mot att få olika aktörer att ta sig an destinationsperspektivet. Detta innebär en mer formellt angiven riktning på kunskapsstyrningen. Den tredje kännetecknas av en uppdelning av olika slags perspektiv och kunskaper mellan aktörer, där de regionala aktörerna intar ett destinationsperspektiv och strategiskt stöttar besöksnäringsföretag i sin utveckling utifrån detta perspektiv, samtidigt som dessa fokuserar på sina specifika kunskapsområden. Samtliga former för kunskapsstyrning har potentiella för- och nackdelar för kunskapsutvecklingen inom besöksnäringen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 43
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2018:9
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154154 (URN)9789176851418 (ISBN)
Available from: 2019-01-29 Created: 2019-01-29 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications