liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Ett nytt perspektiv på selektiv uppmärksamhet: Finns det ett samband mellan hörselns kognitiva och fysiologiska mekanismer?
Title [en]
A new perspective on selective attention: Is there a relation between the cognitive and the physiological mechanisms of hearing?
Abstract [sv]
Vad är det som gör att vi kan följa en röst bland ett myller av andra röster? Ett antal psykologiska teorier tävlar om att ge det bästa svaret på den här frågan. Debatten handlar i huvudsak om var filtreringen av det irrelevanta ljudet (dvs. i detta fall rösterna vi inte vill lyssna på) sker: Vissa menar att filtreringen sker tidigt (dvs. innan det irrelevanta materialet bearbetas) medan andra menar att filtreringen sker sent (dvs. efter en viss bearbetning). Vår (psykologiska) forskning har upprepade gånger visat att det finns ett samband mellan kognitiva förmågor och förmågan att kontrollera i vilken utsträckning irrelevant ljud bearbetas, och inom den fysiologiska/biologiska forskningstraditionen har man funnit att örats yttre hårceller är involverade i filtrerandet av irrelevant ljud. I en serie experiment kommer vi i detta forskningsprojekt att sammanföra psykologiska och fysiologiska/biologiska teorier och metoder för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan kognitiva förmågor och förmågan att kontrollera de yttre hårcellernas respons på ljud. Ett sådant samband skulle visa att kognitiva förmågor modulerar filtreringen av irrelevant material och att filtreringen äger rum mycket tidigt i informationsprocessen (dvs. redan i innerörat). Projektet har konsekvenser för teorier om selektiv uppmärksamhet och det har sitt tydligaste tillämpningsområde i förståelsen av hörselnedsättningar.
Abstract [en]
What enables us to follow a voice in the presence of other voices? A number of psychological theories compete to give the best answer to this question. The debate mainly concerns where the filtering of the irrelevant material (i.e., in this case the voices we don't wish to follow) takes place: Some suggest that the filtering takes place early (i.e., before the irrelevant material is processed) whereas others suggest that the filtering is late (i.e., after some processing). Our previous (psychological) research has repeatedly found a relationship between cognitive capacities and the capability to control the extent to which irrelevant sound is processed, and within the physiological/biological research tradition one has found outer hair cells to be involved in the filtering of irrelevant sound. In a series of experiments, the research project proposed here will juxtapose psychological and physiological/biological theories and methods to investigate whether there is a relation between cognitive capacities and the capability to control the outer hair cells' response to sound. The relationship would show that cognitive abilities modulate the filtering of irrelevant material and that the filtering takes place at a very early stage in the information processing (i.e., the inner ear). The project has consequences for theories of selective attention and it has its most prominent application in the understanding of hearing impairment.
Co-InvestigatorRönnberg, Jerker
Principal InvestigatorSörqvist, Patrik
Co-InvestigatorBlomberg, Rina
Co-InvestigatorHalin, Niklas
Coordinating organisation
University of Gävle
Funder
Period
2012-01-01 - 2014-12-31
National Category
Applied Psychology
Identifiers
DiVA, id: project:281Project, id: P11-0617:1_RJ

Search in DiVA

Applied Psychology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar