liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Digitala kreatörers värderingspraktik
Title [en]
Appreciation Practices Among Digital Creatives
Abstract [sv]
Forskningsfråga: Hur förhandlar kreatörer av digital media (särskilt digital konst, film och interaktiva medier) delvis delade och motsägande sätt att värdera sitt eget och andras material? Bakgrund: Produktions- och distributionsmedlen för digitala medier blir idag var mans egendom. Detta gäller såväl bild, film, spel och interaktiva medier (t.ex. flashproduktioner och webbplatser). Även ickeprofessionella kreatörer kan nå en publik med sitt material. Skapandets villkor ändras genom att såväl professionellt skapat som lekmannaskapat material delas, bearbetas och omredigeras av flera kreatörer i interaktion och samarbete med varandra. Här finns en möjlighet till mångfald i tolkning och skapande av media där det inte är ett självklart tolkningsföreträde för de med professionell auktoritet. Det kan emellertid även leda till att yrkesverksamma kreatörer strävar efter att befästa och rättfärdiga sin auktoritet och sitt skolade yrkesmässiga kunnande. Vid närmare analys av hur olika yrkesverksamma ser på skapat material är det troligt att kreatörer från olika skolor och traditioner utgår från olika ideal i sin värdering. Detta leder till en mängd olika värderingspraktiker bland både professionella och lekmän. Östersjöregionens spridning i Internetanvändning, design- och konstskolning, traditioner och villkor, trots den geografiska och kulturella närheten, gör regionen särskilt intressant att studera. Syfte: Utifrån sociokulturella teorier kring professionellt seende ämnar projektet tydliggöra skillnader och likheter i värderingspraktik bland kreatörer av digitala medier i östersjöregionen. Därför planerar vi att täcka in både lekmän och professionella med bakgrunder i olika skolor och traditioner i regionen. Metod: Projektet genomförs i tre domäner för digitalt skapande: digital konst, film och interaktiva medier. Vi väljer också att specifikt studera förhållandena i Sverige, Estland och Finland, då det ger intressant spridning i design- och konstskolning, traditioner och villkor. Forskningen görs dels som etnografi på nätet med både professionella deltagare och lekmän med olika traditioner och skolning, och dels görs etnografiska arbetsplatsstudier med professionella deltagare.
Abstract [en]
Research question: How do creatives in digital media (especially digital art, film and interactive media) negotiate partly shared and partly opposing ways of judging and appreciating their own and others material? Background: The means for production and distribution for digital media are today available to almost each and everyone. This is true for visual art, film, games as well as interactive media (e.g. flash productions and web sites). Non-professional creatives can also reach an audience with their material. The conditions for creative work are changing, and material produced by both professionals and laypersons is shared and transformed by several creatives in interaction and cooperation with each other. There is now an opportunity to multiple interpretations of creations, and it is not obvious that people with professional authority has preferential right of interpretation. This can, however, also lead to a need for professional creatives to fortify and justify their authority and trained professional knowledge. It is likely that creatives from different schools and traditions have different ideals when judging and appreciating a particular material. This leads to a multitude of different appreciation practices among both professionals and laypersons. The variation in Internet usage, design and art training, traditions and conditions in the Baltic region, despite the geographical proximity, makes this region particularly interesting to study. Purpose: Based on theories of professional vision, this project aims at clarifying variants and invariants in appreciation practices among creatives who work in digital media in the Baltic region. We therefore plan to cover both laypersons and professionals with different backgrounds in training and traditions in the region. Method: The project focuses on three domains of digital creativity: digital art, film and interactive media. Our participants come from several countries in the Baltic region, and this will provide a variation in formal training, traditions, and conditions.
Co-InvestigatorSvensson, Gary
Co-InvestigatorManker, Jon
Principal InvestigatorArvola, Mattias
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2008-01-01 - 2010-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
Media and Communication Technology
Identifiers
DiVA, id: project:1694Project, id: A029-2007_OSS

Search in DiVA

Media and Communication Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar