LiU Electronic Press
Download:
File size:
1275 kb
Format:
application/pdf
Author:
Ernfridsson, Patrik (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Title:
Äldre och teknik: Fyra porträtt som grund för IT-design
Alternative title (en) :
Elderly and Technology: Four Portraits as Basis for IT-Design
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Institutionen för datavetenskap
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Magister)
Undergraduate subject:
Cognitive science programme
Uppsok:
samhälle/juridik
Pages:
164
Year of publ.:
2003
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-1970
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1970
ISRN:
LIU-KOGVET-D--03/10--SE
Subject category:
Social Sciences Interdisciplinary
SVEP category:
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Keywords(en) :
Interdisciplinary studies, vardagsteknik, informationsteknik, IKT, äldres teknikanvändning, vardag, tekniktur, etnografi, kvalitativ studie, fallstudie, bruksvärde
Keywords(sv) :
TVÄRVETENSKAP
Abstract(sv) :

I detta arbete undersöks äldre personers förhållande till den teknik de möter i vardagen. Statistik visar att det i åldersgruppen 65–84 år, jämfört med de yngre åldersgrupperna, är betydligt färre personer som har hemdator. Avsikten med studien var att kvalitativt utforska vad som ligger bakom sådana och liknande förhållanden. Omständigheter som kan vara av betydelse vid utveckling av teknik för äldre människor.

Etnografiskt inspirerade fallstudier genomfördes hos fyra ej yrkesverksamma personer i åldrarna 65 till 75 år. Det empiriska arbetet har i huvudsak inneburit observationer tillsammans med deltagarna och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Momenten har genomförts i deltagarnas hem.

I syfte att göra resultaten lättillgängliga har dessa utformats som porträtt skrivna i jagform. Tanken med porträtten är att de ska kunna användas som idé- och designstöd i samband med utveckling av teknik för personer i situationer som liknar deltagarnas.

Praktiskt, estetiskt, symboliskt, socialt och affektivt bruk har varit utgångspunkter vid analysen som genomförts med porträtten som underlag. Ur analysen framträdde ett antal bruksvärden. Dessa avser de positiva eller negativa värden som bruk av någon teknik innebär för brukaren. Bruksvärden som umgänge, åtnjuta information och nöje, effektivitet och trygghet, avgör brukarens förhållande till tekniken.

Några av slutsatserna i studien är: att trygghet är ett centralt bruksvärde deltagarna upplever i mobiltelefonbruket, att deltagarna har ett mycket begränsat intresse för hemdatorer, att barnen spelar, som anskaffare, påverkare och stöd, en viktig roll för deltagarna vad gäller tekniken i vardagen.

Available from:
2003-10-23
Created:
2003-10-23
Statistics:
791 hits
FILE INFORMATION
File size:
1275 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
1004 hits