LiU Electronic Press
Download:
File size:
962 kb
Format:
application/pdf
Author:
Möllberg, Andreas (Linköping University, The Department of Physics, Chemistry and Biology)
Title:
Investigation of the principle of flame rectification in order to improve detection of the propane flame in absorption refrigerators
Department:
Linköping University, The Department of Physics, Chemistry and Biology
Publication type:
Student thesis
Language:
English
Publisher: Institutionen för fysik, kemi och biologi
Level:
Independent thesis Basic level (professional degree), 20 points / 30 hp
Undergraduate subject:
Theoretical Physics
Uppsok:
fysik/kemi/matematik
Pages:
83
Year of publ.:
2005
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-488
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-488
ISRN:
LITH-IFM-EX--05/1467--SE
Subject category:
Physical Sciences
SVEP category:
Physics
Keywords(en) :
Flame detection, flame rectification, combustion
Keywords(sv) :
Lågdetektering, rektifieringsprincipen, förbränning
Abstract(en) :

Electrical properties of a propane flame was investigated to improve detection of the flame in absorption refrigerators. The principle of flame rectification, which uses the diode property of the flame, was studied. A DC voltage in the range 0–130V was applied, between the burner and an electrode in the flame, and the current through the flame in the forward and reverse direction was measured. This measurements were performed with the electrode top in different horizontal and vertical positions. AC voltages at various frequencies was also applied and the average current through the flame was measured.

A linear relation was found between the applied DC voltage and the current through the flame which means that the resistance, in the investigated voltage range, is independent of the applied voltage. The resistance in the forward direction was almost constant for different electrode positions but the reverse resistance varied many hundred MOhm­ when the electrode was moved vertically away from the burner. The gas flow also influenced the reverse resistance to a large extent.

Abstract(sv) :

Elektriska egenskaper hos en propanlåga undersöktes i syfte att förbättra detekteringen av lågan i absorptionskylskåp. Rektifieringsprincipen, vilken utnyttjar lågans diodegenskap, undersöktes. En likspänning i intervallet 0–130V lades på, mellan brännaren och en elektrod i lågan, och strömmen genom lågan i fram- och backriktningen mättes. Dessa mätningar gjordes med elektroden i olika horisontella och vertikala positioner. Växelspänning med olika frekvenser lades också på och medelvärdet av strömmen genom lågan mättes.

Ett linjärt samband upptäcktes mellan pålagd likspänning och strömmen genom lågan vilket betyder att resistansen, i det undersökta spänningsintervallet, är oberoende av pålagd spänning. Resistansen i framriktningen var i princip konstant vid olika elektrodplaceringar medan backresistansen varierade flera hundra MOhm när elektroden flyttades bort från brännaren vertikalt. Gasflödet påverkade också backresistansen i stor utsträckning.

Supervisor:
Münger, Peter (Linköping University, The Department of Physics, Chemistry and Biology)
Examiner:
Münger, Peter (Linköping University, The Department of Physics, Chemistry and Biology)
Available from:
2005-10-21
Created:
2005-10-21
Statistics:
582 hits
FILE INFORMATION
File size:
962 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
3124 hits