LiU Electronic Press
Download:
File size:
295 kb
Format:
application/pdf
Author:
Fejes, Andreas (Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education) (Linköping University, Faculty of Educational Sciences)
Title:
Constructing the adult learner: a governmentality analysis
Department:
Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education
Linköping University, Faculty of Educational Sciences
Publication type:
Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Language:
English
Publisher: Institutionen för beteendevetenskap
Series:
Linköping Studies in Education and Psychology, ISSN 1102-7517; 106
Year of publ.:
2006
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-6231
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6231
ISBN:
91-85497-47-9
Subject category:
Pedagogy
SVEP category:
Education
Keywords(en) :
lifelong learning, adult education, adult learner, governmentality, genealogy, policy analysis
Keywords(sv) :
livslångt lärande, vuxenutbildning, den vuxna studerande, styrningsrationalitet, governmentality, genealogi, policy analys
Abstract(sv) :

Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. Det teoretiska ramverket är baserat på Michel Foucaults begrepp styrningsrationalitet (governmentality) och genealogi. Styrningsrationalitet syftar på ett specifikt sätt att se på styrning där fokus är på de tankar/mentaliteter som skapas genom olika diskurser om hur styrning skall utövas. Centrala frågor är: vad är styrningsproblematiken, vad ska styras, hur skall styrning gå till och vad är målet med styrning? Genea-logi syftar på ett specifikt sätt att se på historien. Utgångspunkten är de tankefigurer som är del av dagen diskurser, i denna avhandling diskurserna om vuxenutbildning och livslångt lärande. Vad består dessa diskurser och vad för härkomsthistoria har vissa av dess tankefigurer? Historia ses här som icke-linjär beståendes av brott och oregelbundenheter där syftet inte är att berätta en historia om framsteg där kausala samband är centrala. Istället använder jag genealogi för att destabilisera det vi idag tar för givet gällandes den vuxna studerande. En diskursanalys har genomförts av offentliga utredningar (SOUs och Ds) från 1920-talet fram tills idag som handlar om de praktiker som nämnts ovan. Resul-taten pekar på att en neoliberal styrningsrationalitet dominerar dagens diskurser om vuxenutbildning och livslångt lärande. Enligt texterna måste Sverige och Europa se till att alla dess medborgare konstant lär sig nya saker som ett sätt att möta en osäker och ständigt föränderlig framtid. Därmed skapas den vuxna som ständigt lärandes och som ett kompetent subjekt. Alla medborgare måste bli autonoma, själreglerande människor som konstant lär sig och som konstant gör val i enlighet med sina önskningar. För att konstruera sådana subjekt skapas flera tekniker för styrning såsom vägledning, risk, målstyrning/granskning, bedömning, mångfald m.m.

Abstract(en) :

The aim of this dissertation is to study how the adult learner is constructed through dif-ferent techniques of governing in the practice of adult, liberal adult, and higher educa-tion. Further, the aim is to analyse what rationality of governing such governing practices create and are created by. The theoretical framework is based on Michel Foucault’s concepts of governmentality and genealogy. Governmentality refers to a specific way of viewing questions of governance where the focus is on ideas concerning how governing should be practiced. These ideas are constructed through discourse. Central questions are: what is the problematic of government, what is to be governed, how is governing to be practiced and what is the teleos (the goal to be reached) of government? Genealogy refers to at specific way of viewing history. The starting point is the figures of thought that are part of the discourses of today. In this dissertation, these discourses are adult education and lifelong learning. What are these discourses made up of and what is the descent and emergence of some of its figures of thought? Here, history is seen as non-linear and containing ruptures and irregularities. The aim is not to tell the story of how it really was, where causality is central. Instead, genealogy is a way for me to destabilize the taken-for-granted ideas of the present concerning the adult learner. A discourse analysis has been conducted based on official documents produced since the 1920s and up to the present day concerning the practices mentioned above. The results point to neo-liberal governmentality dominating the discourses of adult education and lifelong learning today. According to the texts, Sweden and Europe need to make sure that all their citizens are constantly learning as a way of facing an uncertain and constantly changing future. Thus, the adult learner is constructed as a constantly learning and competent subject. All citizens have to become autonomous, self-regulating humans who are constantly learning and who constantly make choices according to their inner desires. Several techniques of governing such as guidance, risk, auditing, assessment, diversity, etc., are constructed as a way of constructing such a subject.

Note:
On the day of the public defence date of the doctoral thesis the status of article III was: Accepted; The status of article IV was: Submitted.
Public defence:
2006-05-05, Eklundska salen, Hus I, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (English)
Supervisor:
Larsson, Staffan (Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education) (Linköping University, Faculty of Educational Sciences)
Olsson, Ulf
Opponent:
Hamilton, David, Professor (Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet)
Available from:
2006-04-05
Created:
2006-04-05
Last updated:
2009-02-19
Statistics:
4559 hits
FILE INFORMATION
File size:
295 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
2223 hits