LiU Electronic Press
Download:
File size:
813 kb
Format:
application/pdf
Author:
Olovsson, Peter (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Title:
Att motverka fragmentering av arbete vid design av informations- och kommunikationsteknik: en fallstudie av IT i sjukvården
Department:
Linköping University, Department of Computer and Information Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Publisher: Institutionen för datavetenskap
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hp
Undergraduate subject:
Cognitive science programme
Uppsok:
teknik
Pages:
102
Year of publ.:
2006
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-6466
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6466
ISRN:
LIU-KOGVET-D--06/06--SE
Subject category:
Human Computer Interaction
SVEP category:
Cognitive science
Keywords(sv) :
Fragmentering, avbrott, interaktionsdesign, brukskvalitet, användbarhet, kvalitet i bruk, användningscentrerad design, användarcentrerad design, aktivitetsteori, kontextuellt utforskande
Abstract(sv) :

En fallstudie inom sjukvården har genomförts där fokus legat på hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) såsom

datorer och telefoner, skapar avbrott för personalen samt hur och om denna fragmentering av arbete kan undvikas. Tidigare

forskning om fragmenterat arbete har ofta fokuserat på tid och frekvens för avbrott, denna studie vill bryta med det

perspektivet. Det huvudsakliga datainsamlandet har bestått av 17 observationstillfällen med situerade intervjuer vid två

kirurgiska vårdavdelningar och en mottagning. Materialet har analyserats och nio brukskvaliteter har tagits fram för att

beskriva arbetet. Dessa brukskvaliteter har sedan kopplats till fragmentering och hur denna kan motverkas. De huvudsakliga

slutsatserna av studien är att IKT medverkar till en fragmentering av arbetet men att denna går att motverka. Motverkande

av fragmentering kan ske på ren interaktionsnivå men också på verksamhets- och organisationsnivå, där bland annat regler

för hur kommunikationen ser ut och hur IKT tas fram är viktiga. Studien visar på att en naiv användarcentrering vid

utveckling av IKT kan ge upphov till fragmenterat arbete för personerna som direkt och indirekt berörs av systemet.

Förutsättningarna för att skapa ett helhetsperspektiv med hjälp av tillgänglig, delad och portabel information har även visat

sig viktiga. Uppsättande av gränser mellan olika aktiviteter kan ifrågasättas och avbrott kan ha både positiva och negativa

aspekter. Det är alltså varken önskvärt eller möjligt att motverka alla typer av avbrott.

Supervisor:
Arvola, Mattias (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Examiner:
Arvola, Mattias (Linköping University, Department of Computer and Information Science)
Available from:
2007-01-18
Created:
2007-01-18
Statistics:
438 hits
FILE INFORMATION
File size:
813 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
728 hits