LiU Electronic Press
Download:
File size:
605 kb
Format:
application/pdf
Author:
Björndahl, Sofie (Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Speech and Language Pathology) (Linköping University, Faculty of Health Sciences)
Johansson, Emelie (Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Speech and Language Pathology) (Linköping University, Faculty of Health Sciences)
Title:
Avkodning gällande ordläsning på svenska och engelska hos svenska typiska läsare och elever med lässvårigheter i årskurs 4
Alternative title (en) :
How Swedish Pupils in Grade Four with Reading Difficulties and Typical Readers Decode on Word Reading in Swedish and English
Department:
Linköping University, Faculty of Health Sciences
Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Speech and Language Pathology
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE credits
Undergraduate subject:
Master (one year thesis)/Speech and Language Pathology
Pages:
37
Year of publ.:
2013
URI:
urn:nbn:se:liu:diva-93679
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-93679
ISRN:
LIU-IKE/SLP-A--13/007—SE
Subject category:
Medical and Health Sciences
Keywords(en) :
decoding, word reading, foreign language, reading difficulties, language learning, Swedish, English
Keywords(sv) :
avkodning, ordläsning, främmande språk, lässvårigheter, språkinlärning, svenska, engelska
Abstract(sv) :

Olika språk har olika ortografiskt djup och svenska språket anses som ett mer ortografiskt ytligt (regelbundet) språk än engelska språket som anses vara mer ortografiskt djupt (oregelbundet). I Sverige studerar elever det främmande språket engelska från lågstadiet. Flertalet forskare menar att det kan finnas tvärspråkliga överföringar mellan en förmåga i modersmålet och samma förmåga i det främmande språket. Föreliggande studie syftade till att undersöka avkodning (ordläsning) på svenska och engelska hos elever med lässvårigheter och typiska läsare i årskurs fyra. I studien inkluderades 48 elever uppdelat på två grupper; 19 elever med lässvårigheter och 29 typiska läsare. Samtliga elever hade svenska som modersmål och eleverna med lässvårigheter hade specialundervisning för sina lässvårigheter. Eleverna genomförde sex avkodningstest, två av avkodningstesten var på engelska och hade en svensk motsvarighet. Eleverna fick även genomföra ett test för fonologisk medvetenhet samt fylla i en enkät om läsning. Resultaten visade att eleverna med lässvårigheter presterade signifikant sämre på samtliga test än de typiska läsarna. Enkäten om läsning visade en skillnad mellan hur grupperna skattat sig och eleverna med lässvårigheter hade även en viss insikt i sina svårigheter. Elever med lässvårigheter som hade avkodningssvårigheter på svensk ordläsning visade sig även ha avkodningssvårigheter på engelsk ordläsning och de elever som presterade bra på svensk avkodning presterade också bra på engelsk avkodning. Sammantaget tyder detta på att det finns vissa tvärspråkliga överföringar.

Abstract(en) :

Different languages have different orthographic depth. The Swedish language is more shallow (regular) compared to the English language which is more orthographically deep (irregular). Swedish students start studying the foreign language English from primary school. Several researchers have found cross-linguistic transfers between an ability in the native language and the same ability in the foreign language. The present study aimed to investigate how pupils in fourth grade with reading difficulties and typical readers decode (word reading) in Swedish and English. 48 pupils were included in the study, divided into two groups: 19 pupils with reading difficulties and 29 typical readers. All of the students had Swedish as their native language and the students with reading difficulties had special education for their reading problems. The pupils conducted six tests of decoding, two of the tests were in English and had a Swedish counterpart. The pupils also conducted a test of phonological awareness and filled out a questionnaire about reading. The results showed that students with reading difficulties performed significantly poorer on all of the tests than the typical readers. The questionnaire about reading showed a difference between the groups and the questionnaire also showed that pupils with reading difficulties had insight in their reading problems. The pupils with reading difficulties who had decoding problems on word reading in Swedish also had decoding problems on word reading in the foreign language and those students who performed well on Swedish decoding also performed well on English decoding. Overall this means that there are some signs of cross-linguistic transfers.

Presentation:
2013-05-16, Linköping, 14:00 (Swedish)
Supervisor:
Gustafson, Stefan, Lektor (Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning) (Linköping University, Faculty of Health Sciences)
Examiner:
Aanstoot, Janna, Lektor (Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Speech and Language Pathology) (Linköping University, Faculty of Health Sciences)
Available from:
2013-10-25
Created:
2013-06-06
Last updated:
2013-10-25
Statistics:
106 hits
FILE INFORMATION
File size:
605 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
103 hits