liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 466
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Siggelsten, Marcel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Arbetsbaserade Formella Utbildningar: En Fallstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie är av kvalitativ metod och syftar till att undersöka och öka förståelsen för hur formella arbetsbaserade utbildningar används i praktiken och vilken roll de spelar för utbildningssatsande företag inom detaljhandeln. Studien behandlar både ledare och medarbetares syn på de tillhandahållna utbildningarna.

  Resultaten tyder på att formella arbetsbaserade utbildningar kan fungera som en grund för informellt lärande på arbetsplatsen. Medarbetarna tryckte på vikten av att inkludera diskussionsmoment i utbildningarna för ge de möjlighet att öppna upp sig för alternativa tolkningar. Vidare tyder resultaten på att ökat reflekterande lärande sannolikt leder till att de anställda bättre kan anpassa sina metoder efter olika kontexter. Våra resultat visade även på att motivationen till att gå på utbildningarna minskas i det fall den är repetition. Således bör utbildningarna i högre individanpassas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ali, Sofia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Varför ska de inte välja svensken framför mig?": Invandrarungdomars föreställningar om möjligheter och svårigheter på den svenska arbetsmarknaden.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie bygger på sju invandrarungdomars föreställningar om möjligheter och svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. I fokus för studien står särskilt ungdomarnas berättelser om de vägval de gjort, som de står inför och som de skulle vilja göra, när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden. Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utfördes intervjuer med ungdomarna varpå dessa analyserades och tolkades i enlighet med meningskoncentreringsprincipen. Det teoretiska ramverk som använts för att tolka och analysera ungdomarnas berättelser har legat i led med Pierre Bourdieus habitusbegrepp och praktiskt sinne, kapitalbegreppen samt sekundära karaktäristika. Resultatet visar att det finns ett driv hos ungdomarna att arbeta men att de känner sig motarbetade och förbisedda på arbetsmarknaden. De upplever att deras invandrarskap innebär att de behöver prestera dubbelt så bra i arbete och studier för att en arbetsgivare ska få upp ögonen för dem, för ”varför ska de inte välja svensken framför mig?”. Även bristande kontaktnät innebär ett underläge för invandrarungdomarna jämfört med deras svenska arbetssökande vänner. De förlitar sig inte på att någon förälder eller familjemedlem kommer att kunna hjälpa de få in foten på arbetsmarknaden eftersom de möjligheterna är begränsade. Sammantaget är de överens om att de i rollen som invandrare eller barn till invandrare sitter i en position som innebär att de inte har samma möjligheter som en etniskt svensk har i arbetssammanhang. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Almgren, Richard
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Green Business AB.
  Näringslivets insatser på miljöområdet: För Naturvårdsverket2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppdraget för denna rapport har varit att beskriva näringslivets insatser på miljöområdet med avseende på vilka miljöfrågor som näringslivet prioriterar, hur företagen organiserar sina insatser och vilka verktyg de använder för att förbättra sin miljöprestanda, hur de ser på några vanliga statliga styrmedel, vilka som är de viktigaste drivkrafterna och hindren till förbättrad miljöprestanda samt att även blicka utanför Sveriges gränser.

  Generationsperspektivet, ungefär 3-års cykler, på miljöfrågorna innebär att det ofta tar lång tid innan ett miljöproblem uppenbarar sig som ett problem. Likaså tar det ofta lång tid att åtgärda upptäckta problem med hänsyn till att de ofta kräver omställningar med nya tekniska lösningar, som inte alltid finns till hands, och som också behöver inför as brett i näringslivet.

  När det gäller den första frågan om vilka de viktigaste miljöfrågorna är för näringslivets del visar denna studie att det främst gäller klimatfrågan och produkternas miljöaspekter i ett värdekedjeperspektiv. Båda frågorna är globala till sin karaktär. De studerade företagen har hög beredskap och har redan påbörjat arbetet att för svensk del bidra till att minska klimatpåverkan. Innebörden av de antagna målen hos de 50 studerade företagen är att företag som verkar i Sverige enligt denna studie ska kunna medverka till att nå den nivå på insatser som IPCC indikerat för år 2050. Det är den tidpunkt som IPCC siktar på i sina senaste utvärderingar. Flera företag har vardera skisserat en trovärdig färdplan för att göra verksamheten koldioxidsnål eller koldioxidneutral till nämnda tidpunkt. Det är känt från andra liknande studier att det f rån näringslivets perspektiv dock också behövs ett politiskt mål av flera skäl, bl a för att regeringar och näringsliv i alla länder ska dra åt samma håll. Det som emellertid är intressant nu är att näringslivet i Sverige enligt denna studie har påbörjat arbetet med att finna lösningar för att nå ett ev kommande politiskt globalt mål. De studerade företagen i Sverige har även i stor utsträckning upprättat egna mål och genomför åtgärder på de områden som de nationella miljökvalitetsmålen täcker, bl a med inriktning på att begränsa förorening av luft- och vattenområden men även på att värna den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruk samt att värna och utveckla naturvärden i den bebyggda miljön. Resultaten i form av utsläppsminskningar på de föroreningsanknutna områdena är goda även om det på flera områden återstår insatser att göra. Miljökvaliteten i Sverige på dessa områden påverkas dock främst av verksamhet i länder utanför Sveriges gränser. Den miljöpåverkan som uppstår som följd av den ökade handeln mellan länder är idag svår av kvantifiera på grund brister i lämplig statistik och mätetal. Inriktningen av handeln pekar emellertid på att Sverige exporterar mer varor med goda miljöprestanda, räknat i hela värdekedjan, än importerar varor med dåliga. Utöver nämnda områden har företagen ofta mål för användning av resurser och utveckling av förnybara energikällor.

  När det gäller den andra frågan om företagens egna insatser visar studien att det i rapporten studerade delen av näringslivet i Sverige i betydande omfattning på frivillig väg har infört egna verktyg för att effektivt kunna hantera sina miljöfrågor. Den viktigaste förändringen är att begreppet hållbar utveckling nu har slagit rot. Det medför att miljöfrågorna nu fått en tydligare plats i företagens ledningar i samverkan med andra frågor inom begreppet hållbarhet. De viktiga förebilderna för innebörden av hållbar utveckling är UN Global Compact, OECDs vägledning för multinationella företag och den internationella standarden ISO 26000 om socialt ansvarstagande. Rapporteringen av studerade företagens insatser på hållbarhetsområdet sker i stor utsträckning enligt den modell som utarbetats av GRI (Global Reporting Initiative). Den egna målstyrda verksamheten baseras väsentligen på miljöledningssystem som upprättats med stöd av den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001, inom vilken även lagstyrda insatser hanteras internt . Syftet med sådana miljöledningssystem är att bidra med en effektiv metod att hantera miljöfrågorna i ett företag. Den logik som denna standard har byggt upp, m ed målstyrning som viktigaste komponent, lyser igenom i alla företagens hållbarhetsredovisningar. Det är alltså tydligt att ISO 14001 har fått stort genomslag i den praktiska hanteringen av miljöfrågorna. Vidare är det tydligt att företagen idag fäster sto r vikt vid att värna och utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Mer än 70 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige är certifierad enligt något av de stora förekommande certifieringssystemen (FSC/PEFC). Det innebär omfattande åtaganden för skog sägarna att värna om den biologiska mångfalden och att sätta av marker för naturvårdsändamål.

  När det gäller den tredje frågan om näringslivets förhållningssätt till statliga styrmedel har näringslivet i Sverige generellt sett en positiv syn på det regel verk som reglerar deras verksamhet. Efterlevnaden synes vara god av gällande regler. Den statliga individuella, integrerade tillståndsprövningen anses av berörda företag vara ett bra styrmedel. Det gäller även den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Däremot framgår det tydligt av studien att den nuvarande utformningen av tillståndsprövningen enligt berörda företag efter hand har blivit alldeles för omständlig och tidsmässigt utdragen. Idag tar tillståndsprocessen över tre år i genomsnitt. Det bör tydliggöras att inget företag har yrkat på att sänka miljökraven i sig utan framförallt att få tillståndsprocessen att gå fortare. Studien visar att det finns flera sådana möjligheter utan att varken göra avkall på kraven i direktiv från EU eller hänsyn till miljön. Avgiften på kväveoxider har mer eller mindre förlorat sin roll som styrmedel och fungerar numera mest som subvention av energisektorn på bekostnad av skogsindustrin. Det är framförallt skogsindustrin som framför kritik på denna punkt. Vidare ans er berörda företag att handeln med utsläppsrätter enligt EU ETS bör utvidgas till ett globalt system för att kunna bli verkningsfullt.

  När det gäller den fjärde frågan om drivkrafter och hinder för förbättrad miljöprestanda var lagstiftningen den stora drivkraften under 1970- och 1980-talen. Olika marknadsbaserade krav har numera fått en betydligt större roll än tidigare. Kraften i dessa krav skiftar från bransch till bransch och från miljöfråga till miljöfråga. En notering som stödjer tesen om att marknad en tagit över är det faktum att även de i denna undersökning utvalda företag, som inte i någon påtaglig utsträckning styrs av lagstiftning, också har ambitiösa program och planer. En annan bild av samma utveckling är relationen till kunder och andra intressenter. Det framkommer av företagen i studien att de knappast idag kan verka på marknaden samtidigt som förtroendet för företaget sviktar hos kunder och andra intressenter. En viss reservation kan dock vara befogad. Bakom olika marknadsrelaterade krav står ofta myndighetskrav eller lagstiftning. Det motsatta gäller naturligtvis också, dvs bakom lagstiftningskrav finns ofta ytterst ett krav på marknaden. Vidare är det tydligt från studien att d en värdegrund som idag omfattar de flesta svenskar, att värna om miljön, gäller också för företag. Sverige är ett relativt homogent land med en i stora delar gemensam värdegrund. En betydande del av alla insatser för miljön görs därför på helt frivillig väg av ren omtanke om miljön. Också detta bekräftas av det faktum att även de företag som inte omfattas av statliga krav på tillstånd, anmälan eller andra ”skarpa krav” också vidtar åtgärder för att skydda miljön med liknande inriktning och omfattning som de med sådana krav.

  Genomgången av olika verktyg och styrmedel får konsekvenser för de statliga och kommunala myndigheterna. Olika statliga regelverk är inte längre är det enda svaret på förbättrad miljöprestanda hos näringslivet. Det innebär att miljöpolitiken för regering och myndigheter snarare bör vara att skaffa sig ett rimligt förhållningssätt till de olika initiativen på marknaden med innebörd att staten underlättar för och stödjer företag, snarare än reglerar. Efter genomgången i denna rapport är svaret entydigt nej på frågan om det behövs kompletterande styrmedel. Det saknas i varje fall miljömotiv för det.

  Informationen för att besvara frågorna i denna undersökning har främst hämtats från en grupp av 50 stora företag med verksamhet i Sverige. Därutöver har information inhämtat s från intervjuer (11 företag, varav 6 från gruppen av 50), andra tillgängliga undersökningar och litteratur. De 55 företagen utgör inte ett representativt urval av näringslivet idag. Däremot vet vi från tidigare undersökningar att den värdegrund och de insatser som de stora företagen gör efter hand verkar som inspiration för de mindre företagen. Många av de mindre företagen är också leverantörer till de stora och har krav fr ån kunden att förhålla sig till. Det de stora företagen gör idag förmodas vara giltiga för en större del av näringslivet om några år.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Amaxilatis, Dimitrios
  et al.
  SparkWorks ITC Ltd, England.
  Tsironis, Nikolaos
  SparkWorks ITC Ltd, England.
  Papoulias, George
  Univ Patras, Greece.
  Hofs, Dennis
  Roessingh Res & Dev, Netherlands.
  Kovordanyi, Rita
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Marcos, Hugo
  Inst Pedro Nunes, Portugal.
  Jordao, Joao
  Inst Pedro Nunes, Portugal.
  Quintas, Joao
  Inst Pedro Nunes, Portugal.
  SmartWork: An IoT Enabled Unobtrusive Worker Health, Well-being and Functional Ability Monitoring Framework2021In: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE (IJCCI), SCITEPRESS , 2021, p. 398-408Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Staying healthy in our workplaces is one of the most important priorities both for employers and employees, especially after the recent COVID-19 pandemic. Especially for older workers, that are more vulnerable, not only due to COVID-19 but also due to their chronic conditions that may be affecting their performance and productivity. This is more prevalent in western societies where populations are aging and people and governments start to consider staying at work longer to stay as active members of the society and live independently in better conditions. In this paper we present the SmartWork software suite that aims at building a worker-centric Internet of Things enabled system for workability sustainability, integrating unobtrusive sensing and modeling of the worker state with a suite of novel services for context and worker-aware adaptive work support. SmartWork is a ready to use, software suite tested in real-world installations that combines off-the-shelf and novel software and hardware components to provide workers with guidance on how to improve both their personal and professional lives.

 • 5.
  Andersson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Agerman, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Är digitala HRM-verktyg som ett dåligt Facebook?: En kvalitativ studie om HR-medarbetares uppfattningar om användandet av digitala HRM-verktyg2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR-medarbetare uppfattar användandet av digitala HRM-verktyg i sitt dagliga arbete. Syftet preciseras genom de tre frågeställningarna; Vad kännetecknar användandet av HRM-verktyg i en HR-medarbetares dagliga arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för HR-funktionens arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för anställda och chefer i organisationen? Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på en fenomenografisk metodansats för att undersöka informanternas uppfattningar om digitala HRM-verktyg. Studiens upplägg är en intervjustudiedesign och tio halvstrukturerade intervjuer genomfördes med HR-medarbetare från fem olika företag. Resultatet visade att HR-medarbetarna har varierande uppfattningar om hur de digitala HRM-verktygen används, men att de används i både strategiska och operativa syften. Även implementeringen uppfattades som en viktig faktor för hur verktygen skulle komma att användas samt att HR-medarbetarna själva vara ansvariga för lärandet. HR-medarbetarna uppfattade även att de digitala HRM-verktygen leder till automatisering, professionalisering och ökad rollspecialisering för HR-funktionen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet.
  Hedström, Karin
  Örebro universitet.
  Moll, Jonas
  Örebro universitet.
  Mårtensson, Maria
  Linnéuniversitetet.
  Siegert, Steffi
  Linnéuniversitetet.
  Sommar, Carl-Johan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ledarskap för ett hållbart arbetsliv: Teknikstrategier och arbetslivets gränser2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Användning av allt mindre mobiler och mer lättflyttade datorer gör att gränsen mellan vårt hem och vårt arbete gradvis suddas ut. Användandet av digital teknik möjliggör för skolor att finnas på flera platser, en utveckling som tydliggjorts under pandemin. Sociala medier har för många skolanställda blivit en naturlig del både i det pedagogiska arbetet och i den dagliga kontakten med varandra, elever och vårdnadshavare. Hur skolan formeras i en digital verklighet är därför en nyckelfråga för framtiden.

  För att bidra till en bättre förståelse för digitaliseringens påverkan på arbetslivet och arbetsmiljön har vi genomfört ett forskningsprojekt med titel ”Ledarskap för ett hållbart digitalt arbetsliv: Teknikstrategier och arbetslivets gränser”. Projektet har finansierats av AFA Försäkring inom deras FoU-program “Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön”.

  Projektets syfte har varit att analysera hur styrning och ledarskap kan utformas i skolan för att tillvarata nyttan hos sociala medier och samtidigt skapa en hållbar digital arbetsmiljö för medarbetare och chefer.

  Våra resultat bygger på ett omfattande empiriskt intervjumaterial, och ett mindre antal enkäter. Vi kan i våra resultat se att samtliga aktörer som är engagerade i skolan behöver diskutera hur man vill och bör använda sociala medier. I vissa fall kan det behövas en tydligare styrning, i andra fall kan det vara tillräckligt med en mjukare styrning med tydligt uttryckta förväntningar och levande diskussioner om hur man som lärare och skolledare ska förhålla sig till sociala medier. Sammantaget tecknas en bild där användandet av sociala medier inte bara suddar ut gränslinjerna mellan det privata och det offentliga, utan också utvidgar gränserna för den egna yrkesrollen. Berättelserna vi har fångat från olika aktörer visar på komplexiteten och svårigheten att styra sociala medier som befinner sig mellan privatlivet och arbetslivet. Vi måste därför förändra hur vi förstår skolan och skolans roll i en digital verklighet. Resultaten har spridits genom vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar i media och tidskrifter, samt genom möten med intressenter.

 • 7.
  Andersson, Carlaxel Bo
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Karlsson, Morgan
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Leo, Carl Bengt Gunnar
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Olsson, Sara
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Svensson, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Att dra sitt strå till stacken: En studie om arbetsmarknadens inverkan på individen2006Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetslivet och frånvaron av arbete är en stor del av en individs identitetsskapande. Samtidigt pågår stora förändringar på arbetsmarknaden och individen måste vara anpassningsbar, till att vara i en ny situation och omdefiniera sin egen identitet. Den första delen i antologin handlar om hur den flexibla arbetsmarknaden har för inverkan på en individs identitet och livsvillkor. Studien visar att informanterna lever i olika stor grad i denna verklighet ch har en inverkan på dess identitetsskapande. Nästa bidrag belyser hur det sociala samspelet ser ut mellan olika etniska grupper på arbetsmarknaden. Tredje delen handlar om arbetslöshetens konsekvenser för identiteten och dess upplevelser av arbetslöshet. Studien visar på att upplevelserna är varierande och kan både vara positiva och negativa.

  I bidraget kring utmattning framkommer vikten av att se till samhället och inte enbart den medicinska vetenskapen. Studien visar på att tillit, normer och värderingar har betydelse kring en individs identitet och livsvillkor.

  Den sista delen behandlar vad utbildning och arbete har för betydelse för unga mänsidentitetsskapande och vad som kan påverka dem i deras val.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Andersson, Hans
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Berggren, ChristianLinköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. University of Sussex.
  Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: Slutrapport från ett forskningsprogram2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här skriften presenterar ett urval resultat och texter från forskningsprogrammet ”Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi” (Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise, KITE) som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond i två faser under åren 2007–2015. I programmet har vi analyserat hur företag, speciellt i tekniktunga industrier, påverkas av den allt mer globala konkurrensen om nya produkter och tjänster, hur nya specialiserade kunskaper växer fram och tas tillvara, och hur de kan förenas med existerande kunskapsbas. I denna skrift finns studier på tre olika nivåer: branschnivån, med analyser av innovationsprocesser och kunskapsutmaningar i industriella sektorer; företagsnivån, med skildringar av förändringar i företagens interna organisering av kunskapsbildande processer och undersökningar av nya former för utbyte och samspel mellan företag; samt mikronivån, med undersökningar av samspelet mellan individuella specialister inom företag. Skriften vänder sig både till den intresserade allmänheten och till forskare med annan vetenskaplig bakgrund. Fokus är på internationellt konkurrerande branscher och företag, men analyserna av kunskapens delning och sammanflätning, separation och integration, har bäring också på andra kunskapsintensiva sektorer och verksamheter, från statliga verk till sjukvård.

  En vetenskaplig presentation av programmets forskning under de första fyra åren finns i boken Knowledge Integration and Innovation: Critical Challenges Facing International Technology-Based Firms (redigerad av Berggren, Bergek, Bengtsson, Hobday & Söderlund och utgiven av Oxford University Press 2011). En uppföljande volym, Managing Knowledge Integration Across Boundaries, planeras av samma förlag 2016 (redigerad av Tell, Berggren, Brusoni & Van de Ven). I den medverkar ett antal internationella författare vilket visar kunskapsområdets globala tyngd och intresse. Under programmets drygt åtta år har deltagarna publicerat ett mycket stort antal artiklar, konferensbidrag, bokkapitel och liknande. För dessa hänvisar vi till programmets hemsida www.liu.se/kite.

  Vi har under hela programperioden arbetat intensivt med att diskuteraoch konstruktivt kritisera och utveckla varandras bidrag. Därför har det varit naturligt att denna skrift inbegriper många programdeltagares medverkan. En presentation av samtliga medverkande finns i slutet av denna skrift. Följande KITE-forskare har medverkat i nedan angivna kapitel:

  Hans Andersson (kapitel 4)

  Lars Bengtsson (kapitel 7)

  Marie Bengtsson (kapitel 3)

  Anna Bergek (kapitel 2)

  Christian Berggren (kapitel 1)

  Karin Bredin (kapitel 6)

  Cecilia Enberg (kapitel 5, 7)

  Mattias Johansson (kapitel 4)

  Nicolette Lakemond (kapitel 7)

  Lars Lindkvist (kapitel 3)

  Thomas Magnusson (kapitel 1)

  Camilla Niss (kapitel 6)

  Jonas Söderlund (kapitel 6)

  Fredrik Tell (kapitel 5)

  Vi vill också tacka Jenny Björkman på Riksbankens Jubileumsfond och Makadam förlag för deras engagerade arbete med redigering och produktion av slutresultatet.

  Download full text (pdf)
  Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi
 • 9.
  Andersson, Josefin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ: Erfarenheter från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetskooperativ har i Sverige en lång historia bakom sig men har under senare år uppmärksammats under nya former; sociala arbetskooperativ eller sociala företag. Dessa utmärker sig genom att främst skapa arbeten för personer med olika former av arbetshinder. I den här rapporten har personal från fyra ESF-projekt med inriktning mot social arbetskooperation intervjuats. Rapporten ger en bild av hur den kooperativa rörelsen kan kombineras med arbetsmarknadspolitisk projekt­verksamhet – men också av de svårigheter som denna verksamhet kan möta. I studien analyseras bland annat hur inkludering får betydelse i projektverksam­heten i relation till frivillighet och tvång.

   

  Download full text (pdf)
  Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ : Erfarenheter från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt
 • 10.
  Andersson, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Understanding Recognition of Prior Learning as a Tool for the Labour Market Integration of Skilled Migrants2023In: Migration, Education and Employment: Pathways to successful integration / [ed] Marianne Teräs, Ali OSman, Eva Eliasson, Cham: Springer, 2023, p. 29-44Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In the integration of skilled migrants, recognition of their prior learning is a key factor. One concern is the object of the recognition process, the formal and the actual competence of the individual. Another concern is the subject of the process, the migrant. Starting from the individual and her/his experience and competence entails a different process and result than starting from professional regulations and labour-market needs. A final concern is the process of recognition. Recognition processes could be seen solely as a matter of classification and assessment, but this misses the fact that the recognition process also means a learning process for the individual. This chapter discusses problems and opportunities relating to the recognition of prior learning targeting skilled migrants in relationship to these three concerns of object, subject, and process of recognition.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Ragnar
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Inclusion of immigrants -- effects of diffent kinds of partnerships2008In: Partnership: As a Stragegy for Social Innovation and Sustainable Change / [ed] Lennart Svensson, Barbro Nilsson, Stockholm: Santérus Academic Press , 2008, 1, p. 159-172Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this book 14 scholars get new data and make careful analysis of the partnership organisation both in theory and in practice. They analyse the effectiveness of the partnership organisation in implementing changes and innovation with long-term effects rather than short-term results. The ambition is to address practical dilemmas and problems in the partnership organisation by using different theoretical perspectives - theories about organisational learning, strategies for change, power and empowerment, gender analysis, governance and participation etc. The research presented is valuable in order to achieve deeper understanding of the pros and cons with the partnership organisation. When can it be useful? What kind of problems can be addressed? Which conditions are necessary if the partnership model is to be used? Editors are Lennart Svensson, professor of sociology at the University of Linkoping, Sweden and Barbro Nilsson, Ph.D. and lecturer of pedagogic at the Institution of Behaviour Science learning at the University of Linkoping. Also contributing are Ken Caplan, Leda Stott, Erik Lindhult, Ingela Malqvist, Marianne Parmsund, Ann-Christine Larsson, Maria Bogren, Sofia Wistus, Ragnar Andersson, Hanna Westberg, Anette Scoppetta and Gun Hedlund.

 • 12. Order onlineBuy this publication >>
  Appelkvist, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Professionsföretagare: I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is about women’s business ownership within a profession in a state of flux. Several professions in Sweden but also internationally are characterized by an increased proportion of women and structural transformations during the 1900s. An increase in businesses is another change that occurred in recent years. The study describes and analyzes women’s business ownership within a profession and a particular focus is placed on the intersection between business ownership, profession and gender. An example of a profession in a state of change in Sweden is the veterinary profession, which for the past 50 years have undergone a series of changes. A theoretical combination of small business ownership, profession and gender is used. The empirical material consists of interviews with all women who are business owners and veterinarians in Östergötland County. As a result of the study I coin the term profeneurs with the intention of making visible the interplay between business ownership and profession. The results of the study show that the profession is in many cases given priority over business ownership. Furthermore, the study shows that the profeneurs do gender at different levels and in different dimensions in relation to the profession. There is stability in how gender is done at a general level, while there are opportunities for change in how gender is done at a specific level. Even if stability dominates, business format provides opportunities to create some gaps in the pattern of the gender system.

  Download full text (pdf)
  Professionsföretagare: I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Avby, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Professional Practice as Processes of Muddling Through: a Study of Learning and Sense Making in Social Work2015In: Vocations and Learning, ISSN 1874-785X, E-ISSN 1874-7868, Vol. 8, no 1, p. 95-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using an ethnographic approach, the aim of this study was to explore how social workers learn and make sense of experiences in their daily practices. Five events that took place during an ordinary day of child investigation work are described and serve as the basis for the analysis. The findings imply that investigation work is largely a social rationalization process and that the interaction between different actors in work is a strategy to enhance the level of knowledge and contribute to learning among the professionals. Thus, learning is embedded in daily activities, for example, consulting colleagues, framing problems and building relationships. Furthermore, the findings suggest the possibility of assuming a contextualized view of reasoning, a so-called contextual rationality, which maintains that practitioners need to make judgments in a way that is sensitive to and relevant for their own contextualized settings. Contextual rationality is a reasonable strategy to deal with complex problems in daily practices that cannot be completely analysed or solved. Contextual rationality is thus not about accuracy, rather it engages individuals to find meaning and order in the complexity of modern organizations where norms, values and expectations provide frameworks for explanations. Besides offering an explanation for the basis of practice, the study identifies a variety of learning opportunities in everyday practice that could potentially be used in efforts to organize a more reflective practice to facilitate improved workplace learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Avby, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work2017In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, p. 51-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore knowledge use and learning among social workers in everyday child investigation work. Research was undertaken in two Swedish children’s services departments. The study applied an ethnographic approach. Methods for data collection included interviews, participant observations, reflective dialogues and a documentary analysis of case files. The social workers’ knowledge sources were classified into research-based, practice-based and ordinary knowledge. The findings show that the social workers preferred practice-based knowledge, which was primarily conveyed from colleagues and previous experience, and rarely consulted knowledge from sources found outside the practice setting. Furthermore, the findings suggest that the integration of knowledge was made possible through the social workers' engagement in both a verbal and a more cognitive (tacit) reasoning activity, processes that fostered learning at work. The social workers’ learning was predominantly adaptive as they learned to handle tasks in a fairly routinized way on the basis of rules or procedures. The findings lend support to the notion that the use of different knowledge forms could potentially trigger learning in everyday social work.

 • 15.
  Axelsson, Bodil
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Avslutande sammanfattning och reflektioner: Ideal, livsval och komplexitet2009In: Rapport från konferensen Arbete, livsval och ideal, Arbetets museum 12-13 november 2009, 2009, p. 43-49Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Bajric, Azra
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Arbetsmarknadens spelregler: arbetslöshet bland utomnordiskt födda individer som bor i Finspångs kommun2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research has shown that immigrants in the Swedish society often, when seeking jobs, don’t get the same opportunities as the rest of the population. This thesis is a qualitative research that examines the problematic situation of unemployment among immigrants in the municipality of Finspång. The purpose of this study is to analyze how civil servants in Finspång apprehend and describe the labor market problems surrounding the immigrant groups that live in the municipality of Finspång. The empirical material is build upon seven qualitative interviews with eight civil servants working in Finspång. The main focus has been to study how power relations that could be generated through structural/institutional discrimination related to ethnic/ cultural and gender based differentiation take place and regulate opportunities on the Swedish labor market.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Bak Jørgensen, Martin
  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility. Introduction2023In: Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility / [ed] Martin Bak Jørgensen & Carl-Ulrik Schierup, Chicago: Haymarket , 2023, p. 1-22Chapter in book (Refereed)
 • 18. Bak Jørgensen, Martin
  et al.
  Schierup, Carl-UlrikLinköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
   Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility2023Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Possibility spells out a plea for utopia in a crisis-ridden 21st century of unequal development, exclusionary citizenship, and forced migrations. The volume offers a collection of critical essays on human rights movements, sanctuary spaces, and the emplacement of antiracist conviviality in cities across North and South America, Europe, and Africa. Each intervention proceeds from the idea that cities may accommodate both a humanistic sensibility and a radical potential for social transformation. The figure of the 'migrant' is pivotal. It expounds the prospect of transversal solidarity to capture a plurality of commonalities and to abjure dichotomies between in-group and out-group, the national and the international, or society and institutions. 

 • 19.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Boréus, Kristina
  Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Yazdanpanah, Soheyla
  Linköpings universitet.
  Att verka för jämlika arbetsplatser: en studie av jämlikhet och ojämlikhet mellan anställda i äldrevården2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten redovisar resultat från en studie på ett antal äldreboenden i en större svensk kommun. Syftet har varit att undersöka hur jämlikhet mellan olika grupper av anställda – i första hand mellan personer i befattningarna undersköterska och sjukvårdsbiträde – kan gynnas.

  Studien har genomförts av fyra forskare och bekostats av det statliga Vetenskapsrådet. Den är alltså varken beställd eller planerad av kommunen ifråga. Forskarna är helt ansvariga för alla delar av studiens uppläggning, genomförande och resultat.

  Download full text (pdf)
  Att verka för jämlika arbetsplatser: En studie av jämlikhet och ojämlikhet mellan anställda i äldrevården
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Sweden.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholms universitet, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Akutmottagningarnas konstanta kaos: styrning, det oförutsedda och motstånd2015Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Sweden.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro University, Sweden.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Occupational Control on Drift—National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments2017In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 2, article id e1765Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Swedish emergency departments, various initiatives have been introduced in order to reduce long waiting times for patients: lean methods, targets for waiting times related to revenues, interprofessional teams, and different forms of triage systems. This study focuses on the physicians’ views on dilemmas related to these interventions. The study is based on the interviews with 14 physicians in four emergency departments. The interviews have been analysed thematically and presented in the form of brief narratives. The study follows changes from clinical practice to the national policy level. The changes appear to be ineffective or counterproductive—waiting times are rather getting longer, but the measures have a number of other effects. Decisions are taken at a central level and are carried out by means of rules, incentives, and projects and end in the medical profession being displaced from the central position they have held in the working processes of health care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bengtsson, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Donderer, Victoria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Medarbetarsamtalets påverkan på motivation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om medarbetarsamtal och hur det kan påverka medarbetarens motivation. Anledningen till att studera detta område är för att hjälpa en given organisation i dess utveckling av medarbetarsamtal. Det som studeras är nuvarande arbetssätt för medarbetarsamtal, hur de nuvarande arbetssätten påverkar medarbetarens motivation samt hur arbetssätt för medarbetarsamtal kan utvecklas för att i större utsträckning påverka medarbetarens motivation. För möjlighet att uppnå studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts kombinerat med en litteraturundersökning inom det studerade området. Resultatet visar på en variation av arbetssätt för medarbetarsamtal som praktiseras. Ett årligt medarbetarsamtal tillsammans med kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback är arbetssätt som förespråkas och anses påverka medarbetarens motivation. Studien visar på vikten av att förmedla syftet med medarbetarsamtalet till samtliga medarbetare inom en organisation samt att organisationens och chefernas prioriteringar för medarbetarsamtal har stor inverkan på hur medarbetarsamtal praktiseras inom organisationen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Bengtsson, Kristofer
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Jonson, Carl-Oscar
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Center for Disaster Medicine and Traumatology.
  Prytz, Erik G.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Framtidens skadeplats: intervjuer med landstingens beredskapssamordnare2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att genom intervjuer med beredskapssamordnare från Sveriges landsting försöka skapa en bild av hur uppfattningen var att skadeplatsen såg ut idag och skulle kunna kommat att förändras på sikt. Vidare önskade intervjustudien söka svar på frågor som rörde komplexiteten på skadeplatsen genom att diskutera ledningsförhållanden, samverkan med andra aktörer, alarmerings- och dirigeringsfunktionernas roll i det svenska sjukvårdsystemet samt hur ett möjligt arbete med ett återtagande av förmågan till ett civilt försvar skulle påverka systemet i sin helhet. Överlag har detta syfte uppnåtts genom ett rikt material kring relevanta frågeställningar som belyst ett flertal kritiska aspekter både i dagens situation men även för framtiden.

  Resultatet ger en relativt entydig bild av hur situationen uppfattas på landstingsnivå idag av personalen som behandlar beredskapsfrågorna. Den bild som målas upp fokuserar kanske främst på en upplevd avsaknad av centrala och nationellt övergripande styrningar vilket menligt påverkar förmågan att lyfta ledningsförmågan från regional till nationell nivå vid en större händelse som överstiger den regionala förmågan. Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar av idag är väl anpassad för att hantera händelser inom ramen för det egna länets geografiska område. Befintliga koncept för samverkan och samordning bedöms fungera bra i vardagen, exempelvis vid de vanligaste fallen av skadeplatser: trafik och brand. Detta innebär dock att systemet fungerar väl under förutsättning att händelsen är begränsad i såväl tid och rum som vad avser antalet drabbade. En större händelse eller flera händelser samtidigt på olika platser, särskilt om det finns försvårande faktorer såsom utsläpp av farliga ämnen eller en högre hotbild, skapar försvårande omständigheter som upplevs svårhanterliga idag. I ett framtida scenario upplevs även risken för dessa händelser och terrorattacker att öka. Avhängigheten av IT samt ett samhälle som i allt högre grad förlitar sig på ”just in time”-leveranser gör att sårbarheten har ökat och upplevs fortsätta göra det även i framtiden. Andra viktiga områden som lyfts är nuvarande och befarad framtida brist på kompetent personal samt att utbildnings- och övningsverksamhet inte kan bedrivas i önskvärd utsträckning, delvis på grund av personalbrist och –omsättning.

  Vidare syns den generella uppfattningen vara att det saknas ett tydligt ledarskap på nationell nivå då det sällan, om alls, utkommer några direkta styrningar rörande vad som skall uppnås och i vilken utsträckning. Detta har också påvisats i avsnittet ovan rörande före-, under- och efterperspektivet där det finns en klart övervägande del synpunkter på de två förstnämnda perspektiven. Nationell styrning är alltså något som uppfattas vara efterfrågat och då inte bara avseende ledning under insats utan även i frågor rörande enhetlig utrustning och metodik samt utbildnings- och övningsfrågor. Få respondenter har tagit upp efterperspektivet i någon större utsträckning men då det har förekommit har det framförallt berört erfarenhetshanteringsfrågor och den brist som upplevs finnas inom detta specifika område idag. Erfarenheter från den egna verksamheten, såväl i vardagen som vid insatser vid allvarliga händelser, behöver tas om hand, följas upp och sedan utgöra grund för ett levande utvecklingsarbete.

  Download full text (pdf)
  Framtidens skadeplats: intervjuer med landstingens beredskapssamordnare
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24.
  Benjaminsson, Evelina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En del av sammanhanget: Chefens roll i att introducera nya medarbetare2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva hur chefer introducerar nya medarbetare och hur detta påverkar socialiseringen in i en organisation och arbetsgrupp. Studien är uppdelat i två teoretiska teman; de hårda formella delarna av en introduktion och de mjuka den socialisering som sker. Detta är en kvalitativ studie och resultatet är baserat på sju intervjuer med chefer och de dokument som tillhör introduktionen. Resultatet tyder på att vikten vid en introduktion ligger på arbetsuppgifter, trygghet och sammanhanget av organisationen. Introduktionerna är individualiserade men då personalomsättningen ökar så ökar även vikten av att skapa standardiserade rutiner för introduktioner. 

  Download full text (pdf)
  En del av sammanhanget
 • 25.
  Bergstrand, Simon
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Hamberg, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  HR-praktikers deltagande i planerad organisationsförändring inom offentlig verksamhet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Dagens föränderliga omvärld kräver flexibla organisationer som kan dra lärdom ur förändringsarbete. Vid planerad, ledningsdriven förändring visar tidigare forskning att HR-praktiker har en betydande roll. Studien syftar till att beskriva och analysera hur HR-praktiker upplever och deltar i planerad organisationsförändring i offentlig verksamhet, samt vilka följder förändring medför.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ ansats där data samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex HR-praktiker på en statlig organisation som genomfört en organisationsförändring. Intervjuerna har sedan analyserats inspirerat av tematisk analys.

  Resultat: HR-praktikernas arbete under förändringen innefattar arbete i olika gruppkonstellationer samt att stötta medarbetare, kollegor och chefer. Utmaningar rör främst kommunikation, resursbrist och kulturkrockar. Följder i arbetet innefattar förändrade ansvarsområden.

  Slutsatser: HR-praktikers arbete i planerade förändringar inom offentlig verksamhet kan summeras i delaktighet, samarbeten, stöd och att hantera motstånd. Följderna återfinns i nya arbetssätt och utvecklade samarbeten. Skillnaderna mellan sektionerna återfinns kopplat till utmaningar och följder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bergström, Karl
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Boklund, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Kommunikation och tillit i virtuella team: En kvalitativ studie om medarbetares och ledares upplevelser av att arbeta inom virtuella team2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to contribute with knowledge about virtual teams by investigating co-workers and leaders’ perception of working in such teams. Nine semi-structured interviews with co-workers and leaders were made in this qualitative case study.

  In line with previous studies, the result reveals that creating trust is considered the most difficult for the individuals within virtual teams. Virtual teams in today's working environment do not have the same problems as they used to have. It was concluded that if virtual teams work within the same time zone, the work is not affected to a great extent.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Boklund Bergström
 • 27.
  Bergvall, Frida
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Norberg, Matilda
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Relationsbaserat ledarskap och dess handlingsutrymme: En kvalitativ studie om verksamhetsnära chefers handlingsutrymme till ledarskap i Norrköpings kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi ämnade med denna studie undersöka hur verksamhetsnära chefer uppfattar sitt handlingsutrymme att utöva ledarskap inom sektorerna vård- och omsorg samt utbildning. Genom en relationsbaserad ledarskapsdefinition har vi utgått från frågeställningarna: Vad påverkar relationen mellan ledare och medarbetare i ledarskapet? Vilka slags relationer formar ledaren för att skapa sig handlingsutrymme till att kunna utöva ledarskap? Efter enskilda intervjuer med verksamhetsnära chefer i Norrköpings kommun har materialet analyserats genom tematisk analys och ett maktperspektiv har applicerats. I ett försök att besvara studiens frågeställningar har vi kommit fram till att våra informanters ledarskapsrelationer påverkas av arbetsbelastning, tillgänglighet, förtroende, engagemang, erfarenhet och prestige när de talar om sitt handlingsutrymme att utöva ledarskap. Beroende på deras personliga yrkesstil i relation till verksamhetens ramar så resulterar ledarskapet i helt olika relationer vilka formas efter ledarens ställningstaganden i de olika frågorna. Med andra ord kan förbestämda ledarskapsstilar vara svåra att anamma då personligheter och situationer ser olika ut vilket istället kräver flexibilitet från ledarens håll och en kontinuerlig bearbetning av relationen.

 • 28.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Persson, Jan
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Linderoth, Catharina
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Supervisor ratings of productivity loss associated with presenteeism and sick leave due to musculoskeletal disorders and common mental disorders in Sweden2021In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 68, no 4, p. 1091-1100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Health problems due to musculoskeletal disorders (MSD) and common mental disorders (CMD) result in costs due to lost productivity. OBJECTIVE: This study aimed to increase knowledge of employers productivity loss due to employees presenteeism and sickness absence. METHODS: A web questionnaire was sent to employers of workers who were sick-listed for more than 30 days due to MSD or CMD, response rate: 50%, n = 198. Presenteeism and the impact on productivity before and after sick leave, and the performance of work tasks by replacement workers during sick leave, were measured using supervisors ratings. RESULTS: The average loss of productivity per sick-leave case amounted to almost 10 weeks, 53% of productivity loss was attributable to presenteeism and 47% to lower productivity by replacement workers. Employees with a CMD diagnosis had significantly higher presenteeism-related productivity loss than those with MSD. CONCLUSIONS: Employers experienced substantial productivity loss associated with employees presenteeism and sick leave. Whether the supervisory rating of presenteeism is preferable to employee self-rating needs to be studied further. The long duration of presenteeism is counter-productive to resource-efficient organisations and indicates the need for improved supervisory skills to identify workers with poor health, both before and after sick leave.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bienkowska, Dzamila
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Etzkowitz, Henry
  Stanford University, USA.
  Klofsten, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  The permeable university: a study of PhD student mobility and academic entrepreneurship intentions2015In: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Elg, Mattias, Ellström, Per-Erik, Klofsten, Magnus, Tillmar, Malin, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 262-274Chapter in book (Refereed)
 • 30.
  Birze, Arija
  et al.
  Univ Toronto, Canada.
  Paradis, Elise
  Univ Toronto, Canada.
  Regehr, Cheryl
  Univ Toronto, Canada.
  LeBlanc, Vicki
  Univ Ottawa, Canada.
  Einstein, Gillian
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Univ Toronto, Canada; Womens Coll Res Inst, Canada.
  Gender in the Flesh: Allostatic Load as the Embodiment of Stressful, Gendered Work in Canadian Police Communicators2023In: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 37, no 5, p. 1299-1320, article id 09500170221080388Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gender and work are important social determinants of health, yet studies of health inequities related to the gendered and emotional intricacies of work are rare. Occupations high in emotional labour - a known job stressor - are associated with ill-health and typically dominated by women. Little is known about the mechanisms linking health with these emotional components of work. Using physiological and questionnaire data from Canadian police communicators, we adopt an embodied approach to understanding the relationship between gender norm conformity, emotional labour, and physiological dysregulation, or allostatic load. For high conformers, emotional labour leaves gendered traces in the flesh via increased allostatic load, suggesting that in this way, gendered structures in the workplace become embodied, influencing health through conformity to gender and emotion norms. Findings also reveal that dichotomous conceptions of gender may mask the impact of gendered structures, obscuring the consequences of gender for work-related stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Biszczanik, Kamila
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gallo, Carina
  Lund University, Lund, Sweden.
  Benevolent surveillance: a case study of the conceptualization of risk in multi-agency crime prevention work with youth2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of Community Intervention Teams (CIT), a risk-oriented multi-agency crime prevention program in Sweden targeting youth who are at risk of engaging in criminal gang activities. We have analysed policy documents and information material created by the Swedish government, the Swedish National Police Board and the National Board of Health and Welfare in conjunction with the national implementation of the CIT program. The results show the use of a risk assessment manual is perceived as the only legitimate tool for archiving success in work with CIT, both from an individual and societal perspective. This simplifies the criminological field by focusing solely on the individual as the starting point for crime prevention and ignores the impact of structural factors behind crime and crime prevention. The use of the concept of risk constructs the target group as both potentially dangerous criminals and as a group of vulnerable youth, which needs to be saved to a better life. This duality creates what we choose to call benevolent surveillance, namely controlling interventions that are legitimized by rehabilitative ideals.

 • 32.
  Bivall, Ann-Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bennerstedt, Ulrika
  Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Co-evaluated quality in new occupational groups - professional vision in digitalized work2017In: Book of Abstracts: 3rd International ProPEL Conference 2017, 2017, p. 5-6Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The digitalization of working life has lead to extensively changed conditions for work in both classical and emergent professional groups. In classical professional groups, e.g. within healthcare, impacts of such changes in daily work has attracted attention in various research communities focussing among other on adaptations in ways of working or changed patterns of collaboration. However, as a consequence of the society’s digitalization of work and leisure practices, new occupational settings and professional groups have emerged where it can be argued that new forms of knowledge and competence have evolved and become highly specialized. Among these professional groups a recurrent activity is assessment and evaluations of end-services and products. During assessment activities colleagues orient towards digital tools, designs and activities by negotiating understandings of quality. Yet, the work practices of such emerging occupational groups are unexplored in relation to how work is constituted and how professional knowledge becomes a subject matter among the professionals themselves. In this paper, we address these questions by exploring the conditions for collaborative work between colleagues in the IT support sector and computer game development industry. The aim is to explore how professional knowledge and competence are displayed and negotiated during different forms of assessment activities. Theoretically and methodologically we study naturally occurring activities of working life with a focus on participant interaction and the participants’ ways of orienting towards phenomena relevant for conducting work. In the paper, Goodwin’s (1994) notion of professional vision is central for teasing out the participants’ ways of assessing features relevant for the community of practice and making visible local knowledge and learning in the professional field. The empirical materials consist of video recordings from evaluation practices from a global IT support and from a game award event with participants from the computer game industry. Preliminary findings point to participant driven textual and interactional practices of negotiation. In these negotiations domain specific knowledge is displayed by participants through forward oriented reasoning and by addressing the relation between the particular case and general aspects of that case. The paper illustrates these findings by exploring practices deeply connected to work activities and settings as well as products. In the IT support milieu, collaborative assessment activities separated from the daily handling of support errands found a basis for discussing and developing ways of working. The forward oriented assessment orientation by participants is shown in cases where documented errands in IT-systems are reviewed and reformulated into suggestions of future actions by explicating local knowledge emerged within the organization. The participants in the game evaluation setting rely on hands on and “back-seat gaming” as assessment practices in order to establish shared access to the phenomena being assessed, and via such demonstrations negotiate particular game demos qualities and potentials in the future in relation to established game genres. In both settings, individual cases are used in different ways as textual and interactional resources for highlighting ways of seeing more general characters adhering to specific cultural values and organizational issues for the particular occupational group.

 • 33.
  Bjers, Caroline
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Nilsson, Stina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Det sitter i väggarna": En interpretativ fenomenologisk studie om kvinnliga produktionschefers upplevelser beträffande kön och organisationskultur i en mansdominerad gruva2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att, på LKAB, undersöka huruvida kön i ett organisatoriskt sammanhang var av betydelse samt hur organisationskulturen återspeglades i detta. Studien antog ett interpretativt förhållningssätt beträffande sju kvinnliga produktionschefers upplevelser och en kvalitativ forskningsdesign applicerades således.

  Resultatet påvisade att kön är av betydelse på LKAB, vilket grundade sig i upplevelser som berörde att kvinnor behöver prestera högre än män för att bli accepterade i arbetsrelaterade nätverk, samt att kvinnor ges fördelar med hänsyn till sitt kön. Det framkom även att organisationskulturen till viss del präglas av hur den varit tidigare, när det förekom en destruktiv jargong som skapades utifrån vad som ansågs vara maskulina intressen. Informanterna relaterade den nuvarande organisationskulturen till ett trivsamt arbetsklimat, men påpekade att den gamla tidens kultur är svårföränderlig. Det indikerades att det är lång väg kvar till en brytningspunkt och att både ledning och medarbetare bör vara engagerade i förändringen.

 • 34.
  Björk Bramberg, Elisabeth
  et al.
  Karolinska Inst, Sweden.
  Sandman, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Hellman, Therese
  Uppsala Univ, Sweden.
  Kwak, Lydia
  Karolinska Inst, Sweden.
  Facilitators, barriers and ethical values related to the coordination of return-to-work among employees on sick leave due to common mental disorders: a protocol for a qualitative study (the CORE-project)2019In: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, no 9, article id e032463Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction Diagnoses related to common mental disorders such as anxiety, depression, adjustment disorders and stress-related disorders are one of the leading causes of long-term sick leave for both women and men in Organisation for Economic Co-operation and Development countries. To increase the rate of return-to-work workplace involvement in a coordinated return-to-work process has been included in recent best practice guidelines. This form of cooperation is a complex process, involving political structures and a wide range of stakeholders. The studys first aim is to describe facilitators and barriers to the coordination of return-to-work from the perspectives of: (A) employees on sick leave due to common mental disorders, (B) employers, (C) rehabilitation coordinators, (D) physicians and (E) other stakeholders. The second aim is to identify ethical issues that arise in the coordination of return-to-work and analyse how these can be resolved. Methods and analysis The study has a qualitative design using interviews with employees on sick leave due to common mental disorders, employers, rehabilitation coordinators, physicians and other stakeholders. The study is conducted in the Swedish primary healthcare. Employees, employers and rehabilitation coordinators are recruited via primary healthcare centres. Rehabilitation coordinators receive information about the study and those who consent to participation are asked to recruit employees and employers. Interview guides have been developed from the consolidated framework for implementation research and ethical values and norms found in Swedish healthcare, social services and workplace legislation. Data will be analysed with qualitative content analysis reflecting manifest and latent content, and ethical issues will be analysed by means of reflective equilibrium methodology. Ethics and dissemination The study was approved by the Regional Ethical Review Board in Stockholm, Sweden (Reg.no 2018/677-31/2 and 2018/2119-32). The findings will be disseminated through publication in scientific journals, social media, seminars and national and international conferences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Björklund, Pernilla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Martin, Jason
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Should I stay, or should I go?: Om medarbetares benägenhet att stanna kvar på ett logistikföretag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera medarbetares benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. Studien identifierar vilka betydelsefulla faktorer och aktörer som påverkar medarbetares benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen, samt vilka av dessa som är mest centrala. Vår avsikt är även att göra en jämförelse mellan två personalgrupper i den studerade organisationen. Empirin samlades in via intervjuer med en kompletterande enkät. 

  Resultatet visar att det finns ett flertal betydelsefulla faktorer och aktörer för medarbetares benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen och där uppvisar de två personalgrupperna stora likheter. De mest centrala faktorerna och aktörerna är social gemenskap, anställningstrygghet samt intressanta och utmanande arbetsuppgifter. De största skillnaderna mellan personalgrupperna är upplevda utvecklingsmöjligheter och hur behovet av stöd från chef och ledning uttrycker sig. Resultatet visar även att vissa faktorer och aktörer blir betydelsefulla först när de sätts i relation till andra faktorer eller aktörer.

  Download full text (pdf)
  Björklund och Martin - Should I stay, or should I go?
 • 36.
  Björkman, Dan
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Zetterström, Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Attrahera, utveckla och behålla: en studie om kompetensförsörjning inom äldrevården2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om kompetensförsörjningsprocessen inom äldrevården. Fokus ligger på delarna som handlar om att attrahera, utveckla och behålla personal. Vår avsikt är att undersöka vilka faktorer som påverkar dessa delar samt om det finns någon skillnad mellan de undersökta enheterna. Empirin samlades in genom en enkät som delades ut till undersköterskor och vårdbiträden på två hemtjänstenheter och ett äldreboende i en medelstor svensk kommun.

  Resultaten visar att en önskan att få arbeta med människor är den främsta anledningen till att söka sig till äldrevården. Vi fann dock att en bra lön inte är någon stor anledning till att söka sig dit. Vidare fann vi att såväl det formella som det informella lärandet är relativt gott inom äldrevården. Bristande karriär- och utvecklingsmöjligheter upplevs dock som en anledning till missnöje, vilket är något som kan ligga till grund för frivillig uppsägning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Blomgren, Gabriel
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Rönnbäck Haitto, Alex
  Teoretiskt förberedd - Praktiskt en novis: En studie om relationen mellan teori och praktik inom HR-området2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This thesis strives to elucidate whether or not there exists a gap between theory and practice within the HR-field in Sweden, by studying what perceived differences might exist between education and praxis. If a gap is found, then the ambition is to try to plot where it is and how it can be overcome. The study itself has been done through interviewing 14 HR-practitioners and finding out about their experience regarding their academic education and what they learned that they feel is relevant in their daily work. The study resulted in that a gap was found and that it can be, at least to a certain extent, overcome by integrating internships and having HR-practitioners come to the institutions of higher learning and share their experiences on how HR is practiced.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderlund, Jonas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
  Moving in, moving on: liminality practices in project-based work2014In: Employee relations, ISSN 0142-5455, E-ISSN 1758-7069, Vol. 36, no 2, p. 182-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the practices mobile project workers rely upon to deal with their liminal work situation, i.e. a work situation in which they are “in-between” and do not have a clear long-term belonging to any specific organisation or project.

  Design/methodology/approach – The study employs a qualitative approach and draws upon in-depth interviews with 24 engineers working for one of Scandinavia's leading technical consultancies. The aim of the qualitative data analysis was to identify a set of commonalities and differences in their experiences and ways of dealing with liminality.

  Findings – The data indicate that mobile project workers experience their liminality in two separate dimensions; one which is primarily technical and task related, and one that is predominantly group related and social. These types of liminality are dealt with either actively, to lower or handle the ambiguity in the situation, or passively when the individual waits for the situation to be dealt with by others. Based on these two dimensions and types, the paper identifies and discusses four kinds of liminality practices.

  Research limitations/implications – The paper demonstrates the importance of focusing on individuals in project-based work, and specifically how they deal with work in-between. The paper shows when and how individuals make use of different liminality practices in their work, and calls for further research on the different skill sets and competencies that are needed to deal with liminality.

  Originality/value – By identifying four liminality practices applied in situations signified by the experience of being in-between, this study offers an important contribution to the literature on flexible and mobile work conditions. Thus, the paper contributes to the knowledge of threshold-like employment positions that denotes the everyday work situation for an increasing number of individuals engaged in knowledge-intensive and project-based work.

 • 39.
  Boréus, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet.
  Behtoui, Alireza
  Södertörns högskola.
  Mörkenstam, Ulf
  Stockholms universitet.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO).
  Yazdanpanah, Soheyla
  Södertörns högskola.
  Skilda ojämlikhetsregimer?: praktikerna på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser2021In: Ojämlika arbetsplatser: hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet / [ed] Kristina Boréus, Anders Neergaard, Lena Sohl, Lund: Nordic Academic Press, 2021, Vol. Sidorna 211-237, p. 211-237Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Boréus, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO).
  Sohl, Lena
  Södertörns högskola.
  Ojämlika arbetsplatser i ett förändrat arbetsliv2021In: Ojämlika arbetsplatser: hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet / [ed] Kristina Boréus, Anders Neergaard, Lena Sohl, Lund: Nordic Academic Press, 2021, Vol. Sidorna 11-24, p. 11-34Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Boréus, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO).
  Sohl, Lena
  Södertörns högskola.
  Ojämlika arbetsplatser i krisernas och möjligheternas era2021In: Ojämlika arbetsplatser: hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet / [ed] Kristina Boréus, Anders Neergaard, Lena Sohl, Lund: Nordic Academic Press, 2021, Vol. Sidorna 383-398, p. 383-398Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Brage, Christina
  Linköping University, University Library.
  Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT)2018In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 106-112Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  CeBIT startade sin verksamhet den 1 april 2000 som en enhet inom Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). Agneta Lantz, Christina Brage och Tommy Carlberg var de som planerade den kommande verksamheten. Agneta kom sedan att bli föreståndare för CeBIT. Under åren som gick växte verksamheten och fick ett positivt gensvar både från studenter och från lärarhåll. Centrets övergripande målsättning var att fungera som ett samlande organ för LiUB:s pedagogiska verksamhet och som en spjutspets för pedagogisk förnyelse och utveckling. Man verkade för att utveckla den egna bibliotekarieprofessionen och förbättra informationskompetensen hos bibliotekets användare. Då kompetensförsörjning troligen är den viktigaste frågan för att säkra kvalitet i en organisation måste det finnas utvecklingsmöjligheter i arbetet för personalen, vilket i högsta grad var ett ledord för CeBIT.

  Under uppbyggnadsfasen lades krafterna framför allt på att utveckla och genomföra poänggivande kurser, dels inom programmet för Informations- och medievetenskap (IMV), dels fristående. I CeBIT fanns en viktig resurs i arbetet med att höja beredskapen för det livslånga lärandet. Arbetet med att höja studenternas informationskompetens innebar en breddad pedagogisk uppgift för universitetsbiblioteket, vilket i sin tur ställde högre krav på bibliotekariernas pedagogiska kompetens. Detta gällde i alla planerade och oplanerade möten med bibliotekets användare i informations- och lånediskar, per telefon och via e-post liksom i den regelrätta undervisningen i informationssökning. CeBIT kom att kombinera två områden av stort intresse för bibliotekarier – pedagogik och informationskompetens.

  Download full text (pdf)
  Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT)
 • 43.
  Brage, Christina
  Linköping University, University Library.
  Mitt liv som Tema-bibliotekarie2018In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 65-72Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I augusti 1984 flyttade jag ned till Temainstitutionen förlagd till den gamla linnefabriken på Platensgatan 26 där tidigare humanistiska biblioteket hade huserat. Innan dess var jag föreståndare för det ekonomiska biblioteket (KA), numera i salig åminnelse, och före det ansvarig för fjärrlån. Vid den tiden var Tema Teknik och social förändring (Tema T) samt Tema Vatten i natur och samhälle (Tema V), Tema Kommunikation (Tema K) och Tema Hälsa (Tema H) redan etablerade, vilka kom att följas av Tema Barn (Tema B). År 1987 gick flytten upp till Campus Valla och där kom ytterligare två teman att etableras: Tema Genus och Tema Mat (Tema M). På senare år har ytterligare två teman tillkommit: Tema Etnicitet med placering i Norrköping samt Tema Kulturarv och kulturproduktion med delad placering i Linköping och Norrköping. Av olika anledningar har Tema H och Tema M upphört.

  Under åren som passerat har jag varit bibliotekarie för nästan samtliga teman i olika omgångar. Som Tema-bibliotekarie har jag haft möjligheten att på nära håll följa forskningens eller rättare sagt forskares vedermödor och glädjeämnen. Tvärvetenskap är och har alltid varit ett centralt begrepp och kännetecken för institutionen ända sedan dess start i början på 80-talet. De ämnesområden som fanns företrädda inom de teman jag jobbat med var allt ifrån ren naturvetenskap till humaniora. Detta innebar naturligtvis att någon ämnesexpert kunde jag inte vara. Mitt sista uppdrag var att fungera som bibliotekarie för Tema Vatten i natur och samhälle, som numer bytt namn till Tema Miljöförändring.

  Download full text (pdf)
  Mitt liv som Tema-bibliotekarie
 • 44.
  Bram, Staffan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Everybody's Business?: A Qualitative Assessment of Safety Culture at SSAB EMEA2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many modern-day industries share features of tight coupling and high complexity, making it difficult to describe incidents in terms of direct attribution. This situation has been answered by novel theories on the bonds between people and their environment. Cognitive Systems Engineering (CSE) offers a new way of analysing human activities, acknowledging the impact of complex interaction and unpredictability. Doing so allows for innovative ways of pursuing work safety. In this study, the concept of safety culture has been interpreted from a CSE perspective and applied in a qualitative assessment of current safety work of at SSAB EMEA. A total number of 26 SSAB employees were interviewed, probing attitudes, perceptions and safety system structures at the Oxelösund steel mill, rolling mill and upper organizational layers. Additional data was collected using informers, SSAB documentation and participatory observation. Data was processed using a combination of top-down and bottom-up analytical approaches, creating a qualitative assessment of safety culture from salient themes. Results reveal an advanced state of safety management. However, management’s intentions are inhibited by issues in management presence and communication, management training, worker influence, forms and content of operator training, reporting, feedback, flow of communication and safety-related core assumptions. Revisiting lessons learned within the field of CSE, suggestions are made to possible areas of improvement and future research. These suggestions concern employee involvement in safety work, work identities, forms of training, manager roles and communication.

  Download full text (pdf)
  Master_Thesis_Staffan_Bram
 • 45.
  Bringemark, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Broeders, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”VI MÅSTE VARA DÄR FOLK ÄR”: En studie om användningen av sociala medier i en mediekoncern2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att titta på hur uppfattningar kring sociala medier ser ut på en mediekoncern i Östergötland samt hur sociala medier används. Vi har även studerat behovet av en policy som kan vägleda användningen av sociala medier och vad denna i så fall bör innehålla. Detta har undersökts genom åtta djupgående intervjuer samt en mindre enkät.Resultatet visar att det råder en positiv syn kring sociala medier men även en viss skepticism. Användningen av sociala medier skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden och organisationskulturen spelar en avgörande roll. Ett dilemma som har framkommit är svårigheten att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv. Att använda sociala medier uppmuntras inte i så stor utsträckning i dagsläget och användningen skulle kunna öka om en det finns en policy. En slutsats vi har kunnat dra är att det finns ett behov av en koncernövergripande policy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Christer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues2012In: Journal of Strategic Innovation and Sustainability, ISSN 1718-2077, Vol. 8, no 1, p. 36-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Europe–2020 strategy European Union puts forward three mutually reinforcing priorities smart, sustainable and inclusive growth. The focus of this paper is to investigate what we know about implementing innovation and entrepreneurship policy programmes. How could they be conducted to enhance growth and innovation in a long-term perspective? We address a particular interest to design and impact issues of such programmes. The empirical part of the research project is based on theoretically derived knowledge and illustrative case studies of management of innovation programmes. Secondary data emanating from research reporting, ex post programme evaluation and interviews of programme managers.

 • 47.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: en studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna CKS-rapport utgör slutrapporten från projektet ”Servicetjänster inom socialtjänsten” som bedrivits vid Centrum för kommunstrategiska studier, 2014–2016. Projektet har varit ett uppdrag med finansiering från Linköpings kommun. Utifrån studier om Linköpings kommuns organisation för sociala insatser utvecklar Martin Börjeson genom denna rapport en utförlig diskussion om form och innehåll för detta viktiga kommunala verksamhetsområde. Vi hoppas att rapportens syntetiserande resonemang bidrar till en initierad diskussion om sociala insatser och att studiens resultat och slutsatser kan vara ett kunskapsstöd för kommuner som står inför strategiska vägval för detta kommunala ansvar.

  Flera forskare har varit involverade i ”Servicetjänster inom socialtjänsten” och under projekttiden har resultat redovisats genom olika kanaler. Följande skrifter finns att tillgå via CKS eller författarna:

  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – En bakgrundsbeskrivning”, CKS Arbetsnotat 2014-02-26.
  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – Beskrivning av verksamheter”, CKS Arbetsnotat 2014-04-15.
  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – En redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning”, CKS Arbetsnotat 2015-03-20.
  • Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Servicetjänster utan biståndsbedömning?”, Uppsats presenterad vid Nordiska FORSA och NOUSA symposiet På spaning efter det sociala arbetets kulturer i Malmö 8-10 oktober 2014.
  • Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet”, i Ekström-Ulvenäs, Elisabeth m.fl. 2015. Socialtjänst utan biståndsbedömning – en rapport om öppna sociala tjänster. Solna: STQM Management.

  Börjeson, Martin. ”Social services without needs assessment?”, Uppsats presenterad vid NOUSA/FORSA conference Decisions, Outcome & Change in Copenhagen 7-9 november 2016.

  Martin Börjeson som är författare till denna CKS-rapport har presenterat resultat från projektet muntligt vid olika tillfällen. Detta har bland annat skett vid följande arrangemang:

  • ”Lättillgänglig socialtjänst främjar hälsa och ger goda livsvillkor för medborgarna i Linköping”, lunchseminarium i Almedalen, 1 juli 2013.
  • ”Socialtjänst utan biståndsbedömning”, seminarium i Stockholm arrangerat av STQM Management, 24 april 2015.
  • ”Hur bör kommunens sociala insatser organiseras och tillhandahållas? En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten”, Socionomdagarna i Stockholm 16 november 2016.

  Brita Hermelin

  Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.

  Download full text (pdf)
  Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48.
  Carlsson, Cassandra
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Faktorer som påverkar IT-konsulters vilja att stanna kvar i deras arbete.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: IT-branschen kännetecknas av en omfattande personalomsättning vilken medför både möjligheter såväl som utmaningar för konsultorganisationen, uppdragsorganisationen, IT-konsulten samt de befintliga medarbetarna.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med en ökad förståelse för IT-konsulters arbetsvillkor och deras vilja att stanna i ett arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen. Metod: Studien har en kvantitativ ansats och baseras på enkäter som har besvarats av 58 IT-konsulter, vilka arbetar både in-house hos den egna konsultorganisationen samt uthyrda till en uppdragsorganisation.

  Resultat: Det fanns ingen större skillnad vad avsåg IT-konsulternas upplevelse hos de båda organisationerna. Upplevelsen av det organisatoriska engagemanget var lite högre, arbetsrollen lite tydligare och ledarskapet lite mer uppmuntrande hos konsultorganisationen. I sin tur upplevdes det sociala stödet vara högre hos uppdragsorganisationen. Ett högt organisatoriskt engagemang gentemot konsultorganisationen samt rätt motivationsfaktorer bidrog till att IT-konsulten ville stanna kvar.

  Slutsats: Konsultorganisationen är i behov av att arbeta strategiskt med det sociala stödet till IT-konsulterna. Vidare fortsatt arbete med ett starkt ledarskap samt rätt motivationsfaktorer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Clifford, Adam
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM.
  Jansson, Maria
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM.
  Klusterkraft: Filmbranschen i Norrköping och Linköping, en samarbetsindustri?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är Norrköping Sveriges nya Hollywood? Ja, åtminstone finns det definitivt en början till ett kreativt kluster kring film, och förutsättningarna finns också för att det ska växa sig ännu starkare. Ett kluster är ett antal företag inom samma fält som befinner sig inom samma geografiska område och samarbetar med varandra för allas vinst. När det handlar om företagande inom konst och kultur kallas det för kreativa kluster. I ett kluster blir företagen inte bara varandras konkurrenter, utan tvärtom drar alla fördel av de samarbeten och den specialisering som utvecklas. Vi har gjort en studie av Norrköping som hem för ett kreativt kluster kring film och jämfört med Linköping. Detta för att se vilka möjligheter och förutsättningar städerna har till att bilda kreativa kluster. Vi belyser också hur ett kreativt kluster uppstår och utvecklas genom att studera produktionsbolag samt nyckelpersoner inom filmbranschen. Vårt huvudfokus i denna studie är att undersöka vad samarbeten inom filmbranschen har för positiva och negativa effekter utifrån en klusterteori. Utöver det utgår vi från frågeställningarna Hur påverkar platsen möjligheterna till samarbeten? Hur påverkar utbildning möjligheterna inom filmbranschen? Vilka komponenter krävs för att ett kreativt kluster ska uppstå och utvecklas? samt Vilka av dessa komponenter finns i Linköping respektive Norrköping? Vi lyfter även filmbranschens utveckling, vilka resurser som finns tillgängliga för filmskapare i respektive stad, men också etableringsfasen och bakgrunden för olika produktionsbolag i regionen. Studien har utförts genom fyra kvalitativa intervjuer med två produktionsbolag, Fishy Minds och FilmVision samt två nyckelpersoner inom filmbranschen i respektive stad, Johan Karlsson (Chef för Cnema och Film i Öst, Norrköping) och Ann-Sofie Löw (Kultursekreterare, Linköping). Utöver det har vi även utfört en enkätundersökning med elva produktionsbolag i Östergötland. Det vi har kommit fram till är att det i Norrköping finns en början till ett kreativt kluster, och att förutsättningarna finns för att det ska frodas. Det börjar nu satsas på film i Linköping mer än vad som tidigare gjorts, men staden ligger långt efter Norrköping och vi ser i dagsläget ingen tendens till ett kreativt filmkluster.

  Download full text (pdf)
  Klusterkraft
 • 50.
  Coetzer, Alan
  et al.
  School of Business & Law, Edith Cowan University, Perth, Western Australia.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Characteristics of the Small Business as a Site for Informal Learning2016Conference paper (Other academic)
1234567 1 - 50 of 466
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf