liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Andersson Gare, Boel
  Jönköping University, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Interrupted Time Series Versus Statistical Process Control in Quality Improvement Projects2016In: Journal of Nursing Care Quality, ISSN 1057-3631, E-ISSN 1550-5065, Vol. 31, no 1, p. E1-E8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To measure the effect of quality improvement interventions, it is appropriate to use analysis methods that measure data over time. Examples of such methods include statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis. This article compares the use of statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis for evaluating the longitudinal effects of quality improvement interventions, using an example study on an evaluation of a computerized decision support system.

 • 2.
  Berglund, Martina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Tillmar, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  HELIX Competence Centre – Knowledge for Sustainable Working Life2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe HELIX Competence Centre at Linköping University and its work to contribute to sustainable working life. Research in HELIX Competence Centre is based on an interactive approach between researchers from different disciplines and partner organizations, including industrial organizations, public organizations, labour market organizations, and civil society organizations. The research programme includes four research themes: 1) Sustainable development processes in industrial production systems; 2) Growth and development in small enterprises; 3) Sustainable, innovative, and coordinated health and welfare processes; and 4) Diversity and inclusion in working life. Other activities include seminars and partnership meetings with different topics and a yearly HELIX day. The research and activities led by HELIX Competence Centre constitute an approach to integrate social and economic sustainability, produce scientific knowledge, and add value to practice in the partner organizations.

 • 3.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Mätningarnas roll i chefers styrning och förbättringsarbete2016In: Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 147-161Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Berglund, Martina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Tillmar, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Sustainable Working Life development through interactive research2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Interactive research has emerged as a new approach to collaborative research in working life research, and it is characterized by a continuous joint learning process between the researchers and the practitioners. In this paper we argue that interactive research is a way to advance scientific knowledge about the development of new types of work arrangements and development of sustainable working life. We present the basic ideas and benefits of the interactive research approach, illustrated through a practical case, the HELIX Competence Centre and discuss potential limitation and challenges associated with this form of collaborative research.

 • 5.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Daneryd, Peter
  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
  Lindmark, Jan
  Hållbart sjukdomsförebyggande arbete?: En studie av hur man arbetar med sjukdomsförebyggande arbete i två vårdsystem i USA2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns en stor enighet om att vårdens uppdrag behöver förändras för att möta behoven hos befolkningen på ett bättre sätt. Hälsoläget i de rika delarna av världen är i hög grad beroende av den demografiska utvecklingen (med åldrande befolkning) och våra levnads­vanor, som gör att vi drabbas av livsstilssjukdomar. I WHOs nuvarande globala strategi för “health for all” ingår hörnpelare som integrerad befolkningsorienterad hälso- och sjukvård där aspekter som prevention, sjukdomsförebyggande, patientmedverkan lyfts fram (WHO 2015). I EUs forsknings- och utvecklingsprogram och strategiska planering stödjer man projekt som visar hur man kan identifiera, sprida och stödja ”best practices” för kostnadseffektiv prevention vad beträffar rökning, missbruk av alkohol, övervikt och HIV/AIDS (EU 2016).

  I Sverige har vi utvecklat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rikt­linjerna har tagits fram av Socialstyrelsen för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och därigenom förbättra patienternas levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden – tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Landstingen och kommunerna, har sedan introduktionen av riktlinjerna år 2011 arbetat med implemente­ringen. Huvudmännen har kommit olika långt i arbetet men bland annat utifrån den an­strängande situationen i stora delar av den svenska vården har det varit svårt att få till­räckligt genomslag för arbetet. Som ett led i insatserna för att stärka upp det sjukdoms­förebyggande arbetet i Sverige har Socialstyrelsen uppdragit åt Linköpings universitet att belysa hur de sjukdomsförebyggande insatserna hanteras i två framstående hälso- och sjukvårdsorganisationer i USA. Den huvudsakliga frågeställningen är hur man organise­rar arbetet med det sjukdomsförebyggande arbetet. Uppdraget innefattar även en genom­gång av internationell vetenskaplig litteratur med syftet att komplettera de två ovan nämn­da fallstudierna. Socialstyrelsen vill härigenom bidra med ökad kunskap om förutsätt­ningar och metoder för att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i kliniskt arbete, företrädesvis primärvården. Denna studie vill därför bidra till kunskapsunderlag om hur realiseringen av de sjukdomsförebyggande metoderna kan ske.

  En utgångspunkt för att kunna ringa in de relevanta frågeställningarna ur ett svenskt perspektiv är de resultat som identifierats i tidigare rapport Översättning av riktlinjer – Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag av Elg m.fl. (2016). Här stu­derades fyra svenska vårdsystem och deras väg fram i det sjukdomsförebyggande arbetet. Fokus i föreliggande arbete är i likhet med tidigare studie de strukturer och processer som används för att styra, leda och organisera det sjukdomsförebyggande arbetet. Vi tar således utgångspunkt i slutsatserna från den tidigare studien och undersöker empiriskt hur man försöker utveckla och vidmakthålla lösningar på Southcentral Foundation (SCF) och Intermountain Healthcare (IH), två vårdsystem i USA.

  De studerade verksamheterna arbetar aktivt med sjukdomsförebyggande arbete, men uti­från delvis olika utgångspunkter. En viktig skillnad är att medan Intermountain Health­care successivt, med nya initiativ, utökar sitt uppdrag, så ligger det sjukdomsförebyggan­de arbetet redan inbäddat i Southcentral Foundations grundläggande idé för primärvår­den. Det är också stora skillnader i patientpopulationernas storlek och socioekonomiska förhållanden. I analysen gör vi jämförelser mellan de två verksamheterna för att identi­fiera likheter och särdrag i hur man organiserar styrning och ledning om och för sjuk­domsförebyggande. Genom denna analys identifierar vi angreppssätt och metoder som vi bedömer kan ha betydelse ur ett svenskt perspektiv.

  Fyra, som vi ser det, viktiga dimensioner av hur man i de två fallen arbetar med sjukdoms­förebyggande presenteras i studien, nämligen 1) strategiskt styrnings- och ledningsfokus på frågorna; 2) lärande om sjukdomsförebyggande arbete i vårdens vardag; 3) skapande av tekniska stödsystem och processer som underlättar för sjukdomsförebyggande arbetet i vardagen; samt 4) vikten av att genom fysisk design av vårdens arbetsplatser underlätta integration av arbetsmoment och tekniska stödsystem och därigenom genomförandet av strategier för sjukdomsförebyggande arbete. Vi ser även i fallstudierna hur digitala designlösningar möjliggör för medskapande av sjukdomsförebyggande metoder hos med­borgare och patienter.

  Såväl Intermountain Healthcare som Southcentral Foundation har visioner som betonar vikten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamheter, vilket för båda inne­bär att det strategiska styr- och ledningsarbetet också har fokus på sjukdomsförebyggande arbete som en naturlig del i verksamhetens uppdrag.

  Men en vision kan bli verkningslös om det inte finns strategier och ägarskap på högsta ledningsnivå, som aktivt arbetar för realisering av frågorna. I diskussionen lyfter vi fram betydelsen av detta aktiva ägarskap i termer av resurssättande, hur man knyter strategiskt viktiga partners till arbetet, hur man på strategisk nivå prioriterar sjukdomsförebyggande bland olika patientgrupper samt hur man också knyter an analys och uppföljning på strateginivå.

  Att man även prioriterar resurser för förbättringsarbete och forskning med inriktning mot sjukdomsförebyggande skapar också en förutsättning för långsiktighet. Det finns som vi ser det en dynamik och ett tilltagande fokus för just dessa frågor. I rapporten vill vi ringa in och sätta fokus på hur realiseringen av det sjukdomsförebyggande arbetet har gått till – vad som kan ligga bakom ett framgångsrik införande. Det är därför de organisatoriska processerna snarare än innehållet som vi tar fasta på och som vi också vill lyfta fram som avgörande för ett långsiktigt hållbart sjukdomsförebyggande arbete.

  Att lära om och för det sjukdomsförebyggande är en viktig del i framgången. Här ser vi exempel från våra fall där man via kontinuerlig träning och utbildning av de professionel­la lär sig att hantera frågorna genom vidareutbildningsinsatser. Det finns även fasta rutiner för att kontinuerligt träffas över organisationsgränser där frågorna diskuteras av kliniskt verksamma. Vi ser också att man proaktivt arbetar med berättelser om vad som kan åstad­kommas genom sjukdomsförebyggande arbete. Därutöver finns på SCF särskilda funktio­ner inom primärvården som är specialister på att åstadkomma beteendeförändring hos patienter. Denna kompetens vill vi särskilt lyfta fram då den skapar goda möjligheter att hantera de ofta komplexa problem som behöver hanteras i primärvården.

  Både SCF och IH arbetar mycket aktivt för att skapa tekniska stödsystem och processer som underlättar arbetet i vardagen. Ett uttryck som används är ”det ska vara lätt att göra rätt” och i våra amerikanska fallstudier arbetas det aktivt med att identifiera lösningar som faktiskt gör det lättare att göra rätt. Det gäller till exempel arbetsprocedurer för sjuk­domsförebyggande som bäddas in i den elektroniska patientjournalen, kriterier för att identifiera patienter som är i behov av förebyggande insatser samt standardiserade analys- och utvärderingsinstrument som underlättar beslut i vardagens vårdproduktion. Före­trädare för de studerade vårdsystemen menar att nya sätt att kommunicera med patienter behöver utvecklas, ett arbete som man anser ännu är i sin linda. Digitaliseringen lyfts fram som en möjliggörare där tid och rum inte är avgörande för god vård.

  Man pekar speciellt inom SCF också på vikten av den fysiska designen av vårdens arbets­platser. Det handlar om arbetsplatsens miljö och hur funktioner och kompetenser fysiskt är arrangerade i förhållande till varandra. När det gäller stöd för patienters sjukdomsföre­byggande arbete spelar dessa frågor en viktig roll. Framförallt ser vi hur man fysiskt sam­lokaliserar team och hur man rumsligt placerar undersökningsrum, samtalsrum och led­ning av primärvårdspersonal i avsikt att försöka optimera arbetet. Devisen ”out of sight, out of control” beskriver väl hur man anstränger sig för att ordna den fysiska miljön så att patienten konkret sätts i centrum. Inom IH breddas uppdraget bland annat genom att eftersträva lokalisering av sjukdomsförebyggande aktiviteter på nya sätt i kultur- och samhällscentrala institutioner. Dessa förebyggande insatser bedrivs inom ramen för det definierade vårduppdraget.

  Sammanfattningsvis, baserat på de reflekterade iakttagelser vi har gjort i de två amerikanska organisationerna, finns det en rad möjligheter till tips och råd som kan underlätta det svenska arbetet med sjukdomsförebyggande. Dessa sammanfattar vi i följande punkter:

  1. Ha en strategisk avsikt – De sjukdomsförebyggande insatserna har strategisk betydelse i de båda studerade vårdsystemens arbete. Ägarskapet i vårdsystemens ledningar är påtagligt. Detta är nödvändigt för att man ska få till ett hållbart arbete. Ta bort det ägarskapet och frågan är förlorad.
  2. Säkra resurser – framförallt säkerställande av kompetens – behöver prio­riteras för att kunna hantera uppdrag som omfattar sjukdomsförebyggande in­satser. Vi ser att både SFC och IH gör strategiska prioriteringar av resurser till primärvården för att detta uppdrag ska kunna få fotfäste.
  3. Balansera styrningen – Frågan om detaljstyrning av de sjukdomsföre­byggande insatserna är komplex och hanteras olika på SCF och IH. På SCF är ansvaret för beslut om vård i primärvården fördelat till integrerade team som gör en kollektiv, professionell bedömning tillsammans med patient och anhöriga om patientens problem och behov av insatser utifrån önskemål och förmåga att ta emot. På IH är processtyrningen mer betydelsefull. Här arbetar man efter vad som kallas ”shared baselines” och ”care process models”, man kommer överens om hur arbete ska utföras och följer sedan upp processvariationer.
  4. Arbeta behovsstyrt med utgångspunkt i kunskap om patientens problem – Analyser av behov hos befolkningen spelar en viktig roll i hur uppdragen formuleras. Här behöver vårdsystemen fortsätta driva och fördjupa forskning och utvecklingsin­satser i syfte att förstå behoven på ett djupare plan. Utredningar från forskare och kvalificerade utredare är förstås en viktig del i detta, men det finns även behov av att involvera patienter och medborgare på en regelbunden basis för att få större förståelse om var och hur insatser bör sättas in. Det kan till exempel göras genom olika former av segmenteringar av patienter med olika önskemål och behov. Kon­kret kan behovsanalyser genomföras t.ex. med fokusgrupper eller patientinflytan­de i olika beslutsorgan.
  5. Utveckla kompetens i förbättringskunskap – Både SCF och IH har bred kunskap om hur man driver förbättringsarbete på säkra och effektiva sätt. Till exempel genomförs pilottester – en form av lärandestyrt förbättringsarbete – i specifika verksamhets­delar för att maximera lärande och minimera effekterna av misstag. De pekar på risker att tidigt i utvecklingsprocesser genomdriva fullskaliga implementeringar – att istället testa i begränsad skala för att se effekter av satsningar. En annan viktig ingrediens i förbättringskunskapens verktygslåda är kompetens om mätningar. Här behöver man förstå och kunna argumentera syfte och vilka mätningar som behöver genomföras samt hur man använder mätningar för olika former av beslut i organisationen.
  6. Konstnärligt utvärdera insatser för sjukdomsförebyggande – De insatser som görs för att förebygga sjukdom behöver utvärderas ur flera perspektiv. Det är viktigt att den personal som utför arbetet också kan delta i eller åtminstone följa processerna för utvärdering. På så sätt ges möjligheter till lärande. Kompetens för att genom­föra utvärderingar bör byggas i vårdsystemet, exempelvis:
  1. Analys av behovsbilden hos befolkningen och verksamhetens bidrag till dess utveckling.
  2. Analys av värdet av insatserna för det egna vårdsystemet.
  3. Proaktiv identifiering av patienter som bedöms ha behov av sjukdomsföre­byggande insatser.
  4. Utvärdering av insatsernas effektivitet utifrån professionens perspektiv.
  5. Utvärdering av insatsernas effektivitet utifrån patientens perspektiv.
  6. Utvärdering av hur ofta insatser genomförs.
  7. Utvärdering av resultat och effekter av insatser.

  Författarna till denna rapport har inspirerats under vår datainsamling och analys. Svenska initiativ som möjliggör fördjupade jämförelser och analyser av svenska primärvårdssys­tem utifrån exempelvis de studerade amerikanska vårdsystemen skulle kunna göras. Vad skulle då framstå som möjliga utvecklingsområden för svensk primärvård på makro-, meso och mikronivå? Vi skulle också gärna se mer lust och möjligheter till systematiska experiment inom svensk primärvård, i det här fallet inom området sjukdomsförebyggande metoder. Sådana experiment kräver naturligtvis design, metodkunskap, förbättringskun­skap, utvärdering och diskussion av resultat.

  Vi menar att såväl fördjupade jämförelser och experimentsituationer bör gå att ordna i samverkan mellan landsting, kommuner, verksamheter och forskarsamhället för att for­mulera frågeställningar, design för aktiviteter, föreslå metoder för utvärdering, ordna kommunikation runt resultat med mera.

  Download full text (pdf)
  Hållbart sjukdomsförebyggande arbete? – En studie av hur man arbetar med sjukdomsförebyggande arbete i två vårdsystem i USA
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Klofsten, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Tillmar, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Sustainable development in organizations2015In: Sustainable development in organizations: Studies on Innovative Practices / [ed] Elg, Mattias, Ellström, Per-Erik, Klofsten, Magnus, & Tillmar, Malin, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 1-15Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ellström, Per-ErikLinköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.Klofsten, MagnusLinköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.Tillmar, MalinLinköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  An increasingly competitive environment can lead to considerable problems for many organizations as they struggle to adapt to change. As a result, they fail to create the conditions that can lead to sustainable development over the long term, thus affecting the capabilities of employees. This book provides a fresh perspective on sustainable change and development in organizations, as well as a critical perspective on lean implementation, work environment and sustainability.

  The expert contributors address the development in, and of, organizations, as well as the development process between organizations, such as in networks or clusters. They discuss topics, such as the role of customers in the development of public organizations; developing knowledgeable practice at work; exploring evidence-based practice and the challenge of regional gender contracts.

  Undergraduates and postgraduates in different management fields including organizational theory, innovation, human resources, quality development and entrepreneurship will find this book to be of interest. The empirical results and interdisciplinary approach will appeal to practitioners and policy-makers at national, as well as international levels.

 • 8.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Chalmers tekniska högskola.
  Halldórsson, Árni
  Chalmers tekniska högskola.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Service action research: Review and guidelines2020In: Journal of Services Marketing, ISSN 0887-6045, E-ISSN 0887-6045Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Conducting research that is both practice- and theory-relevant is important for the service research community. Action research can be a fruitful approach for service researchers studying the transformative role of service research and wanting to make contributions to both the research community and to practical development. By exploring the current use of action research in service research, this study aims to make suggestions for enhancing the contribution to theory and practice development and to propose criteria for research quality for action research in service research.

  Design/methodology/approach

  This study builds on a systematic literature review of the use of action research approaches in service research.

  Findings

  The study makes three main contributions. First, it posits that any action research project needs to consider the four elements of problem identification, theorization, creating guiding concepts and intervention. Second, based on these elements mirrored in service action research, it outlines and analyzes three approaches to action research (i.e. theory-enhancing, concept developing and practice-enhancing). Third, it suggests a move from instrumental to a more conceptual relevance of the research and elaborates on the criteria for research quality.

  Originality/value

  This study contributes to the understanding of how action research may be applied for conducting high-quality collaborative research in services and proposes measures to enhance research quality in action research projects focusing services.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Chalmers tekniska högskola.
  Martin, Jason
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Birch-Jensen, Andrea
  Chalmers tekniska högskola.
  The Future of Work for Quality Management – Challenges in the Digitalized Era2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose Digitalization provides both challenges and opportunities for Quality Management (QM). The purpose of this paper is to identify challenges induced by digitalization on current QM practices, in order to uncover the potential of how QM may support digitalization in organizations. This issue is addressed through an analytical framework that stresses two dimensions: first exploration and exploitation of digitalized QM processes and second value creation, which is performed by the customer or in interaction facilitated by the provider.

  Design/methodology/approach This paper is based on a cross-case study design with interview data collected from 33 quality management professionals in four large Swedish organizations.

  Findings Six different challenges and corresponding roles are proposed for QM: The gardener involved in the design of the many different currently utilized technologies; the bridge-builder - a role that connects implemented digitalized solutions that enable the movement from human-to-human to a human-to-digital interface; the assistant a contributor to better value in the customer sphere for already implemented digitalized solutions; the architect including planning, designs, and reviews together with many different stakeholders; the connector focusing on the continuous management of value-in-use and open up for  opportunities for continuous interaction and value-adding;  and explorer drawing attention towards the challenges of the existing power structures.

  Originality/value This paper contributes with empirical evidence on challenges induced by digitalization, an area often discussed but not as often studied empirically.  Further, the study identifies challenges of digitalization affecting both exploitative and explorative practices throughout an organisations value-creation process.

 • 10.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Lindmark, Jan
  CIO Axfood AB.
  Wiger, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Översättning av riktlinjer: Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The National Board of Health and Welfare decided in November 2011 on the national guidelines for methods of preventing disease. The guidelines focus on four areas: tobacco use; hazardous use of alcohol; insufficient physical activity; and unhealthy eating habits. Health care systems in Sweden, ie, county councils and municipalities, have since the introduction of the guidelines established effort for the implementation of these guidelines. The National Board of Health and Welfare has also since January 2011 been assigned to support its implementation. It turns out that there is variation regarding how far the various county councils have A utilize these guidelines in clinical work. A central question is why there is varied result and how implementation efforts may be strengthened. This report addresses these two issues. More specifically we analyze the implementation processes of the guidelines for methods of preventing disease in a multi-level perspective and with respect to how they are translated into clinical activities in meetings with patients. The overall aim is to analyze the translation of the guidelines for disease prevention methods from policy level through administrative levels of administration to the clinical activities in meetings with patient. We are, thus, especially interested in how translation processes are constructed and sustained in the interplay between policy making and healthcare management.

  The central problem motivating our study is the perceived difficulty of managing policy guidelines into practice. From experience we know that there are an increasing number of attempts that fail to effectively deliver implemented policy initiates. Therefore, a great deal of scholarly work focus on analyses and explanation of why organizations accomplish their policy implementation initiative and why others have good, well-founded reasons to refrain from applying new ideas.

  As a starting point for our analysis, we argue that there is a need to view healthcare organizational systems and their policy implementations from a network perspective. The theoretical input that frame our analysis of the implementation, management and control of public services is about making sure these implementation processes function as a continuous translation between different actors of a rather complex organization.

  We used a multiple case study approach of efforts in four regions to implement the guidelines for methods of preventing disease. The four regions studied were: Norrbottens County Council, Stockholm County Council, Region Östergötland and Skåne Region . The case studies are based mainly on interviews with key people in each county / region as well as the study of policy documents. Overall, 31 people were interviewed in different parts of the county councils/regions; from public policy makers, administrative management, healthcare developers and clinicians. The interviews have both given insight into implementation efforts, the current work on the guidelines and settings in which these guidelines, with various success, have been immersed.

  Our findings show that there are several ways in which the policy guidelines enter the regional level: (1) directly from the national guidelines, (2) through earlier efforts in nearby areas, and (3) through participation in the development of the guidelines along with previous work in nearby areas. The various entries into the regional level also have different implications as it assembles different networks of actors. A mechanism that explains this is problematization where the leading actors define the orientation of the work.

  Management of the guidelines are then carried out through a variety of activities: prioritization of actions, initiating projects, financial prioritization, competence development efforts, technology and process development of clinical guidelines in clinical care programs.  All of these activities take place at the system-wide regional level, leading then to various entries into clinical work. However, uncertainties in the environment create constrains for actors in their implementation efforts. It may be a county’s internal financial and organizational choices that lead to a slowdown of the translation process. Also uncertainty about how to interpret and understand the use of the methods may have important impact on the effectiveness of implementation.

  Further, ideas about how to handle methods of preventing disease developed at the regional level are to various extent translated into local practice. In primary care units the guidelines are when implemented fully adapted and integrated into the local clinics management structure. An important mechanism for use in these work units is dedicated, active employees. The final choice weather a patient may or may not enter the health promotion activities are decided mainly by the individual caregiver.

  The conclusions in the report points to a number of mechanisms that support guideline implementation:

  • Active ownership - a necessary factor for success in the work of implementing the guidelines is that it is driven by active players in all parts of the health care system. It is manifested for example by the National Board of Health and Welfare’s support to implementation in order to clarify the statutory mandate, further development of the disease prevention methods and support in learning between the county councils. At the county level overall is the active ownership of the questions to prioritize and allocate resources. But the top management leaders also need to be more actively involved and engaged in the process of developing the utilization of disease prevention methods.
  • Wide anchored processes - It is clear that in the context in which the disease-prevention work has leveled out into clinical practice, there have been inclusive, participatory processes. The leading players who control the implementation work therefore should be aware of how exclusion may be created through a variety of resources at their disposal. For example, our study shows that the actors involved in public health issues in the county councils / regions have had an influence on how the work has been formulated.
  • Translators who create and support conditions - In addition to the need for an active ownership at the political level on the issues we also see a great need for resource support in the operations environment. This is an important component of maintaining a sustainable implementation chain. The translators create the links in this chain and binds together different activities with its surroundings. Translators can provide support and create conditions by participating in the development of clinical guidelines and decision support, support and drive improvement, skills development, develop new IT solutions and quality work at operational level.
  • Developmental oriented leadership among operations managers - the same way that other levels of the health care system requires a development-oriented leadership among managers. We see that these managers can use a range of different approaches and tools to support the implementation of the guidelines. They have a key role in the translation, motivations and the design of the work in the clinical practice. It is therefore necessary that the managers of the clinical departments have the ability and discretion to run the operations in such a way that the implementation is enhanced - that the chain is held together. When managers and other professionals succeed in this then it will increase guideline legitimacy both internally within the organization and towards others.
  • Impact of projects and its embeddedness in everyday work - Many projects run test new solutions and have short time horizons. Evaluation of the projects is ongoing and changes are recorded continuously. The effects of a sustainable work can only be realized if the project results are integrated in daily work - something that is perceived problematic when the project will move into daily operations and management. This means that project ideas that go well must be embedded in the everyday work and become more long-term in order to really have an impact.
  • Meanings of role models - We note in particular that there are no stories about best practices and successful implementation in organizations or among individuals. A hallmark of successful realization is that any activity can be highlighted as a good example that shows the possibilities for a good implementation with good effects.
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sennehed Petersson, Marianne
  Agensus AB, Linköping.
  Brofeldt, Carina
  Mjölby kommun.
  Leda för kvalitet: hörnstenar för kvalitetsutveckling i offentlig verksamhet2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid.Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska kvalitetsutvecklingen. Den ger också förslag på inriktning av angreppssätt och metoder för att komma till rätta med kvalitetsproblem. Till boken finns en arbetsbok som kan användas av hela personalgruppen. Arbetsboken ger, förutom grundläggande kunskaper i kvalitetsarbete som man har nytta av för all framtid, en utmärkt start på det utvecklingsprojekt som just nu är aktuellt att sätta igång med.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Elg, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Örnerheim, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Public quality – for whom and how?: Integrating public core values with quality management2017In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 28, no 3-4, p. 379-389Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Quality management (QM) plays an important role in public organisations’ efforts to create better access to, and effectiveness of, specific services. When transferring QM models from market-based firms to public services provided by public organisations, several basic contrasts and even contradictions must be addressed. Core values of the public sector differ from those of the private sector, but what are the consequences of this distinction? In this article we discuss the importance of four central arguments on public services: rights and access have to be considered; equality is an important facet of public services; coerciveness is a unique feature of public services; and legitimacy can be improved by high-quality services. These arguments have not been discussed explicitly in the context of QM. Adding these central aspects of public services to the QM field could generate more sustainable ways for developing quality and QM in public services in particular and the public sector in general.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Engström, Jon
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  A self-determination theory perspective on customer participation in service development2015In: Journal of Services Marketing, ISSN 0887-6045, E-ISSN 0887-6045, Vol. 29, no 6/7, p. 511-521Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose– The purpose of this paper is to explore what motivates patients to participate in service development and how participation may influence their well-being. Health-care providers are increasingly adopting practices of customer participation in such activities to improve their services.Design/methodology/approach– This paper builds on an analysis of data from a service development project in which lung cancer patients contributed by sharing their ideas and experiences through diaries. Out of the 86 lung cancer patients who were invited to participate, 20 agreed to participate and 14 fully completed the task. The study builds on participants’ contributions, in-depth interviews with six participants and the reasons patients gave for not participating.Findings– This paper identifies a number of motives: non-interest in participating, restitution after poor treatment, desire for contact with others, volunteerism, desire to make a contribution and the enjoyment of having a task to complete. A self-determination theory perspective was adopted to show how the need to satisfy basic human needs for autonomy, competence and relatedness determines if and how patients participate. Participation may have important benefits for patients, especially an improved sense of relatedness.Practical implications– Service providers must be prepared to meet different patient needs in service development, ranging from the need to express strong distress to expressing creativity. By understanding the dynamics of motivation and well-being, organizers may achieve better results in terms of improved services and in patient well-being.Originality/value– This study makes a significant contribution to the study of customer participation in service development, especially in relation to health care, by offering a self-determination-based typology for describing different styles of patient participation.

 • 14.
  Engström, Jon
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Poksinska, Bozena
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Witell, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Snyder, Hannah
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  The role of customers in the development of public organizations2015In: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 93-108Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Gremyr, Ida
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Hellström, Andreas
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Martin, Jason
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Witell, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The roles of quality departments and their influence on business results2019In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the various roles of quality departments and investigates whether their roles have different effects on business results. Based on a survey of quality managers in 211 Swedish organisations, the analysis identifies four roles of quality departments: firefighters, auditors, process improvers, and orchestrators. The roles vary in their predominant adoption of Quality Management practices ranging from a narrow scope focusing on quality management systems to a broader scope based on multiple practices. An analysis was performed to identify how each of the identified roles influences business results. The results show that quality departments with a broad focus that combines both explorative and exploitative quality practices contribute the most to business results.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Gremyr, Ida
  et al.
  Chalmers Univ Technol, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Smith, Frida
  Chalmers Univ Technol, Sweden; Reg Canc Ctr West, Sweden.
  Gustavsson, Susanne
  Skaraborgs Hosp, Sweden.
  Exploring the phase for highest impact on radicality: a cross-sectional study of patient involvement in quality improvement in Swedish healthcare2018In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, no 11, article id e021958Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives Involving patients in quality improvement is often suggested as a critical step for improving healthcare processes. However, this comes with challenges related to resources, tokenism, validity and competence. Therefore, to optimise the use of available resources, there is a need to understand at what stage in the improvement cycle patient involvement is most beneficial. Thus, the purpose of this study was to identify the phase of an improvement cycle in which patient involvement had the highest impact on radicality of improvement. Design An exploratory cross-sectional survey was used. Setting and methods A questionnaire was completed by 155 Swedish healthcare professionals (response rate 34%) who had trained and had experience in patient involvement in quality improvement. Based on their replies, the impact of patient involvement on radicality in various phases of the improvement cycle was modelled using the partial least squares method. Results Patient involvement in quality improvement might help to identify and realise innovative solutions; however, there is variation in the impact of patient involvement on perceived radicality depending on the phase in which patients become involved. The highest impact on radicality was observed in the phases of capture experiences and taking action, while a moderate impact was observed in the evaluate phase. The lowest impact was observed in the identify and prioritise phase. Conclusions Involving patients in improvement projects can enhance the quality of care and help to identify radically new ways of delivering care. This study shows that it is possible to suggest at what point in an improvement cycle patient involvement has the highest impact, which will enable more efficient use of the resources available for patient involvement.

 • 17.
  Gremyr, Ida
  et al.
  Chalmers.
  Lenning, Jan
  Chalmers.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Martin, Jason
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Increasing the value of quality management systems2019In: Increasing the value of quality management systems, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Over one million organisations have a Quality Management System (QMS) certified to the ISO9000 standard; however, the system requires a lot of resources and its value has been questioned. The purpose of this paper is to investigate how different types of uses of QMS correlates with management perceptions of QM in terms of respect, cost, and strategic importance. The paper is based on a survey within eight organisations and shows that a compliance-orientated QMS usage will more likely lead to a view on quality management as costly, and of little respect, than a business- or improvement-oriented QMS usage.

 • 18.
  Haidabrus, Bohdan
  et al.
  Sumy State Univ, Ukraine.
  Druzhinin, Eugen
  Natl Aerosp Univ, Ukraine.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Jason, Martin
  Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Grabis, Janis
  Riga Tech Univ, Latvia.
  Programs to Boost IT-Readiness of the Machine Building Enterprises2020In: ADVANCES IN DESIGN, SIMULATION AND MANUFACTURING II, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG , 2020, p. 75-84Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the important aspects of providing the high level of the enterprises competitiveness on the market is existence of the necessary level of IT-readiness. By using the term "IT-readiness" we mean the ability of the enterprise to reach the mission by the most effective use of modern information technologies. There are contradictions between the need of the enterprise operatively to reconstruct design and production structures accordingly to the market condition change and the level of the modern IT use for maintenance of science intensive samples creation projects. The problem situation becomes complicated because of the lack of possibility of the fast development of expensive information support systems through the absence of big financial resources for the machine building enterprises in the conditions of an unstable investment climate and a low level of profitability. It leads to the need of the stage-by-stage IT introduction in the course of a life cycle support of a new equipment creation project that is also a characteristic for the machine building enterprises. It turned out that the high technology development is carried out now under the conditions of essential restrictions of financial resources all around the world. In these conditions one of progressive ideologies is Lean Manufacturing methodology. World experience shows that the success of this ideology introduction is directly connected with an effective use of modern information technologies of the high technology samples design and business management. Thus, an important question is the compliance of the enterprise to the necessary level of IT-readiness which is directly connected with a technological maturity.

 • 19.
  Johansson, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Witell, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Quality Profiles of Service Firms2011In: 12th International Research Symposium on Service Excellence in Management, Ithaca, June 2-5, 2011, 2011Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Johansson, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Witell, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gremyr, Ida
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Quality of solutions, products and services in manufacturing firms2014In: Thessaloniki, June 13-15, 2014, 2014Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Markovic, Gabriela
  et al.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Schult, Marie-Louise
  Karolinska Institute, Sweden.
  Bartfai, Aniko
  Karolinska Institute, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  STATISTICAL PROCESS CONTROL: A FEASIBILITY STUDY OF THE APPLICATION OF TIME-SERIES MEASUREMENT IN EARLY NEUROREHABILITATION AFTER ACQUIRED BRAIN INJURY2017In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 49, no 2, p. 128-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Progress in early cognitive recovery after acquired brain injury is uneven and unpredictable, and thus the evaluation of rehabilitation is complex. The use of time-series measurements is susceptible to statistical change due to process variation. Objective: To evaluate the feasibility of using a time-series method, statistical process control, in early cognitive rehabilitation. Method: Participants were 27 patients with acquired brain injury undergoing interdisciplinary rehabilitation of attention within 4 months post-injury. The outcome measure, the Paced Auditory Serial Addition Test, was analysed using statistical process control. Results: Statistical process control identifies if and when change occurs in the process according to 3 patterns: rapid, steady or stationary performers. The statistical process control method was adjusted, in terms of constructing the baseline and the total number of measurement points, in order to measure a process in change. Conclusion: Statistical process control methodology is feasible for use in early cognitive rehabilitation, since it provides information about change in a process, thus enabling adjustment of the individual treatment response. Together with the results indicating discernible subgroups that respond differently to rehabilitation, statistical process control could be a valid tool in clinical decision-making. This study is a starting-point in understanding the rehabilitation process using a real-time-measurements approach.

 • 22.
  Markovic, Gabriela
  et al.
  Karolinska Inst, Sweden.
  Schult, Marie-Louise
  Karolinska Inst, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Bartfai, Aniko
  Karolinska Inst, Sweden.
  BENEFICIAL EFFECTS OF EARLY ATTENTION PROCESS TRAINING AFTER ACQUIRED BRAIN INJURY: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL2020In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 52, no 1, article id UNSP jrm00011Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Evaluation of outcome after intensive cognitive rehabilitation early after brain injury is complicated due to the ongoing biological recovery process. Objective: To evaluate the efficacy of Attention Process Training early after acquired brain injury through time-series measurement with statistical process control. Design: Randomized controlled trial. Method: Patients with acquired brain injury (n=59) within 4 months post-injury in interdisciplinary rehabilitation received an additional 20 h of attention training with Attention Process Training or with activity-based attention training. The primary outcome variable was Paced Auditory Serial Attention Test (PASAT) evaluated using statistical process control. Results: Both groups improved (p amp;lt; 0.001), although a higher number of patients improved with attention process training (chi(2) (1, n= 59) = 5.93, p= 0.015) and the variability was significantly decreased. The Attention Process Training group maintained or improved performance at 6 months follow-up (chi(2) (1, n=51)=6,847, p= 0.033). Attention Process Training required fewer intervention hours for improvement. Based on individual performance, 3 improvement trajectories were identified: stationary, steady, and rapid improvers. Conclusion: The results indicate that attention training is promising early after acquired brain injury and that Attention Process Training boosts functional improvement. Notably, in the present group of relatively homogeneous patients, 3 different trajectories were identified for recovery after acquired brain injury regardless of intervention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Fit for purpose?: Exploring competence in quality management2019In: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 11, no 3, p. 317-333Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to use competence theory to explore the fit between actual competencies of quality management practitioners and the perception of quality management competence needs in organisations. 

  Design/methodology/approach –This paper is based on a cross-case quantitative study design featuring a survey of quality management practitioners (n= 249) within eight large Swedish organisations. The research instrument was a questionnaire covering seven themes within quality management. The analysis is based on descriptive statistics.

  Findings –The results show that while the perception of formal quality management competence may seem sufficient, the evolving nature of quality management requires knowledge, skills and attitudes that are also apt for more external and explorative perspectives. There is a bias towards competence for exploitative quality management rather than explorative quality management.  Organisational logics preserving and possibly reinforcing a perceived “competence lag” in organisations are identified and described.

  Originality/value – Few empirical studies within quality management explore the competencies required for quality management practices. This paper contributes to quality management research in providing arguments for adopting competence theory as a foundation for organising current and future quality management work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Chalmers tekniska högskola.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Towards a quality management competence framework: Exploring needed competencies in quality management2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background and purpose –Several studies and recent reports address emerging and expanding needs for Quality Management (QM) impacting the professional practices and activities and maybe also the conceptual underpinnings of QM. An integrative approach for QM, facilitating both operational and strategic leverage has been described as becoming increasingly more important. However, few empirical studies have focused on what QM professionals actually do with even fewer studies focusing on what it actually takes to do QM-work, i.e. the competencies of QM.

  The purpose of this paper is thus to extend the conceptual understanding of QM by introducing an activity and practice-based terminology for describing competencies of QM work in contemporary Swedish organisations and to create a conceptual competence framework suited for successful QM.

  Design/methodology/approach –This paper is based on a cross-case qualitative study design incorporating four Swedish large size organizations where designated QM professionals (n= 34) were targeted, selected and interviewed.

  Findings –Four generic QM roles are posited: centralised & strategic, centralised & operational, decentralised & strategic and decentralised & operational roles. A QM competence framework incorporating four essential QM competence dimensions is presented: the human, the contextual, the methods & process and the development competence dimensions. Competencies are discussed in relation to the “production dilemma” of QM and the emerging need of more integrative and business excellence-oriented QM.

 • 25.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Division of Service Management and Logistics, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Towards a quality management competence framework: exploring needed competencies in quality management2019In: Total Quality Management and Business Excellence, ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose Few empirical studies have focused on what quality management practitioners actually do, with even fewer studies focusing on what it actually takes to do quality management work, i.e. the competencies of quality management. The purpose of this paper is to introduce a competence-based terminology for describing general competencies of quality management work in organisations and to create a competence framework in order to understand what is needed to be a quality management practitioner.

  Design/methodology/approach This paper is based on an embedded, qualitative multiple-case study design incorporating four Swedish large size organisations where designated quality management practitioners (n= 33) were selected and interviewed.

  Findings A quality management competence framework incorporating four main quality management competence dimensions is presented: the human, the methods & process, the conceptual and the contextual competence dimensions. Four generic quality management role responsibilities are also posited: centralised & strategic, centralised & operational, local & strategic and local & operational role responsibilities. The competencies and role responsibilities are discussed in relation to the notion of emergent quality management and the emerging need of more integrative and business excellence-oriented quality management.

  The full text will be freely available from 2020-08-06 15:35
 • 26.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ida, Gremyr
  Chalmers tekniska högskola .
  Fit for purpose? Critical competencies and roles in quality management2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The practice of quality management (QM) is transforming and the number, scope and complexity of QM tasks and related QM practices is increasing beyond what could be described as traditional QM. There is currently an ambiguity as to what constitutes a QM professional and the competencies needed to be one. The purpose of this study is to understand if QM professionals are equipped to support contemporary QM work by exploring their competencies, roles and practices in contemporary organizations.

  Design/methodology/approach – The study is based on a survey of QM professionals (n= 249) within eight Swedish large size organizations, surveyed in the fall of 2016 (response rate 81 per cent). The questionnaire covered 7 themes within QM and key results covering competencies and practices were extracted and analysed.

  Findings – The study shows that there is a difference between the levels of perceived formal competencies and levels of informal competencies with the QM professionals in the studied organizations. The most prominent role feature of a QM professional is that of a QM tools and methods specialist. However, though this mainly internally focused role is still in demand, a more strategic and externally focused role is also identified as becoming more in demand.

  Research limitations/implications – The survey data is presented with descriptive statistics. Further studies are needed to extend the results in a more in-depth analysis.

  Practical implications –There is a need for a structured approach in identifying QM competencies and practices for two overall QM roles: QM specialist and QM generalist. Ambitions to create and maintain ambidexterity necessitates both specialist competencies and generalist competencies to balance and harmonize exploitative and explorative organizational capabilities.

  Originality/value This study extends research on the competencies and practices of QM professionals, evaluating the purpose and practices of QM through the experiences of a large number of QM professionals.

 • 27.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Four facets of learning in performance measurement2018In: International Journal of Productivity and Performance Management, ISSN 1741-0401, E-ISSN 1758-6658, Vol. 67, no 9, p. 1608-1624Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the role of learning in performance measurement. Design/methodology/approach – We develop a theoretical framework combining workplace learning theory with purposes of performance measurement. We elaborate this framework empirically by identifying critical incidents from a case set within a context containing a broad range of different performance measurement activities. Finally, we discuss the results and the possible implications for using our theoretical framework in order to better understand facets of learning regarding the design of performance measurement. Findings – Workplace learning theory provides a deeper understanding of how the mechanisms of performance measurements support control or improvement purposes. We propose a tentative framework for learning as a driver for performance measurement and four facets of learning are identified: reproductive, rule-oriented, goal-oriented and creative learning. Research limitations/implications – The empirical material is limited to the healthcare context and further studies are needed in order to validate the findings in other settings. Practical implications – We argue that all managers must consider what kind of learning environment and what kind of learning outcomes best serve the interests of their organisation. Purposeful and carefully designed organisational arrangements and learning environments are more likely to induce intended learning outcomes. Originality/value –Previous connections between the fields of ‘performance measurement’ and ‘workplace learning’ often lack any deeper conceptualisations or problematisations of the concept of learning. In this paper, we provide a more nuanced discussion about the process of learning in performance measurement, which may provide a basis for further research and scholarly attention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Performance measurement as a driver for learning and improvement in organizations2016In: 23rd EurOMA Conference, Trondheim, June 17-22, 2016, Trondheim: NTNU, Department of Production and Quality Engineering and the Department of Industrial Economics and Technology Management , 2016, p. 117-117, article id PMM-5-2Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to better understanding about levels of learning found in the practices of performance measurement. We create a conceptual model merging established workplace learning theory with operations management purposes of performance measurement. By integrating discretion and organizational logics we interconnect purposes of either control or improvement with four levels of workplace learning: Reproductive, rule-oriented, goal-oriented and creative learning. We empirically elaborate our model using case related critical incidents involving performance measurements. The findings suggest that a conceptual understanding of workplace learning theory meliorates the design and practice of performance measurements for improvement purposes.

 • 29.
  Mazzocato, Pamela
  et al.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Unbeck, Maria
  Karolinska Institute, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Gustaf Skoldenberg, Olof
  Karolinska Institute, Sweden.
  Thor, Johan
  Karolinska Institute, Sweden; Jonköping University, Sweden.
  Unpacking the key components of a programme to improve the timeliness of hip-fracture care: a mixed-methods case study2015In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241, Vol. 23, no 93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Delay to surgery for patients with hip fracture is associated with higher incidence of post-operative complications, prolonged recovery and length of stay, and increased mortality. Therefore, many health care organisations launch improvement programmes to reduce the wait for surgery. The heterogeneous application of similar methods, and the multifaceted nature of the interventions, constrain the understanding of which method works, when, and how. In complex acute care settings, another concern is how changes for one patient group influence the care for other groups. We therefore set out to analyse how multiple components of hip-fracture improvement efforts aimed to reduce the time to surgery influenced that time both for hip-fracture patients and for other acute surgical orthopaedic inpatients. Methods: This study is an observational mixed-methods single case study of improvement efforts at a Swedish acute care hospital, which triangulates control chart analysis of process performance data over a five year period with interview, document, and non-participant observation data. Results: The improvement efforts led to an increase in the monthly percentage of hip-fracture patients operated within 24 h of admission from an average of 47 % to 83 %, with performance predictably ranging between 67 % and 98 % if the process continues unchanged. Meanwhile, no significant changes in lead time to surgery for other acute surgical orthopaedic inpatients were observed. Interview data indicated that multiple intervention components contributed to making the process more reliable. The triangulation of qualitative and quantitative data, however, indicated that key changes that improved performance were the creation of a process improvement team and having an experienced clinician coordinate demand and supply of surgical services daily and enhance pre-operative patient preparation. Conclusions: Timeliness of surgery for patients with hip fracture in a complex hospital setting can be substantially improved without displacing other patient groups, by involving staff in improvement efforts and actively managing acute surgical procedures.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  McColl-Kennedy, Janet R.
  et al.
  University of Queensland, Australia.
  Snyder, Hannah
  University of Queensland, Australia.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Witell, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Helkkula, Anu
  Hanken School Econ, Finland.
  Hogan, Suellen J.
  University of Queensland, Australia.
  Anderson, Laurel
  Arizona State University, AZ USA.
  The changing role of the health care customer: review, synthesis and research agenda2017In: Journal of Service Management, ISSN 1757-5818, E-ISSN 1757-5826, Vol. 28, no 1Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to synthesize findings from health care research with those in service research to identify key conceptualizations of the changing role of the health care customer, to identify gaps in theory, and to propose a compelling research agenda. Design/methodology/approach - This study combines a meta-narrative review of health care research, and a systematic review of service research, using thematic analysis to identify key practice approaches and the changing role of the health care customer. Findings - The review reveals different conceptualizations of the customer role within the ten key practice approaches, and identifies an increased activation of the role of the health care customer over time. This change implies a re-orientation, that is, moving away from the health care professional setting the agenda, prescribing and delivering treatment where the customer merely complies with orders, to the customer actively contributing and co-creating value with service providers and other actors in the ecosystem to the extent the health care customer desires. Originality/value - This study not only identifies key practice approaches by synthesizing findings from health care research with those in service research, it also identifies how the role of the health care customer is changing and highlights effects of the changing role across the practice approaches. A research agenda to guide future health care service research is also provided.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Norman, Ann-Charlott
  et al.
  Jonkoping Univ, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Nordin, Annika
  Jonkoping Univ, Sweden.
  Gare, Boel Andersson
  Jonkoping Univ, Sweden; Ryhov Cty Hosp, Sweden.
  Alguren, Beatrix
  Jonkoping Univ, Sweden; Univ Gothenburg, Sweden.
  The role of professional logics in quality register use: a realist evaluation2020In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, BMC HEALTH SERVICES RESEARCH, Vol. 20, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Clinical practice improvements based on quality-register data are influenced by multiple factors. Although there is agreement that information from quality registers is valuable for quality improvement, practical ways of organising register use have been notoriously difficult to realise. The present study sought to investigate the mechanisms that lead various clinicians to use quality registers for improvement.

  Methods

  This research involves studying individuals’ decisions in response to a Swedish programme focusing on increasing the use of quality registers. Through a case study, we focused on heart failure care and its corresponding register: the Swedish Heart Failure Register. The empirical data consisted of a purposive sample collected longitudinally by qualitative methods between 2013 and 2015. In total, 18 semi-structured interviews were carried out. We used realist evaluation to identify contexts, mechanisms, and outcomes.

  Results

  We identified four contexts – registration, use of output data, governance, and improvement projects – that provide conditions for the initiation of specific mechanisms. Given a professional theoretical perspective, we further showed that mechanisms are based on the logics of either organisational improvement or clinical practice. The two logics offer insights into the ways in which clinicians choose to embrace or reject certain registers’ initiatives.

  Conclusions

  We identified a strong path dependence, as registers have historically been tightly linked to the medical profession’s competence. Few new initiatives in the studied programme reach the clinical context. We explain this through the lack of an organisational improvement logic and its corresponding mechanisms in the context of the medical profession. Implementation programmes must understand the logic of clinical practice; that is, be integrated with the ways in which work is carried out in everyday practice. Programmes need to be better at helping core health professionals to reach the highest standards of patient care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Snyder, Hannah
  et al.
  BI, Norway.
  Witell, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karlstad Univ, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  McColl-Kennedy, Janet R.
  Univ Queensland, Australia.
  The influence of place on health-care customer creativity2019In: European Journal of Marketing, ISSN 0309-0566, E-ISSN 1758-7123, Vol. 53, no 7, p. 1400-1422Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose When using a service, customers often develop their own solutions by integrating resources to solve problems and co-create value. Drawing on innovation and creativity literature, this paper aims to investigate the influence of place (the service setting and the customer setting) on customer creativity in a health-care context. Design/methodology/approach In a field study using customer diaries, 200 ideas from orthopedic surgery patients were collected and evaluated by an expert panel using the consensual assessment technique (CAT). Findings Results suggest that place influences customer creativity. In the customer setting, customers generate novel ideas that may improve their clinical health. In the service setting, customers generate ideas that may improve the user value of the service and enhance the customer experience. Customer creativity is influenced by the role the customer adopts in a specific place. In the customer setting customers were more likely to develop ideas involving active customer roles. Interestingly, while health-care customers provided ideas in both settings, contrary to expectation, ideas scored higher on user value in the service setting than in the customer setting. Research limitations/implications - This study shows that customer creativity differs in terms of originality, user value and clinical value depending on the place (service setting or customer setting), albeit in one country in a standardized care process. Practical implications - The present research puts customer creativity in relation to health-care practices building on an active patient role, suggesting that patients can contribute to the further development of health-care services. Originality/value As the first field study to test the influence of place on customer creativity, this research makes a novel contribution to the growing body of work in customer creativity, showing that different places are more/less favorable for different dimensions of creativity. It also relates customer creativity to health-care practices and highlights that patients are an untapped source of creativity with first-hand knowledge and insights, importantly demonstrating how customers can contribute to the further development of health-care services.

 • 33.
  Örnerheim, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Implementering i vården: En kunskapsöversikt om beslutsnivåer och professionsperspektiv2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården liksom socialtjänsten är under ständig förändring – medicinska framsteg skapar nya möjligheter till behandling samtidigt som behoven av hälso- och sjukvård och socialtjänst ökar i takt med att allt fler lever längre med kroniska sjukdomar. Socialtjänsten kommer att behöva stödja fler med långvariga och komplexa behov, vilket band annat kommer att ställa krav på ändrade arbetssätt. En fortsatt utveckling i vården och omsorgen är viktigt för att i dag och i framtiden kunna tillhandahålla en god vård och omsorg som patienter och brukare känner förtroende för.Samtidigt finns tecken på att utvecklingen och lärandet inte sker i den omfattning som behövs. I olika analyser har Vårdanalys genom åren visat att lärandet mellan olika verksamheter och huvudmän är begränsat. Orsakerna bakom det är flera.Hösten 2017 initierade vi ett forskningsuppdrag med ambitionen att utifrån litteraturen identifiera övergripande utmaningar när det gäller implementering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi gav professor Mattias Elg och postdoktor Mattias Örnerheim vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet, uppdraget att presentera en kunskapsöversikt på detta tema.Deras översikt har varit ett värdefullt bidrag till Vårdanalys arbeten under 2017 och 2018 som på olika sätt analyserat utvecklingsarbete och deras förutsättningar att bidra till långsiktig utveckling. Det är vår förhoppning att den här promemorian kan tjäna som ett kunskapsunderlag i den fortsatta diskussionen om hur vi kan skapa bättre förutsättningar till lärande och utveckling i vården och omsorgen.Den här promemorian är författarnas redovisning av forskningsuppdraget i sin helhet och de står själva för innehållet.

  Download full text (pdf)
  I mplementering i vården : En kunskapsöversikt om beslutsnivåer och professionsperspektiv
  Download (png)
  presentationsbild
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf