liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alwin, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Eckard, Nathalie
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Fixartjänster i Sveriges kommuner: Kartläggning och samhällsekonomisk analys. Regeringsuppdrag2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report deals with so called minor home help services. These services are primarily meant for older persons with the aim to prevent injuries caused by falling in domestic environments (ones home). The minor home help services are mostly provided by the municipalities in Sweden, although it is not mandatory to provide these services. The extent of the provision and use of minor home help services has previously not been studied on a national level. The aim of this study was to delineate the minor home help services run by the municipalities in Sweden and further to examine and estimate the societal costs and consequences of providing these services.

  Out of the 290 municipalities in Sweden, 191 (66 %) offer minor home help services to their citizens. The tasks carried out are primarily aimed at preventing falls from furniture such as step stools or ladders, removing items that may cause falls (cords, carpets etc.) and providing an overhaul of injury risks in the home. A few municipalities also offer outdoor services such as removing snow in wintertime. In the majority of the municipalities (58 %) the services are offered free of charge but the user has to pay for the materials, in 32 % the services are completely free of charge and in 9 % of the municipalities an amount is charged for the services. The minor home help services are organized in various ways in the municipalities: the services can be completely run by the municipality where the services are carried out by one or several employed persons, by persons with disabilities (involved in daily activity programmes in the municipality) or by persons involved in work programmes; or the minor home help services can be carried out by the community rescue service or companies paid by the municipality to offer these services to the citizens. There are also organizations with volunteers that carry out minor home help services, these are however not included in the main results since the focus in this report is on municipal minor home help services. Ninety nine municipalities do not offer minor home help services to their citizens. Reasons for this are e.g. economic restraints and low demand.

  Experienced gains with minor home help services from the perspectives of the municipalities are prevention of falls, facilitation of the possibility to remain living in one’s own home, contribution to social wellbeing and being able to offer meaningful work tasks for persons in work programmes or persons with disabilities. Problems that have been brought forward are low demand of the services, problems with providing the target group with information and difficulties to measure the effect on fall injuries.

  A socioeconomic model was constructed for the analysis of costs and consequences of fall injuries. The model includes the large cost items as well as outcomes such as mortality and loss of quality of life when affected by a fall injury. The total direct costs in Sweden for fall injuries has previously been calculated to approximately 5 billion SEK, which includes only the direct costs during the first year of the injury. A calculation exercise was performed and applied to a hypothetical municipality with 50 000 inhabitants. This calculation exercise shows that if only a small amount of falls that lead to serious injuries (fractures) can be prevented by minor home help services, then the costs saved are approximately equivalent to the mean budget of minor home help services with one employed person. Calculations using real data including both costs and effects need to be performed.

 • 2.
  Alwin, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Eckard, Nathalie
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Sammanfattning. Fixartjänster i Sveriges kommuner: Kartläggning2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport redovisas ett delresultat från regeringsuppdraget ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre” som VINNOVA fick i mars 2012.

  Under 2012 fick VINNOVA ett regeringsuppdrag ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre”. Regeringen uppdrog åt VINNOVA att i samarbete med universitet och högskolor och i samråd med andra relevanta aktörer vidareutveckla goda exempel kring sociala innovationer. Mer specifikt innebar uppdraget att genomföra ett fördjupat utvecklingsarbete kring sociala innovationer inom boende, lättare servicetjänster, trygghetsskapande insatser och social samvaro. Social innovation är en viktig del av VINNOVAs nya fokus på att stärka innovationskraften i offentlig verksamhet för att underlätta spridning och användning av innovationer inom kommuner, landsting och statliga myndigheter.Social innovation är en åtgärd som syftar till att öka människors välbefinnande genom att identifiera och möta upp sociala behov.

 • 3.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment. Linköping University, The Institute of Technology.
  Behov eller konstnadseffektivitet: vad ska avgöra prioriteringar inom hälso- och sjukvården?2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gapet mellan behov och resurser inom hälso- och sjukvården gör tillsammans med det faktum att marknaden inte fungerar för att fördela vårdens tjänster att beslut om prioriteringar måste fattas genom planering. Sådana beslut bör för att vinna acceptans och legitimitet vara genomtänkta och baserade på värdegrunder med bred förankring i befolkningen. De värdegrunder som i detta sammanhang främst bör beaktas är de som kommer till uttryck i medicin- och vårdetik, prioriteringsutredningens riktlinjer samt hälso- och sjukvårdslagen. Resonemang om prioriteringsgrunder leder oftast fram till principerna rättvisa eller effektivitet. Rättvisa i prioriteringen av hälso- och sjukvård avser rimligast en fördelning efter behov medan effektivitet bör tolkas i termer av kostnadseffektivitet. De båda prioriteringskriterierna behovsrättvisa och kostnadseffektivitet anses ofta som oförenliga, något som inte minst visas av prioriteringsutredningens strikta rangordning i vilken behovsprincipen ges absolut företräde framför kostnadseffektivitetsprincipen.

  I denna rapport utmanas uppfattningen om en absolut konflikt mellan dessa begrepp, och därmed det nödvändiga i en strikt rangordning, mellan behov och kostnadseffektivitet. För att skapa en förståelse för de båda prioriteringskriterierna redogörs i rapporten för dess bakomliggande teorier samt för rimliga innebörder av olika centrala begrepp.

  När det gäller rättvisa tas utgångspunkten i Rawls teori om rättvisa som närmast är att betrakta som inriktad på jämlikhet. Den rimligaste tolkningen av Rawls teori tillämpad på den svenska sjukvården är att vårdens resurser skulle fördelas efter behov så att den person som har störst behov kommer i första hand. Behovsbegreppet relateras i prioriteringsutredningen till hälsa och livskvalitet där graden av inskränkning i dessa variabler styr behovets storlek. Behov kan dock definieras på olika sätt och i denna rapport har en teleologisk tolkning ansetts som rimligast. Enligt en sådan tolkning anses behov existera av något om detta är nödvändigt för ett visst ändamål. Inom hälso- och sjukvården är det rimligt att tolka behov som ett gap mellan det tillstånd som råder och ett mål som satts upp. Behovet avser rimligen vård(resurser) och målet borde vara att uppnå en förbättrad hälsa eller ett ökat välbefinnande. Gapet skulle alltså kunna utgöras av skillnaden mellan det rådande hälsotillståndet och ett hälsotillstånd som satts upp som mål. För att kunna tillämpa en sådan behovsprincip är det nödvändigt att på en och samma hälsoskala kunna mäta och fastställa såväl det rådande tillståndet som målet. För att behov av en vårdinsats ska existera krävs dessutom att insatsen är verksam, d.v.s. har en gynnsam effekt på hälsan.

  Kostnadseffektivitet har sin grund i välfärdsekonomisk teori, för vilken utilitaristisk moralteori utgör en viktig värdegrund. Den välfärdsekonomiska teorin och utilitarismen är viktiga influenser för den hälsoekonomiska disciplinen och dess utvärderingar. Syftet med sådana utvärderingar är att finna den lösning som maximerar den hälsorelaterade nyttan.

  Rättvisa och kostnadseffektivitet som begrepp tycks alltså fokusera på olika saker, hälsa respektive nytta, vilket gör det i högsta grad relevant att närmare studera olika begrepp som är kopplade till sjukvårdens resultat. Det finns två huvudinriktningar när det gäller hälsobegreppet, dels en biologisk/biostatistisk och dels en holistisk. Ett biologiskt synsätt har traditionellt dominerat inom den medicinska professionen. Boorses biostatistiska hälsobegrepp där hälsa jämställs med statistisk normalitet i biologiska funktioner har erhållit mycket uppmärksamhet och ligger ganska nära den traditionella medicinska uppfattningen. På senare år har dock en mer omfattande syn på hälsa blivit allt mer framträdande. Denna holistiska syn på hälsa inkluderar mer än bara biologiska funktioner då även människors förmåga att fungera i olika avseenden, socialt, fysiskt, psykiskt, arbetsmässigt etc, vägs in. Nyttobegreppet betraktas i termer av subjektiva autonoma preferenser, d.v.s. att det är människors egna önskemål och värderingar som avgör värdet av t.ex. en vårdinsats.

  Hälsa och nytta ses ibland som väldigt likartade, nästan som olika benämningar på samma sak. Av denna rapport framgår att man inte bör blanda samman dessa båda begrepp då de inte kan anses spegla samma aspekter av sjukvårdens resultat. Det finns också ett antal olika sätt att mäta resultaten – kliniska riskindikatorer för biologiskt orienterad hälsa, psykometriska instrument som kan anses indikera holistisk hälsa, metoder för fastställande av QALY-vikter som motsvarar hälsorelaterade preferenser.

  Ovanstående metoder har i annat sammanhang jämförts för att få åtminstone en preliminär bild av relationen mellan de båda begreppen hälsa och nytta. Resultatet av denna analys visade att marginalnyttan av hälsa är avtagande, d.v.s. att ju bättre hälsa desto mindre blir nyttotillskottet av en given hälsoförbättring. Detta innebär i sin tur att den antagna konflikten mellan rättvisa (hälsorelaterat behov) och kostnadseffektivitet (nyttomaximering) mildras. Slutsatsen i denna rapport är att de etiska principerna rättvisa uttryckt som behov och kostnadseffektivitet inte står i direkt motsatsställning till varandra så att rangordning krävs. Då båda principerna är både viktiga och önskvärda att inkludera i prioriteringsarbetet är det förmodligen bättre att söka en rimlig avvägning mellan dem än att välja att helt följa en princip på bekostnad av den andra.

 • 4.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Decisions on Inclusion in the Swedish Basic Health Care Package - Roles of Cost-Effectiveness and Need2003In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394, Vol. 11, no 4, p. 301-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Inclusion or not of a treatment strategy in the publicly financed health care is really a matter of prioritisation. In Sweden priority setting decisions are governed by law in which it is stated that decisions should be guided by firstly the principle of need and secondly the principle of cost-effectiveness. Objective: The purpose of the paper is to discuss and illustrate the roles of need and cost-effectiveness in decisions on inclusion or not of treatment strategies in the publicly financed health care. Methods: The theoretical backgrounds of need and cost-effectiveness are discussed in short, both with respect to their meaning and to their potential roles in decisions on priority setting. Four treatment strategies, Viagra, Rivastigmine, statins, and lung transplants, are analysed with respect to whether either cost-effectiveness or need, or both, seem to have played a role in the decisions of inclusion or not in the basic health care package. Results: Both need and cost-effectiveness are important and should be important aspects when making decisions on priority setting. From the examples of the four treatment strategies it seems that decisions are almost exclusively made with reference to the principle of need. Conclusions: The most evident conclusion to be drawn from this study is that decisions on priority setting are almost solely based on the principle of need. This implies that the principle of cost-effectiveness is given very little space, which is a problem as this means an obvious risk of inefficient resource use.

 • 5.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hälsoekonomiska utvärderingar: Vad menas och hur gör man?2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Health economic assessment is a tool for estimating cost-effectiveness ofresource uses in health care. Information on cost-effectiveness constitutes onepart of the foundation on which priority setting decisions are made, in order tomake the best possible use of available resources.

  The aim of this report is to describe the methods, meaning, and implications ofhealth economic assessments. Methodological issues are discussed, and thereport is formulated to reflect the standpoints of health economists working at CMT.

  The theoretical foundation of health economic assessments is in welfare theory,prescribing a societal perspective of the analyses. A societal perspectiveprescribes that all relevant costs and effects are to be included in the analysis.Direct costs are dominated by the use of health care resources and indirect costsmainly consist of production losses, due to the fact that unhealthy people areunable to perform their work. The theory also prescribes that resourcesconsumed are to be valued according to the opportunity cost approach, i.e. thevalue of a resource in its best alternative use. In practice health economicassessments contain some deviations from what is prescribed by welfare theory,for instance when it comes to costing it is often necessary to settle with rougherestimates.

  Below are examples of questions that are dealt with in this report:

  • What theoretical foundation should form the basis of our analyses?
  • What perspective should be taken in the analysis, that of the society orthat of the health care sector?
  • Should costs associated with informal care be included in the analysis,and if so how should they be valued?
  • How should costs associated with production losses be valued?
  • Should costs of added life years be included in the analysis?
  • What alternative ways are there for measuring quality of life (QALYweights),and which of these is the most appropriate?
  • Which level of discount rate should be used in analyses stretching overlonger times than one year?

  Further questions related to the analysis are described, such as the appropriatetime-frame of the analysis, simulation of future costs and consequences, andsensitivity analyses.

 • 6.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  QALY som effektmått inom vården: Möjligheter och begränsningar2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As health care resources are finite priorities are necessary in order to attain an optimal use of resources. To support priority setting an increasing number of health economic assessments are undertaken, in which costs for different treatment strategies are compared to the positive effects on health/quality of life that they result in. These positive effects are often expressed as quality adjusted life years (QALYs) and the result of a health economic assessment is expressed as a cost per QALY gained. However, it is not self-evident what a QALY stands for as it can be measured and calculated in different ways.

  This report is dedicated to QALY with respect to what it means, what it is meant to represent, how it is measured, theoretical and methodological problems, and possible alternative procedures. The purpose of the report is furthermore to identify interesting and relevant research questions regarding QALY and the measurement of health care effects.

  The report starts with an introductory chapter putting the QALY-approach into context through a background and theoretical basis. Then prospect theory is briefly outlined. Prospect theory was launched as a critique against the basis of the traditional QALY-approach (i.e. the expected utility theory) and might constitute a possible alternative approach for measuring effects in health care. Chapter 2 describes from which perspectives QALY-weights can be measured and the significance of choice of perspective to the result. By perspective is here mainly meant who should be asked for how good or bad a state of ill health is, affected patients or representatives of the public? In chapter 3 methods for measuring and valuing QALY-weights are described. Both direct and indirect methods are explained. Methodological problems are described and pros and cons of different methods are discussed together with expected differences in results. Chapter 4 is dedicated to the special issues of negative QALY-weights, i.e. health states worse than death, and valuation of temporary health states. Methods for measuring QALY-weights in these situations and its methodological problems are discussed. In chapter 5 the QALY-approach is put into context by relating it to the concept of fairness. Issues discussed are for instance whether the QALY-approach is compatible with a fair distribution of resources and if fairness should be taken into account or not in the QALYapproach. In chapter 6 the QALY-approach is linked to theories of happiness. Might theories of happiness enrich the traditional health economic approach? Can theories of happiness contribute to better methods for measuring health care outcomes, i.e. what we usually call QALY? The report is closed with a discussion leading to interesting and important research questions.

 • 7.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, The Tema Institute, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Setting priorities in health care: Studies on equity and efficiency2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The inevitable gap between needs and resources in health care, together with the problems associated with a market solution, necessitates priority setting. The aims of this thesis are associated with the process of priority setting in health care, and are divided into three issues:

  1.) To analyse the potential conflict between the two basic principles for priority setting: efficiency and equity. 2.) To analyse the significance of choice of method for measuring health-related status when determining who has the greatest need for health care. 3.) To analyse the possibilities to create an equation for translating results from a psychometricinstrument (the SF-36) into health utilities.

  The analyses are performed by use of literature studies, applications of methods for the measurement of health-related status, and comparative statistics.

  The equity principle is in this thesis interpreted to mean equality in the distribution of health. It is exemplified by Rawls' theory of justice, in turri taken to prescribe need as allocation principle. The efficiency principle is taken to mean cost-effectiveness according to welfare economics, i.e. in terms of utility maximisation. A preliminary result found is that the utility of health is declining on the margin. Vagueness concerning basic concepts thus might imply that the potential conflict between equity and efficiency is sometimes exaggerated. Further, methods used on the medical practice level and a general level respectively for the measurements of health-related status correspond more or less poorlywith one another. This might lead to contradicting decisions on resource allocation, and finding methods that correspond fairly might help linking the different levels together. Results from the SF-36 correlate only moderately with health utility equivalents on an individual level. However, equations for translating the SF-36 into health utilities on a group level, i.e. that discriminate correctly between groups, is probabiy feasible.

 • 8.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Eckard, Nathalie
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Alwin, Jenny
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  A case of community-based fall prevention: Survey of organization and content of minor home help services in Swedish municipalities2014In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 42, no 7, p. 643-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The aim of this study was to survey minor home help services provided by Swedish municipalities with the main purpose to prevent fall injuries.

  METHODS: If minor home help services were presented on the homepage of a municipality, an initial telephone contact was taken. Thereafter a questionnaire was administered, including questions about target groups, aim with the services, tasks included, costs and restrictions for users, budget, and experienced gains with the services. Municipalities not providing minor home help services were asked about the reason therefore and if the municipality had previously provided the services Results: The questionnaire response rate was 92%. In 191 of Sweden's 290 municipalities services were provided by, or in cooperation with, the municipality. Reasons for not providing the services were mainly financial and lack of demand. Services were more often provided in larger cities and in municipalities located in populous regions. In some municipalities services were performed by persons with functional disabilities or unemployed persons. CONCLUSIONS: BOTH PROVIDERS AND USERS EXPRESSED SATISFACTION WITH THE SERVICES ASPECTS EXPRESSED WERE THAT SERVICES LEAD TO GREATER SENSE OF SAFETY AND SOCIAL GAINS THE EFFECT OF THE SERVICES IN TERMS OF FALL PREVENTION IS YET TO BE PROVED WITH ONLY A SMALL FALL-PREVENTIVE EFFECT SERVICES ARE PROBABLY COST-EFFECTIVE IMPROVED QUALITY OF LIFE, SENSE OF SAFETY, AND BEING ABLE TO OFFER MEANINGFUL WORK TO OTHERWISE UNEMPLOYED PERSONS ARE IMPORTANT ASPECTS THAT MIGHT IN THEMSELVES MOTIVATE THE PROVISION OF MINOR HOME HELP SERVICES.

 • 9.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Fernell, Elisabeth
  Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset.
  Hur påverkas vardagslivet av ADHD och närliggande funktionsnedsättningar?: Analys och sammanfattning av en enkätstudie riktad till Riksförbundet Attentions medlemmar2005Report (Other academic)
 • 10.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Gerdle, Björn
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Rahmqvist, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Chronic pain in an elderly population in Sweden: Impact on costs and quality of life2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Chronic pain among elderly people has long been a well-known problem, in terms of both societal costs and the quality of life of affected individuals. To estimate the magnitude of the problems associated with chronic pain in an elderly population, data on both costs and quality of life were gathered. A postal questionnaire was sent out to a stratified sample of 10 000 inhabitants 65 years and older in Linköping and Norrköping. The survey included questions on demographics, habits, and life situation, and different kinds of questions and instruments related to well-being (e.g., quality-of-life and pain-specific questions). In the questionnaire respondents were asked whether they were receiving any help—informal care—from a relative. If they answered yes, they were asked for permission to contact the informal caregiver and to provide contact details. The amount of informal care provided by relatives to persons with chronic pain was investigated by use of a questionnaire directed to the caregiving relatives, containing questions about time spent providing informal care.

  Data on costs were collected from registers of consumption of health care, drugs, and municipal services.

  The results of the study showed a very clear association between existence and severity of chronic pain and societal costs. The study population was subdivided into three groups with respect to having chronic pain or not, and a pain intensity during the last week of 0–4 (mild), 5–7 (moderate), or 8–10 (severe) on a scale of 0–10. Taking all costs (health care, drugs, municipal services, and informal care) into account, persons in the severe chronic pain group consumed on average 72% more resources than persons in the moderate chronic pain group and 143% more than those in the no or mild chronic pain group. Differences were most pronounced concerning municipal services and informal care costs.

  Even more alarming are the results on the quality of life of persons in the different groups. On the EQ-5D index, the average value for persons in the no or mild chronic pain group was 0.82. For those in the moderate chronic pain group the average value was 0.64, and for those in the severe chronic pain group the average value was only 0.38. EQ-VAS resulted in less pronounced but still clearly significant differences.

  It is concluded that this study, reaching a rather large part of the target population, shows that existence and severity of chronic pain among people 65 years and older affects costs to society and the quality of life of affected individuals in a massive way.

 • 11.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Gerdle, Björn
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Rahmqvist, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Severity of chronic pain in an elderly population in Sweden-impact on costs and quality of life2015In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 156, no 3, p. 521-527Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Chronic pain is associated with large societal costs, but few studies have investigated the total costs of chronic pain with respect to elderly subjects. The elderly usually require informal care, care performed by municipalities, and care for chronic diseases, all factors that can result in extensive financial burdens on elderly patients, their families, and the social services provided by the state. This study aims to quantify the societal cost of chronic pain in people of age 65 years and older and to assess the impact of chronic pain on quality of life. This study collected data from 3 registers concerning health care, drugs, and municipal services and from 2 surveys. A postal questionnaire was used to collect data from a stratified sample of the population 65 years and older in southeastern Sweden. The questionnaire addressed pain intensity and quality of life variables (EQ-5D). A second postal questionnaire was used to collect data from relatives of the elderly patients suffering from chronic pain. A total of 66.5% valid responses of the 10,000 subjects was achieved; 76.9% were categorized as having no or mild chronic pain, 18.9% as having moderate chronic pain, and 4.2% as having severe chronic pain. Consumed resources increased with the severity of chronic pain. Clear differences in EQ-5D were found with respect to the severity of pain. This study found an association between resource use and severity of chronic pain in elderly subjects: the more severe the chronic pain, the more extensive (and expensive) the use of resources.

 • 12.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bakgrund till QALY som effektmått2012In: QALY som effektmått inom vården: möjligheter och begränsningar / [ed] Lars Bernfort, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, p. 3-14Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Kostnadseffektivitet av allergen immunterapi: analys och genomgång av kunskapsläget2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Allergier orsakar mycket besvär för drabbade individer och stora kostnader för hälso- och sjukvården och samhället. Tidigare forskning tyder på att allergen immunterapi (AIT) kan vara ett framgångsrikt sätt att behandla personer med allergisk rinit/rinokonjunktivit. Tidigare genomförda hälsoekonomiska studier tyder också på en acceptabel kostnadseffektivitet för AIT jämfört med enbart symtomatisk behandling.

  Syftet med denna studie var att kartlägga evidensläget för att undersöka möjligheterna att uttala sig om för vilka patienter som AIT är lämpligt, samt när förskrivning kan bedömas som kostnadseffektiv. Grundtanken var att försöka dela in patienter i subgrupper med olika egenskaper, behandlingseffekt och kostnadseffektivitet. Indelningen i subgrupper var i första hand tänkt att baseras på ålder, typ av allergen, symtomens svårighetsgrad och symtomens varaktighet.

  Tidigt beslutades att evidensläget inte tillåter analys av subkutan (SCIT) och sublingual (SLIT) immunterapi separat, utan dessa behandlas i klump med det förenklade antagandet om en jämn fördelning mellan SCIT och SLIT. Denna analys genomfördes som en modellanalys med antagandet att personer startar AIT-behandling vid 25 års ålder. Det generella resultatet av analysen var att med ett samhällsperspektiv är AIT dominant, dvs. att behandlingen både sparar kostnader och genererar hälsovinster jämfört med enbart symtomatisk behandling. Med ett hälso- och sjukvårdsperspektiv blev kostnadseffektivitetskvoten av AIT jämfört med enbart symtomatisk behandling cirka 245 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY).

  Tillgänglig evidens tillåter tyvärr inte subgruppsanalyser på det sätt som var tänkt. Detta beroende på att behandlingseffekt specificerat på allergentyp, allergins svårighetsgrad och symtomens varaktighet inte analyserats och rapporterats i tidigare publicerade studier. Den enda uppdelningen som befanns vara någorlunda meningsfull var den baserad på ålder. Inte heller avseende denna variabel har skillnader i behandlingseffekt studerats. Däremot antogs olika indirekta kostnader (produktionsförluster) för barn, ungdomar och vuxna. Dessa kostnader saknar betydelse i en analys med hälso- och sjukvårdsperspektiv varför detta resultat inte påverkas. Med ett samhällsperspektiv däremot befanns AIT mest kostnadseffektiv riktad till vuxna (dominant), följt av barn (179 000 kronor/QALY) och ungdomar (245 000 kronor/QALY). För att kunna genomföra en mer komplett kostnadseffektanalys behövs en del information som i dagsläget saknas. Exempel på kunskapsluckor som identifierats är:

  • En meningsfull uppdelning i tillstånd baserat på svårighetsgrad (lindrig/måttlig/svår), utifrån biomarkörer och/eller symtom.
  • Effektiviteten av AIT och dess inverkan på övergångar mellan tillstånd.
  • Livskvalitet och kostnader förknippade med olika tillstånd.
  • Skillnader i behandlingseffektivitet för olika subgrupper (ålder, svårighet och varaktighet av symtom, olika allergener).
  • Evidens som möjliggör jämförelse mellan SCIT och SLIT, när är den ena respektive den andra mest effektiv/kostnadseffektiv?
  • Långtidseffekt av vissa AIT-terapier.
 • 14.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Gerdle, Björn
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Chronic pain in a population 65 years and older: correlation with age of health care costs and quality of life2015Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Nordfeldt, Sam
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine. Östergötlands Läns Landsting, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Child and Adolescent Psychiatry.
  AD/HD i ett samhällsekonomiskt perspektiv2005Report (Other academic)
 • 16.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Nordfeldt, Sam
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  The Socioeconomic burden of AD/HD2004In: Health Technology Assessment International HTAi,2004, 2004Conference paper (Refereed)
 • 17.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Nordfeldt, Sam
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Child and Adolescent Psychiatry. Östergötlands Läns Landsting, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Child and Adolescent Psychiatry. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics.
  Persson, Jan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  ADHD from a socio-economic perspective2008In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 97, no 2, p. 239-245Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and related disorders affect children's ability to function in school and other environments. Awareness has increased in recent years that the same problems often persist in adulthood. Based on previous studies, we aimed to outline and discuss a descriptive model for calculation of the societal costs associated with ADHD and related disorders. Methods: Following a literature review including childhood and adult studies, long-term outcomes of ADHD and associated societal costs were outlined in a simple model. Results: The literature concerning long-term consequences of ADHD and related disorders is scarce. There is some evidence regarding educational level, psychosocial problems, substance abuse, psychiatric problems and risky behaviour. The problems are likely to affect employment status, healthcare consumption, traffic and other accidents and criminality. A proposed model structure includes persisting problems in adulthood, possible undesirable outcomes (and their probabilities) and (lifetime) costs associated with these outcomes. Conclusions: Existing literature supports the conclusion that ADHD and related disorders are associated with a considerable societal burden. To estimate that burden with any accuracy, more detailed long-term data are needed. © 2007 The Author(s).

 • 18.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Nyström Kronander, Ulla
  Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Allergenspecifik immunoterapi vid behandling av allergisk rinit: Behandlingseffekter, kostnader och kostnadseffektivitet2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Prevalensen av allergier har skattats till omkring 20 % i Sverige. Allergisk rinit är vanligast bland unga vuxna och prevalensen är högre i länder med hög levnadsstandard. På individnivå har miljön i tidig barndom stor betydelse för utveckling av allergier senare i livet. Symtomen förknippade med allergisk rinit ger upphov till nedsatt livskvalitet, vårdkostnader, och produktionsförluster till följd av sjukskrivningar.

  Tidigare fanns endast symtomlindrande behandlingar att tillgå, men på senare år har sjukdomsmodifierande behandlingar lanserats. Dessa består av allergenspecifika immunoterapier (ASIT) som bygger på en successivt ökad tillvänjning av allergenextrakt för att skapa immunitet. ASIT kan bestå av subkutan immunoterapi (SCIT) eller sublingual immunoterapi (SLIT). Det finns läkemedel av detta slag som ingår i den svenska läkemedelsförmånen, men med begränsningen att de får förskrivas endast när bästa möjliga symtomdämpande behandling inte ger ett tillfredsställande resultat. Syftet med denna rapport var att genom en litteraturgenomgång undersöka vilken evidens som finns för klinisk effekt, inverkan på kostnader, samt kostnadseffektivitet av ASIT jämfört med enbart symtomatisk behandling vid allergisk rinit. Litteraturgenomgången utgjorde sedan grund för en bedömning av behovet av att genomföra en svensk kostnadseffektstudie.

  Vad gäller klinisk effekt av ASIT jämfört med symtomatisk behandling hittades flera studier av såväl SCIT som SLIT. Studierna visade genomgående på signifikanta förbättringar jämfört med symtomatisk behandling med avseende på symtom, livskvalitet, och behov av symtomatisk medicinering. Även vårdkostnader andra än de för symtomatisk behandling är lägre med ASIT.

  Kostnadseffektiviteten av ASIT har analyserats i flera studier gällande europeiska förhållanden. I ett par av dessa studier har även svenska förhållanden studerats specifikt. Samtliga publicerade studier fann att kostnadseffektiviteten av ASIT var god, med kostnader per QALY under 200 000 kronor om bara direkta kostnader beaktas och betydligt lägre kostnader per QALY om även indirekta kostnader beaktas. Dessa resultat bekräftas i ett räkneexempel utifrån kända fakta som avslutar denna rapport.

  Sammantaget talar publicerade vetenskapliga studier enhälligt för att ASIT, jämfört med enbart symtomatisk behandling, är en kostnadseffektiv behandling. Det finns ingen anledning att tro att denna slutsats skulle förändras av att genomföra en kostnadseffektstudie under svenska förhållanden. Vid en sådan studie bör extra fokus ligga på att utreda effekter på livskvalitet (QALYs) och produktionsförluster.

 • 19.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Persson, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Bredbandstjänster för funktionshindrade - utvärdering av brukarnyttan2004Report (Other academic)
 • 20.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Persson, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Mobil videokommunikation för döva - utvärdering av brukarnyttan2005Report (Other academic)
 • 21.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Persson, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Physiotherapy. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Public Health Sciences, Centre for Public Health Sciences.
  Nordlund, Anders
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Economic evaluation in a cluster randomized controlled study of work place intervention in south-east Sweden2006In: International workshop Economic Evaluations of Occupational Health Interventions,2006, 2006Conference paper (Refereed)
 • 22.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Reichard, Olle
  Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset.
  Sennfält, Karin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Cost-effectiveness of peginterferon alfa-2b in combination with ribavirin as initial treatment for chronic hepatitis C in Sweden2005In: Health Technology Assessment International,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 23.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Reichard, Olle
  Karolinska sjukhuset.
  Sennfält, Karin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Kostnadseffektiviteten av peginterferon alfa-2b (PegIntron) jämfört med interferon alfa-2b (Intron A) vid kombinationsbehandling av kronisk hepatit C i Sverige2004In: Svenska Läkaresällskapets riksstämma,2004, 2004Conference paper (Refereed)
 • 24.
  Bernfort, Lars
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Sennfält, Karin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Reichard, Olle
  Dept of Infectious Diseases Karolinska Institutet.
  Cost-effectiveness of peginterferon alfa-2b in combination with ribavirin as initial treatment for chronic hepatitis C in Sweden2006In: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, Vol. 38, p. 497-505Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Karlsson, Nadine
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Linderoth, Catharina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Persson, Jan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare: samband med återgång i arbete och produktion2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka vilka åtgärder arbetsgivare gör för sjukskrivna medarbetare och vilka kostnader arbetsgivare och samhället har i samband med sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

  Totalt 3000 sjukskrivna personer i AFA Försäkrings register med diagnoserna psykiska besvär eller besvär i rörelseorganen fick ett informationsbrev och förfrågan om samtycke till att forskarna skulle få skicka en enkät till deras arbetsledare; 393 sjukskrivna gav samtycke. En  webbenkät skickades till dessa arbetsledare. Totalt 198 arbetsledare (50 %) till sjukskrivna personer besvarade enkäten.

  Resultaten visar att arbetsgivare genomför en rad olika åtgärder och anpassningar när en medarbetare blir sjukskriven. Analyserna visade att dessa åtgärder och anpassningar i viss mån beror på vem den sjukskrivne medarbetaren är. Åtgärder och anpassningar var vanligare för sjukskrivna med psykiska diagnoser, för högutbildade och för sjukskrivna i högkvalificerade yrken. Kvinnor fick i högre grad anpassningar och åtgärder såsom ändrade arbetsuppgifter och psykosocialt stöd jämfört med män.

  Demografiska faktorer visade sig ha mindre betydelse för om den sjukskrivne återgick i arbete eller ej. Multipla logistiska regressionsanalyser visade att åtgärder och anpassningar på arbetsplatsen hade signifikanta samband med en ökad chans för återgång i arbete. Resultaten visade också att för sjukskrivna medarbetare vars arbetsledare hade tagit många kontakter med andra aktörer, som HR-avdelningen, företagshälsan och/eller Försäkringskassan var sannolikheten lägre att den sjukskrivne medarbetaren återgick i arbete. Arbetsledare tog fler kontakter, om den sjukskrivne medarbetaren hade en psykisk diagnos.

  Sjuknärvaro och produktionsförlust före, under och efter sjukskrivningen skattades av arbetsledarna. Sammanlagt beräknades produktionsförlusterna till cirka SEK 100 000 per sjukskrivningsfall. Härutöver lägger arbetsgivare tid på att ta kontakter, genomföra åtgärder och anpassningar och organisera om arbetet. Arbetsledare hade mycket oklar eller saknade helt uppfattning om vad tid, åtgärder och anpassningar kostar, varför detta inte har kunnat analyseras närmare. De beräknade genomsnittliga kostnaderna till följd av produktivitetsförluster är således en underskattning av de faktiska kostnaderna för arbetsgivare.

  Studien visar att arbetsledares kunskap om vad sjuknärvaro och sjukfrånvaro kostar för verksamheten och för samhället är begränsad. En ökad kostnadsmedvetenhet skulle kunna stimulera till att större resurser läggs på att implementera policys för hälsofrämjande åtgärder och att utbilda arbetsledare i att hantera frågor om hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen.

 • 26.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wåhlin, Charlotte
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Occupational and Environmental Medicine Center. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Persson, Jan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Early and Late Return to Work After Sick Leave: Predictors in a Cohort of Sick-Listed Individuals with Common Mental Disorders2015In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 25, no 3, p. 627-637Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives The study aims to identify individual and workplace factors associated with early return to work (RTW)-defined as within 3 months-and factors associated with later RTW-between 3 and 12 months after being sick-listed-in a cohort of newly sick-listed individuals with common mental disorders. Methods In a prospective cohort study, a cross-sectional analysis was performed on baseline measures of patients granted sick leave due to common mental disorders. A total of 533 newly sick-listed individuals fulfilled the inclusion criteria and agreed to participate. A baseline questionnaire was sent by post within 3 weeks of their first day of certified medical sickness; 354 (66 %) responded. Those who were unemployed were excluded, resulting in a study population of 319 individuals. Sick leave was recorded for each individual from the Social Insurance Office during 1 year. Analyses were made with multiple Cox regression analyses. Results Early RTW was associated with lower education, better work ability at baseline, positive expectations of treatment and low perceived interactional justice with the supervisor. RTW after 3 months was associated with a need to reduce demands at work, and turnover intentions. Conclusions Early RTW among sick-listed individuals with common mental disorders seems to be associated with the individuals need to secure her/his employment situation, whereas later RTW is associated with variables reflecting dissatisfaction with work conditions. No health measures were associated with RTW. The study highlights the importance of considering not only health and functioning, but also workplace conditions and relations at the workplace in implementing RTW interventions.

 • 27.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Wåhlin, Charlotte
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Persson, Jan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Is Mobility in the Labor Market a Solution to Sustainable Return to Work for Some Sick Listed Persons?2011In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 21, no 3, p. 355-365Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The study aims to identify characteristics associated with long-term expectations of professional stability or mobility among recently sick-listed workers, and to study whether expectations of professional mobility and turnover intentions were associated with duration of sick leave.

  Methods: A cross-sectional study was performed on baseline measures in a prospective cohort study of patients who were granted sick leave due to musculoskeletal (MSD) or mental (MD) disorders. A total of 1,375 individuals fulfilled the inclusion criteria. A baseline questionnaire was sent by mail within 3 weeks of their first day of certified medical sickness; 962 individuals responded (70%). The main diagnosis was MSD in 595 (62%) individuals and MD in 367 (38%).

  Results: Expectations of ability to remain in the present profession in 2 years was associated with better health and health-related resources, younger age, higher education, and better effort-reward balance. Effort-reward imbalance, MD, high burnout scores, and better educational and occupational position were associated with turnover intentions. Low expectations of ability to remain in the present profession defined two vulnerable groups with regard to RTW, those with no turnover intentions were older, had lower personal resources, more often had MSD, and slower RTW rate. Those with turnover intentions had a clear effort-reward imbalance and high burnout scores.

  Conclusions: The results of this explorative study underline the importance of differentiating RTW-interventions based on knowledge about the sick-listed person's resources in relation to the labor market and the work place, and their expectations of future employment and employability.

 • 28.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Wåhlin, Charlotte
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Persson, Jan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Is mobility in the labor market a solution to sustainable return to work for some sicklisted persons?: Poster presentation2011Conference paper (Refereed)
 • 29.
  Ekberg, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wåhlin, Charlotte
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.
  Persson, Jan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Predictive values for early and late return to work of the Work Ability Index (WAI), the single-item question (WAI-1), and EQ-5D among sick listed in musculoskeletal and mental disorders2013Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Grossmann, Benjamin
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Surgery, Orthopedics and Oncology. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Anaesthesiology and Intensive Care in Linköping (ANOPIVA).
  Nilsson, Andreas
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Anaesthesiology and Intensive Care in Linköping (ANOPIVA).
  Sjöberg, Folke
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Surgery, Orthopedics and Oncology. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Hand and Plastic Surgery.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Nilsson, Lena
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Drug Research. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Anaesthesiology and Intensive Care in Linköping (ANOPIVA).
  Patient-controlled sedation with propofol for endoscopic procedures: A cost analysis2019In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Patient‐controlled sedation (PCS) with propofol accompanied by a bedside nurse anaesthetist is an alternative sedation method for endoscopic procedures compared with midazolam administered by a nurse or endoscopist. Increasing costs in health care demands an economic perspective when introducing alternative methods. We applied a hospital perspective on a cost analysis comparing different methods of sedation and the resource use that were expected to affect cost differences related to the sedation.

  Methods

  Based on two randomised previous studies, the direct costs were determined for different sedation methods during two advanced endoscopic procedures: endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) and flexible bronchoscopy including endobronchial ultrasound. ERCP comparisons were made between midazolam sedation by the endoscopic team, PCS with a bedside nurse anaesthetist and propofol sedation administered by a nurse anaesthetist. Bronchoscopy comparisons were made between midazolam sedation by the endoscopic team and PCS with a bedside nurse anaesthetist, categorised by premedication morphine‐scopolamine or glycopyrronium.

  Results

  Propofol PCS with a bedside nurse anaesthetist resulted in lower costs per patient for sedation for both ERCP (233 USD) and bronchoscopy (premedication morphine‐scopolamine 267 USD, premedication glycopyrronium 269 USD) compared with midazolam (ERCP 425 USD, bronchoscopy 337 USD). Aborted procedures that needed to be repeated and prolonged hospital stays significantly increased the cost for the midazolam groups.

  Conclusion

  Propofol PCS with a bedside nurse anaesthetist reduces the direct sedation costs for ERCP and bronchoscopy procedures compared with midazolam sedation.

 • 31.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hälsoekonomiska bedömningar i samband med behandling av RA2013In: BestPractice Reumatologi, ISSN 1903-6590, no 14, p. 6-9Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Slutsats Sjukvårdens andel av BNP ligger väsentligen oförändrad samtidigt som dyrare behandlingsmöjligheter introduceras på marknaden. Detta skapar ett behov av att fasa ut ineffektiva tekniker samt att motivera om nya metoder är kostnadseffektiva och om de ska subventioneras av samhället. Hälsoekonomiska studier får således en allt större betydelse och det är oerhört viktigt att kunna tolka dessa analyser utifrån hur data använts och på vilket sätt data har analyserats. Det är också alldeles nödvändigt att relatera effekter och nytta av en specifik intervention/teknik till förändringar i samhället. Exempelvis kan sjukskrivning och sjukersättning/förtidspension vara ett effektmått på nyttan av en specifik insats, men kan i lika hög grad spegla effekter av konjunkturläge, arbetslöshet och förändringar i sjukförsäkringssystemet. Detta bör således alltid tas med i beräkningen, eftersom dessa variabler samvearierar i mycket hög grad.

 • 32.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Incidens av förtidspension/sjukersättning hos patienter med reumatoid artrit i Sverige 1990-2010: före och efter introduktion av biologiska läkemedel2012In: BestPractice Reumatologi, ISSN 1903-6590, no 11, p. 10-11Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Minskad incidens av förtidspension/sjukersättning på grund av RA sammanfaller i tid med nya behandlingsstrategier, men samtidigt ses motsvarande minskning av FP i populationen hos patienter med alla diagnoser. Rådande politiska och samhällsekonomiska förutsättningar har mycket stor betydelse för nivå av förtidspension/sjukersättning och kan påverka patienter med olika diagnoser på olika sätt. Detta bör beaktas vid analyser av arbetsförmåga i relation till effekt av behandling.

 • 33.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  The incidence of permanent work disability in patients with rheumatoid arthritis in Sweden 1990-2010 - before and after introduction of biologic agents.2011Conference paper (Refereed)
 • 34.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  The incidence of permanent work disability in patients with rheumatoid arthritis in Sweden 1990-2010 - before and after introduction of biologic agents.2011Conference paper (Refereed)
 • 35.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Rehabilitation Center.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  The incidence of permanent work disability in patients with rheumatoid arthritis in Sweden 1990-2010: before and after introduction of biologic agents2012In: Rheumatology, ISSN 1462-0324, E-ISSN 1462-0332, Vol. 51, no 2, p. 338-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. To explore the incidence of disability pension (DP) due to RA as an estimation of permanent work disability before and after introduction of biologic drugs. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanMethods. The annual incidence of DP was derived from the Swedish National Social Insurance Register and rates of DP due to RA were compared with the total amount of new DPs. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanResults.The incidence of DP due to RA has decreased over recent years, coinciding with earlier and more aggressive treatment with DMARDs and biologics. A similar declining incidence of DP was simultaneously seen in patients with all diagnoses in the general population. The decrease in DPs was, however, larger for RA and was evident even before introduction of biologics. In 1990, the proportion of DPs caused by RA was 1.9% out of total amount of DPs, decreasing to 1.5% in 2000 and to 1% in 2009. This may reflect effects of treatment, but may also be due to changing political policies as well as changes in age structure, increasing educational level and less physically demanding jobs. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanConclusion. The decrease in DPs due to RA coincides with new treatment strategies as well as with decreasing levels of DPs in patients with all diagnoses. Prevailing political and economic conditions have a large impact on permanent work disability and may affect patients with various diagnoses in different ways. To determine if the decline is a true effect of better treatment, there is a need for further investigations, taking possible confounding factors into account.

 • 36.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Kalkan, Almina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Rheumatoid arthritis is still expensive in the new decade: a comparison between two early RA cohorts, diagnosed 1996-98 and 2006-092016In: Scandinavian Journal of Rheumatology, ISSN 0300-9742, E-ISSN 1502-7732, Vol. 45, no 5, p. 371-378Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  To calculate total costs during the first year after diagnosis in 463 patients with early rheumatoid arthritis (RA) included during 2006-09 (T2) and compare the results with a similar cohort included in 1996-98 (T1).

  METHOD:

  Clinical and laboratory data were collected regularly in both cohorts, and patients completed biannual questionnaires reporting health care utilization and number of days lost from work.

  RESULTS:

  Disease activity was similar in both cohorts T1 and T2 at inclusion. Significant improvements were seen during the first year in both cohorts but were more pronounced in T2. Outpatient care increased and hospitalization decreased in T2 compared with T1. Almost 3% of patients had surgery in both cohorts, but in T2, only women had surgery. Drug costs were higher in T2 than in T1 (EUR 689 vs. EUR 435). In T2, 12% of drug costs were direct costs and 4% were total costs. The corresponding values for T1 were 9% and 3%. In T1, 50% were prescribed disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) at inclusion, compared to T2, where prescription was > 90%. Direct costs were EUR 5716 in T2 and EUR 4674 in T1. Costs for sick leave were lower in T2 than in T1 (EUR 5490 vs. EUR 9055) but disability pensions were higher (EUR 4152 vs. EUR 2139), resulting in unchanged total costs. In T1, direct costs comprised 29% and indirect costs 71% of the total costs. The corresponding values for T2 were 37% and 63%.

  CONCLUSIONS:

  The earlier and more aggressive treatment of RA with traditional DMARDs in T2 resulted in better outcomes compared to T1. Direct costs were higher in T2, partly offset by decreased sick leave, but total costs remained unchanged.

 • 37.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kalkan, Almina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Rahmqvist, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Skogh, Thomas
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Department of Rheumatology.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Changes in sociodemographic characteristics at baseline in two Swedish cohorts of patients with early rheumatoid arthritis diagnosed 1996-98 and 2006-092015In: Scandinavian Journal of Rheumatology, ISSN 0300-9742, E-ISSN 1502-7732, Vol. 44, no 2, p. 100-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To compare baseline sociodemographic characteristics in two rheumatoid arthritis (RA) cohorts enrolled 10 years apart, and to examine differences with respect to the general population. Method: Clinical and sociodemographic data were collected in 320 early RA patients during 1996-98 (TIRA-1) and 467 patients in 2006-09 (TIRA-2). Multivariate logistic regression tests were performed and intercohort comparisons were related to general population data, obtained from official databases. Results: TIRA-2 patients were older than TIRA-1 (58 vs. 56 years). Women (both cohorts, 67%) were younger than men in TIRA-1 (55 vs. 59 years) and in TIRA-2 (57 vs. 61 years). Disease activity was similar but TIRA-2 women scored worse pain and worse on the HAQ. Approximately 73% were cohabiting, in both cohorts and in the general population. Education was higher in TIRA-2 than in TIRA-2 but still lower than in the general population. Women had consistently higher education than men. Education was associated with age, younger patients having higher education. In both cohorts, lower education was associated with increased disability pension and increased sick leave. Sick leave was lower in TIRA-2 than in TIRA-1 (37% vs. 50%) but disability pension was higher (16% vs. 10%). In TIRA-1, 9% of women had disability pension compared with 17% in TIRA-2. A similar decrease in sick leave and an increase in disability pension were also seen in the general population. Older age and a higher HAQ score were associated with increased sick leave and being in the TIRA-2 cohort was associated with decreased sick leave. Conclusions: TIRA-2 patients were slightly older, better educated, had lower sick leave and higher disability pension than those in TIRA-1. Similar changes were seen simultaneously in the general population. Belonging to the TIRA-2 cohort was associated with decreased sick leave, indicating that societal changes are of importance.

 • 38.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kalkan, Almina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Rahmqvist, Mikael
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Skogh, Thomas
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Socioeconomic and demographic characteristics among two cohorts of patients with early rheumatoid arthritis in Sweden, enrolled 1996-98 and 2006-09.2013Conference paper (Refereed)
 • 39.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Department of Rheumatology.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kalkan, Almina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Skogh, Thomas
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Inflammation Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Department of Rheumatology.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Early rheumatoid arthritis 6 years after diagnosis is still associated with high direct costs and increasing loss of productivity: the Swedish TIRA project2014In: Scandinavian Journal of Rheumatology, ISSN 0300-9742, E-ISSN 1502-7732, Vol. 43, no 3, p. 177-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To calculate total costs over 6 years after diagnosis of early rheumatoid arthritis (RA).

  Method: In the longitudinal prospective multicentre TIRA study, 239 patients from seven units, diagnosed in 1996–98, reported regularly on health-care utilization and the number of days lost from work. Costs were obtained from official databases and calculated using unit costs (Swedish kronor, SEK) from 2001. Indirect costs were calculated using the human capital approach (HCA). Costs were inflation adjusted to Euro June 2012, using the Swedish Consumer Price Index and the exchange rate of June 2012. Statistical analyses were based on linear mixed models (LMMs) for changes over time.

  Results: The mean total cost per patient was EUR 14 768 in year 1, increasing to EUR 18 438 in year 6. Outpatient visits and hospitalization decreased but costs for surgery increased from EUR 92/patient in year 1 to EUR 444/patient in year 6. Drug costs increased from EUR 429/patient to EUR 2214/patient, mainly because of the introduction of biologics. In year 1, drugs made up for 10% of direct costs, and increased to 49% in year 6. Sick leave decreased during the first years but disability pensions increased, resulting in unchanged indirect costs. Over the following years, disability pensions increased further and indirect costs increased from EUR 10 284 in year 1 to EUR 13 874 in year 6. LMM analyses showed that indirect costs were unchanged whereas direct costs, after an initial fall, increased over the following years, leading to increasing total costs.

  Conclusions: In the 6 years after diagnosis of early RA, drug costs were partially offset by decreasing outpatient visits but indirect costs remained unchanged and total costs increased.

   

 • 40.
  Hallert, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kalkan, Almina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Skogh, Thomas
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Rheumatoid arthritis 6 years after diagnosis – still associated with high direct costs and increasing loss of productivity2012Conference paper (Refereed)
 • 41.
  Kalkan, Almina
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hallert, Eva
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Carlsson, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Costs of rheumatoid arthritis 1990-2010. A register based cost-of-illness study in Sweden2012Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Kalkan, Almina
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hallert, Eva
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Carlsson, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Costs of rheumatoid arthritis 1990-2010: A register based cost-of-illness study in Sweden2012Conference paper (Refereed)
 • 43.
  Kalkan, Almina
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hallert, Eva
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Carlsson, Per
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Costs of rheumatoid arthritis during the period 1990–2010: a register-based cost-of-illness study in Sweden2014In: Rheumatology, ISSN 1462-0324, E-ISSN 1462-0332, Vol. 53, no 1, p. 153-160Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives. The objectives of this study were to analyse the total socio-economic impact of RA in Sweden during the period 1990–2010 and to analyse possible changes in costs during this period. The period was deliberately chosen to cover 10 years before and 10 years after the introduction of biologic drugs.

  Methods. A prevalence-based cost-of-illness study was conducted based on data from national and regional registries.

  Results. There was a decrease in the utilization of RA-related inpatient care as well as sick leave and disability pension during 1990–2010 in Sweden. Total costs for RA are presented in current prices as well as inflation-adjusted with the consumer price index (CPI) and a healthcare price index. The total fixed cost of RA was €454 million in 1990, adjusted to the price level of 2010 with the CPI. This cost increased to €600 million in 2010 and the increase was mainly due to the substantially increasing costs for pharmaceuticals. Of the total costs, drug costs increased from 3% to 33% between 1990 and 2010. Consequently the portion of total costs accounting for indirect costs for RA is lowered from 75% in 1990 to 58% in 2010.

  Conclusion. By inflation adjusting with the CPI, which is reasonable from a societal perspective, there was a 32% increase in the total fixed cost of RA between 1990 and 2010. This suggests that decreased hospitalization and indirect costs have not fallen enough to offset the increasing cost of drug treatment.

 • 44.
  Levin, Lars-Åke
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Sennfält, Karin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Janzon, Magnus
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Cardiology. Östergötlands Läns Landsting, Heart Centre, Department of Cardiology.
  Henriksson, Martin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Andersson, Agneta
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  En introduktion i hälsoekonomi2004Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Levin, Lars-Åke
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Wallentin, Lars
  Uppsala University, Sweden .
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Andersson, David
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Storey, Robert F.
  University of Sheffield, England .
  Bergstrom, Gina
  AstraZeneca RandD, Sweden .
  Lamm, Carl-Johan
  AstraZeneca RandD, Sweden .
  Janzon, Magnus
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Cardiology. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Department of Cardiology in Linköping.
  Kaul, Padma
  University of Alberta, Canada .
  Health-Related Quality of Life of Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes-Results from the PLATO Trial2013In: Value in Health, ISSN 1098-3015, E-ISSN 1524-4733, Vol. 16, no 4, p. 574-580Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The purpose of this study was to compare the effects of ticagrelor versus clopidogrel on health-related quality of life in the PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Background: The PLATO trial showed that ticagrelor was superior to clopidogrel for the prevention of cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke in a broad population of patients with acute coronary syndromes. Methods: HRQOL in the PLATO study was measured at hospital discharge, 6-month visit, and end of treatment (anticipated at 12 months) by using the EuroQol five-dimensional (EQ-5D) questionnaire. All patients who had an EQ-5D questionnaire assessment at discharge from the index hospitalization (n = 15,212) were included in the study. Patients who died prior to the end-of-treatment visit were assigned an EQ-5D questionnaire value of 0. Results: The EQ-5D questionnaire value at discharge among 7631 patients assigned to ticagrelor was 0.847 and among 7581 patients assigned to clopidogrel was 0.846 (P = 0.71). At 12 months, the mean EQ-5D questionnaire value was 0.840 for ticagrelor and 0.832 for clopidogrel (P = 0.046). Excluding patients who died resulted in mean EQ-5D questionnaire values of 0.864 among ticagrelor patients and 0.863 among clopidogrel patients (P = 0.69). Conclusions: In patients hospitalized with acute coronary syndromes with or without ST-segment elevation, treatment with ticagrelor was associated with a lower mortality but otherwise no difference in quality of life relative to treatment with clopidogrel. The improved survival and reduction in cardiovascular events with ticagrelor are therefore obtained with no loss in quality of life.

 • 46. Narhi, V
  et al.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Health Technology Assessment and Health Economics.
  Heikkinen, K
  Myren, K
  The burden of attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) in the Nordic countries - A literature review2003In: Value in Health, ISSN 1098-3015, E-ISSN 1524-4733, Vol. 6, no 6, p. 693-694Conference paper (Other academic)
 • 47.
  Nordfeldt, Sam
  et al.
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Arvidsson, Elisabeth
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Child and Adolescent Psychiatry. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Sjukvårdens och skolans insatser för barn med AD/HD - föräldrars erfarenheter.: En intervjustudie2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Since 1996-97, the Municipality of Linköping has been using a structured model for investigation and intervention in children with learning difficulties. In this model   pedagogical,   psychological,   and   child-   and   adolescent   psychiatric competences are linked to the child in the school environment.

  The main purpose of this report has been to illustrate how such interventions from school and healthcare have worked for children with AD/HD and related disorders. A second purpose has been to increase knowledge on the situation of the  families  in  the  fields  of  work,  family  life  and  social  life.  Data  from interviews with 14 parents are summarised.

  It appears  from the literature  that AD/HD  in a societal  perspective  has been sparsely  studied.  Life  with  an AD/HD  child  has been  described  by some  as chaotic,  filled  with  conflicts  and  exhausting.  Variations  between  countries, ethnical groups and between the sexes (boys are investigated more often than girls) are seen in help-seeking, aetiological explanations, other peoples’ attitudes and in intervention patterns. We have found only few scientific studies on how interventions were perceived by relatives.

  In this study, time elapsed from onset of symptoms  until investigations  were undertaken was as long as 4-8 years in 9 out of 14 cases. Otherwise, a general impression is that in most cases diagnosing was helpful and that interventions facilitated   schooling,   maturation   and  development.   Today,   13  of  the  14 adolescents  are in upper secondary school. Most parents experience  that their child  performs  well.  Their  thoughts  on  how  the  situation  would  have  been without early interventions are quite pessimistic.

  Most parents describe various impacts from their AD/HD child on their working hours, economy, family life and social life. In many cases both the family and a third person were extra involved in the supervision and care of the child.

  This  study  shows  the  need  for  schools  and  healthcare  providers  to establish competence and efficient working methods for early diagnostics and treatment of  children  with  AD/HD  and  related  disorders.  Long  and  time-consuming admittance  procedures  should  be  avoided  when  efficient  interventions  and treatments  are  available.  The  model  in  the  Municipality  of  Linköping  is  a positive example that should be disseminated and further developed.

 • 48.
  Peolsson, Anneli
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Landén Ludvigsson, Maria
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Overmeer, Thomas
  Malardalen University, Sweden .
  Dedering, Asa
  Karolinska University Hospital, Sweden .
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Johansson, Gun
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kammerlind, Ann-Sofi
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Otorhinolaryngology in Linköping.
  Peterson, Gunnel
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Effects of neck-specific exercise with or without a behavioural approach in addition to prescribed physical activity for individuals with chronic whiplash-associated disorders: a prospective randomised study2013In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 14, no 311Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Up to 50% of chronic whiplash associated disorders (WAD) patients experience considerable pain and disability and remain on sick-leave. No evidence supports the use of physiotherapy treatment of chronic WAD, although exercise is recommended. Previous randomised controlled studies did not evaluate the value of adding a behavioural therapy intervention to neck-specific exercises, nor did they compare these treatments to prescription of general physical activity. Few exercise studies focus on patients with chronic WAD, and few have looked at patients ability to return to work and the cost-effectiveness of treatments. Thus, there is a great need to develop successful evidence-based rehabilitation models. The study aim is to investigate whether neck-specific exercise with or without a behavioural approach (facilitated by a single caregiver per patient) improves functioning compared to prescription of general physical activity for individuals with chronic WAD. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanMethods/Design: The study is a prospective, randomised, controlled, multi-centre study with a 2-year follow-up that includes 216 patients with chronic WAD (andgt;6 months and andlt;3 years). The patients (aged 18 to 63) must be classified as WAD grade 2 or 3. Eligibility will be determined with a questionnaire, telephone interview and clinical examination. The participants will be randomised into one of three treatments: (A) neck-specific exercise followed by prescription of physical activity; (B) neck-specific exercise with a behavioural approach followed by prescription of physical activity; or (C) prescription of physical activity alone without neck-specific exercises. Treatments will be performed for 3 months. We will examine physical and psychological function, pain intensity, health care consumption, the ability to resume work and economic health benefits. An independent, blinded investigator will perform the measurements at baseline and 3, 6, 12 and 24 months after inclusion. The main study outcome will be improvement in neck-specific disability as measured with the Neck Disability Index. All treatments will be recorded in treatment diaries and medical records. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanDiscussion: The study findings will help improve the treatment of patients with chronic WAD.

 • 49.
  Peolsson, Anneli
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Öberg, Birgitta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Wibault, Johanna
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Dedering, Åsa
  Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Zsigmond, Peter
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuroscience. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Neurosurgery.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Allergy Center.
  Kammerlind, Ann-Sofi
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Otorhinolaryngology in Linköping. Futurum, County Council Jönköping, Sweden .
  Persson, Liselott
  Lunds University, Sweden.
  Löfgren, Håkan
  Ryhov Hospital, Jönköping, Sweden .
  Outcome of physiotherapy after surgery for cervical disc disease: a prospective randomised multi-centre trial2014In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 15, no 34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Many patients with cervical disc disease require leave from work, due to long-lasting, complex symptoms, including chronic pain and reduced levels of physical and psychological function. Surgery on a few segmental levels might be expected to resolve disc-specific pain and reduce neurological deficits, but not the non-specific neck pain and the frequent illness. No study has investigated whether post-surgery physiotherapy might improve the outcome of surgery. The main purpose of this study was to evaluate whether a well-structured rehabilitation programme might add benefit to the customary post-surgical treatment for cervical disc disease, with respect to function, disability, work capability, and cost effectiveness.

  METHODS/DESIGN:

  This study was designed as a prospective, randomised, controlled, multi-centre study. An independent, blinded investigator will compare two alternatives of rehabilitation. We will include 200 patients of working age, with cervical disc disease confirmed by clinical findings and symptoms of cervical nerve root compression. After providing informed consent, study participants will be randomised to one of two alternative physiotherapy regimes; (A) customary treatment (information and advice on a specialist clinic); or (B) customary treatment plus active physiotherapy. Physiotherapy will follow a standardised, structured programme of neck-specific exercises combined with a behavioural approach. All patients will be evaluated both clinically and subjectively (with questionnaires) before surgery and at 6 weeks, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 months after surgery. The main outcome variable will be neck-specific disability. Cost-effectiveness will also be calculated.

  DISCUSSION:

  We anticipate that the results of this study will provide evidence to support physiotherapeutic rehabilitation applied after surgery for cervical radiculopathy due to cervical disc disease.

 • 50.
  Persson, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Bernfort, Lars
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Borg, Erik
  Danermark, Berth
  Gullbrandsson, A.
  Hellbom, Gunn
  Husberg, Magnus
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Center for Medical Technology Assessment.
  Cost-effectiveness of a new regimen for rehabilitation at hard of hearing2004In: Health Technology Assessment Internationel HTAi,2004, 2004Conference paper (Other academic)
12 1 - 50 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf