liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den sociala exkluderingens mekanismer2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 47-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande kapitel anlägger ett annat perspektiv på tillvaron i dessa områden. Fokus riktas här inte mot utanförskap som tillstånd, utan snarare mot utanförskapandet som process. Vi vill med detta kapitel lyfta fram några av de samverkande effekterna av social exkludering, som på olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden – och inte minst för unga. I kapitlet görs utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk  forskning. Denna forskning har i huvudsak fokuserat på förhållandena i områden i de tre största städerna, men de mönster av segregation som beskrivits i denna forskning känns idag igen också i både mindre och mellanstora svenska städer (jfr Salonen 2011; Fell & Guziana 2016). Det analytiska avstampet i kapitlet är en bred förståelse av social exkludering i relation till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt sociala), som tillsammans formar möjligheterna för de ungas deltagande i samhällsgemenskapen. De processer som formar de ungas möjligheter att delta har såväl materiella som symboliskt gestaltande dimensioner, i form av föreställningar om individer och grupper samt områden, inte minst förortsområdet – ”utanförskapsområdet”. Med den sociala exkluderingens mekanismer i förgrunden har vi identifierat fyra dimensioner av social exkludering i aktuell svensk forskning, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv. Innan vi går närmare in på var och en av dessa dimensioner av social exkludering, låt oss först inleda med att kort presentera det perspektiv på social exkludering som vi tar avstamp i.

 • 2.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Idrotten och frihetens krafter – viljan att aktivera2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 107-124Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet handlar om idrott som socialpolitisk insats, om hur idrott har kommit att ses och användas som ett medel för att hantera sociala problem. Särskilt fokus riktas mot de idéer om fostran, social förändring och aktivering av unga som ligger till grund för denna sorts insats. I kapitlet undersöks specifikt tre olika idrottsprojekt som initierats i ett utsatt förortsområde (Området), i en medelstor svensk stad (Staden). Samtliga projekt representerar idrottsbaserade sociala interventioner som bygger på informellt socialpedagogiskt arbete. I fokus för detta arbete står lärande och fostran med syfte att rusta unga med färdigheter och kompetenser för demokratiskt deltagande och inkludering. Syftet med detta kapitel är att närmare undersöka hur idrott, inom ramen för dessa tre insatser, framställs som en arena för att hantera sociala problem, med särskilt fokus på fostran och aktivering av unga. Vårt analytiska fokus riktas därmed mot insatsernas socialpedagogiska inslag, i fråga om de praktiker för fostran och lärande som iscensätts. Hur gestaltas den pedagogiska praktiken inom ramen för de idrottsbaserade sociala insatser som undersöks i kapitlet? Hur framställs de önskvärda färdigheter som unga förväntas utveckla genom deltagande i idrottsaktiviteter, för att de ska kunna göras inkluderbara? Det här kapitlet bidrar med en förståelse för hur den idrottsbaserade pedagogik som kommer till uttryck i dessa verksamheter bygger på föreställningar om nödvändigheten av ungas aktivering och att de rustas med förmågor för att hantera sin egen utsatthet. En sådan förståelse är viktig som utgångspunkt för att problematisera nutida förväntningar på pedagogik och individuell förändring. Detta som socialpolitiskt svar på utanförskapets problem.

 • 3.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?2019In: Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2019, p. 109-130Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Governing by means of sport for social change and social inclusion: demarcating the domains of problematization and intervention2018In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 21, no 11, p. 1777-1794Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, the rationality of a sport-based intervention in Sweden promoting social change and social inclusion is explored. By examining statements made by representatives of the intervention, the article outlines the domains where problems are located and where social change and governing is presumed to take place. Discursive formations such as ‘the self’, ‘the family’, ‘the community’ and ‘the place’ are problematized in distinct ways and consequently formed as domains of governing intervention. These domains are made particular from the rest of society based on a presumed lack of integration as well as articulations of otherness. These deviances are pointed out and remedied within the frames of the established social order – it is, according to the discourse, not society that should be reformed, it is the individuals, the families and communities that should reform or adapt. Within the frames of such a discourse, major social reforms are neither conceivable nor desired.

 • 5.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development2012In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 2, no 2, p. 67-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Handledning av examensarbete på socionomprogrammet omgärdas av vissa riktlinjer och av pedagogisk grundsyn. Riktlinjer och pedagogisk grundsyn betonar å ena sidan kommunikativt lärande och samarbetsträning och å andra sidan självständighet och elevaktivitet. Artikeln pekar utifrån en betraktelse av teorin om the zone of proximal development på hur dessa olika fokus kan förstås som av nödvändighet beroende av varandra och som olika delar av samma lärandeprocess: ett överskridande mellan lärande som mellanmänsklig och som självständig aktivitet. Förhållandet mellan lärande som interpsykologisk process och som intrapsykologisk process är här centralt. Vidare diskuterar artikeln detta i förhållande till samspelet mellan handledare och student och problematiserar handledarens roll i konstruktionen av studentens självständighet.

 • 6.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik2018In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, p. 1-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In this text, ‘sport as a means of responding to social problems’ are discussed, focusing on how this practice and knowledge intertwined have emerged in the history of the present. By means of identifying and describing the phenomenon’s contemporary appearance this is reflected upon, focusing on three sports-based interventions conducted in a socio-economic vulnerable area, and from there, tracing the genealogy and conditions of possibility in relation to specific characteristics of Swedish sport and social policy. By looking at statements from representatives of the interventions, three concurrent conditions of possibility are traced: (1) an advanced critique of traditional welfarist social policy, spotlighting individual risk-awareness and the rise of activation politics, (2) formalized expectations on the social utility of sport practices as a trend in Swedish sport policy, (3) a continuity within Swedish community work emphasising empowerment pedagogy, community within the civil society and area-based interventions. This provides a refined understanding of a contemporary sport practice, attuned to the specific features of Swedish sport and social policy, in a field notably influenced by international research. The article highlights how some certain conditions on the intersection between sport policy and social policy enables this particular regime of practice to emerge in contemporary society.

 • 7.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Idrott som lokal socialpolitik: Kommun och civilsamhälle i samverkan2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten presenterar resultat av en studie som bedrivits inom forskningsprojektet ”Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom demokratisk fostran och organisatorisk samverkan”. I rapporten redovisas specifikt hur den idrottsbaserade sociala verksamheten midnattsfotboll har etablerats i två olika städer (”Västerstad” och ”Österstad”) i samverkan mellan idrottsföreningar, en nationell stiftelse och kommunerna i dessa städer. Midnattsfotboll är ett slags fotbollsverksamhet med sociala ändamål för ungdomar i åldern 12 till cirka 25 år som bedrivs under lördagskvällar i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheterna har följts framförallt genom intervjuer med företrädare för verksamheterna och observationer på plats.

  Syftet är att beskriva hur samverkan mellan olika aktörer både upplevs och går till i praktiken, identifiera olika förutsättningar för att kunna etablera verksamhet samt att bidra till reflektion kring vilken plats och betydelse en sådan verksamhet kan ha lokalt och politiskt.

  Rapporten vänder sig till läsare med intresse för kultur- och fritidsaktiviteter, såsom idrott, men särskilt till verksamma i beslutsfattande eller verksamhetsnära positioner i kommuner eller andra myndigheter, på idrottsförbund, i föreningar och i civilsamhället i allmänhet. Ambitionen med studien är att den kunskap som redovisas i rapporten ska kunna ligga till grund för både verksamhetsutveckling och diskussioner om kultur- och fritids liksom socialpolitik och betydelsen av idrott inom dessa politikområden.

  Rapporten behandlar återkommande flera viktiga teman som har med gränser och gränsöverskridanden att göra. Det gäller dels (sektors-) gränser mellan civilsamhällets aktörer och offentliga aktörer, och dels (administrativa) gränser mellan vad som uppfattas som olika politikområden, såsom kultur- och fritidspolitik och socialpolitik. Därtill bidrar studien med nära beskrivningar av hur arbetet med att utveckla en social verksamhet i samverkan mellan olika aktörer med olika bakgrunder tar form i praktiken.

  Bland de huvudsakliga resultat som rapporten bidrar med kan följande lyftas fram särskilt:

  • Verksamheternas etablering har sett väldigt olika ut i de två städerna trots liknande upplägg och relation till stiftelsen. Verksamheten i Västerstad har haft svårt att etablera sig långsiktigt och på ett formaliserat sätt; verksamheten i Österstad har etablerats tydligare och har dessutom kunnat utvecklas och expandera lokalt.
  • De båda verksamheterna har haft olika organisatoriska förutsättningar och ekonomiska möjligheter, vilket påverkat hur de utvecklats. Ekonomin är beroende av de organisatoriska förmågorna i verksamheterna. Mycket av kontinuiteten och engagemanget i verksamheterna bygger på ledarna och för att kunna rekrytera dem behövs ekonomiska resurser.
  • För att en verksamhet ska etableras lokalt är de specifika förutsättningarna både i städerna och i områdena där verksamheten bedrivs centrala. Det gäller dels ifråga om den befintliga föreningsverksamheten lokalt (som kan kanalisera verksamheter) och dels ifråga om möjligheter till stöd av politiska beslutsfattare och förvaltning på lokal nivå.
  • För att en verksamhet ska kunna etableras lokalt är det viktigt att det inte bara finns en utarbetad plan för själva fotbollsaktiviteten (praktik) utan även för organisation, ledning och samverkan med andra involverade aktörer (program). När en utarbetad plan för verksamhetens program saknas lokalt blir enskilda företrädare och ledares individuella förmågor att navigera i relation till andra aktörers viljor och organisationer avgörande. Detta gäller särskilt ifråga om strategisk kommunikation och förmåga att anpassa målbilder.
  • I de fall som kommuner vill stödja verksamheter som midnattsfotboll är det viktigt att reflektera kring sådana verksamheters politiska betydelse och deras potential för att uppnå politiska mål. Det gäller bland annat den mer generella betydelsen av samverkan med civilsamhället som utförare av tjänster och service, men det berör också avvägningar mellan professionella färdigheter och personliga egenskaper i sociala insatser och verksamheter. Projekt av det här slaget väcker också frågor om hur civilsamhällets (förmodade) självständighet kan värnas vid samverkansrelationer samt huruvida jämlik tillgång till idrottsaktiviteter för unga behöver motiveras med just socialpolitiska ändamål. Inte minst gäller det här att ha en rimlig tilltro till den kraft som tillskrivs just idrott ifråga om att bidra till integration och allmän samhällsutveckling. Inkludering i idrott (som ett mål i sig självt) behöver värderas i relation till tilltron till idrott som ett sätt (som ett verktyg) att skapa inkludering i samhället.
 • 8.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Knepigt när idrott blir socialpolitik2017In: Dagens Samhälle, ISSN 2002-5548Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare att idrottsprojekt startas inom ramen för en socialpolitisk strävan för integration, inklusion eller för att stävja brottslighet. Det kan ha fördelar, men det finns fallgropar att ge akt på, skriver fil. dr David Ekholm.

 • 9.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mellan självständighet och kontroll: civilsamhället som samhällsbyggare genomidrott som verktyg för social hållbarhet2019In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande? / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors , 2019, p. 125-150Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Midnight Basketball: om relationen mellan ras, sport och neoliberalism i det urbana USA2017In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224Article, book review (Other academic)
 • 11.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mobilising the sport-based community: the construction of social work through rationales of advanced liberalism2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 2, p. 155-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the forms and conditions of welfare provision and social work in the transforming welfare state. The Sport Programme (SP) is a municipal sport-based social intervention launched in response to segregation causing tensions in society, crime, and social exclusion. The programme constitutes a case for examination. Sport activities for youths at risk in the SP are assumed to foster a sense of community and social cohesion. The article investigates how ‘the community’ is constructed as a space for social inclusion. A variety of statements articulated by policy makers and municipal administrators are analysed from a governmentality perspective. The analysis suggests that ‘community’ is formed by distinguishing the SP from public welfare and social work and by mobilising civil society in the intervention. Public welfare is problematised as bureaucratic and insufficient, whereas civil society is associated with the potency of voluntarism, authentic leadership, and personal relations based on common identity and shared experiences. By involving a social entrepreneur, the SP mobilises and activates civil society as a means of responding to social problems, forming ‘community’ as a space with a ‘human touch’. Such a partnership re-distributes responsibility for responding to social problems to a variety of agencies. It is discussed how the SP enables role model identification as the primary governing rationale and how this incorporates elements of de-professionalisation in social work. Consideration is given to challenges for social work and to how activating ‘community’ illustrates tendencies and transformations in contemporary Swedish welfare provision.

 • 12.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review2013In: Scandinavian Sport Studies Forum, ISSN 2000-088X, E-ISSN 2000-088X, Vol. 4, p. 91-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reviews Swedish research literature on sport as a means to realize social objectives related to crime prevention, contextualized by international literature on the subject. The article examines how Swedish research on sport as a means of crime prevention can be understood in light of international research regarding research questions, theoretical approaches, and content. Utilizing content analysis with inductive category development, the article describes current Swedish and international research, identifies certain characteristics in Swedish research, as well as underlying assumptions. Besides a thorough description acknowledging discrepancies between scientific knowledge in literature and a common sense notion in society about sport as a means of crime prevention, the article highlights five results. First, Swedish research shows great similarities with international research regarding content. Second, previous research is greatly concerned with empirically driven approaches. Third, Swedish research is nonexplicit in terms of crime prevention as a social objective and considers social objectives a potential effect of, rather than a premise for, sport practices. Fourth, Swedish research is focused on primary and secondary prevention. Fifth, there is general lack of Swedish research on sport as a means of crime prevention. In conclusion, the article considers future possible directions in research with respect to characteristics in the traditionally upheld Swedish welfare state regime.

 • 13.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research2013In: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, Vol. 1, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Researchers have examined sport practices as a means of crime prevention. The article reviews the international body of literature on this subject from a social constructionist perspective. By exploring the idea of sport as a means of crime prevention, the article considers what is described on the subject and how these descriptions are articulated. Through a content analysis, the article aims to develop categories and provide an analytical discussion of the findings. The descriptive analysis reveals that, although researchers are most notably critical of putting faith in sport for social objectives, there is research that affirms the role of sport in crime prevention. When sport is upheld as a means of crime prevention, two modes of prevention are emphasised, called the averting-mode and the social change-mode. The discussion focuses primarily on how the dominant social change-mode is articulated and how this social change becomes a meaningful concept as portrayed in discourses on individuality and transferability. The importance and potential consequences of framing crime as a social problem and of framing sport as a solution in response are also discussed. Finally, the article sets out the direction for further research on sport as a means of crime prevention.

 • 14.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport as a Means of Governing Social Integration: Discourses on Bridging and Bonding Social Relations2019In: Sociology of Sport Journal, ISSN 0741-1235, E-ISSN 1543-2785, Vol. 36, no 2, p. 152-161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes how representatives of two sports-based interventions in Sweden conceptualize the ways in which differentforms of social relations facilitate social inclusion and integration. The articulated statements are analyzed from a discursive andgovernmentality perspective. The analysis spotlights how sports practices ideally provide inclusive and bridging meetings betweenschools and children from different areas, and how bonding relations with formative role-models make it possible to reach out toyoung people in the community and to facilitate learning, guidance and social change according to certain norms. However, bondingrelations between children from the same area are not spotlighted in discourse. This, and other discursive effects, are problematizedwith respect to how such discourse restrains and limits the conditions for the social inclusion and integration of the targeted youth.

 • 15. Order onlineBuy this publication >>
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. Four research questions are posed: (1) How is it that sport can be thought of and articulated as a means of responding to social problems? (2) How are sport practices assumed to operate as a means of responding to social problems? (3) How are social problems represented when sport is promoted as a means of response? (4) What conduct, subjectivity and citizen competences are shaped within this regime of practice? The study focuses on the government of subjects’ conduct, the formation of community and delineation of domains subjected to social change. The gradual shifts in the governmental rationality of the Swedish welfare state provide a framework for the study. Two kinds of empirical material are investigated. Initially, scientific knowledge is analysed; after this, a sport-based intervention, conducted in cooperation between a social entrepreneur, municipality and local sport clubs, is examined. In relation to scientific discourse, research on sport for social objectives would benefit from more theoretically driven constructionist perspectives related to welfare state transformations. In scientific discourse, rationales of social change in sport are conceived of as individual attainment of skills, competences and powers that are presumably transferable to other social spheres. Such discourse represents problems as individual problems. With respect to the sport-based intervention, individual change is promoted by representatives of the social entrepreneur in terms of providing subjects with motivational powers, which are shaped by role models and applied in “choosing the right track”. By representing problems as risks, avoidance is formed as an individual opportunity. This positions subjects as being responsible for their own welfare and inclusion. Municipal policy makers view the intervention as a way to form community and social cohesion in response to tensions in society. They present sport (and the social entrepreneur) as a way to mobilize and activate civil society – which is associated with the potency of voluntarism, authentic leadership and personal relations based on common identity. Consequently, responsibility for responding to social problems is spread and elements of de-professionalized social work are imposed. To conclude, sport is conceptualized as a means of responding to social problems because sport practices are associated with individual agency and with an active civil society and moral community. The technologies and rationality of social change point out ‘the self’, ‘the community’ and ‘the place’ as locations where social change is possible, rather than the whole of society. For instance, the technologies of social change are based on activation and responsibilization of ‘the self’ and of ‘the community’. These rationales of social change are based on a critique of welfarist governmentality and of the idea of governing from ‘the social’ point of view. Arguably, such discourse obscures more profound social reform. The study provides some empirical explorations illustrating how a range of tendencies and mutations in the governmental rationality of the welfare state and of social work are  manifested in ‘sport as a means of responding to social problems’.

  List of papers
  1. Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review
  Open this publication in new window or tab >>Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review
  2013 (English)In: Scandinavian Sport Studies Forum, ISSN 2000-088X, E-ISSN 2000-088X, Vol. 4, p. 91-120Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This article reviews Swedish research literature on sport as a means to realize social objectives related to crime prevention, contextualized by international literature on the subject. The article examines how Swedish research on sport as a means of crime prevention can be understood in light of international research regarding research questions, theoretical approaches, and content. Utilizing content analysis with inductive category development, the article describes current Swedish and international research, identifies certain characteristics in Swedish research, as well as underlying assumptions. Besides a thorough description acknowledging discrepancies between scientific knowledge in literature and a common sense notion in society about sport as a means of crime prevention, the article highlights five results. First, Swedish research shows great similarities with international research regarding content. Second, previous research is greatly concerned with empirically driven approaches. Third, Swedish research is nonexplicit in terms of crime prevention as a social objective and considers social objectives a potential effect of, rather than a premise for, sport practices. Fourth, Swedish research is focused on primary and secondary prevention. Fifth, there is general lack of Swedish research on sport as a means of crime prevention. In conclusion, the article considers future possible directions in research with respect to characteristics in the traditionally upheld Swedish welfare state regime.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Malmö University, 2013
  Keywords
  crime reduction, social problem, social work, sport, welfare, youth, leisure, deviancy
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-99435 (URN)
  Available from: 2013-10-18 Created: 2013-10-18 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  2. Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research
  Open this publication in new window or tab >>Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research
  2013 (English)In: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, Vol. 1, no 2Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Researchers have examined sport practices as a means of crime prevention. The article reviews the international body of literature on this subject from a social constructionist perspective. By exploring the idea of sport as a means of crime prevention, the article considers what is described on the subject and how these descriptions are articulated. Through a content analysis, the article aims to develop categories and provide an analytical discussion of the findings. The descriptive analysis reveals that, although researchers are most notably critical of putting faith in sport for social objectives, there is research that affirms the role of sport in crime prevention. When sport is upheld as a means of crime prevention, two modes of prevention are emphasised, called the averting-mode and the social change-mode. The discussion focuses primarily on how the dominant social change-mode is articulated and how this social change becomes a meaningful concept as portrayed in discourses on individuality and transferability. The importance and potential consequences of framing crime as a social problem and of framing sport as a solution in response are also discussed. Finally, the article sets out the direction for further research on sport as a means of crime prevention.

  Keywords
  Anti-social behaviour, Social problem, Social work, Welfare, Youth
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-102954 (URN)
  Available from: 2014-01-08 Created: 2014-01-08 Last updated: 2016-08-23Bibliographically approved
 • 16.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport as vehicle of crime and drug prevention and social inclusion objectives2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  sport has no intrinsic essence that makes it suitable as a means to promote social goods. Rather than seeing sport as an alternative to delinquency, discrimination and violence, and more, we need to recognize sport as a reflection of, and as an integral part of, society and that delinquency, discrimination and violence are also aspects of life played out in sport. If we want to use sport in a productive manner as a vehicle of social change, this must be recognized as well as the potential attributed.For sport activities to contribute to social goods, they need to be strategically designed with a clearly elaborated program theory. If this is attained, sports-based intervention can result in diversion and in social change working for long term crime and drug prevention, especially when focusing on the integration of education in the sport activities and downplaying competitive elements. However, the benefits of providing sport opportunities cannot be reduced to such expected outcomes, but should instead be recognized for the value of enabling participation on the conditions of young persons,themselves. Accordingly, expectations of outcomes must be calibrated with what is possible to achieve, and the complex of social structures at the cause of social problems, crime and drugs must be recognized. In this sense, the provision of sport can be seen as much as a social right for young persons, as it is proclaimed a vehicle of social objectives beyond the practice of sport itself.

  Finally, I believe it is important to reflect about the context and frameworks of the integration of sport within the realm of social policy, in terms of crime and drug prevention. We need to reflect on how problems are made intelligible in order to make them potentially targeted bymeans of sport, what dimensions of social problems and causes of crime that becomes invisible and not potentially targeted by sport, what premises underlie our understanding of sport as a means of provision of social interventions and what it does to our general understanding of crime, drugs, social problems and social exclusionas well as social policy, when sport is conceived of as a means of crime prevention.

 • 17.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport-based risk management: shaping motivated, responsible and self-governing citizen subjects2017In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 14, no 1, p. 60-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Sport Programme, initiated by municipal administrators and managed by a social entrepreneur, is a Swedish sport-based intervention promoted as a response to social problems of crime and segregation in a targeted urban area. The article examines the manager and coaches’ presentation of the programme with respect to how pedagogical governing techniques are assumed to promote social change and how desirable citizen subjects are constructed for social inclusion. A variety of statements are analysed from a governmentality perspective. It is concluded that, although problems are assumed to be caused by structural segregation, the intervention targets individual change and risk management. Presumably, subjects are provided with motivational powers that are shaped by role models and applied in ‘choosing the right track’, navigating among risks and averting problems and exclusion. By representing problems as risks, avoidance is formed as an individual opportunity. This technology of individual agency is aimed at shaping motivated, responsible and self-governing citizen subjects, thus representing subjects as being responsible for their own welfare and inclusion. With respect to sport as a means of responding to social problems, the article provides reflections on and empirical accounts of the conditions of welfare provision and social work under advanced liberalism.

 • 18.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ungas utanförskap i utsatta stadsdelar: En kunskapsöversikt om social exkludering i relation till ekonomiska villkor, utbildning, politiskt deltagande och rumslig segregation2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten utgår framförallt från begreppen social exkludering och social inkludering. Dessa är begrepp som på ett tydligare sätt än utanförskap är möjliga att förankra i samhällsvetenskaplig teoribildning och forskning. Det blir därigenom möjligt att systematiskt beskriva forskning och avgränsa ett visst forskningsfält. Syftet med denna kunskapsöversikt är att identifiera, sammanställa och analysera nationell forskning om ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ med avseende på områdesspecifika sociala villkor såsom skola och utbildning, familjeförhållanden och arbetslivsförankring, fritidssysselsättning samt boendeformer. Syftet är vidare att mot bakgrund av denna kunskapsöversikt peka på möjliga strategier för att möta problem med ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’. Detta syfte kan preciseras med utgångspunkt i tre huvudsakliga frågeställningar. (1) Hur kan centrala begrepp med relevans för ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ förstås inom politiken och inom forskningen? För att möta denna frågeställning görs en kortfattad översikt av olika förståelser av centrala begrepp och argument för varför frågan i den här kunskapsöversikten studeras med fokus på social exkludering anförs. Det görs i avsnittet ’perspektiv på social exkludering’. (2) På vilka sätt uppträder social exkludering – ifråga om ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ – med specifikt avseende på arbetsliv och ekonomi, utbildning och skola, politik och civilsamhälle samt ifråga om rumslig segregation och boende. För att möta denna frågeställning ges en översiktlig bild av svensk forskning på området. Den översiktliga bilden kompletteras med flera fördjupade nedslag i centrala forskningsbidrag. Detta presenteras i avsnittet ’svensk forskning om social exkludering’. (3) Vilken typ av insatser (eller rekommendationer till be-slutsfattare) beskrivs, undersöks och lyfts fram inom forskningen och vilka framgångsrika strategier för att möta ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ kan identifieras i forskningen? För att möta denna frågeställning presenteras forskning om sociala interventioner med fokus på områdesutveckling samt rekommendationer gjorda av forskare till beslutsfattare. Olika insatser berörs i avsnittet ’svensk forskning om social exkludering’ men fokus här är framförallt på avsnitten ’områdesbaserade interventioner’ och ’rekommendationer i litteraturen’. Kunskaps-översikten avser att ge en översiktlig bild av vetenskaplig kunskap på området ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’. Översiktligheten innebär ett fokus på att lyfta fram huvuddrag och visa på mångfald i perspektiv på forskningsområdet; men översiktligheten innebär också att de stora dragen prioriteras före fördjupningar. Den variation av forskning som redovisas präglas av en mångfald av in-fallsvinklar och perspektiv. I vissa avseenden kan gemensamma orienterings-punkter skönjas, i andra avseenden står forskningen i motsättning och till och med i konflikt med varandra. Den kunskap som denna översikt bidrar med har legat och ska ligga till grund för samtal och dialog i seminarieform kring hur det är möjligt för praktiker, förvaltning och beslutsfattare att förhålla sig till och inte minst möta utmaningar som har att göra med segregation och utanförskap samt särskilt med fokus på områdesbaserat socialt arbete. Det är och har varit en viktig ambition i arbetet med rapporten att denna har varit en del i kunskapande och utveckling i dialog med beslutsfattare och praktiker. I det avseendet är denna rap-port inte slutpunkten på ett arbete med dessa frågor utan snarare ett avstamp och underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

 • 19.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Värdet av fotboll som social insats2019In: Kommunal ekonomi, no 3, p. 38-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Football for Inclusion: Examining the Pedagogic Rationalities and the Technologies of Solidarity of a Sports-based Intervention in Sweden2017In: Social Inclusion, ISSN 2183-2803, E-ISSN 2183-2803, Vol. 5, no 2, p. 232-240Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sports practices have been emphasised in social policy as a means of responding to social problems. In this article weanalyse a sports-based social intervention performed in a “socially vulnerable” area in Sweden. We examine the forma-tion of includable citizens in this project, based on interviews with representatives involved in the project. The materialis analysed from a governmentality perspective, focusing on how problems and solutions are constructed as being consti-tutive of each other. The focus of the analysis is on social solidarity and inclusion as contemporary challenges, and howsport, specifically football, is highlighted as a way of creating social solidarity through a pedagogic rationality—football asa means of fostering citizens according to specific ideals of solidarity and inclusion. The formation of solidarity appearsnot as a mutual process whereby an integrated social collective is created, but rather as a process whereby those affectedby exclusion are given the opportunity to individually adapt to a set of Swedish norms, and to linguistic and cultural skills,as a means of reaching the “inside”. Inclusion seems to be possible as long as the “excluded” adapt to the “inside”, whichis made possible by the sports-based pedagogy. In conclusion, social problems and social tensions are spatially locatedin “the Area” of “the City”, whose social policy, of which this sports-based intervention is a part, maintains rather thanreforms the social order that creates these very tensions.

 • 21.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forming the association-like organisation: On civil society, welfare provision and sport as a means of social inclusion2018In: International Journal of the Sociology of Leisure, ISSN 2520-8691Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article concern how sport is conceptualised as a response to challenges of segregation, exclusion and conflict. We examine a sports-based social intervention and analyse how an association-like organization is set up as a means of promoting social inclusion and community. The examinations are based on statements made by representatives of the intervention and analysed from a governmentality perspective. In discourse, it is articulated that self-generating social exclusion reinforces patterns of ethno-cultural segregation. In response, the sports-based intervention provides an association-like arena, where role-models can reach out to youths, enact proper conduct and Swedish-ness, introduce to Swedish civil society associations and promote social inclusion. The association-like organisation alerts how traditional sector divides are contingent, and that the welfare state and civil society are entangled. Consequently, we need to look beyond this divide in order to focus on how social problems are countered in contemporary society.

 • 22.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fotboll och sammanhållningens pedagogik2018In: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, p. 109-128Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pedagogies of (de)liberation: salvation and social inclusion by means of Midnight Football2019In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we explore the pedagogies of (de)liberation promoted in the sports-based intervention Midnight Football (MF), carried out in a suburban and socio-economically disadvantaged residential area in Sweden. Based on interviews with coaches and managers and on-site observations, we examine how socio-pedagogical rationalities and technologies are articulated in discourse and assumed to operate within the intervention, and how certain ideals of conduct and social inclusion are represented in discourse. The analysis is guided by a Foucauldian perspective on a variety of forms of power. It displays how disciplinary forms of spatial and temporal diversion and dislocation of youth from sites of risk and danger to sites of order and football are formed within MF, where non-authoritative relations between coaches and youth can be facilitated, underpinned by a pastoral form of benign care and guidance. This, in turn, according to the rationality, enables pedagogies of sublime guidance and governing through deliberative and motivational dialogues, supporting youth to conduct themselves and, within the frames of football, choose the right track in life, away from gangs and crime. Making active and responsible choices means not only opportunities for individual deliberation, salvation and social inclusion, but moreover, security in and for the locality, community and society. The analysis illustrates how discipline, pastoral power and technologies of empowerment and of the self are intertwined and constitutive of the government promoted. Notably, dialogues between coaches and participants do not focus on the socio-economic inequalities or the socio-political context of segregation among the youth; instead, salvation becomes a question of the mindset of the youth, legitimizing a pre-given socio-economic and socio-political order of social exclusion. Still, there is unfulfilled potential for critical pedagogy and (de)liberative dialogues for articulating the conditions for participation in sport and in society on the terms of the participating youth.

 • 24.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rationalities of goodwill: On the promotion of philanthropy through sports-based interventions in Sweden2018In: Managing Sport and Leisure, ISSN 2375-0472, E-ISSN 2375-0480, Vol. 23, no 4-6, p. 336-349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Organised in public–private partnerships, sports-based interventions for social inclusion are often seen as sites of strategies involving sport associations, social entrepreneurs, volunteers and sponsors in the provision of welfare. Here, we spotlight two midnight football practices acted out in two mid-sized Swedish cities promoting social inclusion, examining, from a governmentality perspective, how supportive community actors conceptualise their charitable contributions enabling opportunities for under-privileged youth to participate in sports. Analysis outlines how actors articulate their particular background, experiences and social networks as resources to provide support, stressing that provision needs to make a difference and support the less fortunate in the community. The provision imbues a political potential, as a means of promoting social change, guided by certain notions of the good society and of the good citizen. Involvement provides a site for realising particular visions of social change, while animating the contributions provided as non-political acts of goodwill.

 • 25.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden2019In: The Routledge Companion to the Suburbs / [ed] Hanlon, B. and Vicino, T.J., New York: Routledge, 2019, p. 163-172Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter, we problematize the current discourses of social exclusion and segregation in suburban Sweden by providing an overview on contemporary Swedish research, further illustrated by on-going research on social exclusion of youth in the suburban landscape. First, we outline the conceptual debate on social exclusion in suburban Sweden and, in relation to this outline, we outline a theoretical approach to social exclusion based on social rights and substantial citizenship. Second, we use these concepts to approach four dynamics of social exclusion and their effects in the urban peripheries in Sweden of today: spatial exclusion, poverty, education and political participation. Third, on basis of this overview of Swedish research, we elaborate on interventions aiming at social inclusion and social change emerging in recent Swedish social policy. Fourth, we discuss current discourses on suburban social exclusion, and provide alternative frames of interpretation of the dynamics and effects of urban polarisation.

 • 26.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rönnbäck, Julia
  Department of Social Studies, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Problematizing the absent girl: sport as a means of emancipation and social inclusion2019In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, no 6, p. 1043-1061Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Absence from sport participation among girls from ethno-cultural minorities is often highlighted as an inclusion policy challenge. Based on 35 interviews with community sports coaches, managers and partners, we explore how the absence of girls is problematized in four Swedish sports-based interventions, focusing on how problems, as well as the means and the ends of social inclusion, are articulated. The girls are assessed as being in need of social change due to their alleged social exclusion. Absence is explained by “patriarchal norms” as well as by the introvert conduct of the girls them- selves. Girls-only sports activities performed by female coaches as role models are described as a way for girls to gain social inclusion and to become emancipated from subjugating norms. In conclusion, participation in community sport is highlighted in discourse as cru- cial for adopting powers of emancipation. A similar discourse could be recognized elsewhere, inside and outside the realm of sport.

  The full text will be freely available from 2020-07-13 00:08
 • 27.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmlid, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Formalizing sports-based interventions in cross-sectoral cooperation: Governing and infrastructuring practice, program, and preconditions2020In: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, no 14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sports-based interventions are utilized today in many countries in cross-sectoral cooperation, for instance, as a means of social inclusion. However, not enough is known about the conditions of development or the formalization of operations. Accordingly, in this article, we focus on two instances of midnight football carried out in two suburban areas in Sweden in order to explore the mechanisms and conditions for interventions to achieve increased formalization and sustained operation. Through an analysis of interviews and network visualizations, we examine how collaborating agencies conceive of and describe their role in the assemblages of agencies surrounding and enabling the interventions. By looking closely at the forms of collaboration and communication in these networks, we find that the interventions have developed locally and not according to a central or strategic design. We identify three levels of design within the interventions, where communication, cooperation, and formalization can be governed: practice, program, and preconditions. Through a detailed analysis of these levels of intervention, we present crucial mechanisms for increased formalization and sustained operation and how these mechanisms differ between sites. In conclusion, on the basis of our analysis, we discuss refined approaches to understanding the temporality and interchangeability in the formation of cooperation and thus offer a refined conceptualization of the formalization of operations.

 • 28.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmlid, Stefan
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Idrott för integration – så blir satsningen hållbar2018In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 25 oktoberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Idrott används allt oftare som verktyg för integration och mot utanförskap. Midnattsfotboll är ett exempel. Hur organiserar man en sådan verksamhet och vad är avgörande för att den ska fungera långsiktigt?

  Det blir allt vanligare att använda idrott som ett verktyg för sociala ändamål, både internationellt och i Sverige. Ofta sker det i samverkan mellan kommuner och idrottsföreningar.

  Vi studerar två fall av så kallad Midnattsfotboll i två svenska städer. Verksamheten arrangeras i samverkan mellan en nationell stiftelse, lokala idrottsföreningar, kommun och sponsorer. Vi tittar på hur man går tillväga för att etablera respektive verksamhet, för att identifiera vad som är viktigt för att de ska överleva och bli långsiktiga.

 • 29.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindström Sol, Sofia
  Centre for Cultural Policy Research, University of Borås, Borås, Sweden.
  Mobilising non-participant youth: using sport and culture in local government policy to target social exclusion2019In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The role of sport and cultural practices in policy initiatives tends to be assessed in both cases in terms of their assumed social benefits. However, the areas of sport and culture are often understood separately in research. Through an analysis of interviews with key local policy- makers and civil servants in two Swedish municipalities, the aim of this article is to explore how sport and culture are formed as means to promote social policy objectives regarding young people. In addition, we reflect on the political significance of this in relation to the develop- ment of local policy. The analysis demonstrates how a discourse of urban segregation and unequal opportunities underpins actions to mobilise non-participant and at-risk youth. This is achieved by establishing cen- tres for sport and culture, and by enabling an educational approach which focuses on participation, empowerment and good citizenship. Reasons for mobilising practices involving culture and sport overlap, though each area of policy appears to be differently underpinned by discourses of enlightenment and conformity. Differences in emphasis between the discourses on sport and culture are discussed in relation to scientific discourse on the social utility of each policy area.

 • 30.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Öhlund, Thomas
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Idéburet socialt arbete som kraft för social rättvisa?2018In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt och Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 237-250Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Vesterberg, Viktor
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inkluderingsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden: Problematiserande diskursanalys2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta paper syftar till att undersöka vilka åtgärder som genomförs för att skapa social inkludering och ett hållbart arbetsliv för de mest marginaliserade grupperna i samhället. Det empiriska fält jag undersöker är FEAD - Fund for European Aid to the Most Deprived - en av Europeiska Socialfondens (ESF) initiativ för att motverka social exkludering och uppnå social och ekonomisk hållbarhet samt tillväxt för alla, i linje med EU 2020-strategin. FEAD-finansierade verksamheter har huvudsakligen utsatta EU-migranter som sin målgrupp. Denna målgrupp är relativt ny i en svensk välfärds- och socialpolitisk kontext. FEADs åtgärder kan således ses som experimentella och innovativa till sin karaktär. Syftet med studien är därför att undersöka och ge fördjupad kunskap om vilka problem och påföljande lösningar som FEAD-projekten konstruerar i relation till sin målgrupp.

  Inspirerad av ett analytiskt perspektiv som fokuserar på styrningsrationaliteter undersöks följande frågor: Vilka ser FEAD-projekten som sina målgrupper? Vilka problem associeras med dessa målgrupper? Vilken slags medborgare avser projekten att skapa? Vad ses som problematiskt i denna kontext - vad är problemet och varför är detta ett problem? Vad ska målgrupperna lära sig för att bli inkluderade? I vad ska de inkluderas? Från vad ses de som exkluderade? Hur, med vilka tekniker, ska målgruppens problem lösas? Studien baseras empiriskt på publika dokument/policy från FEAD och ESF.  Här studerar jag också hur samverkan mellan den nationella välfärdsstaten och civilsamhällets organisationer möjliggörs och uppmuntras genom EU-finansiering och därmed också hur EU influerar social- och arbetsmarknadspolitiken i Sverige.

  Mer specifikt analyserar jag etnifierande problematiseringar av utsatta målgrupper och hur sociala inkluderingsinsatser samtidigt kan vara exkluderande för de målgrupper som ska inkluderas i samhällsgemenskapen. Min ambition är att fortsatt fördjupa och bredda analysen av hur etnicitet och kultur problematiseras inom sociala insatser.

   

1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf