liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Erlingsson, Gissur Ó
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  When state‐level institutions cannot tell the whole story: An inquiry into municipal variations in quality of government2019In: Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions, ISSN 0952-1895, E-ISSN 1468-0491Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The lion's share of comparative research on corruption, good governance, and quality of government (QoG) has been cross‐country. However, a growing body of literature has begun to explore within‐country variations observed at the subnational level regarding corruption and social trust. The existence of such variations implies that state‐level institutions are not capable of telling the entire story and that quality of subnational‐level institutions might be important determinants of within‐country variations regarding, for instance, trust. This article delves into the Swedish case, an egalitarian country that scores high in international indices on lack of corruption and social trust; hence, a “least likely case” of subnational variations in both QoG and trust. Using two unique data sets, we find variations in both municipal QoG and social trust. In line with theory, we find that “local QoG” is associated with individual levels of community trust. This finding—in a low‐corrupt, high‐trust egalitarian society—strengthens the universality of the QoG‐perspective.

 • 2.
  Friberg, Katarina
  et al.
  Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan i Stockholm.
  Lundstedt, Anna
  Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan i Stockholm.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan i Stockholm.
  Wijkström, Filip
  Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan i Stockholm.
  En allmänning i det offentligas tjänst?: En resa i Allmänna arvsfondens spår2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en utvärdering med det övergripande syftet att beskriva och analysera den omfattande portfölj av projekt som har beviljats medel ur Allmänna arvsfonden. I huvudsak har vi utgått ifrån en analys av ett stort antal tidigare genomförda utvärderingar och ett av våra delsyften har varit att teckna portföljens karaktär. Vidare försöker vi fånga in och bättre förstå den typ av nytta som denna omfattande verksamhet kan sägas ha genererat. Det kan handla om en nytta som uppstår i samhället som helhet, för de enskilda målgrupperna eller för de idéburna organisationer ur det civila samhället som är verksamma inom de prioriterade områdena. Vi lägger i analysen särskilt fokus på den nytta som uppstår utifrån dimensionen nyskapande. Vi har slutligen, enligt vårt uppdrag från Arvsfondsdelegationen, haft ambitionen att särskilt identifiera projektverksamhetens betydelse för det civila samhället och dess organisationer.

  Som ram för vår utvärdering har vi valt att betrakta och förstå verksamheten vid Arvsfonden som all den verksamhet som bedrivs i dessa projekt. Det handlar om projekt som utvecklats och genomförts vid tusentals ideella föreningar, stiftelser och andra typer av organisationer runt om i Sverige med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden. Detta är sammantaget en mycket omfattande verksamhet som under flera decennier har bedrivits av – och berört – många tusentals människor på i princip alla orter i landet.

  Totalt har vi analyserat 43 tidigare utvärderingar av sammanlagt cirka 2 000 projekt, som har finansierats av Allmänna arvsfonden och genomfördes under perioden 1994–2015. Med detta metaperspektiv framträder mönster i analysen på ett annat sätt än vid utvärdering av enskilda projekt. Vi har utöver detta material använt oss av Arvsfondens egna verksamhetsberättelser (2004–2016) samt ett antal statliga utredningar (SOU), lagtexter med flera dokument som underlag för att kontextualisera vår utvärdering.

  I vår analys blir det tydligt att verksamheten inte längre hålls samman av ett lika entydigt paket av normer och praktiker som tidigare, vare sig för Arvsfondsprojektens innehåll eller förståelsen av deras nytta. Vidare har synen på målgrupperna och deras relation till det sociala medborgarskapet utvecklats, samtidigt som dessa grupper inte är lika entydigt bestämda. Därtill är det tydligt att verksamheten också har utvecklats när det gäller betydelsen av och rollen för det organisationsliv som verksamheten i huvudsak utgår ifrån.

 • 3.
  Lidén, Gustav
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för statsvetenskap, Mittuniversitetet.
  Nyhlén, Jon
  Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för statsvetenskap, Mittuniversitetet.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för statsvetenskap, Mittuniversitetet.
  Engagemang och motivation bland politiker i Västernorrlands landstingsfullmäktige2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det har uppdragits åt avdelningen för statsvetenskap vid Mittuniversitetet att undersöka förutsättningarna för förtroendevalda vid landstinget i Västernorrland. För att ha möjlighet att besvara dessa frågor har en enkät genomförts som riktat sig till både ordinarie ledamöter såväl som ersättare i landstingsfullmäktige i Västernorrland. Syftet med rapporten kan sammanfattas till att redogöra för det engagemang och den motivation politikerna i landstingsfullmäktiges uppvisar inför sina uppdrag som förtroendevalda samt att kartlägga behovet av eventuella kompetensutvecklingsinsatser.

  Enkätens som distribuerades till både ordinarie och ersättande ledamöter utföll med en svarsfrekvens på 55,8 %. Bland bakgrundsstatistiken framgår att drygt 75 % av respondenterna är äldre än 50 år och att 96,5 % av de tillfrågade är uppväxta i Sverige. När det gäller utbildningsnivå visar enkäten att politikerna i landstingsfullmäktige i allmänhet är mer välutbildade än svensken i genomsnitt. 55 % är högskole- eller universitetsutbildade medan siffran för riket är knappat 33 %. Av samtliga tillfrågade svarar knappt 20 % att de utöver uppdraget i fullmäktige inte har något annat förtroendeuppdrag i landstinget. Här existerar dock stora skillnader mellan de som är ersättande ledamöter och ordinarie. Bland de sistnämnda är det endast ett fåtal som inte har ytterligare uppdrag än i fullmäktige. Räknar man antalet politiska uppdraget utöver landstingsfullmäktige redogör de ordinarie ledamöterna att de har nästan två (1,79) till inom landstingets organisation och dessutom 2,56 utöver landstingets organisation. I medeltal har de tillfrågade lång politisk erfarenhet men denna härstammar framförallt utanför landstinget.

  Det finns olika skäl till att vara politiskt aktiv. Bland de tillfrågade är faktorer som möjligheten att kunna påverka och förändra, för att det är en medborgerlig plikt och för att det är utvecklande för den enskilda viktigast. Få anger att de är politiskt aktiva p.g.a. att de är uppvuxna i en politisk miljö eller för att kunna avancera och göra politisk karriär. Den tidsåtgång man bedömer för sitt förtroendeuppdrag, inklusive restid, varierar relativt mycket. I allmänhet kan man dock säga att en majoritet menar att de lägger ned upp till 10 timmar varje vecka på sitt uppdrag som förtroendevald men ju fler politiska uppdrag man innehar desto mer tid spenderar man.

  En knapp fjärdedel av de tillfrågade menar att de inte, under förutsättning att de blir omvalda, skulle vilja fortsätta sitt politiska uppdrag i landstingsfullmäktige. Störst ovilja till detta finns i åldersgrupperna mellan 18-34 år samt bland de som är äldre än 65 år där runt 40 % eller mer inte kan tänka sig det. När det gäller att funderingar kring att avsluta sitt förtroendeuppdrag i förtid säger sig ungefär 10 % överväga detta. Bland de delar av landstinget som de tillfrågade menar har störst inflytande över landstingets politiska verksamhet toppar landstingsstyrelsen följda av tjänstemännen. Det minsta inflytandet menar man att medborgarna har. Samtidigt är de tillfrågade av uppfattningen att landstingsstyrelsen också är mest kunniga i frågor som rör landstinget och nästan 30 % menar även att detta organ borde ges än större inflytande. Detsamma gäller för nämnderna och medborgarna medan många är av uppfattningen att tjänstemännen och journalistkåren bör ha ett minskat inflytande.

  Rätt kompetens och erfarenhet är en förutsättning för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag på ett tillfredsställande sätt. I allmänhet menar de tillfrågade att man har detta även om det varierar mellan olika typer av ämnesområden. På frågan om vad man anser sig sakna handlar det om ekonomisk, politisk, kommunikativ och juridisk kompetens.

 • 4.
  Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Can We Trust the Measurement of Trust?2001Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Civil society, Democracy and Social Capital2010In: Rodina. Rossijskij istoritsjeskij zjurnal, ISSN 0235-7089, no 10, p. 60-64Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Demokratiskola eller hälsoprojekt: Forskning om föreningsliv, socialt kapital och inflytande2010Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågan om det civila samhällets betydelse för demokratin och för medborgarnas skolning i vad demokrati innebär aktualiseras återkommande. Är deltagande i exempelvis föreningar bra för medborgarnas demokratiska fostran? Under 1990-talet fick forskning som hävdade det civila samhällets positiva inverkan ett stort genomslag. Dessa resultat har sedan dess prövats och kritiserats av forskare runtom i världen. Även svenska statsvetare och sociologer har prövat antaganden om föreningslivets roll i demokratin och för medborgarna. Denna bok sammanfattar forskning som har bedrivits på området under perioden 2000-2010. Den svenska forskningen om folkrörelser, föreningsliv eller det civila samhället är bred och har en lång tradition. Under senare tid har det civila samhällets roll för medborgarnas demokratiska fostran eller dess roll i demokratin ifrågasatts. Samtidigt har forskningen som är inriktad på folkhälsovetenskap kommit att lyfta fram fördelarna med medborgarnas engagemang i det civila samhället för deras välbefinnande. Har det civila samhällets roll övergått i att mer handla om att skapa välbefinnande hos deltagarna än att fostra dem i medborgerliga färdigheter?

 • 7.
  Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Det civila samhället och staten - inflytande och påverkan /2010In: Det svenska civilsamhället: en introduktion / [ed] Johan von Essen, Stockholm: Forum för frivilligt socialt arbete , 2010, p. 57-66Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Lundåsen, Susanne
  Institutionen för statskunskap, Åbo Akademi, Åbo, (Sibeliusmuseet).
  En föreningsbaserad demokrati?: Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande avhandling har syftet att testa det sociala kapitalets betydelse för valdeltagandet. Utgångspunkten för studien är främst att testa huruvida storleken på föreningslivet har betydelse för valdeltagandet och huruvida inflytandet från föreningslivet varierar med den socioekonomiska utvecklingsnivån. De teoretiska utgångspunkterna återfinns i några inom statsvetenskapen redan klassiska verk, bl.a. av Seymor Martin Lipset ochav Robert D Putnam. Redan 1959 utkom Lipset med en artikel kring betydelsen av ekonomisk utveckling och graden av demokrati; ju mervälstånd desto sannolikare är det att utvecklingen går i en demokratiseranderiktning. Med välstånd följer ofta en höjd utbildningsnivå vilket i sin tur bidrar till en ökad tolerans hos medborgarna, samtidigt som risken för att inte klara den materiella överlevnaden – att svälta – inte längre är överhängande så blir det lättare att driva mer långsiktig politik (Karvonen,1997, s.29).

 • 9.
  Lundåsen, Susanne
  Mitthögskolan, Östersund.
  Fler föreningar = fler röstare?2001In: Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser / [ed] Stig Westerdahl, Katarina Friberg, Tom Johnstad, Stockholm: Fören. Kooperativa studier , 2001, p. 201-219Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  en svenska demokratiutredningen tog i sin slutrapport (SOU2000:1) fasta på betydelsen av ett rikt föreningsliv för en fungerande demokrati. Föreningslivet fungerar enligt rapportskri-varna bland annat som skolor i demokrati. Utredarna skriver: ”I föreningslivet utvecklas demokratiskt tänkande. Man lär sig samarbeta och utveckla ett ömsesidigt förtroende för varandra”(SOU 2000:1, s. 196). Denna artikel skall behandla hur förhållandet mellan föreningar och demokratiskt deltagande – i form av röstande – ser ut i Sverige och vad det kan tänkas bero på. Inledningsvis görs en teorigenomgång av kopplingen mellan föreningsliv och demokratiskt deltagande. Sedan redovisas några resultat från korrelationsanalyser mellan valdeltagandet och föreningstätheten. De data som används över de ideella och ekonomiska föreningarna kommer från SCB:s företagsregister, trots att det har vissa brister kan det dock ge en indikation av hur bilden i Sverige ser ut. Resultaten pekar dock inte i en första anblick i den riktning som teorierna kring socialt kapital skulle förutse.

 • 10.
  Lundåsen, Susanne
  Enheten för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola, Stockholm, Sweden.
  Frivilliga insatser och hälsa2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den genomförda undersökningen har samband mellan hälsa och frivilligt arbete kunnat konstateras. Det är dock, som alltid, svårt att utröna riktningen på sambanden med tvärsnittsstudier. Den teoretiska förklaringen till sambandet mellan frivilliga insatser och hälsa skulle i detta fall gå via det sociala kapitalet som antas vara större hos dem som arbetar frivilligt eller har tillgång till andra typer av informella ideellt baserade nätverk, och att det sociala kapitalet i sin tur påverkar hälsan positivt. De som är frivilligt aktiva har i den genomförda studien i genomsnitt bättre hälsa än de som inte är frivilligt aktiva. Skillnaderna i självskattad hälsa mellan frivilligt aktiva och icke aktiva kan inte förklaras enbart med socioekonomiska skillnader, eftersom frivilligt arbete kvarstår som signifikant i en regressionsmodell där även socioekonomiska faktorer ingår. Andra faktorer som kan kopplas till socialt kapital (såsom tillit) har också en statistiskt signifikant och positiv effekt på den självskattade hälsan. Men bilden av skillnaderna mellan frivilligt aktiva och icke frivilligt aktiva blir något mer komplex om man delar upp dem i mindre grupper.

  Inom gruppen frivilligt aktiva finns det skillnader, där bland andra äldre aktiva har större positiva skillnader i självskattad hälsa än vad yngre har. Bland de yngre finns det inga statistiskt signifikanta skillnader i självskattad hälsa mellan aktiva och icke aktiva. Det finns större hälsoskillnader mellan frivilligt arbetande och icke frivilligt arbetande kvinnor än mellan frivilligt arbetande och icke frivilligt arbetande män. De frivilligt aktiva kvinnorna har i genomsnitt mindre värk i axlar, nacke, rygg, händer, armbågar, ben och knän, medan de frivilligt aktiva männen i vissa fall har mer besvär än vad de icke frivilligt aktiva männen har. En stor del av den generella hälsoskillnaden mellan dem som arbetar frivilligt och dem som inte gör det skulle kunna härledas till de frivilligt arbetande kvinnornas bättre hälsa. Dessa kvinnor har en markant högre utbildningsnivå än de kvinnor som inte arbetar frivilligt, och den är även markant högre än vad genomsnittet bland de frivilligt arbetande männen är. Den högre utbildningsnivån skulle delvis kunna förklara hälsoskillnaderna mellan de frivilligt arbetande kvinnorna och de frivilligt arbetande männen.

  De som är frivilligt aktiva är ofta även aktiva på andra plan, exempelvis genom informella hjälpinsatser för vänner och släktingar som är mer eller mindre omfattande. Även här finns det könsskillnader – kvinnor lägger i genomsnitt ned betydligt mer tid på informellt hjälparbete än vad männen gör. Det finns dock undantag: bland dem som gör betydande informella hjälpinsatser är det vissa som har en sämre hälsa än de övriga aktiva. De som gör de allra största informella hjälpinsatserna, i detta fall för personer med särskilda omsorgsbehov i det egna hushållet, har en i genomsnitt väsentligt sämre självskattad hälsa än de övriga. Denna grupp har antagligen också en mer begränsad möjlighet att engagera sig i aktiviteter utanför det egna hushållet.

  Studien har även berört deltagandet i ideellt baserade nätverk och finner att den självskattade hälsan och den psykiska hälsan i genomsnitt är bättre hos dem som deltar i flertalet ideellt baserade nätverk.

  Teorierna om det sociala kapitalets betydelse finner delvis stöd i denna studie då sambanden mellan de olika formerna av frivilliga insatser och hälsan generellt sett är positiva, vilket var det som hypotetiskt kunde förväntas. Orsakerna till att människor står utanför det organiserade frivilliga arbetet och andra typer av ideella nätverk är antagligen många och de olika faktorernas betydelse för hälsan torde kunna utgöra föremål för en annan studie.

 • 11.
  Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Föreningars betydelse för valdeltagandet2006In: Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel / [ed] Lars Svedberg & Lars Trägårdh, Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund , 2006, p. 154-165Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1970-talet träffades ledande statsvetare för att diskutera demokratins framtid i några västliga stater. De såg bekymmersamt på utvecklingen i Tyskland och Italien, där extremistiska rörelser utförde terrordåd, och studier av den politiska kulturen hade gett vid handen att medborgarna inte hade särskilt demokratiska värderingar (Pharr & Putnam 2000; Almond & Verba 1963). Efter 25 år träffades statsvetarna igen och kunde konstatera att demokratierna i Tyskland och Italien hade hållit för de påfrestningar som de hade blivit utsatta för, och i stället kunde andra hot mot demokratierna i Väst identifieras, bland annat i form av ett växande ointresse för demokratiskt deltagande (Pharr & Putnam 2000). Trenderna pekar mot sjunkande valdeltagande, och mer eller mindre alarmerande forskningsrapporter har pekat på att medborgarna verkar bli mer och mer ointresserade av att delta i val och att engagera sig partipolitiskt....

 • 12.
  Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden.
  Methodological problems with surveying trust2010In: 2010 JSM proceedings : papers presented at the joint statistical meetings, Vancouver, British Columbia, July 31 - August 5, 2010, and other ASA-sponsored conferences, Alexandria, VA, USA: American Statistical Association , 2010, p. 5806-5815Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This contribution evaluates one attempt to measure social trust through a multitude of survey items. Cognitive interviews were used on a small sample of respondents to test question wordings. Data from a large postal survey carried out in 2009 to a sample of 12909 respondents with several items relating to trust is used to analyze the validity of the measurements and the multidimensionality of the concept. The survey data suggests that trust is a multidimensional concept. A major drawback is that the adding of survey items on trust seems to increase the proportion of internal missing values and don’t knows.

 • 13.
  Lundåsen, Susanne
  Mid Sweden University College, Sundsvall, Sweden; Åbo Akademi University, Finlândia, Finland.
  Podemos confiar nas medidas de cofianca? [Can we trust the measurement of trust?]2002In: Opinião Pública, ISSN 0104-6276, E-ISSN 1807-0191, Vol. 8, no 2, p. 304-327Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The variable trust has become widely used in the social science research lately and few concepts seem to have attracted so much attention from such a broad variety of academic disciplines. In political science in the theories on social capital and political culture, emphasizing its importance for democracy, trust has been seen as an essential variable for the understanding of societies. In social capital theory the generalized interpersonal trust is often given a particularly important role to initiate virtuous circles of development in the societies. This paper will treat some of the different theories that are connected both to the definition and the effects of generalized trust and then issues connected to the uncertainty of the measurements of generalized trust.

 • 14.
  Lundåsen, Susanne
  Mid Sweden University, Department of Social Sciences, Sweden.
  Socioeconomic Development and Voluntary Associations in Swedish Municipalities2005In: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265, Vol. 28, no 9/10, p. 787-796Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the link between voluntary associations and socioeconomic development in Swedish municipalities. According to previous research in the field of social capital, the causal flow goes from having many associations to a high level of socioeconomic development. It has been argued, however, that the causal flow from the level of socioeconomic development to the level of social capital is so weak that it can be ignored. This paper tests a simple simultaneous equation model in order to test whether the causal flows from socioeconomic development to social capital and the inverse are simultaneous. The study is carried out at an aggregated level (the municipalities) that corresponds to the lowest administrative level in Sweden. The results indicate that the socioeconomic development cannot be ignored and that there is a simultaneous relationship. Moreover, the empirical findings indicate that the relationship is negative between the variables expressing socioeconomic development and associational density.

 • 15.
  Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, The Institute for Civil Society Studies, P.O. Box 11189, 10061 Stockholm, Sweden.
  Voluntary Associations and Local Level Politics: Voluntary Associations as Sources of Political Capital?2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper investigates whether the local political context has an impact on the frequency of contacts between voluntary associations and local politicians. The study contains data from two different surveys, one directed towards the citizens of the four selected municipalities and the other directed towards local voluntary associations and it also contains qualitative interviews with local level politicians. One of the conclusions is that one aspect of political opportunities structures, the stability of the political majority, seems to matter for the perceived outcome of the contacts between voluntary associations and local politicians. With one dominating political party in the local government the local voluntary associations seem to find it more difficult to influence local level politicians.

 • 16.
  Lundåsen, Susanne
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Pettersson, Thorleif
  Sociology of Religion, Uppsala University, Sweden.
  Att mäta tillit: Teori och metodproblem2009In: Tilliten i det moderna Sverige: Den dumme svensken och andra mysterier / [ed] Lars Trägårdh, Stockholm: SNS förlag , 2009, p. 112-146Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Olausson, Pär M.
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Björkqvist, Olof
  Mittuniversitetet, Avdelningen för kemiteknik.
  Danielsson, Erna
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Große, Christine
  Mittuniversitetet, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Larsson, Aron
  Mittuniversitetet, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Nyhlén, Jon
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  STYREL is a planning process aiming at ensuring electricity supply to sociallyimportant objects during a situation of power shortage. The fact that STYREL is animportant planning process with great importance for securing the electricitysupply to important users of electricity is an opinion all the interviewees express.At the same time, there is also a consensus that the process is in need ofdevelopment and change in order to achieve the aims behind the process.The empirical study included documents, investigations, 65 interviews,participatory observation and participation in meetings and network meetingswithin the framework of the planning process. The critical review shows that thereare several areas of improvement to consider that could increase the quality andreduce the risk of important social functions becoming without electricity during aperiod of power shortage. The areas that are particularly highlighted in the studyconcern the necessity of integrating recurring feedback into the planning system,creating networks at both local and regional level to ensure that private-sector orimportant civil society actors is excluded and finally, further clarify the varioussteps and the different roles in the planning system. This can be achievedcomparing with international planning systems on critical infrastructure and withnational planning systems within the crisis management systems.

 • 18.
  Olausson, Pär M.
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Große, Christine
  Mittuniversitetet, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Blackout ahead: Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management2018In: SRA NORDIC 2018 ABSTRACTS, Stavanger: University of Stavanger , 2018, article id 65100Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper highlights the difficulties in the studies of the crisis management system. Our focus is on the Swedish planning process in the case of power shortage, called Styrel. Our paper depart from a research project entitled From Authorities to Citizens and Back. The aim of the project is to increase the knowledge on the decision-making processes within Styrel with a focus on how the actors co-operate within the planning process, and what consequences the priorities of socially important objects have for society and its citizens. Methodologically, the project is based on document studies, interview with security officers in forty-seven municipalities, three coordinators at the County administrative board (CAB), and representatives for local power grid companies. Furthermore, a survey has been conducted with all coordinators at the CAB. The intended objective has also been to take part of the planning documents in order to investigate if there are any differences between how the objects were prioritized by the municipalities and how they were finally prioritized. Our experience from the study reviles problems with availability of relevant planning material, lack of knowledge due to deficient continuity at the local level regarding those responsible for Styrel, and finally difficulties in following individual objects during the planning process.

 • 19.
  Pettersson, Thorleif
  et al.
  Ersta Sköndal högskola.
  Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Tillit, medborgaranda och kommunpolitik2009In: Tillit i det moderna Sverige: Den dumme svensken och andra mysterier / [ed] Lars Trägårdh, Stockholm: SNS förlag , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Qvist, Hans Peter
  et al.
  Department of Sociology and Social Work, Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Folkestad, Bjarte
  Uni Research Rokkan Centre, Bergen, Norway.
  Fridberg, Torben
  VIVE, The Danish Center for Social Science Research, Copenhagen, Denmark.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Institute for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College, Stockholm, Sweden / Mid Sweden University, Stockholm, Sweden.
  Trends in Volunteering in Scandinavia2018In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Henriksen, Lars Skov, Strömsnes, Kristin, Svedberg Lars, Cham: Springer, 2018, p. 67-94Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, we examine participation rate and time use trends in volunteering in Scandinavia during the period from the beginning of the 1990s until the mid-2010s. The aim of the analysis is twofold. First, we aim to provide a descriptive analysis of the trends in volunteering in Scandinavia during the period under investigation. Second, we aim to determine whether and to what extent the socio-demographic and institutional changes in the Scandinavian societies during this period can explain the observed trends in volunteering. The results show that the overall levels of participation in volunteering are high and stable in the Scandinavian countries, with a small upward trend. The participation levels are all high in international comparisons, but they are markedly higher in Norway and Sweden than in Denmark. Volunteers’ contributions of time appear relatively stable in Norway, but Denmark has witnessed a slight decline and Sweden has witnessed a slight increase. The explanatory analysis revealed that nearly half of the upward trend in the levels of volunteering can be attributed to the expansion of education in the Scandinavian countries. The explanatory analysis also indicated that the gap in the levels of volunteering between Sweden and Norway on the one hand, and Denmark on the other hand, cannot be attributed to socio-demographic differences between the countries, as the gap is left unchanged when controlling for socio-demographic factors.

 • 21.
  Svedberg, Lars
  et al.
  Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  von Essen, Johan
  Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Andersen, Rebecka
  Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Rum för engagemang: Om Riksbyggen i historia och samtid2016Book (Other academic)
 • 22.
  Trägårdh, Lars
  et al.
  Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA, Ersta Sköndal högskola.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Wollebaek, Dag
  Institutt for samfunnsforskning, Olso, Norge.
  Svedberg, Lars
  Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA, Ersta Sköndal högskola.
  Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillit mellan människor är en viktig resurs som kan bidra till att skapa lösningar på bland annat samhällsproblem. Är tilliten lätt att rasera eller är den i grund och botten stabil? Påverkas människors tillit av faktorer i omgivningen där de verkar och bor?I Den svala svenska tilliten analyseras resultaten från internationella studier men framför allt från en stor befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Tilliten i Sverige är hög i ett internationellt, jämförande perspektiv men det finns betydande skillnader inom landet. Detta gäller speciellt den form av tillit som författarna kallar lokalsamhälletillit. Analyserna visar också att såväl ojämlikhet som invandrarrelaterad mångfald är kopplade till lägre lokalsamhälletillit.Sega sociala strukturer har historiskt skapat en bred men sval tillit i Sverige. Författarna frågar sig om den kan utmanas och försvagas av förändringsprocesser som märks främst på lokal nivå och om dessa förändringar nödvändigtvis är av ondo.

 • 23.
  Uslaner, Eric
  et al.
  Department of Government and Politics, University of Maryland, USA.
  Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Sweden and Australia: newer immigrants, trust, and multiculturalism2012In: Segregation and Mistrust: Diversity, Isolation, and Social Cohesion / [ed] Eric Uslaner, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 138-170Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  von Essen, Johan
  et al.
  Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Ideellt arbete inom idrottsrörelsen2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Omkring hälften av den vuxna befolkningen i det svenska samhället arbetar ideellt, vilket innebär att Sverige har ett tämligen omfattande ideellt arbete. Den enskilt största gruppen av alla dem som arbetar ideellt gör det inom idrottsrörelsen. Eftersom det är så många som arbetar ideellt inom olika idrottsföreningar utgör alla dessa insatser en stor och viktig resurs för idrottsrörelsen. Dessutom innebär de ideella insatserna att idrottsrörelsen vilar på ett folkligt engagemang som gör den till en folkrörelse som är förankrad i det svenska civilsamhället. Att studera ideellt arbete i idrottsrörelsen betyder alltså både att undersöka en betydande andel av det ideella arbete som utförs i det svenska samhället och att studera dem som med sina insatser bidrar till att göra en stor del av idrottsföreningarnas verksamhet möjlig. Detta är också vad denna rapport syftar till genom att beskriva ideellt arbete inom idrottsrörelsen.

  Rapporten kretsar kring ett antal frågor. En första fråga är om de som arbetar ideellt i idrottsorganisationer är typiska för dem som arbetar ideellt eller om de särskiljer de sig på något sätt. En andra fråga är vilken typ av insatser människor gör när de arbetar ideellt i idrottsföreningar. En tredje fråga är vad det är som motiverar dem som arbetar ideellt inom idrottsorganisationer och om det är så att deras motiv skiljer sig från dem som arbetar ideellt i andra ideella organisationer. En fjärde fråga är om idrottsföreningar ställer krav på dem som arbetar ideellt med tanke på allt ansvar som följer av att vara ideell ledare, funktionär eller förtroendevald. En sista fråga är hur de föräldrar som arbetar ideellt i de idrottsföreningar där deras barn idrottar ser på sitt engagemang. Dessa frågor syftar till att närma sig alla dem som arbetar ideellt inom idrottsföreningar och rapporten avslutas med en fördjupad diskussion och ett antal slutsatser.

  Rapporten bygger på den senaste av de fem nationella befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang som Ersta Sköndal högskola gjort sedan 1992. Befolkningsundersökningarna är baserade på ett obundet slumpmässigt urval av befolkningen. Ett antal frågor berörde specifikt erfarenheter av ideellt arbete inom idrottsföreningar och om det egna idrottandet. Förutom befolkningsundersökningen vilar rapporten på ett material som kommer från intervjuer med tio föräldrar som arbetar ideellt i den idrottsförening där deras barn bedriver en individuell idrott. Sammantaget bidrar dessa material med kunskap om det breda engagemang som sker inom idrottsrörelsen.

 • 25.
  von Essen, Johan
  et al.
  Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Medborgerligt engagemang: Klassresa eller klassklyfta?2015In: Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer , 2015, p. 357-408Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskare och politiker ger återkommande uttryck för oron att det medborgerliga engagemanget i det svenska samhället minskar och förändras. I media och inom ideella organisationer finns det en utbredd uppfattning om att allt färre arbetar ideellt och i det akademiska samtalet hävdas det att ideellt arbete alltmer bedrivs i nya individualistiska och episodiska former med lösare relationer till ideella organisationer.1Inte minst uppges yngre personer vara mindre aktiva och mer sällan medlemmar i organisationer.2Det kan finnas många olika anledningar till oro över att det medborgerliga engagemanget minskar. Ett viktigt skäl är att deltagandet i civilsamhället anses kunna bidra till att bredda demokratin genom medborgarnas vardagliga engagemang och att det ger dem som är engagerade fler möjligheter till politisk påverkan. Följaktligen betonade den tidigare Demokratiutredningens slutrapport En uthållig demokrati –Politik för folkstyrelse på 2000-taletbetydelsen av ett breddat deltagande i demokratin via föreningslivet. Forskare och politiker ger återkommande uttryck för oron att det medborgerliga engagemanget i det svenska samhället minskar och förändras. I media och inom ideella organisationer finns det en utbredd uppfattning om att allt färre arbetar ideellt och i det akademiska samtalet hävdas det att ideellt arbete alltmer bedrivs i nya individualistiska och episodiska former med lösare relationer till ideella organisationer.1Inte minst uppges yngre personer vara mindre aktiva och mer sällan medlemmar i organisationer.2Det kan finnas många olika anledningar till oro över att det medborgerliga engagemanget minskar. Ett viktigt skäl är att deltagandet i civilsamhället anses kunna bidra till att bredda demokratin genom medborgarnas vardagliga engagemang och att det ger dem som är engagerade fler möjligheter till politisk påverkan. Följaktligen betonade den tidigare Demokratiutredningens slutrapport En uthållig demokrati –Politik för folkstyrelse på 2000-taletbetydelsen av ett breddat deltagande i demokratin via föreningslivet.

 • 26.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Civil Society and Political Participation: What Type of Political Participation is Influenced by Community Level Involvement in Civil Society?2015In: Swiss Political Science Review, ISSN 1420-3529, Vol. 21, no 1, p. 140-157Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is thus to further explore the relationship between involvement in voluntary associations at the community level and specific forms of political participation. We pose the following questions. Do voluntary associations contribute to specific forms of individual political participation in a consociational context? Do voluntary associations encourage forms of political participation aimed at directly interacting with the policy process, or do they promote extraparliamentary forms of protest? The study contributes with testing three different measurements of community level involvement in voluntary associations and their correlations with individual level political participation. The empirical data is based upon a mulitilevel sample of 4232 individuals located in 33 different Swedish municipalities. Results show that only direct contacts with local elites are significantly correlated with community level participation in civil society organizations. This result may be interpreted as indicating that local voluntary associations contribute to the local political culture.

 • 27.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College.
  Debating Future Harmonization of European Union VAT Regulations: Protests Among Swedish Nonprofit Organizations2012In: Nonprofit Policy Forum, ISSN 2154-3348, Vol. 3, no 1, p. 1-14, article id 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article discusses how the introduction of common European Union tax (VAT) regulations may affect the voluntary sector in Sweden. Historically nonprofit organizations in Sweden have enjoyed tax exemption given that their activities are considered to be of a common good purpose. The Commission of the European Union considers the tax exemption to be too generous in the case of Sweden and that it may distort competition in the free market. The protests are analyzed through a historical institutionalism framework where the Swedish paradigm for the voluntary sector is seen as deeply embedded in a specific institutional setting. The EU policy is interpreted by many nonprofit actors as threatening the existing institutional setting.

 • 28.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Democratic Values and Civic Engagement of Local Voluntary Associations2014In: Nonprofit Management & Leadership, ISSN 1048-6682, E-ISSN 1542-7854, Vol. 24, no 3, p. 263-283Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study I investigate whether and to what extent local voluntary associations in Sweden maintain values of democratic governance. The study is based upon a survey of about 400 local voluntary associations within four local communities. The results show that a vast majority of these associations are supportive of member influence and governance through internal democracy. These values can also explain civic engagement of these local voluntary associations. The results indicate that if these values would change radically it would probably have an impact on civic engagement of these organizations, but at present the support remains solid.

 • 29.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Föreningsidrottens politiska och demokratiska samband2016In: Föreningen, laget och jaget: 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för Idrottsforskning , 2016, p. 47-58Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ungefär 30 procent av Sveriges vuxna befolkning är medlemmar i idrottsföreningar. 29 Kan personer som är aktiva inom föreningslivet bidra till en bättre demokrati? Vid en första anblick kan sambandet verka långsökt. Varför skulle opolitiska föreningar ha någon demokratisk betydelse?

  I det här kapitlet undersöker jag om engagemang inom idrottens organisationer bidrar till ökat politiskt deltagande. Vidare granskas i vilken utsträckning organisationerna kontaktar beslutsfattare i syfte att försöka påverka dem i frågor som rör organisationerna. Detta görs i två steg och med hjälp av två enkäter. Den ena är riktad till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen för att kartlägga det ideella arbetet i Sverige. Den andra är i sin tur riktad till ett slumpmässigt urval av ideella föreningar runtom i landet.

 • 30.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 20182018In: Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare / [ed] Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin, Kajsa Falasca, Sundsvall: Mittuniversitetet, Demicom, Sundsvall, Sverige , 2018, p. 52-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tidigare undersökningar om vad som utmärker de väljare som röstar på partier som Sverigedemokraterna (SD) har bland annat lyft fram att denna väljargrupp ofta utmärker sig genom att i genomsnitt ha en lägre tillit till människor i största allmänhet. Generell tillit kan sägas spegla  grundinställningen till andra i största allmänhet, med andra ord om misstänksamhet gentemot andra i omvärlden bör råda eller inte....

 • 31.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Ideellt arbete, makt och drivkrafter2017In: Kurage, ISSN 2001-175X, Vol. 5, no 14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur hänger pengar och ideellt arbete ihop? Funkar ekonomiska incitament för frivilligt engagemang? Eller förstör det poängen med människors engagemang? Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal högskola och Mittuniversitetet, botaniserar i frågan och undrar om CV-jägare har något att hämta i ideella organisationer.

 • 32.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Kalm, Sara & Anders Uhlin, 2015. Civil Society and the Governance of Development: Opposing Global Institutions. Basingstoke: Palgrave Macmillan2015In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 117, no 4, p. 666-669Article, book review (Other academic)
 • 33.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stockholm, Sweden; Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige.
  Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 5, p. 528-538Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker i vilken mån det förekommer kontakter mellan grupper som är olika varandra eller inte inom civilsamhällets organisationer och nätverk och om kontakterna samvarierar med lägre fördomar och högre tillit till grupper som är annorlunda en själv. Studien är baserad på en surveyundersökning som är genomförd till ett urval av invånare mellan 18-84 år i 36 svenska kommuner. Totalt deltog drygt 10200 personer i undersökningen. I takt med att mångfalden i samhället ökar framställs arenor som möjliggör kontakter mellan grupper alltmer centrala för den sociala sammanhållningen. Flera tidigare studier pekar på samband mellan exempelvis tillit och ökad livskvalitet, bättre självskattad hälsa. Kontakter mellan grupper inom ramen för civilsamhället förekommer i varierande utsträckning mellan typ av organisationer och kommuner. Resultaten pekar på betydelsen av att kontakterna uppfattas som positiva för tillit och tolerans mellan grupper. Resultaten är i linje med tidigare studier på att yngre är mer benägna att uppfatta kontakter som positiva än äldre.

 • 34.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal högskola.
  Organisering, tillit och folkbildning2016In: #FOFO : En tidning från Folkbildarforum, Vol. 2, no 16, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är ingen överdrift att påstå att organisationslivet betydlese för demokratin har varit omdebatterad under en längre period. När den franske adelsmannen Alexis de Tocqueville reste till USA i efterdyningarna av den  franska revolutionen och skrev de två volymerna om den amerikanska demokratin (1835 och 1840) var detta ett sätt att indirekt kritisera den franska demokratin. Hur kunde USA upprätthålla en fungerande demokrati medan det franska försöket till demokrati hade urartat i avrättningar och Robesierres skräckvälde?

 • 35.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Patterns of civil society organisations' attempts to influence local politicians and local civil servants2019In: Local Government Studies, ISSN 0300-3930, E-ISSN 1743-9388Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study aims to analyse these tensions and investigate the importance of the local political context with regard to the ability of local civil society organisations to influence local politicians and local public administrators. This paper contributes new knowledge on the question of what types of relational and contextual factors affect the outcome of attempts to exert influence in local communities. The study investigates whether the connectedness of organisations and the local political context matter.

  This study uses data from a national survey distributed to a random sample of 740 voluntary associations around Sweden. The survey focused on local civil societies’ attempts to influence Swedish decision-makers and public policy at a local level. The present study uses this data to addresses the possibility of a mutual relationship between civil society organisations and local political organisations and test whether contextual factors, such as the longevity of the current political majority, have any impact on the ability of civil society organisations to exert political influence. The results indicate that civil society organisations that have ongoing cooperative relationships with local governments seem to also have a more privileged position in terms of influencing both local civil servants and local politicians. The results also indicate that those local politicians that operate in municipalities that are governed by broad coalitions tend to be less responsive.

 • 36.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Tolerans ur ett jämförande perspektiv2017In: Toleransens mekanismer: En antologi / [ed] Erik Lundberg, Stockholm: Forum för levande historia , 2017, p. 33-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Toleransens mekanismer: en antologi riktas strålkastarljuset mot tolerans. Vad innebär det att vara tolerant? Hur påverkas unga av vänner och föräldrar? Hur kan föreningar och skolan arbeta för att främja tolerans? Hur ser det ut i olika länder? Och varför ska vi egentligen bry oss?

  Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder, såväl i teorin som i praktiken.

 • 37.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden.
  Voluntary Associations within the Local Political Context: How Characteristics of the Organizations and the Local Governments Influence Perceptions of Success2014In: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888, Vol. 25, no 4, p. 1041-1061Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A cornerstone of democracy is the capacity of citizens to influence political decisions either through elections or by making their will known in the periods between elections. The aim of the present study is twofold: (1) to explore what factors inherent of the voluntary associations that determine the perceived success in their attempts to influence policy and (2) to investigate what role the composition of the local government have on the perceived success. This study is based on a survey conducted among 404 local voluntary associations in four different municipalities in Sweden. The results show that the frequency contacts influence perceived success positively, while the level of civic engagement of the voluntary associations affected the perceived success negatively. Having a heterogeneous local government also contributed positively to the perceived success to influence policy.

 • 38.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Olausson, Pär M.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Aktörer inom lokalt beslutsfattande2015In: Lokalt beslutsfattande / [ed] Niklas Bolin, Sara Nyhlén, Pär M. Olausson, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 47-69Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit: Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stockholms stad har inrättat Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm med uppdraget att analysera skillnader i livsvillkor i kommunen och föreslå åtgärder för att minska skillnader och främja en socialt hållbar utveckling i Stockholm.

  Kommissionens arbete bedrivs av förvaltningsorganisationen inom fyra utpekade utvecklingsområden och ska enligt direktiv vila på vetenskaplig grund och genomföras i samverkan med fristående forskare. De forskare som kopplas till kommissionens arbete ska ta fram vetenskapliga underlag med förslag till åtgärder inom avgränsade fördjupningsområden som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i kommunen. Denna rapport är ett sådant underlag.

  Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ska beakta forskarnas underlag i framtagandet av delrapporter med egna rekommendationer och åtgärder inom det aktuella fördjupningsområdet. Dessa fördjupningar utarbetas med regelbundenhet fram till slutet av 2017, samtidigt som konkreta åtgärder kan implementeras.

 • 40.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Studies, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden / Department of Social Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Trägårdh, Lars
  Department of Social Sciences, Institute for Civil Society Studies, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden .
  Social Trust and Religion in Sweden: Theological Belief vs. Social Organization2013In: Religion and Civil Society in Europe / [ed] Joep de Hart, Paul Dekker and Loek Halman, Springer Publishing Company , 2013, p. 109-124Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  he question of whether religion and religiosity is positively or negatively related to social trust has been widely debated. In this chapter we will, using data from a local level survey on trust in Sweden, test whether religiosity as belief and religion as social organization correlate in any way with social trust in the specific case of a highly secular society. We are applying a multilevel approach in which we introduce both individual and contextual level data (church attendance and church membership) and where our focus will be on the local or community level. We conclude that while general surveys on trust suggest, if anything, a negative relationship between religiosity and social trust, one can, even in a highly secular country like Sweden, identify a modest positive correlation between trust and religion, which, however, is limited to religion as social organization.

 • 41.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal högskola.
  Civilsamhället och staten : en fråga om tillit2015In: Med kärlek till det oordnade / [ed] Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forsell och Lars Trädgårdh, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, p. 217-230Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  von Essen, Johan
  Ersta Sköndal högskola.
  Medborgerligt engagemang: Klassresa eller klassklyfta?2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärderför att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen ska även föreslå åtgärder i syfte att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Inom ramen för ovan beskriva uppgifter ska utredningen bl.a. identifiera samhällsförändringar som kan påverka det demokratiska deltagandet på sikt. Utredningen ska också belysa frågor om det förändrade politiska engagemangs-formerna, däribland ett minskat antal medlemmar i de politiska partierna, färre aktiva medlemmar i de traditionella folkrörelserna, ett mer nätverksbaserat civilsamhälle, ökad användning av internet för politiska aktiviteter och fördjupade skillnader i deltagandet mellan olika samhällsgrupper.

  Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen har på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning skrivit en rapport om omfattningen av det ideella arbetet i Sverige. I rapporten undersöker författarna om det medborgerliga engagemanget i Sverige påverkar vilka som får ökade möjligheter till inflytande över politiskt beslutsfattande. Johan von Essen är docent i systematisk teologi vid Ersta Sköndal Högskola och Susanne Wallman-Lundåsen är docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal Högskola och Mittuniversitetet.

 • 43.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Wollebaek, Dag
  Institutt for samfunnsforskning.
  Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities2013In: Journal of Elections, Public Opinion, and Parties, ISSN 1745-7289, E-ISSN 1745-7297, Vol. 23, no 3, p. 299-321Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses the effect of immigration-related diversity on different forms of trust through the hierarchical analysis of three levels of approximately 5,000 respondents nested in over 800 neighbourhoods and 33 municipalities. The data set is based on a unique survey that was specially designed to measure different forms of trust and to test the effects of context. Building on previous findings about the effect of diversity on various forms of trust in Sweden, we discuss three mechanisms through which diversity may drive down community trust in diverse settings – dissimilarity, perceptions of unfairness and asymmetry of information and norms – and explore these empirically. In particular, we examine under which conditions asymmetry of information and norms and perceptions of unfairness affect community trust, and how it interacts with diversity. Our analysis reveals that norm asymmetry and perceptions of unfairness affect community trust negatively but the negative effects are more pronounced in the most diverse local communities.

 • 44.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Wollebaek, Dag
  Institutt for samfunnsforskning.
  Religion and Social Trust in a Comparative Perspective2012Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Wollebaek, Dag
  et al.
  Institute for Social Research, Oslo, Norway.
  Wallman Lundåsen, Susanne
  Mittuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Three Forms of Interpersonal Trust: Evidence from Swedish Municipalities2012In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 35, no 4, p. 319-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social trust is usually treated as a dichotomy between particularized and generalized trust. In this article it is argued that a third distinct form, community trust, is neither particularized nor generalized and bounded in space rather than persons. Factor analysis of survey data from 33 Swedish municipalities (N=6,453) distinguishes between particularized, generalized and community trust. Furthermore, regression analyses show that the three trust forms have partly distinct antecedents and linked to different types of behaviours. While generalized trust best predicts leaps of faith in relation to strangers, community trust is the only trust form significantly predicting taking part in local problem solving. Finally, multilevel analysis shows that community trust is the trust form most vulnerable to changes with respect to ethnic diversity and socioeconomic equality. © 2012 The Author(s). Scandinavian Political Studies © 2012 Nordic Political Science Association.

1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf