liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change.
  Boende och bostäder för äldre på framtidens landsbygd2018In: Nya visioner för landsbygden / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors förlag , 2018, Vol. Sidorna 95-117, p. 95-117Chapter in book (Other academic)
 • 2. Bulow, Pia
  et al.
  Persson-Thunqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sätta ord på föräldrars psykiska problem för barnens skull: Familjestöd som professionell praktik2019In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 26, no 1, p. 43-64Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Bulow, Pia
  et al.
  Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete Hälsohögskolan i Jönköping .
  Thunqvist Persson, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultatet av en forskningsstudie om familjestödjande samtal med barn och föräldrar i familjer där mamma och/eller pappa har psykiska problem som föranleder kontakt med vuxenpsykiatrin. Det studerade familjestödet bygger på ett utvecklat samarbete mellan en landstingsdriven vuxenpsykiatrisk mottagning och en familjeenhet inom socialtjänsten i en medelstor kommun i Mellansverige. Den del av familjestödet som har studerats är den serie samtal som erbjuds genom familjeenheten och som genomförs där.

  Studiens övergripande syfte var att undersöka hur familjestödjande samtal fungerar och organiseras i samspel mellan barn, föräldrar och professionella. Mer specifikt avsåg studien belysa om och hur barn genom dessa samtal får stöd att prata om föräldrars psykiska problem samt huruvida och på vilket sätt familjestödet kan bistå föräldrarna i deras föräldraskap.

  Inom ramen för forskningsstudien samlades data in från 21 familjestödssamtal samt intervjuer med sju föräldrar och fyra barn efter avslutat familjestöd. Dessutom genomfördes sju intervjuer med samtalsledarna som medverkat vid de studerade familjestödssamtalen. Tre familjer följdes genom hela samtalsserien som för dessa familjer omfattade mellan sex och åtta samtal. Samtliga familjestödssamtal spelades in med ljud och bild medan enbart ljud gällde för intervjuerna.

  Familjestödssamtalen analyserades med samtalsanalytiska och narrativa metoder. Viktiga teoretiska utgångspunkter var det som brukar kallas institutionella samtal och teorier om socialt samspel i interaktion. Av betydelse var också tidigare forskning om barnsamtal och familje-samtal som kommunikativ praktik och i institutionella kontexter t.ex. familjeterapi, samt internationella och nationella studier om familjestödjande interventioner av typen Beardslees preventiva familjeinterventionoch den finska kortversionen Föra barnen på tal.

  Analysen av de studerade familjestödssamtalen – som enskilda samtal och som samtalsserier – visar att familjestödet på flera sätt skiljer sig från många andra institutionella samtal som beskrivs i forskningen, genom att till sin karaktär vara samarbetsinriktade och samtidigt både kartläggande och rådgivande. Familjestödet liknar istället mer terapeutiska möten såsom familjeterapeutiska samtal med den avgörande skillnaden att det i familjestödssamtal är föräldrars psykiska problem som står i fokus medan det klassiska i familjeterapi är att barn är den identifierade patienten.

  Inom familjestödet har framför allt föräldrar, men också barn i viss utsträckning, möjlighet till stort inflytande när det gäller upplägg av samtalsserien som trots ett tydligt gemensamt mönster modifieras utifrån varje familjs livsomständigheter och konstellation. Både barn och föräldrar kan också styra vilken information som föras vidare från enskilda samtal till övriga i familjen.

  Att det studerade familjestödet har formen av en serie samtal med det övergripande målet att stödja barn genom att ge föräldrar stöd i att samtala med barnet/barnen om sina psykiska problem, innebär också att de olika samtalen i serien – som sker i varierande konstellationer avseende personer och antal deltagare – knyts till varandra genom ett fokus på barnet/barnen och dess/deras behov av information om föräldrars psykisk hälsa/ohälsa.

  Tre viktiga aspekter på familjestödet som identifierades var: 1) hur det tycktes öka barns möjlighet att prata om föräldrars psykiska problem utifrån sitt behov av information samt att tydliggöra barns position som anhörig med rätt att få vetskap; 2) den lärande dimensionen av familjestödsamtal; och 3) hur familjestödet realiseras genom en balansakt av de professionella men där barn och föräldrar aktivt deltar.

  I relation till andra institutionella samtal med barn och föräldrar, tycktes barnen i familjestödet få sitt perspektiv belyst i relativt hög utsträckning, och barn kom till tals särskilt i barnsamtalen. Ett viktigt tema i familjestödet och speciellt i enskilda samtal med barn, handlade om huruvida barn tog eller kände ett för sin ålder alltför stort ansvar för sin/sina föräldrar. Analysen av barnsamtalen tydliggör dock att det kan krävas mycket samtalstid för att barn på eget initiativ ska ta upp frågor om oro beroende av föräldrars sjukdom. För barn är det krävande att förmedla sina funderingar kring svåra frågor till andra vuxna och särskilt i ett institutionellt sammanhang.

  Samtidigt indikerar analysen att barns roll som anhörig inte är självklar eller oproblematisk då barn i hög grad tycktes medverka utifrån föräldrars önskan snarare än en egen uttalad vilja att delta. Inte heller stod det helt klart att barnen fullt ut förstod vilken typ av samtal de skulle medverka i när de kom till sitt första samtal inom ramen för familjestödet.

  Den lärande dimensionen av familjestödet hör delvis ihop med den seriekoppling som tydligt skedde mellan olika samtal genom att samtalsledare rekapitulerade tidigare möten, återberättade vad andra familjemedlemmar hade sagt i tidigare möten samt upprepade planen för nästkommande samtal liksom målet för familjestödet i sin helhet. I detta märktes även den utmaning det innebar för de professionella när det gällde att anta ett barnperspektiv då flertalet samtal utgjordes av föräldrasamtal. Anläggandet av ett barnperspektiv kan därför ses både som en professionell hållning och som en del av den lärande aspekten i familjestödssamtalen där just barnperspektivet tycktes bidra till att konstituera familjestödet som en helhet genom t.ex. att hålla fokus och att seriekoppla möten.

  Till skillnad från den kamp mellan ett professionellt perspektiv och klientens livsvärlds-perspektiv som ofta beskrivs i tidigare forskning som gällt samtal och samtalsserier inom välfärdsinstitutioner som socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, visar analysen av familjestödet hur samtalsledaren växlar mellan flera olika perspektiv – föräldraperspektivet, barnperspektivet och ett professionellt perspektiv. Detta sker på ett flexibelt sätt anpassat till samtalens dynamik och föräldrars och barns individuella förutsättningar och utgör på övergripande plan den balansakt de professionella utför.

  Analysen av familjestödet visar att det finns tydliga likheter med den struktur som beskrivs för Beardslees preventiva familjeintervention. Därmed kan studien av familjestödet bidra till ökad förståelse också för den typen av samtalsserier med barn och föräldrar och för vilken det saknas naturalistiska studier av autentiska möten.

  Download full text (pdf)
  Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem
 • 4.
  Börjesson, Ulrika
  et al.
  Jönköping University, Sweden .
  Bengtsson, Staffan
  Jönköping University, Sweden .
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  “You Have to Have a Certain Feeling for This Work”: Exploring tacit knowledge in elder care2014In: SAGE Open, E-ISSN 2158-2440, Vol. 4, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increased care worker knowledge has been emphasized for improving quality of care for older persons in organized elder care in Sweden. However, care workers and national policies are not always corresponding, with observations suggesting that care workers emphasize tacit knowledge. The aim of this article is to explore the nature of this kind of knowledge and how it can be identified and described. Field notes from participant observations at two elder care units in Sweden serve as the empirical material. Knowledge use for staff in elder care is part of a process of knowledge making and knowledge shaping. Analysis of the field notes identified the themes of “feeling for work” and “acting and artistry” as parts of a tacit knowledge in elder care. The processes of knowledge and job execution are closely intertwined, making them difficult to separate or even understand without a deeper insight.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Börjesson, Ulrika
  et al.
  The Department of Behavioral Science and Social Work, The School of Health Sciences Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bengtsson, Staffan
  The Department of Behavioral Science and Social Work, The School of Health Sciences Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Reflection in action: Implications for care work2015In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 16, no 2, p. 285-295Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the issue of reflective practice, as suggested by Schön. Theaim is to analyze instances of reflective practice in elder care, in order to depictindividual and collective work. Reflective practice is prevailing as a way ofemphasizing the value of practical knowledge and enhancing its status. Reflexivityis thinking about what and why we do something. Moreover, reflexivity is away of incorporating knowledge with our own personal selves, making it a verypersonal matter. Using reflective practice in elder care enables learning, leadingto improved quality of care. However, individual reflection must be accompaniedby collective reflection; this is crucial to improve quality of care.

 • 6.
  Bülow, Pia
  et al.
  Jönköping University, School of Health Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brukarens perspektiv och röst: Forskning och utvecklingsarbete med samtalet som grund2011In: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete / [ed] Lars Rönnmark, Borås: Högskolan i Borås , 2011, 1, p. 79-87Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Rapporten, är ett resultat av doktorandkursen: Brukarmedverkan i forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg, som gavs under våren 2009 i samverkan mellan fem lärosäten. Antologin bygger på kursens föreläsningar och examinationer och riktar sig till forskare och andra som är intresserade av att arbeta utifrån ett brukarperspektiv. Den riktar sig även till studenter inom vård, omsorg och socialt arbete och verksamma inom olika brukarorganisationer. Boken ger en bild av hur arbetet kan se ut och en vägledning i hur brukare kan vara delaktiga inom forskning.

  Pia Bülow och Elisabet Cedersund har tillsammans skrivit kapitlet Brukarens perspektiv och röst. Forskning och utvecklingsarbete med samtalet som grund. Kapitlet Framtidsverkstad som resurs för volontärsarbete vid kvinnojour är skrivet av Birgitta Ander och Ulla Åhnby

 • 7.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Categories of otherness: on the use of discursive positioning and stories in social work research2013In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 3, no 2, p. 130-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article has a focus on how discursive positioning is carried out during encounters between people in the daily routine of social work, and how a basis for “otherness” can be created through positioning during the social work encounters. Social work practice includes discursive activity between social workers and clients, and the occurrence of stories is seen as a central element in this activity. Narratives have in earlier studies been described as tools used in social work practice, and parts of the narrative are often documented and compiled with the rest of the information gathered to serve as a basis for professionals’ actions. Theories relating to the narrative relayed during the encounter between social worker and client have evolved over the past few decades, and this development is also reflected in social work research. One key theme that has emerged in this research is the use of narratives to categorize the clients in the social services. Analyses carried out in recent years, however, have gradually become ever more refined, and show how people position themselves in relation to others on the basis of words such as “we” and “them”. This article gives an overview of this development in social work research with the use of empirical examples from social work practices in different fields of social services, from the encounters in social work offices, and assessment meetings in eldercare, and from team talk among professionals

 • 8.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Conversations between people with Alzheimer´s Disease and their caregivers: On human agency, identity formation, and the risk of losning identity2005In: 9th International Pragmatics Conference,2005, Antwerp, Belgium: International Pragmatics Association (IPrA) , 2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper uses data from a project concerning communication and social interaction between old people with Alzheimer's disease (AD) and their carers (employed by the municipal social services). The empirical data consist of dyadic conversations between a person with AD and a caregivers. The aim of the project was to investigate naturally occurring conversations between individuals with AD and their caregivers. The analyses did not focus only on the disabilities but also on the communicative abilities of the AD patients. The study explored how communicative abilities may change over time and different situations, and how the communicative behaviour of persons with AD may be influenced by conversational contributions of the healthy interlocutors. The analyses in the paper focused on the following aspects: (a) The care-givers methods of talking with the old person (e.g. to give support, or to make corrections); (b) The narratives produced by the old persons; (c) The construction and co-construction of narratives in this type of care setting. According to the results some of the stories told by the persons with AD have a conventional structure - a classical beginning - middle - end format, with a description of a situation, introduction of characters, the introduction of some kind of problem or dilemma, and a resolution. However, several of the stories take a different form: E.g they do not have a conventional ending with a resolution of the issues raised. These changes may be linked to the old person-s memory difficulties, and the mixing of details from other stories. But just like in other social situations - conversations between people with AD and their care-givers include interplay between the interlocutors. The listeners (i.e. the caregivers) are not passive recipients but active contributors to the shaping of the tellings with their responses. In this paper it is showed how care-givers may assist with the constructions of narratives to help the old persons with AD to articulate their stories.

 • 9.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Discursive positioning in everyday encounters in elder care2012In: Book of Abstracts at the 2nd ISA Forum of Sociology: Social Justice and Democratization, Buenos Aires: ISA , 2012, p. 109-109Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a study of talk between older persons and care staff in encounters in elder care. The empirical data consist of 20 dyadic audio-taped conversations between older persons and care staff.

  The conversations were studied as acts of narrative identity positioning in which the participants in the dialogue take positions in order to argue for a specific identity in the context of care.

  A discourse analysis of interpretive repertoire subject positions and narrative identity construction were undertaken (Davies and Harré 2001). The results summarize the interpretive repertoires used by old persons and the care staff high-light the construction of subject positions using discursive recourses.

  While focusing on communicative practices in the context of elder care, the paper address methodological issues, but the intention is to open up also for discussions on theoretical as well as empirical matters in the study of ageing and later life.

 • 10.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Everyday lives of older people with a dementia: studies of interactions in elder care2013In: New tools in welfare research / [ed] Elinor Brunnberg, Elisabet Cedersund, Köpenhamn: NSU-press , 2013, 1, p. 239-254Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från personligt problem till administrativt beslut: att ansöka om ekonomiskt bistånd1992Book (Other academic)
  Abstract [en]

  One of the main interests behind this study has been to examine how institutions, such as the social services, deal with people 's troubles and difficulties, how a private problem is transferred to the language used within a public institution. The study deals with the processing of applications for financial assistance, and is based on a documentation of talk and text - from the initial telephone mediated contact to the final written decision - which are produced in the handling of the clients' applications. Even though previous studies of institutional discourse have shown interest in the daily routines of formal organizations, working with the processing of cases, they have often neglected the role that different kinds of texts play in these processes. The present study concems the roJe of text and talk as parts of such routines.

  DATA

  The study contains a detailed documentation of the processing of appJications for financial assistance involving 25 individual cases. This corpus was compiled <luring 1988 and 1989 in three social welfare offices in two middle-sized Swedish cities. It comprises mainly the following data:

  a) telephone conversations between social workers and clients (20 calls are documented by means of participant observations and written notes)

  b) face-to-face conversations between social workers and clients (25 audio-taped conversations)

  c) application forms and other written documents which form the basis for decisions (copies of the relevant papers from 20 cases)

  d) the social workers' written decisions (copies from 20 cases)

  e) meetings with the social welfare committee (discuss ions and decisions conceming 3 applications documented by means of participant observation and written notes: copies of the minutes and other kinds of written decisions)

  f) interviews with the clients and social workers, who participatedin the study (23 clients and 15 social workers have participated in audio-taped interviews).

  ANALYSIS

  The recorded conversations and interviews were transcribed in extenso. The analyses are based on the transcriptions as well as the audio-tapes. The conversations have been analysed in several ways, e.g. in terms of sequential structure and contents as well as their function in the institutional context.

  The written documents - the applications and decisions etc. - included in the study have been analysed mainly with regard to their significance in the processing of the individual cases. The documents have made it possible to investigate both the relation between spoken and written discourse and the processing of 'cases' through several stages, which is common in many areas of bureaucratic organizations (Jönsson, 1988).

  RESULTS

  The presentation of the results of this study follows the stages which have been identified in the processing of the cases. This handling of the clients is found to follow a distinct order which includes the following steps: 1) the client's initial telephone call to the social welfare office; 2) the application form which is supposed to be filled in by the client; 3) the social welfare interview; 4) the decision concerning the client's application. In short, the findings may be summarized as follows.

  The initial telephone conversation functions as a buffer between the social welfare officer and the applicants. During this stage in the processing of people, a 'screening' takes place. This gives the social worker a chance to make informal judgements as to whether the client should persist in seeking help and also to provide the ' client-to-be' with information concerning other ways of solving her or his financial difficulties. If the client's financial (and social) position seems to fit into some of the categories that make a person eligible for financial  assistance, a slot for the client is found (i.e. this person is offered an appointment for an interview and/or provided with an application form).

  The application form is used to collect information about the applicant. This form, however, plays a more prominent role in the different stages than expected, since it gives a structure to many of the routines and procedures used when a client's application is being handled. This procedure may moreover be seen as a way of disciplining clients, and teaching them 'the client role' (cf. Lipsky, 1980, p. 61). When a person has filled in the necessary details on this application form, he or she has been accepted and given a client status in the further relations with the social welfare office.

  The social welfare interview gives the client access to the social welfare office and gives him the opportunity of providing more information about his or her financial difficulties. The conversation usually begins with a revision of the application form. In connection with this, the client often talks about the events in the past which are related to the need for financial assistance (cf. Cedersund, 1992). It is during the interview that we are able to observe how the client's financial problems are reformulated in a way that may be accepted within the social welfare organization. This transformation of 'problems' into 'cases' is made possible through the use of a typification where the clients are assigned to certain categories which are usually implicitly expressed in discourse.

  The decision is made by the social workers or in some cases her supervisor and/or the district board for social welfare services (Sw. : social distriktsnämnd). The decision is often given to the client in the social welfare interviews and the written decisions are mostly produced after this encounter. These written texts in most cases include a short summary of the specific details of the client's financial difficulties and needs. This summary may be similar to a later version of the client's own oral account of his or her financial difficulties given during the welfare interview. The last part of the written decisions always includes statements which show the approval (or rejection) of the client's application. The written decisions seem to be produced in order to document the processing of the applications within the office rather than as a text to be read by the clients.

  Download full text (pdf)
  Från personligt problem till administrativt beslut: att ansöka om ekonomiskt bistånd
 • 12.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Socialpedagogik och socialgerontologi - hur kan de mötas?: om äldre människor i ensamhet och gemenskap2013In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson, Göteborg: Daidalos, 2013, 1, p. 65-81Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Talk, text and institutional order: A study of communication in social welfare bureaucracies1992Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This work focuses on the role of talk and text in the processing of people in public organizations. It is a study of communication between citizens and officials in one such organization, namely, the Swedish social services. The aim of the study is to examine some of the micro-level processes which make up the daily operations and routines of this kind of institution.

  The work consists of three parts. The first part reports a study of the initial telephone contacts between parents who need day care for their children and the clerks in charge of the 'waiting-list' for municipal day-care services. The data that have been analysed consist of 10 audio-taped telephone conversations between parents and clerks. Theanalyses focus on the local organization of talk and show that the professional dominance is maintained during all the various phases of the call. Starting the conversation with an extensive 'filling-in-the-form phase' turns out to be an effective way of preserving the institutional order. The clerks manage to achieve communicative dominance, while theparents are induced to accept the limited repertoire of bureaucratic expressions as valid descriptions of their own needs and wishes concerning the future day care for their children.

  The second part is a study of clients who are applying for financial assistance. It is an attempt to scrutinize the mode in which clients present their financial problems in social welfare interviews. The data consist of 25 audio-taped social welfare interviews. The clients' talk about their financial problems has been analysed in detail and this analysis has served as a basis of a typology, which contains the following basic discursive formats: 1) monological narratives, 2) dialogical talk, 3) minimal contributions from the client.

  The third part, which is published as a separate monograph written in Swedish, deals with the processing of applications for financial assistance. This part includes a detailed documentation of the processing of 25 applications. The study is based on a documentation of the following stages in the handling of the cases: 1) the client's initial telephone cali to the social welfare office; 2) the application form which is supposed to be filled in by the client; 3) the social welfare interview; 4) the decision concerning the client's application. One of the main interests behind this part has been to examine how institutions, such as the social welfare bureaucracy, deal with people's troubles and difficulties; how a private problem is transferred to the language used within a public institution.

  This work describes how the processing of people relies on standardization of communicative practices where oral discourse is embedded in routines which also comprise the use of texts and other artifacts. The texts are important tools for maintaining the institutional order and they are integral parls in encounters between citizens andofficials in institutional settings. The tools seem to provide for continuity and coherence and to be an important element in the ability of the organization to maintain the 'proper procedures' irrespective of who the individual actor is.

 • 14.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Mats
  Malmö högskola.
  Employability and disability: An analysis of projects aimd to raise the levels of employment among people with disabilities2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskol, Sweden.
  Introduction2013In: New Tools in Welfare Research / [ed] Brunnberg, Elinor, Cedersund, Elisabet, Uppsala: NSU-Press , 2013, 1, p. 9-16Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The anthology New Tools in Welfare Research presents various tools for qualitative and quantitative research on welfare, building on both new and established theoretical perspectives and research methods. The contributions were developed within the framework of the Nordic Summer University, and were thus influenced by different research traditions at colleges and universities in the Nordic countries.

  Research tools that get people involved are described; people's own statements and experiences are utilized and interpreted on the basis of established theoretical perspectives such as phenomenology, hermeneutics, and interactionism. The research approaches presented enable people of different ages to participate in formulating the image of their living conditions. This can be done together with children, adults, or old people in different life situations. It is also shown that comparative approaches may offer new insight into the various dimensions of the welfare system as a cultural practice.

 • 16.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brunnberg, ElinorMälardalens högskola, Sweden.
  New Tools in Welfare Research2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The anthology New Tools in Welfare Research presents various tools for qualitative and quantitative research on welfare, building on both new and established theoretical perspectives and research methods. The contributions were developed within the framework of the Nordic Summer University, and were thus influenced by different research traditions at colleges and universities in the Nordic countries.

  Research tools that get people involved are described; people's own statements and experiences are utilized and interpreted on the basis of established theoretical perspectives such as phenomenology, hermeneutics, and interactionism. The research approaches presented enable people of different ages to participate in formulating the image of their living conditions. This can be done together with children, adults, or old people in different life situations. It is also shown that comparative approaches may offer new insight into the various dimensions of the welfare system as a cultural practice.

 • 17.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping University.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Ringsby Jansson, Bibby
  Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Svensson, Lars A.
  Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Renässans för socialpedagogik?: En bok om socialpedagogisk bildning2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar.

  Socialpedagogiken och socialpedagogerna verkar i ett samhälle som är statt i förändring. Det gör att socialpedagoger i allt högre utsträckning än förr möter grupper av människor som befinner sig på andra samhällsarenor och i förändrade livssituationer. Detta ger upphov till och ett behov av att beskriva och förstå socialpedagogik på ett förändrat och fördjupat sätt. En ambition med boken är att skapa en förståelse för socialpedagogik och dess kopplingar till människors lärande. Detta sätt att tänka kring socialpedagogik ger en bra grund för den som vill utveckla ett socialpedagogiskt tänkande och förhållningssätt. Boken lyfter fram det socialpedagogiska perspektivets styrkor i dagens och morgondagens välfärdsarbete och ger en ram för det som benämns socialpedagogisk bildning.

  Boken vänder sig i första hand till studerande på socialpedagogiska högskoleutbildningar, men även till studenter på socionomprogram och lärarprogram. Boken kan med fördel läsas på avancerad nivå och forskarnivå, men även av studenter på grundnivå.

   

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Welfare and Care (IVV).
  Hammar Chiriac, Eva
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology.
  Lindblad, Eva
  Arbetsdelning och delat arbete. Om förändring för kvinnor och män i industi.1995Report (Other academic)
 • 19.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Needs assessment, documentation, and social networks - analysis of care management in elder care2012In: Abstract book at the 2012 Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact / [ed] Holmberg-Herrström, Eva, Stockholm, 2012, p. 223-224Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Positioning and identity construction in home care assessment talk2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper reports results from a study of meetings between old persons, their relatives and the care managers who work with assessments of home care. According to the Swedish Social Welfare Act old persons who are in need of care are entitled to apply for home care. The formal decision concerning home care is made by the assessment managers who handle these type of applications within the municipality. Old persons and their family members - such as spouses or children - are moreover supposed to have influences on how home care is organized. The issues related to home care may often comprise conflicting interests - both within the family, and between the old persons, their family members and the case managers. The data consist of 20 Swedish home care assessment meetings. The assessments were studied, as institutional practices in which the participants used discursive positioning in order to argue for their version in the decision-making. The results show that the home care assessment meetings functioned as a situated practice in which old persons were positioned both by care managers and their relatives as potential home care receivers. Although the old persons had the final saying in the decision process family members were prominent in constructing the old person as in need of care. This highlights further questions about old persons individual rights within the decision-making in this type of situation. It also poses questions about relatives and their needs in the caring practice for the future development of the old age care system.

 • 21.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sverker, Annette M.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Finding the right care path: Experiences of participation in care by older persons with complex health problems: A Focused Primary Care Intervention2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Despite evidence that older persons want to be involved in care, little is known about how older people with complex health problems living at home experience participation in care provided by different stakeholders. This study investigates the experiences of participation in care by older people, following their involvement in a proactive intervention based on a new health care model called Focused Primary Care. Material and methods: Individual semi-structured interviews were conducted with 20 older persons in five municipalities in Sweden. All the interviewees had participated in the intervention. Results: The older persons highlighted opportunities and limitations for participation on a personal level i.e. conditions for being involved in direct care and in relation to independence. Experiences of participation on an organisational level were reported to a lesser degree. In order to keep care contacts together and improve participation, a coordinating person (called “the spider in the net”) was requested who could safeguard the staff’s relationship with the older person. Conclusions: Primary care should to a greater extent involve older persons more directly in the planning and execution of care. There is considerable potential for developing the health and primary care sector to better target the needs of older persons with complex health problems, and to enhance their participation and independence. Interventions, like the one followed in this project, can play a critical role in realising the needs of older persons, where providing participation in care is recognised as a significant goal to assist them in navigating the care system. 

 • 22.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change.
  Rapp, Gunilla
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmquist, Carin
  Handelshögskolan i Stockholm, Sweden.
  Sundin, Elisabeth
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Old Age as a Market Advantage: The Example of Staffing Agencies in Sweden2017In: Ageing, Organisations and Management : Constructive Discourses and Critical Perspectives / [ed] Aaltio, Iiris; Mills, Albert J.; Helms Mills, Jean, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017, 1, p. 183-210Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sverker, Annette M.
  Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Rehabilitation in Central County.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Bridging between social and medical perspectives: Old people´s experiences of a new health care model. 2018Conference paper (Refereed)
 • 24.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ågren, Axel
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Äldre människor i ensamhet och gemenskap2017In: Vem är den äldre?: Äldrebilder i ett åldrande Sverige / [ed] M. Abramsson, L-C. Hydén, A. Motel-Klingebeil, Stockholm: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, NISALn , 2017, 1, p. 73-84Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet innehåller en sammanställning över kunskapsläget när det gäller äldre personers upplevelse av ensamhet. Ensamhet kanbeskrivas som en negativ känsla vilken uppkommer och hörsamman med människors brist på sociala relationer. Det kan röra sig om brister när det gäller relationernas antal och/eller kontinuitet. Ensamhet är ett komplext fenomen, och mätningar av andelenäldre som upplever negativ ensamhet ger olika resultat beroende påstudie. Studier genomförda i Sverige har visat att cirka 10 procentav gruppen äldre (65+) uppger att de ofta har en känsla avensamhet. Till detta kan läggas att cirka 40 procent uppger att de ibland upplever ensamhet. Det finns ännu få svenska effektstudierav de satsningar som genomförts med syfte att motverka äldresensamhet.

 • 25.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Öberg, Britt-Marie
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Arbetsvärdering och lokala löneförhandlingar : en fallstudie om arbetet för jämställda löner1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 26.
  Elmqvist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Abramsson, Marianne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Omsorgen om landsbygdens äldsta: Kommuner och civilsamhälle i fokus2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna skrift redovisas resultat från projektet ”Omsorgen om landsbygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk i semi-rurala miljöer”. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur äldre som bor på landsbygden själva ser på sitt åldrande, vad man är engagerad i, hur man vill bo och vilket stöd och vilken hjälp man har och ger till andra. I projektet studeras hur några mindre landsbygdskommuner ordnar äldreomsorgen och hur kommunerna och vissa lokala aktörer förhåller sig till äldres behov och intresse.

  Fokus i denna skrift riktas mot kommunens sätt att organisera och genomföra omsorg, samt hur den är kopplad till det civila samhällets aktörer. Materialet som ingår har insamlats i de tre kommunerna Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. I denna skrift redovisas resultat från intervjuer som genomförts med representanter för dessa kommuner (kommunalråd, kommunchef, omsorgschef ). Redovisningen av intervjuerna berör de intervjuades syn på den egna kommunens förutsättningar, kommunernas strategier och framtidssyn. Skriften innehåller också resultat från intervjuer med representanter från civilsamhället, seniorföreningar (PRO:s och SPF:s ordförande, vice ordförande, styrelseledamot) och kyrka (diakon, präst). I dessa intervjuer berörs synen på förhållandena för kommunens äldsta, samt civilsamhällets roll som omsorgsaktör.

  Trots att de tre kommunerna kan förefalla likartade, visar studiens resultat på skillnader dem mellan. I Åtvidaberg finns ett tydligare centralortsfokus än i de andra två kommunerna. Även om Ydre som är en liten kommun också har en given centralort dit verksamheter koncentreras, finns ett tydligare landsbygdsfokus. Ydre är en skogs- och jordbrukskommun med en hög andel egna företagare. Inom kustkommunen Valdemarsvik förs ett tydligare resonemang om hur man ska kunna erbjuda service i olika kommundelar, något som man upplever att kommuninvånarna är angelägna om. Valdemarsvik består av flera relativt självständiga samhällen vilka tidigare var egna kommuner och som månar om sin egen självständighet. Arbetet i kommunen har även präglats av resonemanget ”hela kommunen ska leva”. I de två kommunerna Ydre och Valdemarsvik, har man poängterat att närheten till sitt lokalsamhälle liksom personkännedom är viktiga faktorer i äldreomsorgen, medan man i Åtvidaberg i större utsträckning har utgått från att man bättre tillfredsställer äldre personers behov genom att äldre kommer närmare service och tillgänglighet i centralorten. Den stora frågan i alla tre kommunerna är hur man ska kunna erbjuda äldreomsorg med samma kvalitet som idag till en växande andel äldre men med minskande skatteintäkter. Här är dock inställningen att det är något som måste lösas på nationell nivå t ex genom utjämningsbidrag för att man ska kunna åldras på jämlika villkor nationellt.

  Frågor som är ständigt aktuella i kommunerna gäller hur man ska kunna tillfredsställa tillgänglighet till servicefunktioner för dem som bor längre ut i kommunerna, utanför centralorten eller de större samhällena. Kollektivtrafiken på landsbygden utgör en stor kostnad och turtätheten minskar kontinuerligt. För dem som inte längre kan köra bil kan detta bli en avgörande fråga för om man kan bo kvar eller ej. Färdtjänst täcker en del av behovet liksom anropsstyrd trafik, men fungerar sämre för att upprätthålla sociala kontakter som huvudsakligen sker på kvällstid eller helger. Att kunna erbjuda äldre bra och funktionella bostäder är ytterligare en fråga som tas upp. Man är beroende av att någon vill erbjuda bostäder samt att det finns en betalningsvilja hos äldre personer för den typen av bostäder, båda dessa faktorer upplevs som problematiska. Idén att främja kvarboende kan å ena sidan förstås i ljuset av att det är en kostnadseffektiv strategi i en tid där decentralisering ställer ökade krav på kommuner att själva sörja för sin välgång och där medborgarnas resurser och hälsa blir allt viktigare för utvecklingen i lokala miljöer. Å andra sidan kan kvarboendeprincipen ses som en form av nyliberal vision som betonar inte bara regioners utan också enskilda individers egenansvar, självtillräcklighet och valfrihet.

  Sammantaget ter sig ett friskt och aktivt åldrande – förkroppsligat i kvarboende – ofta både nödvändigt och önskvärt. Mycket av strategierna går ut på att den äldre människans vardag ska kunna fortsätta att fungera som förut. Omsorgen går ut på att bevara förmågor. När det gäller att skapa ett äldrevänligt samhälle med goda kommunikationer kommenterade exempelvis en av studiens informanter: ”Så folk ska kunna få sin vardag att, så länge som möjligt, vara ganska lik den man har haft förut”.

  Från kommunernas sida räknar man med att verksamheten i större utsträckning kommer att koncentreras till att möta äldres grundläggande behov, något som i skriften betecknas anpassningslogik. Man förutsätter då att andra aktörer än kommunerna ska tillfredsställa övriga behov, men riktigt hur det ska gå till är ibland oklart. Det kan gälla dels privata marknadsaktörer som dock är beroende av ekonomisk lönsamhet, dels frivilligorganisationer och anhöriga. Föreningsliv och kyrkan uppfattas som viktiga komplement av såväl kommunen som av organisationerna själva. De äldre ses som en resurs för den egna gruppen, samtidigt som representanter för kyrkan och frivilligorganisationerna menar att människor inte alltid är benägna att be om hjälp ens av närstående. Föreningar och frivilligverksamheter står för en stor del av aktiviteterna på landsbygden men är beroende av eldsjälar och kontinuiteten är därför osäker. Det finns dock en optimism om att det sker generationsskiften även inom dessa verksamheter som bidrar till att göra fortlevnaden möjlig. Föreningsliv och dylikt blir ett sätt att skapa ringar på vattnet, att vara ett forum där sociala nätverk kan etableras och fortsätta växa på egen hand. I studien framgår även att många äldre själva fyller en viktig roll både som omsorgsgivare och för det sociala livet i stort.

  I skriften skisseras olika vägar för att lösa den brännande frågan om hur den mindre kommunen kan möta en framtid med krympande kommunstorlek och samtidigt tillförsäkra god service till en åldrande befolkning. Sannolikt är det så att olika lösningar passar olika väl i olika typer av kommuner och för olika typer av frågor. Ett resultat som framkommer i skriften är att de lokala förhållandena behöver bli en utgångspunkt för den planering som sker för att möta framtiden. Kan hända är det olika lokala initiativ som gör en verklig skillnad, initiativ som kan genomföras med stöd från regional och statlig nivå. Lösningen kan i många fall handla om att finna en balans mellan politiska ambitioner, framåtanda och anpassningslogik.

  Download full text (pdf)
  Omsorgen om landsbygdens äldsta: Kommuner och civilsamhälle i fokus
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27.
  Eriksson, Iréne
  et al.
  Jönköping University.
  Aronsson, Kerstin
  Östergötlands Läns Landsting, Center for Health and Developmental Care, Center for Public Health.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Jönköping University.
  Hugoson, Anders
  Jönköping University.
  Jonsson, Margareta
  County Council of Jönköping.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Östergötlands Läns Landsting, Center for Health and Developmental Care, Center for Public Health.
  The meaning of oral health-related quality of life for elderly persons with dementia2009In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 67, no 4, p. 212-221Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. Studies of oral health developments increasingly include self-reported assessments of how oral health affects quality of life (QoL), referred to as “oral health-related QoL”. People with dementia are often excluded in studies of oral health-related QoL and thus our aim in this study was to explore this area in elderly persons with dementia. Material and methods. Eighteen elderly individuals (aged between 78 and 94 years) with dementia of varying degrees of severity were interviewed with the aid of an interview guide; pictures and objects were used as stimulus material (triggers). The material was analyzed using grounded theory as point of departure, and a professional assessment of the oral health of the participants was used as reference. Results. Four categories were identified: the ability to chew and eat, independence, oral problems, and teeth are important. These factors are largely consistent with those that have emerged in earlier studies of the elderly, but in some cases less pronounced in persons with dementia. Conclusion. The use of triggers is a positive way to communicate oral health-related QoL among persons suffering from dementia, although the material used in this study needs further evaluation and development.

 • 28.
  Karnström, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Sciences, Sweden.
  Hedberg, Berit
  Jönköping University, School of Health Sciences, Sweden.
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health Sciences, Sweden.
  The dual faces of service user participation: Implications for empowerment processes in interprofessional practice2012In: Journal of Social Work, ISSN 1468-0173, E-ISSN 1741-296X, Vol. 13, no 3, p. 287-307Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Summary: This article reports on an empirical research study exploring and describingvariations in how front-line practitioners perceive service user participation (SUP),specifically in interprofessional practice. The settings comprised three Swedish healthand social care organizations where the professionals worked in interprofessionalteams: a program for chronic pain rehabilitation, a program for surgical treatment ofobesity, and a short-term municipal home for older adults. The qualitative study designwas informed by a phenomenographic approach and conducted as semi-structuredindividual interviews with 15 professionals representing nine professions, includingsocial work.

  Findings: The main findings show seven qualitative variations in understanding of SUP:1) inclusion in activities and social events, 2) obtaining guidance, 3) having self-determination and choice, 4) getting confirmation from and contact with professionals, 5)negotiating for adjustment, 6) personal responsibility through insight, and 7) circumstance surrounding SUP.

  Applications: The interprofessional dimensions discerned in the meaning attributed toSUP are mainly described in terms of amplified opportunities for participation.An interesting aspect of the findings is that in all the variations of perceptions of SUP,there are potentials to reverse to their opposites, that is, paradoxes that can be termed‘the dual faces of service user participation’. These aspects stress the need for continuing reflection on practices among both front-line practitioners and managers in empowering and paternalistic processes and on constantly improving organizational andpolicy conditions to facilitate SUP

 • 29.
  Kvarnström, Susanne
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Äldre - vård - civilsamhälle (ÄVC) . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Discursive patterns in multiprofessional healthcare teams2006In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, Vol. 53, no 2, p. 244-252Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. The aim of this paper is to report a study exploring how members of multiprofessional healthcare teams talk about their team. Specifically, the team members' talk was analysed to explore the discursive patterns that emerged and their functions.

  Background. Over recent decades there has been an increasing demand in Western countries to change care organizations and to coordinate resources and professional competencies to meet the needs of patients/service users better. Because society promotes this kind of work, it may be valuable to explore the self-presentations of a multiprofessional healthcare team.

  Methods. A discourse analysis was carried out on existing empirical data from focus group interviews with a member-identified category sample comprising 32 healthcare professionals in six authentic multiprofessional teams in south-east Sweden. The analysis focused on the participants' discursive constructions of multiprofessional teamwork, on the way they talked about their group, and, in particular, on their use of the pronouns we, they and I.

  Findings. The constructions of 'we' by multiprofessional healthcare teams showed discursive patterns that are here referred to as knowledge synergy and trusting support, which included factors such as cross-learning and personal chemistry. The pronoun we was also used as a flexible resource to manage expertise, power and leadership within the teams, and it might also function to ease the pressure for consensus.

  Conclusion. These discursive patterns provided powerful rhetorical resources for team members, both to affirm their choice of membership and to claim superiority in relations with the surrounding community (the others) by linking to a societal discourse that promotes collaboration.

 • 30.
  Kvarnström, Susanne
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Självpresentationer i vårdteam2016In: Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner / [ed] Johan Berlin, Håkan Sandberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2:1, p. 163-186Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel diskuteras hur teamets identitet och medlemmarnas självuppfattning skapas och formas genom språkliga förhandlingar och positioneringar mellan och inom gruppen och gentemot gruppens omgivning. Vilka ord väljer teammedlemmar när de talar om sig själva och om teamet? Beskrivningarna visar att dessa ”självpresentationer” kan vara en resurs för medlemmarna i det tvärprofessionella teamet i det vardagliga arbetet.

 • 31.
  Laragy, Carmel
  et al.
  Royal Melbourne Institute of Technology.
  Fisher, Karen
  University of New South Wales.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Campbell-McLean, Carolyn
  Disability Studies and Research Institute, Sydney.
  Support as a complement, intrusion and right: Evidence from ageing and disability support service users in Sweden and Australia2011In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 25, no 4, p. 745-753Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How service users conceptualise their personal support services is under researched, even though this understanding is important for responsive policy development and service implementation. This paper tests the proposition that service users understand formal support in three ways: support is a complement to their other arrangements, an intrusion into their personal life and a right. These three concepts were identified using discourse analysis in a Swedish study of older people wanting in-home support services. To test generalisability of these concepts, they were applied to data from an Australian study of people using disability personal support. The analysis found that the three concepts were core to people's views of their support, although the construction of the concepts differed in the two countries. Service users in Sweden asserted their right to services more forcefully than those in Australia, and they had higher expectations that their support needs would be met. These differences reflect the impact of each country's social policy environment on service users' expectations. The analysis suggests that service users and their families want to control their formal support arrangements to complement their informal care and their life preferences and to minimise the intrusive aspects of formal support. The findings imply that the three concepts have utility for theorising service users' perspectives, informing policy and developing implementation strategies which enhance peoples' quality of life.

 • 32.
  Lundborg, Katarina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Hälsohögskolan i Jönköping.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Garnisonen - ett steg på väg!: om starten av ett kortidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus : rapport om de första årens verksamhet på Garnisonens vårdboende i Linköping = Garnisonen - a step ahead! : on the launch of a short term living for older people heading for home after hospital stay : report from the first years of work at Garnisonen care living in Linköping2009Report (Other academic)
 • 33.
  Mahrs Träff, Annsofie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Abramsson, Marianne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fysisk aktivitet för äldre på särskilda boenden: Om inställningar och handlande i svensk äldreomsorg2018In: Journal of Care Research, ISSN 2387-5976, E-ISSN 2387-5984, Vol. 4, no 2, p. 165-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Physical activity is described in the literature as positive and important, and has come into focus in recent years. An activity-based theoretical approach dominates in Swedish eldercare, and there are also international recommendations on physical activity for older people. Nevertheless, few studies have explored how the need for physical activity is satisfied at assisted living facilities.

  The aim of this study was to investigate how professionals working in eldercare think about and act to promote physical activities for elderly people. The empirical data consists of observations and interviews conducted at four assisted living facilities in two different Swedish municipalities.

  The results show how cultures and norms are important for how professionals think and act regarding physical activity. There is a contradiction between how professionals discuss elderly people’s need for support for physical activity and how they act in their day-to-day work. There seems to be an acceptance that elderly people’s individual needs cannot be met if professionals have other tasks to perform.

  Download full text (pdf)
  Fysisk aktivitet för äldre på särskilda boenden: Om inställningar och handlande i svensk äldreomsorg
 • 34.
  Mahrs Träff, Annsofie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Abramsson, Marianne
  Stockholm Univ, Sweden.
  What Promotes and What Limits Physical Activity in Assisted Living Facilities?: A Study of the Physical Environments Design and Significance2020In: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 34, no 3, p. 291-309Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The design of assisted living facilities is an issue that has engaged architects and contractors since they began building the first residential homes. Previous research has shown that participation in everyday activities promotes wellbeing in older people. Many assisted living facilities have locked units that limit the individuals ability to move freely. Our interest is directed towards older peoples opportunities to be physically active in assisted living facilities and how the physical environment affects these opportunities. The aim of this study was to increase the understanding of the importance of the physical environment to enable physical activities in assisted living facilities. The empirical material consists of observations and semi-structured interviews with thirteen residents and seventeen staff in four assisted living facilities in Sweden. The results show how the physical environment influences the opportunities for physical activity. Certain factors in the physical environment can be both promoting and limiting. An unsuitable environment limits the ability of older people to be physically active.

 • 35.
  Mahrs Träff, Annsofie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Larsson, Ann-Christine
  The Research and Development Unit for Eastern Östergötland, Norrköping, Sweden.
  Abramsson, Marianne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Approaches to physical activity at assisted living facilities: from the perspective of older people and physiotherapists2019In: European Journal of Physiotherapy, ISSN 2167-9169, E-ISSN 2167-9177, Vol. 21, no 1, p. 27-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: Physical activity has been described as important for the well-being of all individuals, including the very old. The aim of this study was to investigate how physical activity is performed at assisted living facilities, the situations in which older people were and wanted to be physically active and the role of the physiotherapist at each facility.

  Methods: To achieve this aim, an ethnographic study including observations and interviews was conducted at four assisted living facilities.

  Results: The results show that physical activity neither was an issue in focus at any of the assisted living facilities, nor were recommendations on physical activity followed. Individuals that were able to exercise themselves could do so, whereas those in need of assistance had but limited possibilities to be physically active. There was a need for physical activity that the staff do not necessarily and sufficiently identify.

  Conclusion: The study illustrated that there were major variations in how older people engaged in physical activity and how physical activities were part of everyday life. Physiotherapists played no clear role at the facilities, especially with regard to preventive exercise. Older individuals were not involved in determining which activities should be made available to the residents.

 • 36.
  Mahrs Träff, Annsofie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nord, Catharina
  Blekinge Institute Technology, Sweden.
  Perceptions of physical activity among elderly residents and professionals in assisted living facilities2017In: European Review of Aging and Physical Activity, ISSN 1813-7253, E-ISSN 1861-6909, Vol. 14, article id 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Physical activity is often described as being important for people of all ages, but what different people mean when they talk about physical activity is unclear. A phenomenographic method was used to analyze how 13 older people and 17 professionals answer the question, "If I say physical activity, what does the concept mean to you?" as part of semi-structured interviews conducted in four assisted living facilities in two different municipalities. We identified a number of different perceptions of physical activity, with the older people and professionals having different responses. Elderly and professionals alike, define physical activity as a requirement for life and as an opportunity to maintain the body although they define the concepts in different ways. Elderly define the concept as a way to create meaning and the professionals have the attitude that the concept means everyday activities. The concept of physical activity may be defined in many different ways. This study has shown that elderly and professionals do not define physical activity in the same way. Therefore, professionals need to be aware of these differences when talking with elderly about individual needs in everyday life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Marcusson, Jan
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Acute Internal Medicine and Geriatrics.
  Nord, Magnus
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Johansson, Maria
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Acute Internal Medicine and Geriatrics.
  Alwin, Jenny
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Dannapfel, Petra
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Acute Internal Medicine and Geriatrics.
  Thomas, Kristin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Poksinska, Bozena
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sverker, Annette M.
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Activity and Health.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kelfve, Susanne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hellström, Ingrid
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Kullberg, Agneta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Böttiger, Ylva
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Drug Research. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Center for Diagnostics, Department of Clinical Pharmacology.
  Dong, Huan-Ji
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Peolsson, Anneli
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Wass, Malin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research.
  Lyth, Johan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Operations management Region Östergötland, Research and Development Unit.
  Andersson, Agneta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Operations management Region Östergötland, Research and Development Unit.
  Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden2019In: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, no 5, article id e027847Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction The provision of healthcare services is not dedicated to promoting maintenance of function and does not target frail older persons at high risk of the main causes of morbidity and mortality. The aim of this study is to evaluate the effects of a proactive medical and social intervention in comparison with conventional care on a group of persons aged 75 and older selected by statistical prediction.

  Methods and analysis In a pragmatic multicentre primary care setting (n=1600), a prediction model to find elderly (75+) persons at high risk of complex medical care or hospitalisation is used, followed by proactive medical and social care, in comparison with usual care. The study started in April 2017 with a run-in period until December 2017, followed by a 2-year continued intervention phase that will continue until the end of December 2019. The intervention includes several tools (multiprofessional team for rehabilitation, social support, medical care home visits and telephone support). Primary outcome measures are healthcare cost, number of hospital care episodes, hospital care days and mortality. Secondary outcome measures are number of outpatient visits, cost of social care and informal care, number of prescribed drugs, health-related quality of life, cost-effectiveness, sense of security, functional status and ability. We also study the care of elderly persons in a broader sense, by covering the perspectives of the patients, the professional staff and the management, and on a political level, by using semistructured interviews, qualitative methods and a questionnaire.

  Ethics and dissemination Approved by the regional ethical review board in Linköping (Dnr 2016/347-31). The results will be presented in scientific journals and scientific meetings during 2019–2022 and are planned to be used for the development of future care models.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Nilholm, Claes
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Samtal i äldreomsorgen : samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers sjukdom2000Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

    

 • 39.
  Nordqvist, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of health and environment.
  Holmqvist, C
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science.
  Alexanderson, Kristina
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science.
  Att komma igen. Om att återgå i arbete efter sjukskrivning för rygg-, nack- eller skulderbesvär, en pilotstudie med fokusgrupper.2000In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 4, p. 347-356Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Olaison, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Assessment for home care: Negotiating solutions for individual needs2006In: Journal of Aging Studies, ISSN 0890-4065, E-ISSN 1879-193X, Vol. 20, no 4, p. 367-380 Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores care management as an activity that regulates the distribution of society's resources for home care. It focuses on interaction in assessment meetings, which are part of the planning of services and care for old people in Sweden. The aim was to acquire an understanding of how old people, as applicants, account for their needs for care, and how these accounts are negotiated and positioned in talk. Twenty home care assessments were audio-taped and the data were analyzed using discursive analysis. It was found that the assessment meetings had an institutional structure within, which old people, as applicants and with individual needs for care, were assessed within fixed institutional categories. Furthermore, analysis showed how interaction during assessment meetings functioned as formal problem-solving, in which applicants' accounts of their health issues were negotiated, contributing to the construction of their identity as home care receivers.

 • 41.
  Olaison, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Äldre - vård - civilsamhälle (ÄVC) .
  Home care as a family matter?: Discursive positioning, storylines and decision-making in assessment talk2008In: Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, ISSN 1612-1783, E-ISSN 1613-3625, Vol. 5, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Home care arrangements for older people are coordinated via a client-centred assessment process. This article describes how storylines and discursive positioning are used among older people and their relatives when divergent opinions of care needs are expressed. Eleven assessment interviews were studied using discourse analysis. The results show that relatives and older people advanced three major storylines, and positioned themselves within them with respect to the need for help. These storylines were based on whether the persons viewed home care as an intrusion into daily routines and relationships or as a complement and support in everyday life, or as a right. The content of the storylines and the ways in which positions were shaped within them illustrate how positioning is incorporated as part of the ongoing reflexive process in interaction in which participants form an image of the older person's needs. Assessments clarify the views of the participants on home care, but they also reflect the discourses that are prevalent in the aged care community and in society in general. The article raises questions about strengthening older people’s participation in the decision making process and also whether a new communicative practice is needed for assessments, i.e., one that proceeds on the basis of a broader family perspective.

 • 42.
  Olaison, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Society, Diversity, Identity. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Äldre - vård - civilsamhälle (ÄVC) . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kommunikation i livet på äldre dagar: Om användningen av samtalsanalys i forskning om äldreomsorgens vardag2009In: Åldrande, åldersordning, ålderism / [ed] Håkan Jönson, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, p. 176-190Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet inleds med en beskrivning av det forskningsprogram med rubriken Kommunikation i äldre människors livsmiljö, som bedrivits vid Tema Äldre och åldrande/NISAL sedan starten år 2000. Därefter ges ett exempel från vår forskning om behovsbedömning i äldreomsorgen där samtalsanalys är den metodologiska ansats som används. Vi visar här hur denna typ av forskning kan användas som verktyg för att studera situationer där samtalens deltagare – de äldre själva, deras närstående och handläggarna – har delvis olika åsikter om de äldre personernas hjälpbehov. Kapitlet avslutas med några tankar om vad samtalsanalytisk forskning kan bidra med för typ av kunskap och vad sådana studier i sin tur kan få för konsekvenser för utformningen av äldreomsorgen.

  Download full text (pdf)
  Kommunikation i livet på äldre dagar : Om användningen av samtalsanalys i forskning om äldreomsorgens vardag
 • 43.
  Olaison, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Marcusson, Jan
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Acute Internal Medicine and Geriatrics.
  Nord, Magnus
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Primary Care Center, Primary Health Care Center Valla.
  Sverker, Annette M.
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Activity and Health.
  ‘Do you have a future when you are 93?’ Frail older person’s perceptions about the future and end of life – a qualitative interview study in primary care2022In: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 40, no 4, p. 417-425Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To explore frail older persons’ perceptions of the future and the end of life.

  Design: Qualitative content analysis of individual semi-structured interviews.

  Setting: Nine primary health care centres in both small and middle-sized municipalities in Sweden that participated in the intervention project Proactive healthcare for frail elderly persons.

  Subjects/Patients: The study includes 20 older persons (eight women and 12 men, aged 76–93 years).

  Main outcome measures: Frail older persons’ perceptions of the future and end of life.

  Results: The analysis uncovered two main categories: Dealing with the future and Approaching the end of life. Dealing with the future includes two subcategories: Plans and reflections and Distrust and delay. Approaching the end of life includes three subcategories: Practical issues, Worries and realism, and Keeping it away.

  Conclusion: This study highlights the diverse ways older people perceive future and the end of life. The results make it possible to further understand the complex phenomenon of frail older persons’ perceptions on the future and the end of life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Olaison, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Marcusson, Jan
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Acute Internal Medicine and Geriatrics.
  Valtersson, Eva
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Activity and Health. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine.
  Sverker, Annette M.
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Activity and Health.
  Maneuvering the care puzzle: Experiences of participation in care by frail older persons with significant care needs living at home2021In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 16, no 1, article id 1937896Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Despite evidence that older persons want to be involved in care, little is known about how frail older people with significant care needs living at home experience participation in care provided by different stakeholders. This study investigates the experiences of participation in care by older people following their involvement in an intervention of a health care model called Focused Primary care (FPC).'Methods: Individual semi-structured interviews were conducted with 20 older persons in five municipalities in Sweden.Results: The results show that older persons highlighted opportunities and limitations for participation on a personal level i.e., conditions for being involved in direct care and in relation to independence. Experiences of participation on organizational levels were reported to a lesser degree. This included being able to understand the organizational system underpinning care. The relational dimensions of caregiving were emphasized by the older persons as the most central aspects of caregiving in relation to participation .Conclusions: Primary care should involve older persons more directly in planning and execution of care on all levels. An ongoing connection with one specialized elderly team and a coordinating person in Primary care who safeguards relationships is important fo rproviding participation in care for frail older persons with significant care needs living at home.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Rytterström, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Äldre - vård - civilsamhälle (ÄVC) . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arman, Maria
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Care and caring culture as experienced by nurses working in different care environments: A phenomenological-hermeneutic study2009In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 46, no 5, p. 689-698Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim is to understand and develop the concept of care and caring Culture and to do so based on the empirical/phenomenological standpoint of nurses lived experiences of working in different environments.

  Background: Culture, care and caring are significant concepts mentioned and used in connection with nursing practice. In the nursing literature, the caring culture as a concept is mostly taken for granted, and it is up to the reader to determine what caring culture means.

  Method: A phenomenological-hermeneutic method was used to uncover the meaning of lived experiences though interpretation of interviews transcribed as text. Seventeen nurses working oil different wards were interviewed in 2006. A follow-up focus-group discussion was conducted with seven of the nurses I year later for validation of the findings.

  Findings: Thematic analyses revealed five themes: you have to adapt to the existing care Culture: seeing the invisible: being Yourself; the strong personalities; the patients must adapt themselves to the circumstances. Adaptation to unwritten routines entails adaptation to the culture and the common value system. On wards described as "homelike", nurses may act in a way that reflects their own values.

  Discussion: The care and caring culture can be understood from the perspective of what it means to care and from the perspective of how care provision is accomplished. To attain a caring Culture founded on certain values, for example caritas, love and charity, we must first understand how the organization and personnel understand caring.

 • 46.
  Sax, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Primary Care Center, Primary Health Care Center Ljungsbro.
  Nord, Magnus
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Primary Care Center, Primary Health Care Center Valla.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sverker, Annette
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Region Östergötland, Primary Care Center, Operations management PVC. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Activity and Health.
  Kastbom, Lisa
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Primary Care Center, Primary Health Care Center Ekholmen.
  Trustful conversations: a qualitative interview study on older patients experiences of the intervention Proactive healthcare in a Swedish primary care setting2023In: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 24, article id e53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore older patients experiences of the intervention Proactive healthcare for frail elderly persons. Background: Previous research has indicated that continuity and good access to primary care can improve satisfaction in older people seeking care. However, little is known about the older patients experiences in taking part of interventions aiming to enhance the care. Methods: Individual interviews were conducted with 24 older patients who participated in the intervention Proactive healthcare for frail elderly persons, selected from nine Swedish primary care centres. Interviews were analysed using qualitative content analysis. Findings: Older patients experiences of the intervention involved five manifest categories: Ways of naming the elder care team, covering the older patients lack of understanding regarding their connection to the team, and the need for clarity on this and on how the specialised care provided differed from conventional care; Availability, indicating how older patients associated easy access and a direct telephone number with a team nurse available at certain times with a sense of security; The importance of relations, covering how patients appreciated continuity in their personal and professional conversations with staff; A feeling of safety and trust, stressing the value of older persons attach to being given enough time, to be listened to and being recognised as people; and Finiteness of life, which refers to the difficulty of having end-of-life conversations and the need for experienced staff with personal knowledge of the patients. The latent theme Trustful conversations was created to give a deeper meaning to the content of the categories.Trustful conversations, created through good personal knowledge of patients and continuity of contact, engender a feeling of safety in older patients. Using elder care teams could result in a better quality of care, with increased satisfaction and feelings of security among patients, and a reduction in healthcare needs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Strand, Anne-Sofie M
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  School staff’s reflections on truant students: a positioning analysis2013In: Pastoral Care in Education, ISSN 0264-3944, E-ISSN 1468-0122, Vol. 31, no 4, p. 337-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore how school staff members involved in Student Health and Welfare conferences reflect on individual students with high levels of truancy based on their personal relationships. Using positioning analysis, the transcriptions of 15 interviews with staff were analysed. The school staff’s reflections on the individual students covered three areas: health, social well-being and education. The results show the ways in which positions were shaped and illustrate a reflexive process that developed continually throughout the staff’s relationships with the students. The staff positioned the students and indicated attributions of the students; however, the attributions were predominately negative. With each position, the staff’s view of students as subjects or objects and their relationships to the students are described in terms of mutual or one-way dialogue.

 • 48. Wahlberg, AC
  et al.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Welfare and Care (IVV).
  Wredling, R
  Telephone nurses' experience of problems with telephone advice in Sweden2003In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 12, no 1, p. 37-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ò By telephoning a healthcare call centre, individuals in Sweden can consult a nurse to discuss medical problems and health care accessibility, and to receive professional information on how to find their way about the health care system. ò The aim of the study was to identify problems, difficulties and disadvantages that telephone nurses with varying degrees of experience had met during their professional careers. ò The Delphi technique was used with three sets of questionnaires. ò Twenty-five nurses with varying experience of working with telephone advice from six 24-hours call centres participated in the study. The response rate was 100%. ò An open-ended question generated 154 statements. Comments were categorized into 24 different problem categories. ò Ten problem categories were mainly related to the nurse perspective, i.e. the problems experienced were associated with the qualities of the nurse, eight principally to the patient perspective, i.e. problems associated with caller characteristics and six mostly to the organizational perspective, i.e. problems linked to the organization of the national health service. ò 'Lack of health care resources' was rated as the biggest problem, 'second-hand consultations' as the second and 'always making a decision' as the third biggest problem. ò Decision-making seems to be the core of telephone advice nursing and problems related to the nurses, patients and organization seem to influence the telephone nurses' working situation. ò Training should focus on active listening and handling social conflicts.

 • 49.
  Wahlberg, Anna Carin
  et al.
  Institutionen för omvårdnad Karolinska institutet.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Welfare and Care (IVV).
  Wredling, Regina
  Institutionen för omvårdnad Karolinska institutet.
  Bases for assessments made by telephone advice nurses2005In: Journal of Telemedicine and Telecare, ISSN 1357-633X, E-ISSN 1758-1109, Vol. 11, no 8, p. 403-407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Telephone advice nursing includes triage, advice, referral, information and coordination. The aim of the study was to explore what telephone nurses base their assessments on. We conducted 14 interviews with seven telephone nurses at a health-care call centre in Sweden. Two authentic calls per nurse were used in stimulated recall interviews, where the nurses commented on the basis for their assessments. A qualitative manifest content analysis was employed. Three major categories emerged in the analysis: care-seeker, e.g. 'symptomatic sounds', nurse, e.g. 'nurse's own experience', and organization, e.g. 'health-care accessibility'. The findings show that the telephone advice nurses' bases for assessments appear to be very broad. They include both verbally and non-verbally communicated information, and care-seeker-, nurse- and certain organization-related factors influence the assessments. We found that an individualistic view of the care-seeker seems to dominate the assessments in non-urgent calls to a health-care call centre.

 • 50.
  Wilinska, Monika
  et al.
  Jönköping University, School of Health Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stay healthy, be active and work!: Motive analysis of policy proposals on old age2011In: Language, Discourse & Society, ISSN 2239-4192, Vol. 1, no 1, p. 55-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the motives of ageing policies, based on two cases of national policy documents, from Sweden and Poland. The discourse analysis applied in this study follows the key principles of motive analysis. The main findings indicate that neither document is primarily concerned about older people and their well-being. People and their lives are secondary to the main focus of the analysed policy proposals. Ageing is feared in those documents, and imagined consequences of the population ageing are attenuated.This study offers an insight into discursive spaces of old age in Poland and Sweden. Furthermore, it presents motive analysis as a valuable method for studying ways of problematising social policy issues. The article draws attention to discourses that shape social policy and are reinforced by it. It also shows the process of enacting a precautionary principle in social policy that often leads to reductionist and simplistic perspectives that focus on only one aspect of a given phenomenon.

12 1 - 50 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf