liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123 101 - 137 of 137
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Aufenanger, Stefan
  Bree, Joel
  Young, Brian
  AEF Academic Advisory Board Opinion on the WHO Technical Report on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (March 2003)2003Report (Other academic)
 • 102.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bengtzon, Sara
  Nilsson, Karin
  Richter, Anna
  Wennhall, Johan
  Kreativitet1991In: Staten Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1991, Stockholm: Statens ungdomsråd , 1991Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 103.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bergler, Reinhold
  Bree, Joel
  Young, Brian
  Opinion of the AEF Academic Advisory Board on the AEF Study Parental Perceptions of Influence in their Children's Lives2000Report (Other academic)
 • 104.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bree, Joel
  Young, Brian
  Opinion on Gunilla Jarlbro's Report Children and Television Advertising: The Players, the Arguments and the Research during the period 1994-2001, Stockholm2002Report (Other academic)
 • 105.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Fornäs, Johan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden.
  Ganetz, Hillevi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies.
  Det kommunikativa handlandet.: Kulturella perspektiv på medier och konsumtion2000Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att handla eller shoppa är inte bara att betala pengar i utväxling mot en vara, utan också en form av kommunikation. Människor köper och använder varor i samspel med varandra och för att skapa kommunikation.Hela samhället och vardagslivet genomsyras alltmer av medier, och därför är konsumtionen av varor alltmer en konsumtion av medier. Dessutom bärs själva den kommersiella kulturen upp av olika mediebudskap och andra medel för kommunikation - såväl i postorder och internethandel, som i varje modernt köpcentrum med sina telefoner, reklam och TV-monitorer.

  Denna bok väver samman teorier om konsumtion och medieanvändning. Utgångspunkten är kulturanalytisk: här koncentreras intresset till hur mening skapas i det kommunikativa handlandet, något som bryter ny mark för konsumtionsforskningen, som annars oftast varit strikt ekonomisk och försummat mediernas roll. Den förnyar även medieforskningen genom att vidga mediebegreppet och sätta in människors mediebruk i ett större konsumtionssammanhang.Det kommunikativa handlandet : kulturella perspektiv på medier och konsumtion

 • 106.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Möller, Per
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har ”kulturen” alltmer beskrivits som en outnyttjad resurs för ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Detta har också varit knutet till föreställningar om en omvandling av samhällsekonomin i stort och uppkomsten av en ny ekonomi, som har beskrivits som en upplevelse- eller kreativ ekonomi. Både utomlands och i Sverige finns det otaliga exempel på kultursatsningar som antingen kan betraktas som uttryck för eller implementeringar av dessa ekonomier. Överlag är dock deras genomslag oklart, inte minst om man ser till kultursektorn. Så är också fallet i Norrköping, som utgör fokus för den här studien av kulturellt och kreativt inriktade verksamheter och satsningar.

  Till viss del kan detta förklaras av att diskursen (talet, diskussionen eller samtalet) om upplevelse- och den kreativa ekonomin bidrar till att lösa upp etablerade föreställningar om och definitioner av kultur, liksom gränserna mellan olika samhälls- och ekonomiska sektorer. Med fokus på upplevelser och kreativitet överskrider dessa ekonomier gränserna mellan olika kulturella genrer, samhällssektorer, näringsgrenar och branscher. Detta återspeglar sig inte minst i anspråken på att vidga synen på kultursektorn genom att omdefiniera den till en kreativ sektor.

  Samtidigt är det långt ifrån klart vad som kan räknas till de ekonomier, samhällssektorer eller näringsgrenar som avgränsas med upplevelse- eller kreativitetsbegreppet. Denna oklarhet diskuteras i den första delen av boken (kapitel 1-3), där också olika teorier kring, förklaringsmodeller till och avgränsningar av upplevelse- och den kreativa ekonomin granskas. Likaså diskuteras de kulturpolitiska konsekvenserna av dessa ekonomiers intåg i kulturlandskapet, med tonvikt vid den kulturpolitik som förts i Norrköping.

  I den andra delen av boken (kapitel 4-8) ställs diskussionen i den första delen i relation till den kreativa ekonomins genomslag och mottagande i några kultur- och kreativt inriktade verksamheter i Norrköping. Vilket genomslag har denna ekonomi fått i staden? Hur förhåller sig de som verkar här inom en presumtiv kreativ sektor till föreställningarna om en kreativ eller upplevelsebaserad ekonomi? Hur ställer sig dem som själva verkar inom denna kreativa sektor till de föreställningar om ekonomisk tillväxt och regional utveckling som har ackompanjerat den tankemässiga etableringen av den? Ser de sig själva som del av eller företrädare för en sådan sektor? Bekräftar deras egna erfarenheter den bild som ofta målas upp av kultur, konst och kreativitet som nya drivkrafter för  ekonomisk tillväxt och regional utveckling? I bokens andra del tas frågeställningar som dessa som utgångspunkt för att ställa kvantitativa avgränsningar av den kreativa sektorn mot hur den framtonar för dem som är verksamma inom den.

  Denna del bygger på sex fallstudier av Norrköpings presumtiva kreativa ekonomi: Norrköpings symfoniorkester, Norrköpings visualiseringscenter, EWK-museet, Museet för glömska, reklambyrån Anfang och webbdesignfirman Angry Creative. Dessa har dessutom kompletterats med en granskning av och ställts i relation till stadens kulturpolitik. Härigenom har företrädare för etablerade kulturinstitutioner, nya kulturverksamheter, kreativt inriktade företag och den lokala kulturpolitiken fått ge sin syn på förutsättningarna för att bedriva kultur- och kreativt inriktade verksamheter i Norrköping.

  Skillnader ifråga om verksamhetsinriktning, storlek, etablering och finansieringsmöjligheter slog på detta sätt igenom i de synpunkter som redovisas och diskuteras i bokens andra del. Detsamma gäller de synpunkter på villkoren för kulturellt inriktade entreprenörskap som kom fram i studien, inte minst om man ser till de relativt nyetablerade verksamheter som ingick i den: Norrköpings visualiseringscenter, EWK-museet, Museet för glömska och Angry Creative. Likaså varierade kännedomen om, intresset för och synen på den kreativa ekonomin bland representanterna för de olika verksamheterna. Medan vissa gav uttryck åt att känna sig delaktiga i denna ekonomi, markerade andra snarare att de anpassat sig till den i form av ett slags kritisk delaktighet. I ett fall var detta även förenat med en kritisk syn på denna anpassning i sig och ett visst motstånd mot att godta de verklighetsbeskrivningar som ligger till grund för och de kulturpolitiska förväntningar som har knutits till den kreativa ekonomin. Samtidigt stod flera av representanterna för de verksamheter som ingick i studien relativt främmande för talet om en ny kreativ ekonomi och gav uttryck åt en tämligen likgiltig inställning till den.

  Den kritiska delaktigheten och motståndet var mest markant bland de verksamheter som kan räknas till kultursektorns och kulturpolitikens kärnområden, som i detta fall bland annat representerades av nyetablerade musei- och konstverksamheter. Områden som överlag dessutom räknas till ”den kreativa kärnan” i den kreativa ekonomin. Samtidigt återspeglade sig en mer utbredd skepsis gentemot den kreativa ekonomins tendens att vidga synen på kultur och bryta ner gränserna mellan olika kulturella delfält eller genrer, liksom mellan olika samhällssektorer, inklusive dess anspråk på att omvandla kultursektorn till en kreativ sektor. Likaså gav många, inte sällan med hänvisning till egna erfarenheter, uttryck åt en skepsis vad gäller den kommersiella potential som den kreativa ekonomin tillskriver kulturen. Utifrån vad som kom fram i studien tyder inte heller mycket på att den kreativa ekonomin har öppnat nya möjligheter för etablerade kulturinstitutioner eller kulturverksamheter som har haft svårt att få kostnader och intäkter att gå jämnt ut, vilket Norrköpings symfoniorkester, EWK-museet och Museet för glömska utgör exempel på. Å andra sidan är det tydligt att denna ekonomi, såväl tankemässigt som i praktiken, har spelat en betydelsefull roll för satsningar på nya kreativa verksamheter, vilket Norrköpings visualiseringscenter utgör ett mer storskaligt och Angry Creative ett mer småskaligt exempel på.

  Precis som man kan förvänta sig spelar enskilda entreprenörer – eller vad som i en del fall snarare kan betecknas som eldsjälar, eftersom de enligt egen utsago helt är i avsaknad av ekonomiska motiv – en betydelsefull roll för de nysatsningar på kultur- och kreativa verksamheter som ingick i studien. Ingen av dem var dock beredd att, i varje fall inte utan tveksamhet eller reservationer, beteckna sig själv som ”kulturentreprenör”. För dem som uppgav sig sakna ekonomiska motiv var det dock främst själva entreprenörrollen som de hade svårt att identifiera sig med, medan det var prefixet ”kultur” som framstod som problematiskt för dem som redovisade sådana motiv och uttryckligen betraktade sig som entreprenörer.

  Trots att de tveksamma inställningarna till själva beteckningen ”kulturentreprenör” bottnade i olika överväganden gav de på detta sätt uttryck åt en motvilja mot eller obenägenhet att förena vissa synsätt på kultur och ekonomi med varandra. Den roll som föreskrivs för kulturentreprenören, inte minst från politiskt håll, tycks i denna mening fungera som en brytpunkt för överväganden kring kulturens egenvärde och instrumentalisering i förhållande till ekonomiska motiv och drivkrafter. Samma tendens återspeglade sig i synen på kulturbegreppet, där flera av representanterna för de verksamheter som ingick i studien gav uttryck åt en motvilja mot eller oförståelse inför att vidga dess omfång eller omdefiniera gränserna mellan kultur och ekonomi på det sätt som den kreativa ekonomin gått i bräschen för.

  Som bidrag till förståelsen av en pågående förändring av relationen mellan kultur och ekonomi är den kreativa ekonomins status oklar. Som begrepp står den kreativa ekonomin växelvis för att beskriva en sådan förändring, en politiskt och ekonomiskt förankrad strategi för att åstadkomma den och en policy för att implementera den.

  Download full text (pdf)
  Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping
  Download (pdf)
  omslag
 • 107.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fredriksson, MartinLinköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Olsson, UlfInstitutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet.Werner, AnnInstitutionen för genus kultur och historia, Södertörns högskola.
  Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs, är en antologi med tjugotre artiklar tillägnade Johan Fornäs på hans 60-årsdag den 7 mars 2012. Flera av artiklarna utgår från teman i Johan Fornäs böcker, medan andra på olika sätt behandlar ämnen relaterade till hans breda och mångfacetterade intresseområden. Boken är indelad i fyra tematiska delar, som behandlar olika praktiker: teoretiska, mediala, estetiska och litterära. Under rubriken ”teoretiska praktiker” diskuteras olika aspekter av hermeneutik, kulturalisering och kulturellt kapital. Under ”mediala praktiker” återfinns studier av samtida mediefenomen och deras relationer till demokrati och politik. ”Estetiska praktiker” innefattar bidrag som diskuterar kulturella praktikers funktion i den offentliga sfären. I den avslutande delen, ”litterära praktiker”, analyseras utvalda litterära texter och den diskurs som omger dem. Huvuddelen av artiklarna är skrivna på svenska, med undantag av tre engelska bidrag.

  Late modern reflexions: Festschrift for Johan Fornäs is an anthology of more than twenty essays dedicated to Johan Fornäs on his 60th birthday 7th of mars 2012. Several of the articles included take Johan Fornäs’ books as their starting point, while others are related, in different ways, to his wide and diverse interests. The book is divided into four thematic parts, dealing with "Theoretical Practices", “Medial Practices”. “Aesthetic Practices” and “Literary Practices”. Articles included under ”Theoretical Practices” discuss different aspects of hermenutics, culturalization, and cultural capital. ”Medial Practices” offers studies of contemporary media phenomena, relating them to questions of democracy and politics.”Aesthetic Practices” include contributions that discuss the function of different cultural practices in the public sphere. The last section, ”Literary Practices”, takes a closer look at both select literary texts and the discourses surrounding them. Most of the Articles are written in Swedish, with the exception of three articles in English.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  omslag
 • 108.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Gustafsson, Bengt-Åke
  Henriksson, Benny
  Werner, Bo
  Utveckling till delaktighet. Rapport från 13 lokala projekt1988Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 109.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harding, TobiasLinköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur bildning och demokrati förhåller sig till varandra i dagens folkbildningsarbete utgör hjärtpunkten i denna antologi. I fem kapitel behandlas frågor kring bildning och demokrati, föreningslivet och demokratin, nya strömningar i folkbildningens gränsland, det partipolitiska folkbildningsarbetet och bildnings- och demokratiprocesser i omvandling.

 • 110.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Henrikssoln, Benny
  Heterosexualiseringen av hiv/aids-diskursen1988In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 25, no 2-3, p. 29-45Article in journal (Refereed)
 • 111.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Henriksson, Benny
  Inledning1989In: Ung på 90-talet. Ungdomen i det postmoderna samhället / [ed] Benny Henriksson, Saltsjö-Boo: Glacio , 1989Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 112.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Henriksson, Benny
  Policy-delfi om den framtida ungdomspolitiken1989Report (Other academic)
 • 113.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Henriksson, Benny
  Policy-delfi om den framtida ungdomspolitiken1990Report (Other academic)
 • 114.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hylland, Ole Marius
  Telemark Research Institute, Bø, Norway.
  Musical Nation Bildung: The Twin Enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden2018In: Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts / [ed] Ole Marius Hylland & Erling Bjurström, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 1, p. 25-65Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  By exploring and comparing the history of the twin enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden from the 1960s up till today, Bjurström and Hylland show how efforts to democratise and make high quality music accessible to more people were combined with ideas on the necessity to cultivate them, in line with the tradition of Bildung (cultivation, refinement or liberal education). As cultural policy initiatives the two enterprises are considered as ways of negotiating between aesthetics and politics, which result in valuations and assignments of different values to musical genres. The authors offer a thorough understanding of the factors that contributed to changing these valuations and assignments over time, as well as the overall policy and practices of the two musical cultural policy enterprises.

 • 115.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvarnström, Lars
  ISAK LiU.
  Lagergren, Lars
  ISAK LiU.
  Ungdomsliv i folkparkerna. Minnespolitik kring 1950- och 60-talen2005In: Arbetarhistoria : meddelande från Arbetarrvrelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, Vol. 116, no 4/2005Article in journal (Refereed)
 • 116.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Lilliestam, Lars
  Musik gör det goda godare. Musik, ljud och röster i TV-reklam1994In: Filmhäftet, ISSN 0345-3057, Vol. 22, no 4, p. 50-57Article in journal (Other academic)
 • 117.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lilliestam, Lars
  Stilens markörer1994In: Ungdomskultur i Sverige, Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz och Bo Reimer (red.) / [ed] Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz och Bo Reimer, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB , 1994, p. 203-232Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Dick Hebdiges Subculture. The meaning of style (1979) var en av de första böcker där innebörden i en stil och subkultur – i detta fall punken – destillerades fram med hjälp av en generell semiotisk analys. Bokens undertitel är minst sagt mångtydig. Dels refererar den till en stils sociala betydelse, dels till de innebörder en stil förmedlar och dels till själva stilbegreppets innebörd.

  Den innebörd Hebdige finner i punkstilen är flytande, mer eller mindre omöjlig att fixera eftersom den i stor utsträckning förnekar eller motsäger sig själv. Enligt Hebdige utmanade punken alla semiotiska uppfattningar om en enhetlig stil (eller uppsättning av tecken) som det går att tillskriva en mer eller mindre fixerad innebörd: ”The key to punk style remains elusive. Instead of arriving at the point where we can begin to make sense of the style, we have reached the very place where meaning itself evaporates”.

  Download full text (pdf)
  Stilens markörer
 • 118.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lilliestam, Lars
  Sälj det i toner...Om musik i TV-reklam1993Book (Other academic)
  Abstract [sv]

     

 • 119.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nyblom, Andreas
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kulturekonomi - framtidens lokala tillväxtmotor?2010In: Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner / [ed] Tora Friberg, Sabrina Thelander, Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet , 2010, 1, p. 21-36Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Är det bättre med stora än med små kommuner? Kommer folkrörelsepartierna att bli mer kampanj- och väljarorienterade i framtiden? Hur formas en boendepolitik för det goda åldrandet? Lokala transportstrategier – hur och för vem? Hur påverkas kommunledningars samverkan om gymnasieskolan av att det finns friskolor? Är kulturekonomi framtidens lokala tillväxtmotor?</p><p>Dessa och andra frågor behandlas i denna bok. Den är ett led i Centrum för kommunstrategiska studiers, CKS, arbete med att bygga en dialog – utveckla goda samtal – mellan Linköpings universitet och medlemskommunerna i CKS. Den innehåller fjorton olika artiklar, inlägg, som forskare författat för att förmedla sina resultat, men också för att stärka en dialog med politiker och tjänstemän i kommunerna. Inläggen spänner över många olika ämnen och frågeställningar. De är i vissa fall konkreta och koncisa i andra fall beskrivande och reflekterande. Alla är de av kommunstrategisk karaktär.</p><p>I en kommun fattas en mängd olika politiska beslut kring de mest skiftande ämnen. Det kräver kunskap, reflektion och gedigna beslutsunderlag. Då kan forskares analyser och kunskapsproduktion vara till nytta. För att en fördjupad och samhällsrelevant forskning ska komma till stånd behövs emellertid reaktioner från politiker och tjänstemän. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende. Det kan hanteras genom samtal i vilka forskare, politiker och tjänstemän kan utbyta erfarenheter, tankar och kunskaper. Inläggen i denna bok visar att samtal pågår!</

 • 120.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Rudberg, Monica
  Hungry Heart - Gender on the road1996In: Young : Nordic journal of youth research, ISSN 1103-3088, Vol. 4, no 4, p. 54-70Article in journal (Refereed)
 • 121.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Rudberg, Monica
  Hungry Heart - moderne mannlighet og kvinnelighet på vei1997In: Kjaerligetsartikler. Ungdom, kjönn og kjaerlighet i forandring, Oslo: Tano Aschehoug , 1997, p. 19-44Chapter in book (Other academic)
 • 122.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Rudberg, Monica
  Hungry Hearts - modern manlighet och kvinnlighet på väg1996In: Filmhäftet, ISSN 0345-3057, Vol. 24, no 1-2Article in journal (Other academic)
 • 123.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Wennhall, Johan
  Generationsbegreppets kontext och generationsmedvetandets konstruktion1993In: Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, ISSN 0008-1345, no 49, p. 51-58Article in journal (Refereed)
 • 124.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Wennhall, Johan
  Ungdomar och musik1991In: Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1991, Stockholm: Statens ungdomsråd , 1991, p. 82-88Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 125.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Wennhall, Johan
  Ungdomarna och framtiden1990In: Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1990, Stockholm: Statens ungdomsråd , 1990Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 126.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Becker, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Beckman, Svante
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kylhammar, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report discusses ideas of a radical increase in the significance and scope of culture in modern society, where industrialism is said to have been superseded by a society of information, knowledge and experiences. Issues of cultural identity and community are increasingly focal concerns, the virtual worlds of media culture seem omnipotent, and the cultural sector is growing with each of its recurrent redefinitions. Politics and the economy are supposedly aestheticised, culture and design boost regional development, creativity is a core value. The theses of revolutionary -culturalisation- of society and everyday life have a long history through the various cultural turns proclaimed by scholars as well as in society at large. The report scrutinises some main arguments and their implications, pointing at a need to distinguish historical trends, material processes and ideological discourses. A differentiation is made between five main dimensions of the concept of culture that are associated with specific sets of culturalisation ideas and corresponding trans-formations of boundaries around and within the cultural field. This discussion also touches upon the position and role of cultural research itself. Examples are given from five focal areas for these processes: academic work, regional politics, public spaces, history constructions and border struggles.

  Download full text (pdf)
  Culture Unbound : Dimensions of Culturalisation
  Download (pdf)
  Omslag/Cover
 • 127.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden.
  Becker, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Ganetz, Hillevi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life2007Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Inspired by Walter Benjamin-s classical Arcades Project, Consuming Media is a pioneering exploration of the interface between communication, shopping and everyday life. Based on a six-year -intersectional- ethnographic fieldwork by over a dozen scholars on a specific site, it analyses the links between media and consumption in contemporary urban culture and public space. The book is organized into ten chapters. The first two chapters introduce key ideas and theories. In the next four chapters, four large media circuits are scrutinized. The final four chapters discuss the results in terms of intermedial relations, time, space and power. The book thus offers a new foundation for understanding media use, consumption and the fate of urban public space in late modernity

 • 128.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden.
  Becker, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Ganetz, Hillevi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Medier och människor i konsumtionsrummet2002Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medier är en stor och viktig del av vårt vardagsliv. Vi tittar på TV och video, läser böcker och tidningar, skickar kort och talar i mobiltelefon, lyssnar på plattor och fotograferar. Men egentligen börjar vår konsumtion av medier redan då vi köper dem i butikerna. Denna bok har sin startpunkt just där, för att sedan följa medievarorna ut i vardagen med sina köpare. I mötena mellan människor och medier avslöjas medieindustrins makt över människorna, men också hur människorna tar makten över sina medier.Hur väljer, köper, använder och avyttrar människor olika typer av medievaror? Hur samspelar olika medier med varandra och vad skiljer dem åt? Vilka medier ingår enligt kronofogden i hushållens normala minimistandard? Hur organiseras tidningskiosken, bokhandeln och fotoaffären för att locka människor till köp? Är affischer konst? Vad innebär samlande, ägande, lån och gåvor när det gäller skivor, böcker eller kort? Hur strukturerar ungdomar, barnfamiljer och pensionärer tid och rum genom bruket av video och telefon? Är det företagen eller människorna som är mest globala? Förs det någon kamp om mediernas makt i vardagen?

 • 129.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden.
  Becker, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Ganetz, Hillevi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Passager : medier och kultur i ett köpcentrum2001Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vart man än vänder sig omges man idag av medier, inte minst i ett köpcentrum  gratistidningar, affischer, tv-monitorer, musik, telefoner För att kunna säga något väsentligt om medierna i ett nutida konsumtionsrum är det också nödvändigt att analysera själva ramen, köpcentrumet. I antologin Passager besvaras bl a frågor om vad ortens berömda fotbollslag har där att göra, varför bänkarna hela tiden flyttar på sig, vad ett köpcentrum egentligen kostar, hur gränsen dras mellan vi och dom, varför det aldrig är vinter där. Det handlar om ägandeförhållanden och yttrandefrihet, ljudlandskapets geografi, postmodern arkitektur med historiska rötter, kampen mellan offentlig konst och reklamskyltning, shopping i cyberrymden, människor som älskar eller hatar sitt centrum och om hur hela köpcentrumet kan ses som ett enormt medium.

 • 130.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden.
  Becker, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Ganetz, Hillevi
  Projektet Populära Passager. Slutrapport2006Report (Other academic)
 • 131.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ungdomskultur i Sverige1988In: Sverige - vardag och struktur / [ed] Ulf Himmelstrand och Göran Svensson, Stockholm: Norstedts , 1988, p. 433-460Chapter in book (Other academic)
 • 132.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Roe, Keith
  Sweden1994In: International handbook of adolescence / [ed] Klaus Hurrelmann, Westport, CT/London: Greenwood Press , 1994, p. 374-385Chapter in book (Other academic)
 • 133.
  Hylland, Ole Marius
  et al.
  Telemark Research Institute, Bø, Norway.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aesthetics + Politics =2018In: Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts / [ed] Ole Marius Hylland & Erling Bjurström, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 1, p. 191-203Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter employs the concept of value to shed light on how aesthetical value interacts with political, societal and economic value within cultural policy. The authors summarize how cultural policy measures can be seen to negotiate between the seemingly incompatible. The field of culture is in essence a complex game of values—involving a set of non-monetary and monetary values interwoven in cultural production, dissemination and consumption. A variety of value concepts populates regularly any discourse on culture, whether this discourse is led on economic, political, ideological or aesthetical grounds. A discourse on culture is usually also a discourse on the acknowledgement, explication, creation and measurement of different forms of value—intrinsic or instrumental, economic or symbolic. The chapter ends with a discussion of the potential incommensurability of the values dealt with in cultural policy.

 • 134.
  Hylland, Ole Marius
  et al.
  Telemark Research Institute, Bø, Norway.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts2018 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Through comparative and integrated case studies, this book demonstrates how aesthetics becomes politics in cultural policy. Contributors from Norway, Sweden and the UK analyse exactly what happens when art is considered relevant for societal development, at both a practical and theoretical level. Cultural policy is seen here as a mechanism for translating values, that through organized and practical aesthetical judgement lend different forms of agency to the arts. What happens when aesthetical value is reinterpreted as political value? What kinds of negotiations take place at a cultural policy ground level when values are translated and reinterpreted? By addressing these questions, the editors present an original collection that effectively centralises and investigates the role of aesthetics in cultural policy research.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 135.
  Hylland, Ole Marius
  et al.
  Telemark Research Institute, Bø, Norway.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Relational Politics of Aesthetics: An Introduction2018In: Aesthetics and Politics: A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts / [ed] Ole Marius Hylland & Erling Bjurström, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 1, p. 1-23Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This introductory chapter presents the basic idea and topic of the book—the relations between aesthetics and cultural policy. We understand cultural policy as the organized, mainly but not exclusively public support, economic or otherwise, of the production and distribution of cultural expressions. The chapter gives some introductory answers to these questions: What kind of relations are there between aesthetics and cultural policy? And, furthermore, how can concepts from aesthetical theory shed light on cultural policy practice? The main argument of the chapter is that cultural policy is a practical and pragmatic operationalization of aesthetic theory. This vantage point has analytical relevance both for the analysis of cultural policy and for an empirical discussion of central concepts from the aesthetical canon.

 • 136.
  Sörensen, Anne Scott
  et al.
  Center for kulturstudier Syddansk universitet.
  Höystad, Ole Martin
  Center for kulturstudier Syddansk universitet.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Vike, Halvard
  Antropologi Oslo universitet.
  Nye kulturstudier. En innföring2008 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [no]

  Denne boken gir et innblikk i det komplekse kulturbegrepet og kulturstudiers humanistiske teorigrunnlag, den sosiale og empiriske orienteringen etter britiske cultural studies, den kritisk reflekterte diskursive praksisen etter fransk forbilde og sentrale temaer i nye kulturstudier. Har litteraturliste og personregister.

 • 137.
  Sörensen, Anne Scott
  et al.
  University of Southern Denmark.
  Höystad, Ole Martin
  University of Southern Denmark.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vike, Halvard
  University of Oslo .
  Nye kulturstudier: teorier og temaer2010 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [da]

  Nye kulturstudierer den første samlede fremstilling på dansk af den type kulturforskning, der er blevet etableret i en række lande i kølvandet på oprettelsens af Centre for Contemporary Studies i Birmingham i 1964. Disse nye kulturstudier kom tidligt til de nordiske lande, hvor de første tværfaglige studier blev oprettet i 1970’erne.

  I bogen gives der en indføring i traditionens grundlæggende, brede kulturbegreb og i det teorikompleks, den trækker på. En særlig plads indtager henholdsvis Frankfurterskolen (1930’erne-1950’erne) og Birminghamskolen (1960’erne-1990’erne) og diskussionen af, hvordan de videreføres i dag i en performativ og tværæstetisk kulturanalyse. Derudover præsenteres en række af de temaer, der har været og stadig står centralt: globalisering og kulturel identitet, smagskulturer og kulturforbrug, natur og oplevelsesøkonomi.

  De nye kulturstudier er kendetegnet ved at definere kultur bredt som udtryksformer i både kunst og hverdagsliv og ved at interessere sig for såvel ”højt” som ”lavt”, avantgarde som mainstream – og ikke mindst ved at undersøge, hvordan sådanne skel virker. Bogen henvender sig til studerende og undervisere inden for såvel den vifte af nye kulturfag, der er opstået de seneste årtier, fra moderne kultur til designkultur, som de mere klassiske fagområder fra litteratur og kunsthistorie til antropologi og folkloristik.

  Nye Kulturstudiervil også være spændende læsning for professionelle og andre, der måtte søge et teoretisk begrundet og analytisk frugtbart ståsted at anskue aktuelle kulturelle spørgsmål ud fra – f.eks. om kulturarv og kulturøkonomi, smagshierarkier og multikulturalisme.

123 101 - 137 of 137
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf