liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1578
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Malin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Brott & Skatt: En undersökning av nystartade aktiebolag på Skattekontor Östra Göteborg1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  BACKGROUND The economic crimes related to the taxation authorities (SKM), aim at evading paying taxes and/or wrongly obtaining tax revenue. SKM has noticed that many newly established companies have intended to be carried on, only for a short period of time and with the aim of generating grant-revenues and in the meantime omit to pay or wrongly account for taxes. SKM wants to investigate the possibilities to develop a method of analysis to identify those corporations.

  PURPOSE The purpose of this essay is to make a survey of, and identify companies, who fail in their obligations concerning income-tax return and paying taxes and charges and to try to see what is characteristic for those companies in order to find out a method of analysis. Further a study of literature will be done especially concerning who will commit economic crimes and the reasons why they do it.

  REALISATION I have investigated how the 251 corporations which were registered for F-tax at the local tax office of Eastern Gothenburg (SKR) during 1996 have handled their settlements and income-tax returns from the registration1996 until 1998. I have worked with my essay under guidance of Olle Thegerström and I have under observance of the secrecy of the taxation authorities taken part of all information that have been necessary to fulfil this work.

  RESULTS From the variables that I have used in my investigation I don't think that it is possible to develop a method to anticipate which companies who will fail in their obligations to SKM. That is not to say that there are not structures, which can anticipate how a company will develop. I think that it is values of the manager of business, which to a large extent direct how the company will act in different situations. His values influence in their turn a great number of factors. In that case a model would have to consist of unreasonably many variables related to individual performance. Such a model would be practically impossible and according to my opinion unacceptable from an ethical point of view to use in practice.

 • 102.
  Andersson, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Holmberg, Sanna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Förslaget Business Combinations fas II: Underlättar förslaget intressenternas användande av företags finansiella rapporter?2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Samarbetet mellan IASB och FASB med att ta fram en enhetlig redovisningsstandard för företagsförvärv har pågått några år. Den andra fasen av samarbetet har resulterat i förslaget Business Combinations fas II. I denna undersökning tas fasta på de mest omdiskuterade förändringarna som förslaget medför jämfört med nuvarande IFRS 3 Business Combinations. Studien belyser förändringarnas påverkan på balans- och resultatrapporten och huruvida de finansiella rapporterna kommer att ge bättre information till intressenterna tack vare förslaget. En av de mest diskuterade förändringarna i förslaget är tillämpningen av full goodwillredovisning, som blir resultatet av att ett striktare enhetsperspektiv anläggs. Redovisningsinformationen påverkas även av att den totala förändringen av ansats har gått från en anskaffningsvärdebaserad till en verkligt värdebaserad. Utifrån de effekter som identifieras utvärderas om förslaget bör antas i sin helhet.

 • 103.
  Andersson, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Leidstedt, Elin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Idéer i nystartade företag: Studerade ur ett institutionaliseringsperspektiv2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världen har genomgått ett paradigmskifte och lämnat den industriella norm som en gång rådde där ett stort värde sågs i maskiner och landarealer. Det paradigm som råder idag är mer fokuserat på kunskap, patent, nätverk och idéer. Idéer har en central roll i samhället och har stor betydelse för dess utveckling då dessa idéer, med hjälp av driftiga entreprenörer, omsatts till uppfinningar och företag.Vår uppfattning är att en idé inte alltid omsätts till att bli ett framgångsrikt företag. Det kan därför diskuteras huruvida en ursprungsidé är tillräckligt bärkraftig för att nå marknaden. Vi ställer oss frågande till om det är meningsfullt att utvärdera en idé i ett tidigt skede. Ett praktiskt exempel på denna problematik är att det i dagsläget pågår en diskussion kring de kriterier som finns för antagning till Entreprenörskapsprogrammet vid Linköpings Universitet. Det har visat sig att det finns svårigheter i att på förhand avgöra om en idé är genomförbar. Diskussionen berör huruvida det i antagningssituationen enbart bör fokuseras på idén i sig, eller om andra faktorer bör tas i beaktning. Dessutom kan det för potentiella investerare finnas ett intresse i att kunna avgöra om idén kommer att förändras eller ej, vilket har betydelse för om investering ska ske. Det finns således ett behov av att utreda denna problematik.Det finns även en teoretisk relevans bakom denna studie då forskning i relativ liten utsträckning har fokuserats på den tidiga utvecklingen av en idé i nystartade företag. Det finns således en avsaknad av forskning på hur en idé är förändrad över tiden i nystartade företag. Idag, pågår dock ett forsknings projekt; ”Business ideas and their development over time” vid Linköpings Universitet, som berör detta problemområde, där tyngdpunkten dock ligger på forskning kring affärsidéer. Denna studie formar en del av detta forskningsprojekt då den kommer att beröra en ny dimension av denna forskning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera en idés utveckling i nystartade företag samt hur externa faktorer, ur ett institutionaliseringsperspektiv, påverkar idéns eventuella förändring.

  Metod: Denna studie är en kvalitativ fallstudie baserad på personliga intervjuer med grundarna av sex småföretag. Studien har även blivit kompletterad med sekundärdata.

  Slutsatser: Vi menar avslutningsvis att vi utifrån denna studie kan dra slutsatsen att det är omöjligt att avgöra idéns bärkraftighet i ett ursprungsskede. De idéer som verkar vara väl genomtänkta i ett inledande skede, kan vara de som inte alls är hållbara i senare skeden och därför förkastas. Dessutom utgör omgivningen enligt vår uppfattning en stor påverkan på idén, speciellt under de faser som sker fram till lanseringen på marknaden, vilket skapar förändringar.

 • 104.
  Andersson, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nilsson, Marie
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Utvecklingen av rekommendationer för årsredovisningen: ur ett samhällsperspektiv -2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Redovisningen är inte längre enbart en teknisk angelägenhet utan intresset för att uppnå kunskap om de samhälleliga faktorerna som påverkar redovisningen har ökat. Samhällsutvecklingen har lett till ett ökat krav på öppenhet i redovisningen vilket i sin tur har lett till mer kontrollerad redovisning. Med en ökad reglering följer dock problem med efterlevnaden av rekommendationerna.

  Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva utvecklingen av rekommendationer för årsredovisningen genom att undersöka vilken genomslagskraft Redovisningsrådets rekommendationer har och hur företagen tillämpar rekommendationerna. Vi ämnar även undersöka hur företagen idag förhåller sig till öppenhetsbegreppet samt hur företagen ställer sig till standardsättning.

  Avgränsningar: Studien är avgränsad till att omfatta företag som är börsnoterade vid OM Stockholmsbörsen. De årsredovisningarsom har studerats är från utvalda år under 1990-talet. Genomförande: Genom att studera valda företags årsredovisningar har vi undersökt hur företagen tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer och vilka upplysningar de lämnar. För att validera informationen i årsredovisningar och för att besvara frågeställningarna om standardsättning och öppenhet har vi också genomfört intervjuer med företagsrepresentanter.

  Resultat: I studien har framkommit att företagsrepresentanterna anser att standardsättning är nödvändig, framför allt ur jämförelsehänseende. Företagen tillämpar under hela undersökningsperioden också Redovisningsrådets rekommendationer och lämnar i stort sett de upplysningar som krävs. Detta gäller samtliga undersökta rekommendationer utom RR 8 där upplysningarna genomgående är bristfälliga. Rörande upplysningskraven i RR 6 kunde viss fördröjning urskiljas. I undersökningen konstaterades att företagen inte hade lämnat samma information om standards inte funnits, vilket innebär att reglerad öppenhet fordras. När det gäller definitionen på öppenhet sträckte sig svaren från att uppfylla rapporteringskraven till att inte dölja någonting. Syftet med öppenhet är enligt företagsrepresentanterna exempelvis att möjliggöra jämförelser mellan företag.

 • 105.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eriksson, Jens
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Balanced Scorecard i projektbaserade organisationer1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Projekt är en organisationsform som blivit allt viktigare ochvanligare i företag de senaste åren. I den traditionella projektstyrningen finns brister. Dels fokuserar styrningen ofta enbart på tids- och konstnadsaspekten av projekt, dels upplevs projektorganisationer ofta ha en bristande eller obefintlig koppling till företagets strategi och affärsplan, vilket kan skapa osäkerhet kring mål och prioriteringar. Balanced Scorecard-modellen har utvecklats för att komma till rätta med denna typ av problem. Diskussionen om Balanced Scorecard har dock främst fokuserat på modellens användning och nyttain i mer statiska organisationsformer än projekt.Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur Balanced Scorecard kan användas för att stödja och styra projekt. Utifrån detta avser vi sedan att utveckla en modell för hur detta ska kunna ske. Genomförande: Studien har genomförts dels i form av en litteraturstudie och dels en empirisk studie av ett fallföretag. Litteraturen, i form av böcker och forskningsartiklar, har använts för att öka vår egen kunskap om området och för att bygga upp uppsatsens referensram. Fallföretaget arbetar i stor utsträckning i projektform och information därifrån har framförallt inhämtats genom intervjuer, bl a med projektledare och projektdeltagare, men även i form av dokumentation rörande företagets projektmetodik.Resultat: Vi drar slutsatsen att Balanced Scorecard är möjligt att använda för att stödja och styra projekt. Ett styrkort för projekt bör brytas ner från företagets existerande styrkort för att få en tydlig koppling mellan företagets strategi och det enskilda projektet. Vid en sådan nedbrytning bör hänsyn tas till faktorer som tidsåtgång, kostnad för framtagningen, integrering med övrig projektstyrning, enkelhet samt begreppsanvändning.

 • 106.
  Andersson, Monica
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Osäker vård? En fallstudie inom svensk hälso- och sjukvård2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The swedish healthcare is in many situations one of the best in the world. But still, the healthcare system includes elemnts that reduce the efficiency. Partly becouse the swedish healthcare is largely monopolized, the servicecs are not properly prized and the economic responsibility and the liability legislation is limited. The main problem this study evolves around, is how a different liability rule would change the shape of the healthcare organisation. Abouve all, how would the approach to riskmanagement and preventive and riskreducing performance change with a diffrent liability rule. A quantitative investigation, with main focus on riskmanagement,have been made at two hospitals in Sweden. The reults show that the handling of an accident is inefficient and that the swedish healthcare involves more insecure elements than exepected.

 • 107.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Narayan Pradhan, Bhim
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Small is beautiful: How immigrants start their business in Sweden2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The inflow of immigrants in Sweden is not a new phenomenon. Over the years this country has harbored hundreds and thousands of immigrants/refugees/asylum seekers on its soil. However, due to economical problems faced by Sweden during the last decade, the labor market is not unable to produce adequate jobs. Due to this amongst other consequences, immigrants in Sweden have started establishing their own small businesses which they are handling quite successfully till date.

  Problem discussion: In this thesis we are trying to unveil some of the situations and obstacles of immigrants’ businesses particularly in Sweden. We felt that there are not many studies done today in connection to immigrant business in Sweden though it could be one of the most burning topics in the research field. There is plenty of literature covering the international situation of immigrant business but it is difficult to find in Swedish contexts. The objectives are to know why they perform, how they perform and what they perform, and also to find out if there is sufficient support available to them from local to central level and from ethnic to private institutions.

  Purpose: The purpose of this thesis is to explore and explain why immigrants start their own small business in Sweden.

  Method: To perform this study and to gather appropriate information pertaining to immigrant small business, we have conducted 14 interviews, out of which 8 were immigrants (4 new and 4 old immigrants business houses) and 6 were from different organizations (both represented by government and private organizations). They help immigrants to start their business in Sweden. Finally, we have prepared a model based on immigrants’ business network and the situation.

  Results: The results of our findings show that the main reason for immigrants starting their own business is because of scarcity of specific jobs (matching their qualification and experiences) in the Swedish labor market and immigrants being ambitious to making money and wanting to be self sufficient and not to stay un-employed for longer period of time. The network connected to the immigrants is very important in order to start their own business, both for success and establishment. Again, support from friends, family and relatives are the critical point of departure for their business establishment.

 • 108.
  Andersson, Peter
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Exklusiva urmärken: en branschundersökning med avseende på positionering och val av urverk2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Marknaden för armbandsur är stor, och den del av denna marknad som utgörs av exklusiva ur med högt pris tycks ha helt andra egenskaper än den för armbandsur i övrigt. Hur övertygas en konsument om att ett mekaniskt ur som avviker flera sekunder per dygn är att föredra framför ett elektroniskt som avviker några sekunder på ett år?

  Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av marknaden för exklusiva ur och urverk, samt att analysera ett antal av de aktörer som finns på marknaden utifrån val av urverk och positionering.

  Rapporten beskriver elva exklusiva urmärken, med avseende på hur man i sin marknadskommunikation positionerar sig på marknaden. Märkena placeras in i en modell med två huvudsakliga dimensioner: pris och påverkan. Rapporten belyser även de mekaniska urverken. Vilka tillverkar dem? Hur används de, och vilken effekt får valet av urverk på märkenas prisläge och påverkan?

  Bland de märken som ingår i undersökningen visar rapporten att främst en tillverkare av urverk anlitas i mycket stor utsträckning: det Schweiziska företaget ETA. Med ett undantag - Rolex - köper samtliga av de i undersökningen ingående märkena urverk från ETA.

 • 109.
  Andersson, Pia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Forsknings- och utvecklingskostnader: Definition och anskaffningsvärde ur ett skatterättsligt perspektiv.2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Research and Development-costs constitutes an important part in contemporary companies. R&D are treated differently depending on their definition and how the historic value is decided. The main goal for this essay is to bring clarity to how the definiton of the term R&D is decided in accounting as well as in tax law. Another goal is to decide how the historic value is calculated. It is also interesting to examine under which circumstances the costs can be activated in the balance sheet, and under which circumstances deduction for the R&D-costs may be allowed. Besides R&D-projects when searching for new products, there are other areas in which R&D-projects can be found. For example there can be R&D-projects with the purpose to evolve the companies administrative routines and in the area of personal health-care. The historic value contains all the costs that are related to the project. Activation of a cost may be allowed from the day the company decides that the asset is going to generate economic value in the future. The rights to deduct R&D-costs is admitted when the R&D-project is done within the field where the company is operating.

 • 110.
  Andersson, Pierre
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Outsourcing Functions - Integrated Solutions from a Customer Perspective2005Ingår i: Annual IPSERA Conference,2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 111.
  Andersson, Pierre
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Performance-based pricing of integrated solutionsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As manufacturing fmns are moving towards integrated solutions, they may find themselves in need of new capabilities. Developing and maintainutg these is expensive and for the supplier, innovative pricing models are needed to cover these excess costs. Although pricing of integrated solutions can be designed in various ways, performance-based pricing remains one of the most effective ways to create an incentive for optimal performance, and also to cover the 'hidden' cost of developing capabilities. The paper maps some performance-based pricing models as has been found in two case studies of manufacturing firms. Furthermore, an investigation of how the design of these pricing models is affected by different contextual factors is also carried out. The results show that viable performance-bases are availability of supplied function or the change of profitability for the customer.

 • 112.
  Andersson, Pierre
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Purchasing Complete Functions: Integrated Solutions from a Customer PerspectiveManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The industrial goods customer face various challenges when services are increasingly being included in the offerings of their suppliers, as compared to traditional purchasing of individual components and services. One such offering is integrated solutions, an offering that allows firms to purchase complete ftmctions including sophisticated products and services and gain access to the supplier's activity specific knowledge and/or resources. In the article, a tentative conceptual model for purchasing integrated solutions is suggested, as a way to structure some of the challenges. Still, results indicate that the evaluation of integrated solutions is a main challenge due to the complexity of the offerings, the multitude of offering variations and, in the long-term, the dynamic relationship between customer and supplier.

 • 113.
  Andersson, Pierre
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  The Business of Integrated Solutions2005Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The after-sales market is increasing in importance for many manufacturing firms. Sales of spare-parts and services is at the same time facing stiffer competitions from third-party suppliers. For many of these companies, the answer to this development has been to engage in the sales of integrates solutions, an offering that allows manufacturing firms to add customer value by including sophisticated products and services, activity specific knowledge and/or resources, and incentives based on successful customer operations. However, not all firms have succeeded in this endeavor and the main research question investigated in this licentiate thesis is: when and under which circumstances are certain integrated solutions preferable options to traditional sales of products and services?

  The thesis is constituted of one cover paper and four appended papers. Although the individual aims of each paper vary, they all work together towards answering the main research question. The results of each have been synthesized and analyzed for this purpose in the cover paper. Paper 1 investigates three cases and highlights some important implications for firms moving towards integrated solutions. Among the implications identified is the need of an extended set of new competencies. The need for an increased customer-centric orientation is also acknowledged. Paper 2 suggest that the one of the important challenges facing these mentioned firms is creating value-adding offerings based on deepened relationships with their customers. Paper 3 expand on the discussion of the offering by providing a tentative conceptual model for buying ,integrated solutions. The paper is written from a customer perspective rather than taking the view of the supplier, which have been the most common perspective in the academic area of integrated solutions until now. Paper 4 addresses the issue of pricing the solution based on the performance of the supplying firm, the intent of this pricing model being increased performance and better cost coverage. A contingency framework is suggested as a way to analyze integrated solutions from this perspective. The cover paper gives special attention to the importance of supplier-customer relationships. It also returns to the main research question by suggesting that integrated solutions as a concept may be viewed from several perspectives and each perspective brings forth various organizational and offering options which may or may not be applicable under certain circumstances.

  Delarbeten
  1. Manufacturing firms and integrated solutions: characteristics and implications
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Manufacturing firms and integrated solutions: characteristics and implications
  2004 (Engelska)Ingår i: European Journal of Innovation Management, ISSN 1460-1060, E-ISSN 1758-7115, Vol. 7, nr 3, s. 218-228Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  For an increasing number of firms in the capital goods industry, combinations of products and services, so called integrated solutions, are becoming part of their future growth strategies. By analysing three case studies, the article highlights the variety of such solutions and some important implications for the involved companies. The analysis suggests that companies need an extended set of competences to succeed in providing integrated solutions, amounting to a balance of technical and integration competence with market/business, consulting and partnering competences. This implies a move from product-focus to customer-centric orientation and focus on optimisation of user processes. From a research perspective the paper underlines the importance of integrating studies of product and service innovation, two fields that so far have been studied separately.

  Nyckelord
  Capital, Innovation, Manufacturing industries, Services
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14481 (URN)10.1108/14601060410549900 (DOI)
  Tillgänglig från: 2008-11-12 Skapad: 2008-11-12 Senast uppdaterad: 2017-12-13
  2. Creating Business Offerings: the case of integrated solutions in manufacturing firms
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Creating Business Offerings: the case of integrated solutions in manufacturing firms
  2004 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the 20th Annual IMP Conference, Köpenhamn: IMP Group , 2004Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relationships have been discussed thoroughly in interorganizational relationship theories.However, little has been done to study the object of this interaction, that is, how the businessto business offering is designed in regard to the reality in which the company exists. Byproviding Integrated Solutions, the increased overall responsibility over a function leads to ahigher risk-taking for the supplier. The challenge is to succeed in creating a new offering thatincreases customer value instead of charging the customer for the risk taking. Well-managedcustomer relationships are a critical factor in the creation of Integrated Solutions offerings.They proved to add customer value by bringing an opportunity to deepen cooperation,identify elements delivering benefits, and changing sacrifices into benefits. In this regard,offerings of integrated solutions facilitate a shift from charging for service to sharing profitswith customers resulting from a more efficient running.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Köpenhamn: IMP Group, 2004
  Nyckelord
  integrated solutions, offering, value, relationship, outsourcing
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-23468 (URN)2926 (Lokalt ID)2926 (Arkivnummer)2926 (OAI)
  Konferens
  20th Annual Conference of the Industrial Marketing and Purchasing (IMP ) Group. Copenhagen, Denmark. 2-4 September 2004.
  Tillgänglig från: 2009-10-07 Skapad: 2009-10-07 Senast uppdaterad: 2013-11-27
  3. Purchasing Complete Functions: Integrated Solutions from a Customer Perspective
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Purchasing Complete Functions: Integrated Solutions from a Customer Perspective
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The industrial goods customer face various challenges when services are increasingly being included in the offerings of their suppliers, as compared to traditional purchasing of individual components and services. One such offering is integrated solutions, an offering that allows firms to purchase complete ftmctions including sophisticated products and services and gain access to the supplier's activity specific knowledge and/or resources. In the article, a tentative conceptual model for purchasing integrated solutions is suggested, as a way to structure some of the challenges. Still, results indicate that the evaluation of integrated solutions is a main challenge due to the complexity of the offerings, the multitude of offering variations and, in the long-term, the dynamic relationship between customer and supplier.

  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-102028 (URN)
  Tillgänglig från: 2013-11-27 Skapad: 2013-11-27 Senast uppdaterad: 2013-11-27
  4. Performance-based pricing of integrated solutions
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Performance-based pricing of integrated solutions
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As manufacturing fmns are moving towards integrated solutions, they may find themselves in need of new capabilities. Developing and maintainutg these is expensive and for the supplier, innovative pricing models are needed to cover these excess costs. Although pricing of integrated solutions can be designed in various ways, performance-based pricing remains one of the most effective ways to create an incentive for optimal performance, and also to cover the 'hidden' cost of developing capabilities. The paper maps some performance-based pricing models as has been found in two case studies of manufacturing firms. Furthermore, an investigation of how the design of these pricing models is affected by different contextual factors is also carried out. The results show that viable performance-bases are availability of supplied function or the change of profitability for the customer.

  Nyckelord
  Integrated solutions, performance-based pricing, business offering
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-102029 (URN)
  Tillgänglig från: 2013-11-27 Skapad: 2013-11-27 Senast uppdaterad: 2013-11-27
 • 114.
  Andersson, Pierre
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Håkanson, Marcus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I en värld där företagens verksamhet sprider sig i allt större utsträckning över nationella gränser, blir besluten och processerna kring internationalisering allt viktigare. Går det att fatta ett bättre beslut genom att vara rationell, och i så fall hur? Både internationalisering och rationalitet har tidigare diskuterats och det har vuxit fram flera olika skolor inom båda ämnena

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå ett företags internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv.

  Genomförande: Författarna har gjort en empirisk studie för att undersöka de förhållanden som kan ligga mellan internationalisering och rationalitet. Empirin är hämtad från två svenskbaserade industriföretag; BT-Industries och Scania.

  Resultat. Under uppsatsarbetet har en modell vuxit fram. Med hjälp av denna går det att betrakta fenomenet internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv. Vidare framlägges de slutsatser som framkommit i analysen av de två fallföretagen.

 • 115.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Karlsson, Cecilia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat mål som kommunerna ska uppnå i sin verksamhet. Detta mål står uttryckt i kommunallagen och är därmed ett krav på den kommunala ekonomin. I kommunallagen preciseras inte närmare vad god ekonomisk hushållning innebär. Begreppet upplevs därför som otydligt och svårt att tolka och använda.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda hur det lagstadgade målet om god ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet hanteras och används i styrningen. Vår avsikt är att genom detta bidra till en ökad förståelse för innebörden av god ekonomisk hushållning.

  Genomförande: Empirisk data har samlats in genom intervjuer med 18 personer inom den kommunala verksamheten.

  Resultat: Undersökningen visar att god ekonomisk hushållning är ett centralt begrepp inom kommunal verksamhet. I de undersökta kommunerna finns inga heltäckande riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. För att möjliggöra styrning krävs att politikerna tar ställning till hur kravet på god ekonomisk hushållning ska hanteras i den enskilda kommunen.

 • 116.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Johanson, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Rådgivning, oberoende och kvalitet vid revision2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: An accountant is supposed to secure that the information from a company is true and fair. Recently consulting, or giving advice, has grown to be a major part of an accountants daily work particularly in smaller companies which may have insufficient financial competence themselves. This means that an accountant occupies two parts, as an independent reviewer and as an initiated advisor, which have caused controversy.

  Purpose: The purpose is to outline and explain how the accountants and audit customers regard an eventual discrepancy between performing the audit and consulting, and to give suggestions how to manage this. The purpose is also to define what customers perceive as quality in consulting an auditor.

  Method: Interviews were preformed with Chief financial officers from four companies, together with each company's auditor and head of quality from the audit firm.

  Conclusion: The conclusion is that there are no conflicting interests from auditing and consulting in small companies. Receiving advice is on the contrary what smaller companies perceive as quality in employing an auditor. For the auditor to give advice therefore grants advantages to all stakeholders.

 • 117.
  Andersson, Susanne
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kontokortsbaserade betalningssystem på Internet1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Internationally most Internet trade related payments are performed with the use of a credit card based payment system on the Internet. Payment against invoice is still most common when trading over the Internet in Sweden. The security development, comfort and timesaving indicate that credit card based payment systems on the Internet soon will have a breakthrough in Sweden as well. The Swedish legislation concerning payment is neither especially extensive nor suited to electronic payments but to payments performed with notes and coins. When the legal effects, of a payment performed with a credit card based payment system on the Internet, set in is not fixed. My objective with this essay is to analyse when the legal act payment should be considered to have been realized, when the payment is performed with the use of a credit card based payment system on the Internet

 • 118.
  Andrews, Johanna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Facing Obstacles to Change: implementing EU gender equality policies in the Central and Eastern European Countries2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  On May 1st 2004 the European Union was enlarged with ten new countries. Eight of these share a common background as satellite states of the former Soviet Union and today three more are candidate countries for an EU membership. These countries share a state-communist past. In terms of gender equality this affects the countries’ norms regarding gender and the conception of equality between the sexes. The EU has an outspoken commitment to gender equality and has throughout the years developed a number of Equal Opportunity Policies to combat the problem with gender discrimination within the EU. What happens when the EU is implementing these policies into the former communist countries and norms from two different environments meet? T

  he thesis aim to critically review and discuss EU equal opportunity policies concerning the labour market in the former communist countries from perspectives of neo-institutionalist and contemporary feminist theory. The discussion concern obstacles to change and the creation of norms regarding gender equality, and whether the specific background (the communist experience) shared by the countries of the Eastern Europe might have implications for the process.

  The thesis uses a multi strategy approach, combining text studies, interviews and quantitative data. The analytical framework consists of concepts relating to change and norm formation from cultural neo-institutionalism and a feminist perspective. The input consists of the present rules and roles in the former communist countries and the existing EU equal opportunity policies. The situation that appears when the perspectives meet is analysed from a critical feminist perspective based on modern debates regarding the east-west dichotomy within the school of feminism. By adding concept of change from the school of cultural neo-institutionalism the situation can be evaluated from a norm creating perspective. This creates an opportunity to discuss potential future scenarios.

  The findings of the thesis show that there is a significant difference between the theoretical foundation for a discussion on gender equality between the EU15 and the CEEC11. This is reflected in a lack of gender awareness in the CEEC11 acknowledged by both NGOs and EU officials. The implication of this is that the EU is challenged to make the public aware of the importance of these values. They are forced to create a change in the norms governing gender equality in the CEEC11. However, the findings also show that the EU is somewhat uncritical towards its own role as the norm shaper in the process. There is a need for the European Commission to reflect over the present equal opportunity policies in order to create sustainable change. If the EU fail to do so it will most likely be the uncontested norm-holder and socialisation ceases to be a two way process. The consequence may be ineffective policies.

 • 119.
  Andrén, Björn
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Koncernchefens skadeståndsansvar2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Koncernchefens rättsliga ställning är oklar vad avser hans rätt att företräda bolaget och hans skadeståndsansvar. Eftersom begreppet koncernchef inte förekommer i aktiebolagslagen så kan problem uppstå när man skall placera in koncernchefen i ett bolags organisation. En koncernchefs ställning riskerar att inkräkta på bolagets lag reglerade organ såsom VD och styrelse. Koncernchefen kan i vissa fall utföra uppgifter som enligt lag skall skötas av VD eller styrelse. Frågan är hur frågan om koncernchefens skadeståndsansvar skall hanteras i de fall koncernchefen får en ställning som inte är förenlig med aktiebolagslagen. Eftersom en koncernchef som inte är, VD eller styrelseledamot, inte ingår i personkategorin i skadeståndsregeln i 15:1 ABL så träffas han formellt sett inte av denna regel. Även om en direkt tillämpning av 15:1 inte är möjlig på en koncernchef finns det, enligt min mening, starka ändamålsskäl att överväga en analog tillämpning av 15:1 ABL. I uppsatsen redovisas och diskuteras ett antal olika lösningar på koncernchefens ansvar. Slutligen utvärderas nuvarande reglering och förslag till förändringar ges.

 • 120.
  Antell, Beatrice
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Heijl, Emma
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Central Purchasing at Stora Enso: A Survey of the Supplier Relations2004Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the suppliers’ view of their relation to Stora Enso. The study focuses on the relation between the central purchasing unit of Stora Enso and the suppliers but also gives indications of how the overall interface between Stora Enso and the suppliers works. The purpose is explored through a number of research objectives, which are presented below.

  Areas essential for the functioning of the central purchasing unit:

  - The overall organisation of Stora Enso’s purchasing activities,

  - Stora Enso’s cross-functional purchasing teams,

  - The internal coordination and communication,

  - The relational bonds between Stora Enso and the suppliers

  Important goals and visions for the central purchasing unit:

  - Minimising the Total Business Cost,

  - Being an attractive partner to the suppliers

  Currently discussed issues within the central purchasing organisation:

  - The potential for closer cooperation between Stora Enso and the suppliers,

  - The professionalism of Stora Enso’s purchasers

  Stora Enso is well organised for purchasing but the centrally coordinated cross-functional teams are not working as well as they could. The internal coordination has improved lately but the central purchasing unit’s mission to optimise for Stora Enso as a whole often creates tension within the organisation, as a result of the mills being profit centres. The internal communication is not efficient, and the suppliers are strengthening their bonds with the mills by taking over the responsibility for certain information flows. The central purchasing unit and the cross-functional teams have the responsibility but not the authority to carry out their task of identifying and reducing the Total Business Cost. Stora Enso is an attractive customer for their suppliers, mainly because of the big volumes they represent. The current negotiation strategies are not advantageous for the introduction of collaborative supplier relations but other factors in the relation between the suppliers and Stora Enso speak strongly in favour for such a strategic change. When it comes to professionalism and business moral the suppliers give the central purchasing unit a very positive evaluation.

 • 121.
  Antonsson, Hanna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lantz, Ann-Sofie
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Att förändra genom mentorskap2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som en följd av organisationernas förändrade behov och krav på mer flexibla lösningar har det blivit allt viktigare för företagen att på ett smidigt sätt hantera förändringar. Mentorskapsprogram är ett förfarande som allt mer har kommit att användas inom företag för att åstadkomma utveckling och engagemang för förändring.

  Syfte: Syftet är att med hjälp av en retrospektiv studie redogöra för hur ett mentorskapsprogram påverkar individen och i förlängningen även organisationen.

  Genomförande: För att få reda på vilken påverkansgrad ett mentorskapsprogram har på dess deltagare har vi intervjuat personer som deltog i Saab Aerospace första mentorskapsprogram 1992-1993.

  Resultat: Våra resultat tyder på att de individer som genomgår ett mentorskapsprogram stegvis förändrar sin syn på den företeelse som mentorskapsprogrammet riktar sig mot, genom att individernas uppfattningar, värderingar och handlingar förändras. Förändringar som sker på individnivå kommer framöver också att påverka företagskulturen. Hur mycket de enskilda deltagarna har påverkats beror på hur motiverade de har varit att delta i mentorskapsprogrammet och viljan att ta till sig de kunskaper som erbjudits. Motivationen har således stor betydelse samtidigt som den rådande arbetsplatskulturen spelar en roll för hur väl en deltagare kan ta till sig nya idéer och tankesätt. Hos de kvinnliga deltagarna i Saabs mentorskapsprogram har förändringen gett sig till uttryck i hur de ser på sig själva i organisationen medan de manliga deltagarna förändrade sin syn på kvinnan.

 • 122.
  Antvik, Niklas
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bihammar, Patrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Sales and Marketing Strategy in the IT Industry - Collaborating with Independent Software Vendors2005Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The IT industry is characterised by rapid changes and an increased level of consolidation and competition. Hardware and software developers are moving away from proprietary technologies to open-standards based technology. This makes it more difficult for large hardware vendors, such as Hewlett Packard (HP) and IBM, to lock their customers and partners to proprietary solutions. Therefore, in order to keep and increase its market share, HP needs to improve its collaboration with partners. The partners, especially local and regional independent software vendors (ISV), are important due to their applications focused on solving business problems, their ability to provide industry relevance to HP’s products and their ability to influence what kind of hardware and software platforms the end-customers will choose.

  We have identified key market characteristics, the ISVs’ key needs and challenges, as well as what they consider crucial in order for them to recommend a certain vendor’s hardware platform. Companies in the IT industry face several unique challenges; one is that there often exist conflicting interests between the different industry members, e.g. competitors collaborating with each other. This puts extra pressure on clarifying the rules of engagement between the collaborating parties. The ISVs are generally agnostic to which hardware platform the customers buy as long as their applications run on the specific platform, therefore the ISVs’ vendor preference is often based on more intangible relationship factors. Factors that affect and decide the ISVs’ preference are e.g. their existing vendor relationships, ease of doing business, clear point of contact and clear rules of engagement. Furthermore, many of the ISVs are interested in having joint- business planning and go-to-market strategies with HP. In order to leverage hardware, we recommend that HP tries to tie the ISVs to them and form closer relationships with the ISV community. (HP must however carefully evaluate the value of the individual ISVs and what they can offer.)

  The recommendations consist mainly of how to select the relevant ISVs and, after the selection, how the ISVs should be categorised and managed by utilising HP’s partner portal for developers. This would enable HP to engage more efficiently with key partners, which in turn would lead to increased leverage of HP hardware.

 • 123.
  Apelgren, Charles
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Den svenska swapspreadens förklaringsfaktorer: en empirisk analys2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This paper presents empirical evidence on the determinants of interest rate swap spreads in Sweden during the period 1999-2003. The results suggest that the spread between STIBOR and the general collateral repo rate is positively related to shorter maturity swap spreads. The risk premium associated with commercial bonds is positively related to swap spreads of all maturities. A negative relationship is observed between the term structure of interest rates and swap spreads. The short-term interest rate is positively related to spreads with shorter maturities. Interest rate volatility, stock-market movements and exchange rate movements appear to have no impact on Swedish swap spreads.

 • 124.
  Appelblad, Petra
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Svensson, Eva
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tjänsteupphandling: En studie om svårigheterna vid tjänsteupphandling och hur dessa kan hanteras i offentlig och privat sektor2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har blivit allt vanligare att organisationer väljer att köpa in tjänster idag. Detta kan till viss del förklaras av att organisationer i allt större utsträckning väljer att koncentrera sig på sin kärnverksamhet istället för att producera tjänsten inom organisationen. Det specifika med tjänster är att heterogeniteten är stor, som ligger i tjänstens natur. Möjligheten att inspektera tjänsten innan köp är mycket begränsad, då en tjänst är en process som handlar om att nå ett specifikt resultat. Denna tjänst blir då svår att mäta och värdera. Det finns idag inga vedertagna existerande modeller som kan tillämpas på tjänsteupphandlingar.

  Syfte: Vårt syfte är att studera upphandlingsprocessen av kunskaps- och informationsintensiva tjänster, samt belysa vilka svårigheter det finns kring denna process och hur dessa svårigheter kan hanteras.

  Avgränsningar: De avgränsningar vi har valt att göra är att lägga fokus på kunskaps- och informationsintensiva tjänster, samt urvalsavgränsningar, i form av geografisk och storleksmässig avgränsning.

  Metod: Studien utgör en fallstudie genomförd på tio organisationer från både privat och offentlig sektor som verkar i flera olika branscher. Den empiriska datan har samlats in med hjälp av 14 intervjuer som sedan har analyserats för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och uppfylla dess syfte i en avslutande diskussion.

  Resultat: Då tjänster ofta är svåra att mäta och värdera innan köp medför det att det finns tveksamheter huruvida en objektiv värdering kan göras. Detta medför även svårigheter att utforma kravspecifikation, och det finns en risk för att organisationen saknar rätt kompetens för att upphandla tjänsten. Undersökningen har visat på att skillnaderna mellan organisationers upphandlingsförfarande främst ligger i de grundläggande förutsättningarna för den enstaka organisationen, vilket påverkar resultatet av upphandlingsprocessen. Vi ser svårigheter med att kunna generalisera tjänster inom samma tjänstekategori, vilket medför att det är svårt att utveckla en upphandlingsmodell för alla typer av tjänster, men även för att organisationer har olika interna och externa förutsättningar.

 • 125.
  Araya, Oriana
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lågas, Lena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Har du tid?: en studie av hur företag hanterar stressjukdomar2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The stress in the society seems to having become more amplified and more trying. Statistics show that the appearance of stress related industrial diseases have increased strikingly. What can be stressing at the workplace? The work conditions are not the only thing that causes stress but no matter what the causes are employers have to restore the employees to their former positions. How are companies dealing with the problems of stress in reality? Do they have formulated strategies for how to manage the problems?

  Purpose: The purpose with this essay is to try to see pattern in how companies manage and treat stress and stress related industrial diseases.

  Realization: To distinguish patterns in the stress handling process, ten respondents from two case companies has been interviewed. The respondents are divided into three categories, which are employees that have been subjected to stress, those above them and trade-union colleagues. They have answered questions concerning stress and how their companies manage the stress problems that have occurred, with focus on goals and strategies, co-ordination forms and leadership.

  Results: Within each group of respondents, some patterns can be seen regarding how companies have managed stress. However, the apprehension of stress management differs from one group to the other why, generally, there is not possible to distinguish any uniform patterns in the stress management.

 • 126.
  Arnesson, Carl
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Löfgren, Fredrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Budgetlöst företagande: Praktikfallet Svenska Handelsbanken2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Budgets har varit ett centralt styrmedel för organisationer under lång tid. Under senare tid har dock dess relevans alltmer ifrågasatts. Hur styrs då en verksamhet utan budgets och vilka andra alternativ finns till en budget? Kan dessa i så fall fungera mer effektivt?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur budgetlös ekonomistyrning skiljer sig från traditionell budgetstyrning och hur ett sådant styrsystem i så fall är utformat. Vidare ämnar vi förklara vad orsakerna till sådan styrning är samt presentera en generell modell för hur budgetlös styrning kan bedrivas.

  Genomförande: Empiriskt material har samlats in genom intervjuer med sju personer med olika befattning inom Svenska Handelsbanken. Undersökningen är en fallstudie av Svenska Handelsbanken och dess nuvarande ekonomiska styrsystem.

  Resultat: En ekonomisk styrning utan budgets kan i många fall fungera bättre en traditionell ekonomistyrning samt vara mindre resurskrävande. Genom ett tydligt fokus på relativa mål samt stort handlingsutrymme för individen kan organisationen bedrivas mer effektivt. Ett förslag på en sådan arbetsmetod samt vad den bör innehålla presenteras i undersökningens slutsats.

 • 127.
  Arnrup, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Johansson, Linda
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  En studie med syfte att frigöra lagringsutrymme på BT Products AB2004Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till detta arbete är att man kommit fram till att brist i lagringsutrymme uppstår för ett framtida gemensamt ankomstlager om en produktionsökning skulle realiseras. Av denna anledning blev syftet att ge förslag på hur BT Products kan minska behovet av lagringsutrymme i ankomstlagret. Genom att tillämpa teori på problemet kom vi fram till att lagernivåerna hade störst påverkan på lagringsutrymmet på BT. Vi delade in lagret på BT i tre delar; dött lager, säkerhets- och omloppslager. Varje område bestod i sin tur av olika faktorer vilka vi undersökte närmare. Analysen visade att vissa artikelnummer fanns som kunde anses som utgångna och därför tas bort ur lagret samt att de faktorer som vi funnit påverkade lagernivån i säkerhetslager fanns på BT. Vi fann även artikelnummer som borde ha en annan frekvens för att ta upp mindre lagringsutrymme.

 • 128.
  Aronsson, Håkan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Challenging boundaries with logistics: proceedings of the 16th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics : NOFOMA 2004, 7-8 June, Linköping, Sweden2004Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 129.
  Aronsson, Håkan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik.
  Kohn, Christofer
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Logistics Structures - drivers of environmental impact2008Ingår i: Northern Lights in Logistics and Supply Chain Management, Köpenhamn: Copenhagen Business School Press , 2008, 1, s. 183-198Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Northern Lights in Logistics & Supply Chain Management" portrays the past, present and future research of the subject in the Nordic countries. The NOFOMA conference - a network of Nordic researchers within the field of Logistics and Supply Chain Management - has been a focal point in the contribution to the continuous improvement and further development of Nordic research. The network has also opened up for interaction with fellow researchers from other countries. There are sixteen chapters in the book that in its own way colours the Nordic rainbow of research within Logistics and Supply Chain Management. The chapters are structured in four themes: 1) Origins and strategic aspects; 2) Research approaches in the Nordic countries; 3) Advancement of distribution strategies and; 4) Emerging application areas of logistics and SCM. The chapters provide an understanding and, perhaps more importantly, consciousness for scholars that are part of this research environment: Where are we now, what have we been influenced by, and in what area are we able to provide positive impact? The aim of the book is also to contribute to increased visibility to fellow international scholars within Logistics and Supply Chain Management.

 • 130.
  Aronsson, Håkan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Kohn, Christofer
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Logistics Structures - drivers of environmental impact2006Ingår i: NOFOMA,2006, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 131.
  Aronsson, Håkan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Naim, M
  Lalwani, C
  Fortuin, L
  Schmidt, T
  Taylor, J
  A model for logistics systems engineering management education in Europe2000Ingår i: European Journal of Engineering Education, ISSN 0304-3797, E-ISSN 1469-5898, Vol. 25, nr 1, s. 65-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 132.
  Arverud, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Munoz, Nguyen
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Taléus, Anders
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Den elektroniska handeln och Relationen mellan Kund och Leverantör -Ett kundperspektiv2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Commerce over the Internet has exploded in recent years. For many companies it has become a necessity to offer their products overthe Internet. This new market ought to change the conditions for relations between customers and suppliers.

  Purpose: Our aim is to describe and analyse the factors that influence the relations between customers and suppliers, from a customer view, when commerce is conducted over the Internet.

  Delimitations: The study is limited to B2B commerce with IT-products. Methodology: The thesis is based on a study of the company IMS, their e-commerce site and organisations that buy IT-products over the Internet.

  Conclusion: Internet opens up new possibilities for custom designed offers. The customers however still want a human interaction with their supplier. The degree of interaction and the demands placed on the relations depends on factors like the complexity and the economic value of the product to be purchased.

 • 133.
  Asp Schneider, Nathali
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eriksson-Edgren, Malin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Knowledge transfer within a project based industrial company: A study of ABB Power Systems AB2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Amongst contemporary companies, knowledge is considered as an ever more important factor of production and hence a competitive device. Demands on well-developed processes of knowledge management are particularly high in project based companies.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether there is need to improve knowledge transfer between projects within the project based business of the case company, ABB Power Systems AB. If the investigation shows that such needs exist, the aim of the thesis is also to investigate the nature of these needs as well as to provide the company with suggestions on areas of improvement.

  Delimitations: The thesis does not consider possible impacts of knowledge transfer within a group, or any one individual’s particular function within the organisation, on processes of knowledge transfer between projects.

  Realisation: The investigation was carried out during a period of four weeks spent at the company’s main establishment in Ludvika, Sweden. It is based on 16 interviews with employees in two projects of different types, as well as observations on site.

  Results: It is important for the company to identify existing types of knowledge within its business as well as to decide which one / ones to focus in its efforts to enhance the processes of knowledge transfer. Furthermore, the company is encouraged to decide upon one particular strategy on how to manage these matters. To identify a firmly established division of responsibility and to promote continuity in transfer processes is also important to the company. We believe that the presented reasoning can be useful not only to the case company but to other project based companies.

 • 134.
  Aspenberg, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Järnland, Jenny
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bull´s Eye?: Träffsäkerheten i analytikers prognoser2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: An evaluation of analysts´ forecasting ability is interesting since their estimates constitute an important part in stock valuation and investment decisions. The recent years´ development in the stock market has lead to criticism of analysts’ deficient forecasts.

  Purpose: The purpose of this thesis is to evaluate analysts´ forecasting ability concerning companies quoted at Stockholmsbörsen between 1987 and 2002. We also intend to discuss possible explanations for analysts’ behavior in case of deficient accuracy.

  Method: Regression analysis is used to compare consensus estimates of earnings per share to actual earnings per share. We attempt to investigate the existence of a relation between forecasting ability and forecast horizon, the volatility at Stockholmsbörsen and the industry in which the firm operates. Behavioral finance and economic incentives is used to discuss the most convincing explanations to analysts´ behavior in cases of deficient accuracy.

  Result: The study indicates over optimistic forecasts and overreaction to earnings information. Analysts tend to give more accurate forecasts closer to earnings announcement. We believe that herding, economic incentives and the fact that analysts get information from the company explains a significant part of analysts’ behavior. In addition, the study shows a possible relation between more accurate forecasts and lower volatility. Concerning industries we find stronger overreaction in healthcare and heavy industry. The study shows the most exceptional optimism in consumer goods/services and IT/telecom.

 • 135.
  Aspengren, Veronika
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  FN och terrorism: En studie av världssamfundets policy sedan kalla krigets slut2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The United Nations has a responsibility to combat acts of international terrorism, as they constitute a threat to international peace and security. In spite of this, there exists no generally accepted definition of the phenomenom within the UN. By examining resolutions on terrorism, this thesis aims to evaluate the UN’s policy on terrorism since the end of the cold war until 2003. The results show that the UN’s attitude towards terrorism eversince the end of the cold war has been condemning, but that the the events of September 11th 2001 has contributed to an even more firm approach to the problem. Furthermore, it can be established that before September 11th 2001, the UN acted in response to states being responsible for acts of terror. After that date the UN has had to deal with terrorism committed by unknown actors that don’t have any governmental connection.

 • 136.
  Asplund, Malin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Fellman, Johanna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Gemensamma styrelseledamöter bland storföretag på Stockholmsbörsen: En kartläggning och en utredning av möjliga orsaker2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bolagsstyrning innefattar både ägande och effektiv styrning av företag. I detta sammanhang spelar bolagsstyrelser och deras sammansättning en stor roll, då de är ansvariga för att besluta om företagens mål och strategier samt hur dessa skall uppnås. Styrelsens sammansättning är ett mycket väldebatterat och aktuellt ämne i näringslivet, men företeelsen gemensamma styrelseledamöter, det vill säga att företag har samma styrelseledamot, har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet, varför vi har fördjupat oss inom det området.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera förekomsten av gemensamma styrelseledamöter hos storföretag på Stockholmsbörsen. Vidare syftar studien till att ge möjliga orsaker till att företag har gemensamma styrelseledamöter.

  Genomförande: Denna studie är en dokumentstudie, vilket innebär att det empiriska materialet bygger på sekundärkällor.

  Resultat: Förekomsten av gemensamma styrelseledamöter var 2003 utbredd bland de företag som återfinns på listan ”mest omsatta” på Stockholmsbörsens A-lista. Det finns inte enbart en giltig förklaring till förekomsten av gemensamma ledamöter. De förklaringar som funnits har sin grund i styrelseledamöternas ålder, lojalitet styrelseledamöterna emellan och framförallt ägande och sfärer. I studien har det dessutom framkommit att det fanns klusterbildningar kring de finansiella företagen Investor, Industrivärden, SHB och SEB.

 • 137.
  Asvelius, Daniel
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Varans form som kännetecken: En rättspolitisk studie av skyddet för egentliga varuutstyrslar2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I takt med att varumärken fått en allt större betydelse i samhället har också definitionen av vad som kan utgöra ett varumärke breddats. Dagens varumärkeslagstiftning stadgar att alla former som kan anses ha en särskiljande funktion även kan bli föremål för varumärkesskydd så länge som ett antal utryckliga registreringshinder inte föreligger. Denna formulering inkluderar även varans egen formgivning varvid det finns risk för att varumärkesskyddet kan fungera som ett alternativ till exempelvis patent eller mönsterskydd. Varumärkesskyddet är inte tidsbegränsat, och det ställs heller inte några krav på nyskapande, vilket gör att varumärkesskyddet i de överlappande fallen dessutom kan anses som mer förmånligt än övriga immaterialrätter. Sett ur samhällets synvinkel är en sådan situation inte önskvärd eftersom den tekniska utvecklingen riskerar att hämmas. Enligt min mening är risken för negativa samhällseffekter så pass påtaglig att varans egen formgivning inte bör kunna omfattas av varumärkesskyddet.

 • 138.
  Aura, Heikki
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  The new logic of value creation2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The understanding of value is often described in terms of an industrial view in which value creation is linear, additive process. The emerging view takes a different approach to value creation: it’s interactive, relationships-based and synchronic. But either of these views capture fully the value creating importance of elements present especially in converging industries: coopetition, networks and external relationships. This thesis has been conducted by gathering primary data from telecommunication industry companies in forms of interviews. The studied companies are engaged in numerous different kinds of external relationships and they are viewed as strategically important. Additionally, respondents believed that their companieswere part of a network but no clear illustration of it could be given. For the purpose of describing some of the complexity present, the value network -framework has been developed.

 • 139.
  Axelson, Joanna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  The International System of Refugee Protection: A Regime Analysis2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The thesis examines the international refugee protection system in order to discover whether or not the system constitutes an international regime, as defined by international relations literature. To do so, it formulates a theoretical framework combining neoliberal and constructivist approaches to regime theory. It closely examines the legal documents that provide the normative and procedural framework of the protection system (such as the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, various regional agreements, as well as certain human rights documents) and discusses the legal, political, and moral obligation that these documents instill upon the member states of the protection system. It evaluates the principles, norms, rules, and decision- making procedures provided by the system, and compares them to the necessary criteria of an international regime in neoliberal theory. The purpose of trying to discover whether the refugee system constitutes an international regime is to show that if it is a regime, states are no longer afforded the full freedom of action and decision-making under the doctrine of sovereignty and that they have a certain level of obligation to abide by regime rules and help in the upkeep of the regime. After showing that the system constitutes a ‘strong promotional’ international regime, it discusses the importance of the regime within the international state system. It evaluates how it brings about cooperation and increasedstability within the regime, and lowers the costs of bargaining in order to bring about mutual gains for regime members. The thesis then examines the pre- and post-entry restrictive measures used by countries and attempts to prove whether or not the use of the measures constitutes a change in, or of, the regime, or a potential weakening of the regime. The thesis concludes that while the refugee regime itself is not changing, there is increasing incoherence between the proscribed behaviour of the regime and state action, which translates into a weakening of the regime. The regime analysis discusses the role the refugee protection regime plays within the international system as a whole and how this role is evolving through the use of restrictive measures.

 • 140.
  Axelson, Marcus
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Gustafsson, Helena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Dollarisation Effects on Investments in Ecuador2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis explores the field of dollarisation as a macroeconomic instrument to increase domestic and foreign investments. The dollarisation is a pressing issue, especially for countries suffering from high inflation rate and decreasing purchasing power of their national currency. The aim of the study is to investigate whether the dollarisation in Ecuador has had any effects on domestic and foreign investment. The frame of references consists of two parts. In the first part, we present a introduction to the dollarisation concept, the origins and the effects of the implementation. The second part concerns domesticand foreign investment. The determinant factors of expected profitability are presented herein which constitutes our main tool for analysis.

 • 141.
  Axelsson, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Svenson, Kristina
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Att mäta kvalitet i ett Balanced Scorecard2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Balanced Scorecard är traditionellt en effektivitetsmodell där mätning av verksamheten sker vertikalt utifrån vanligen fem olika perspektiv. Kvalitet är ett oundvikligt inslag i de flesta organisationer varför det blir viktigt att kvalitet genomsyrar hela organisationen.

  Syfte: Att beskriva och analysera mätbarheten hos kvalitet utifrån fem olika perspektiv i ett Balanced Scorecard (finansiellt, kund, interna processer, medarbetare och innovation/utveckling).

  Avgränsningar: Vi har valt att studera endast en variabel, kvalitet, för att se om denna variabel skulle kunna läggas till den traditionella Balanced Scorecard-modellen. Vi beaktar endast kvantitativa mått i studien.Genomförande: Vi har gjort en förstudie där två styrkort tagits fram. Därefter har vi genomfört personliga intervjuer med dels personer som säljer Balanced Scorecard-konceptet, dels personer som anses mer distanserade till konceptet. Samtliga av dessa respondenter fick också fylla i en kompletterande enkät. Dessutom har tillverkningsföretag intervjuats pertelefon.

  Resultat: Kvalitet anses vara rätt kvalitet med kundens behov, krav och förväntningar som utgångspunkt. Kvalitet genomsyrar hela organisationen och måste därför ses i samtliga perspektiv i styrkortet. Vi vill utveckla Balanced Scorecard-modellen till att också innehålla kvalitet som ett horisontellt inslag, där utgångspunkten blir de intressenter som omger varje perspektiv.

 • 142.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lindh, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kärnkompetens och outsourcing: den enda vägen till konkurrensfördelar?: ett fysiskt distributionsperspektiv2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 1990-talet har företag outsourcat allt fler funktioner för att kunna koncentrera sig på sin kärnkompetens och därigenom öka sin konkurrenskraft. Även om nackdelarna med detta diskuteras, har dock argumenten för outsourcing tydligt dominerat debatten kring huruvida företag bör lägga ut aktiviteter på en tredje part eller inte. Det är först under senare år som röster har höjts för att outsourcing inte alltid är att likställa med vägen till framgång. Att debatten kring kärnkompetens och outsourcing så starkt fokuserat på fördelarna med att lägga ut aktiviteter på en tredje part innebär dock att denna debatt har varit och fortfarande är relativt ensidig.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt från ett fysiskt distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av debatten kring kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet av konkurrensfördelar.

  Genomförande: Studien baseras på kvalitativ information inhämtad genom åtta intervjuer på fyra olika företag. Gemensam nämnare för dessa företag är att de har valt att inte outsourca hela eller delar av sin fysiska distribution även om denna inte är en del av deras egentliga kärnkompetens.

  Resultat: De mest framträdande argumenten hos de studerade företagen mot att outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen är negativ påverkan på kundrelationen och servicen. Vidare kan valet att inte outsourca skapa konkurrensfördelar ur såväl ett service- som kostnadsperspektiv. Den fysiska distributionen betraktas således som en källa till konkurrensfördelar trots att den inte är en del av den egentliga kärnkompetensen. Då vår studie även visar att kärnkompetensen inte räcker för att skapa värde för kunden anser vi att man vid ett outsourcingbeslut bör koncentrera sig på vad som skapar konkurrensfördelar, oavsett om detta är en del av den egentliga kärnkompetensen eller inte.

 • 143.
  Axelsson, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nettersand, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Values at Stake: A 30-Year Retrospective of Shareholder and Stakeholder Value Orientation in Annual Reports of Large Swedish Companies2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det verkar som om inte en enda dag går förbi utan att det är något i media beträffande företag och deras olika aktiviteter som berör samhället som helhet eller enskilda individer. På senare år har både media och allmänheten kritiserat företag för att ha verksamhet som påverkar såväl individer som hela orter och kommuner negativt. Pudelns kärna i sammanhanget är den klassiska debatten kring företags etiska och sociala skyldigheter samt vems intressen företag egentligen existerar för att tillgodose.

  Syfte: Syftet med denna studie är att finna huruvida det under de senaste 30 åren har skett en förändring, eller flera förändringar, avseende "shareholder" versus "stakeholder"-värdeorientering i svenska storföretags årsredovisningar. Vidare belyses och förklaras våra rön utifrån ett historiskt perspektiv.

  Resultat: Vi upptäcker två trender i årsredovisningarna. Den första trenden uppvisar en starkare orientering mot att skapa shareholder-värde, medan den andra trenden tyder på en orientering mot att skapa stakeholder-värde. Denna förändring i värdeorientering förefaller inträffa någon gång mellan 1984 och 1990. De två trenderna och förändringen i värdeorientering kan till stor del belysas och förklaras av den historiska kontexten.

 • 144.
  Axelsson, Mats
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Vidlund, Veronica
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Icke-finansiell information i årsredovisningar: en studie av stora svenska företag i detaljhandels-, verkstads- och läkemedelsbranschen1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Användarna av extern redovisning fokuserar på framtiden medan traditionell redovisning baseras på historiska data. Amerikanska undersökningar visar att analytiker efterfrågar mer icke-finansiell information för att kunna göra bättre prognoser. Företagens årsredovisningar fungerar idag som informationsbärare och är ett viktigt beslutsunderlag för analytiker. Syftet med uppsatsen är att beskriva de svenska förhållandena vad det gäller redovisad och efterfrågad icke-finansiell information. Genom att studera svenska årsredovisningar samt tillfråga analytiker hur de ställer sig till icke-finansiell information har vi besvarat följande frågor. Hur ser det ut i Sverige, redovisar företagen den information som efterfrågas av analytikerna? Hur utförlig är dagens redovisning av icke-finansiell information i de svenska företagen? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren vad det gäller icke-finansiell information?

 • 145.
  Axelsson, Mattias
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Fördin, Mikael
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomistyrning i småföretag- en tvärsnittsstudie2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskningen kring hur företag använder ekonomisk information för att styra verksamheten har till största delen varit inriktad på stora företag. Kunskapen kring hur småföretag praktiskt arbetar med ekonomisk information och hur viktigt de anser det vara med ekonomistyrning är relativt begränsad och behovet av ytterligare kunskap är stort.

  Syfte: Beskriva och förklara hur ekonomisystem är utformade, hur de används samt hur ekonomisk information värderas som beslutsunderlag i småföretag med mindre än 20 anställda.

  Genomförande: Empiriska data har samlats in genom en enkätstudie. Enkäten riktades till 350 tillverknings-, tjänste- och handelsföretag med 5-19 anställda i Östergötland. Frågeställningarna i enkäten behandlade företagsledaren, ekonomifunktionen, utformning och användning av ekonomisystem samt värdering av ekonomisk information. Datamaterialet har analyserats med hjälp av statistiska metoder och resultaten har jämförts med tidigare gjorda studier inom området.

  Resultat: Företagsledarens egenskaper är av central betydelse för att förstå hur ekonomistyrningen ser ut i småföretag. En annan viktig aspekt är påverkan från externa parter, såsom redovisningsbyråer. Användningen av formella ekonomiska rapporter och finansiella nyckeltal kan klassas som hög. Cirka 2/3 av företagen använder fem eller fler rapporter i den ekonomiska styrningen och 1/3 av företagen har ett fulltständigt ekonomisystem, innefattande redovisnings- , budget- och kalkylsystem. Det största problemet med den ekonomiska informationen är att den är på en för aggregerad nivå.

 • 146.
  Axelsson, Åsa
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Granstig, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Employer Branding: Ett gränsöverskridande varumärkesarbete2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna uppsats undersökt och definierat vad en Employer Branding-strategi innebär och hur begreppet kan ställas i relation till existerande teorier. Vidare har vi genom intervjuer på Ericsson, VolvoCars och SAS utrett vilka krav en Employer Brandingstrategi ställer på företaget och dess varumärkeshantering.

  Syfte: Att definiera och teoretiskt relatera Employer Branding till varumärkesforskning, samt analysera vilka krav Employer Branding ställerpå företags varumärkeshantering.

  Genomförande: Vi har valt att genomföra en empirisk studie där erhållna kunskaper grundats på information från intervjuer i och observationer av verkligheten. I vår förstudie sökte vi information i syfte att definiera vad Employer Branding är (del 1, kap 1-5). Studien har till stor del varit ur ett marknadsperspektiv och av explorativ art då "fenomenet" är relativt okänt. Vi valde att först intervjua konsulter som var kunniga inom Employer Branding, för att kunna göra en empirisk begreppsbildning. Utifrån denna nya kunskap samlade vi in befintliga teorier som vi ansåg kunna sättas i relation till Employer Branding. För att förstå vilka krav som Employer Branding ställer på varumärkeshanteringen på företag har vi valt att intervjua tre stora svenska arbetsgivare utifrån två perspektiv på företagen, utifrån Human Resource- och utifrån varumärkes/marknadsföringsperspektiv. Uppsatsen har därmed två empiriska målsättningar. Till begreppsbildningen, del 1 var huvudsyftet att definiera vad Employer Branding är och i uppsatsens andra del (kapitel 6-8) att undersöka vilka krav Employer Branding ställer på företags varumärkeshantering.

  Resultat: Employer Branding är en marknadsföringsstrategi som beskriver hur företaget kan profileras som arbetsgivare mot arbetsmarknaden, för att skapa en tydlig arbetsgivarimage. Detta i syfte att skapa konkurrensfördelar som arbetsgivare. Målsättningen är att attrahera och behålla rätt kompetens samt att internt förena företaget i en vision kring varumärket, ett Employer Brand. Det nya med begreppet Employer Branding är inte dess beståndsdelar utan hur strategin frammanar en ny kombination av teorier, tankesätt och arbetssätt för att skapa ett helhetsperspektiv och intern konsensus gällande varumärket, och att skapa en trovärdig arbetsgivarimage gentemot arbetsmarknaden. Strategin syftar därmed till att skapa ett långsiktigt relationsbyggande med arbetsmarknaden och företaget får ett affärsmål och en vision kring hur det ska nå ut med sitt rekryteringsbudskap till arbetsmarknaden och sina anställda över konjunkturer.

 • 147.
  Azorbo, Michelle
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eliasson, Markus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomisk styrning av svenska dotterbolag i Baltikum2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler svenska företag utvidgat sin verksamhet i den baltiska region. Detta innebär att företaget möter en mängd komplexa faktorer som har sin grund i kulturella skillnader. Det ekonomiska styrsystemet är ett medel för moderbolaget med vilket kontroll utövas för att försäkra sig om att beslutsfattandet i dotterbolaget är i enlighet med hela företagets intresse. Utformningen av det ekonomiska styrsystemet påverkas även till stor del av det sovjetiska arv som präglar Baltikum.

  Syfte: Undersökningen har två syften. Det första är att beskriva och analysera hur det ekonomiska styrsystemet utformas och används i dotterbolag i Baltikum som ägs av svenska moderbolag. Det andra är att bidra till en ökad förståelse för hur den kulturella kontexten påverkar utformningen av ekonomiska styrsystem i Baltikum.

  Metod: Undersökningen bygger på intervjuer med tre svenska företag som har dotterbolag i Baltikum, samt med personer med stor kunskap inom problemområdet.

  Resultat: Undersökningen påvisar att de tre fallföretagen har olika angreppsätt när det gäller utformningen och användningen av det ekonomiska styrsystemet. Dessutom att den kulturella kontexten är av stor betydelse för utformningen och användningen av styrsystemet. Det sovjetiska arvet ökar behovet av kontroll föratt reducera risken med utlandsverksamheten. Kontrollen sker delvis med hjälp av användningen av det ekonomiska styrsystemet, men även med hjälp av en anpassning till det sovjetiska arvet. Undersökningen lyckades även identifiera fem olika perspektiv som belyser hur denna anpassning görs. Dessa är: Frikoppling av verksamheten, kulturell förståelse, hälsosam skepsis, ömsesidig anpassning och kunskap om hantering av individer och val av rätt personal.

 • 148.
  Backman, Jörgen
  et al.
  Inland Wood AB.
  Aronsson, Håkan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Improved Channel Effektiveness and Collaboration in Industrial Networks in the Wood Product Sector2004Ingår i: Annual NOFOMA Conference for Nordic Researchers in Logistics,2004, Linköping: Linköpings universitet , 2004, s. 107-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 149.
  Backteman, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eriksson, Emma
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Projektportfölj: övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det blir allt vanligare att organisationer väljer att utföra sina aktiviteter i projekt. Många organisationer driver dessutom inte endast ett projekt i taget utan flera projekt bedrivs samtidigt. Mot bakgrund av detta finns det ett behov av en övergripande hantering av samtliga projekt, vilket dock är en komplex uppgift bl.a. p.g.a. att projekten oftast är heterogena och att det existerar beroenden mellan projekten. Ett sätt att hantera denna problematik är att betrakta samtliga projekt i en organisation som en projektportfölj.

  Syfte: Syftet är dels att utifrån en empirisk studie identifiera vad som kännetecknar en projektportfölj. Dels att bidra till förståelse för hur projektbaserade organisationer hanterar sin projektportfölj avseende projekturval och förändringar i portföljen.

  Genomförande: En empirisk fallstudie av projektportföljen i tre högteknologiska organisationer verksamma inom mobilkommunikation har genomförts. Samtliga tre projektportföljer innehåller produktutvecklingsprojekt. De tre organisationerna utgörs av BSC och SR inom Ericsson Radio Systems samt Telia Mobile Sverige inom Telia Mobile. Den empiriska datainsamlingen har skett via intervjuer.

  Resultat: Studien resulterade i en modell i vilken fyra olika typer av projektportföljer kan identifieras utifrån en portföljs innehåll. Modellen betraktas som ett verktyg för ledningen vid den övergripande hanteringen av en projektportfölj. Angående projektportföljsurval visade sig detta vara aktuellt i två av de tre fallen. Vad som styr projekturvalet kan ses utifrån två perspektiv och olika sätt att kontrollera inflödet av projekt till portföljen har identifierats. Angående hanteringen av förändringar är detta aktuellt i samtliga fall. Det visade sig finnas såväl likheter som skillnader i hur organisationerna hanterar förändringar i derasrespektive projektportfölj.

 • 150.
  Bainvel, Serge
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Sport and Politics: A study of the relationship between International Politics2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to understand and demonstrate the narrow ties between sport and International Relations. My purpose is to examine how Football especially is mixed with International Relations in many levels. The theoretical framework deals with the

  nationalism theories. Nationalism theories have been relevant only for the last two decades. Nationalism has been developed in the two last centuries with the industrialisation. It can be considered as a political doctrine or ideology. The definition of Nationalism is not obvious because there are no founding theorist or text on it. This

  process of nationalism induced nations to existence or self-determination. But extreme nationalism can be a danger. Nationals symbols have been created like language, food and drink, clothing, commemorative holidays, military heroes, flags, colours, and anthems.

  Sport should not be forgotten in this Nationalism ideology. A qualitative study of all the books have been studied carefully. The thesis is based on a long historical approach that permitted to demonstrate the links between sport and International Relations. Pierre de Coubertin wanted Olympics to bring peace and without political means, but the situation changed rapidly everything and government policies were really influenced by sports. Not only totalitarian states but also democratic ones have been using sport for their propaganda to promote national strength. It has been like a trigger mechanism, everyone has understood how to use sport for diplomatic relations and it is a safer and harmless way than a war. Then a study of national identity construction will be the second goal.

  Governments are now involved in sport to promote the prestige of a group. The other reason is to encourage a sense of identity, belonging and unity. Sport as a diplomatic tool can be considered like a public diplomacy to influence opinion. Football passion is shared by every citizen and helps us to understand the complexity of the world with its conflicting nations. In all this complicated situation, the Nordic nationalism is a fascinating new direction of peace and tolerance. For example, the Danes showed a festive way to support national teams that we can call a ‘sporting nationalism’.

1234567 101 - 150 av 1578
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf