liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 8069
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Almgren, Richard
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Green Business AB.
  Näringslivets insatser på miljöområdet: För Naturvårdsverket2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Uppdraget för denna rapport har varit att beskriva näringslivets insatser på miljöområdet med avseende på vilka miljöfrågor som näringslivet prioriterar, hur företagen organiserar sina insatser och vilka verktyg de använder för att förbättra sin miljöprestanda, hur de ser på några vanliga statliga styrmedel, vilka som är de viktigaste drivkrafterna och hindren till förbättrad miljöprestanda samt att även blicka utanför Sveriges gränser.

  Generationsperspektivet, ungefär 3-års cykler, på miljöfrågorna innebär att det ofta tar lång tid innan ett miljöproblem uppenbarar sig som ett problem. Likaså tar det ofta lång tid att åtgärda upptäckta problem med hänsyn till att de ofta kräver omställningar med nya tekniska lösningar, som inte alltid finns till hands, och som också behöver inför as brett i näringslivet.

  När det gäller den första frågan om vilka de viktigaste miljöfrågorna är för näringslivets del visar denna studie att det främst gäller klimatfrågan och produkternas miljöaspekter i ett värdekedjeperspektiv. Båda frågorna är globala till sin karaktär. De studerade företagen har hög beredskap och har redan påbörjat arbetet att för svensk del bidra till att minska klimatpåverkan. Innebörden av de antagna målen hos de 50 studerade företagen är att företag som verkar i Sverige enligt denna studie ska kunna medverka till att nå den nivå på insatser som IPCC indikerat för år 2050. Det är den tidpunkt som IPCC siktar på i sina senaste utvärderingar. Flera företag har vardera skisserat en trovärdig färdplan för att göra verksamheten koldioxidsnål eller koldioxidneutral till nämnda tidpunkt. Det är känt från andra liknande studier att det f rån näringslivets perspektiv dock också behövs ett politiskt mål av flera skäl, bl a för att regeringar och näringsliv i alla länder ska dra åt samma håll. Det som emellertid är intressant nu är att näringslivet i Sverige enligt denna studie har påbörjat arbetet med att finna lösningar för att nå ett ev kommande politiskt globalt mål. De studerade företagen i Sverige har även i stor utsträckning upprättat egna mål och genomför åtgärder på de områden som de nationella miljökvalitetsmålen täcker, bl a med inriktning på att begränsa förorening av luft- och vattenområden men även på att värna den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruk samt att värna och utveckla naturvärden i den bebyggda miljön. Resultaten i form av utsläppsminskningar på de föroreningsanknutna områdena är goda även om det på flera områden återstår insatser att göra. Miljökvaliteten i Sverige på dessa områden påverkas dock främst av verksamhet i länder utanför Sveriges gränser. Den miljöpåverkan som uppstår som följd av den ökade handeln mellan länder är idag svår av kvantifiera på grund brister i lämplig statistik och mätetal. Inriktningen av handeln pekar emellertid på att Sverige exporterar mer varor med goda miljöprestanda, räknat i hela värdekedjan, än importerar varor med dåliga. Utöver nämnda områden har företagen ofta mål för användning av resurser och utveckling av förnybara energikällor.

  När det gäller den andra frågan om företagens egna insatser visar studien att det i rapporten studerade delen av näringslivet i Sverige i betydande omfattning på frivillig väg har infört egna verktyg för att effektivt kunna hantera sina miljöfrågor. Den viktigaste förändringen är att begreppet hållbar utveckling nu har slagit rot. Det medför att miljöfrågorna nu fått en tydligare plats i företagens ledningar i samverkan med andra frågor inom begreppet hållbarhet. De viktiga förebilderna för innebörden av hållbar utveckling är UN Global Compact, OECDs vägledning för multinationella företag och den internationella standarden ISO 26000 om socialt ansvarstagande. Rapporteringen av studerade företagens insatser på hållbarhetsområdet sker i stor utsträckning enligt den modell som utarbetats av GRI (Global Reporting Initiative). Den egna målstyrda verksamheten baseras väsentligen på miljöledningssystem som upprättats med stöd av den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001, inom vilken även lagstyrda insatser hanteras internt . Syftet med sådana miljöledningssystem är att bidra med en effektiv metod att hantera miljöfrågorna i ett företag. Den logik som denna standard har byggt upp, m ed målstyrning som viktigaste komponent, lyser igenom i alla företagens hållbarhetsredovisningar. Det är alltså tydligt att ISO 14001 har fått stort genomslag i den praktiska hanteringen av miljöfrågorna. Vidare är det tydligt att företagen idag fäster sto r vikt vid att värna och utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Mer än 70 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige är certifierad enligt något av de stora förekommande certifieringssystemen (FSC/PEFC). Det innebär omfattande åtaganden för skog sägarna att värna om den biologiska mångfalden och att sätta av marker för naturvårdsändamål.

  När det gäller den tredje frågan om näringslivets förhållningssätt till statliga styrmedel har näringslivet i Sverige generellt sett en positiv syn på det regel verk som reglerar deras verksamhet. Efterlevnaden synes vara god av gällande regler. Den statliga individuella, integrerade tillståndsprövningen anses av berörda företag vara ett bra styrmedel. Det gäller även den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Däremot framgår det tydligt av studien att den nuvarande utformningen av tillståndsprövningen enligt berörda företag efter hand har blivit alldeles för omständlig och tidsmässigt utdragen. Idag tar tillståndsprocessen över tre år i genomsnitt. Det bör tydliggöras att inget företag har yrkat på att sänka miljökraven i sig utan framförallt att få tillståndsprocessen att gå fortare. Studien visar att det finns flera sådana möjligheter utan att varken göra avkall på kraven i direktiv från EU eller hänsyn till miljön. Avgiften på kväveoxider har mer eller mindre förlorat sin roll som styrmedel och fungerar numera mest som subvention av energisektorn på bekostnad av skogsindustrin. Det är framförallt skogsindustrin som framför kritik på denna punkt. Vidare ans er berörda företag att handeln med utsläppsrätter enligt EU ETS bör utvidgas till ett globalt system för att kunna bli verkningsfullt.

  När det gäller den fjärde frågan om drivkrafter och hinder för förbättrad miljöprestanda var lagstiftningen den stora drivkraften under 1970- och 1980-talen. Olika marknadsbaserade krav har numera fått en betydligt större roll än tidigare. Kraften i dessa krav skiftar från bransch till bransch och från miljöfråga till miljöfråga. En notering som stödjer tesen om att marknad en tagit över är det faktum att även de i denna undersökning utvalda företag, som inte i någon påtaglig utsträckning styrs av lagstiftning, också har ambitiösa program och planer. En annan bild av samma utveckling är relationen till kunder och andra intressenter. Det framkommer av företagen i studien att de knappast idag kan verka på marknaden samtidigt som förtroendet för företaget sviktar hos kunder och andra intressenter. En viss reservation kan dock vara befogad. Bakom olika marknadsrelaterade krav står ofta myndighetskrav eller lagstiftning. Det motsatta gäller naturligtvis också, dvs bakom lagstiftningskrav finns ofta ytterst ett krav på marknaden. Vidare är det tydligt från studien att d en värdegrund som idag omfattar de flesta svenskar, att värna om miljön, gäller också för företag. Sverige är ett relativt homogent land med en i stora delar gemensam värdegrund. En betydande del av alla insatser för miljön görs därför på helt frivillig väg av ren omtanke om miljön. Också detta bekräftas av det faktum att även de företag som inte omfattas av statliga krav på tillstånd, anmälan eller andra ”skarpa krav” också vidtar åtgärder för att skydda miljön med liknande inriktning och omfattning som de med sådana krav.

  Genomgången av olika verktyg och styrmedel får konsekvenser för de statliga och kommunala myndigheterna. Olika statliga regelverk är inte längre är det enda svaret på förbättrad miljöprestanda hos näringslivet. Det innebär att miljöpolitiken för regering och myndigheter snarare bör vara att skaffa sig ett rimligt förhållningssätt till de olika initiativen på marknaden med innebörd att staten underlättar för och stödjer företag, snarare än reglerar. Efter genomgången i denna rapport är svaret entydigt nej på frågan om det behövs kompletterande styrmedel. Det saknas i varje fall miljömotiv för det.

  Informationen för att besvara frågorna i denna undersökning har främst hämtats från en grupp av 50 stora företag med verksamhet i Sverige. Därutöver har information inhämtat s från intervjuer (11 företag, varav 6 från gruppen av 50), andra tillgängliga undersökningar och litteratur. De 55 företagen utgör inte ett representativt urval av näringslivet idag. Däremot vet vi från tidigare undersökningar att den värdegrund och de insatser som de stora företagen gör efter hand verkar som inspiration för de mindre företagen. Många av de mindre företagen är också leverantörer till de stora och har krav fr ån kunden att förhålla sig till. Det de stora företagen gör idag förmodas vara giltiga för en större del av näringslivet om några år.

 • 202.
  Almquist, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Almquist, Viktor
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Krishnamoorthi, Vengatanathan
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Carlsson, Niklas
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Eager, Derek
  Univ Saskatchewan, Canada.
  The Prefetch Aggressiveness Tradeof in 360 degrees Video Streaming2018Inngår i: PROCEEDINGS OF THE 9TH ACM MULTIMEDIA SYSTEMS CONFERENCE (MMSYS18), ASSOC COMPUTING MACHINERY , 2018, s. 258-269Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  With 360 degrees video, only a limited fraction of the full view is displayed at each point in time. This has prompted the design of streaming delivery techniques that allow alternative playback qualities to be delivered for each candidate viewing direction. However, while prefetching based on the users expected viewing direction is best done close to playback deadlines, large buffers are needed to protect against shortfalls in future available bandwidth. This results in conflicting goals and an important prefetch aggressiveness tradeoff problem regarding how far ahead in time from the current playpoint prefetching should be done. This paper presents the first characterization of this tradeoff. The main contributions include an empirical characterization of head movement behavior based on data from viewing sessions of four different categories of 360 degrees video, an optimization-based comparison of the prefetch aggressiveness tradeoffs seen for these video categories, and a data-driven discussion of further optimizations, which include a novel system design that allows both tradeoff objectives to be targeted simultaneously. By qualitatively and quantitatively analyzing the above tradeoffs, we provide insights into how to best design tomorrows delivery systems for 360 degrees videos, allowing content providers to reduce bandwidth costs and improve users playback experiences.

 • 203.
  Almquist, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Almquist, Viktor
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Vergara Alonso, Ekhiotz Jon
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Programvara och system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nadjm-Tehrani, Simin
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Programvara och system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Communication Energy Overhead of Mobiles Games2015Inngår i: MobiGames '15: Proceedings of the 2nd Workshop on Mobile Gaming, Association for Computing Machinery (ACM), 2015, s. 1-6Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Although a significant proportion of the mobile apps are games there has been little attention paid to their specific characteristics with respect to communication energy. In this paper we select 20 mobile games among the top 100 free Android games, and study their data patterns and communication energy use over a total of 25 hours of playing. The analysis of the energy for communication over 3G networks indicates that there is a wide variation among the games, the largest footprint being 8 times higher than the lowest one. The results also indicates both app-specific and category-specific relations between data pattern and energy use, as well as variations in CPU utilisation.

 • 204.
  Almqvist, Roland M.
  et al.
  Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
  Graaf, Johan
  Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
  Jannesson, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Parment, Anders
  Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
  Skoog, Matti
  Företagsekonomi, Åbo akademi / Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
  Boken om ekonomistyrning2016 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Författarna går igenom de grundläggande modeller, verktyg och processer som traditionell ekonomistyrning erbjuder. Här märks ekonomiska ansvarsenheter, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal, belöningssystem, budgetering, kalkylering på kort och lång sikt, internpriser samt avvikelseanalys.

  Boken om ekonomistyrning utgår från att ekonomistyrningen har en central roll i att skapa mer hållbara organisationer och lägger betydande vikt vid aspekter som sociala och miljömässiga kostnader, projektstyrning, miljöinvesteringar och humankapital. Boken har därmed ett tydligt hållbarhets- och samhällsperspektiv.

  Författarna betonar även vikten av att ekonomistyrningen utgör en välavvägd helhet genom den så kallade styrmixen. En genomtänkt styrmix ger verktyg för att motivera medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och skapa konkurrenskraftiga organisationer. Till boken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok.

 • 205.
  Almyras, Georgios
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Nanodesign. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Sangiovanni, Davide Giuseppe
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Teoretisk Fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Ruhr Univ Bochum, Germany.
  Sarakinos, Kostas
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Nanodesign. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Semi-Empirical Force-Field Model For The Ti1-XAlXN (0 ≤ x ≤ 1) System2019Inngår i: Materials, ISSN 1996-1944, E-ISSN 1996-1944, Vol. 12, nr 2, artikkel-id 215Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We present a modified embedded atom method (MEAM) semi-empirical force-field model for the Ti1-xAlxN (0 x 1) alloy system. The MEAM parameters, determined via an adaptive simulated-annealing (ASA) minimization scheme, optimize the models predictions with respect to 0 K equilibrium volumes, elastic constants, cohesive energies, enthalpies of mixing, and point-defect formation energies, for a set of approximate to 40 elemental, binary, and ternary Ti-Al-N structures and configurations. Subsequently, the reliability of the model is thoroughly verified against known finite-temperature thermodynamic and kinetic properties of key binary Ti-N and Al-N phases, as well as properties of Ti1-xAlxN (0 amp;lt; x amp;lt; 1) alloys. The successful outcome of the validation underscores the transferability of our model, opening the way for large-scale molecular dynamics simulations of, e.g., phase evolution, interfacial processes, and mechanical response in Ti-Al-N-based alloys, superlattices, and nanostructures.

 • 206.
  Alnoor, Hatim
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Toward the Optimization of Low-temperature Solution-based Synthesis of ZnO Nanostructures for Device Applications2017Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  One-dimensional (1D) nanostructures (NSs) of Zinc Oxide (ZnO) such as nanorods (NRs) have recently attracted considerable research attention due to their potential for the development of optoelectronic devices such as ultraviolet (UV) photodetectors and light-emitting diodes (LEDs). The potential of ZnO NRs in all these applications, however, would require synthesis of high crystal quality ZnO NRs with precise control over the optical and electronic properties. It is known that the optical and electronic properties of ZnO NRs are mostly influenced by the presence of native (intrinsic) and impurities (extrinsic) defects. Therefore, understanding the nature of these intrinsic and extrinsic defects and their spatial distribution is critical for optimizing the optical and electronic properties of ZnO NRs. However, identifying the origin of such defects is a complicated matter, especially for NSs, where the information on anisotropy is usually lost due to the lack of coherent orientation.

  Thus, the aim of this thesis is towards the optimization of the lowtemperature solution-based synthesis of ZnO NRs for device applications. In this connection, we first started with investigating the effect of the precursor solution stirring durations on the deep level defects concentration and their spatial distribution along the ZnO NRs. Then, by choosing the optimal stirring time, we studied the influence of ZnO seeding layer precursor’s types, and its molar ratios on the density of interface defects. The findings of these investigations were used to demonstrate ZnO NRs-based heterojunction LEDs. The ability to tune the point defects along the NRs enabled us further to incorporate cobalt (Co) ions into the ZnO NRs crystal lattice, where these ions could occupy the vacancies or interstitial defects through substitutional or interstitial doping. Following this, high crystal quality vertically welloriented ZnO NRs have been demonstrated by incorporating a small amount of Co into the ZnO crystal lattice. Finally, the influence of Co ions incorporation on the reduction of core-defects (CDs) in ZnO NRs was systematically examined using electron paramagnetic resonance (EPR).

  Delarbeid
  1. Effect of precursor solutions stirring on deep level defects concentration and spatial distribution in low temperature aqueous chemical synthesis of zinc oxide nanorods
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Effect of precursor solutions stirring on deep level defects concentration and spatial distribution in low temperature aqueous chemical synthesis of zinc oxide nanorods
  Vise andre…
  2015 (engelsk)Inngår i: AIP Advances, ISSN 2158-3226, E-ISSN 2158-3226, Vol. 5, nr 8, artikkel-id 087180Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Hexagonal c-axis oriented zinc oxide (ZnO) nanorods (NRs) with 120-300 nm diameters are synthesized via the low temperature aqueous chemical route at 80 degrees C on silver-coated glass substrates. The influence of varying the precursor solutions stirring durations on the concentration and spatial distributions of deep level defects in ZnO NRs is investigated. Room temperature micro-photoluminesnce (mu-PL) spectra were collected for all samples. Cathodoluminescence (CL) spectra of the as-synthesized NRs reveal a significant change in the intensity ratio of the near band edge emission (NBE) to the deep-level emission (DLE) peaks with increasing stirring durations. This is attributed to the variation in the concentration of the oxygen-deficiency with increasing stirring durations as suggested from the X-ray photoelectron spectroscopy analysis. Spatially resolved CL spectra taken along individual NRs revealed that stirring the precursor solutions for relatively short duration (1-3 h), which likely induced high super saturation under thermodynamic equilibrium during the synthesis process, is observed to favor the formation of point defects moving towards the tip of the NRs. In contrary, stirring for longer duration (5-15 h) will induce low super saturation favoring the formation of point defects located at the bottom of the NRs. These findings demonstrate that it is possible to control the concentration and spatial distribution of deep level defects in ZnO NRs by varying the stirring durations of the precursor solutions.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  AMER INST PHYSICS, 2015
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-122070 (URN)10.1063/1.4929981 (DOI)000360655900089 ()
  Merknad

  Funding Agencies|Avdanced Functional Materials (AFM) SFO project at Linkoping Univeristy, Sweden

  Tilgjengelig fra: 2015-12-18 Laget: 2015-10-19 Sist oppdatert: 2017-12-01
  2. Influence of ZnO seed layer precursor molar ratio on the density of interface defects in low temperature aqueous chemically synthesized ZnO nanorods/GaN light-emitting diodes
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Influence of ZnO seed layer precursor molar ratio on the density of interface defects in low temperature aqueous chemically synthesized ZnO nanorods/GaN light-emitting diodes
  Vise andre…
  2016 (engelsk)Inngår i: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 119, nr 16, s. 165702-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Low temperature aqueous chemical synthesis (LT-ACS) of zinc oxide (ZnO) nanorods (NRs) has been attracting considerable research interest due to its great potential in the development of light-emitting diodes (LEDs). The influence of the molar ratio of the zinc acetate (ZnAc): KOH as a ZnO seed layer precursor on the density of interface defects and hence the presence of non-radiative recombination centers in LT-ACS of ZnO NRs/GaN LEDs has been systematically investigated. The material quality of the as-prepared seed layer as quantitatively deduced by the X-ray photoelectron spectroscopy is found to be influenced by the molar ratio. It is revealed by spatially resolved cathodoluminescence that the seed layer molar ratio plays a significant role in the formation and the density of defects at the n-ZnO NRs/p-GaN heterostructure interface. Consequently, LED devices processed using ZnO NRs synthesized with molar ratio of 1:5M exhibit stronger yellow emission (similar to 575 nm) compared to those based on 1:1 and 1:3M ratios as measured by the electroluminescence. Furthermore, seed layer molar ratio shows a quantitative dependence of the non-radiative defect densities as deduced from light-output current characteristics analysis. These results have implications on the development of high-efficiency ZnO-based LEDs and may also be helpful in understanding the effects of the ZnO seed layer on defect-related non-radiative recombination. Published by AIP Publishing.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  AMER INST PHYSICS, 2016
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-129174 (URN)10.1063/1.4947593 (DOI)000375929900043 ()
  Merknad

  Funding Agencies|Swedish Government Strategic Research Area in Materials Science on Functional Materials at Linkoping University (Faculty Grant SFO-Mat-LiU) [2009-00971]

  Tilgjengelig fra: 2016-06-13 Laget: 2016-06-13 Sist oppdatert: 2017-11-28
  3. Seed layer synthesis effect on the concentration of interface defects and emission spectra of ZnO nanorods/p-GaN light-emitting diode
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Seed layer synthesis effect on the concentration of interface defects and emission spectra of ZnO nanorods/p-GaN light-emitting diode
  2017 (engelsk)Inngår i: Physica Status Solidi (a) applications and materials science, ISSN 1862-6300, E-ISSN 1862-6319, Vol. 214, nr 1, artikkel-id 1600333Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  As the low-temperature aqueous chemical synthesis (LT-ACS), holds great promises for the synthesis of one-dimensional (1D) ZnO nanostructure-based light-emitting diodes (LEDs) and hence require parameter tuning for optimal performance. N-ZnO nanorods (NRs)/p-GaN heterojunction LEDs have been synthesized by the LT-ACS using ZnO nanoparticle (NPs) seed layers prepared with different precursor solutions. The effect of these seed layers on the interface defect properties and emission intensity of the as-synthesized n-Zn/p-GaN heterojunction LEDs has been demonstrated by spatially resolved cathodoluminescence (CL) and electroluminescence (EL) measurements, respectively. A significant reduction of the interface defects in the n-ZnO NRs/p-GaN heterostructure synthesized from a seed layer prepared from zinc acetate (ZnAc) with a mixture of potassium hydroxide (KOH) and hexamethylenetetramine (HMTA) (donated as ZKH seed) compared with those prepared from ZnAc and KOH (donated as ZK seed) is observed as revealed by spatially resolved CL. Consequently, the LEDs based on n-ZnO NRs/p-GaN prepared from ZKH seed show an improvement in the yellow emission (approximate to 578nm) compared to that based on the ZK seed as deduced from the electroluminescence measurements. The improvement in the yellow EL emission on the ZKH LED probably attributed to the low presence of the non-radiative defect as deduced by light-output current (L-I) characteristics analysis.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2017
  Emneord
  GaN; interface defects; light-emitting diodes; low-temperature aqueous chemical synthesis; seed layers; ZnO
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-136230 (URN)10.1002/pssa.201600333 (DOI)000394423400006 ()
  Merknad

  Funding Agencies|Swedish Government Strategic Research Area in Materials Science on Functional Materials (Faculty Grant SFO-Mat-LiU) at Linkoping University [2009-00971]

  Tilgjengelig fra: 2017-03-31 Laget: 2017-03-31 Sist oppdatert: 2017-11-29
  4. EPR investigation of pure and Co-doped ZnO oriented nanocrystals
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>EPR investigation of pure and Co-doped ZnO oriented nanocrystals
  Vise andre…
  2017 (engelsk)Inngår i: NANOTECHNOLOGY, ISSN 0957-4484, Vol. 28, nr 3, artikkel-id 035705Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Pure and cobalt-doped zinc oxide aligned nanorods have been grown by the low-temperature (90 degrees C) aqueous chemical method on amorphous ZnO seed layer, deposited on a sapphire substrate. High crystallinity of these objects is demonstrated by the electron paramagnetic resonance investigation at liquid helium temperature. The successful incorporation of Co2+ ions in substitution of Zn2+ ones in the ZnO matrix has also been confirmed. A drastic reduction of intrinsic ZnO nanorods core defects is observed in the Co-doped samples, which enhances the structural quality of the NRs. The quantification of substitutional Co2+ ions in the ZnO matrix is achieved by comparison with a reference sample. The findings in this study indicate the potential of using the low-temperature aqueous chemical approach for synthesizing material for spintronics applications.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  IOP PUBLISHING LTD, 2017
  Emneord
  nanorods; magnetic properties; electron paramagnetic resonance; diluted magnetic semiconductors
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-134300 (URN)10.1088/1361-6528/28/3/035705 (DOI)000391289300001 ()27966469 (PubMedID)
  Merknad

  Funding Agencies|NATO project [SfP 984735]

  Tilgjengelig fra: 2017-02-06 Laget: 2017-02-03 Sist oppdatert: 2017-10-06
  5. An effective low-temperature solution synthesis of Co-doped [0001]-oriented ZnO nanorods
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>An effective low-temperature solution synthesis of Co-doped [0001]-oriented ZnO nanorods
  Vise andre…
  2017 (engelsk)Inngår i: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 121, nr 21, artikkel-id 215102Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  We demonstrate an efficient possibility to synthesize vertically aligned pure zinc oxide (ZnO) and Co-doped ZnO nanorods (NRs) using the low-temperature aqueous chemical synthesis (90 degrees C). Two different mixing methods of the synthesis solutions were investigated for the Co-doped samples. The synthesized samples were compared to pure ZnO NRs regarding the Co incorporation and crystal quality. Electron paramagnetic resonance (EPR) measurements confirmed the substitution of Co2+ inside the ZnO NRs, giving a highly anisotropic magnetic Co2+ signal. The substitution of Zn2+ by Co2+ was observed to be combined with a drastic reduction in the core-defect (CD) signal (g similar to 1.956) which is seen in pure ZnO NRs. As revealed by the cathodoluminescence (CL), the incorporation of Co causes a slight red-shift of the UV peak position combined with an enhancement in the intensity of the defect-related yellow-orange emission compared to pure ZnO NRs. Furthermore, the EPR and the CL measurements allow a possible model of the defect configuration in the samples. It is proposed that the as-synthesized pure ZnO NRs likely contain Zn interstitial (Zn-i(+)) as CDs and oxygen vacancy (V-O) or oxygen interstitial (O-i) as surface defects. As a result, Co was found to likely occupy the Zn-i(+), leading to the observed CDs reduction and hence enhancing the crystal quality. These results open the possibility of synthesis of highly crystalline quality ZnO NRs-based diluted magnetic semiconductors using the low-temperature aqueous chemical method. Published by AIP Publishing.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  AMER INST PHYSICS, 2017
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-138890 (URN)10.1063/1.4984314 (DOI)000402768900026 ()
  Merknad

  Funding Agencies|NATO [984735]

  Tilgjengelig fra: 2017-06-27 Laget: 2017-06-27 Sist oppdatert: 2017-10-06
  6. Core-defect reduction in ZnO nanorods by cobalt incorporation
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Core-defect reduction in ZnO nanorods by cobalt incorporation
  Vise andre…
  2017 (engelsk)Inngår i: Nanotechnology, ISSN 0957-4484, E-ISSN 1361-6528, Vol. 28, nr 28, artikkel-id 285705Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Zinc oxide (ZnO) nanorods grown by the low-temperature (90 degrees C) aqueous chemical method with different cobalt concentration within the synthesis solution (from 0% to 15%), are studied by electron paramagnetic resonance (EPR), just above the liquid helium temperature. The anisotropic spectra of substitutional Co2+ reveal a high crystalline quality and orientation of the NRs, as well as the probable presence of a secondary disordered phase of ZnO: Co. The analysis of the EPR spectra indicates that the disappearance of the paramagnetic native core-defect (CD) at g similar to 1.96 is correlated with the apparition of the Co2+ ions lines, suggesting a gradual neutralization of the former by the latter. We show that only a little amount of cobalt in the synthesis solution (about 0.2%) is necessary to suppress almost all these paramagnetic CDs. This gives insight in the experimentally observed improvement of the crystal quality of diluted ZnO: Co nanorods, as well as into the control of paramagnetic defects in ZnO nanostructures.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  IOP PUBLISHING LTD, 2017
  Emneord
  nanorods; ZnO; physics defects; electron paramagnetic resonance
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-139388 (URN)10.1088/1361-6528/aa716a (DOI)000404344400005 ()28475103 (PubMedID)
  Merknad

  Funding Agencies|NATO project Science for Peace (SfP), Novel nanostructures [984735]

  Tilgjengelig fra: 2017-08-07 Laget: 2017-08-07 Sist oppdatert: 2017-10-06
 • 207.
  Alnoor, Hatim
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Chey, Chan Oeurn
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Pozina, Galia
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Liu, Xianjie
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Ytors Fysik och Kemi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Khranovskyy, Volodymyr
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Willander, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nour, Omer
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Effect of precursor solutions stirring on deep level defects concentration and spatial distribution in low temperature aqueous chemical synthesis of zinc oxide nanorods2015Inngår i: AIP Advances, ISSN 2158-3226, E-ISSN 2158-3226, Vol. 5, nr 8, artikkel-id 087180Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Hexagonal c-axis oriented zinc oxide (ZnO) nanorods (NRs) with 120-300 nm diameters are synthesized via the low temperature aqueous chemical route at 80 degrees C on silver-coated glass substrates. The influence of varying the precursor solutions stirring durations on the concentration and spatial distributions of deep level defects in ZnO NRs is investigated. Room temperature micro-photoluminesnce (mu-PL) spectra were collected for all samples. Cathodoluminescence (CL) spectra of the as-synthesized NRs reveal a significant change in the intensity ratio of the near band edge emission (NBE) to the deep-level emission (DLE) peaks with increasing stirring durations. This is attributed to the variation in the concentration of the oxygen-deficiency with increasing stirring durations as suggested from the X-ray photoelectron spectroscopy analysis. Spatially resolved CL spectra taken along individual NRs revealed that stirring the precursor solutions for relatively short duration (1-3 h), which likely induced high super saturation under thermodynamic equilibrium during the synthesis process, is observed to favor the formation of point defects moving towards the tip of the NRs. In contrary, stirring for longer duration (5-15 h) will induce low super saturation favoring the formation of point defects located at the bottom of the NRs. These findings demonstrate that it is possible to control the concentration and spatial distribution of deep level defects in ZnO NRs by varying the stirring durations of the precursor solutions.

 • 208.
  Alnoor, Hatim
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Pozina, Galia
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Khranovskyy, Volodymyr
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Liu, Xianjie
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Ytors Fysik och Kemi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Iandolo, Donata
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Willander, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nur, Omer
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Influence of ZnO seed layer precursor molar ratio on the density of interface defects in low temperature aqueous chemically synthesized ZnO nanorods/GaN light-emitting diodes2016Inngår i: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 119, nr 16, s. 165702-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Low temperature aqueous chemical synthesis (LT-ACS) of zinc oxide (ZnO) nanorods (NRs) has been attracting considerable research interest due to its great potential in the development of light-emitting diodes (LEDs). The influence of the molar ratio of the zinc acetate (ZnAc): KOH as a ZnO seed layer precursor on the density of interface defects and hence the presence of non-radiative recombination centers in LT-ACS of ZnO NRs/GaN LEDs has been systematically investigated. The material quality of the as-prepared seed layer as quantitatively deduced by the X-ray photoelectron spectroscopy is found to be influenced by the molar ratio. It is revealed by spatially resolved cathodoluminescence that the seed layer molar ratio plays a significant role in the formation and the density of defects at the n-ZnO NRs/p-GaN heterostructure interface. Consequently, LED devices processed using ZnO NRs synthesized with molar ratio of 1:5M exhibit stronger yellow emission (similar to 575 nm) compared to those based on 1:1 and 1:3M ratios as measured by the electroluminescence. Furthermore, seed layer molar ratio shows a quantitative dependence of the non-radiative defect densities as deduced from light-output current characteristics analysis. These results have implications on the development of high-efficiency ZnO-based LEDs and may also be helpful in understanding the effects of the ZnO seed layer on defect-related non-radiative recombination. Published by AIP Publishing.

 • 209.
  Alnoor, Hatim
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Pozina, Galia
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Willander, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nur, Omer
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Seed layer synthesis effect on the concentration of interface defects and emission spectra of ZnO nanorods/p-GaN light-emitting diode2017Inngår i: Physica Status Solidi (a) applications and materials science, ISSN 1862-6300, E-ISSN 1862-6319, Vol. 214, nr 1, artikkel-id 1600333Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As the low-temperature aqueous chemical synthesis (LT-ACS), holds great promises for the synthesis of one-dimensional (1D) ZnO nanostructure-based light-emitting diodes (LEDs) and hence require parameter tuning for optimal performance. N-ZnO nanorods (NRs)/p-GaN heterojunction LEDs have been synthesized by the LT-ACS using ZnO nanoparticle (NPs) seed layers prepared with different precursor solutions. The effect of these seed layers on the interface defect properties and emission intensity of the as-synthesized n-Zn/p-GaN heterojunction LEDs has been demonstrated by spatially resolved cathodoluminescence (CL) and electroluminescence (EL) measurements, respectively. A significant reduction of the interface defects in the n-ZnO NRs/p-GaN heterostructure synthesized from a seed layer prepared from zinc acetate (ZnAc) with a mixture of potassium hydroxide (KOH) and hexamethylenetetramine (HMTA) (donated as ZKH seed) compared with those prepared from ZnAc and KOH (donated as ZK seed) is observed as revealed by spatially resolved CL. Consequently, the LEDs based on n-ZnO NRs/p-GaN prepared from ZKH seed show an improvement in the yellow emission (approximate to 578nm) compared to that based on the ZK seed as deduced from the electroluminescence measurements. The improvement in the yellow EL emission on the ZKH LED probably attributed to the low presence of the non-radiative defect as deduced by light-output current (L-I) characteristics analysis.

 • 210.
  Alnoor, Hatim
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Savoyant, Adrien
  Aix Marseille University, France.
  Liu, Xianjie
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Ytors Fysik och Kemi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Pozina, Galia
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Willander, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nur, Omer
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  An effective low-temperature solution synthesis of Co-doped [0001]-oriented ZnO nanorods2017Inngår i: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 121, nr 21, artikkel-id 215102Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We demonstrate an efficient possibility to synthesize vertically aligned pure zinc oxide (ZnO) and Co-doped ZnO nanorods (NRs) using the low-temperature aqueous chemical synthesis (90 degrees C). Two different mixing methods of the synthesis solutions were investigated for the Co-doped samples. The synthesized samples were compared to pure ZnO NRs regarding the Co incorporation and crystal quality. Electron paramagnetic resonance (EPR) measurements confirmed the substitution of Co2+ inside the ZnO NRs, giving a highly anisotropic magnetic Co2+ signal. The substitution of Zn2+ by Co2+ was observed to be combined with a drastic reduction in the core-defect (CD) signal (g similar to 1.956) which is seen in pure ZnO NRs. As revealed by the cathodoluminescence (CL), the incorporation of Co causes a slight red-shift of the UV peak position combined with an enhancement in the intensity of the defect-related yellow-orange emission compared to pure ZnO NRs. Furthermore, the EPR and the CL measurements allow a possible model of the defect configuration in the samples. It is proposed that the as-synthesized pure ZnO NRs likely contain Zn interstitial (Zn-i(+)) as CDs and oxygen vacancy (V-O) or oxygen interstitial (O-i) as surface defects. As a result, Co was found to likely occupy the Zn-i(+), leading to the observed CDs reduction and hence enhancing the crystal quality. These results open the possibility of synthesis of highly crystalline quality ZnO NRs-based diluted magnetic semiconductors using the low-temperature aqueous chemical method. Published by AIP Publishing.

 • 211.
  Alodeh, Maha
  et al.
  Univ Luxembourg, Luxembourg.
  Spano, Danilo
  Univ Luxembourg, Luxembourg.
  Kalantari, Ashkan
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Kommunikationssystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Univ Luxembourg, Luxembourg.
  Tsinos, Christos G.
  Univ Luxembourg, Luxembourg.
  Christopoulos, Dimitrios
  Newtec Satcom, Belgium.
  Chatzinotas, Symeon
  Univ Luxembourg, Luxembourg.
  Ottersten, Bjorn
  Univ Luxembourg, Luxembourg.
  Symbol-Level and Multicast Precoding for Multiuser Multiantenna Downlink: A State-of-the-Art, Classification, and Challenges2018Inngår i: IEEE Communications Surveys and Tutorials, ISSN 1553-877X, E-ISSN 1553-877X, Vol. 20, nr 3, s. 1733-1757Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Precoding has been conventionally considered as an effective means of mitigating or exploiting the interference in the multiantenna downlink channel, where multiple users are simultaneously served with independent information over the same channel resources. The early works in this area were focused on transmitting an individual information stream to each user by constructing weighted linear combinations of symbol blocks (codewords). However, more recent works have moved beyond this traditional view by: 1) transmitting distinct data streams to groups of users and 2) applying precoding on a symbol-persymbol basis. In this context, the current survey presents a unified view and classification of precoding techniques with respect to two main axes: 1) the switching rate of the precoding weights, leading to the classes of block-level and symbol-level precoding and 2) the number of users that each stream is addressed to, hence unicast, multicast, and broadcast precoding. Furthermore, the classified techniques are compared through representative numerical results to demonstrate their relative performance and uncover fundamental insights. Finally, a list of open theoretical problems and practical challenges are presented to inspire further research in this area.(1)

 • 212.
  Al-Omaishe, Allaa
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Programvara och system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. 860418-9061.
  The impacts of adopting large touch screens and tablets with access  to electronic healthcare records2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the last decade modern information technology systems have been introduced to healthcare in order to improve it. The aim of this study is to present the impact of such information system’s adoption on patient safety and efficiency within healthcare.

  Interviews, observations along with literature study were conducted in order to study the impact of the adoption on patient safety and efficiency at hospital’s wards where a new information system is implemented.

  The conclusion of this study is that such information technology systems can improve patient safety. However it is believed that the information technology system can improve efficiency in some aspects such as the communication among medical care personnel while other aspects within efficiency can be achieved if some improvements are made. Moreover the ability to access Electronic Healthcare Records is considered to be important to improve the medical care, which can increase patient safety. 

 • 213.
  Alonso, Fabiola
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Avdelningen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Models and Simulations of the Electric Field in Deep Brain Stimulation: Comparison of Lead Designs, Operating Modes and Tissue Conductivity2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Deep brain stimulation (DBS) is an established surgical therapy for movement disorders such as Parkinson’s disease (PD) and essential tremor (ET). A thin electrode is implanted in a predefined area of the brain with the use of stereotactic neurosurgery. In the last few years new DBS electrodes and systems have been developed with possibilities for using more parameters for control of the stimulation volume.

  In this thesis, simulations using the finite element method (FEM) have been developed and used for investigation of the electric field (EF) extension around different types of DBS lead designs (symmetric, steering) and stimulation modes (voltage, current). The electrode surrounding was represented either with a homogeneous model or a patient-specific model based on individual preoperative magnetic resonance imaging (MRI). The EF was visualized and compared for different lead designs and operating modes.

  In Paper I, the EF was quantitatively investigated around two lead designs (3389 and 6148) simulated to operate in voltage and current mode under acute and chronic time points following implantation.Simulations showed a major impact on the EF extension between postoperative time points which may explain the clinical decisions to change the stimulation amplitude weeks after implantation. In Paper II, the simulations were expanded to include two leads having steering function (6180, Surestim1) and patient-specific FEM simulations in the zona incerta. It was found that both the heterogeneity of the tissue and the operating mode, influence the EF distribution and that equivalent contact configurations of the leads result in similar EF. The steering mode presented larger volumes in current mode when using equivalent amplitudes. Simulations comparing DBS and intraoperative stimulation test using a microelectrode recording (MER) system (Paper III), showed that several parallel MER leads and the presence of the non-active DBS contacts influence the EF distribution and that the DBS EF volume can cover, but also extend to, other anatomical areas.

  Paper IV introduces a method for an objective exploitation of intraoperative stimulation test data in order to identify the optimal implant position in the thalamus of the chronic DBS lead. Patient-specific EF simulations were related to the anatomy with the help of brain atlases and the clinical effects which were quantified by accelerometers. The first results indicate that the good clinical effect in ET is due to several structures around the ventral intermediate nucleus of the thalamus.

  Delarbeid
  1. Influence on Deep Brain Stimulation from Lead Design, Operating Mode and Tissue Impedance Changes – A Simulation Study
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Influence on Deep Brain Stimulation from Lead Design, Operating Mode and Tissue Impedance Changes – A Simulation Study
  2015 (engelsk)Inngår i: Brain Disorders and Therapy, ISSN 2168-975X, Vol. 4, nr 3, artikkel-id 1000169Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Background: Deep brain stimulation (DBS) systems in current mode and new lead designs are recently available. To switch between DBS-systems remains complicated as clinicians may lose their reference for programming. Simulations can help increase the understanding.

  Objective: To quantitatively investigate the electric field (EF) around two lead designs simulated to operate in voltage and current mode under two time points following implantation.

  Methods: The finite element method was used to model Lead 3389 (Medtronic) and 6148 (St Jude) with homogenous surrounding grey matter and a peri-electrode space (PES) of 250 μm. The PES-impedance mimicked the acute (extracellular fluid) and chronic (fibrous tissue) time-point. Simulations at different amplitudes of voltage and current (n=236) were performed using two different contacts. Equivalent current amplitudes were extracted by matching the shape and maximum EF of the 0.2 V/mm isolevel.

  Results: The maximum EF extension at 0.2 V/mm varied between 2-5 mm with a small difference between the leads. In voltage mode EF increased about 1 mm at acute compared to the chronic PES. Current mode presented the opposite relationship. Equivalent EFs for lead 3389 at 3 V were found for 7 mA (acute) and 2.2 mA (chronic).

  Conclusions: Simulations showed a major impact on the electric field extension between postoperative time points. This may explain the clinical decisions to reprogram the amplitude weeks after implantation. Neither the EF extension nor intensity is considerably influenced by the lead design.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Los Angeles, CA, USA: Omics Publishing Group, 2015
  Emneord
  deep brain stimulation (DBS), voltage and current stimulation, finite element method
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-120680 (URN)10.4172/2168-975X.1000169 (DOI)
  Forskningsfinansiär
  Swedish Research Council, 621-2013-6078
  Tilgjengelig fra: 2015-08-21 Laget: 2015-08-20 Sist oppdatert: 2018-09-10bibliografisk kontrollert
  2. Investigation into Deep Brain Stimulation Lead Designs: A Patient-Specific Simulation Study
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Investigation into Deep Brain Stimulation Lead Designs: A Patient-Specific Simulation Study
  Vise andre…
  2016 (engelsk)Inngår i: Brain Sciences, ISSN 2076-3425, E-ISSN 2076-3425, Vol. 6, nr 3, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  New deep brain stimulation (DBS) electrode designs offer operation in voltage and current mode and capability to steer the electric field (EF). The aim of the study was to compare the EF distributions of four DBS leads at equivalent amplitudes (3 V and 3.4 mA). Finite element method (FEM) simulations (n = 38) around cylindrical contacts (leads 3389, 6148) or equivalent contact configurations (leads 6180, SureStim1) were performed using homogeneous and patient-specific (heterogeneous) brain tissue models. Steering effects of 6180 and SureStim1 were compared with symmetric stimulation fields. To make relative comparisons between simulations, an EF isolevel of 0.2 V/mm was chosen based on neuron model simulations (n = 832) applied before EF visualization and comparisons. The simulations show that the EF distribution is largely influenced by the heterogeneity of the tissue, and the operating mode. Equivalent contact configurations result in similar EF distributions. In steering configurations, larger EF volumes were achieved in current mode using equivalent amplitudes. The methodology was demonstrated in a patient-specific simulation around the zona incerta and a “virtual” ventral intermediate nucleus target. In conclusion, lead design differences are enhanced when using patient-specific tissue models and current stimulation mode.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  MDPI, 2016
  Emneord
  deep brain stimulation (DBS), steering, patient-specific, electric field, finite element method, neuron model, brain model, zona incerta (ZI), electrode design
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-131863 (URN)10.3390/brainsci6030039 (DOI)27618109 (PubMedID)
  Tilgjengelig fra: 2016-10-11 Laget: 2016-10-11 Sist oppdatert: 2018-09-10bibliografisk kontrollert
  3. Electric Field Comparison between Microelectrode Recording and Deep Brain Stimulation Systems: A Simulation Study
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Electric Field Comparison between Microelectrode Recording and Deep Brain Stimulation Systems: A Simulation Study
  Vise andre…
  2018 (engelsk)Inngår i: Brain Sciences, ISSN 2076-3425, E-ISSN 2076-3425, Vol. 8, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  The success of deep brain stimulation (DBS) relies primarily on the localization of the implanted electrode. Its final position can be chosen based on the results of intraoperative microelectrode recording (MER) and stimulation tests. The optimal position often differs from the final one selected for chronic stimulation with the DBS electrode. The aim of the study was to investigate, using finite element method (FEM) modeling and simulations, whether lead design, electrical setup, and operating modes induce differences in electric field (EF) distribution and in consequence, the clinical outcome. Finite element models of a MER system and a chronic DBS lead were developed. Simulations of the EF were performed for homogenous and patient-specific brain models to evaluate the influence of grounding (guide tube vs. stimulator case), parallel MER leads, and non-active DBS contacts. Results showed that the EF is deformed depending on the distance between the guide tube and stimulating contact. Several parallel MER leads and the presence of the non-active DBS contacts influence the EF distribution. The DBS EF volume can cover the intraoperatively produced EF, but can also extend to other anatomical areas. In conclusion, EF deformations between stimulation tests and DBS should be taken into consideration as they can alter the clinical outcome

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  MDPI, 2018
  Emneord
  microelectrode recording (MER); finite element method (FEM); deep brain stimulation (DBS); brain model; Dice coefficient; patient-specific
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-145112 (URN)10.3390/brainsci8020028 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2018-02-12 Laget: 2018-02-12 Sist oppdatert: 2018-09-10
  4. Patient-Specific Electric Field Simulations and Acceleration Measurements for Objective Analysis of Intraoperative Stimulation Tests in the Thalamus
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Patient-Specific Electric Field Simulations and Acceleration Measurements for Objective Analysis of Intraoperative Stimulation Tests in the Thalamus
  Vise andre…
  2016 (engelsk)Inngår i: Frontiers in Human Neuroscience, ISSN 1662-5161, E-ISSN 1662-5161, Vol. 10, s. 1-14, artikkel-id 577Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Despite an increasing use of deep brain stimulation (DBS) the fundamental mechanisms of action remain largely unknown. Simulation of electric entities has previously been proposed for chronic DBS combined with subjective symptom evaluations, but not for intraoperative stimulation tests. The present paper introduces a method for an objective exploitation of intraoperative stimulation test data to identify the optimal implant position of the chronic DBS lead by relating the electric field (EF) simulations to the patient-specific anatomy and the clinical effects quantified by accelerometry. To illustrate the feasibility of this approach, it was applied to five patients with essential tremor bilaterally implanted in the ventral intermediate nucleus (VIM). The VIM and its neighborhood structures were preoperatively outlined in 3D on white matter attenuated inversion recovery MR images. Quantitative intraoperative clinical assessments were performed using accelerometry. EF simulations (n = 272) for intraoperative stimulation test data performed along two trajectories per side were set-up using the finite element method for 143 stimulation test positions. The resulting EF isosurface of 0.2 V/mm was superimposed to the outlined anatomical structures. The percentage of volume of each structure’s overlap was calculated and related to the corresponding clinical improvement. The proposed concept has been successfully applied to the five patients. For higher clinical improvements, not only the VIM but as well other neighboring structures were covered by the EF isosurfaces. The percentage of the volumes of the VIM, of the nucleus intermediate lateral of the thalamus and the prelemniscal radiations within the prerubral field of Forel increased for clinical improvements higher than 50% compared to improvements lower than 50%. The presented new concept allows a detailed and objective analysis of a high amount of intraoperative data to identify the optimal stimulation target. First results indicate agreement with published data hypothesizing that the stimulation of other structures than the VIM might be responsible for good clinical effects in essential tremor. (Clinical trial reference number: Ref: 2011-A00774-37/AU905)

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Frontiers Research Foundation, 2016
  Emneord
  deep brain stimulation (DBS), intraoperative stimulation tests, essential tremor, acceleration measurements, finite element method (FEM) simulations, ventral intermediate nucleus (VIM), patient-specific brain maps
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-132790 (URN)10.3389/fnhum.2016.00577 (DOI)000388426400001 ()
  Tilgjengelig fra: 2016-11-25 Laget: 2016-11-25 Sist oppdatert: 2018-09-10bibliografisk kontrollert
 • 214.
  Alonso, Fabiola
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Hemm-Ode, Simone
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland.
  Wårdell, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Influence on Deep Brain Stimulation from Lead Design, Operating Mode and Tissue Impedance Changes – A Simulation Study2015Inngår i: Brain Disorders and Therapy, ISSN 2168-975X, Vol. 4, nr 3, artikkel-id 1000169Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Deep brain stimulation (DBS) systems in current mode and new lead designs are recently available. To switch between DBS-systems remains complicated as clinicians may lose their reference for programming. Simulations can help increase the understanding.

  Objective: To quantitatively investigate the electric field (EF) around two lead designs simulated to operate in voltage and current mode under two time points following implantation.

  Methods: The finite element method was used to model Lead 3389 (Medtronic) and 6148 (St Jude) with homogenous surrounding grey matter and a peri-electrode space (PES) of 250 μm. The PES-impedance mimicked the acute (extracellular fluid) and chronic (fibrous tissue) time-point. Simulations at different amplitudes of voltage and current (n=236) were performed using two different contacts. Equivalent current amplitudes were extracted by matching the shape and maximum EF of the 0.2 V/mm isolevel.

  Results: The maximum EF extension at 0.2 V/mm varied between 2-5 mm with a small difference between the leads. In voltage mode EF increased about 1 mm at acute compared to the chronic PES. Current mode presented the opposite relationship. Equivalent EFs for lead 3389 at 3 V were found for 7 mA (acute) and 2.2 mA (chronic).

  Conclusions: Simulations showed a major impact on the electric field extension between postoperative time points. This may explain the clinical decisions to reprogram the amplitude weeks after implantation. Neither the EF extension nor intensity is considerably influenced by the lead design.

 • 215.
  Alonso, Fabiola
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Latorre, Malcolm
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Göransson, Nathanael
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Region Östergötland, Sinnescentrum, Neurokirurgiska kliniken US.
  Zsigmond, Peter
  Region Östergötland, Sinnescentrum, Neurokirurgiska kliniken US. Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Wårdell, karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV.
  Investigation into Deep Brain Stimulation Lead Designs: A Patient-Specific Simulation Study2016Inngår i: Brain Sciences, ISSN 2076-3425, E-ISSN 2076-3425, Vol. 6, nr 3, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  New deep brain stimulation (DBS) electrode designs offer operation in voltage and current mode and capability to steer the electric field (EF). The aim of the study was to compare the EF distributions of four DBS leads at equivalent amplitudes (3 V and 3.4 mA). Finite element method (FEM) simulations (n = 38) around cylindrical contacts (leads 3389, 6148) or equivalent contact configurations (leads 6180, SureStim1) were performed using homogeneous and patient-specific (heterogeneous) brain tissue models. Steering effects of 6180 and SureStim1 were compared with symmetric stimulation fields. To make relative comparisons between simulations, an EF isolevel of 0.2 V/mm was chosen based on neuron model simulations (n = 832) applied before EF visualization and comparisons. The simulations show that the EF distribution is largely influenced by the heterogeneity of the tissue, and the operating mode. Equivalent contact configurations result in similar EF distributions. In steering configurations, larger EF volumes were achieved in current mode using equivalent amplitudes. The methodology was demonstrated in a patient-specific simulation around the zona incerta and a “virtual” ventral intermediate nucleus target. In conclusion, lead design differences are enhanced when using patient-specific tissue models and current stimulation mode.

 • 216.
  Alonso, Fabiola
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Vogel, Dorian
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW, 4132 Muttenz, Switzerland.
  Johansson, Johannes
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wårdell, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Hemm, Simone
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. rthwestern Switzerland FHNW, 4132 Muttenz, Switzerland.
  Electric Field Comparison between Microelectrode Recording and Deep Brain Stimulation Systems: A Simulation Study2018Inngår i: Brain Sciences, ISSN 2076-3425, E-ISSN 2076-3425, Vol. 8, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The success of deep brain stimulation (DBS) relies primarily on the localization of the implanted electrode. Its final position can be chosen based on the results of intraoperative microelectrode recording (MER) and stimulation tests. The optimal position often differs from the final one selected for chronic stimulation with the DBS electrode. The aim of the study was to investigate, using finite element method (FEM) modeling and simulations, whether lead design, electrical setup, and operating modes induce differences in electric field (EF) distribution and in consequence, the clinical outcome. Finite element models of a MER system and a chronic DBS lead were developed. Simulations of the EF were performed for homogenous and patient-specific brain models to evaluate the influence of grounding (guide tube vs. stimulator case), parallel MER leads, and non-active DBS contacts. Results showed that the EF is deformed depending on the distance between the guide tube and stimulating contact. Several parallel MER leads and the presence of the non-active DBS contacts influence the EF distribution. The DBS EF volume can cover the intraoperatively produced EF, but can also extend to other anatomical areas. In conclusion, EF deformations between stimulation tests and DBS should be taken into consideration as they can alter the clinical outcome

 • 217.
  Alonso, Fabiola
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Avdelningen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Vogel, Dorian
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Avdelningen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wårdell, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Avdelningen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Hemm-Ode, Simone
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Avdelningen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Institute for Medical and Analytical Technologies and Department of Biomedical Engineering, University of Applied Sciences and Art Northwestern Switzerland.
  Comparison between intraoperative and chronic and deep brain stimulation2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION

  The success of the deep brain stimulation (DBS) therapy relies primarily in the localization of the implanted electrode, implying the need of utmost accuracy in the targeting process. Intraoperative microelectrode recording and stimulation tests are a common procedure before implanting the permanent DBS lead to determine the optimal position with a large therapeutic window where side effects are avoided and the best improvement of the symptoms is achieved. Differences in dimensions and operating modes exist between the exploration and the permanent DBS electrode which might lead to different stimulation fields, even when ideal placement is achieved. The aim of this investigation is to compare the electric field (EF) distribution around the intraoperative and the chronic electrode, assuming that both have exactly the same position.

  METHODS

  3D models of the intraoperative exploration electrode and the chronically implanted DBS lead 3389 (Medtronic Inc., USA) were developed using COMSOL 5.2 (COMSOL AB, Sweden). Patient-specific MR images were used to determine the conductive medium around the electrode. The exploration electrode and the first DBS contact were set to current and voltage respectively (0.2mA(V) - 3 mA(V) in 0.1 mA(V) steps). The intraoperative model included the grounded guide tube used to introduce the exploration electrode; for the chronic DBS model, the outer boundaries were grounded and the inactive contacts were set to floating potential considering a monopolar configuration. The localization of the exploration and the chronic electrode was set according to the planned trajectory. The EF was visualized and compared in terms of volume and extension using a fixed isocontour of 0.2 V/mm.

  RESULTS

  The EF distribution simulated for the exploration electrode showed the influence of the parallel trajectory and the grounded guide tube. For an amplitude of e.g. 2 mA/2 V, the EF extension of the intraoperative was 0.6 mm larger than the chronic electrode at the target level; the corresponding difference in volume was 76.1 mm3.

  CONCLUSION

  Differences in the EF shape between the exploration and the chronic DBS electrode have been observed using patient-specific models. The larger EF extension obtained for the exploration electrode responds to its higher impedance and the use of current controlled stimulation. The presence of EF around the guide tube and the influence of the parallel trajectory require further experimental and clinical evaluation.

 • 218.
  Alonso, Fabiola
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik.
  Wårdell, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Electric Field Comparison of Deep Brain Stimulation Lead Designs - a Stimulation Study2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 219.
  Alonso, Fabiola
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wårdell, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Latorre, Malcolm
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Comparison of Three Deep Brain Stimulation Lead Designs under Voltage and Current Modes2015Inngår i: WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2015, VOLS 1 AND 2 / [ed] David A. Jaffray, Springer, 2015, Vol. 51, s. 1196-1199Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since the introduction of deep brain stimulation (DBS) the technique has been dominated by Medtronic sys-tems. In recent years, new DBS systems have become available for patients, and some are in clinical trials. The present study aims to evaluate three DBS leads operated in either voltage or current mode. 3D finite element method (FEM) models were built in combination with a neuron model for this purpose. The axon diameter was set to D = 5 μm and simulations performed in both voltage (0.5-5 V) and current (0.5-5 mA) mode. The evaluation was achieved based on the distance from the lead for neural activation and the electric field (EF) extension at 0.1 V/mm. The results showed that the neural activation distance agrees well between the leads with an activation distance dif-ference less than 0.5 mm. The shape of the field at the 0.1 V/mm isopotential surface in 3D is mostly spherical in shape around the activated section of the steering lead.

 • 220.
  Alonso, Fabiola
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wårdell, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Latorre, Malcolm
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Biomedicinsk instrumentteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Neural Activation Compared to Electric Field Extension of Three DBS Lead Designs2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  SINCE the introduction of deep brain stimulation (DBS) about 20 years ago, the stimulation technique has been dominated by Medtronic DBS-system setup. In recent years, new DBS systems have become available, of which some are in clinical trials or available to patients [1]. In the present study three different lead designs are investigated via computer simulation:

  Medtronic 3389, St. Jude 6148 and Sapiens SureStim. The aim was to compare the neural activation distance and the electric field (EF) maximum spatial extension for each lead.

  A 3D finite element method model was built using COMSOL Multiphysics 4.4a (COMSOL AB, Stockholm, Sweden) to simulate the electric potential around the DBS lead. Brain tissue was modelled as a homogeneous volume of grey matter (electric conductivity of 0.09 S/m). The electrode-tissue interface was modelled with a 250μm thick peri-electrode space mimicking the fibrous tissue which covers the lead at the chronic stimulation stage (σ = 0.06S/m, equivalent to white matter electric conductivity). The stimulation amplitude was set to 1V in monopolar configuration using C1 electrode or equivalent in all cases. Each simulated electric potential distribution was exported to MatLab (The MathWorks, USA) and used as input to a cable neuron simulation.

  An axon cable model with 21 nodes based on the concept by Åström et al., [2] was set up in MatLab and combined with the exported field distributions. The model considered a 5 μm thick neuron, a pulse width of 60 μs and a drive potential ranging from 0.5 V to 5 V in 0.5 V steps.

  The SureStim lead results showed a shorter neural activation distance and EF extension. The distance to the isolevel of 0.2 V/mm is close to the neural activation distance at each stimulation amplitude, and we conclude that the electric field is a suitable predictor to visualize the stimulated regions.

 • 221.
  Alonso-Magdalena, Paloma
  et al.
  Departamento de Biología Aplicada, Universidad Miguel Hernández.
  Rivera, Fransisco J.
  Laboratory of Stem Cells and Neurogeneration, Institute of Anatomy, Histology and Pathology, Facultu of Medicine and Center for INterdiciplinary Studies on the Nervous System (CISNe), Universitad Austral de Chile; Institute for Molecular Regenerative MEdicine and Spinal Cord Injury and Tissue Regeneration Center Salzburg (SCI-TReCS), Paracelsus University, Salzburg, Austira.
  Guerrero Bosagna, Carlos
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Bisphenol-A and metabolic diseases: epigenetic developmental and transgenerational basis2016Inngår i: Environmental Epigenetics, ISSN 2058-5888, Vol. 2, nr 3, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Exposure to environmental toxicants is now accepted as a factor contributing to the increasing incidence of obesity and metabolic diseases around the world. Such environmental compounds are known as ‘obesogens’. Among them, bisphenol-A (BPA) is the most widespread and ubiquitous compound affecting humans and animals. Laboratory animal work has provided conclusive evidence that early-life exposure to BPA is particularly effective in predisposing individuals to weight gain. Embryonic exposure to BPA is reported to generate metabolic disturbances later in life, such as obesity and diabetes. When BPA administration is combined with a high-fat diet, there is an exacerbation in the development of metabolic disorders. Remarkably, upon BPA exposure of gestating females, metabolic disturbances have been found both in the offspring and later in life in the mothers themselves. When considering the metabolic effects generated by an early developmental exposure to BPA, one of the questions that arises is the role of precursor cells in the etiology of metabolic disorders. Current evidence shows that BPA and other endocrine disruptors have the ability to alter fat tissue development and growth by affecting the capacity to generate functional adipocytes, as well as their rate of differentiation to specific cell types. Epigenetic mechanisms seem to be involved in the BPA-induced effects related to obesity, as they have been described in both in vitro and in vivo models. Moreover, recent reports also show that developmental exposure to BPA generates abnormalities that can be transmitted to future generations, in a process called as transgenerational epigenetic inheritance.

 • 222.
  Alpat, B.
  et al.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy; Sabanci Univ, Turkey.
  Gulgun, M.A.
  Sabanci Univ, Turkey.
  Corapcioglu, G.
  Sabanci Univ, Turkey.
  Yildizhan Özyar, Melike
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Di Lazzaro, P.
  ENEA, Italy.
  Murra, D.
  ENEA, Italy.
  Kaplanoglu, T.
  Maprad Srl, Italy.
  Postolache, V
  Maprad Srl, Italy.
  Mengali, S.
  Consorzio CREO, Italy.
  Simeoni, M.
  Consorzio CREO, Italy.
  Urbani, A.
  Consorzio CREO, Italy.
  Testing of substrates for flexible optical solar reflectors: irradiations of nano-hybrid coatings of polyimide films with 20 keV electrons and with 200-400 nm ultraviolet radiation2019Inngår i: Journal of Instrumentation, ISSN 1748-0221, E-ISSN 1748-0221, Vol. 14, artikkel-id T06003Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the frame of a project aimed at developing a new type of optical solar reflectors we present the scientific and technological issues addressed during irradiations of nano-hybrid coatings on polyimide films by using 20 keV electron beam from a modified use of Scanning Electron Microscope (SEM) and with ultraviolet (UV) dose equal to 300 space-equivalent Sun hours. Details of a new approach to use SEM for low energy electron irradiations and of a new UV irradiation setup are given.

 • 223.
  Al-Sader, Mohamed
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Gaze-driven interaction in video games2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The introduction of input devices with natural user interfaces in gaming hardware has changed the way we interact with games. Hardware with motion-sensing and gesture recognizing capabilities remove the constraint of interacting with games through typical traditional devices like mouse-keyboard and gamepads. This changes the way we approach games and how the game communicates back to us as the player opening new levels of interactivity. This thesis covers how eye tracker technology can be used to affect rendering effects in games.

 • 224.
  AlSalhi, M S.
  et al.
  King Saud University, Saudi Arabia .
  Atif, M
  King Saud University, Saudi Arabia; National Institute of Laser and Optronics, Nilore, Islamabad, Pakistan.
  Ansari, A A.
  King Saud University, Saudi Arabia .
  Khun, Kimleang
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Hussain Ibupoto, Zafar
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Willander, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
  Growth and characterization of ZnO nanowires for optical applications2013Inngår i: Laser physics, ISSN 1054-660X, E-ISSN 1555-6611, Vol. 23, nr 6, artikkel-id 065602Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present work, cerium oxide CeO2 nanoparticles were synthesized by the sol-gel method and used for the growth of ZnO nanorods. The synthesized nanoparticles were studied by x-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopic techniques. Furthermore, these nanoparticles were used as the seed layer for the growth of ZnO nanorods by following the hydrothermal growth method. The structural study of ZnO nanorods was carried out by means of field emission scanning electron microscopy (FESEM), high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and XRD techniques. This study demonstrated that the grown ZnO nanorods are well aligned, uniform, of good crystal quality and have diameters of less than 200 nm. Energy dispersive x-ray (EDX) analysis revealed that the ZnO nanorods are composed only of zinc, cerium as the seed atom, and oxygen atoms, with no other impurities in the grown nanorods. Moreover, a photoluminescence (PL) approach was applied for the optical characterization, and it was observed that the near-band-edge (NBE) emission was the same as that of the zinc acetate seed layer, however the green and orange/red emission peaks were slightly raised due to possibly higher levels of defects in the cerium oxide seeded ZnO nanorods. This study provides an alternative approach for the controlled synthesis of ZnO nanorods using cerium oxide nanoparticles as the seed nucleation layer, improving both the morphology of the nanorods and the performance of devices based upon them.

 • 225.
  Al-Salihi, Hayder
  et al.
  The Department of Informatics, King’s College London, UK.
  Van Chien, Trinh
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Kommunikationssystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Le, Tuan Anh
  The Department of Design Engineering and Mathematics, Middlesex University, London, UK.
  Nakhai, Mohammad Reza
  The Department of Informatics, King’s College London, London, UK.
  A Successive Optimization Approach to Pilot Design for Multi-Cell Massive MIMO Systems2018Inngår i: IEEE Communications Letters, ISSN 1089-7798, E-ISSN 1558-2558, Vol. 22, nr 5, s. 1086-1089Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this letter, we introduce a novel pilot designapproach that minimizes the total mean square errors of theminimum mean square error estimators of all base stations (BSs)subject to the transmit power constraints of individual users inthe network, while tackling the pilot contamination in multicellmassive MIMO systems. First, we decompose the originalnon-convex problem into distributed optimization sub-problemsat individual BSs, where each BS can optimize its own pilotsignals given the knowledge of pilot signals from the remainingBSs. We then introduce a successive optimization approach totransform each optimization sub-problem into a linear matrixinequality form, which is convex and can be solved by availableoptimization packages. Simulation results confirm the fast convergenceof the proposed approach and prevails a benchmarkscheme in terms of providing higher accuracy.

 • 226.
  Alsegård, Adam
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Interactive out-of-core rendering and filtering of one billion stars measured by the ESA Gaia mission2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to visualize the 1.7 billion stars released by the European Space Agency, as the second data release (DR2) of their Gaia mission, in the open source software OpenSpace with interactive framerates and also to be able to filter the data in real-time. An additional implementation goal was to streamline the data pipeline so that astronomers could use OpenSpace as a visualization tool in their research.

  An out-of-core rendering technique has been implemented where the data is streamed from disk during runtime. To be able to stream the data it first has to be read, sorted into an octree structure and then stored as binary files in a preprocess. The results of this report show that the entire DR2 dataset can be read from multiple files in a folder and stored as binary values in about seven hours. This step determines what values the user will be able to filter by and only has to be done once for a specific dataset. Then an octree can be created in about 5 to 60 minutes where the user can define if the stars should be filtered by any of the previously stored values. Only values used in the rendering will be stored in the octree. If the created octree can fit in the computer’s working memory then the entire octree will be loaded asynchronously on start-up otherwise only a binary file with the structure of the octree will be read during start-up while the actual star data will be streamed from disk during runtime.

  When the data have been loaded it is streamed to the GPU. Only stars that are visible are uploaded and the application also keeps track of which nodes that already have been uploaded to eliminate redundant updates. The inner nodes of the octree store the brightest stars in all its descendants as a level-of-detail cache that can be used when the nodes are small enough in screen space.

  The previous star rendering in OpenSpace has been improved by dividing the rendering phase into two passes. The first pass renders into a framebuffer object while the second pass then performs a tonemapping of the values. The rendering can be done either with billboard instancing or point splatting. The latter is generally the faster alternative. The user can also switch between using VBOs or SSBOs when updating the buffers. The latter is faster but requires OpenGL 4.3, which Apple products do not currently support.

  The rendering runs with interactive framerates for both flat and curved screen, such as domes/planetariums. The user can also switch dataset during render as well as render technique, buffer objects, color settings and many other properties. It is also possible to turn time on and see the stars move with their calculated space velocity, or transverse velocity if the star lacks radial velocity measurements. The calculations omits the gravitational rotation. The purpose of the thesis has been fulfilled as it is possible to fly through the entire DR2 dataset on a moderate desktop computer and filter the data in real-time. However, the main contribution of the project may be that the ground work has been laid in OpenSpace for astronomers to actually use it as a tool when visualizing their own datasets and also for continuing to explore the coming Gaia releases.

 • 227.
  Al-Shujary, Ahmed
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Matematik och tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Kähler-Poisson Algebras2018Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The focus of this thesis is to introduce the concept of Kähler-Poisson algebras as analogues of algebras of smooth functions on Kähler manifolds. We first give here a review of the geometry of Kähler manifolds and Lie-Rinehart algebras. After that we give the definition and basic properties of Kähler-Poisson algebras. It is then shown that the Kähler type condition has consequences that allow for an identification of geometric objects in the algebra which share several properties with their classical counterparts. Furthermore, we introduce a concept of morphism between Kähler-Poisson algebras and show its consequences. Detailed examples are provided in order to illustrate the novel concepts.

 • 228.
  Altafini, Claudio
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  A continuous-time dynamical system that can sort agents through distributed protocols2014Inngår i: 2014 IEEEMulti-conference on Systems and Control, Antibes, France: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2014, s. 2153-2158Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A class of continuous-time dynamical systems able to sort a list of real numbers is introduced in this paper. The dynamical sorting is achieved in a completely distributed manner, by modifying a consensus problem, namely right multiplying a Laplacian matrix by a diagonal matrix of weights that represents the desired order. The sorting obtained is relative, i.e., a conservation law is imposed on the dynamics. It is shown that sorting can be achieved in finite-time even in a globally smooth way.

 • 229.
  Altafini, Claudio
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Involutive flows and discretization errors for nonlinear driftless control systems2017Inngår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, Vol. 110, s. 29-37Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In a continuous-time nonlinear driftless control system, an involutive flow is a composition of input profiles that does not excite any Lie bracket. Such flow composition is trivial, as it corresponds to a "forth and back" cyclic motion obtained rewinding the system along the same path. The aim of this paper is to show that, on the contrary, when a (nonexact) discretization of the nonlinear driftless control system is steered along the same trivial input path, it produces a net motion, which is related to the gap between the discretization used and the exact discretization given by a Taylor expansion. These violations of involutivity can be used to provide an estimate of the local truncation error of numerical integration schemes. In the special case in which the state of the driftless control system admits a splitting into shape and phase variables, our result corresponds to saying that the geometric phases of the discretization need not obey an area rule, i.e., even zero-area cycles in shape space can lead to nontrivial geometric phases. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2019-11-04 12:15
 • 230.
  Altafini, Claudio
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Minimal eventually positive realizations of externally positive systems2016Inngår i: Automatica, ISSN 0005-1098, E-ISSN 1873-2836, Vol. 68, s. 140-147Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is a well-known fact that externally positive linear systems may fail to have a minimal positive realization. In order to investigate these cases, we introduce the notion of minimal eventually positive realization, for which the state update matrix becomes positive after a certain power. Eventually positive realizations capture the idea that in the impulse response of an externally positive system the state of a minimal realization may fail to be positive, but only transiently. As a consequence, we show that in discrete-time it is possible to use downsampling to obtain minimal positive realizations matching decimated sequences of Markov coefficients of the impulse response. In continuous-time, instead, if the sampling time is chosen sufficiently long, a minimal eventually positive realization leads always to a sampled realization which is minimal and positive.

 • 231.
  Altafini, Claudio
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nonintegrable discrete-time driftless control systems: geometric phases beyond the area rule2016Inngår i: 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), IEEE Press, 2016, s. 4692-4697Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In a continuous-time nonlinear driftless control system, a geometric phase is a consequence of nonintegrability of the vector fields, and it describes how cyclic trajectories in shape space induce non-periodic motion in phase space, according to an area rule. The aim of this paper is to shown that geometric phases exist also for discrete-time driftless nonlinear control systems, but that unlike their continuous-time counterpart, they need not obey any area rule, i.e., even zero-area cycles in shape space can lead to nontrivial geometric phases. When the discrete-time system is obtained through Euler discretization of a continuous-time system, it is shown that the zero-area geometric phase corresponds to the gap between the Euler discretization and an exact discretization of the continuous-time system.

 • 232.
  Altafini, Claudio
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Representing externally positive systems through minimal eventually positive realizations2015Inngår i: Proceedings of the IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (CDC),, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015, s. 6385-6390Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In order to investigate the cases in which an externally positive discrete-time system fails to have a minimal positive realization, in this paper we introduce the notion of minimal eventually positive realization, fr which the state update matrix becomes positive after a certain power. This property captures the idea that in the impulse response of an externally positive system the state of a minimal realization may fail to be positive, but only transiently. It is shown in the paper that whenever a minimal eventually positive realization exists, then the sequence of Markov parameters of the impulse response admits decimated subsequences for which minimal positive realizations exist and can be obtained by downsampling the eventually positive realization.

 • 233.
  Altafini, Claudio
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  The Geometric Phase of Stock Trading2016Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, nr 8, s. e0161538-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Geometric phases describe how in a continuous-time dynamical system the displacement of a variable (called phase variable) can be related to other variables (shape variables) undergoing a cyclic motion, according to an area rule. The aim of this paper is to show that geometric phases can exist also for discrete-time systems, and even when the cycles in shape space have zero area. A context in which this principle can be applied is stock trading. A zero-area cycle in shape space represents the type of trading operations normally carried out by high-frequency traders (entering and exiting a position on a fast time-scale), while the phase variable represents the cash balance of a trader. Under the assumption that trading impacts stock prices, even zero-area cyclic trading operations can induce geometric phases, i.e., profits or losses, without affecting the stock quote.

 • 234.
  Altafini, Claudio
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ceragioli, Francesca
  Politecn Torino, Italy.
  Signed bounded confidence models for opinion dynamics2018Inngår i: Automatica, ISSN 0005-1098, E-ISSN 1873-2836, Vol. 93, s. 114-125Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to modify continuous-time bounded confidence opinion dynamics models so that "changes of opinion" (intended as changes of the sign of the initial states) are never induced during the evolution. Such sign invariance can be achieved by letting opinions of different sign localized near the origin interact negatively, or neglect each other, or even repel each other. In all cases, it is possible to obtain sign-preserving bounded confidence models with state-dependent connectivity and with a clustering behavior similar to that of a standard bounded confidence model. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-03-28 00:01
 • 235.
  Altafini, Claudio
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Facchetti, Giuseppe
  John Innes Centre, England.
  Metabolic Adaptation Processes That Converge to Optimal Biomass Flux Distributions2015Inngår i: PloS Computational Biology, ISSN 1553-734X, E-ISSN 1553-7358, Vol. 11, nr 9, artikkel-id e1004434Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In simple organisms like E. coli, the metabolic response to an external perturbation passes through a transient phase in which the activation of a number of latent pathways can guarantee survival at the expenses of growth. Growth is gradually recovered as the organism adapts to the new condition. This adaptation can be modeled as a process of repeated metabolic adjustments obtained through the resilencings of the non-essential metabolic reactions, using growth rate as selection probability for the phenotypes obtained. The resulting metabolic adaptation process tends naturally to steer the metabolic fluxes towards high growth phenotypes. Quite remarkably, when applied to the central carbon metabolism of E. coli, it follows that nearly all flux distributions converge to the flux vector representing optimal growth, i.e., the solution of the biomass optimization problem turns out to be the dominant attractor of the metabolic adaptation process.

 • 236.
  Altimiras, Jordi
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Anderson, W. Gary
  University of Manitoba, Canada.
  Ecophysiology methods: Refining the old, validating the new and developing for the future2016Inngår i: Comparative Biochemistry and Physiology A, ISSN 1095-6433, E-ISSN 1531-4332, Vol. 202Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  n/a

 • 237.
  Altimiras, Jordi
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Lindgren, Isa
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Giraldo-Deck, Lina Maria
  University of Mayor San Andres, Bolivia.
  Matthei, Alberto
  Tinamou Chile SL, Chile.
  Garitano-Zavala, Alvaro
  University of Mayor San Andres, Bolivia.
  Aerobic performance in tinamous is limited by their small heart. A novel hypothesis in the evolution of avian flight2017Inngår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, artikkel-id 15964Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Some biomechanical studies from fossil specimens suggest that sustained flapping flight of birds could have appeared in their Mesozoic ancestors. We challenge this idea because a suitable musculoskeletal anatomy is not the only requirement for sustained flapping flight. We propose the "heart to fly" hypothesis that states that sustained flapping flight in modern birds required an enlargement of the heart for the aerobic performance of the flight muscles and test it experimentally by studying tinamous, the living birds with the smallest hearts. The small ventricular size of tinamous reduces cardiac output without limiting perfusion pressures, but when challenged to fly, the heart is unable to support aerobic metabolism (quick exhaustion, larger lactates and post-exercise oxygen consumption and compromised thermoregulation). At the same time, cardiac growth shows a crocodilian-like pattern and is correlated with differential gene expression in MAPK kinases. We integrate this physiological evidence in a new evolutionary scenario in which the ground-up, short and not sustained flapping flight displayed by tinamous represents an intermediate step in the evolution of the aerobic sustained flapping flight of modern birds.

 • 238.
  Alvarez-Rodriguez, Manuel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Atikuzzaman, Mohammad
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Department of Surgery and Theriogenology, Faculty of Veterinary Animal and Biomedical Sciences, Sylhet Agricultural University, Sylhet, Bangladesh.
  Venhoranta, Heli
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. University of Helsinki, Department of Production Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Saari, Finland.
  Wright, Dominic
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Rodriguez-Martinez, Heriberto
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Expression of Immune Regulatory Genes in the Porcine Internal Genital Tract Is Differentially Triggered by Spermatozoa and Seminal Plasma2019Inngår i: International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1422-0067, E-ISSN 1422-0067, Vol. 20, nr 3, artikkel-id 513Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Mating or cervical deposition of spermatozoa or seminal plasma (SP) modifies the expression of genes affecting local immune defense processes at the oviductal sperm reservoir in animals with internal fertilization, frequently by down-regulation. Such responses may occur alongside sperm transport to or even beyond the reservoir. Here, immune-related gene expression was explored with cDNA microarrays on porcine cervix-to-infundibulum tissues, pre-/peri-ovulation. Samples were collected 24 h post-mating or cervical deposition of sperm-peak spermatozoa or SP (from the sperm-peak fraction or the whole ejaculate). All treatments of this interventional study affected gene expression. The concerted action of spermatozoa and SP down-regulated chemokine and cytokine (P00031), interferon-gamma signaling (P00035), and JAK/STAT (P00038) pathways in segments up to the sperm reservoir (utero-tubal junction (UTJ)/isthmus). Spermatozoa in the vanguard sperm-peak fraction (P1-AI), uniquely displayed an up-regulatory effect on these pathways in the ampulla and infundibulum. Sperm-free SP, on the other hand, did not lead to major effects on gene expression, despite the clinical notion that SP mitigates reactivity by the female immune system after mating or artificial insemination.

 • 239.
  Alvbrant, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Elektroniska Kretsar och System. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  A study on emerging electronics for systems accepting soft errors2016Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Moore’s law has until today mostly relied on shrinkage of the size of the devices inintegrated circuits. However, soon the granularity of the atoms will set a limit together with increased error probability of the devices. How can Moore’s law continue in thefuture? To overcome the increased error rate, we need to introduce redundancy. Applyingmethods from biology may be a way forward, using some of the strategies that transformsan egg into a fetus, but with electronic cells.

  A redundant system is less sensitive to failing components. We define electronic clayas a massive redundancy system of interchangeable and unified subsystems. We show how a mean voter, which is simpler than a majority voter, impact a redundant systemand how optimization can be formalized to minimize the impact of failing subsystems.The performance at given yield can be estimated with a first order model, without the need for Monte-Carlo simulations. The methods are applied and verified on a redundant finite-impulse response filter.

  The elementary circuit behavior of the memristor, ”the missing circuit element”, is investigated for fundamental understanding and how it can be used in applications. Different available simulation models are presented and the linear drift model is simulated with Joglekar-Wolf and Biolek window functions. Driven by a sinusoidal current, the memristor is a frequency dependent component with a cut-off frequency. The memristor can be densely packed and used in structures that both stores and compute in the same circuit, as neurons do. Surrounding circuit has to affect (write) and react (read) to the memristor with the same two terminals.

  We looked at artificial neural network for pattern recognition, but also for self organization in electronic cell array. Finally we look at wireless sensor network and how such system can adopt to the environment. This is also a massive redundant clay-like system.

  Future electronic systems will be massively redundant and adaptive. Moore’s law will continue, not based on shrinking device sizes, but on cheaper, numerous, unified and interchangeable subsystems.

 • 240.
  Alvbrant, Joakim
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Keshmiri, Vahid
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Informationskodning. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wikner, Jacob
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Elektroniska Kretsar och System. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Transfer Characteristics and Bandwidth Limitation in a Linear-Drift Memristor Model2015Inngår i: 2015 EUROPEAN CONFERENCE ON CIRCUIT THEORY AND DESIGN (ECCTD), IEEE , 2015, s. 332-335Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The linear-drift memristor model, suggested by HP Labs a few years ago, is used in this work together with two window functions. From the equations describing the memristor model, the transfer characteristics of a memristor is formulated and analyzed. A first-order estimation of the cut-off frequency is shown, that illustrates the bandwidth limitation of the memristor and how it varies with some of its physical parameters. The design space is elaborated upon and it is shown that the state speed, the variation of the doped and undoped regions of the memristor, is inversely proportional to the physical length, and depth of the device. The transfer characteristics is simulated for Joglekar-Wolf, and Biolek window functions and the results are analyzed. The Joglekar-Wolf window function causes a distinct behavior in the tranfer characteristics at cut-off frequency. The Biolek window function on the other hand gives a smooth state transfer function, at the cost of loosing the one-to-one mapping between charge and state. We also elaborate on the design constraints derived from the transfer characteristics.

 • 241.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en kortfattad översikt och syntes av tvärvetenskapliga forskningsresultat från verksamheten i konsortiet Byggnader i energisystem inom forskarskolan Program Energisystem. Tonvikten ligger på tiden från forskarskolans start 1997 till dess 15-årsjubileum 2012, men hänvisningar görs även till forskning publicerad därefter. Utgångspunkten har varit att lyfta fram det tvärvetenskapliga inom forskningen för att visa hur forskarskolan har bidragit till tvärvetenskaplig kunskaps- och metodutveckling.

  I rapporten ges en översikt över fallstudier och avhandlingar inom konsortiet och de tvärvetenskapliga forskningsresultaten sammanfattas inom tre huvudsakliga tematiska områden: (1) Passivhus: boende och energieffektiva byggnadstekniker,

  (2) Energieffektivisering: processer och aktörer, samt (3) Energianvändning, vardagsaktiviteter och småskalig solenergi i hushåll. Tvärvetenskapliga metoder och resultat sammanfattas och utvecklingen av samarbeten och angreppssätt beskrivs. Rapporten avslutas med några sammanfattande reflektioner kring hur framgångsrik tvärvetenskaplig forskning bör bedrivas.

 • 242.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna syntesrapport är en sammanfattning och analys av den forskning som bedrivits inom ramen för det Industriella konsortiet från år 1997 (konsortiets verksamhet startade 1999) inom ramen för forskarskolan Program Energisystem. Under denna tid har 25 doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling producerats inom det Industriella konsortiet. Avhandlingarna sammanfattas och analyseras i denna syntesrapport och arbetet avgränsas då till att studera avhandlingarnas Problemområde, Verktyg/Metod/Teori, Systemgräns, studerad Sektor och Övergripande resultat. Vidare ges, med utgångspunkt från dessa forskningsresultat, förslag på fortsatt forskning för hållbara och effektiva energisystem.

  Många viktiga problemområden har studerats inom ramen för forskarskolans Industrikonsortium. Ett flertal avhandlingar behandlar möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser från industrin och här har flera sektorer studerats, bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemiindustrin och oljeraffinaderiindustrin. Ett centralt tema i avhandlingarna är potentialer för energieffektivisering i industrisektorn, inte minst vid införande av bioraffinaderikoncept i framtiden. Här analyseras t.ex. tekniska potentialer, kostnadseffektivitet för energieffektiviseringsåtgärder, samt betydelsen av energiledning och styrmedel.

  I avhandlingarna har en mängd olika metoder och verktyg använts. Den i särklass mest använda vetenskapliga metoden är intervjuer (15) följt av scenarioanalys (10), dokumentstudier (9), simuleringsberäkningar (9), pinchanalys (9) och optimering (8). Fallstudiemetodik där mer än en metod används för att studera ett specifikt fall, t.ex. ett företag, förekommer i flera avhandlingar. En grundtanke i forskarskolan Program Energisystem har varit att forskaren måste vara medveten om att resultat från energisystemanalyser kan påverkas av vilka systemgränser som valts. I flertalet av Industrikonsortiets avhandlingar har Europas elsystem utgjort systemgräns då effekter av förändrad elanvändning eller elproduktion analyserats.

  Industrikonsortiets forskningsresultat visar på många intressanta slutsatser. Det påvisas att det finns energieffektiviseringspotentialer både i nya investeringar och i energiledningsåtgärder, som att justera driftsbetingelser för befintlig teknisk utrustning och ändra beteenden. Det konstateras också att energisamarbeten mellan industri och energibolag med syfte att öka användningen av industriell överskottsvärme i många fall är en hållbar lösning som minskar regioners behov av primärenergi och reducerar utsläppen av växthusgaser. Hinder mot sådana samarbeten kan vara att detta inte är en del av industrins kärnverksamhet. Det konstateras även att energisamarbeten mellan närliggande anläggningar i ett industrikluster kan leda till avsevärt större energieffektiviseringspotentialer än om var och en av de ingående industrierna arbetar enbart med interna åtgärder. Hinder mot denna typ av samarbete är brist på etablerade affärsmodeller. Forskningen visar på ett behov av fortsatta studier kring begreppet kärnverksamhet och dess påverkan på energifrågan i svensk industrin. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) från industrin har studerats och här konstateras att denna lösning inte är ekonomiskt lönsam med dagens förutsättningar. Det rekommenderas därför att framtida forskning bedrivs för att studera vilka styrmedel som skulle behövas för att CCS ska bli ekonomiskt intressant för industrin. En annan viktig fråga är hur energitjänsteföretag ska formulera affärsmodeller och strategier kring CCS, samt hur de kan samarbeta med industrin för att på affärsmässiga grunder få till stånd CO2– avskiljning, transport och lagring. Även framtida forskning kring styrmedel, t.ex. energitjänster, för ökad energieffektivitet i industrisektorn förordas. Resultat från Industrikonsortiets avhandlingar visar att processintegrationsverktyget pinchanalys kan kombineras med optimeringsverktyg (i detta fall MIND) vid analys av industriella energisystem. Denna metodkombination ger intressanta resultat varför fortsatt forskning förordas kring kombinationer av olika processintegrationsmetoder. I flertalet avhandlingar har företagsdata använts som indata vid exempelvis modellering och processintegrationsstudier. Detta har accentuerat behovet av ett standardiserat protokoll vid insamling av företagsdata. Ett sådant protokoll kan öka reliabiliteten på indata och förslagsvis användas vid fallstudier.

  Avslutningsvis kan konstateras att trots närmare 20 års tvärvetenskaplig forskning mellan samhällsvetare och teknikvetenskaperna finns det fortfarande mycket mer att beforska och utveckla.

 • 243.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Forskarskolan Program Energisystem har med sina fem deltagande forskningsavdelningar från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, KTH och Uppsala universitet varit banbrytande inom tvärvetenskaplig energisystemforskning och dess tre konsortier har spelat en viktig roll för forskarskolans utveckling. Konsortierna är inriktade på byggnader i energisystem, industriella energisystem samt lokala och regionala energisystem. I varje konsortium har doktorander och seniorer från minst två av de deltagande avdelningarna bedrivit tvärvetenskaplig forskning.

  I det lokala och regionala konsortiet har forskningsfrågorna kretsat kring aktörer och processer av betydelse för energisystemen i svenska kommuner, län och regioner. Inom konsortiet har frågeställningar om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lokala och regionala energisystem bland annat studerats genom att analysera aktörers agerande och politiska processer inom de tekniska, ekonomiska och institutionella villkor som utgör begränsningar och möjligheter för energisystemen. En tydlig trend inom konsortiets forskning under forskarskolans arton år är att inriktningen gått i riktning från lokal till regional och från stationära till mobila energisystem. Den förskjutningen följer också den ökande betydelse som regioner i form av länsstyrelser har fått för samordningen av energi- och klimatplaneringen i Sverige under det senaste decenniet. Kommunerna har fortfarande en dominerande position genom den energirelaterade infrastruktur som de förfogar över men en förskjutning mot ett mer regionalt inflytande är tydlig.

  Totalt har 26 doktors- och en licentiatexamen avlagts av konsortiets doktorander och dessa alumner är nu verksamma inom energirelaterade verksamheter Sverige. Den främsta representationen finns inom myndigheter och akademier.

 • 244.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Idén att samhällsvetenskaplig och teknisk energisystemforskning måste vävas samman för att utveckla ny kunskap och få ökad samhällsnytta var utgångspunkt när Program Energisystem startade år 1997.

  Program Energisystem identifierade tidigt kärnvärden som visades vara viktiga framgångsfaktorer:

  • Energisystem med tyngdpunkt på användarsidan
  • Tvärvetenskaplig, universitets- och fakultetsöverskridande
  • forskning och forskarutbildning
  • Sammanhållen forskarskola
  • Finansiering av hela doktorandprojekt
  • Samarbeten i tematiska forskningsområden
  • Kontinuerlig tvärvetenskaplig utveckling
  • Långsiktig finansiering av samordningsstruktur

  Program Energisystems arbete har kännetecknats av:

  • Val av samhällsrelevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet
  • Gemensamma tvärvetenskapliga kurser och projektarbeten
  • Tvärvetenskaplig handledning
  • Kontinuerligt arbetande fora för diskussion
  • och kontakter över ämnesgränser
  • Forskningssamarbeten mellan seniorer i olika ämnen
  • Aktivt doktorand- och alumninätverk

  Forskarutbildningens målsättning har varit att utbilda bättre samhällsvetare

  och bättre ingenjörer, inte att göra samhällsvetare av ingenjörerna eller ingenjörer

  av samhällsvetarna.

  I den kontinuerliga utvecklingen av Program Energisystem har ett förtroendefullt samarbete utvecklats som möjliggjort kontinuerliga förbättringar av forskningen och forskarutbildningen.

  Arvet från Program Energisystem har förts vidare i den nya Forskarskola Energisystem. Forskarskola Energisystem har en delvis annan struktur men bygger innehållsmässigt vidare på centrala idéer från Program Energisystem. Det finns ett fortsatt stort behov av tvärvetenskaplig kunskapsutveckling på energiområdet som främst handlar om att förstå komplicerade samband och processer och hur dessa kan påverkas.

 • 245.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Moshfegh, Bahram
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Palm, Jenny
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det finns en omfattande publicering från Program Energisystem. Förutom 78 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar så har forskarstuderande och seniorer publicerat ytterligare minst 500 publikationer inom ramen för Program Energisystem.

  I denna rapport förtecknas dessa publikationer.

 • 246.
  Alvi, Naveed
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Soto Rodriguez, Paul E. D.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  ul Hassan, Waheed
  Bahauddin Zakariya Univ, Pakistan.
  Zhou, Guofu
  South China Normal Univ, Peoples R China.
  Willander, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik, elektroteknik och matematik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Notzel, Richard
  South China Normal Univ, Peoples R China.
  Unassisted water splitting with 9.3% efficiency by a single quantum nanostructure photoelectrode2019Inngår i: International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199, E-ISSN 1879-3487, Vol. 44, nr 36, s. 19650-19657Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To split water and produce hydrogen by white light is an excellent solution for the storage and supply of clean and sustainable energy. Efficiency and stability are the key challenges for a successful exploitation. InGaN, evaluated against other semiconductors, metal oxides, carbon based - and organic materials has most suited intrinsic materials properties. Based on this optimum materials choice we report photoelectrochemical (PEC) hydrogen generation under white light illumination by an InGaN-based quantum nanostructure photoelectrode. No degradation occurs for operation over 10 h. Our novel concept, combining quantum nanostructure physics with electrochemistry and catalysis leads to almost 10% efficiency at zero external voltage. The efficiency rises above 25% at 0.2 V. This is unmatched for a single photoelectrode, representing the most advanced technology of low complexity. (C) 2019 Hydrogen Energy Publications LLC. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 247.
  Amarasuriya, Gayan
  et al.
  Princeton University, NJ 08544 USA.
  Larsson, Erik G
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Kommunikationssystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Vincent Poor, H.
  Princeton University, NJ 08544 USA.
  Wireless Information and Power Transfer in Multiway Massive MIMO Relay Networks2016Inngår i: IEEE Transactions on Wireless Communications, ISSN 1536-1276, E-ISSN 1558-2248, Vol. 15, nr 6, s. 3837-3855Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Simultaneous wireless information and power transfer techniques for multiway massive multiple-input multiple-output (MIMO) relay networks are investigated. By using two practically viable relay receiver designs, namely 1) the power splitting receiver and 2) the time switching receiver, asymptotic signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) expressions are derived for an unlimited number of antennas at the relay. These asymptotic SINRs are then used to derive asymptotic symmetric sum rate expressions in closed form. Notably, these asymptotic SINRs and sum rates become independent of radio frequency-to-direct current (RF-to-DC) conversion efficiency in the limit of infinitely many relay antennas. Moreover, tight average sum rate approximations are derived in closed form for finitely many relay antennas. The fundamental tradeoff between the harvested energy and the sum rate is quantified for both relay receiver structures. Notably, the detrimental impact of imperfect channel state information (CSI) on the MIMO detector/precoder is investigated, and thereby, the performance degradation caused by pilot contamination, which is the residual interference due to nonorthogonal pilot sequence usage in adjacent/cochannel systems, is quantified. The presence of cochannel interference (CCI) can be exploited to be beneficial for energy harvesting at the relay, and consequently, the asymptotic harvested energy is an increasing function of the number of cochannel interferers. Notably, in the genie-aided perfect CSI case, the detrimental impact of CCI for signal decoding can be cancelled completely whenever the number of relay antennas grows without bound. Nevertheless, the pilot contamination severely degrades the sum rate performance even for infinitely many relay antennas.

 • 248.
  Ambuluri, Sreehari
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Garrido, Mario
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Elektroniksystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Caffarena, Gabriel
  Boadilla del Monte, Madrid, Spain.
  Ogniewski, Jens
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Informationskodning. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ragnemalm, Ingemar
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Informationskodning. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  New Radix-2 and Radix-22 Constant Geometry Fast Fourier Transform Algorithms For GPUs2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents new radix-2 and radix-22 constant geometry fast Fourier transform (FFT) algorithms for graphics processing units (GPUs). The algorithms combine the use of constant geometry with special scheduling of operations and distribution among the cores. Performance tests on current GPUs show a significant improvements compared to the most recent version of NVIDIA’s well-known CUFFT, achieving speedups of up to 5.6x.

 • 249.
  Amdursky, Nadav
  et al.
  Technion Israel Inst Technol, Israel.
  Glowacki, Eric
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Meredith, Paul
  Swansea Univ, Wales.
  Macroscale Biomolecular Electronics and Ionics2019Inngår i: Advanced Materials, ISSN 0935-9648, E-ISSN 1521-4095, Vol. 31, nr 3, artikkel-id 1802221Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The conduction of ions and electrons over multiple length scales is central to the processes that drive the biological world. The multidisciplinary attempts to elucidate the physics and chemistry of electron, proton, and ion transfer in biological charge transfer have focused primarily on the nano- and microscales. However, recently significant progress has been made on biomolecular materials that can support ion and electron currents over millimeters if not centimeters. Likewise, similar transport phenomena in organic semiconductors and ionics have led to new innovations in a wide variety of applications from energy generation and storage to displays and bioelectronics. Here, the underlying principles of conduction on the macroscale in biomolecular materials are discussed, highlighting recent examples, and particularly the establishment of accurate structure-property relationships to guide rationale material and device design. The technological viability of biomolecular electronics and ionics is also discussed.

 • 250.
  Amin, Sidra
  et al.
  Lulea Univ Technol, Sweden; Shaheed Benazir Bhutto Univ, Pakistan.
  Tahira, Aneela
  Lulea Univ Technol, Sweden.
  Solangi, Amber
  Univ Sindh, Pakistan.
  Beni, Valerio
  Res Inst Sweden, Sweden.
  Morante, J. R.
  Catalonia Inst Energy Res IREC, Spain.
  Liu, Xianjie
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Ytors Fysik och Kemi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Fahlman, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Ytors Fysik och Kemi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Mazzaro, Raffaello
  Lulea Univ Technol, Sweden.
  Ibupoto, Zafar Hussain
  Lulea Univ Technol, Sweden; Univ Sindh, Pakistan.
  Vomiero, Alberto
  Lulea Univ Technol, Sweden.
  A practical non-enzymatic urea sensor based on NiCo2O4 nanoneedles2019Inngår i: RSC Advances, ISSN 2046-2069, E-ISSN 2046-2069, Vol. 9, nr 25, s. 14443-14451Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We propose a new facile electrochemical sensing platform for determination of urea, based on a glassy carbon electrode (GCE) modified with nickel cobalt oxide (NiCo2O4) nanoneedles. These nanoneedles are used for the first time for highly sensitive determination of urea with the lowest detection limit (1 mu M) ever reported for the non-enzymatic approach. The nanoneedles were grown through a simple and low-temperature aqueous chemical method. We characterized the structural and morphological properties of the NiCo2O4 nanoneedles by TEM, SEM, XPS and XRD. The bimetallic nickel cobalt oxide exhibits nanoneedle morphology, which results from the self-assembly of nanoparticles. The NiCo2O4 nanoneedles are exclusively composed of Ni, Co, and O and exhibit a cubic crystalline phase. Cyclic voltammetry was used to study the enhanced electrochemical properties of a NiCo2O4 nanoneedle-modified GCE by overcoming the typical poor conductivity of bare NiO and Co3O4. The GCE-modified electrode is highly sensitive towards urea, with a linear response (R-2 = 0.99) over the concentration range 0.01-5 mM and with a detection limit of 1.0 mu M. The proposed non-enzymatic urea sensor is highly selective even in the presence of common interferents such as glucose, uric acid, and ascorbic acid. This new urea sensor has good viability for urea analysis in urine samples and can represent a significant advancement in the field, owing to the simple and cost-effective fabrication of electrodes, which can be used as a promising analytical tool for urea estimation.

2345678 201 - 250 of 8069
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf