liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 100959
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elmqvist, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Magnusson Turner, Lena
  Norwegian Social Research (Nova) Oslo, Norge.
  Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar: skrift inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, Hjälpmedelsinstitutet2014Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport handlar om den äldre befolkningen i Sverige, dess bosättningsmönster, flyttningar och motiv till att flytta eller att bo kvar. Studien är dels baserad på statistik från databasen Geosweden dels på resultat från ett större intervjumaterial omfattande 74 hushåll som inbegriper boende i olika åldrar, upplåtelseformer och med olika ekonomiska ramar.

  Analysen av bosättningsmönster och flyttning bland dem som var 65 år och äldre år 1990 respektive år 2000 uppvisar både en stabilitet och en dynamik över tiden. Stabiliteten består i att flertalet inte flyttar och att det fortsatt är en hög andel som bor i ägt småhus, även högt upp i åren. Dynamiken består i de effekter som flyttningen har för den grupp som flyttar. Det är effekter som har stor betydelse för dem som flyttar men marginella effekter för ålderskohorterna totalt.

  Drygt 1,5 miljoner individer i varje ålderskohort har följts över tio respektive åtta år. Skillnader och likheter i både flyttningsbeteende och bosättningsmönster i tre olika åldersgrupper: 65-69 år, 70-79 år och 80+ år har analyserats. Fokus är på ålder och demografiska förändringar som faktorer som kan bidra till att förklara både flyttningsbenägenheten i sig och mellan vilka typer av bostäder flyttningen sker.

  Den demografiska profilen i de två ålderskohorterna är ungefär densamma, dock är det relativt sett fler i ålderskohorten 65+ år 2000 som är födda utanför Sverige, fler som är skilda respektive har en ATP-pension. Det är också relativt sett fler som är 80+ år i ålderskohorten 65+ år 2000. Demografiska förändringar som är kända i samhället i stort, såsom en stigande andel personer född i ett annat land och en ökad skilsmässofrekvens framträder även bland de äldre, och dessutom som förändringar över en relativt kort tidsperiod.

  Bosättningsmönstret har undersökts efter typ av bostad definierad som småhus med äganderätt, bostadsrätt, privat hyresrätt och allmännyttig hyresrätt. År 1990 var det 41,8 procent av samtliga i åldern 65+ år som bodde i ett ägt småhus. Fördelningen på övriga typer av bostäder var relativt jämn. År 2000 var det fortsatt 38,7 procent i denna kohort som bodde i ett ägt småhus. En motsvarande analys av ålderskohorten 65+ år, år 2000 visar att 46,7 procent bodde i ägt småhus, år 2008 var det fortsatt 42,1 procent. De förändringar som sker i bosättningsmönstret i övrigt mellan de två ålders-kohorterna är en högre andel i bostadsrätt och en motsvarande lägre andel i hyresrätt. De senare förändringarna rör sig om tre procentenheter.

  Bosättningsmönstret varierar över tid, men än mer mellan olika åldersgrupper. Andelen i ägd bostad sjunker med stigande ålder och skillnaderna mellan åldersgrupperna i de båda ålderskohorterna minskar med stigande ålder. Det skiljer närmare tio procentenheter i andelen i den yngsta åldersgruppen som bodde i ägt småhus år 1990 respektive år 2000, medan skillnaderna mellan övriga åldersgrupper är betydligt mindre. Vi pekar här på betydande kohorteffekter.

  Flyttningsbenägenheten är lägre i ålderskohorten 65+ år, år 2000 jämfört med i ålderskohorten 65+ år 1990, en förändring som gäller såväl totalt som för de enskilda åldersgrupperna. Sambandet mellan demografiska förändringar och benägenheten att flytta har undersökts. Här återfinns förvän-tade samband såsom att en skilsmässa genererar en flyttning för åtminstone den ena parten samt en relativt sett högre flyttningsbenägenhet bland dem som blir änkor/änklingar. Stabilitet minskar sannolikheten för att flytta. Det gäller särskilt bland dem som är gifta. Ny familjebildning bland äldre leder inte alltid till att parterna flyttar samman, utan samlivet blir istället ”Living apart together”.

  Den andel som flyttar under de två femårsperioderna var 27,6 procent respektive 23,2 procent. Flyttningsbenägenheten minskade totalt, inom samtliga åldersgrupper och även inom samtliga typer av bostäder. Men även om bosättningsmönstret i hela gruppen 65+ år var stabilt under såväl 1990-talet som 2000-talet var det stora förändringar bland dem som flyttade, andelen individer i småhus med äganderätt minskade betydligt. I de grupper som flyttade under perioden 1990-1995 minskade andelen från 41,6 procent till 26,8 procent och under perioden 1996-2000 från 40,9 procent till 14,1 procent. Ökningen skedde framför allt i hyresrätt. Bland dem som flyttade under perioden 2001-2005 minskade andelen i ägt småhus från 53,3 procent till 13,1 procent och under perioden 2006-2008 (kort tidsperiod) från 49,0 procent till 10,8 procent. Ökningen skedde i övriga upplåtelseformer, men särskilt i allmännyttig hyresrätt.

  Småhuset är den vanligaste typen av bostad men bostadsrätten och hyresrätten får en allt större betydelse med stigande ålder och förändringar i hushållet. Den ägda bostaden, förutsätter på samma sätt som för yngre åldersgrupper stabila förhållanden. Studien visar på signifikanta samband mellan demografiska förändringar och sannolikheten för att flytta men också på att det finns komplexa samband mellan flyttningsbenägenhet och typ av bostad, främst den ägda bostaden som både ökar sannolikheten för att flytta, men över tid också minskar densamma.

  Sannolikt kommer äldres boende i huvudsak inte att se så mycket annorlunda ut i framtiden mot vad det gör idag, dvs de flesta bor kvar i sina bostäder och de äldsta flyttar när de har behov av att an-passa sitt boende till en försämrad hälsa. Utifrån intervjuerna kan vi dock förvänta oss en något ökad rörlighet bland äldre och en större beredskap bland äldre att själva se om sin situation som äldre. När de ges möjlighet, i form av ett varierat bostadsutbud, flyttar flera äldre till ett mera anpassat boende. Det ökade utbudet av bostadsalternativ liksom intervjuerna understryker detta. En flytt till ett mer anpassat boende skulle på sikt kunna underlätta för t ex vård- och omsorgsgivare. Flera av de äldre hänvisar dock till att de inte vet hur de kommer att agera när de blir äldre, kanske kommer de att dröja sig kvar i sina bostäder trots att de nu säger att de tänker anpassa sitt boende, att den tröga rörligheten följer med åldrandet. Några av de intervjuade kände också en stark bundenhet såväl till bostaden som till den omgivande miljön och var därmed inte intresserade av att flytta.

  Intervjuerna visar att boendekostnaderna påverkar äldres val av boende. De som bor i villa sedan många år tillbaka har ofta låga boendekostnader, 2000-4000 kronor i månaden, en bidragande orsak till att många äldre bor kvar, även om det erbjuds attraktiva alternativ på bostadsmarknaden. Skillnaden i månadskostnad mellan det man har och det man får är alltför stor. En grupp äldre anser sig inte ha råd till ett annat boende, särskilt de som bor i bostäder med låg hyra. En utmaning för bostadsmarknadens aktörer är att skapa boenden som passar även för den gruppen som har samma behov av ett bra boende som äldre med bättre ekonomi. Information om hur man kan beräkna sina boendekostnader kan vara behjälplig då en del äldre utgår från att de inte har råd med vissa boende-alternativ, trots att det är många som inte utnyttjar sin rätt till bostadsbidrag.

  Många äldre har inte varit aktiva på bostadsmarknaden på många år och saknar kunskap om boende-alternativ. För äldre som bor i bostäder där de har svårt att klara sig själva och upplever sin situation som besvärlig kan riktad information om alternativ på bostadsmarknaden öka den kunskapen.

  Trygghetsboendet är ett alternativ för äldre som känner sig oroliga, ensamma eller isolerade i sitt boende. I boendet finns personal på dagtid och larmfunktion under övriga tider på dygnet. Då det särskilda boendet i allt större utsträckning riktar sig till dem med stora vård- och omsorgsbehov, ofta multisjuka och med demenssjukdom, erbjuder trygghetsboendet ett alternativ för äldre vars omsorgsbehov är av en annan karaktär, t ex för att man är ensam i sitt boende eller sjuklig. Trygghetsboendet såsom det fungerar för de intervjuade i den här studien bidrar till en ökad social gemenskap och en minskad oro. Boendet utgör en trygghet även för anhöriga som vet att hjälp finns att få vid behov.

  Intervjuerna visar också att det finns en medvetenhet bland äldre om att man kan behöva hjälpa varandra. Boendesituationen eller boendemiljön kan underlätta eller försvåra den typen av hjälp. I intervjuerna var det de som bodde på landsbygden som tydligast gav uttryck för att de kände sig trygga med att man grannar sinsemellan hjälps åt även om hjälpen förekom även i stadsmiljöer. På landsbygden kände man sig även tryggare med den formella omsorg man eventuellt kan komma att behöva. Man hade en större kännedom om hur hemtjänsten fungerar, genom personlig erfarenhet av arbete eller av att föräldrar hade haft hemtjänst och var nöjda med hur den fungerar. Likaså visste man vilka särskilda boenden som skulle kunna bli aktuella och även här hade man en stor tillit till att dessa fungerar bra och man kände också till personalen. Denna tillit gör också att man inte känner sig tvingad att se om sin boendesituation, man vet att den dag man inte längre klarar sig på egen hand får man hjälp från en fungerande hemtjänst eller får flytta till ett omtyckt särskilt boende.

  Bostadsrätten har över tid stärkt sin roll. Möjligen kan detta förklaras av att allt fler äldre är vana vid ägande liksom att de lägger en stor vikt vid att bo i en miljö med stabila grannar. På så sätt har även seniorboendet fått en ökad betydelse. Den insats i boendet som krävs för tillgång till en bostadsrätt och den åldersgräns som förutsätter inflyttning i seniorboende, ses av en del som en garant för att grannarna är stabila. Många av de äldre bor fortsatt i småhus och det faktum att många bor billigt i sina hus kommer att påverka deras bostadskonsumtion även i framtiden, om än det finns en vilja att anpassa sitt boende och slippa underhåll och ansvar. Tillgång till bostadsanpassning och service i det befintliga boendet påverkar möjligheten att bo kvar. För de allra äldsta får hyresrätten en större betydelse. Detta, och det faktum att de sedan bor kvar och i många fall uppnår en hög ålder i dessa ställer högre krav dels på bostadens utformning men även på den hjälp och service man behöver i bostaden. Hyresvärden kan bli en allt viktigare aktör. Det krävs en lyhördhet inför de äldres preferenser och möjligheter och hur dessa varierar över tid. De äldre utgör en heterogen grupp åldersmässigt, ekonomiskt och socialt och har därmed olika förutsättningar. Att kunna erbjuda framtidens äldre ett bra boende i olika geografiska områden, i stora såväl som små kommuner, ställer krav på bostadsmarknadens aktörer att samarbeta kring att hitta boendeformer som passar den lokala bostadsmarknaden, trygghetsboenden är exempel på sådant samarbete.

 • 352.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Housing plans of the oldest old – Ageing in semi-rural areas2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many municipalities in rural areas have decreasing population rates. Generally the young move out, increasing the share of older people and influencing the way life is led in rural areas. In this paper focus is on the housing situation and housing plans of the oldest individuals in three small, semi-rural municipalities in southern Sweden. In order to increase our understanding of the living conditions of an ageing rural population, a postal survey was conducted. In one part of the survey the respondents answered questions about their current housing situation and their housing plans for the future. The research questions analysed for this study regarded stated reasons for housing decisions and plans. 1386 surveys were sent out, i.e., to all inhabitants aged 80 years and older residing in the ordinary housing market, in the three municipalities, 817 surveys were returned providing a response rate at 60%. The aim was to determine the main reasons for remaining put in a current housing situation or reasons for why relocation could be a future option. Results show that place attachment is strong, 90% of the respondents have lived in the municipality for more than 20 years and 60% have lived in the current dwelling for more than 20 years. Ageing in place is the dominating plan although 23% answered that they do not know what will happen in future. Those that plan to move, want to move to housing that needs less maintenance than the current dwelling and to a more central location.

 • 353.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Omsorgens skugga - äldres strategier i boendet2012In: Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 125-146Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I vår tids diskussion om välfärd är omsorgsbegreppet centralt. Men vad är omsorg och på vilket sätt kommer den till uttryck i sammanhang som gäller äldre och åldrande? Det är några av de frågeställningar som diskuteras i den här antologin.I äldre­omsorgsforskning har man hittills som regel tagit offentlig äldreomsorg som en självklar utgångspunkt.

  Här vidgas istället perspektivet och flera andra av omsorgsbegreppets olika dimensioner, gestaltningar och sammanhang inkluderas och diskuteras - sådana som har betydelse i vår tid men som ofta har förbisetts i forskningen.

  Det innebär också att antologin fokuserar på åldrande och omsorg i vid bemärkelse och inte bara på kommunal äldreomsorg. Med utgångspunkt i begrepp som tid, plats och aktörer och samspelet mellan dessa lyfter vi fram flera olika sammanhang för omsorg: Det är fråga om civilsamhället som plats och utförare av omsorg, liksom omsorg som berör migration och etniska relationer.

  Vi diskuterar också den fysiska miljön, boendet och platsens betydelse för omsorgens utformning och innebörder. Slutligen belyser vi livets sista tid och omsorgens olika existentiella dimensioner under detta skede.Åldrande och omsorgens gestaltningar - mot nya perspektiv riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteende­vetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet. Den kan också vara värdefull för en intresserad allmänhet.

 • 354.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Stockholm Univ, Sweden.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  What about community sustainability? - dilemmas of ageing in shrinking semi-rural areas in Sweden2018In: Scottish Geographical Journal, ISSN 1470-2541, E-ISSN 1751-665X, Vol. 134, no 3-4, p. 103-121Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many municipalities in Sweden have decreasing population rates combined with an increasing proportion of older people. Such a demographic shift will influence the way life is led as the foundation for service provision and social activities becomes undermined. This leads us to question the extent to which shrinking municipalities can be considered socially sustainable. The aim of the paper was to investigate older peoples participation in the local community and to study the perceived changes in the local community as reported by older people and how these are experienced. A postal survey was sent out to all inhabitants aged 80 years and older living in their own household in three small, semi-rural municipalities in southern Sweden, in total 1386. The response rate was 60%. Thus, focus was on the experiences of the oldest individuals. The research questions analysed for this study concerned the ageing populations social networks, community involvement, car dependence and service provision. The results are used to discuss the social sustainability of the societies in which these people have lived for a long time.

 • 355.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hagberg, Jan-Erik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Politik för det goda åldrandet:: Boendets variationer för äldre och gamla2010In: Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner / [ed] Tora Friberg och Sabrina Thelander, Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier , 2010, 1, p. 117-130Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 356.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hagberg, Jan-ErikLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Lukkarinen Kvist, MirjaliisaLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Nord, CatharinaLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rum för åldrande. Essäer om äldres boende: Essäer skrivna i forskarutbildningskursen Äldres boende, NISAL 20092010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Höstterminen 2009 genomförde vi en forskarutbildningskurs om äldres boende. Kursens huvudsyfte var att kritiskt behandla den mycket varierande forskning om hem, boende, grannskap och åldrandets villkor som pågår. Kursens nav var diskutera och pröva teorier och metoder som innebär att sociala och kulturella förhållande studeras i relation till den fysiska miljöns utformning.

  Uppgiften att studera äldres boende och boendet under åldrandet är närmast outtömlig. Så mycket av livet utspelas och avgörs av var och hur man bor. Bostaden är ett rum för livet som för de flesta ökar i betydelse när man blir gammal. Man tillbringar mer tid i bostaden. Bostadens utformning kan underlätta eller försvåra vardagslivet. Att bli gammal betyder också att förändra sitt förhållningssätt till hemmet och det grannskap där hemmet finns.

  Det säger sig självt att det finns mycket stora variationer mellan olika äldre människors boende – beroende på ålder, livslopp och boendekarriär, sociala förhållanden, ekonomiska resurser, intressen och behov av vardaglig hjälp och stöd. Variationen är lika stor bland de äldre som i andra åldersgrupper, kanske till och med större eftersom det utöver de vanliga bostadsformerna också finns alternativ som är särskilt avsedda för äldre - seniorlägenheter, livsstilsboenden, trygghetsboenden och särskilda boenden.

  Sedan ett femtontal år har det vuxit fram en bostadsmarknad som speciellt vänder sig till äldre eller personer som vill utforma sitt boende så att de passar det liv de vill leva. Man kan se detta som ett sätt för bostadsmarknadens aktörer att möta att antalet äldre blir fler och att detta förhållande kommer att påverka deras verksamhet i en rad avseenden. Forskning om hur de nya boendena utvecklas över tid är betydelsefull. Kommer boende i seniorhus att göra åldrandet mer meningsfullt och bidra till att de som bor där kan utveckla det civila samhället? Eller kommer seniorhusen att förstärka klyftorna mellan olika äldre och avskilja vissa från det omgivande samhället?

  Kursen hade tre teman: Stadsdelen och orten som rum för det lokala livet, det särskilda boendet som rum för hemliv, vård och omsorg samt generation, boende och flyttmönster. Undervisningen och arbetet i kursen byggdes upp av flera delar. En del bestod av föreläsningar och seminarier som syftade till att ge en översikt av den teoretiska litteraturen som behandlar rumsliga fenomen. En del av kursen behandlade hur boendet för äldre har utvecklats och kan komma att utvecklas i förhållande till bostads- och äldrepolitik. En tredje del syftade till att knyta det teoretiska innehållet till praktiken. Tre fältbesök genomfördes i olika bostadsmiljöer för äldre: ett hyreshusområde i Norrköping, ett nytt seniorbonde och ett nyöppnat särskilt boende. En del av kursens bestod av deltagarnas egna arbeten. Kanske var denna del den viktigaste. Var och en skrev en essä om en fråga som engagerade särskilt. I de flesta fall handlade det om att knyta sitt eget pågående avhandlingsarbete eller sin yrkespraktik till en specifik frågeställning inom kursens ram.

  Essäerna kom att handla om en rad olika aspekter av äldres boende. Några tog upp analytiska och teorigenererade frågor som kunde kopplas till bl.a. fältbesöken, några utnyttjade empiri som man samlat i andra sammanhang, några diskuterade äldres boende och omsorg i specifika geografiska eller sociala kontexter. Essäerna behandlar frågor av stor relevans, i flera fall på ett oväntat och idérikt sätt. Därför har vi samlat några av kursens essäer i denna kursantologi.

  Lärare på kursen var Marianne Abramsson, Jan-Erik Hagberg, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist och Catharina Nord, alla från NISAL samt Chris Phillipson från Keele University.

 • 357.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hyden, Lars-ChristerLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Motel-Klingebiel, AndreasLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vem är den äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige.2017Collection (editor) (Other academic)
 • 358.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kelfve, Susanne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Äldres materiella förhållanden2017In: Vem är den äldre - Äldrebilder i ett åldrande Sverige / [ed] Abramsson, Marianne; Hydén Lars-Christer & Motel Klingebiel Andreas, Stockholm: Nationell Kvalitetsplan för Äldreomsorgen , 2017Chapter in book (Other academic)
 • 359.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Magnusson Turner, Lena
  NOVA, Norge.
  Flytta eller bo kvar på äldre dar2013In: Bo bra på äldre dar: kunskap kreativitet kvalitet / [ed] Gabriella Wiklund och Stefan Melin, Stockholm: Svensk Byggtjänst , 2013, p. 78-91Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I "Bo bra på äldre dar. En antologi" behandlar frågor som: Hur vill äldre bo? Hur ska bostadsutbudet kunna anpassas till de äldres skiftande behov och önskemål?

  Nio personer med stor kunskap och lång erfarenhet av äldres boende, utifrån bland annat forskning och planering, ger sina olika perspektiv på bostäder och boendemiljöer som motsvarar äldres behov.

  Författarna har på olika sätt medverkat i det regeringsuppdrag, Bo bra på äldre dar, som Hjälpmedelsinstitutet genomfört 2010-2012. De har lagt samman sina tidigare kunskaper och erfarenheter med det som vuxit fram inom uppdraget.

  Boken vänder sig till alla som på något sätt är engagerade i boende för äldre i kommuner, fastighets- och byggbolag, organisationer med flera. Den är också en angelägenhet för politiker, såväl på nationell som på lokal nivå, och för den intresserade allmänheten som vill fördjupa sina kunskaper i den viktiga framtidsfråga som äldres boende är

 • 360.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nord, CatharinaLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Äldres boende - forskningsperspektiv i Norden2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna antologi diskuteras äldres boendeförhållanden utifrån ett samhälls- och individperspektiv. Äldres boende inkluderar såväl kvarboende i vanliga bostäder som boende i bostäder särskilt avsedda för äldre.

  I boken behandlas fysiska och sociala aspekter på boendet, äldres bostadsmarknad och boendepreferenser. De olika kapitlen exemplifierar olika sätt att studera äldre och deras boendesituation och visar på den variation av områden inom vilka forskning om äldres boende bedrivs. Tillsammans ger de en bred bild av äldres boendesituation och lyfter fram de frågor som särskilt berör äldre, alltifrån de friska och mer rörliga äldre med stora valmöjligheter till de multisjuka äldre som lever längre med sina sjukdomar. Denna heterogenitet ställer stora krav på äldres bostäder och boendemiljöer.Antologin är avsedd att utgöra ett underlag för kurser om äldres boende ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den vänder sig också till aktörer i kommunal produktion av bostäder och omsorg samt andra med intresse för  äldres bostadsfrågor.

  Alla författare är medlemmar i Nordiska nätverket för forskning om äldres boende.

 • 361.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandstedt, Eva
  Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
  Bostadsmarknad och bostadsformer för andra halvan av livet2012In: Äldres boende - forskningsperspektiv i Norden / [ed] Marianne Abramsson, Catharina Nord, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 155-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna antologi diskuteras äldres boendeförhållanden utifrån ett samhälls- och individperspektiv. Äldres boende inkluderar såväl kvarboende i vanliga bostäder som boende i bostäder särskilt avsedda för äldre.

  I boken behandlas fysiska och sociala aspekter på boendet, äldres bostadsmarknad och boendepreferenser. De olika kapitlen exemplifierar olika sätt att studera äldre och deras boendesituation och visar på den variation av områden inom vilka forskning om äldres boende bedrivs.

  Tillsammans ger de en bred bild av äldres boendesituation och lyfter fram de frågor som särskilt berör äldre, alltifrån de friska och mer rörliga äldre med stora valmöjligheter till de multisjuka äldre som lever längre med sina sjukdomar.

  Denna heterogenitet ställer stora krav på äldres bostäder och boendemiljöer.Antologin är avsedd att utgöra ett underlag för kurser om äldres boende ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den vänder sig också till aktörer i kommunal produktion av bostäder och omsorg samt andra med intresse för  äldres bostadsfrågor.

 • 362.
  Abramsson, Marianne
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Öhman, Annika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Äldres hälsa och livsstil2017In: Vem är den äldre? - Äldrebilder i ett åldrande Sverige / [ed] Abramsson, Marianne; Hydén Lars-Christer & Motel Klingebiel Andreas, Stockholm: Nationell Kvalitetsplan för Äldreomsorgen , 2017Chapter in book (Other academic)
 • 363.
  Abramsson, Mia
  et al.
  Swedish Energy Agency, Sweden.
  Jidesjö, Anders
  Swedish Energy Agency, Sweden.
  Research and development projects aiming to increase young adults’ knowledge of energy and energy efficiency2015In: eceee Summer Study proceedings / [ed] Therese Laitinen Lindström, Borg & Co, Stockholm, Sweden, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), 2015, p. 509-514Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Children and young adults are important target groups in order to decrease the climate change effects and increase an energy-efficient end use. With increased knowledge and awareness these target groups could play a constructive role in the current and future transition of the energy system. The correlation between knowledge, awareness and behavioral change is central for improved energy efficiency in the society. Children and young adults and their interest in the natural and technical science are central to ensure the long-term capability needed to transform the energy system.

  To support this development the Swedish Energy Agency started with young adults as a target group in research and development projects in 2008. Since then approximately 5 million EUR has been allocated for projects aiming to increase knowledge in these areas among young adults by developing practical methods and tools, educational material or in-service training for teachers. Around thirty projects have been supported and three of them, KNUT school development project, KNUT evaluation research project and The Energy Fall, will be discussed in this paper.

   

  The KNUT school development project is a national school project aiming at increasing students’ knowledge and interest in energy and energy efficiency. KNUT also stimulates learning and career choices related to energy, climate and resources and therefor strengthen Sweden's capacities and competitiveness future in these areas. To ensure the scientific base a research group from Linköping University (KNUT evaluation research project) has followed the project’s activities. Best practices of methods and tools have been tested and disseminated within the project at both regional and national level.

   

  The KNUT evaluation research project has identified and analyzed five success factors regarding energy, climate change and energy efficiency of importance for education: 

  • The relationships between the national, regional and local level

  • The function of education vary in time due to the development of society

  • Get to know the education content inside and outside of school

  • Successful meetings between different actors

  • The educational systems capacity to educate all and at the same time recruit some for specialization

  This paper will present an overview of the Swedish Energy Agency’s work on research and development projects aiming to increase young adults’ knowledge of energy and energy efficiency and the KNUT evaluation research project results, analysis and success factors.

 • 364.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Becoming" a professional :: an interdisciplinary analysis of professional learning2011Book (Refereed)
  Abstract [en]

  ‘Becoming’ is used in this interdisciplinary work as an emergent, iterative concept of professional identity formation. The conceptual framework of ‘becoming’, as well as the arguments in the book are intended to encourage professionals—and those engaged in their education—to reflect on what it means to be a ‘professional’ in the twenty-first century, an era dominated by the discourses of globalisation, ‘new mangerialism’, multiculturalism and deprofessionalisation. We live in a world where not only scholars, but also a better educated client base informed by technological innovations, have issued unprecedented challenges to the traditional professional ideal. The once paradigmatic identity of the superiority of the Anglo-American professional, grounded in an exclusive knowledge-base and an altruistic ‘public-service’ principle, are no longer tenable.

  The book will generate dialogue about the nature of professionalism through a multidisciplinary lens in chapters on medicine, nursing and teaching and in reference to social work, the clergy and engineering. Here, becoming a professional is a lifelong, extended process that constructs an individual’s professional identity through formal education, workplace interactions and popular culture. It advocates the ‘ongoing’ modality of developing a professional self throughout one’s professional life. What emerges from this work is a concept of becoming a professional that is quite different from the isolated, rugged, individualistic approach to traditional professional practice as represented in popular culture. It is a book for the reflective professional.

 • 365.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Conditions of action and Theories of knowledge1998In: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 2, no 1, p. 41-43Article in journal (Other academic)
 • 366.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Coping with PBL: The relation between goal documents and the learning process1998In: Universitetspedagogisk konferens: CUL-dagen 1998,1998, Linköping: Linköpings universitet , 1998, p. 19-22Conference paper (Other academic)
 • 367.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Coping with problem-based learning. Formal intentions and informal strategies.1998In: International Confederation for Educational Development in Higher Education,1998, 1998Conference paper (Other academic)
 • 368.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Examination enligt metoden Triple Jump1993In: PBI - erfarenheter från Hälsouniversitetet, Lund: Studentlitteratur , 1993, p. 171-176Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 369.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Goal documents as a means for directing autonomous learning - an illusion?1997In: International Conference on Project Work in University Studies,1997, 1997Conference paper (Other academic)
 • 370.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  I takt med framtiden: Utveckling av ett nytt interprofessionellt curriculum vid Hälsouniversitetet i Linköping2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvårdsutbildningarnas ansvar att utbilda professionella som kan samarbetaoch förstå varandras kompetens, för att utföra och utveckla patientsäker vård, betonas alltmer i den globala debatten om framtidens hälso- och sjukvård. Modern professionsutbildning inom hälso- och sjukvården måste idag därför innehålla moment av god kvalitet där studenter lär med, av och om varandra för att utveckla interprofessionell kompetens. Hälsouniversitetet i Linköping är pionjär, både nationellt och internationellt, när det gäller interprofessionellt lärande tack vare satsningen på integrerade utbildningsmoment som funnits med sedan från starten 1986. Den här rapporten är en sammanställning av den interna process som har genomförts för att initiera ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med avsikt att revidera och utveckla dessa gemensamma utbildningsmoment inriktade mot interprofessionellt lärande. Texten är upplagd kronologiskt och inleds med det direktiv som fakultetsledningen gav för att en utvald grupp lärare skulle kunna utarbeta ett förslag på hur de interprofessionella lärandemomenten vid Hälsouniversitetet skulle kunna förbättras. Härefter följer den rapport som utredningsgruppen lämnade, och som sedan skickades på remiss till olika intressenter. Rapporten följs av en sammanställning och bearbetning av de inkomna remissvaren och till sist följer fakultetsstyrelsens beslut om hur curriculum för interprofessionell utbildning inom Hälsouniversitetet ska utvecklas eller förändras. Det är vår förhoppning att dokumentationen av processen för att förnya fakultetens interprofessionella utbildning ska ge inspiration för fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete både inom och utom Linköpings universitet.

 • 371.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Learning Physiotherapy: Physiotherapy students' ways of experiencing the patient encounter1998In: Physiotherapy Research International, ISSN 1358-2267, E-ISSN 1471-2865, Vol. 36, no 4, p. 257-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and PurposeThe aim of this paper was to describe and analyse the impact of formal education and professional experience on physiotherapy students' ways of experiencing interaction within a patient encounter.MethodTwo groups of physiotherapy students were interviewed on two occasions; during the second and last term of their formal education programme, and during the last term and after 18 months' professional experience. Data were subjected to a qualitative analysis. Changes in conceptions between the two interview occasions were described quantitatively.ResultsSubjects' ways of experiencing interaction within a patient encounter could be described in four main categories: Mutuality; Technicalism; Authority and Juxtaposition. Mutuality and Technicalism denoted an integration of the communicative and problem-solving processes involved in the encounter, the former category from a patient-centred and the latter from a physiotherapist-centred perspective. Authority and Juxtaposition denoted a separation of the processes, the former from a physiotherapist-centred perspective and the latter from a patient-centred one.ConclusionsThe results show a trend as regards direction of change in conceptions from separated to integrated perspectives on the communicative and problem-solving processes after the formal education programme. After 18 months' professional practice the Mutuality category dominated.

 • 372.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Education and Psychology. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Univ.,.
  Learning physiotherapy: the impact of formal education and professional experience1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim is to describe and analyse physiotherapeutic learning through formal education and professional experience. The investigation focuses on the students' ways of experiencing the concepts of Health, Movement, Function and Interaction. Two groups of physiotherapy students at the Faculty of Health Sciences in Linköping, Sweden, were interviewed on two occasions respectively. The interviews were carried during the second and last term of the formal programme and after 18 months of professional experience. Data were analysed according to the phenomenographic approach and to the principles of contextual analysis. The students' conceptions varied qualitatively, but an analysis of the internal relationships between the concepts revealed that the most common perspectives after completing the formal education were consistently holistic or mixed. This pattern was also most common after 18 months of professional work. The subjects' ways of experiencing the Interaction within a patient encounter were described in four main categories; Mutuality, Technicalism, Authority and Juxtaposition. Mutuality and Technicalism denoted an integration of the communicative and problem-solving processes, the former category from a patient-centred and the latter from a physiotherapist-centred perspective. Authority and Juxtaposition denoted a separation of the processes, the former from a physiotherapist-centred perspective and the latter from a patient-centred perspective. Both separated and integrated perspectives were common after completing the formal education. After 18 months of professional practice the Mutuality category dominated.

 • 373.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Lärande i sjukgymnastik. Om förändring i uppfattningar av patientmötet genom utbildning och professionell erfarenhet.1997In: Sjukgymnastdagarna,1997, 1997Conference paper (Other academic)
 • 374.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  PBI i distansundervisningen1994Report (Other academic)
 • 375.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  PBL through the looking glass: Comparing applications in computer engineering, psychology and physiotherapy2003In: International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, Vol. 19, no 5, p. 672-681Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present investigation aims at describing and analysing aspects of students’ experiences of PBL within three different academic contexts; computer engineering, psychology and physiotherapy respectively. A sociocultural perspective was outlined as a theoretical point of departure. Altogether 58 students participated in the study. Semi-structured interviews were used as the method of data collection. Data were analysed qualitatively. The results showed differences between how problem-based learning is realised and understood by the students in the three programmes. These differences are discussed in relation to the perspectives of knowledge and learning embedded in the programmes as reflected through the students' experiences.

 • 376.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Physical therapy students' conceptions of clinical problem-solving during examination according to the Triple Jump method1995In: International Conference on Problem-based Learning in Higher Education: Interfaculty, Program-oriented and General Experiences,1995, 1995Conference paper (Other academic)
 • 377.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Portraits of PBL: A cross-faculty comparison of student's experiences2001Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aims of the present investigation were to describe and analyse aspects of students' experiences of PBL within three different academic contexts, computer engineering, psychology and physiotherapy. The idea of PBL as an educational approach comprises certain key features that are described in the literature as general and important for student learning. On the part of the student, learning in context and social interaction is highly emphasised together with the importance of developing metacognitive skills. There are however, co-existing descriptions in the literature of what constitutes PBL and what the theoretical evidence for the educational approach is.

  The point of departure for the study was that the ways of adopting PBL may look different from the taken-for-granted perspectives of knowledge embedded in the scientific disciplines and their professionai practices. A sociocultural perspective was outlined as a point of departure for this standpoint. The sociocultural perspective of learning, thinking and action focuses on how individuals and groups acquire physical and cognitive resources and the interplay between the collective and the individual level. In this investigation, the interplay between a global and local level is studied by focusing on the ways PBL are implemented from the students' perspective.

  Altogether 58 students participated in the study; 20 physiotherapy, 20 psychology and 18 engineering students. Semi-structured interviews, which were tape-recorded and later transcribed, were used as the method of data collection. Data were analysed qualitatively. The physiotherapy students were interviewed in 1993 and the psychology and information technology students in 1997. The results showed that there were differences between how problem-based learning is realised and understood by the students in the three programmes. These differences are described and discussed in relation to the perspectives of knowledge and learning embedded in the programmes that are reflected through the students' experiences.

  List of papers
  1. Portraits of PBL: Students' experiences of the characteristics of problem-based learning in physiotherapy, computer engineering and psychology
  Open this publication in new window or tab >>Portraits of PBL: Students' experiences of the characteristics of problem-based learning in physiotherapy, computer engineering and psychology
  2002 (English)In: Instructional science, ISSN 0020-4277, E-ISSN 1573-1952, Vol. 30, no 2, p. 111-127Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The present study is part of a comprehensive research project with the general aims of comparing how problem-based learning is realised in three different professional educational programmes. The specific aims of this study are to describe and analyse how students in the three different programmes conceive of the meaning of problem-based learning and how they experience their studies within a problem-based learning programme. The PBL programmes are a Bachelor's programme in Physiotherapy, a Master's programme in Psychology, and a Master's programme in Computer Engineering. Data were analysed qualitatively. The results reveal differences in how the students in the three programmes conceive of their autonomy as learners, co-operation with their counterparts and the authenticity of the learning task. The findings possibly also reflect the taken-for-granted perspectives of knowledge, embedded in the cultures of the professional practices and the scientific disciplines to which the programmes pertain.

  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-23113 (URN)10.1023/A:1014819418051 (DOI)2510 (Local ID)2510 (Archive number)2510 (OAI)
  Note

  The original publication is available at www.springerlink.com: Madeleine Abrandt Dahlgren and Lars-Ove Dahlgren, Portraits of PBL: Students' experiences of the characteristics of problem-based learning in physiotherapy, computer engineering and psychology, 2002, Instructional science, (30), 2, 111-127. http://dx.doi.org/10.1023/A:1014819418051 Copyright: Springer Science Business Media http://www.springerlink.com/

  Available from: 2009-10-07 Created: 2009-10-07 Last updated: 2019-05-15
  2. Portraits of PBL: Course objectives and students' study strategies in computer engineering, psychology and physiotherapy
  Open this publication in new window or tab >>Portraits of PBL: Course objectives and students' study strategies in computer engineering, psychology and physiotherapy
  2000 (English)In: Instructional science, ISSN 0020-4277, E-ISSN 1573-1952, Vol. 28, no 4, p. 309-329Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The central theme of the investigation concerns the role of course objectives in relation to students' study strategies in problem-based learning (PBL). The results comprise data from three different PBL programmes at Link÷pings Universitet, a Bachelor's programme in physiotherapy, a Master's programme in psychology, and a Master's programme in Computer Engineering, respectively. In all three programmes, the faculty provides course objectives with the intention that these should function as a supportive structure and guide for the students' independent studies. The results show that the objectives were used differently in the different programmes, as an integrated tool in the learning process, as an administrative schedule or as a retroactive checklist, respectively. The students' use of the course objectives in the learning process varied according to how the objectives were formulated and conceived. The relationship between the format of objectives provided by the faculty and how students deal with them in the learning process could also denote fragments of the different educational cultures within the three programmes and how the meaning of problem-based learning is interpreted.

  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-39166 (URN)10.1023/A:1003961222303 (DOI)47028 (Local ID)47028 (Archive number)47028 (OAI)
  Note
  The original publication is available at www.springerlink.com: Madeleine Abrandt Dahlgren, Portraits of PBL: Course objectives and students' study strategies in computer engineering, psychology and physiotherapy, 2000, Instructional science, (28), 4, 309-329. http://dx.doi.org/10.1023/A:1003961222303 Copyright: Springer Science Business Media http://www.springerlink.com/ Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2017-12-13
  3. Portraits of PBL: The Differential Impact of Assessment on Students' Approaches to Learning in Psychology, Computer Engineering, and Physiotherapy
  Open this publication in new window or tab >>Portraits of PBL: The Differential Impact of Assessment on Students' Approaches to Learning in Psychology, Computer Engineering, and Physiotherapy
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study is part of a comprehensive research project with the general aims of comparing how problem-based learning is realised in three different professional educational programmes. The specific aims of this study are to describe the impact of assessment on students' approaches to learning in the three programmes. The PBL programmes are a Master's programme in Psychology, Master's programme in Computer Engineering, and a Bachelor's programme in Physiotherapy. Data were gathered through semi-structured interviews, which were transcribed and analysed qualitatively. The results reveal both an idiosyncratic and a common pattern of categories describing the students’ approaches to learning. The idiosyncratic categories Confronting of perspectives, Reaching consensus, and Clinical reasoning appear to reflect fragments of the kinds of knowledge that are valued and sought-after within Psychology, Computer Engineering and Physiotherapy, respectively. The categories Reflecting, Memorising and Tactical planning appear across all three programmes, portraying deep as well as surface and strategic approaches to learning.

  Keywords
  problem-based learning, comparative study, student's perspective, assessment, approaches to learning, qualitative analysis
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-54138 (URN)
  Available from: 2010-02-25 Created: 2010-02-25 Last updated: 2013-09-03Bibliographically approved
 • 378.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Portraits of PBL: Course objectives and students' study strategies in computer engineering, psychology and physiotherapy2000In: Instructional science, ISSN 0020-4277, E-ISSN 1573-1952, Vol. 28, no 4, p. 309-329Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The central theme of the investigation concerns the role of course objectives in relation to students' study strategies in problem-based learning (PBL). The results comprise data from three different PBL programmes at Link÷pings Universitet, a Bachelor's programme in physiotherapy, a Master's programme in psychology, and a Master's programme in Computer Engineering, respectively. In all three programmes, the faculty provides course objectives with the intention that these should function as a supportive structure and guide for the students' independent studies. The results show that the objectives were used differently in the different programmes, as an integrated tool in the learning process, as an administrative schedule or as a retroactive checklist, respectively. The students' use of the course objectives in the learning process varied according to how the objectives were formulated and conceived. The relationship between the format of objectives provided by the faculty and how students deal with them in the learning process could also denote fragments of the different educational cultures within the three programmes and how the meaning of problem-based learning is interpreted.

 • 379.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Portraits of PBL: The Differential Impact of Assessment on Students' Approaches to Learning in Psychology, Computer Engineering, and PhysiotherapyManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study is part of a comprehensive research project with the general aims of comparing how problem-based learning is realised in three different professional educational programmes. The specific aims of this study are to describe the impact of assessment on students' approaches to learning in the three programmes. The PBL programmes are a Master's programme in Psychology, Master's programme in Computer Engineering, and a Bachelor's programme in Physiotherapy. Data were gathered through semi-structured interviews, which were transcribed and analysed qualitatively. The results reveal both an idiosyncratic and a common pattern of categories describing the students’ approaches to learning. The idiosyncratic categories Confronting of perspectives, Reaching consensus, and Clinical reasoning appear to reflect fragments of the kinds of knowledge that are valued and sought-after within Psychology, Computer Engineering and Physiotherapy, respectively. The categories Reflecting, Memorising and Tactical planning appear across all three programmes, portraying deep as well as surface and strategic approaches to learning.

 • 380.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Portraits of problembased learning: A cross faculty comparison of students' experiences2010Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book compares university students'experiences of problem-based learning in three professional educational programmes; Psychology, Engineering and Physiotherapy. Twenty students from each of the programmes were interviewed and the transcriptions subsequently subjeced to a qualitative analysis.The ways the different groups of students perceive of the characteristics of the pedagogical approach, the meaning and function of course objectives and their accounts of the varying approaches to studying in relation to course examinations, provide three distinct portraits of problem-based learning. The book suggests that the differences in how students perceive of the pedagogical approach reflect different perspectives of knowledge and learning embedded in their respective professional discipline. The book is challenging university teachers intending to implement problem-based learning in their courses to reflect on how their own epistemological standpoints impact on their views on learning and teaching.

 • 381.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Preparing for the exam: Students' strategies and approaches to learnin gin computer engineering, physiotherapy and psychology at Linköping University2000In: Universitetspedagogisk konferens: CUL-dagen 2000,2000, Linköping: Linköpings universitet , 2000, p. 130-132Conference paper (Other academic)
 • 382.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  The Forum, the Clinic and the Qualification Franchise2007In: Meaning, Relevance and Variation. The second nordic conference on adult learning,2007, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This study takes as its point of departure a pedagogical perspective on teaching practices in three different institutional contexts for adult learning. The pedagogical perspective applied could also be labeled as didactic, here drawing on the German term didaktich and the influence of German educational traditions and language on the educational traditions in the Nordic countries. A didactic perspective on adult learning has pragmatically been described as an action-oriented theorizing about education, between what is universal and what is context specific. It focuses on the relationships between what is enacted in the class-room, (the -how--question of teaching), the choice of content subjected to teaching (the -what--question of teaching), and beliefs about the purpose of education (the -why-- question of teaching). Research projects with a didactical perspective in this sense, focusing on the pedagogical process or spanning across different institutional arenas of adult education are, however, still sparse. The present multiple case study is an attempt at using the didactical perspective analytically in empirical field studies of teaching practices in different institutional contexts, i.e. a folk high school, a university programme and a municipality adult education institution (Komvux) in Sweden. Participant observations in class-rooms have been combined with interviews with the teachers. The metaphors The Forum, The Clinic, and The Qualification franchise have been used as a tool to interpret, explore and illustrate three typical patterns in teaching practices that cut across the different institutional contexts. The interpretation is related to previously identified and typical lines of reasoning in international literature on adult learning.

 • 383.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  The impact of formal education and professional experience on physiotherapy students' ways of experiencing the patient encounter.1997In: Research and Development in Problem-based learning. Integrity, Innovation, Integration.,1997, Brisbane: Australian Problem Based Learning Network , 1997, p. 15-Conference paper (Refereed)
 • 384.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning.
  Torget, Kliniken och Meritagenturen: Didaktik för vuxna i praktiken2008 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Human resources are the social capital of a firm or business, based on trust as well as on expertise, values, and cultural diversity. This calls for cross-cultural knowledge — an understanding of gender issues and individual differences in the social capital of the firm and society. The dialogue between women entrepreneurship and social capital theory/ research strengthens the fragmented voice of women entrepreneurship, providing the landscape for women entrepreneurs as creators of, and created by, social capital. It indicates how women entrepreneurs appear to have a special position in forming, developing, and reorganizing the social capital in the business world. This book explores social capital in the multiple relationships between gender, management, and entrepreneurship. Twenty-six researchers, representing a variety of disciplines from different parts of the world, provide findings on diverse aspects of the dialogue between women entrepreneurship and social capital. As a consequence, the central concepts — social capital, entrepreneurship, and gender — are given a variety of meanings. Women entrepreneurs and business owners — regardless of their cultural context, branch, and education — provide interesting ideas to the global debate on equality and social capital.

 • 385.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Triple Jump1992In: Sjukgymnasten, ISSN 0037-6019, Vol. 2, no Vetenskapligt supplement, p. 20-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 386.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Ways of experiencing the patient encounter1999In: 13th International Congress of the World Confederation of Physical Therapists,1999, 1999Conference paper (Other academic)
 • 387.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Ängslyckans sjukgymnastik1995In: Sjukgymnasten, ISSN 0037-6019, Vol. 2, no Vetenskapligt supplementArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 388.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Almquist, Andreas
  Psychiatric Clinic, Central Hospital, Västerås, Sweden.
  Krook, Johan
  Division of Physiotherapy, Tranås, Sweden.
  Physiotherapists in Balint Group Training.2000In: Physiotherapy Research International, ISSN 1358-2267, E-ISSN 1471-2865, Vol. 5, no 2, p. 85-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and PurposeBalint group training (BGT) is a method widely used for enhancing understanding of the relationship and communication between health professionals and their patients. Participants meet in small groups, on a regular basis, with a tutor to discuss their experiences of problem cases. The method was originally developed in the 1950s for enhancing understanding of the doctor-patient relationship. Few studies have focused on BGT and physiotherapists. The aim of the present study was to describe and analyse physiotherapists' experiences of participation in BGT as a means of learning and understanding the physiotherapist-patient relationship.MethodSemi-structured, in-depth interviews were conducted with three physiotherapists working in private practice, all participating in BGT. The intervews were transcribed and subjected to a qualitative analysis.ResultsThe results are presented in a sequential model, featuring eight themes in which the physiotherapists' experiences of the training process are portrayed.ConclusionsThe results suggest that BGT and sharing the experiences of others may be considered a way of enhancing understanding of the patient encounter in clinical practice, possibly to the benefit of physiotherapists and their patients

 • 389.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning.
  Reshaping doctoral education :: international approaches and pedagogies2012Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The number of doctorates being awarded around the world has almost doubled over the last ten years. The authors contribute to a previously under-represented focus of theorising the emerging practices of doctoral education & the shape of change in this arena.

 • 390.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Carlsson, IrmaLinköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärande på vuxnas vis - Vetenskap och beprövad erfarenhet2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.

 • 391.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Castensson, Reinhold
  Linköping University, The Tema Institute.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Problem based learning in environmental sciences - an evaluation1995In: International Conference on Problem-based Learning in Higher Education: Interfaculty, Program-oriented and General Experiences,1995, 1995Conference paper (Other academic)
 • 392.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Castensson, Reinhold
  Linköping University, The Tema Institute.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Problembaserad inlärning - PBI - i miljövetenskaplig grundutbildning. Utvärdering av resultat och erfarenheter.1995Report (Other academic)
 • 393.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Castensson, Reinhold
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Problembaserad inlärning - PBI - i miljövetenskaplig grundutbildning: Utvärdering av resultat och erfarenheter1994Report (Other academic)
 • 394.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dahlberg, Johanna
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Foreman, Dawn
  Curtin University, Perth, Australia.
  Emerging criteria for assessment of interprofessional conference. Straddling the contexts of professional education and clinical practice2011Conference paper (Other academic)
 • 395.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Medical Pedagogics. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Dahlgren, Lars Owe
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dahlberg, Johanna
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Learning professional practice through education2012In: Practice, Learning and Change: Practice-theory perspectives on professional learning. / [ed] Paul Hager, Ann Reich & Alison Lee, Dordrecht: Springer Publishing Company, 2012, 1Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The three concepts central to this volume--practice, learning and change--have received very different treatments in the educational literature, an oversight directly confronted here. While learning and change have been extensively theorised, their various contexts articulated and analysed, practice is notably underrepresented. Where much of the literature on learning and change takes the notion of 'practice' as an unexamined given, its co-location as a term with various classifiers, as in 'legal practice' and 'teaching practice', render it curiously devoid of semantic force. In this book, 'practice' is the super-ordinate organising idea. Drawing on what has been termed the 'practice turn in contemporary theory', the work develops a conceptual framework for researching learning in, and on, practice. It challenges received notions of practice, questioning the assumptions, elisions, conflations and silences on the subject. In so doing, it offers fresh insights into learning and change, and how they relate to practice. In tandem with this conceptual work, the book details site-ontological studies of practice and learning in diverse professional and workplace contexts, examining the work of occupations as various as doctors, chefs and orchestral musicians. It demonstrates the value of theorising practice, learning and change, as well as exploring the connections between them amid our evolving social and institutional structures.

 • 396.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dahlgren, Lars Owe
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Laginder, Ann-Marie
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  I takt och otakt: om teori och praktik2009In: Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 43-59Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.

 • 397.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Between legitimacy and scepticism. Students' conceptions of science.1997In: Research and Development in Problem-based learning. Integrity, Innovation, Integration.,1997, Brisbane: Australian Problem Based Learning Network , 1997Conference paper (Refereed)
 • 398.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Portraits of PBL: Students' perspectives of PBL in three academic settings1999In: 5th International Conference on PBL,1999, 1999Conference paper (Other academic)
 • 399.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Portraits of PBL: Students' experiences of the characteristics of problem-based learning in physiotherapy, computer engineering and psychology2002In: Instructional science, ISSN 0020-4277, E-ISSN 1573-1952, Vol. 30, no 2, p. 111-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study is part of a comprehensive research project with the general aims of comparing how problem-based learning is realised in three different professional educational programmes. The specific aims of this study are to describe and analyse how students in the three different programmes conceive of the meaning of problem-based learning and how they experience their studies within a problem-based learning programme. The PBL programmes are a Bachelor's programme in Physiotherapy, a Master's programme in Psychology, and a Master's programme in Computer Engineering. Data were analysed qualitatively. The results reveal differences in how the students in the three programmes conceive of their autonomy as learners, co-operation with their counterparts and the authenticity of the learning task. The findings possibly also reflect the taken-for-granted perspectives of knowledge, embedded in the cultures of the professional practices and the scientific disciplines to which the programmes pertain.

 • 400.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Hård af Segerstad, Helene
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Johansson, K.
  Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work2003In: NFPF,2003, 2003Conference paper (Refereed)
567891011 351 - 400 of 100959
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf