liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 605
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bryant, Lia
  et al.
  Social Work and Sociology, School of Psychology, Social Work and Social Policy, University of South Australia.
  Mona, Livholts
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Glocality and social work: methodological responsiveness to moments of rupture2017In: Social work in a glocalised world / [ed] Mona Livholts, Lia Bryants, London: Routledge, 2017, p. 228-238Chapter in book (Refereed)
 • 52.
  Bulow, Pia
  et al.
  Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete Hälsohögskolan i Jönköping .
  Thunqvist Persson, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultatet av en forskningsstudie om familjestödjande samtal med barn och föräldrar i familjer där mamma och/eller pappa har psykiska problem som föranleder kontakt med vuxenpsykiatrin. Det studerade familjestödet bygger på ett utvecklat samarbete mellan en landstingsdriven vuxenpsykiatrisk mottagning och en familjeenhet inom socialtjänsten i en medelstor kommun i Mellansverige. Den del av familjestödet som har studerats är den serie samtal som erbjuds genom familjeenheten och som genomförs där.

  Studiens övergripande syfte var att undersöka hur familjestödjande samtal fungerar och organiseras i samspel mellan barn, föräldrar och professionella. Mer specifikt avsåg studien belysa om och hur barn genom dessa samtal får stöd att prata om föräldrars psykiska problem samt huruvida och på vilket sätt familjestödet kan bistå föräldrarna i deras föräldraskap.

  Inom ramen för forskningsstudien samlades data in från 21 familjestödssamtal samt intervjuer med sju föräldrar och fyra barn efter avslutat familjestöd. Dessutom genomfördes sju intervjuer med samtalsledarna som medverkat vid de studerade familjestödssamtalen. Tre familjer följdes genom hela samtalsserien som för dessa familjer omfattade mellan sex och åtta samtal. Samtliga familjestödssamtal spelades in med ljud och bild medan enbart ljud gällde för intervjuerna.

  Familjestödssamtalen analyserades med samtalsanalytiska och narrativa metoder. Viktiga teoretiska utgångspunkter var det som brukar kallas institutionella samtal och teorier om socialt samspel i interaktion. Av betydelse var också tidigare forskning om barnsamtal och familje-samtal som kommunikativ praktik och i institutionella kontexter t.ex. familjeterapi, samt internationella och nationella studier om familjestödjande interventioner av typen Beardslees preventiva familjeinterventionoch den finska kortversionen Föra barnen på tal.

  Analysen av de studerade familjestödssamtalen – som enskilda samtal och som samtalsserier – visar att familjestödet på flera sätt skiljer sig från många andra institutionella samtal som beskrivs i forskningen, genom att till sin karaktär vara samarbetsinriktade och samtidigt både kartläggande och rådgivande. Familjestödet liknar istället mer terapeutiska möten såsom familjeterapeutiska samtal med den avgörande skillnaden att det i familjestödssamtal är föräldrars psykiska problem som står i fokus medan det klassiska i familjeterapi är att barn är den identifierade patienten.

  Inom familjestödet har framför allt föräldrar, men också barn i viss utsträckning, möjlighet till stort inflytande när det gäller upplägg av samtalsserien som trots ett tydligt gemensamt mönster modifieras utifrån varje familjs livsomständigheter och konstellation. Både barn och föräldrar kan också styra vilken information som föras vidare från enskilda samtal till övriga i familjen.

  Att det studerade familjestödet har formen av en serie samtal med det övergripande målet att stödja barn genom att ge föräldrar stöd i att samtala med barnet/barnen om sina psykiska problem, innebär också att de olika samtalen i serien – som sker i varierande konstellationer avseende personer och antal deltagare – knyts till varandra genom ett fokus på barnet/barnen och dess/deras behov av information om föräldrars psykisk hälsa/ohälsa.

  Tre viktiga aspekter på familjestödet som identifierades var: 1) hur det tycktes öka barns möjlighet att prata om föräldrars psykiska problem utifrån sitt behov av information samt att tydliggöra barns position som anhörig med rätt att få vetskap; 2) den lärande dimensionen av familjestödsamtal; och 3) hur familjestödet realiseras genom en balansakt av de professionella men där barn och föräldrar aktivt deltar.

  I relation till andra institutionella samtal med barn och föräldrar, tycktes barnen i familjestödet få sitt perspektiv belyst i relativt hög utsträckning, och barn kom till tals särskilt i barnsamtalen. Ett viktigt tema i familjestödet och speciellt i enskilda samtal med barn, handlade om huruvida barn tog eller kände ett för sin ålder alltför stort ansvar för sin/sina föräldrar. Analysen av barnsamtalen tydliggör dock att det kan krävas mycket samtalstid för att barn på eget initiativ ska ta upp frågor om oro beroende av föräldrars sjukdom. För barn är det krävande att förmedla sina funderingar kring svåra frågor till andra vuxna och särskilt i ett institutionellt sammanhang.

  Samtidigt indikerar analysen att barns roll som anhörig inte är självklar eller oproblematisk då barn i hög grad tycktes medverka utifrån föräldrars önskan snarare än en egen uttalad vilja att delta. Inte heller stod det helt klart att barnen fullt ut förstod vilken typ av samtal de skulle medverka i när de kom till sitt första samtal inom ramen för familjestödet.

  Den lärande dimensionen av familjestödet hör delvis ihop med den seriekoppling som tydligt skedde mellan olika samtal genom att samtalsledare rekapitulerade tidigare möten, återberättade vad andra familjemedlemmar hade sagt i tidigare möten samt upprepade planen för nästkommande samtal liksom målet för familjestödet i sin helhet. I detta märktes även den utmaning det innebar för de professionella när det gällde att anta ett barnperspektiv då flertalet samtal utgjordes av föräldrasamtal. Anläggandet av ett barnperspektiv kan därför ses både som en professionell hållning och som en del av den lärande aspekten i familjestödssamtalen där just barnperspektivet tycktes bidra till att konstituera familjestödet som en helhet genom t.ex. att hålla fokus och att seriekoppla möten.

  Till skillnad från den kamp mellan ett professionellt perspektiv och klientens livsvärlds-perspektiv som ofta beskrivs i tidigare forskning som gällt samtal och samtalsserier inom välfärdsinstitutioner som socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, visar analysen av familjestödet hur samtalsledaren växlar mellan flera olika perspektiv – föräldraperspektivet, barnperspektivet och ett professionellt perspektiv. Detta sker på ett flexibelt sätt anpassat till samtalens dynamik och föräldrars och barns individuella förutsättningar och utgör på övergripande plan den balansakt de professionella utför.

  Analysen av familjestödet visar att det finns tydliga likheter med den struktur som beskrivs för Beardslees preventiva familjeintervention. Därmed kan studien av familjestödet bidra till ökad förståelse också för den typen av samtalsserier med barn och föräldrar och för vilken det saknas naturalistiska studier av autentiska möten.

  Download full text (pdf)
  Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem
 • 53.
  Bygdén, Lina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Löfstrand, Isak
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Tankarna och känslorna kan vi prata om ändå: En kvalitativ studie kring skolkuratorers erfarenheter och kunskaper om tjejer som misstänks ha en ätstörning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att belysa hur skolkuratorer beskriver och konstruerar sitt förhållningssätt i situationer då de stöter på tjejer i högstadiet som misstänks ha en ätstörning. Vidare vill vi studera hur skolkuratorerna ser på vikten av kunskaper och erfarenheter av ätstörningar i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Vår förhoppning med studien är att kunna bidra med kunskap om huruvida skolkuratorer har de kunskaper som krävs för att arbeta hälsofrämjande mot tjejer som misstänks ha en ätstörning eller om det finns behov av att vidareutveckla dessa kunskaper. För att kunna uppnå syftet med vår studie har vi analyserat vårt empiriska material genom en innehållsanalys. Vidare har vi analyserat vårt empiriska material utifrån Berger och Luckmanns socialkonstruktionistiska teori, främst genom begreppen Typifieringar, Det sociala kunskapsförrådet samt Socialisation. Dessa begrepp har bidragit till en djupare förståelse för hur skolkuratorernas konstruktioner av ätstörningsproblematik i högstadiet påverkar dem i sitt arbete.

   

  De fyra teman som tar sig uttryck i analysen är “Det dolda”, “Tankarna och känslorna kan vi prata om ändå”, “Att vara uppmärksam på små saker” samt “Prioriteringarnas uttryck”. Resultaten av vår studie visar på skolkuratorernas sätt att hantera situationer där tjejer misstänks ha en ätstörning bygger i mångt och mycket på samtalet kring tjejens mående. De erfarenheter och kunskaper om dessa tjejer som beskrivs är varierande, utifrån att det är ett komplext fenomen, men också att erfarenheten kan bidra till kunskap. Skolkuratorerna anser att kunskap är viktigt framförallt vad gäller upptäckandet av en misstänkt ätstörning. I det hälsofrämjande arbetet, vilket handlar huvudsakligen om stöttning, krävs till störst del kunskap kring samtal. I det hälsofrämjande arbetet med ätstörningsproblematik i allmän bemärkelse kan det vidare finnas ett behov av mer specifik kunskap i ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En norsk grundbok om <det sociala> i socialt arbete2016In: Fontene forskning, ISSN 1890-9868, E-ISSN 1892-7947Article, book review (Other academic)
 • 55.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Föreningen för forskning i socialt arbetre, FORSA, 1984-2014: Vad som åstadkommits under de första 30 åren och om vilka uppgifter vi idag står inför2015In: Att förstå socialt arbete Om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, p. 35-40Chapter in book (Other academic)
 • 56.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hemlöshet2015Conference paper (Other academic)
 • 57.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: en studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna CKS-rapport utgör slutrapporten från projektet ”Servicetjänster inom socialtjänsten” som bedrivits vid Centrum för kommunstrategiska studier, 2014–2016. Projektet har varit ett uppdrag med finansiering från Linköpings kommun. Utifrån studier om Linköpings kommuns organisation för sociala insatser utvecklar Martin Börjeson genom denna rapport en utförlig diskussion om form och innehåll för detta viktiga kommunala verksamhetsområde. Vi hoppas att rapportens syntetiserande resonemang bidrar till en initierad diskussion om sociala insatser och att studiens resultat och slutsatser kan vara ett kunskapsstöd för kommuner som står inför strategiska vägval för detta kommunala ansvar.

  Flera forskare har varit involverade i ”Servicetjänster inom socialtjänsten” och under projekttiden har resultat redovisats genom olika kanaler. Följande skrifter finns att tillgå via CKS eller författarna:

  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – En bakgrundsbeskrivning”, CKS Arbetsnotat 2014-02-26.
  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – Beskrivning av verksamheter”, CKS Arbetsnotat 2014-04-15.
  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – En redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning”, CKS Arbetsnotat 2015-03-20.
  • Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Servicetjänster utan biståndsbedömning?”, Uppsats presenterad vid Nordiska FORSA och NOUSA symposiet På spaning efter det sociala arbetets kulturer i Malmö 8-10 oktober 2014.
  • Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet”, i Ekström-Ulvenäs, Elisabeth m.fl. 2015. Socialtjänst utan biståndsbedömning – en rapport om öppna sociala tjänster. Solna: STQM Management.

  Börjeson, Martin. ”Social services without needs assessment?”, Uppsats presenterad vid NOUSA/FORSA conference Decisions, Outcome & Change in Copenhagen 7-9 november 2016.

  Martin Börjeson som är författare till denna CKS-rapport har presenterat resultat från projektet muntligt vid olika tillfällen. Detta har bland annat skett vid följande arrangemang:

  • ”Lättillgänglig socialtjänst främjar hälsa och ger goda livsvillkor för medborgarna i Linköping”, lunchseminarium i Almedalen, 1 juli 2013.
  • ”Socialtjänst utan biståndsbedömning”, seminarium i Stockholm arrangerat av STQM Management, 24 april 2015.
  • ”Hur bör kommunens sociala insatser organiseras och tillhandahållas? En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten”, Socionomdagarna i Stockholm 16 november 2016.

  Brita Hermelin

  Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.

  Download full text (pdf)
  Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 58.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Nästa steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetaren som kunskapssökare i anspråk": En kommenterad bibliografi över Bengt Börjeson åren 1958-20122013Report (Other academic)
 • 59.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om forskningens betydelse för det sociala arbetet – nu och då2014Conference paper (Other academic)
 • 60.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ska vi skriva om socialtjänstlagen?: Föredrag vid seminarium på ABF-huset arrangerat av S2000 och ABF Stockholm2016Conference paper (Other academic)
 • 61.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social work and social policy2010Conference paper (Other academic)
 • 62.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social work and social services in late modernity: The case of Sweden2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, it is becoming obvious that the preconditions for social work – and even social work itself – in Sweden is under renegotiation. While the Social Services Act of 1982 stated that the social services should deploy an overall view in working with clients, a focus upon preventive measures and take active part in the planning of society, the development in recent years has rather been characterized be tendencies towards specialization and by an increased focus upon individualized measures. And today, there are a number of proposals that taken together (if decided) would result in an abandonment of the idea of a cohesive organization for social services within the local municipality.

  However, the debate on these changes has so far been limited. This project takes its departure in that it is important to conduct a thorough discussion on how social work and social services of tomorrow should be organized. The aim is to, by developing a theoretical perspective on social services in late modernity, contribute to the foundations for such a debate.

  Studying social work practice in late modernity must aknowledge that social work itself developed as a central part of modern society, but also; that the preconditions for social work has changed as modernity itself has been radicalized. For example, alongside the development of social work, there has been strong efforts to strengthen the knowledge base in relation to practice. In recent years, these efforts also questions the foundations for practice. Another example is the increased individualization of social services – which can be seen as a way to adapt social work to a more heterogenous society. Describing the development in the context of late modernity offers a possibility to avoid the dichotomy of modernity vs postmodernity. Instead, the development is viewed more as an open-ended process.

  Keywords: new regimes of governance, late modernity, social work in transition.

 • 63.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Socialpolitik är en färskvara2016In: Det yttersta ansvaret / [ed] Kent Werne, Stockholm: Premiss förlag, 2016, p. 118-128Chapter in book (Other academic)
 • 64.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utdanning til sosialt arbeid – sett fra Sverige2015Conference paper (Other academic)
 • 65.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utvecklingsarbetet i socialtjänsten gravt eftersatt2012In: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511, no 7, p. 11-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Socialtjänsten svarar för mer än en tredjedel av kommunernas kostnader och är betydelsefull för ett stort antal människor. Men kunskapsutvecklingen inom området är eftersatt och regeringen tar inte sitt samlade ansvar.

 • 66.
  Börjeson, Martin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vad lärde vi oss av Krukisverksamheten?2015In: Med kärlek till det oordnade / [ed] Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomqvist, Emilia Forsell, Lars Trädgårdh, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, p. 1453-156Chapter in book (Other academic)
 • 67.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bringlöv, Åsa
  Lindgren, Jouko
  When research and development comes together – experiences from working with the frequent service user model2012Conference paper (Refereed)
 • 68.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Börjeson, Bengt
  Ersta Sköndal högskola, Stockholm.
  Förstå socialt arbete2015 (ed. 3)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förstå socialt arbete är en grundläggande bok i socialt arbete, som spänner över de viktigaste kunskapsområden och arbetsuppgifter som socialarbetaren stöter på ute i den praktiska verksamheten.

  Boken ger inte bara en introduktion till det sociala arbetets olika delar och inriktningar, utan genom texten löper kontinuerligt en reflektion/diskussion kring det sociala arbetes villkor och förutsättningar. Det gör den intressant att återkomma till under hela utbildningen och ger dessutom ett bra stöd för socialarbetare ute på fältet.

  Bokens 3:e upplaga har blivit grundligt uppdaterad, både vad gäller disposition och innehåll. Ett nytt kapitel om det sociala arbetets utmaningar har tillkommit.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 69.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Erkers, Heiki
  Stort behov av satsning på social forskning2015In: Dagens SamhälleArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 70.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Härnbro, Simon
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet?2015Report (Other academic)
 • 71.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Härnbro, Simon
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Welfare services without a needs assessment2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Linköping Municipality has for a number of years been practicing a model which means that social services are offered without foregoing assessment. In this way, the ambition is to make social services more accessible and to move away from those bureaucratic procedures associated with a needs assessment process. Authorities with responsibility for supervision over social services has argued that this practice is not compatible with current legislation.

  To benefit from welfare services without a needs assessment raises a number of fundamental questions: Where is the line between trusting the free will of the individual, and the possibilities of using scientific methods as the basis for deciding what measures to take? What does different ways of organizing social work practice mean for service users as well as for social workers?

  These questions are studied in a project at Linköping University during 2014-2016. Our presentations aims at describing the project and presenting some preliminary results.

 • 72.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Kerstin
  Examples from the social service sector of cooperation2015Conference paper (Other academic)
 • 73.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Kerstin
  In search for a model for knowledge production and practice research in Swedish social work2014In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 4, no 1, p. 70-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, a number of studies have shown that the scientific base for Swedish social work is weak and that methods for evaluation of practice are poorly developed. As a response to this, the government has made significant efforts to develop evidence-based practice (EBP) within social services. However, these efforts have so far been characterised as a top-down project, and as several authors have concluded, they have not proved productive. Therefore, they must, it is argued, give way to EBP where the role of the profession is central. This article should be seen as a contribution to the discussion of this alternative route. We try to tackle the crucial question about how the knowledge base for social work practice can be strengthened, and we discuss a model for developing education and research in collaboration with social work practice. In this, the tradition of Practice research has offered important points of departure.

 • 74.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Kerstin
  Norrköping.
  Practice Research and Knowledge Production in Swedish Social Work2014Conference paper (Refereed)
 • 75.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlsson, Magnus
  Institutionen för Social- vetenskap, Erstasköndals högskola.
  Brukarmakt - i teori och praktik2013Conference paper (Other academic)
 • 76.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlsson, Magnus
  Institutionen för Social- vetenskap, Erstasköndals högskola.
  Brukarmakt - i teori och praktik2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Brukarmakt i teori och praktik fördjupar, problematiserar och breddar diskussionen om brukarnas inflytande i människovårdande verksamheter. Utgångspunkten är det socialpsykiatriska området, men boken ger redskap för att förstå brukarmakt i vidare mening  inom socialtjänst, vård och omsorg.

  Brukarnas makt och delaktighet diskuteras i relation till begrepp som demokrati, medborgarskap och sociala rättigheter, liksom till evidensbaserat socialt arbete. Historiska beskrivningar och teori kompletteras med exempel från praktiken. Även brukarorganisationernas roll analyseras.

  Boken är avsedd som kurslitteratur vid utbildningar med inriktning mot vård, omsorg och socialt arbete, men kan också användas av anställda inom offentlig sektor och engagerade i ideella organisationer och föreningar.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 77.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlsson, Magnus
  Inte bara inflytande: Brukarnas makt och delaktighet i relation till begrepp som demokrati, medborgarskap, sociala rättigheter, liksom till evidensbaserat socialt arbete2013Conference paper (Other academic)
 • 78.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjögren, Jessica
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Verksamhetschef inom missbruksvården i Stockholm.
  Med kurs mot ett aktivt liv?2011In: Utvärdering i praktiken: om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder / [ed] Karaina Piuva, Martin Börjeson, Cecilia Lobos, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 1, p. 111-130Chapter in book (Other academic)
 • 79.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wollter, Filip
  Strukturer för kunskapsutveckling?2011Conference paper (Refereed)
 • 80.
  Börjesson, Ulrika
  et al.
  Jönköping University, Sweden .
  Bengtsson, Staffan
  Jönköping University, Sweden .
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  “You Have to Have a Certain Feeling for This Work”: Exploring tacit knowledge in elder care2014In: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, Vol. 4, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increased care worker knowledge has been emphasized for improving quality of care for older persons in organized elder care in Sweden. However, care workers and national policies are not always corresponding, with observations suggesting that care workers emphasize tacit knowledge. The aim of this article is to explore the nature of this kind of knowledge and how it can be identified and described. Field notes from participant observations at two elder care units in Sweden serve as the empirical material. Knowledge use for staff in elder care is part of a process of knowledge making and knowledge shaping. Analysis of the field notes identified the themes of “feeling for work” and “acting and artistry” as parts of a tacit knowledge in elder care. The processes of knowledge and job execution are closely intertwined, making them difficult to separate or even understand without a deeper insight.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Cardell, David
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Användbar metodbok för idrottsforskare2011In: Idrottsforum.orgArticle, book review (Other academic)
 • 82.
  Cardell, David
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Evenemangskultur och idrott: spänningar och samspel2009In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 18, no 3, p. 41-45Article in journal (Refereed)
 • 83.
  Cardell, David
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förhållandet idrott och musik, inte helt klarlagt: Anthony Bateman & John Bale (red) Sporting Sounds: Relationships Between Sport and Music 274 sidor, inb., ill. Abingdon, Oxon: Routledge 2009 ISBN 978-0-415-44367-82009In: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, no 25 novemberArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idrott och musik kan förenas som kulturella uttryck, sida vid sida, i lokala, regionala, nationella eller globala kontexter, framsprungna ur behov av att skapa sammanhang mellan uttrycksformer, eller att förmedla känslor, eller att blott berätta om något som ska hända eller har hänt. Idrott och musik förenas också i modern arenasport där musiken har till uppgift att lägga band på åskådarnas otålighet vid avblåsningar, sidbyten, samt före och efter match. I till exempel konståkning är musiken en oskiljbar del av sporten. Tjänstgörande redaktör var spänd på vad den beställda recensionsboken Sporting Sounds skulle bjuda. Det var också den tilltänkte recensenten, idrotts- och kulturstudieforskaren David Cardell. Möjligen blev båda besvikna. Sporting Sounds (Routledge) är en antologi sammanställd av Anthony Bateman och John Bale, och som antologier plägar så spretar också denna i skilda riktningar, utan, menar vår recensent, den nödvändiga, handfasta sammanhållning och vägledning som man nog förväntar sig av dess redaktörer. Cardell har tagit det oväntade steget att i sin recension inkludera hela innehållsförteckningen, i förmodat syfte att visa på de svårigheter som boken erbjuder en recensent. Vi noterar till vår glädje att en av forumets medarbetare, Dan Porsfelt, bidrar med en förkortad version av den text han publicerade i dessa spalter i september 2005. Ytterligare en forumskribent, Henning Eichberg, medverkar med en text. Däremot letar vi förgäves efter en text av Mike Huggins och Keith Gregson, till exempel deras tidigare publicerade ”Northern Songs, Sporting Heroes and Regional Consciousness, c. 1800-c. 1880”.

 • 84.
  Cardell, David
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lynn M. Jamieson & Thomas J. Orr Sport and Violence: A Critical Examination of Sport, 237 sidor, hft. Oxford, Oxon: Elsevier Butterworth-Heinemann 2009 ISBN 978-0-7506-8405-72010In: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, no November 3Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idrott och våld. De hänger samman på mer än ett sätt, och sammanhangen är ställvis ganska komplexa. En fråga som diskuteras på svensk botten i dagarna är huruvida våld på plan, till exempel i en fotbollsmatch, ska kunna prövas enligt brottsbalken i allmänt åtal, eller om det faktum att våldsutövningen sker under speltid i ett av ett idrottsförbund organiserat idrottsligt arrangemang alltid innebär att idrottens egna utrednings- och sanktioneringssystem måste vara enda instans. David Cardell oroas av supportervåld och kampsportsvåld. Han gav sig därför entusiastiskt i kast med uppgiften att recensera boken Sport and Violence: A Critical Examination of Sport av Lynn M. Jamieson och Thomas J. Orr (Elsevier Butterworth-Heinemann). Dessvärre motsvarade den inte förväntningarna – eller ens titeln. Den kritiska utgångspunkten visade sig kraftigt undermineras av synsättet att sport i grunden alltid är av godo, och av en definition av våld som bland annat också inkluderar dopning och publika okvädingsord från läktaren i begreppet.

 • 85.
  Cardell, David
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Underhållningsidrott som upplevelseindustri: Review of Hans Lundberg (2009) Kommunikativt entreprenörskap [diss.]2010In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av idrotten – ursprungligen den obefläckade kampen mellan vackra nakna grekiska ynglingar, överflyttad till engelska public school-gräsmattor med på- och välklädda, och inte alltid så vackra överklassynglingar, i något skede som folklig kultur med brödrafolksambitioner, till dagens underhållningsidrott med ekonomiska snarare än ädla motiv – har beskrivits i många texter av skilda slag, inklusive avhandlingar. Det har stundtals klagats på en alltför deterministisk hållning inför utvecklingen, som vore den obehindrad, okontrollerbar, oförklarlig – och värst av allt, inte i behov av förklaring. Inte sällan tar studier avstamp i fait accompli som utvecklingens krona, snapshots från en ny tid. Men även i snävt avgränsade tidsrymder kan skeenden fångas, vilket Hans Lundberg, gammal forumrecensent och nybliven ekonomie doktor visar i sin avhandling Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999–2008 (Växjö University Press). Vi bad en annan forumrecensent, tillika nybliven idrottsvetenskaplig licentiat, David Cardell om en recension av Lundbergs idé- och empiritäta bok. Sin recension, som på ett närmast impressionistiskt sätt fångar avhandlingen essenser i smått och stort, avslutar Cardell med reflektionen att textens ställvisa svårgenomtränglighet till trots är Lundbergs dióktorsopus läsvärt för alla som uppmärksammat och häpnat inför idrottens senmoderna utveckling, och kanske än mer angelägen för den som inte ens noterat denna utveckling.

 • 86.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Categories of otherness: on the use of discursive positioning and stories in social work research2013In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 3, no 2, p. 130-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article has a focus on how discursive positioning is carried out during encounters between people in the daily routine of social work, and how a basis for “otherness” can be created through positioning during the social work encounters. Social work practice includes discursive activity between social workers and clients, and the occurrence of stories is seen as a central element in this activity. Narratives have in earlier studies been described as tools used in social work practice, and parts of the narrative are often documented and compiled with the rest of the information gathered to serve as a basis for professionals’ actions. Theories relating to the narrative relayed during the encounter between social worker and client have evolved over the past few decades, and this development is also reflected in social work research. One key theme that has emerged in this research is the use of narratives to categorize the clients in the social services. Analyses carried out in recent years, however, have gradually become ever more refined, and show how people position themselves in relation to others on the basis of words such as “we” and “them”. This article gives an overview of this development in social work research with the use of empirical examples from social work practices in different fields of social services, from the encounters in social work offices, and assessment meetings in eldercare, and from team talk among professionals

 • 87.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från personligt problem till administrativt beslut: att ansöka om ekonomiskt bistånd1992Book (Other academic)
  Abstract [en]

  One of the main interests behind this study has been to examine how institutions, such as the social services, deal with people 's troubles and difficulties, how a private problem is transferred to the language used within a public institution. The study deals with the processing of applications for financial assistance, and is based on a documentation of talk and text - from the initial telephone mediated contact to the final written decision - which are produced in the handling of the clients' applications. Even though previous studies of institutional discourse have shown interest in the daily routines of formal organizations, working with the processing of cases, they have often neglected the role that different kinds of texts play in these processes. The present study concems the roJe of text and talk as parts of such routines.

  DATA

  The study contains a detailed documentation of the processing of appJications for financial assistance involving 25 individual cases. This corpus was compiled <luring 1988 and 1989 in three social welfare offices in two middle-sized Swedish cities. It comprises mainly the following data:

  a) telephone conversations between social workers and clients (20 calls are documented by means of participant observations and written notes)

  b) face-to-face conversations between social workers and clients (25 audio-taped conversations)

  c) application forms and other written documents which form the basis for decisions (copies of the relevant papers from 20 cases)

  d) the social workers' written decisions (copies from 20 cases)

  e) meetings with the social welfare committee (discuss ions and decisions conceming 3 applications documented by means of participant observation and written notes: copies of the minutes and other kinds of written decisions)

  f) interviews with the clients and social workers, who participatedin the study (23 clients and 15 social workers have participated in audio-taped interviews).

  ANALYSIS

  The recorded conversations and interviews were transcribed in extenso. The analyses are based on the transcriptions as well as the audio-tapes. The conversations have been analysed in several ways, e.g. in terms of sequential structure and contents as well as their function in the institutional context.

  The written documents - the applications and decisions etc. - included in the study have been analysed mainly with regard to their significance in the processing of the individual cases. The documents have made it possible to investigate both the relation between spoken and written discourse and the processing of 'cases' through several stages, which is common in many areas of bureaucratic organizations (Jönsson, 1988).

  RESULTS

  The presentation of the results of this study follows the stages which have been identified in the processing of the cases. This handling of the clients is found to follow a distinct order which includes the following steps: 1) the client's initial telephone call to the social welfare office; 2) the application form which is supposed to be filled in by the client; 3) the social welfare interview; 4) the decision concerning the client's application. In short, the findings may be summarized as follows.

  The initial telephone conversation functions as a buffer between the social welfare officer and the applicants. During this stage in the processing of people, a 'screening' takes place. This gives the social worker a chance to make informal judgements as to whether the client should persist in seeking help and also to provide the ' client-to-be' with information concerning other ways of solving her or his financial difficulties. If the client's financial (and social) position seems to fit into some of the categories that make a person eligible for financial  assistance, a slot for the client is found (i.e. this person is offered an appointment for an interview and/or provided with an application form).

  The application form is used to collect information about the applicant. This form, however, plays a more prominent role in the different stages than expected, since it gives a structure to many of the routines and procedures used when a client's application is being handled. This procedure may moreover be seen as a way of disciplining clients, and teaching them 'the client role' (cf. Lipsky, 1980, p. 61). When a person has filled in the necessary details on this application form, he or she has been accepted and given a client status in the further relations with the social welfare office.

  The social welfare interview gives the client access to the social welfare office and gives him the opportunity of providing more information about his or her financial difficulties. The conversation usually begins with a revision of the application form. In connection with this, the client often talks about the events in the past which are related to the need for financial assistance (cf. Cedersund, 1992). It is during the interview that we are able to observe how the client's financial problems are reformulated in a way that may be accepted within the social welfare organization. This transformation of 'problems' into 'cases' is made possible through the use of a typification where the clients are assigned to certain categories which are usually implicitly expressed in discourse.

  The decision is made by the social workers or in some cases her supervisor and/or the district board for social welfare services (Sw. : social distriktsnämnd). The decision is often given to the client in the social welfare interviews and the written decisions are mostly produced after this encounter. These written texts in most cases include a short summary of the specific details of the client's financial difficulties and needs. This summary may be similar to a later version of the client's own oral account of his or her financial difficulties given during the welfare interview. The last part of the written decisions always includes statements which show the approval (or rejection) of the client's application. The written decisions seem to be produced in order to document the processing of the applications within the office rather than as a text to be read by the clients.

  Download full text (pdf)
  Från personligt problem till administrativt beslut: att ansöka om ekonomiskt bistånd
 • 88.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Mats
  Malmö högskola.
  Employability and disability: An analysis of projects aimd to raise the levels of employment among people with disabilities2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 89.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping University.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Ringsby Jansson, Bibby
  Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Svensson, Lars A.
  Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Renässans för socialpedagogik?: En bok om socialpedagogisk bildning2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar.

  Socialpedagogiken och socialpedagogerna verkar i ett samhälle som är statt i förändring. Det gör att socialpedagoger i allt högre utsträckning än förr möter grupper av människor som befinner sig på andra samhällsarenor och i förändrade livssituationer. Detta ger upphov till och ett behov av att beskriva och förstå socialpedagogik på ett förändrat och fördjupat sätt. En ambition med boken är att skapa en förståelse för socialpedagogik och dess kopplingar till människors lärande. Detta sätt att tänka kring socialpedagogik ger en bra grund för den som vill utveckla ett socialpedagogiskt tänkande och förhållningssätt. Boken lyfter fram det socialpedagogiska perspektivets styrkor i dagens och morgondagens välfärdsarbete och ger en ram för det som benämns socialpedagogisk bildning.

  Boken vänder sig i första hand till studerande på socialpedagogiska högskoleutbildningar, men även till studenter på socionomprogram och lärarprogram. Boken kan med fördel läsas på avancerad nivå och forskarnivå, men även av studenter på grundnivå.

   

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 90.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Positioning and identity construction in home care assessment talk2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper reports results from a study of meetings between old persons, their relatives and the care managers who work with assessments of home care. According to the Swedish Social Welfare Act old persons who are in need of care are entitled to apply for home care. The formal decision concerning home care is made by the assessment managers who handle these type of applications within the municipality. Old persons and their family members - such as spouses or children - are moreover supposed to have influences on how home care is organized. The issues related to home care may often comprise conflicting interests - both within the family, and between the old persons, their family members and the case managers. The data consist of 20 Swedish home care assessment meetings. The assessments were studied, as institutional practices in which the participants used discursive positioning in order to argue for their version in the decision-making. The results show that the home care assessment meetings functioned as a situated practice in which old persons were positioned both by care managers and their relatives as potential home care receivers. Although the old persons had the final saying in the decision process family members were prominent in constructing the old person as in need of care. This highlights further questions about old persons individual rights within the decision-making in this type of situation. It also poses questions about relatives and their needs in the caring practice for the future development of the old age care system.

 • 91.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sverker, Annette M.
  Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Rehabilitation in Central County.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Bridging between social and medical perspectives: Old people´s experiences of a new health care model. 2018Conference paper (Refereed)
 • 92.
  Ceesay, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Engman, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Berättelser om utsatt barndom – en kvalitativ studie utifrån tre självbiografier2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett stort antal barn i Sverige får under sin barndom uppleva våld, fattigdom och alkoholproblematik. Av de barn som växer upp i Sverige beräknas en femtedel växa upp i en familj där minst en av vårdnadshavarnas alkoholkonsumtion anses vara en riskkonsumtion. En uppskattning som Rädda barnen har gjort visar på att 232 000 barn i Sverige lever i fattigdom.

  Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av en kvalitativ ansats belysa hur individer skildrar upplevelsen av att växa upp i familjer där missbruk och våld förekommer. Det empiriska materialet består av tre självbiografier:

  Kriget är slut, När kalla nätter plågar mig med minnen av minnen av hur det var samt Kärleksbarnet. Dessa böcker skildrar en barndom under 1960 - 80talen. Det centrala i studien är självbiografierna, som utgör viktiga källor till kunskap om hur individer uppfattar sin verklighet på en detaljrik nivå. Självbiografierna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, en metod som erbjuder en möjlighet att komma nära individernas skildringar av barndomens erfarenheter och upplevelse. Den kvalitativa innehållsanalysen ledde till tre övergripande teman; vuxnas omsorg, relationer och personer och miljöer utanför familj och fosterhemsföräldrarna. Välfärdsforskaren Erik Allardts komparativa skandinaviska välfärdsmodell har i studien använts för att belysa individernas berättelser utifrån hur framställningar av deras barndom relateras till levnadsnivå samt livskvalitet.

  Resultatet som presenteras i studien uppvisar likheter med tidigare forskning, men visar även på ett behov av vidare forskning kring utsatta individers egna erfarenheter av en barndom i utsatta miljöer. Studien bidrar till en ökad kunskap om upplevelser av en utsatt barndom och väcker frågor om vad en socialarbetare bör ta hänsyn till i bemötandet av dessa individer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Chase, Elaine
  et al.
  International Development Centre, University College London, London, UK.
  Otto, Laura
  Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft, University of Bremen, Bremen, Germany.
  Belloni, Milena
  Department of Sociology, University of Trento, Trento, Italy.
  Lems, Annika
  Max-Planck Institute for Social Anthropology, Halle/ Saale, Germany; Institute of Social Anthropology, University of Bern, Bern, Switzerland.
  Wernesjö, Ulrika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Methodological innovations, reflections and dilemmas: The hidden sides of research with migrant young people classified as unaccompanied minors2019In: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper offers some behind-the-scenes insights drawn from the collective fieldwork experiences of the contributors to this Special Issue. These include reflections on: how decisions about modes of accessing research participants fundamentally shape the research process and outcomes; the pitfalls of only focusing on young people’s migratory experiences while ignoring the multiple other dimensions to their lives; how we can best capture and represent young people’s often paradoxical vulnerability and agency; the relative merits of methodological innovations increasingly integrated into work with marginalised and hard to reach communities; and, finally, our own positionality when conducting research with migrant young people and the importance of taking account of how our own subjective, political, philosophical and ethical standpoints influence our interactions throughout our research endeavours. These contributions seek to promote greater reflexivity and transparency among academics conducting ethnographically driven research with young people in the context of forced migration.

 • 94.
  Clark, Andrew
  et al.
  School of Health and Society, University of Salford, Salford, Greater Manchester, UK.
  Campbell, Sarah
  School of Nursing, Midwifery and Social Work, University of Manchester, Manchester, UK.
  Keady, John
  School of Nursing, Midwifery and Social Work, University of Manchester, Manchester, UK.
  Kullberg, Agneta
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health.
  Manji, Kainde
  University of Salford, Salford, Greater Manchester, UK.
  Rummery, Kirstein
  Faculty of Social Science, University of Stirling, Colin Bell Building, Stirling, UK.
  Ward, Richard
  Faculty of Social Science, University of Stirling, Colin Bell Building, Stirling, UK.
  Neighbourhoods as relational places for people living with dementia2020In: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 252Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An increase in the number of people living independently with dementia across the developed world has focused attention on the relevance of neighbourhood spaces for enabling or facilitating good social health and wellbeing. Taking the lived experiences and daily realities of people living with dementia as a starting point, this paper contributes new understanding about the relevance of local places for supporting those living with the condition. The paper outlines findings from a study of the neighbourhood experiences, drawing on new data collected from a creative blend of qualitatively-driven mixed methods with people living in a diverse array of settings across three international settings. The paper details some of the implications of neighbourhoods as sites of social connection based on material from 67 people living with dementia and 62 nominated care-partners. It demonstrates how neighbourhoods are experienced as relational places and considers how people living with dementia contribute to the production of such places through engagement and interaction, and in ways that may be beneficial to social health. We contend that research has rarely focused on the subjective, experiential and ‘everyday’ social practices that contextualise neighbourhood life for people living with dementia. In doing so, the paper extends empirical and conceptual understanding of the relevance of neighbourhoods as relational sites of connection, interaction, and social engagement for people living with dementia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Crepaldi, Chiara
  et al.
  Istituto per la Ricerca Sociale, Milan, Italy.
  Barbera, Marzia
  Istituto per la Ricerca Sociale, Milan, Italy.
  Ravelli, Fabio
  Istituto per la Ricerca Sociale, Milan, Italy.
  Scarpa, Simone (Contributor)
  University of Milan-Bicocca, Italy.
  Ciuciucu, Roxana (Contributor)
  Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano, Italy.
  Cancer and in general long-term illnesses at workplaces: Study IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC32008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Poor health represents a major factor of exclusion from the labour market due to the influenceit exerts on early retirement. A key issue for policy makers is how to maintain the worker withresidual potentialities in active life and at the same time cope with the difficulties the workerand employer come up with continued presence in the workplace.The aim of this study is to gain an understanding of the barriers but also of the facilitatorsenhancing reintegration outcomes for chronically sick and absent workers. Without such anunderstanding, it is difficult to design and develop appropriate and transferable interventionsand approaches. Cancer is addressed as a specific long-term illness throughout the study, inorder to delimit, and, at the same time, concretise issues and proposals. The study also intendsto highlight the characteristics of national legislations concerning support for workers withlong-term illnesses to regain, where possible, social inclusion and integration in the labourmarket. The different schemes and approaches applied across the Member States are analysedto point out the level and duration of social protection of sick workers as well as how differentcountries support the workers’ wages and previous standard of living during and after sickleave. The study also intends to analyse ‘return to job’ problems, policies and forms ofreintegration of workers.

  Download full text (pdf)
  Cancer and in general long-term illnesses at workplaces
  Download (png)
  presentationsbild
 • 96.
  Crepaldi, Chiara
  et al.
  Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano, Italy.
  Boccagni, Paolo
  Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano, Italy.
  Barbera, Marzia
  Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano, Italy.
  Naaf, Sandra
  Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano, Italy.
  Scarpa, Simone (Contributor)
  University of Milan-Bicocca, Italy.
  Pesce, Flavia (Contributor)
  Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano, Italy.
  Radu, Marieta (Contributor)
  Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano, Italy.
  The social situation of the Roma and their improved accessto the labour market in the EU: Study: IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC42008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study sets out to analyse the social and legal situation of the Roma and the policies of inclusion adopted in the European Countries with particular attention to those fostering accessto the labour market. To address these issues the study outlines the legal and socio-economic condition of the Roma Community across Europe, providing a brief overview of the maincharacteristics of a population composed of sub-communities with some common features butwith different historic and cultural backgrounds. The study focuses more on the differencesbetween the communities than on the similarities. As the aim of the study is to offersuggestions and policy options, it is worth pointing out that policies designed to take thesedifferences into account have better chances of being accepted by the communities, and soproving more effective, than ‘generic’ polices for ‘the Roma’. For example, policiesaddressing isolated and rural communities of illegal Roma have to consider specific issuesdifferent from those for urban Protestant Roma legally resident in the country and vice versa.Specific attention is paid to the legal status of the Roma, as it is highly differentiated acrossthe European Member States and within each country according to the specific group considered.

  Download full text (pdf)
  The social situation of the Roma and their improved accessto the labour market in the EU
  Download (png)
  presentationsbild
 • 97.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Handlingars konsekvens och tolkningars relevans: Om deltagarorientering inom konversationsanalys2009In: Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Stockholm: Carlssons , 2009, 1, p. 39-73Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här ger arton forskare som alla varit doktorander till professor Karin Aronsson sin beskrivning av olika former av vardagliga fenomen. Det handlar om hur människor i olika sammanhang samspelar och skapar mening. Gemensamt för de författare som bidrar i boken är att de är eller har varit doktorander vid Institutionen Barn och tema Kommunikation, vid Linköpings universitet. Sedan mitten av 1980-talet har institutionen erbjudit en dynamisk forskningsmiljö för personer med intresse för samtal, kulturella uttryck och socialt liv i och utanför institutionella sammanhang.

 • 98.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Osvaldsson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Working towards trouble: Some categorial resources for accomplishing disputes in a correctional youth facility2012In: Disputes in Everyday Life: Social and Moral Orders of Children and Young People / [ed] Susan Danby & Maryanne Theobald, Emerald Group Publishing Limited, 2012, p. 141-163Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Volume 15 of Sociological Studies of Children and Youth investigates the interactional procedures used by children and young people as disputes arise in varying contexts of their everyday life. Disputes are a topic of angst and anxiety for children, young people and adults alike, and yet are important times for interactional matters to be addressed. A particular intention of the book is its ethnomethodological focus, bringing a fine-grained analysis and understanding to disputes and related interactional matters. Such analysis highlights the in situ competency of children and young people as they manage their social relationships and disputes to offer insight into how children arrange their social lives within the context of school, home, neighbourhood, correctional, club and after school settings. This volume offers a contemporary understanding of the relational matters of childrens peer cultures to better understand and address the complex nature of children and young peoples everyday lives in todays society. 

 • 99.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Andersson, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lennartsson, Carin
  Aging Research Center, Karolinska Institutet, Solna, Sweden; Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Long-term predictors of loneliness in old age: results of a 20-year national study2018In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 22, no 2, p. 190-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The understanding of social phenomena is enhanced if individuals can be studied over longer periods. Regarding loneliness in old age, there is a general lack of longitudinal research. The aim of this study was to examine whether there is an association between loneliness in old age and social engagement 20 years earlier, as stated by life course theory and the convoy model.

  METHOD: Data from the nationally representative Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (2002 and 2011 data collection waves) and the Swedish Level of Living Survey (1981 and 1991 data collection waves) were used. The sample included 823 individuals with an average age of 62.2 years at baseline and 82.4 years at follow-up.

  RESULTS: Each form of social engagement in old age was significantly associated with the same form of social engagement 20 years earlier. Close forms of social engagement were associated with loneliness in old age; as were more distant forms of social engagement, but only when they were considered solely in old age.

  CONCLUSION: Patterns of social engagement in old age were established at least 20 years earlier and close forms of social engagement are long-term predictors of loneliness, although current social engagement tended to be more influential on loneliness. The study underlines the importance of interventions targeted at close relationships that can provide social support in old age.

 • 100.
  Dahlgren Kjellqvist, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Nilsson, Mikael
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Ungdomsbrottslighet ur ett könsperspektiv: en kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas syn på könsskillnader i handläggningen av unga lagöverträdare2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas upplevelser i handläggningen av unga lagöverträdare beroende på kön.

  Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att få våra frågor besvarade. Detta genom att genomföra sex semistrukturerade intervjuer, två socialsekreterare, två poliser och två åklagare. Vår studie fokuserar på det problem som uppstår i samhället när individer inte blir behandlade lika inför lagen. Detta problem kan uppstå i kontakten med de yrkesverksamma som har till uppgift att samarbeta kring handläggningen av unga lagöverträdare. Den forskning som vi har tagit del av visar på att kvinnor och män behandlas olika i kontakt med rättsssamhället och att samhällets normer ser olika ut kring män och kvinnor som begår brott. Detta trots att svensk lag föreskriver att alla ska behandlas lika.

  De yrkesverksamma representerar de myndigheter som i sitt arbete med unga lagöverträde samarbetar enligt direktiv från regeringen. Sammanfattningsvis kan vi se att våra informanter inte gör någon skillnad i handläggnningen utifrån kön, men att de alla kan se att vissa könsskillnader görs inom den egna eller andra myndigheter. Det samarbete som är initierat mellan våra informanters myndigheter ses som positivt och ett steg i rätt riktning mot en bättre handläggnning av ärenden gällande unga lagöverträdare. De intervjuade kan se en viss förändring över tid vad gäller vilken typ av brott som begås av unga tjejer samt en viss ökning av grövre brott som begå av unga tjejer. Våra informanter uppvisar ett starkt engagemang för de ungdomar de möter. Detta anser vi är en avgörande faktor till att de i sin yrkesutövning inte gör skillnad på ungdomar utifrån kön utan behandlar alla lika.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 of 605
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf