liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Generell tredjemanspant i konsumentförhållanden2024In: Festskrift till Mikael Möller / [ed] Jonatan Schytzer, Peter Strömgren, Margareta Brattström, Uppsala: Iustus förlag, 2024, 1:1, p. 65-88Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  På kreditmarknaden kan konsumenter uppträda som kredittagare, borgensmän, upplåtare av pant för egen skuld eller upplåtare av pant för tredje mans skuld. Konsumentens behov av skydd när den uppträder i dessa roller uppmärksammades av normgivarna först i fråga om konsumenten som kredittagare. Näst i tur stod konsumenten som borgensman och först därefter som ställare av T-pant. Finansinspektionens allmänna råd avseende vad som utgör god kreditgivningssed har successivt blivit alltmer detaljerade i fråga om kreditgivares agerande mot kredittagare. Det har inte utarbetats motsvarande råd avseende T-pant. De är i det närmaste oförändrade alltsedan 1997. Därmed aktualiseras frågan om de detaljerade råden, om vad som är god kreditgivningssed i förhållande till kredittagare, kan fungera som riktningsgivare vid tolkningen av de mer generellt formulerade råden avseende god kreditgivningssed i förhållande till T-pantsättare. Detta är vad som undersöks i avsnitt 5. Dessförinnan skall i tre korta avsnitt – 2 Omständigheterna i fallet, 3 God kreditgivningssed och 4 Finansinspektioners allmänna råds rättsliga ställning – läggas en grund för undersökningen. 

  Finansinspektionens allmänna råd gäller agerandet mot en kredittagare, mot en borgensman respektive mot en T-pantsättare. Men vad gäller när en konsument i förhållande till en viss kreditgivare förenar rollerna kredittagare, E-pantsättare och, utan att vara tredjemannens medgäldenär, T-pantsättare? Skall prövningen av konsumentens förmåga att spela T-pantsättarens roll ske utan beaktande av att personen skall spela också de två andra rollerna eller är det en samlad bedömning som skall göras? Påverkas bedömningen av T-pantsättarens behov av information inför och efter pantsättningen och i så fall i fråga om vad? Påverkas detta informationsbehov i sin tur av om de kombinerade panträttigheterna är andrahandspanträtter? Med omständigheterna i ett tingsrättsfall som utgångspunkt, kommer jag att diskutera dessa frågor i avsnitt 6. Ambitionen är att undersöka behovet av utförligare råd från Finansinspektionen (i fortsättningen kallad FI) vad gäller kreditgivares agerande inför en konsuments upplåtelse av andrahandspanträtt som utgör generell säkerhet för såväl pantsättarens egna skulder som en tredje mans skulder utan att tredje mannen och T-pantsättaren är medgäldenärer.

   

  Slutsatsen är att den speciella utformning av panträtten som, på bankens initiativ, kom till stånd medför att en konsument näppeligen skulle kunna förstå hela innebörden av sitt åtagande, med mindre än att kreditgivaren omsorgsfullt redogör för de inbyggda riskerna i ett sådant pantarrangemang.  Därför är det angeläget att FI undersöker i vilken omfattning det förekommer att kreditgivare använder sig av generell T-pant i konsumentförhållanden, särskilt i kombination med E-pant och att det rör sig om andrahandspanträtt. En sådan undersökning skulle visa om det är dags att införa nya allmänna råd om T-pant i konsumentförhållanden, till exempel råd som ger skydd mot vad jag kallat ”överpantsättning” och mer preciserade råd om utformningen av informationen om vad just den i det enskilda fallet valda varianten av T-pant innebär för risker för pantsättaren. 

 • 2.
  Arnesdotter, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kellgren, Jan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Åslund, Åsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Att starta, driva och vidareutveckla en juristutbildning med en annan inriktning än den som leder till Juristexamen2022In: Vänbok till Hans Eklund: Största möjliga lycka åt största möjliga antal / [ed] Victoria Enkvist, Lotta Lerwall, Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2022, 1:1, p. 39-54Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hans Eklund är sedan många år en eldsjäl inom juridisk utbildning. Därför är vi glada över att få uppvakta honom med en text om juridisk pedagogik.Vi skriver utifrån vår gemensamma erfarenhet (om inalles c. 76 år) av att initiera, utveckla och driva de affärsjuridiska programmen, som är en juristutbildning med en annan inriktning än den som leder till Juristexamen. Här diskuteras programmens första år, frågor kopplade till nya lärares inträde i programmen och programmens nu aktuella utveckling.

 • 3.
  Arnesdotter, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kellgren, Jan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att undervisa och examinera i proaktiv rättsanvändning2022In: Juridiken och den bredare publiken: tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten / [ed] Magnus Strand, Niklas Selberg, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2022, 1, p. 32-49Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att undervisa och examinera i proaktiv rättsanvändning är långt ifrån detsamma som att undervisa inom den traditionella, reaktiva ”rättsutredande” genren. Det är utmanande (men inte ogörligt) och givande samt i många fall alldeles nödvändigt. Tankearbetet vid reaktiv rättsanvändning startar med fastställandet av vad som hänt, fortsätter med urval av rättsliga normer vars rekvisit kan tänkas vara uppfyllda genom det som hänt och avslutas med en omsorgsfullt genomförd klassisk subsumering vars resultat är detta är rättsföljden. Det som undersöks hör hemma i dåtid och slutresultatet utspelar sig i nutid. Det som undersöks vid proaktiv rättsanvändning hör i stället hemma i framtiden, vad måste göras för att verksamhetsmålet A ska uppnås, och slutresultatet är en i nutid föreliggande handlingsplan. Urvalet av rättsliga normer styrs av vilka slags rättsföljder det är som innebär eller medför att verksamhetsmålet A uppnås och genom omvänd subsumering fastställs vilka åtgärder som handlingsplanen ska innehålla. 

 • 4.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Betalning - vad är det?2022In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 1, p. 89-110Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel analyseras och jämförs tre utsagor om vilken innebörd den juridiska termen betalning har. Det är tre frågeställningar som behandlas. Den första frågan är: Är oenigheten en oenighet om faktiska förhållanden (en empirisk fråga) eller är det en oenighet om vad som är en ändamålsenlig terminologi (en normativ fråga)? Andra frågan gäller hur stora skillnaderna är mellan de tre uppfattningarna med avseende på vilka faktiska åtgärder som innebär att rättshandlingen betalning företas. Den tredje, och sista, frågan är om någotdera betalningsbegreppet är att föredra framför de två andra. Svaret på denna fråga är att det beror på vilka rättsliga relationer, förknippade med betalning, som är i fokus. Är det de rättsliga relationerna mellan de i betalningstransaktionens genomförande deltagande parterna? Är det de rättsliga relationerna mellan penninggäldenären och dennes borgenär?   

 • 5.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Funktionsförsäljning av ljus: Om civilrättslig äganderätt till av funktionssäljaren hos funktionsköparen installerad utrustning för leverans av funktionsköpt ljus2022In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 1, p. 111-152Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Först definieras vad som i artikeln menas med affärsmodellen funktionsförsäljning av ljus. Därefter konstateras att funktionsförsäljning nödvändiggör att funktionssäljaren (FS) hos funktionsköparen (FK)installerar utrustning som krävs för att FS skall kunna uppfylla sitt leveransåtagande. Detta medför regelmässigt att av FS ägd utrustning sammanfogas med egendom som inte ägs av FS. Det är detta förhållande, i kombination med svensk rätts ställningstagande till vad som utgör ett egendomsobjekt och under vilka förutsättningar ett egendomsobjekt som sammanfogas med ett annat egendomsobjket behåller respektive förlorar egenskapen att vara ett eget egendomsobjekt, som ger upphov till de frågor vars möjliga svar diskuteras i artikeln. Dessaa frågor är åtta till antalet.

  1. Har FS rätt - i  förhållande till FK - att få utrustningen deinstallerad och återlämnad när avtalstiden gått till ända, vid förtida uppsägning eller vid hävning?
  2. Har FS rätt till skadestånd från FK ifall denne skadar eller förstör utrustningen?
  3. Har FS rätt till skadestånd från FK ifall denne säljer eller pantsätter den fastighet etc. som utrustningen har blivit tillbehör till?
  4. Har FS rätt till skadestånd från FK ifall denne säljer utrustningen?
  5. Har FS rätt - i  förhållande till FKs konkursborgenärer - att få utrustningen deinstallerad och återlämnad till sig?
  6. Har FS rätt - i  förhållande till FKs utmätningsborgenärer - att få utrustningen deinstallerad och återlämnad till sig?
  7. Har FS rätt - i  förhållande till den som av FK köpt den fastighet etc. som utrustningen har blivit tillbehör till - att få utrustningen deinstallerad och återlämnad till sig?
  8. Har FS rätt - i  förhållande till den som av FK köpt utrustningen - att få utrustningen utan kostnad utlämnad till sig?

  Svaren söks med hjälp av regleringen av tillbehör till fastigheter, tomträtter och  byggnader på annans mark samt reglerna om accession.

 • 6.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mötet mellan juridiskt och redovisningsekonomiskt tänkande inom associationsrätten  -  Ett förståelseproblem2022In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 3, p. 11-28Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord - Juridik och ekonomi2022In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 1, p. 21-87Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel undersöks hur några så kallade hybridpapper - värdepapper som företer drag av såväl eget som främmnde kapital - skall/bör behandlas då det emitterande bolaget rekonstrueras med hjälp av ackord. Utgångspunkten är att det är angeläget att rättsreglerna främjar rekonstruktion.  

  Vilken ställning har ägare av konvertibla skuldebrev,skuldebrev med optionsrätt eller vinstandelsbevis vid gäldenärens rekonstruktion utan konkurs - borgenärsställning eller andelsägarställning? Kan konverteringsrätten förbli oförändrad medan fordringsrätten omfattas av ackordet? Finns det ekonomiska incitament för konvertibelägare att välja konvertering framför att fordringen omfattas av ett ackord? 

  I vilka fall och i vilken utsträckning har en borgenär rätt att använda sin fordran mot ackordsgäldenären till kvittning mot sin egen skuld till denne? Är en av borgenären före ackorsförhandlingens inledande  företgen kvittning återvinningsbar? Hur skiljer sig utformningen av borgnärens kvittningsrätt under gäldenärens konkurs från utformningen  av borgenärens kvittningsrätt under ackordsförhandling?

 • 8.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Företagets eget kapital i juridisk och ekonomisk belysning2021 (ed. 2:1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rättsregler avsedda att skydda associationers eget kapital är centrala för såväl jurister som ekonomer som vill arbeta inom näringslivet. Samtidigt gäller att det krävs en blandning av juridiska och ekonomiska kunskaper för att bli en god användare av kapitalskyddsnormerna. I dessa blandas ekonomiska och juridiska termer och begrepp och speglar än juristers, än ekonomers synsätt på företag och företagande. Boken utgör en bro mellan dessa synsätt och underlättar för läsarna att så att säga bli tvåspråkiga; kunna tala och förstå såväl ”ekonomiska” som ”juridiska”.  Boken är skriven ur perspektivet att läsaren skall att bruka sina inhämtade kunskaper på ett proaktivt sätt. Detta kräver att de sätter rättsliga normers följder, juridiska och ekonomiska, i fokus för sitt lärande. Därför är det grundläggande begrepp respektive konsekvenser som spelar huvudrollerna. Det mellanliggande ledet, rekvisiten i de aktuella rättsliga normerna, nämns – oftast med en hänvisning till lagrum – men diskuteras inte. Skälet till detta är att det redan finns läroböcker som är inriktade på att förmedla den sortens kunskap.

  I förhållande till fföregående upplaga är bokens dispostion avsevärt förändrad i syfte att underlätta läsningen. Av samma skäl har ytterligare figurer samt ett antal textrutor tillkommit. Kapitalskyddets funktion och uppbyggnad har fått större utrymme och lagändringar t.o.m. 1 januari 2021 har beaktats. 

 • 9.
  Kellgren, Jan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Örebro universitet, Sverige.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Proaktiv användning av rätten: en lärobok om att bruka rätten som ett redskap för att uppnå verksamhetsmål som inte är definierade i rättsliga termer2021 (ed. 1:1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Juridiska kunskaper kan används såväl reaktivt som proaktivt. Vid reaktiv användning utförs tankearbetet efter uppkomsten av de omständigheter som ska beaktas. Resultatet är ett svar på frågan: Vilka är de juridiska följderna? Proaktiv användning ger kunskap om vilka omständigheter som måste råda vid en viss framtida tidpunkt för att de juridiska följderna ska vara maximalt gynnsamma för det verksamhetsmål som är i fokus och godtagbara i förhållande till övriga verksamhetsmål. Proaktiv rättsanvändning innebär alltså att tankearbetet utförs före uppkomsten av de omständigheter som ska beaktas. Därför krävs ett annat arbets-och tänkesätt än vid reaktiv användning.  Denna lärobok är den första på svenska som beskriver skillnaden.

  Boken inleds med en generell och teoretisk del som förklarar det proaktiva perspektivets och dess relation till det reaktiva perspektivet. Vidare beskrivs de bärande elementen i en proaktiv rättsanalys med hjälp av den av författarna skapade systematiken och av, likaledes av författarna skapade, termer. Dessa element är omvänd urvalsprocess av rättsnormer, omvänd subsumering, kartläggning av vilka handlingsalternativ som kan förändra omständigheterna i nuläget till de omständigheter som enligt resultatet av den omvända subsumeringen måste föreligga vid den fastställda framtida tidpunkten, bedömning av vilka av dessa handlingsalternativ som har potential att även efter en djupgående utredning kvarstå som lämpliga i det specifika fallet samt  utvärdering av kvarstående handlingsalternativs  lämplighet, via en hypotetisk subsumering med åtföljande riskanalys.  

 • 10.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. IEI.
  Mötet mellan juridiskt och redovisningsekonomiskt tänkande inom associationsrätten - ett förståelseproblem2020In: Festskrift till Rolf Dotevall / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson, Patrik Lindskoug, Lund: Juristförlaget, Lund, 2020, p. 53-67Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Affärsrätt såsom akademiskt forsknings- respektive undervisningsämne2019In: Skrifter till JAN Rambergs minne / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson, Stockholm: Jure, 2019, p. 29-34Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln utgör en beskrivning av innebörden av termen affärsrätt, såsom undervisnings- examens och forskningsämne vid Linköpings universitet, fr.o.m höstterminen 1994.

 • 12.
  Kellgren, Jan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Sverige.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlsson, Olle (Contributor)
  Kristoffersson, Eleonor (Contributor)
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Sverige.
  Kristoffersson, Magnus (Contributor)
  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Sverige.
  Lindahl, Mattias (Contributor)
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Funktionsförsäljning: en juridisk översikt och några råd för dig som överväger att börja sälja eller köpa funktion2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna populärvetenskapliga guide till juridiken kring funktionsförsäljning (eller, om man så vill, as a service-försäljning) avser att ge dels en översiktlig bild av rättsläget för funktionsförsäljning, dels några goda råd, ur ett i första hand juridiskt perspektiv, för dig som överväger att börja sälja eller köpa funktion. Guiden är skriven med en tänkt målgrupp i sikte, nämligen i första hand företagsledningar som inte har någon egen större avdelning för redovisning och juridik. Vi tror och hoppas dock att den ska visa sig vara användbar för bredare grupper.

  Här kommer vi också att lägga upp, stegvis förnyade, länkar till vetenskapliga publikationer om juridiken kring funktionsförsäljning (flera är under publicering). Kanske finner du också, med tiden, nya upplagor av denna guide här. Läge för ett bokmärke alltså…

  Guiden har skrivits av en grupp forskare som under flera år har forskat på juridiken kring funktionsförsäljning. Forskningen har i första hand finansierats av Energimyndigheten (och i nära samarbete med forskningsorganisationen Mistra REES), men vi har också arbetat för näringslivet med dessa frågor.

  Download full text (pdf)
  Funktionsförsäljning: en juridisk översikt och några råd för dig som överväger att börja sälja eller köpa funktion
  Download (png)
  presentationsbild
 • 13.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Funktionsförsäljningsavtals ställning vid konkurs2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, p. 29-50Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  JB 2 kap. 1 § 1 st. - ett hinder för funktionsförsäljning?2019In: Festskrift till Göran Millqvist / [ed] Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H Persson, Gustaf Sjöberg, Stockholm: Jure, 2019, p. 67-96Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I arikeln analyseras risken för att en av funktionssäljaren på funktionsköparens fastighet installerad flyttbar byggnad får juridisk status av allmänt byggnadstillbehör eller, om sådan status ej inträder, likväl på grund av accession ej får separeras från fastigheten. Innebörden av termerna anbragd inom fastigheten för stadigvarande bruk och uppförd på fastigheten diskuteras ingående. Det samma gäller frågan vem som är tillförare av byggnaden; funktionssäljaren, funktionsköparen eller båda tillsammans. Artikeln avslutas med några synpunkter de lege ferrenda.

 • 15.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Företagets eget kapital: för juristen och ekonomen2015 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jurister och ekonomer som arbetar med finansiering, handel med finansiella instrument, företag i ekonomisk kris, företagsanalys eller skattefrågor förväntas kunna integrera juridiska och ekonomiska synsätt och kunskaper. En förståelse av företeelsen företagets eget kapital är en oumbärlig del av denna färdighet. I denna bok till­handahålls redskap för att uppnå sådan förståelse. Boken tar bland annat upp: 

  • juristers respektive ekonomers sätt att beskriva och förstå det som avbildas i en balansräkning,
  • hur den rättsliga regleringen av företagets eget kapital samspelar med redovisningsrätten,
  • de ekonomiska effekter som uppnås med hjälp av/blir följden av associationsrättsliga förfaranden, som berör det egna kapitalet,
  • de förändringar av maktbalansen inom företagsägarkretsen som uppnås med hjälp av/blir följden av dessa förfaranden,
  • den juridiska och ekonomiska innebörden av andelar i bolag och kooperativa ekonomiska föreningar,
  • vilka slags rättshandlingar den företar som förvärvar sådana andelar.

  Företagets eget kapital vänder sig till studenter på jurist- och ekonom­utbildningar och lämpar sig för kurser i associationsrätt, obeståndsrätt, skatterätt, börsrätt, värdepappersrätt, finansiering och extern­redovisning.

  Boken passar väl, även för praktiker med behov av att kombinera juridik och ekonomi.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. IEI.
  Betalning - vad är det?2002In: Vänbok till Hans Stenberg: i anledning av 70-årsdagen den 20 november 2002, Linköping: Ekonomiska institutionen, LIU , 2002, p. 9-25Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jag har i tidigare sammanhang hävdat att ordet betalning används i flera betydelser, nämligen som benämning på alla slags faktiska åtgärder varigenom rättshandlingen i betalning kan komma till stånd samt som en, av tillgångsslag oberoende beteckning för de tillgångar betalningsmottagarna tillförs genom en betalning. Samtidigt framhöll jag att rättshandlingen betalning består i att infria en penningfordran/bli befriad från en penningskuld och att t.ex. infriandet av ett icke bindande gåvolöfte avseende pengar, som rättshandling betraktad, inte är betalning trots att infriandet av gåvolöftet sker genom samma slags faktiska åtgärder som de med vilka infriandet av en penningskuld genomförs. Jag fann det därför angeläget att med hjälp av uttrycken rättshandlingen betalning respektive betalningstransaktionen kunna skilja mellan dessa två betydelser hos ordet betalning.

 • 17.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nedsättning hos myndighet av försäkringsersättning - tolkning av 1 och 6 §§ nedsättningslagen: Kommentar till Högsta Domstolens avgörande i målet 498-002002In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 4, p. 880-887Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kommentarer till uppsats av Clas Bergström och Stefan Sundgren: Hur inverkar förändringen av förmånsrätten på borgenärernas utdelning vid konkurs? Några finska resultat och erfarenheter.1999In: Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi / [ed] Karl Gratzer, Hans Sjögren, Gidlunds förlag, 1999Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tillgänglighet och säkerhet: en aktsamhetsnorms omaka föräldrar1997In: Elsa Eschelsson: ad studium et ad laborem incitavit / [ed] Nils Jareborg, Uppsala: Iustus förlag, 1997Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Moderna betalningsmetoder: betalning och girering1996Book (Other academic)
 • 21.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Examination som ett led i juristutbildningen1994In: Juridikundervisningens pedagogik 2 / [ed] Claes Sandgren, Stockholm: Juristförlaget , 1994Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord1994In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. IEI.
  Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord: juridik och ekonomi1994Book (Other academic)
 • 24.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fordringar, Säkerhetsrätter, Konkurs1987Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Arnesdotter, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Seth, Torsten
  Juridiska institutionen, Lund.
  Straffrätt1987Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Finansiell leasing1984Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Arnesdotter, Ingrid
  Juridiska institutionen; Uppsala.
  Om betalningsinställelse och offentligt ackord1982Doctoral thesis, monograph (Other academic)
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf