liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 67
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Wickström, Anette
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Psykisk hälsa ur barns och ungdomars perspektiv: De sociala relationernas avgörande betydelse2018In: Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv / [ed] Thomas Johansson och Emma Sorbring, Stockholm: Liber , 2018, p. 350-362Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Skagius, Peter
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindgren, Anne-Li
  Stockholms Universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning.
  Psykisk ohälsa eller bara livet?: Ungas egna beskrivningar av psykisk ohälsa i en internetbaseradstödverksamhet organiserad av och för ungdomar2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 5, p. 568-576Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föreliggande artikel berör Tilia, en ideell internetbaserad verksamhetsom organiseras av ungdomar och unga vuxna med egen erfarenhet avpsykisk ohälsa. Tilia riktar sig till andra unga som kämpar med sitt psykiskamående och har som ambition att komplettera den formella vården. Dennaartikel fokuserar på hur ungdomars psykiska ohälsa beskrivs på Tilia.se isyfte att närmare studera den språkliga repertoar om psykisk ohälsa sompresenteras på hemsidan. Analysen visar hur de ungas beskrivningarav psykisk ohälsa präglas av ett fritt användande av psykologiskt ochpsykiatriskt expertspråk och en ”normalisering” av olika känslor, somkontrast till det vuxna (expert)samhällets normer och krav. Vidare betonasden stödsökandes egen agens och ungas behov av att bli lyssnade på.

 • 3.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Junila, Marianne
  University of Oulu, Finland.
  Gränsöverskridande socialmedicin: Vård av finska sjuka barn i Sverige 1942-19492017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 5, no 4, p. 610-618Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln handlar en omfattande satsning på att transportera ca 5000 sjuka finska barn till Sverige för vård och behandling under och efter andra världskriget. Sjuktransporterna pågick ända till slutet av 1940-talet. Det var ett projekt som försiggick parallellt med förflyttningar av ca 70 000 finska barn för tillfälliga placeringar i Sverige under kriget. Sjuktransporterna skiljde sig organisatoriskt i den meningen att statliga aktörer från både Finland och Sverige var involverade. Den svenska staten bidrog med ett substantiellt finansiellt stöd. Resultatet blev en gränsöverskridande socialmedicinsk satsning.

 • 4.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Van der Horst, Frank
  Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Netherlands.
  Van der Veer, René
  Leiden University, Leiden, Netherlands.
  John Bowlby på besök i 1950-talets Sverige: - en udda fågel i svensk barnpsykiatri2017In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, no 1, p. 1--18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The mismatch between John Bowlby and post-war Swedish child psychiatry: Account of a research visit

  In the first half of 1950, the British psychiatrist and psychoanalyst John Bowlby visited France, Sweden, the Netherlands, and the USA to gain information about the state of the art in the care of homeless children. The World Health Organization published Bowlby’s conclusions as

  Maternal Care and Mental Health (1952). The article aims to present an account and discussion of Bowlby’s weeklong visit to Sweden, based on previously unpublished notebooks and letters. The analysis shows a clear mismatch between Bowlby’s ideas and those of his Swedish hosts working in child psychiatry and social care. At first sight, Bowlby seemed to align with the Swedish psychoanalytically oriented child psychiatrists, while rejecting those Swedish experts who represented a biological approach with ideas about heredity, but it was more complicated than that. Bowlby also appreciated the methodological rigor and statistical methods of the latter current. What he did not appreciate, however, was that both Swedish currents, despite their mutual disagreements, shared a similar view of the importance of the environment for child development that was much broader than his own. For Bowlby’s hosts, environmental factors such as housing, schooling, parental care, number of siblings, social contacts, etc. were all important for the understanding of poor mental health and social maladjustment in childhood. As also becomes clear from the title of his book, Bowlby rejected such a broad approach and focused exclusively on mother-child bonding as determining children’s mental development and health. This mismatch between Bowlby and the Swedish experts explains why Bowlby paid only scarce attention to Swedish views in his WHO report, why this report and his later ideas about the importance of mother-child attachment initially met with little enthusiasm, and why he remained a "queer fish" in Sweden.

 • 5.
  Malmquist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Polski, Anna
  Lunds universitet.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  No one of importance: lesbian mothers' constructions of permamently anonymous sperm donors2016In: Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement / [ed] Anna Sparrman, Allan Westerling, Judith Lind, Karen Ida Dannesboe, Cham: Palgrave Pivot, 2016, p. 29-40Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hagström, Mirjam
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen: Röster om hösten 2015 och en kunskapsöversikt2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten riktar blicken mot den svenska mottagningen av nyanlända barn (0-18 år) under hösten 2015. Migrationsver­kets statistik visar att av de drygt 160 000 flyktingar som sökte asyl i Sverige 2015 var knappt hälften under 18 år, ca 70 000. Av dessa var i sin tur hälften ensam­kommande barn, drygt 35 000. I jämförelse med året innan fyrdubblades antalet asylsökande ensamkom­mande barn och antal barn som anlände med sina föräldrar eller andra vårdnadshavare fördubblades.

  När barn (0–18 år) söker asyl i Sverige, med eller utan föräldrar, möter de en komplex mottagnings­struktur bestående av verksamheter från alla sektorer i samhället: den offentliga sektorn som återfinns på stat-, landstings- och kommunal nivå; det civila samhället samt den privata sektorn, eftersom delar av det offentliga välfärdssystemet omfattar upphandlade tjänster. En viktig utgångspunkt för rapporten är att mottagningsstrukturen omfattar skilda verksam­hetsområden som skola och utbildning, socialtjänst, asylprövning, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Dessa olika delar i samhället lyder under skilda styr­ningsmekanismer, vilket ställer höga krav på samord­ning och samverkan mellan de olika delarna.

  Till följd av den exceptionella ökningen av asyl­sökande under hösten 2015 ökade trycket på mottag­ningsstrukturen och de problem och utmaningar som uppstod hanterades på skilda sätt med olika framgång. Det finns viktiga lärdomar och viktig erfarenhet att ta tillvara på från den aktuella perioden, som grund för att utveckla och förbättra mottagningen. Det är ambitionen med denna rapport.

  Med avstamp i den exceptionella situationen syftar rapporten till att sätta ljuset på mottagningsstrukturen för nyanlända barn med, särskilt fokus på hösten 2015. Ett övergripande syfte är att identifiera problem och utmaningar som aktualiserats inom och mellan olika verksamhetsområden involverade i mottagningen av nyanlända barn. Vidare belyser rapporten vilka konsekvenser detta får för barnen. Rapporten ställer följande tre frågor: Hur uppfattade myndigheter, välfärdens aktörer och ideella organisationer att mot­tagandet av nyanlända barn hanterades under hösten 2015? Hur ser kunskapsläget ut när det gäller de vill­kor och processer som styr och påverkar mottagandet av nyanlända barn? Vilka slutsatser kan dras ifråga om mottagningsstrukturens kapacitet att förhålla sig till nyanlända barns olika förutsättningar och behov?

  Den första frågan besvaras via en intervjustudie, den andra besvaras genom en kunskapsöversikt. Intervjuerna har genomförts med aktörer involverade i mottagandet, som representerar olika verksam­hetsområden, från fyra olika kommuner. På basis av resultat från intervjuerna och kunskapsöversiktens genomgång av tidigare forskning har en rad utma­ningar identifierats och diskuterats utifrån frågor om vad det innebär och vilka konsekvenserna blir för nyanlända barn utifrån deras olika förutsättningar och behov.

  Ett övergripande resultat från intervjustudien är att tack vare ett stort engagemang och högt ansvars­tagande från aktörernas sida från olika delar av mottagningsstrukturen, har arbetet i det stora hela fungerat bra. Verksamheter och rutiner har anpassats och förändrats utifrån de krav som de större grup­perna av nyanlända barn medförde. Många lyfter också hur viktigt det var att få ett tydligt stöd och klara riktlinjer från ledningshåll för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa resurser och insatser. Vidare är det många som värjer sig mot en problemfixering och efterlyser ett förhållningssätt som möjliggör flexibla lösningar som så långt möjligt skapar goda villkor för de nyanlända barnen. Men höstens intensiva situation har också bidragit till att ett antal problemområden och utmaningar har identifierats av de intervjuade, som på olika sätt präglar det svenska mottagandet av nyanlända barn.

  Sju utmaningar

  Rapporten har valt att lyfta och diskutera dessa utmaningar genom att både relatera dem till tidigare forskning (vad vi vet) och att synliggöra behov av forskning (vad vi behöver veta mer om).

  Hantera effekter av väntetider och osäkerhet

  En övergripande och omfattande utmaning är att hantera effekterna av den väntan och osäkerhet som asylprocessen medför för nyanlända barn. De långa väntetiderna i ankomstboende innebär för de ensam­kommande barnen en fördröjning med att få en god man, som vidare påverkade möjligheterna att skapa ett stabilt boende. Vidare har de långa väntetiderna inneburit försenad skolplacering för många barn i skolåldern, också när vistelsekommun fastställts och boende etablerats, eftersom det rådde brist på lärare och lokaler. Generellt sett är nyanlända barn en sårbar grupp, till följd av krig och uppbrott och en instabil tillvaro som flykting. Tidigare forskning har pekat på vikten av skolplacering som en trygghetsfaktor. Likaså är struktur och förutsägbarhet i vardagslivet av vikt för att barnen ska kunna hantera oro och osäkerhet. I intervjuerna framhålls särskilt hur de barn som anlände med höstens flyktinggrupper uppvisade många tecken på mental ohälsa, vilket inte följdes upp då den typ av stöd som krävdes inte fanns tillgängligt. Väntetider präglar alla asylsökande och nyanlända barns liv, men till följd av att så många flyktingar kom hösten 2015 blev väntetiderna extra långa. Vad som ytterligare utmanar situationen med många barn som befinner sig i situationer med osäkra tidsramar och väntetider är förslaget om den tillfälliga lagstiftning som kraftigt begränsar möjligheten att få permanenta uppehållstillstånd. Väntan riskerar att permanentas för nyanlända barn i mottagningsstrukturen, vilket förhindrar långsiktig planering inför framtiden.

  Minimera risk för utanförskap

  En andra utmaning består i att motverka risken för att nyanlända barn jämfört med andra jämnåriga lever i en parallell vardag på grund av en fördröjd och försvårad integrationsprocess. Asylsökande barn i de lägre åldrarna respektive de äldre tonåringarna har inte rätt till förskola respektive gymnasieutbildning i samma utsträckning som andra barn i Sverige, vilket innebär ökad risk för marginalisering. Vidare tenderar nyanlända elever att i stor utsträckning placeras i förberedande undervisning separerade från övriga elever på skolorna, vilket tidigare forskning visar får negativa konsekvenser såväl pedagogiskt som socialt. När ljuset riktas mot mottagningsstrukturen som helhet framträder bilden av en parallell vardag för gruppen nyanlända barn och ungdomar i jämförelse med deras jämnåriga i Sverige. Ju längre tid en sådan parallell vardag fortgår, desto svårare är det att bryta utanförskap, vilket i nästa steg innebär utmaning nummer tre.

  Skapa gränsöverskridande synsätt på integration

  Denna utmaning består i att utveckla integrations­arbetet på ett sätt som motverkar att integration uppfattas som anpassning och istället inbjuder till gränsöverskridande synsätt. Integration som mål är ett begrepp som behöver definieras i relation till sammanhang och verksamhet, inklusive en öppenhet för de nyanlända barnens och ungdomarnas eget perspektiv.

  Motverka att nyanlända barn i familj faller mellan stolarna

  En fjärde utmaning rör mottagandet av nyanlända barn i familj det vill säga de som har sina föräldrar eller släktingar med sig vid ankomsten, som legala vårdnadshavare. I jämförelse med ensamkommande barn framstår barn i familj som en mer utsatt grupp i relation till mottagningsstrukturen. Det finns större risk att de faller mellan stolarna när det gäller insatser som skola och hälsovård. I stora delar blir föräldrar­nas kapacitet att orientera sig och kräva insatser för barnen avgörande. Eftersom många familjer med barn bor i eget boende under asyltiden ökar avståndet mel­lan familjen och de välfärdsinsatser som är tillgängliga för alla barn i Sverige, oavsett migrationsstatus. Det är ett problem som blev särskilt påtagligt under hösten 2015 då många familjer inte heller gavs möjlighet till enskilda mottagningssamtal med handläggare på Migrationsverket, där just information om utbildning och vård förmedlas. Mot den bakgrunden kan man hävda att det finns en mer sammansatt organisation för ensamkommande asylsökande barn i jämförelse med asylsökande barn i familj, vilket blir tydligt när mottagningsstrukturen utsätts för hårdare press. Det finns fastställda samverkansmål och ansvarsfördel­ning på nationell nivå som rör omhändertagandet av ensamkommande barn, vilket återspeglas i det kommunala mottagandet som har pågått sedan 2006 när kommunerna fick en utökat ansvar för asylsö­kande ensamkommande barn och ungdomar. Trots en rad problem i mottagandet av ensamkommande barn, med boenden och gode män, så finns det aktörer som bär ett formellt ansvar för att gruppen får sina rättigheter uppfyllda och som kan ställas till svars när hanteringen brister. När det gäller asylsökande barn i familj läggs ansvaret på barnens föräldrar eller andra vuxna runt familjerna, som måste navigera i ett för många nytt och komplext välfärdssystem. Det går utifrån detta att likna mottagningen av ensamkom­mande asylsökande barn mer vid ett system, där alla delar arbetar mot gemensamma mål, i jämförelse med mottagningen av asylsökande barn i familj.

  Öka samverkan mellan det offentliga och det civila samhället

  Den femte utmaningen har på många håll redan påvisats och rör vikten av ökad samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Höstens erfaren­heter pekar tydligt ut betydelsen av den flexibilitet och rörlighet som karaktäriserar frivilliga insatser för nyanlända barn, vidare den viktiga roll som civila samhället kan komma att spela för ett utvecklat inte­grationsarbete. En viktig fråga att hantera och vidare belysa är de hinder som uppmärksammas i tillträde för nyanlända barn inom framförallt idrottens ordi­narie verksamheter. Detta för att politiska mål om

  delaktighet och mötesplatser inom civilsamhällets organisationer och idrotten ska förverkligas.

  Hantera otydlig ansvarsfördelning

  En sjätte utmaning består i att hantera den situation som uppstår till följd av ett långt drivet beställar-ut­förar-system i kommunerna. De ensamkommande barnen har rätt till skola och god man i vistelsekom­munen, där ett boende är upphandlat av anvisnings­kommunen, vars ansvar för omsorg och boende kvarstår. Ansvarsfördelning kan bli otydlig och barn i svåra situationer kan hamna i kläm.

  Olika aktörer har olika villkor att förhålla sig till

  Den sista utmaningen består i att hantera det faktum att mottagandet utgör en struktur snarare än ett system. Respektive verksamhet har mål som styr deras arbete och som regleras i lagar och förordningar. Det krävs samverkan som på ett tydligt sätt förhåller sig till de skilda villkor som styr respektive verksam­hetsområde med särskilt fokus på ansvarsfördelning. Därför måste den samverkan som krävs på ett tydligt sätt förhålla sig till dels de skilda villkor som styr verksamhetsområdena, dels utveckla former för att formulera en tydlig ansvarsfördelning som grund för samverkan.

  Det krävs samverkan som på ett tydligt sätt förhåller sig till de skilda villkor som styr respektive verksamhetsområde med särskilt fokus på ansvarsför­delning. När en sådan samverkan uppnås finns större möjligheter att tillgodose barns rättigheter.

 • 7.
  Kvist Lindholm, Sofia
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Apparently I've Got Low Self-Esteem": Schoolgirls' perspectives On a School-Based Public Health Intervention2015In: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 29, no 5, p. 473-483Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on a psycho-educational programme, DISA, currently practised in the Swedish schools to prevent girls from developing depressive symptoms. We draw on group interviews with schoolgirls to explore how they describe DISA and how an understanding of the programme is constructed through their arguments. We demonstrate how the girls’ version of DISA highlights a contradiction in the intervention that is traceable to the theoretical underpinnings of the programme and the mix of traditions — treatment and prevention — that constitute the intervention. We discuss problematic aspects of DISA and outline implications for policy practice.

 • 8.
  Wickström, Anette
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvist Lindholm, Sofia
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  DISA är ett problematiskt verktyg i skolan2015In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 25 septArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Wickström, Anette
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvist Lindholm, Sofia
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elever tvingas leta efter negativa tankar: Forskare kritiserar program som används i skolan2015In: SocialPolitik, ISSN 1104-6376, Vol. 22, no 4, p. 34-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Wickström, Anette
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvist Lindholm, Sofia
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fel förstärka negativa tankar hos unga2015In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 19 septArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Kvist Lindholm, Sofia
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Schoolgirls’ perspectives on self-disclosure in a group-based mentalhealth intervention at school: acquiring friends or risking harassment?2015In: Advances in School Mental Health Promotion, ISSN 1754-730X, E-ISSN 2049-8535, Vol. 8, no 3, p. 141-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article draws on interviews with participants in a psychotherapeutic education programme, called Depression in Swedish Adolescents, which has seen wide distribution within Swedish schools. We demonstrate how, in their accounts, self-disclosure in front of classmates is made into a central and both positive and problematic aspect of the programme. Sharing private matters in a group setting consisting of classmates might strengthen their interpersonal relations; but at the same time, it carries the risk of triggering already ongoing destructive interactions such as bullying and harassment. Voluntary participation, group composition and paying attention to how members respond to one another and make use of the private information shared stand out as important criteria to consider. However, in order to meet these criteria, an intervention involving self-disclosure in front of classmates needs to challenge the tradition in school of practising mandatory participation, as well as the class structures with their predefined group composition.

 • 12.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  War children, evacuations, and state politics in Europe during WWII: a local case of sick Finnish war children in Sweden2015In: Conflict, violence, and peace / [ed] Christopher Harker, Kathrin Hörschelmann, Tracey Skelton, Singapore: Springer Science+Business Media B.V., 2015, p. 1-21Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In Europe during World War II, evacuations of children without parents from war zones and war-affected areas were common. Evacuations required administration and extensive logistics, and financial resources had to be obtained. Governments and government agencies were involved but their political aims and motivations differed. The following chapter examines the evacuation of Finnish war children to Sweden during World War II. It focuses on the sick Finnish war children whose evacuation and medical care in Sweden became a concern of the Swedish state. Based on an analysis of medical records, the construction of children and the state’s role in the evacuations is discussed. A historical perspective on evacuations of war children during WWII offers an opportunity to reflect on the current situation of unaccompanied refugee children and their arrival to European countries today.

 • 13.
  Bergnéhr, Disa
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions2015In: Sociology of Health and Illness, ISSN 0141-9889, E-ISSN 1467-9566, Vol. 37, no 2, p. 184-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study explores the discursive positioning of children in research articles on mental–health-promoting interventions. The questions under investigation are: are children positioned as active or passive agents, are children’s health and wellbeing contextualised, and if so how? How is the child perceived; that is, how are age, gender, socioeconomic status, family structure, dis/ability, and so on accounted for? We found that the positioning of the child as passive and formed by adults prevails; health is largely individualised and decontextualised in that it is depicted as being contingent on the person’s own capabilities. However, there are instances in which children are positioned as active subjects, their opinions are in focus, and their health and wellbeing are connected to social relations and context. We propose a more active discussion about how children and wellbeing are conceptualised in the outlining, implementation and research of public health interventions. Moreover, children – just like adults – should be increasingly regarded as service users who are entitled to have a say in matters that concern them.

 • 14.
  Malmquist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Möllerstrand, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wikström, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ‘A daddy is the same as a mummy’: Swedish children in lesbian households talk about fathers and donors2014In: Childhood, ISSN 0907-5682, E-ISSN 1461-7013, Vol. 21, no 1, p. 119-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article discusses how 12 children (five to eight years) in planned lesbian familiestalk about families, parents and specifically ‘daddies’ as such and not having a father themselves.Findings from child interviews demonstrate that the children described daddies as ‘the same’ asmummies, i.e. as having the same functions. This contrasts with previous research showing howchildren of heterosexuals often describe mothers and fathers as different. The children varied interms of how they labelled donors. Some children adopted the denomination ‘daddy’, drawing ona paternity discourse, while others simply referred to him as ‘a man’.

 • 15.
  Malmquist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Efforts to maintain a ’just great’ story: Lesbian parents’ talk about encounters with professionals in fertility clinics and maternal and child healthcare services2014In: Feminism and Psychology, ISSN 0959-3535, E-ISSN 1461-7161, Vol. 24, no 1, p. 56-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  After lesbian couples have decided to become parents, their family-making journeyentails a wide range of encounters with professionals in fertility clinics and/or in maternaland child healthcare services. The article presents the results of an analysis of 96lesbian mothers’ interview talk about such encounters. In their stories and accounts,the interviewees draw on two separate and contradictory interpretative repertoires,the ‘just great’ repertoire and the ‘heteronormative issues’ repertoire. Throughout theinterviews, the ‘just great’ repertoire strongly predominates, while the ‘heteronormativeissues’ repertoire is rhetorically minimized. The recurrent accounts of health servicesas ‘just great’, and the mitigation of problems, are meaningful in relation to abroader discursive context. In a society where different-sex parents are the norm,the credibility of other kinds of parenthood is at stake. The ‘just great’ repertoire hasa normalizing function for lesbian mothers, while the ‘heteronormative issues’ repertoireresists normative demands for adaptation.

 • 16.
  Lindgren, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Here and now - there and then: Narrative time and space in intercountry adoptees' stories about background, origin and roots2014In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 13, no 4, p. 539-554Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intercountry adoption policy emphasizes openness in relation to adoptees’ background. However, because intercountry adoption is a complex web of relations including individuals, institutions and countries, it is impossible to foresee what background, origin and roots will mean to the adopted individual. The present article examines what meanings adoptees themselves ascribe to background, origin and roots. A total of 22 internationally adopted men and women participated in focus group conversations. The participants were invited to discuss their diverse experiences and opinions on these matters and their stories were analyzed from a narrative perspective. The analysis focuses how time and space were made significant in narratives about background, origin and roots. Two contrasting stories – the here-and-now narrative and the there-and-then narrative – are discerned, but further analysis of the narrative space and time dimensions shows a much more complex pattern beyond these extremes. Adoptee narratives characterized by an open time dimension deal with what could have happened, alternative lives, and the analysis shows how these alternative lives are storied and valued. Furthermore, when adoptees tell their stories about background and roots, ‘there’, i. e. the birth country, is ascribed different meanings. Our analysis shows that the categorization of space as wide or narrow, in the sense of collective or personal, respectively, is useful in understanding the different approaches to background and roots. Based on the present results, we suggest that social workers may wish to organize their counseling along the time and space dimensions of adoptees’ narratives.

 • 17.
  Viklund, Erika
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmquist, Rolf
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Two ways of analyzing clients’ accounts of important events in psychotherapy2014Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to analyze clients’ accounts of important events in psychotherapy, by examining both what types of therapy events clients describe as important, and how their talk about the events is shaped and organized within the context of the research interviews. Semi-structured interviews were conducted with eight clients after their third session. A content analysis of the clients’ accounts yielded descriptions of five types of important events: feeling validated/understood, gaining insight/understanding/awareness, exploring feelings/experiencing emotions, therapist omission/therapeutic impasse, and advice/problem solving. In a second step, a discourse analysis identified one dominating interpretative repertoire that clients drew on to construct therapy as a special kind of talk that is different from everyday talk. Clients were also found to account for their experience and expertise as clients and to reject invitations to speculate about the therapist’s thoughts and feelings. These were strategies clients used to handle attempts to trouble their positions as clients, while at the same time maintaining the special-kind of talk-repertoire and addressing their accountability as clients.

 • 18.
  Malmquist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gay and Lesbian Parents2013In: Oxford Bibliographies in Childhood Studies.Article, review/survey (Refereed)
 • 19.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandin, Bengt
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Psychodynamics in child psychiatry in Sweden, 1945-85: from political vision to treatment ideology2013In: History of Psychiatry, ISSN 0957-154X, E-ISSN 1740-2360, Vol. 24, no 3, p. 308-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, changing treatment ideologies and policies in child psychiatric outpatient services in Sweden from 1945 to 1985 are examined. The aim is to discuss the role played by psychoanalytic and psychodynamic thinking in this process of change. When mental health services for children were introduced in the mid-1940s, psychoanalytic thinking was intertwined with the social democratic vision of the Swedish welfare state in which children symbolized the future. In practice, however, treatment ideology was initially less influenced by psychoanalytic thinking. From the early 1960s, child psychiatric services expanded and the number of units increased. By then, the political vision had disappeared, but a treatment ideology began to evolve based on psychodynamic theories, which became dominant in the 1970s.

 • 20.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hallberg, Mathilda
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Barndom, kultur och politik: ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport sammanfattar reflektioner och tentativa slutsatser från ett samarbetsprojekt mellan ung scen/öst och tema Barn, Linköpings universitet under år 2011. Målet med verksamheten var tredelat och syftade till 1) att utveckla samarbete mellan forskning och konstnärlig verksamhet genom en modell byggd på metoden aktionsforskning, 2) att forskarna skulle återkoppla sina iakttagelser under repetitionsarbetet med betoning på att det skulle ske innan premiären, 3) att dramatikerna också önskade sig en kritisk analys av pjäsen som text. Forskarna har utforskat iscensättningsprocessen,reflekterat och analyserat återkopplingsprocesser mellan forskare och dramatiker, samt genomfört en genusteoretisk textläsning av pjäsen. Rapporten speglar dessa tre aspekter av samarbetet.

 • 21.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Barns perspektiv i forskning om psykisk hälsa - förhållningssätt och utmaningar2012In: Barn, ISSN 0800-1669, no 1, p. 9-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses children's perspective in research on mental health and illness in childhood as a challenging approach. The starting point is the issue of how a child perspective in research is different from child perspective as defined in political contexts. In light of current critical discussions among researchers in childhood studies a significant difference is that researchers present theoretical and methodological starting points when results based on children's perspectives are discussed. A particular challenge arises as more and more researchers from research fields outside childhood research begins to assume child's perspective. Another challenge is linked to the particular issue of mental health and illness. Drawing on Ian Hacking’s concepts of "the looping effects" (Hacking 1995, 1999) one promising approach in studying mental health and illness in childhood from a child perspective is outlined.

 • 22.
  Malmquist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hydén, Margareta
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer2012In: Nätverksfamiljen / [ed] Margareta Bäck-Wiklund & Thomas Johansson, Stockholm: Natur och kultur, 2012, 2, p. 139-157Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste samlevnadsformen i vårt land men samhällstrenden visar på en allt större variation i samlevnadsmönster. Familjer bryter upp och nya par flyttar samman. Med barnen som länkar bildas nätverk av relationer. Den senmoderna familjen utgör en nätverksfamilj. Med nätverket som metafor upplöses familjen som en sluten social enhet.I stället ställs relationerna och det vardagliga familjelivet i fokus.

  Invanda levnadsmönster, traditionella roller och könsidentiteter utmanas och ifrågasätts. Uppbrotten kan även splittra familjer mellan länder och världsdelar. Vad är en familj? Vilka familjekonstellationer är tänkbara? Hur påverkar de nya strukturerna barns och föräldrars roller? Denna bok skildrar samtidens mångfald i samlevnadsformer, t ex den traditionella kärnfamiljen, nya familjebildningar med styvföräldrar och egna samt gemensamma barn, ensam mor-familjen, heltids-eller deltidspappan, den homosexuella familjen och den inflyttade familjen från en annan kultur.

  I bokens andra del fördjupas resonemangen kring det nya fader- och moderskapet, fosterfamiljen, den utsatta familjen, våld i familjen och problematik kring barnlöshet.  Boken vill beskriva och analysera hur män och kvinnor i nya familjemönster praktiskt utformar föräldraskap, parförhållande liksom ansvar för och omsorg om familjen. Familjen skapas genom sina vardagshandlingar. 

  Boken riktar sig till studerande i socialt arbete, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola men också till yrkesverksamma inom socialt arbete, vård och inom andra sektorer av det samhällspolitiska området.  Margareta Bäck-Wiklund (red) är professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik och modernt föräldraskap vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 

  Thomas Johansson (red) är professor i socialpsykologi och verksam vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet med inriktning på familjesociologi och mansforskning.  Båda har tidigare publicerat en rad böcker och artiklar inom sina områden.  Bokens övriga kapitelförfattare är forskare inom framför allt områdena socialt arbete och sociologi men även inom psykologi och etnologi: Maren Bak, Helene Brembeck, Gunilla Halldén,  Sven Hessle, Margareta Hydén, Ingrid Höjer, Anders Möller, Karin Zetterqvist Nelson, Eva Nyberg, Lars Plantin, Christine Roman, Kristina Larsson Sjöberg och Jan Trost .

 • 23.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från samhällets barn till egna individer: Barnpsykiatrisk behandlingsideologi 1945-19852012In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 78, no 2, p. 40-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article the changing development of treatment ideology and policy in Swedish child psychiatry for the period 1945 to 1985 is discussed. Psychoanalytical ideas had been a source of inspiration in the development of municipal child guidance services in the interwar period. From 1945 and onwards Swedish child psychiatric clinics were introduced as a part of the medical health services within the realm of the county councils. The aim of this article is to examine the role played by psychoanalytic and psychodynamic thinking in this development of Swedish child psychiatry as a medical specialty. A rhetorical analysis of official government reports and policy documents dealing with the child psychiatric services in Sweden has been carried out. The analysis has specifically focused intellectual knowledge traditions underpinning the evolving treatment ideologies, including ways of defining problematic children and diagnostic categories. When mental health services for children were introduced in the mid-1940s, psychoanalytic thinking was intertwined with the social democratic vision of the future Swedish welfare state in which children were symbolizing the future. In practice, however, treatment ideas during the first years were on the whole sparse and psychiatric treatment for children was not yet developed in this context. The child guidance tradition of testing children and guiding parents appeared to be the usual way of addressing parents and children. From the early 1960s, child psychiatric services expanded and the number of units increased immensely. By now a treatment ideology based on psychodynamic theories began to evolve and child therapy became more and more common treatment approach. In the 1970s this treatment ideology actually gained hegemonic status, only challenged by family therapy ideas.  The conclusion is that psychoanalytical ideas have been influential for child psychiatry as an institutional practice for the whole period of time. Even if psychoanalysis was less influential in treatment arenas in the beginning years, the way it was intertwined with political visions of welfare and health care for all children, paved the way for the coming years development psychodynamic treatment ideology. The treatment ideological development however led to a change in how children were perceived. In the first decades of child psychiatry children were defined as society's children, a notion which emphasized social factors as critical to children's well-being and mental health. The coming decades the image of the child changed and was increasingly individualized and children's mental health became rhetorically more and more tied to relational circumstances in early childhood.

 • 24.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och unga : ”50‐miljonersprojektet” Katrineholms kommun.2012Report (Other academic)
 • 25.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvist Lindholm, Sofia
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Säg STOPP! – ett antimobbningsprojekt från Kulturskolan i Katrineholm: Forumteater och dramapedagogik när elever i år fyra utarbetar strategier mot mobbning (2009-2011). En utvärderingsrapport2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents  a research-based  evaluation with a special focus on the child’s perspective on a locally designed  anti-bullying  project called "Say STOP!" conducted in the Katrineholm  Municipality  from 2009 to 2011. "Say STOP!" was developed at the Katrineholm  Culture School as part of the school’s ongoing effort to reach out to the city’s primary  schools.  The  project  was  carried  out  in  cooperation  with representatives  of the Katrineholm  Child and Youth Project, a major initiative to promote well-being and health including counteract bully- ing among children and young people in Katrineholm,  funded by the Swedish   National   Institute   of  Public   Health.   "Say  STOP!"  was inspired  by Forumteater, a drama  pedagogy programme designed  to make  children  aware of alternative  actions  and  options  in  encoun- tering  bullying situations.  The aim was to inspire  children  to reflect on how bullying  takes place in a social context in which  onlookers play a key role in the continuation and outcome of the bullying.

  Jenny  Wistbacka,  a  teacher  at  the  Culture  School,  co-produced  – together  with a group of young people from the group "Cool without Drugs" ("Drag utan Drog") – a short film that depicts a bullying situa- tion. The scene in question  was framed by two children who introdu- ced  the  film.  Immediately   after  the  brief  bullying  scene,  the  two speakers  turned  to the  viewers with an  analysis  of what happened. They ended their discussion  with a call to come up with suggestions for how the situation  could have been dealt with in another  way. The premise  of the project was that  the film was to be shown  to school children   who  would  afterward  be  asked  to  draw,  write,  tell,  and perhaps  make a film about their ideas about alternative solutions and other  possible  ways of  behaving.  The  project  ran  for  one  to  two months  in each school.

 • 26.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Malmquist, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Assisterad befruktning för lesbiska par: Gayvänligt, heteronormativt eller både och?2011In: Föräldraskapets politik / [ed] Helena Bergman, Maria Eriksson & Roger Klinth, Stockholm: Dialogos Förlag, 2011, p. 129-149Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? Svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet.

  Såväl föräldraskapet självt som försöken att påverka det genomgår ständiga förändringar. Adoptionsutredningar, assisterad befruktning för lesbiska par samt föräldrars engagemang i sina barns skolgång är några av de frågor som i boken får belysa samhällsutvecklingen. Att vara förälder till ett barn kan tyckas vara en naturlig och ursprunglig relation, men påverkas i högsta grad av tid, plats och sociala villkor.

  Bokens författare är historiker och samhällsvetare verksamma vid olika universitet och högskolor runt om i Sverige.

 • 27.
  Bendelin, Nina
  et al.
  Östergötlands Läns Landsting, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine.
  Hesser, Hugo
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahl, Johan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Carlbring, Per
  Umea University.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Experiences of guided Internet-based cognitive-behavioural treatment for depression: A qualitative study2011In: BMC Psychiatry, ISSN 1471-244X, E-ISSN 1471-244X, Vol. 11, no 107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ackground: Internet-based self-help treatment with minimal therapist contact has been shown to have an effect in treating various conditions. The objective of this study was to explore participants views of Internet administrated guided self-help treatment for depression. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanMethods: In-depth interviews were conducted with 12 strategically selected participants and qualitative methods with components of both thematic analysis and grounded theory were used in the analyses. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanResults: Three distinct change processes relating to how participants worked with the treatment material emerged which were categorized as (a) Readers, (b) Strivers, and (c) Doers. These processes dealt with attitudes towards treatment, views on motivational aspects of the treatment, and perceptions of consequences of the treatment. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanConclusions: We conclude that the findings correspond with existing theoretical models of face-to-face psychotherapy within qualitative process research. Persons who take responsibility for the treatment and also attribute success to themselves appear to benefit more. Motivation is a crucial aspect of guided self-help in the treatment of depression.

 • 28.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Sandtray technique for Swedish children 1945-1960: diagnostics, psychotherapy and processes of individualisation2011In: Paedagogica historica, ISSN 0030-9230, E-ISSN 1477-674X, Vol. 47, no 6, p. 825--840Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article examines the development of a diagnostic and therapeutic technique named The Sandtray at the Erica Foundation, a privately-run child counselling service in Stockholm. Originally it was called The World, developed by the British paediatrician and child psychiatrist Margaret Lowenfeld. In the 1930s it was imported to Sweden, where it gained a central position in child psychotherapy activities. The aim of the article is to discuss how The Sandtray was utilised at the Erica Foundation, both for diagnostic and therapeutic purposes. These two approaches are also discussed in relation to Foucauldian theories of the individualisation process. In the diagnostic practice the child was individually assessed and evaluated in relation to normative standards of scientific child developmental psychology, while in the therapeutic practice the individual child was through verbalisation techniques encouraged to reflect and demonstrate introspection as a subject. Two renderings of the individualisation of children are thus discerned in the utilisation of The Sandtray, one as a result of the disciplinary regime of the diagnostic practice, another through technologies of the self in the therapeutic practice. The latter also underwent a change with respect to how children were viewed. The emphasis on notions of children as different in comparison to adults was increasingly played down to the benefit of the notion of children as being the same.

 • 29.
  Viklund, Erika
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmquist, Rolf
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Client-identified important events in psychotherapy: Interactional structures and practices2010In: Psychotherapy Research, ISSN 1050-3307, E-ISSN 1468-4381, Vol. 20, no 2, p. 151-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study describes interactional structures and practices in client-identified important events in psychotherapy sessions. Twelve of 16 events from seven client-therapist dyads were found to contain disagreement. A turn-by-turn investigation using conversation analysis displayed three different ways that therapists used to handle disagreement. The first was to orient to the client's disagreement cues by inviting the client to elaborate his or her point and to establish a shared understanding. The second was to orient to the client's disagreement cues but define the therapist's point of view as more relevant to the project at hand. The third was a single case where the therapist did not orient to the client's disagreement cues. The results suggest that disagreement patterns may be an interesting focus for further exploration of microprocesses within therapy sessions.

 • 30.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Psychodynamic Thinking in Swedish Child Psychiatric Treatment Policies 1945-1985: From political vision to treatment ideology": From political vision to treatment ideology2010Conference paper (Other academic)
 • 31.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Regnbågsfamiljer som en utmaning för föräldraskapets genus2010In: Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv / [ed] Ann Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet , 2010, p. 111-140Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Många av oss lever med  uppfattningen att en familj ska bestå av mamma, pappa, barn och att så  har det alltid varit. Men forskningen visar att i ett historiskt  perspektiv har familjelivet sett mycket splittrat ut och överensstämmer  föga med vår eventuella idealbild. Den mångfald av personer som omger och  präglar barns vardag i det västerländska samhället är således inget nytt  för barn. Denna skrift ger perspektiv på hur olika familje- och  institutionsmönster formar och påverkar barns, ungas och vuxnas liv  idag.

 • 32.
  Malmquist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Regnbågsfamiljernas etablering i Sverige2010In: Barnbladet, ISSN 0349-1994, Vol. 35, no 2, p. 12-14Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "The Sandtray technique in psychological treatment for children 1945-1960. Two renderings of the individualization of children"2010Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Fatherhood, gender and multiparentfamilies"2009Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Malmquist, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Föräldraskap som sätter heteronormen ur spel”2009Conference paper (Other academic)
 • 36.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  När Bowlby kom till Sverige. Från motstånd till erkännande.: Anknytningsteori i Sverige 1950-20002009In: Barn, barndom och föräldraskap / [ed] A-M Markström, M Simonsson, I. Söderlind & E Änggård, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009, 1, p. 271-289Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Behandling och åtgärder inom psykisk barna- och ungdomsvård/barnpsykiatri under tidsperioden 1945 till 1985 - från rådgivning till terapi”2008Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Child Psychiatry in Sweden 1945-2000 Professional claims and struggles in the clinical field of child psychology and child psychotherapy”2008Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Den terapeutiska sandlådan– en spelplats för konflikt, gränsdragningar och tolkningsföreträde”2008Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Malmquist, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Diskursiv diskriminering av regnbågsfamiljer.: En analys av argument mot likställande av homo- och heterosexuellas föräldraskap.2008In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 15, no 3-4, p. 296-315Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Genom två lagändringar har nya juridiska möjligheter till adoption och assisterad befruktning öppnats för samkönade par. Den här artikeln belyser retoriken i delar av den debatt som följt förändringarna. I sättet att konstruera regnbågsfamiljer som "de andra" uppstår en diskursiv diskriminering på heteronormativa grunder.

 • 41.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Föräldraidentitet och faderskap i homosexuella familjer”2007Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mot alla odds: Regnbågsföräldrars berättelser om att bilda familj och få barn.2007 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

   Att välja att skaffa barn inom ramen för en homosexuell relation utmanar nutida föreställningar om föräldraskap och familjeliv. Den här boken handlar om en grupp homosexuella föräldrar som får barn under 1990-talet och deras vindlande väg fram till en form av familj som består av en, två, tre eller fyra föräldrar som delar vård och omsorg av gemensamma barn. De dimensioner av föräldraskap som rör sexualitet, kön och genus blir starkt framträdande i regnbågsfamiljer som dessa, dimensioner som annars döljs av en stark samhällelig heteronorm. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt vid tema Barn.

 • 43.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”The development of Swedish Child and Youth Psychological Care System – the role of socialist medical doctors”.2007Conference paper (Other academic)
 • 44.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att vara pappa i homofamiljer - berättelser om barn, mammor och familjeliv2006In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 1, no 1, p. 67-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  The aim of this article is to discuss how fatherhood is constructed in twelve gay fathers- stories about the becoming of one-s family. These informants took part in broader study on lesbian and gay families carried out during 2002-2003. In a narrative analysis of how the informants position themselves, both in describing their family and in the interactional setting of the interview, two different ways of talking about themselves as fathers and their place in the family are discerned. One is displayed through the way the informants give preference to the mothers and comply to their will and wishes. The mothers are talked about as both special in terms of their motherhood, and as superior in respect to the care and custody of the children. As fathers they describe themselves as dependant upon the will of the mothers. Being with their children is largely dependant upon the conditions set up by the mothers. Parenthood is defined in terms of gender differences, where the superiority of motherhood is accepted as self-evident. In those moments in the interviews, when a father disagree with the mothers decision or will, any critical utterance is down-played and expressed with great caution. This way of positioning themselves have similarities with heterosexual fathers, who after a divorce, with visiting rights, become dependant upon the mothers will. However, there are also differences, related to the lack of former emotional and sexual relations between the parents. The relations between the gay fathers and lesbian mothers have from the beginning been defined in terms of parenthood, with the conditions about care and custody discussed from the start. However, the other way of positionings display how gay fathers oppose a place in the family dependant upon the decision on the mothers. They claim to be parents on equal terms with the mothers, with not only visiting rights, but shared custody. In their stories their love and need of their children is emphasised, in which parenthood is articulated in terms of meaning of life and existentiell discourse. The mothers decisions are more openly criticised and motherhood is not considered as having a special meaning for the children. This way of positioning oneself as a parent on equal terms with the mothers, have similarities with heterosexual fathers who after a discourse claim shared custody. A discourse of parenthood freed from biological gender is discerned, in which parental qualification is related to relational qualities rather than parents- biological gender.

 • 45.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
   “Reproductive Strategies in Lesbian Planned Families  Donors, fathers and notions of bio-genetic origin: A comparative perspective”. 2006Conference paper (Other academic)
 • 46.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  “Swedish Child and Adolescent Psychiatry – treatment and policies in a historical perspective”2006Conference paper (Other academic)
 • 47.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The construction of an open time dimension in narratives about the becoming of lesbian and gay families: An act of resistance2006In: Lesbian & Gay Psychological Review, ISSN 1467-2472, Vol. 7, no 1, p. 8-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article draws on a study of lesbian and gay (LG) families with children. Narratives about the long and often challenging road to become a family with children have been analysed. In speaking as a LG parent, hegemonic narratives about reproduction and parenthood as a matter for heterosexuals in a two-parent family structure are resisted. However, resistance is also displayed through the way time dimension is conveyed in the telling of stories. Instead of assuming a single temporality the narrative analysis is based on multiple concepts of time, so called bakhtinian -multiple chronotopes-. In the article the complex relation between counter narrative and master narrative is discussed in relation to the construction of temporality. It is proposed that the LG identity of parents does not per se suffice to produce resistance, since opposition can be counteracted by the construction of time. Four specific stories have been analysed.

 • 48.
  Bendelin, N
  et al.
  CS / IBL LiU.
  Dahl, J
  CS / IBL LiU.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Carlbring, Per
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology.
  Upplevelser av internetbaserad depressionsbehandling med kognitiv beteendeterapi. En kvalitativ studie2006In: Svenska Läkaresällskapets Rikstämma,2006, Katrieneholm: Hygiena , 2006, p. 86-86Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

    

 • 49.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Daughters, Sons, and Homosexual Parents: A study of adolescent and young adult narratives on growing up in gay and lesbian families2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this study, 15 teenagers and 16 young adults related their experiences of having one or two homosexual parents. All of these young informants were born in a heterosexual relationship where the parents later separated and then they lived in "new" or "post-nuclear" families.

  The analysis shows considerable variation in the children's and adolescents' perceptions and experiences of living with homosexual or bisexual parents. One important finding of the study is that the parent's homosexuality becomes a highly prominent theme in the interviews where the parent/child relationship is also described as inadequate. This was found in a few cases in the study where the parent's homosexuality is presented as closely associated with negatively charged experiences. In the remaining interviews, parent/child relationships are presented as good and meaningful. In those cases, homosexuality is accorded less prominence in the children's life stories. Here emerge two different ways of telling about the parent's homosexuality that show how experiences of life with a homosexual parent can vary. In the one case, homosexuality is described as something self-evident that certainly distinguishes the family, but not in a negative sense. Despite an array of differences in living conditions, homosexuality is described as a natural and accepted element of family life. Homosexuality in these cases is not a point of conflict for the informant. In the other case, homosexuality is described as a problem in relation to the informant's friends and peers. The difficulties they describe do not however encompass the parent as a person; instead, the parental relationship is  presented as significant. This attitude appears to be a consequence of the social, psychological, and cultural expectations that characterize the teenage years for some adolescents. A point of conflict emerges here concerning on the one hand loyalty to the parent and the adolescents' familiarity with homosexuality, and on the other hand the adolescents'participation in peer groups in which heterosexist views are expressed. The informants use various strategies to manage this conflict, which seems to characterize early adolescence since the endeavors to conceal are eventually transformed into a more accepting attitude as the adolescents get older. It is similar to the process that relatives of homosexuals go through when a son, daughter, brother, or sister "comes out" and the relative must manage kinship and concern on the one hand and heterosexist value judgments on the other.

 • 50.
  Sandin, Bengt
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Lind, Judith
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Samhällsproblem och experter: Utbildningsprogram om narkotika och läs-och skrivsvårigheter2005 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

    Den här antologin handlar om hur samhällsproblem framställs och diskuteras av experter i utbildningsprogram. I två studier, av program om narkotika respektive program om läs- och skrivproblem, tecknas sambanden mellan utbildningsprogram, stat och samhälle. Författarna visar hur utbildningsprogrammen blev ett redskap för riktade utbildningssatsningar i medierna, där också frivilligrörelser fick göra sina röster hörda. Utbildningsprogrammen erbjöd möjligheter att etablera nya experter på ämnesområdet och att paketera och förmedla budskap som skulle påverka tidens expertkunskap.Båda studierna behandlar på ett utmärkt sätt sambanden mellan utbildningsprogram, stat och samhälle. Boken är lättläst och ger en bra bakgrund om UR:s specialprogram och om dyslexins samt det drogförebyggande arbetets närhistoria i Sverige. -- Bibliotekstjänsts katalog

12 1 - 50 of 67
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf