liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 8575
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Oldest first
 • Newest first
Select all
 • 1.
  Léb Lehrman, Susanne
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Algebrant, Marita
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Jag är inte tyst och jag kan höja rösten"2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur kvinnliga chefer inom offentlig sektor upplever sina möjligheter och hinder i karriären . Kvinnor i maktposition har motsägelsefulla roller vilket i sig kan upplevas som ett dilemma.

  Sex kvinnor på höga chefspositioner inom en offentlig sektor i Sverige deltog. Intervjuer genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide baserad på följande områden: struktur, interaktion, individrelatering och symboler. Intervjuguidens struktur och analysen av intervjuerna baserades på en könsteoretisk modell enligt doing gender perspektiv. Doing gender perspektivet användes för att beskriva de praktiker som var av betydelse för den maktstruktur som fanns i organisationen.

  Analysen av de könsskapande processer som påvisades i organisationen, visade att det främst var värdering av kunskap, värdering av kvinnligt och manligt ledarskap och förutsättningarna för att utföra ledarskapet som utgjorde hinder eller möjligheter för kvinnornas karriär. Organisationen, med dess konserverade hierarkiska system, var också en barriär för kvinnorna.

 • 2.
  Collin, Angelica
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hammarberg, Matilda
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Röstfaktorer som avslöjar ironi: Akustiska likheter och skillnader mellan sinnesstämningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The word irony is defined as an utterance where the meaning is the opposite of the words. This report is a continuing study of Peder Palmér's study What is ironic speech: to find the auditory clues (2013). The basis for this follow-up study consists of recordings with three different talkers with five sentences in five different moods: happiness, anger, seriousness, irony and sarcasm. Thirty men and women aged 18 to 60 years have been listening to the sentences and categorized them based on interpreted mood. The authors have measured fundamental frequency and intensity, and used these measurements as a basis to elucidate the perception of irony and the ability to perceive mood based on changes in fundamental frequency and intensity. The fundamental frequency has also been compared between the three talkers. An acoustic comparison between the different moods forms the basis for the analysis, which can provide information about the importance of acoustic parameters, as well as other factors such as context, when identifying different moods. The aim is to examine whether the moods that are most similar from an acoustic perspective are the ones that the test subjects most often fail to distinguish. The results show that it is difficult to solely from acoustic parameters interpret mood. Fundamental frequency and intensity appear to be of some importance when confusing irony with other moods. No differences were found between men and women's ability to detect irony and sarcasm based solely on acoustic parameters.

 • 3.
  Engström, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Radiology.
  Karlsson, Thomas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research.
  Landtblom, Anne-Marie
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Neurology.
  Craig, A. D. (Bud)
  Atkinson Research Laboratory, Barrow Neurological Institute, Phoenix, AZ.
  Mental energy: graded co-activation of the anterior insular and anterior cingulate cortices during challenging working memory,  visual perception and motor speed tasks.Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 4.
  Alfredsson, Ola
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Medborgarutbildning på gymnasiet: Religionskunskap som upprätthållare av värdegrunden?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att se vilka värderingar elever har efter genomförd religionskurs och hur dessa stämmer överrens med lärarnas ambitioner. Genom en intervjustudie av elever och lärare har jag fått fram en bild av både värderingarna och ambitionerna. Dessa diskuteras mot bakgrund av läroplanen och kursplanen samt det medborgerliga utbildningsperspektivet, citizenship education. För att förstå elevernas värderingar bättre har jag använt mig av Bourdieus sociologiska teorier, vilket gett mig en bild av att skolan inte kan ta på sig hela ansvaret när det gäller överförandet av samhällets värden.

 • 5.
  Havana, Marcus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Det ska fungera socialt och språkligt": Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i dagens skola möter lärare många elever från olika länder. Elever Sverige får gå i en internationell klass för att kunna lära in ikapp sina jämnåriga kamrater som har svenska som sitt lärare medverkar. Fem av dessa lärare är Sva syfte att ta reda på vilka faktorer som kan påverka andra under intervjuerna har diskuterats och analyserats utifrån tidigare forskning och visar bland annat att modersmålsundervisning är gynnsam för elevers andraspråksutvecklin finns andra faktorer som påverkar andraspråkselevers inlärning och dessa är den sociokulturella bakgrunden (föräldrar, utbild kultur), elevers bakgrund och tidigare erfarenheter samt hur organiseringen av undervisningen ser ut.

 • 6.
  Gåsvaer, Camilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Portfolio och elevers motivation.: En litteraturstudie gällande relationen mellan portfolio som arbetsmetod och elevers motivation2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna studie har varit att studera relationen mellan motivation och portfolio, både digital och pappersbaserad. Samt att studera huruvida den ena metoden är mer motiverande för eleverna än den andra och hur relationen ser ut mellan portfolio och några av de sex utvalda motivationsteorierna som redogörs för i uppsatsen.

  Den metod som har använts i denna uppsats är forskningskonsumtion vilket innebär att resultatet är baserat på tidigare forskning inom de områden som berörs i denna uppsats, det vill säga motivation och portfolio. Utifrån dessa artiklar samt ytterligare litteratur har sedan en analys och diskussion gjorts för att undersöka relationen.

  Resultat som framkom i undersökningen visade att portfolio har en motiverande effekt för eleverna, framförallt den digitala portfolion, detta då den har flera tekniska fördelar jämfört med den pappersbaserade portfolion. Det framkom även att elevernas motivation i samband med portfolioarbetet visade en tydlig koppling till motivationsteorierna som tas upp i uppsatsen.Mina slutsatser av denna uppsats är att framförallt den digitala portfolion är en gynnsam metod att använda för att elevernas motivation ska öka. Dock bör teknologin i den digitala portfolion fortsätta utvecklas för att minska risken för tekniska problem. En annan slutsats som styrker detta faktum är att flera motivationsteorier återfanns i flera vetenskapliga artiklar och undersökningar vilket ytterligare styrker att portfolio kan höja elevernas motivation.

 • 7.
  Claesson, Pontus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  En granskning av granskarna: En studie av skolanmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har inriktats på att undersöka skolanmälningar till Skolinspektionen och Barn-och elevombudet. Studien bygger på en kvalitativ textanalys av anmälningar och myndighetsutredningar. Det har då blivit möjligt att jämföra anmälarens bild av skolförhållandena i förhållande till huvudmannen och skolans. Dessa ställs slutligen mot myndighetens tolkanden, som kommer till uttryck i beslut och tillhörande motivering.

  I enskilda fall har brister och missförhållanden synliggjorts vad gäller kränkande behandling, särskilt stöd och i övriga former av brister. I studien har det även undersökts i vilken utsträckning som myndigheterna utgår från ett barnperspektiv i samband med utredning och beslut. Det kan konstaterats att denna ambition efterlevs, även om detta förfarandet inte alltid är så konkret. Det har även fastställts att ansvaret för bristerna främst ligger på huvudmannanivå.

  Ett resonemang har även förts om vilken funktion som anmälningarna fyller och det har då fastställts att det huvudsakligen handlar om en kontrollfunktion. Detta då Skolinspektionen/BEO avser att undersöka förekomsten av bristerna som påtalats i anmälningarna, samt att kontrollera efterlevnaden av skollagen och förordningar bland skolorna. Studien har även visat att det finns ett tomrum i förhållande till dokumentation och vad som sker rent praktiskt i skolverksamheten.

 • 8.
  Schmiterlöw, Maria
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision. Linköping University, The Institute of Technology.
  Autonomous Path Following Using Convolutional Networks2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Autonomous vehicles have many application possibilities within many different fields like rescue missions, exploring foreign environments or unmanned vehicles etc. For such system to navigate in a safe manner, high requirements of reliability and security must be fulfilled.

  This master's thesis explores the possibility to use the machine learning algorithm convolutional network on a robotic platform for autonomous path following. The only input to predict the steering signal is a monochromatic image taken by a camera mounted on the robotic car pointing in the steering direction. The convolutional network will learn from demonstrations in a supervised manner.

  In this thesis three different preprocessing options are evaluated. The evaluation is based on the quadratic error and the number of correctly predicted classes. The results show that the convolutional network has no problem of learning a correct behaviour and scores good result when evaluated on similar data that it has been trained on. The results also show that the preprocessing options are not enough to ensure that the system is environment dependent.

 • 9.
  Harangi, Márta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social och studierelaterad stress i prestigeutbildningar: En enkätstudie med fokus på psykologstudenter och civilingenjörsstudenter i informationsteknologi vid Linköpings universitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte har varit att studera och synliggöra social och studierelaterad stress i två professionsorienterade utbildningar samt att studera genusaspekter i anslutning till detta.

  Studien är grundad på kvantitativ ansats, baserad på gruppenkät och efterföljde statistiska bearbetningar. Resultatet redogör för studenternas sociala och studierelaterade stress med fokus på psykologstudenter och informationsteknologstudenter, inklusive genusaspekten.

  Enligt resultatet uppskattade respondenterna sina stressnivåer på en medelhog grad. Det finns en grupp individer (cirka 15 procent) som visar psykosomatiska symptom på långvarig stress. Studenterna upplever studierelaterade stressfaktorer, stressorer som rör studieteknik, prestation, kontroll över den egna studiesituationen och rädslan inför framtiden, samt stressorer som relateras till olika sociala förhållanden. De viktigaste stressfaktorerna är: ständig tidspress och tidsbrist i studierna, de går på ständigt högvarv och de känner sig aldrig lediga från studierna. De är ständigt trötta och de har svårt att använda PBL.

  Det förekom könsrelaterade skillnader: kvinnor uppvisar en högre stressnivå än män.

 • 10.
  Ahlgren, Victoria
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andersson, Erica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Råd och planer för likabehandling: En studie av två nationella rådgivande dokument och sex gymnasieskolors likabehandlingsplaner2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en studie av två nationella rådgivande dokument och sex gymnasieskolors likabehandlingsplaner. Syftet med studien är att undersöka hur sex gymnasieskolors likabehandlingsplaner förhåller sig till Skolverkets allmänna råd samt Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionens handledning. För att kunna göra detta undersöks hur arbetet med likabehandling beskrivs i Skolverkets allmänna råd, DO, BEO och Skolinspektionens handledning samt gymnasieskolornas likabehandlingsplaner. Metoden vi har använt oss av är kvalitativ textanalys.

  Vår huvudfrågeställning är följande:

  • Hur förhåller sig de sex gymnasieskolornas likabehandlingsplaner till Skolverkets allmänna råd samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning?

  För att kunna ta reda på detta har vi även följande två frågeställningar:

  • Hur beskrivs arbetet med likabehandling i Skolverkets allmänna råd samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning?
  • Hur beskrivs arbetet med likabehandling i de sex gymnasieskolornas likabehandlingsplaner?

  I denna studie har vi kommit fram till att det skiljer sig åt hur väl likabehandlingsplanerna förhåller sig till de nationella rådgivande dokumenten. Likabehandlingsplanerna för skola 1, skola 2 och skola 5 följer Skolverkets allmänna råd samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning till stor del, medan likabehandlingsplanerna för skola 3 och skola 6 inte följer dessa rekommendationer i lika stor utsträckning. Skola 4 uppfyller råden till viss del. Det framgår av vår studie att flera av skolorna har allvarliga brister i sina likabehandlingsplaner.

 • 11.
  LIU, ZHI
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  A Study of the Relationship between Socialization Tactics, Motives to Study and Mental Health in Chinese College Students2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  College students constitute a particular social group that carries hopes and expectations from both parents and society. However, in recent years there have been  reports about increasing problems in many universities in China: students suspension from school, skipping classes, or even committing suicide,. As social isolation, anxiety, fragility etc are possible reasons, the importance of university student’s mental health has been taken seriously more and more. University students’ socialization refers to the process in which college students grow up into independent and mature individuals by learning social and culture knowledge. From social perspective, on one hand, they still need to learn professional knowledge, on the other hand, they have to construct a good philosophy for themselves, a correct world outlook and value conception. This study mainly explores undergraduate students’ mental health in relation to socialization tactics and motives to study. That means that the focus of this survey is not on the degree of socialization, but on the tactic the students have chosen to get into the university society.

  In this study totally 120 students were examined via two questionnaires, the University Personality Inventory(UPI) introduced from Japan, and the combined Motives to Study and Socialization Tactics questionnaire from Israel. Both of them  passed homogeneity testing. The 120 students were from four universities, two  located in Hangzhou city and two in Beijing. Statistical analysis including correlation analysis, multiple regression and t-test, showed that motives to study had little to do with students’ mental health, while scholastic and collegiate socialization tactics were associated with good mental health of the students. There was no big difference in study motives and socialization tactics between the male and the female students in this study.

 • 12.
  Dervisic, Senahida
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Wisell, Hanna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Moderskap och barnuppfostran: En studie om moderskap och barnuppfostran ur svenskt och fornjugoslaviskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Mamattah, Raymond Selorm
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Students’ Perceptions of E-Learning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to discover students’ opinions of e-learning, which is an alternative to traditional classroom teaching and learning.  The research was done because, with the advancement in technology there are tools provided to make e-learning possible, hence the need to know what students make of the idea of e-learning, as they are the target and the main beneficiaries of this technology enabled learning.  The research data was collected at Ho Polytechnic, Ghana, with 80 questionnaires.

  The results of the research show that majority of the students think e-learning is an innovative idea and must be encouraged, however, few concerns such as the fear of employers’ discrimination against those who study through e-learning were discovered.  It was also realised that hybrid learning, which is a combination of online learning and face-to-face learning, is the preferred mode of learning for the respondents.

  The researcher recommends that as students prefer hybrid learning, educational institutions in Ghana should make more effort to invest in tools that make e-learning possible, and not to be opening satellite campuses all over the country as is currently the case.

 • 14.
  Sörestad, Jenny
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Fysisk aktivitet och skolprestationer: Hur påverkas elevernas skolprestationer av fysisk aktivitet?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens ungdomar blir alltmer stillasittande och skolresultaten sjunker. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (2011), står det att leken har stor betydelse, speciellt i de yngre åldrarna, för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaperna på ett bra sätt. Det står även att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Vidare står det även att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

  I den här studien har jag valt att titta på om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer och om det finns någon skillnad mellan könen avseende detta. Studien är baserad på nio stycken vetenskapliga artiklar där man har tittat på sambandet mellan fysisk aktivitet och skolprestationer på elever från  mellanstadieåldern till högstadieåldern. Det är en internationell spridning på studierna i artiklarna.

  Sammanställningen av de olika studierna  visar på ett visst positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer i samtliga studier förutom en.  Resultatet visar inte på någon stark genusfaktor utan fysisk aktivitet och skolprestationer har ett samband oavsett kön.

 • 15.
  Nilsdotter, Måna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  ”Vad lärde jag mig av min folkhögskolekurs?”: Den upplevda nyttan av en allmänt bildande och personlighetsutvecklande kurs i tio års retrospektiv och i jämförelse med mål och egna behov2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förstå vilken typ av behov som deltagarna har haft och velat tillfredsställa genom en allmänt bildande och personlighetsutvecklande kurs, samt om de i retrospektiv anser att de har haft nytta av kursen privat och/eller professionellt ur olika synvinklar: har de fått en ökad förståelse för demokratiska processer, har de kunnat förändra sin livssituation i önskad riktning, upplever de att de har fått användbara kunskaper inom något område, är de mer intresserade av och engagerade i kulturlivet, samt upplever de att de har utvecklats som personer?

  Med utgångspunkt i folkbildningsrådets riktlinjer samt denna folkhögskolas intentioner enligt kursledning och kursbeskrivning, så försöker jag inledningsvis ringa in vilken typ av nytta kursen huvudsakligen vill ge, det vill säga vilka värden man från kursledningens håll vill förmedla eller skapa. Deltagarnas egna behov är också väsentliga i sammanhanget, och kommer att sättas i relation till den eventuella nyttan.

  Min huvudsakliga frågeställning är vilken eventuell verklig nytta deltagarna anser att de har haft av denna folkhögskolekurs - privat, professionellt eller annat? I det sammanhanget är det också intressant att titta på om man kan skönja någon förändring av deltagarnas syn på den eventuella nyttan i ett längre perspektiv. Och om det kanske även finns aspekter på nytta och värde av kursen som var ny, annorlunda och oväntad.

 • 16.
  Nilsdotter, Måna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  ”Vad lärde jag mig av min folkhögskolekurs?”: Den upplevda nyttan av en allmänt bildande och personlighetsutvecklande kurs i tio års retrospektiv och i jämförelse med mål och egna behov.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “What did I learn from the Folk High School course that I took?” The personal och professional use of a Folk High School course focused on the fine arts and personal growth, in ten years retrospective and in comparison with the participants’ own goals.

 • 17.
  Bunayog Gustavsson, Ethel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. -.
  Varför skriker du?: En kvalitativ studie om ljudnivån på förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka ljudnivån på förskolan, vad den beror på, hur den påverkar barn och pedagoger samt vad pedagogerna gör för att förbättra situationen. Observationer i barngruppen och intervjuer med pedagogerna gjordes för att kunna få svar på frågeställningarna. Resultatet visar att ljudnivån på förskolan är ganska hög och det beror på många olika faktorer som till exempel barnens ljud, för stora barngrupper och materiella ting som låter. Den höga ljudnivån på förskolan påverkar både barn och vuxna på ett negativt sätt där pedagogerna märker att barnen blir stressade och pratar högre; hörseln försämras samtidigt som det påverkar barnens koncentrationsförmåga. Pedagogerna märker även själva att de blir stressade och trötta samt att deras arbetsförmåga blir påverkad av den höga ljudnivån. Den höga ljudnivån är inte bra alls för alla de som vistas i lokalen. För att förbättra situationen använder pedagogerna pedagogiska åtgärder som t.ex. att dela upp barnen i små grupper, planera och styra barnens aktiviteter samt använda materiella åtgärder som till exempel ljuddämpande ”tassar” på bord och stolar. 

 • 18.
  Runqvist, Emma
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Dyskalkyli - vad kan det vara?: En litteraturstudie om dyskalkyli och hur det visar sig hos elever i grundskoleålder2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka aktuell forskningslitteratur för att se hur dyskalkyli framställs för att som pedagog kunna upptäcka och stötta dessa elever i tid. Det syftas också till att få reda på en ungefärlig omfattning av dyskalkyli bland elever i grundskoleålder.

  För att få fram ett urval av litteratur till denna studie avgränsades sökningen till att beröra forskning om dyskalkyli, inte om att undervisa elever med dyskalkyli. Forskning från år 2000 och framåt har använts för att få så aktuella ståndpunkter som möjligt.

  Resultatet i denna studie har visat att dyskalkyli är ett omstritt begrepp som idag saknar en allmänt accepterad definition. Trots att en entydig definition saknas föreslår flera studier att dyskalkyli bland annat kan innebära brister i taluppfattningen. På grund av avsaknad av definition av begreppet dyskalkyli är det mycket oenigheter kring diagnosfrågan. Detta då det förekommer flera olika instrument för att mäta det. Ändå har flera studier gjorts där dyskalkylins omfattning bland elever i grundskoleålder är bedömd. Det uppskattas att ungefär 5-6 procent av alla elever i grundskolan har dyskalkyli.

 • 19.
  Trygg, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Blom, Elin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Ensamkommande flickor och deras framtid: Unga kvinnor som har kommit till Sverige som ensamkommande flickor, hur de talar om sin framtid samt deras upplevelser av utbildning och arbete i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study have set out to oppose the experience and outlook on future regarding education and work within the group of young women who came to Sweden as unaccompanied refugee children. The purpose of the study is also to increase knowledge about young women who came to Sweden as unaccompanied refugee children. Qualitative in-depth interviews with a hermeneutic research approach characterized by the author’s preconceptions have been used for the study. The key features of the study is that young women after they have moved out of the residential care home to their own apartments experience feelings of loneliness and lack of support. Experiences of segregation in school and knowledge gaps regarding education and work is also key features in the study. In the conclusion of the study possible improvements are suggested to improve young women’s contact network before moving to their own apartments, counteract segregation in school and suggest an establishment of regular dialogues. The improvements aims as a way to increase young women’s abilities to reach their goals, increase their wellbeing and improve integration.

 • 20.
  Engberg, Desiree
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Lärares erfarenheter av elevdokumentation i grundskolan: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Under de senaste decennierna har skolans utformning förändrats och det finns ett större krav på dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling från Skolverket. Lärare förväntas föra en individuell dokumentation av varje elev. Dokumentationen ska fungera som ett underlag vid

  utvecklingssamtal, målformulering och uppföljning och den dokumentationen fyller även ett viktigt syfte i förbättringsarbetet med skolan. Syftet med studien är att beskriva lärares erfarenheter av dokumentation i grundskolan. Tidigare forskning visar att dokumentationen fungerar som ett hjälpmedel för lärare, vårdnadshavare och elever, men det framkommer också att det finns brister med dokumentationen och det tillvägagångssätt som används. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. Grundskollärare från ett avgränsat geografiskt område och med varierad yrkeserfarenhet inkluderades. Totalt kontaktades 12 grundskollärare varav totalt 6 deltog i studien. Materialet analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys. Genom denna analysmetod skapades kategorier och underkategorier av det insamlade materialet. Resultat: Resultatet visar att dokumentationen fyller flera funktioner i lärares vardag. I resultatet framkom följande kategorier: Dokumentation är tidskrävande, Dokumentation kräver etiska ställningstaganden, Utmaningar och fördelar med digital dokumentation, Dokumentationen är ett verktyg med underkategorierna: Ett verktyg för lärande, Ett verktyg för kommunikation, ett verktyg för reflektion, ett verktyg för utveckling .Denna studie ger en beskrivning av hur lärare upplever dokumentationen i grundskolan och vilket syfte den fyller. Det framkommer att tid, resurser och användbara hjälpmedel är viktiga för att underlätta lärares arbete med dokumentationen.

 • 21.
  Bustad, Siri Dam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Att skapa förutsättningar för elevers inflytande En beskrivning av rektorers uppfattningar om elevinflytande2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att beskriva rektorers uppfattningar om fenomenet elevinflytande. Undersökningen har en fenomenografisk forskningsansats och genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med sju verksamma rektorer. Studien analyseras utifrån ett ledarskapsperspektiv. Resultatet av undersökningen visar att delaktighet uppfattas som den viktigaste byggstenen för elevinflytande och att delaktighet återfinns i tre områden av skolornas arbete med elevinflytande. Förutom politisk delaktighet och social delaktighet, som är begrepp som tidigare tagits fram i en studie av Helene Elvstrand (2009) har denna studie bidragit med ytterligare ett område som jag kallat pedagogisk delaktighet och som i huvudsak rör elevers inflytande över det egna lärandet. 

 • 22.
  Andersson, Ulrica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Placerade barns skolgång: En studie om ungdomar som är eller har varit placerade i samhällsvård och deras upplevelse av skolgång, stöd och relationer i skolan.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt både svensk och internationell forskning är placerade barns skolgång bristfällig. Syftet med denna studie är att utifrån ett barnperspektiv undersöka hur placerade ungdomar mellan 16- och 20 år har upplevt/upplever sin skolgång och hur samspelet mellan dem och lärarna har sett ut, och även om de har fått särskilt stöd under sin skoltid. Frågeställningarna är följande: Vilka erfarenheter och upplevelser av skolan har ungdomar över 16 år som varit eller är placerade i samhällsvård? Hur har samspelet mellan ungdomarna och lärarna/pedagogerna fungerat under skolgången enligt ungdomarna? Har dessa ungdomar fått något särskilt stöd under sin skolgång och vad berättar de om detta? Denna studie är inspirerad av livsberättelse som metodansats och kvalitativa intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Fem personer har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats. Utifrån berättelserna har teman skapats och analyserats/diskuterats utifrån det sociokulturella perspektivet, barnperspektivet och det relationella perspektivet. Huvudresultaten i studien är att läraren i skolan har en viktig roll för placerade barn. Läraren behöver ge stöd, samspela och se ungdomarna som individer oavsett bakgrund eller prestation. Att ha en social tillhörighet och goda relationer med andra elever och lärare har också visat sig vara betydelsefullt. Ungdomarna nämner också att stödet de har fått i skolan har sett olika ut och upplevts både positivt och negativt. Positivt utifrån att de har fått det stöd de behöver men även negativt med skamfyllda upplevelser där ungdomarna känt sig bortvalda vilket i sin tur har lett till störande beteenden eller att de har gett upp hoppet om att lyckas i skolan.

 • 23.
  Kufver, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Sandra, Karlsson
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Premenstruellt syndrom: Symptom och coping2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt symptom samt hantering av PMS genom en enkätstudie där 72 kvinnor i åldrarna 18-49 deltagit. Syftet med studien var att beskriva symptombild och kvinnors sätt att hantera PMS. Fokus riktades mot vad kvinnorna gör för att hantera upplevda symptom och vi har tittat på olika samband. Resultaten visade att de allra flesta kvinnor upplever något PMS-symptom och förekomsten är hög (98,5%) med en spridd symptombild. Mest förekommande symptom när det gäller svåra besvär var ilska/lättretlighet, gråtmildhet och fysiska symptom. Det vanligaste sättet att hantera och förhålla sig till sin PMS i vår studie är ett medvetet och accepterande förhållningssätt. Att äta sötsaker, undvika sociala aktiviteter samt träna mindre har ett signifikant negativt samband med känslan av att kunna hantera sin PMS. Studien har även belyst att ökad medvetenhet hos kvinnor kan gynna deras förmåga att hantera PMS och föreslår fortsatt forskning inom området med fokus på behandlings metoder.

 • 24.
  Fogelberg Eriksson, Anna (Editor)
  Linköping University, The Tema Institute, Centre for Gender Studies. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Verksamhetsberättelse 20102010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2010 har verksamheten vid Forum framför allt varit fokuserad på två externt finansie-rade uppdrag: genomförande av en utbildning på uppdrag av JÄMI samt den internationella konferensen Equality, Growth and Sustainability – do they mix? Dessa två uppdrag samt andra aktiviteter beskrivs närmare i det följande, delvis i kronologisk ordning.

 • 25.
  Karlsson, Anita
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "De kan uppträda lite udda och annorlunda": Pedagogers bild av särbegåvade och högpresterande elever i grundskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Fogelberg Eriksson, Anna (Editor)
  Linköping University, The Tema Institute, Centre for Gender Studies. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Verksamhetsberättelse 20112011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under verksamhetsåret 2011 har relativt stor del av arbetet inom Forum ägnats åt LiU-internt och Linköpings-lokalt arbete, efter föregående års fokus på externa uppdrag. Forum har an-ordnat en rad öppna samt LiU-interna arrangemang som presenteras i det följande. Initie-ringen av den så kallade Genusakademin vid Linköpings universitet, som syftar till att stärka genusforskningen vid universitetet, har varit en viktig uppgift för Forum.

 • 27.
  Alderfalk, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Forsyth, Vanessa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Bedömning i matematik i lågstadiet: En litteraturstudie om bedömningsformer i matematik och reliabiliteten i prov med flervalsfrågor.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilken bedömningsform som främjar elevers utveckling i matematik samt hur reliabiliteten i ett matematikprov påverkas av flervalsfrågor. Bedömning har lika stor del i undervisningen som kunskapsförmedlingen. Läraren kan planera sin undervisning utifrån bedömningarna som görs och därmed lägga undervisningen på en väl anpassad nivå för sina elever. Bedömning kan ske formellt som exempelvis vid prov där olika frågeformuleringar påverkar reliabiliteten i proven. Detta är en forskningskonsumtion som grundas på en systematisk litteraturstudie. Metoden vi använt oss av är databassökning i databaserna ERIC och UniSearch. Resultatet visar att formativ bedömning är den mest givande bedömningsmetoden för eleverna och genom kontinuerlig återkoppling främjas elevernas lärande. Den formativa bedömningsprocessen kräver dock mycket tid och engagemang från läraren vilket gör att arbetsbördan och stressnivån ökar. Resultatet visar även att prov med flervalsfrågor har en låg reliabilitet jämfört med andra provtyper. Det går dock att vidta åtgärder som höjer reliabiliteten.

 • 28.
  Fogelberg Eriksson, Anna (Editor)
  Linköping University, The Tema Institute, Centre for Gender Studies. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Verksamhetsberättelse 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I verksamhetsberättelsen beskrivs och kommenteras några av de uppgifter och inslag Forum arbetat med under året. Mer information finns också på Forums hemsida www.liu.se/genusforum.

 • 29.
  Mlivic, Azra
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Nordquist, Ellen
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet: - Förskolan som den trygga basen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ge upphov till en djupare och förberedande kunskap inför kommande yrke inom området barn som utsätts för våld i hemmet. Arbetet genomsyras utav ett perspektiv vilket är förskollärarperspektivet. Vi kommer genom analyser ta reda på förskollärares utsagor om barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet. Detta för att bidra med mer kunskap till kommande profession om hur barn som utsätts för våld i nära relationer interagerar i mötet med andra aktörer i förskolan.

  Vi har genom studiens gång använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Genom intervjuer har förskollärare berättat om hur barn som utsätts för våld i hemmet uppmärksammats samt hur förskollärare kan arbeta för att finnas där och stödja dessa barn.

 • 30.
  Grönqvist, Bianca
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  ”För att det är kul att lyssna!”: en studie om barns uppfattningar och upplevelser kringhögläsning i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien berör barns uppfattningar och upplevelser om högläsning i förskolan. Tidigare forskning belyser högläsning och barnlitteratur ur ett pedagogiskt perspektiv. Däremot saknas studier som undersöker hur barn upplever högläsning i förskolan samt hur högläsning som aktivitet framhålls med hjälp av barn. I den här studien har högläsning ur ett barnperspektiv utifrån 4-5-åringars uttalanden undersökts. Studien innefattade barnintervjuer som sedan transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Barnens uppfattningar och upplevelser gällande högläsning i förskolan varierade. Många av barnen saknade förståelse för vuxnas syfte eller det pedagogiska syftet med högläsningen, vilket i sin tur kan vara bakgrunden till att barnen saknade intresse för högläsning och barnlitteratur. Utfrån intervjuerna framgick det också att barn både gör medvetna och slumpmässiga bokval till högläsningsstunden. Slutsatsen av studien är att barns uttalanden om högläsning synliggör deras intresse för aktiviteten, samt hur det i sin tur påverkar hur de uppfattar och upplever bokvalen.

 • 31.
  Holton-Jørgensen, Helle
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Hont, Petra
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Separering, integrering, hållbar konflikthantering: En kvalitativ studie av kvinnliga och manliga kommunikativa uttryckssätt i arbetslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att studera chefers upplevelser av kommunikation i arbetsrelaterade konflikter och hanteringen av dessa. Vidare var syftet att studera chefers upplevelser av skillnader i kvinnliga respektive manliga kommunikativa uttryckssätt och försöka identifiera vilka av dessa uttryckssätt som upplevs främjande för hållbar konflikthantering. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer har använts vid insamling av data. Analysen har utgått från hermeneutiken, där inspiration har hämtats från den fenomenologiska kodningsprocessen. Resultatet visar att konflikter är ett positivt inslag i arbetslivet så länge de benämns på ett avdramatiserat sätt. Studien visar att det finns skillnader i sättet att kommunicera baserat på personlighet, men att genus inte kan avfärdas eftersom det framkommit skillnader i kvinnliga och manliga uttryckssätt. Män och kvinnor fokuserar på olika saker och dessa skillnader bör kunna kombineras i konstruktivt syfte, genom att identifiera vilka egenskaper som medför negativt respektive positivt resultat samt lära av varandra för att främja hållbar konflikthantering.

 • 32.
  Andersson, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Socialitet – vad är det?: En sociologisk forskningsöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts utifrån iakttagelsen att det i forskningssammanhang inom samhällsvetenskaperna hänvisas till begreppet eller fenomenet socialitet utan att det egentligen redogörs för vad som åsyftas. För att ge ökad förståelse av socialitet har syftet för denna studie varit att belysa hur socialitet som begrepp eller fenomen beskrivs inom mikrosociologisk teoribildning och empirisk forskning. Studien är en forskningsöversikt där empirin genomgått deskriptivt kvalitativ innehållsanalys.

   

  Översikten presenterar beskrivningar av socialitet möjliga att kategoriseras under fyra olika teman varav ett av dessa är personlighetens socialitet och där socialiteten beskrivs som en emergent spiralformad dialektisk process genomsyrad av elementär och avancerad responsivitet. Studien visar även på att socialiteten kan vara genomkorsad av skillnad utifrån vitt skilda önskemål om form, miljö och mängd. Här diskuteras hur socialiteten idag ter sig utsatt för ökade spänningar där alla anses söka gemenskap för välbefinnande och där individen ställs som ansvarig för sina personliga framgångar, ledande till ett socialitetens dilemma.

 • 33.
  Angström, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Stödinsatser i form av särskilt stöd och alternativa verktyg utifrån specialpedagogers perspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien har sitt fokusområde på stödinsatser i form av särskilt stöd och alternativa verktyg. Studien bygger på specialpedagogers perspektiv. Syftet med studien är att studera specialpedagogers erfarenheter av vilka faktorer som påverkar bedömning till stödinsatser och vilka förutsättningar som behövs för att stödinsatserna ska bidra till elevers lärande och utveckling. Centrala begrepp i studien är elever i behov av särskilt stöd, stödinsatser, särskilt stöd, alternativa verktyg, inkludering och exkludering. En kvalitativ metod med enkäter som datainsamlingsmetod har använts. Den grundläggande ansatsen till forskningsprocessen är induktiv vilket innebär att generella slutsatser dragits utifrån de svar som kommit in. Resultatet av studien har tolkats utifrån tematisk analys där sammanlagt sex teman skrivits fram. De identifierade teman som studien resulterat i är vem som beslutar om stödinsatser, vilka orsaker som ligger till grund för besluten, vad besluten bygger på och avgörande faktorer till beslut. De teman som identifierats vad gäller alternativa verktyg är situationer då alternativa verktyg ger bäst stöd samt förutsättningar för att alternativa verktyg ska ge stöd.

 • 34.
  Karlsson, Astrid
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Sammanhangets påverkan på språkförståelse: Sammanhang som underlättar för förståelse när tal är svårt att förstå2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How hard it is to understand speech can be affected of noise in the surrounding and/or the individual ability to hear. This study examines if semantic coherence and previous knowledge in the form of textprimes, increases the perceptual clearity of speech that is degraded by Noise Vocoding (see: Shannon, Zeng, Kamath, Wygonski, & Ekelid, 1995). This study showed that the perceptual ability of a degraded speech sentence increased if the sentence was presented after a textprime, compared to if no prime was shown. The perceptual clearity of degraded speech sentences was also increased if the sentence was semantically coherent. This study showed significant results for increased perceptual clearity for the condition with matching primes, independent of if the sentence was semantically coherent or not. The perceptual clearity of spoken sentences was significantly increased if the sentence was semantically coherent, and presented after a matching prime, or if the speech-sentence was less degraded. The perceptual clearity was experienced as highest when a speech sentence was both semantically coherent and presented after a matching textprime. This shows that previous knowledge and semantic context influences perceptual clearity, both together and as separate variables. 

 • 35.
  Egill, Jóhannsson
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Understanding the needs and life experiences of adult students: A qualitative study of adult students in Preliminary Studies at Keilir2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Adult learners bring different experiences and perspectives to their education. It is important they get opportunities to learn at their own speed, through different situations and activities. Consequently, the teaching methods and learning environment are very important to the learner. Therefore the school and it´s teachers play a big role in making the learner feel comfortable and gain new experiences which could help them develop themselves as adult learners and find the right learning path.

  This thesis explores how the individuals needs and life experience is utilised through the learning process in the learning environment of the Preliminary studies program at Keilir. The focus is on student’s experiences of the learning environment at Keilir in order to see if they meet the needs of adult students. That being said, interviews with former and current participants in the program will show what the students experienced during their time in the program and how they felt their needs were met.

  Furthermore Lave and Wenger´s (1991) concept of a community of practice will be used to explore the education at Keilir and how learning in collaboration with other students and others that impact the learner’s journey can affect the learner’s education and their learning experience.

 • 36.
  Berghard, Klara
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Tunliden, Sandra
  Det framtida barnet: konstruktion av något som inte finns2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien som gjorts är kvalitativ och behandlar hur unga vuxna som ännu inte har

  barn konstruerar bilden av sitt framtida barn. Som grund har vi haft

  socialkonstruktivismen som ontologisk och epistemologisk

  position.  Frågeställningarna i studien är: Hur talar individer som ännu inte har

  barn om sitt framtida barn? Påverkar individens tidigare socialisationsprocess

  tankarna av det framtida barnet? Vilka centrala institutioner hänvisar individen

  till i talet om sitt framtida barn? I studien har vi använt oss av semistrukturerade

  intervjuer och dessa har sedan transkriberats analyserats.

  Det har visat sig att individernas egen socialisationsprocess speglar av sig på hur

  de talar om sitt framtida barn. Värderingar, egenskaper, skola och relationer är

  de centrala institutioner vi funnit i empirin. Resultatet har kopplats samman med

  teorier som socialisationsprocessen, institutioner, habitus, risksamhället,

  modernitet och självidentitet samt angränsande forskning.

 • 37.
  Gyllenberg, Samuel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Folkbildning: "En rörelse av idéer" i en röra av ideologier2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om folkbildningens särart, vad som gör folkbildning unik, vad som definierar folkbildning som begrepp och koncept. Syftet med studien är att söka efter variation kring vad folkbildning kan uppfattas vara, att göra explicit en annars tyst och oreflekterad kunskap. Uppfattningar hos verksamhetsledare på regional nivå inom studieförbunden i ett regionalt avgränsat område låg som fokus för studien. De teoretiska utgångspunkterna har hämtats från en tolkningstradition och undersökningen har en fenomenografisk ansats. Studien har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie av semistrukturerad karaktär. Analysresultaten har genererat fyra kategorier, identitet, form, resultat och process som begreppsnivåer för folkbildningens innebörd. Slutsatsen är att folkbildning delvis definieras av personer utifrån ideologisk bakgrund, utifrån aktuell kontext genom uttryck knutna till analysens fyra kategorier.

 • 38.
  Brandén, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Anknytningens sociologi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en sociologisk förståelse av anknytning mellan vuxna samt att bidra teoretiskt till relationell sociologi och emotionssociologi. Studiens frågeställningar fokuserar på hur människor värderar och reagerar på anknytningsrelaterade interaktioner.

  Arbetet är dels teoretiskt, där anknytningsteori korsbefruktas med sociologisk roll- och handlingsteori, och dels empiriskt, där personer intervjuas om sina nära relationer. Empirin tolkas hermeneutiskt, vilket leder till att teoretiska antaganden ifrågasätts och att teorin revideras och kompletteras. Resultatet relateras slutligen till annan relevant teoribildning.

  En slutsats är att människor bedömer om omsorg kommer att ges på önskat sätt genom att utvärdera varandras förståelse för och vilja att spela sina roller som omsorgsgivare respektive omsorgstagare. Olika människor fokuserar då på olika aspekter, vilket ger dem olika anknytningsstilar och olika sätt att bygga positiva självbilder. Arbetet visar också hur anknytningsrelaterade impulser efter funktionell adaption kan motivera människor till att bland annat inleda och upprätthålla relationer.

 • 39.
  Yngve, Karolina
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design.
  Man lär sig mer i slöjden: en litteraturstudie om slöjdämnets innehåll2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna uppsats var att undersöka hur slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011 relaterar till varandra. Detta har gjorts genom fördjupade litteraturstudier inom fältet för aktuell slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011. Innehållet från dessa områden har sedan sökts igenom efter likheter och skillnader. Resultatet visar att innehållet till övervägande del är mycket lika varandra. Därför dras slutsatsen att ämnesexperterna som tog fram kursplanen är väl insatta i den aktuella slöjdforskningen och i ett vidare perspektiv ger detta ett större förtroende för regeringen som är de som står bakom kursplanen för slöjd. Något som inte finns med i kursplanen för slöjd från 2011 är dock vilken positiv effekt interaktion mellan elever kan ge samt att de genom att kunna ge och få kritik från andra elever utvecklas både i sitt eget arbete men också som personer då de får syn på sin lärprocess. Dessa två punkter ser jag som möjliga utvecklingsområden vid en eventuell revidering av kursplanen för slöjd.

 • 40.
  Strid, Linette
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Lundgren, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  ”Man är ju i ett tillstånd som inte går att beskriva”: att uppleva en närståendes självmord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med studien är att med kvalitativ metod undersöka efterlevandes upplevelse av en närståendes självmord. Med semi-strukturerade intervjuer har sex deltagare i Mellansverige skildrat sin upplevelse och materialet har bearbetats i enlighet med metoden Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Genom analysen synliggjordes tre områden nämligen 1) att uppleva en närståendes självmord, 2) att hantera en närståendes självmord och 3) att skapa mening kring en närståendes självmord. Dessa består i sin tur av ett antal teman som detaljerat beskriver varje del av den totala upplevelsen. Något som är särskilt värt att nämna är hur viktig omgivningens förståelse varit för att de efterlevande ska kunna bearbeta sitt trauma. Deltagande i stödgrupp för efterlevande har varit till hjälp samt den inre styrka som samtliga deltagare upplever sig ha anammat för att orka och utvärderat studiens begränsningar samt givit förslag på fortsatt forskning.

 • 41.
  Söderström Gardevåg, Rebecka
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Malm, Patrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Konstruktioner i barnböcker: en analys av LasseMajas detektivbyrå utifrån genus- och rollteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att granska genus- och rollkonstruktioner i barnböcker utifrån frågeställningarna; hur ser genus- och rollkonstruktioner ut i de studerade böckerna? Böcker är en viktig källa i barns socialisationsprocess (Hulth & Schönbäck, 2011). Studien utgår från konstruktionismen, och använder sig av bild- och textanalys för att studera LasseMajas detektivbyrå. Studien utgår ifrån genusteori och rollteori och har en deduktiv ansats.

  Resultaten visar bland annat att böckerna innehåller en genusnormativ yrkesdelning och att bilderna särskiljer kvinnor och män från varandra. Det finns vissa grundläggande normer i böckerna samt vissa yrken som har olika viktiga funktioner. Böckerna skildrar även hierarkier, att det finns skyldigheter inom givna relationer samt att vissa roller krockar med varandra. Studiens slutsats är böckerna skildrar normativa inslag gällande hur karaktärer porträtteras och tillåts agera. Konstruktionerna förmedlar att det är viktigt att kvinnor och män särskiljs, samt att ordning och stabilitet bevaras i sociala system.

 • 42.
  Weiser, Wolfgang
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Present Poise In Momentum: Embodied learning of applied aesthetics in our sense of balance – a study about sensorial cultural use of balance2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study lies in investigating the embodied learning of applied aesthetics in our sense of balance in the educational space and how it can contribute to change one of a present major public health related problem, the problem of sedentary behaviour in school and society. The investigation is not an effect study, but aims to question our sensorial cultural practice of applied aesthetics, by looking at how we use our ability to balance in the educational space.  Introducing and including elements from the field of art, the aesthetics field of knowledge and life science, the question of acknowledging embodied learning is explored mainly in the sensorial cultural praxis of our ability to balance. Embodied praxis is represented by the Alexander Technique and Elsa Gindler’s concept, with relation to modern neuromechanics. An educational view of knowledge that unilaterally enhances and rewards abstraction as well as theoretical thinking, by validating matrices and merit points, creates unbalance. Treating this unbalance solely with physical exercises enhances the conflict of how to use learning time in school and seems not to lead to a solution. By seeing the educational space as a space of embodied practice the investigation is built around participants’ sense of balance in embodied learning during a school day. The established sensorial cultural practice of how we are using our sense of balance in movement responses is observed during a school day and in a complementary inquiry explored and discussed with the children. Also the time of sitting is measured. The qualitative analysis or reading in this research of embodied learning is done by analysing directions or pointing in poise in momentum for finding inclusive or exclusive corresponsive sensorial tendencies in relation to sensorial cultural practice, including individual, social and regulative aspects. The minor quantitative part in this investigation is looking at the time spent sitting during the school day in the given conditions for defining the pupils’ sedimentary behaviour. The found embodied learning was not noticably acknowledged and not commented by the teacher.  The learning sessions were varying in space, form and in their content. In spite of the attempt of the teacher to create moveability, the children were sitting 54%  or more of the day in school. Inclusive dynamic responsiveness gave ability to balance and promoted embodied learning. Isolated or excluded responsiveness did not noticably engage the sense of balance and did not promote embodied learning. It resulted into pointing or directing downwards and leaning forward, backward or inwards into supportive furniture in accordance with gravitation. The study finds that inclusive responsiveness increases aligned balancing in poise in momentum. In its conclusion the study recognizes the value and effect of physical activity, but argues that moving to be healthy is not effectively changing sedentary behaviour. It argues instead for embodied health sufficient moving on a general sensorial level.  To be able to use our sense of balance as function of intelligence, we still need to increase acknowledgment of our evolutionary inherited skill further.

 • 43.
  Valtersson, Lisa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  How adult migrant students learn maths.: Adult students understanding and engaging with maths.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the adult immigrant students’ experience of maths in Sweden. I will present an understanding rather than an explanation on how second language adult students learn maths. It can be argued that people who study maths as adults in a new homeland and in a foreign language face particular challenges. At the same time research reports that people sometimes approach the subject in a more fruitful way as adults compared to their childhood experiences. I want to contribute to the general knowledge of the subject and furthermore provide improved understanding of how mathematics teachers can guide their students towards their goals.I have performed semi-structured qualitative research interviews. My informants are my own maths students on the basic level with incomplete grades in maths from secondary school, or they have failed in their maths studies in upper secondary school due to a low level of know-ledge. They are over 20 years of age and they are all immigrants and have arrived in Sweden as adults. I have used my students statements, written as narratives as the material which is to be interpreted and understood. Because of my use of my own students in the interview, I will not take into account their statements about the teacher’s role in my conclusion.I find that:1. The difficult experience of being forced to leave the home country, together with a wish to take revenge on the failures from their youth, can lead to a kind of struggle for decom-pensation that can be reflected in the participants' positive evaluation of their maths studies.2. Having a family is a great motivational help for studying regardless of the time it takes to take care of the same.3. The memories of previous failures with the incomprehensible, abstract mathematics characterise the students’ inception of the subject.4. It seems possible that adult students can understand themselves in a new way and redefine their relationship with maths and their own ability to study the subject.

 • 44.
  Bergman, Anette
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Pedagogiska Appar: Speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av möjligheter till lärande genom pedagogiska Appar på surfplattor2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker sex verksamma speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av att använda pedagogiska Applikationer (Appar) på surfplattor i sin undervisning.

  Studien utgår från lärteorier och dess metodologiska ansats är kvalitativ där det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys och sju teman framkom.

  Resultatet visar informanternas utsagor beskrivna i teman, vilka speglar olika lärande såsom lärande genom tillämpning, individanpassat lärande, självständigt lärande, gemensamt lärande, lärande av någon som kan mer, kreativt och varierat lärande samt teknologins utmaningar och resurser. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att faktorer som bland annat variation, visualisering och engagemang har stor positiv påverkan på lärande genom Apparna.

 • 45.
  Andersson, Jenny
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Från segregation till segregation: En familjs ackulturation i en mångkulturell miljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hageby is a district in Norrköping, which is mainly perceived as segregated with a large number of inhabitants of foreign origin. It's also associated with low socioeconomic status, criminality, high unemployment and social exclusion. The external perception of the area is mainly negative, whilst the internal experiences and views, on the contrary are quite positive. Some internal conflicts, based on ethnicity and religion is clearly present here, but most informants expresses a positive view of the Swedish people, though many have little opportunity to interact with ethnic Swedes. Living in a multicultural area, seems for many of the local inhabitants to be something partly positive. For newcomers living there, closeness to family and their ethnic group, also helps soften the stress of settling in and adjusting to a new community. Extensive research shows that living in a segregated area, tend to slow the integration process, having negative effect on learning the new language, developing networks necessary for finding work, understanding of and full participation in society. Newer the less, my informants show that living in a segregated area, does not necessarily have these effects on an individual level. Although the extended influence of negative stereotyping of the area and the people who live there, tend to have an effect on self image and the construction of identity.

 • 46.
  Larsson, Lars-Evert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Lärare och elevers erfarenheter av datorer i gymnasieskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Söderberg, Peter
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lärstilar: Om deras betydelse för lärares planering och organisation av matematikundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gymnasieskolor har fått kritik av Skolinspektionen (2010) för avsaknad av individanpassning av matematikundervisningen och det saknas tid för elever till reflektion över olika matematikfenomen och inlärningssätt.

  Det här Syftet med detta examensarbete är att sammanställa aktuell forskningslitteratur som behandlar elevers individuella inlärningsstilar (här kallad lärstilar) för att öka kunskapen hos lärare och blivande lärare huruvida lärstilar har betydelse för elevers inlärning och lärastilars betydelse för organisation av matematikundervisningen. Följande frågeställningar analyseras utifrån litteraturen: Hur kan olika lärstilar klassificeras? Vilka tester används för att fastställa olika lärstilar? På vilket sätt kan olikhet i lärstilar få konsekvenser för hur lärare bör planera och organisera matematikundervisningen? Mina resultat pekar på att det finns en mängd av konkurreande lärstilsteorier men visar trots det på att det går att hitta gemensamma nämnare för klassificering av de olika teoriernas lärstilar. De tester som har identifierats är LSI (Kolb´s lärstilsteori) och PEPS (Dunn´s lärstilsteori), vilkas validitet kritiseras och kontinuerliga omarbetningar av testerna utförs. Lästilsteorierna baserar sig på att elever lär sig bäst genom undervisning anpassad efter elevernas olika lärstilar, vilket betyder att läraren behöver ta hänsyn till anpassning i form av olika faktorer såsom miljöfaktorer, emotionella faktorer, sociala faktorer osv. En klass består oftast av elever med olika lärstilar och en konsekvens är att läraren behöver använda olika undervisningsmetoder och matematikundervisningen kan i och med det bli mer omväxlande och därigenom öka lusten för matematikstudier. Min studie pekar också på att lärstilsteorierna ger matematiklärare möjlighet att reflektera över individanpassning av matematikundervisningen.

 • 48.
  Lattik, Irene
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Rektors pedagogiska ledarskap: Främst mot gymnasienivå2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to establish whether or not headmasters and teachers feel that pedagogical leadership in a school is important. Many studies have shown that pedagogical leadership can contribute to a better climate for the pupils. In 2011 the upper secondary schools were given a new curriculum in which headmasters became legally responsible for the pedagogical leadership of their school. That meant that the headmaster was given a new role as leader. Research would seem to indicate that a headmaster needs to concentrate more on the core activity of the school. This means that he/she must be a pedagogical leader and must concentrate on promoting a pupil-active methodology. In order to ascertain whether or not this has been the case qualitative observations and interviews with three headmasters from the municipal upper secondary school have been carried out. All three were given the same questions the work of headmasters. The method used from the start was hemeneutic; this was then replaced by grounded theory. Results show that headmasters in the upper-secondary school seldom work in a pedagogical manner. The reasons given were lack of time, lack of training and a fact that headmasters believe that they must do all working tasks themselves - The problem of leadership sin schools is global and many countries are cooperating within OECD to find new ways to lead schools in the changeable societies the world is faced with. 

 • 49.
  Larsson, Angelica
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Påverkar slumpen evolutionsundervisningen?: En litteraturstudie angående hur förståelse för slump och sannolikhet påverkar förståelsen för evolution.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka om slump och sannolikhet kan vara det Ross och kollegor kallar för tröskelbegrepp. Detta undersöktes genom en kvalitativ analys av 11 publicerade artiklar. Dessa analyserades utifrån tre frågeställningar.  Hur resonerar elever angående slump och sannolikhet inom matematikundervisningen? Hur resonerar elever angående slump och sannolikhet inom evolutionsundervisningen? Återfinns liknande resonemang angående slump och sannolikhet inom matematik- och evolutionsundervisningen? Utifrån sammanställningen granskades resonemangen för att se om de liknade varandra. Efter detta drogs slutsatser om huruvida slump och sannolikhet skulle kunna vara så kallade tröskelbegrepp. Resonemangen verkade påminna om varandra och flera av de kriterier som Ross och kollegor har ställt upp för tröskelbegrepp är uppfyllda. Denna studie stödjer deras förslag angående att slump och sannolikhet är tröskelbegrepp.

 • 50.
  Servitja Robert, Maria
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematical Statistics . Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  A First Study on Hidden Markov Models and one Application in Speech Recognition2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Speech is intuitive, fast and easy to generate, but it is hard to index and easy to forget. What is more, listening to speech is slow. Text is easier to store, process and consume, both for computers and for humans, but writing text is slow and requires some intention. In this thesis, we study speech recognition which allows converting speech into text, making it easier both to create and to use information. Our tool of study is Hidden Markov Models which is one of the most important machine learning models in speech and language processing.

  The aim of this thesis is to do a rst study in Hidden Markov Models and understand their importance, particularly in speech recognition. We will go through three fundamental problems that come up naturally with Hidden Markov Models: to compute a likelihood of an observation sequence, to nd an optimal state sequence given an observation sequence and the model, and to adjust the model parameters. A solution to each problem will be given together with an example and the corresponding simulations using MatLab. The main importance lies in the last example, in which a rst approach to speech recognition will be done.

1234567 1 - 50 of 8575
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf